Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 256/2018 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2018, částka 129, ze dne 9. 11. 2018

256

VYHLÁŠKA

ze dne 2. listopadu 2018,

kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 66 odst. 1 písm. j) a k) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon):

Čl. I

Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 3 písm. e) se slovo „reprografické“ zrušuje.

2. V § 3 písm. f) se slovo „tiskové“ zrušuje a za slovo „výstupy“ se vkládají slova „a kopie“.

3. V § 7 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:

„b)    opatřena uznávaným elektronickým podpisem žadatele založeným na certifikátu obsahujícím takové údaje, které umožňují určit totožnost podepisující osoby11), je-li žadatelem fyzická osoba,


11) § 63 odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.“.

4. V § 7 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).

5. V § 7 odst. 2 písm. c) se slova „nebo c)“ zrušují.

6. § 9 a 10 včetně nadpisů znějí:

㤠9
Kopie z katastrálního operátu v případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin

(1) Katastrální úřad vyhotoví na žádost kopie z částí katastrálního operátu, které nejsou vedeny v elektronické podobě, s výjimkou sbírky listin katastru.

(2) Kopii v listinné podobě označí katastrální úřad slovem „Kopie“. Na kopii se uvede číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru, den vyhotovení, jméno a příjmení zaměstnance, který kopii vyhotovil, a opatří se podpisem zaměstnance, který kopii vyhotovil, a řádkovým razítkem katastrálního úřadu, který kopii vydal.

(3) Kopii v elektronické podobě označí katastrální úřad slovem „Kopie“. Na kopii se uvede číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru, den vyhotovení, název katastrálního úřadu, který kopii vydal, jméno a příjmení zaměstnance, který kopii vyhotovil, a opatří se kvalifikovaným elektronickým podpisem zaměstnance, který kopii vyhotovil.

(4) Kopie podle odstavců 1 až 3 se poskytují za úplatu stanovenou v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(5) Pokud jsou územním samosprávným celkům poskytovány bezúplatně podle § 55 odst. 5 katastrálního zákona kopie mapového listu katastrální mapy vedené na plastové fólii, jsou poskytovány bezúplatně nejvýše jednou za kalendářní rok, a to jen pokud obsahují změny oproti naposled poskytnuté kopii nebo rastrovým datům katastrální mapy poskytnutým podle § 15. Kopie mapového listu jsou poskytovány z obvodu územní působnosti příslušného územního samosprávného celku.

§ 10
Výstupy a kopie z katastrálního operátu v případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin

(1) Katastrální úřad vyhotoví na žádost výstupy údajů z katastru a kopie dokumentů z částí katastrálního operátu, které jsou vedeny v elektronické podobě. Katastrální úřad vyhotovuje výstupy takového obsahu a uspořádání, které umožňuje informační systém katastru nemovitostí. Tyto výstupy neobsahují informaci o tom, zda byla u nemovitostí, kterých se výstup týká, vyznačena plomba.

(2) Při poskytování výstupu obsahujícího přehled vlastnictví z území České republiky a údaje o dosažených cenách nemovitostí se pro prokazování totožnosti použije obdobně § 7 odst. 2.

(3) Na výstup v listinné podobě se uvede číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru, den vyhotovení, jméno a příjmení zaměstnance, který tiskový výstup vyhotovil, a opatří se podpisem zaměstnance, který výstup vyhotovil, a řádkovým razítkem katastrálního úřadu, který tiskový výstup vydal. Na výstup v elektronické podobě se uvede číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru, den vyhotovení, název katastrálního úřadu, který výstup vydal, jméno a příjmení zaměstnance, který výstup vyhotovil, a opatří se kvalifikovaným elektronickým podpisem zaměstnance, který výstup vyhotovil. Při poskytování kopií se postupuje obdobně podle § 9 odst. 2 a 3.

(4) Výstupy a kopie se poskytují za úplatu stanovenou v příloze č. 3 k této vyhlášce.“.

7. V § 11 odst. 2 se za větu druhou vkládá věta „Podmínkou poskytnutí dálkového přístupu je prokázání totožnosti žadatele.“.

8. V § 14 odst. 1 se za text „odst. 3“ vkládají slova „ , údaje pro vydávání ověřených kopií a ověřených výstupů ze sbírky listin podle § 7 odst. 1 a údaje pro vydávání výstupů o právech evidovaných pro osobu“.

9. V § 15 odstavec 2 zní:

„(2) Údaje katastru vedené v elektronické podobě se poskytují v rozsahu a struktuře, které umožňuje informační systém katastru nemovitostí, a to jako pseudonymizované.“.

10. V § 15 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) V jiném rozsahu a struktuře lze údaje katastru poskytnout pouze osobě, které se tyto údaje týkají, nebo osobě, která na jejich poskytnutí prokáže právní zájem nebo jiný vážný důvod, a která prokáže svoji totožnost obdobně podle § 7 odst. 2. Obdobně se postupuje v případě, že údaje katastru obsahují přehled vlastnictví pro fyzickou osobu.“.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

11. § 23 včetně nadpisu zní:

㤠23
Šíření údajů katastru

(1) Šířit lze pouze údaje získané z katastru podle § 15 odst. 2. Údaje k šíření se poskytují v datových souborech členěných podle katastrálních území.

(2) Souhlas s šířením údajů podle odstavce 1 udělí Úřad na základě písemné žádosti o udělení souhlasu s šířením údajů a o poskytnutí údajů, které mají být šířeny. Žádost lze podat na formuláři, jehož vzor je zveřejněn na internetových stránkách Úřadu. Žádost musí kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahovat

a)   označení osob, kterým budou údaje šířeny (dále jen „uživatelé údajů“),
b)   rozsah údajů katastru, které budou jednotlivým uživatelům údajů šířeny, a
c)   označení smluv mezi žadatelem a uživateli údajů, na základě kterých jim budou údaje šířeny.

(3) Rozsah údajů katastru požadovaných k šíření musí odpovídat rozsahu vyplývajícímu ze smluv mezi žadatelem a uživateli údajů.

(4) Osoba, které byl udělen souhlas s šířením údajů (dále jen „šiřitel“), je oprávněna předávat údaje katastru pouze uživatelům údajů, které uvedla v žádosti podle odstavce 2. Šiřitel není oprávněn používat takto získané údaje katastru pro svou vlastní potřebu.“.

12. Za § 23 se vkládají nové § 23a a 23b, které včetně nadpisů znějí:

㤠23a
Šíření údajů katastru za úplatu

(1) Žádost o udělení souhlasu s šířením údajů za úplatu se podává nejpozději 1 týden před začátkem kalendářního měsíce, ve kterém budou údaje šířeny poprvé.

(2) Souhlas s šířením údajů se uděluje vždy pro konkrétní datový soubor údajů katastru, který je poskytován na základě žádosti podle odstavce 1. Společně se souhlasem se poskytnou údaje, které mají být šířeny.

(3) Úplata za šíření odpovídá úplatám za poskytnutí údajů katastru ve formě, ve které šiřitel údaje šíří.

(4) Šiřitel je oprávněn šířit údaje katastru za podmínky, že

a)   v kalendářním měsíci, ve kterém mu byl udělen souhlas, rozšíří údaje z každého datového souboru poskytnutého k šíření,
b)   nejpozději 2 týdny po uplynutí každého kalendářního měsíce, ve kterém byly údaje šířeny, předloží hlášení o rozsahu šířených údajů za tento kalendářní měsíc; hlášení lze podat na formuláři, jehož vzor je zveřejněn na internetových stránkách Úřadu,
c)   včas uhradí úplatu za šíření,
d)   na vyzvání Úřadu předloží elektronické kopie smluv uzavřených s uživateli údajů nebo potvrzení uživatelů údajů dokládající rozsah údajů katastru požadovaných k šíření ve formátu PDF, a to do 2 týdnů od doručení výzvy.

(5) Nesplní-li šiřitel některou z podmínek podle odstavce 4, nebo bude-li údaje užívat pro vlastní potřebu, uhradí úplatu za poskytnuté údaje tak, jakoby mu byly poskytnuty podle § 15.

§ 23b
Bezúplatné šíření údajů katastru

(1) Žádost o udělení souhlasu s šířením údajů osobám, které mají nárok na bezúplatné poskytnutí údajů katastru, se podává nejpozději 1 měsíc před začátkem období, ve kterém budou údaje šířeny. Společně s žádostí musí být předloženy elektronické kopie smluv uzavřených s uživateli údajů nebo potvrzení uživatelů údajů dokládající rozsah údajů katastru požadovaných k šíření ve formátu PDF.

(2) Souhlas s bezúplatným šířením údajů se uděluje do konce kalendářního roku, ve kterém budou údaje šířeny, v rozsahu daném výčtem katastrálních území. Společně se souhlasem se poskytnou údaje, které mají být šířeny. Aktualizované údaje v rozsahu, ke kterému byl udělen souhlas s šířením údajů, se poskytují v intervalech vyplývajících ze smluv uzavřených mezi šiřitelem a uživateli údajů, nejvýše však jednou za kalendářní měsíc na základě žádosti odkazující na udělený souhlas s šířením údajů.“.

13. V příloze č. 1 se ve specifikaci položky číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.

14. V příloze č. 2 v nadpisu se slovo „reprografických“ zrušuje.

15. V příloze č. 2 se položky 2003, 2004, 2006, 2008 a 2009 zrušují.

16. V příloze č. 2 specifikace položky 2011 zní: „Kopie podle položek 2001 až 2010 v elektronické podobě“.

17. V příloze č. 2 v poznámkách písmeno a) zní:

„a)    Úplata podle položky 2002 se při vyhotovení kopie na rozměrově stálé transparentní podložce zvyšuje o cenu této podložky.“.

18. V příloze č. 2 v poznámkách v písmenu b) se slova „ , 2004, 2006 a 2009“ nahrazují slovy „a 2011“.

19. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 358/2013 Sb.

Vyhotovení výstupů a kopií z katastrálního operátu v případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin (§ 10)

Položka Specifikace Měrná jednotka (MJ) Úplata za MJ
3001 Tiskový výstup ze souboru popisných informací formát A4 50 Kč
3002 Kopie z ostatních částí katastrálního operátu mimo souboru popisných informací a katastrální mapy v listinné podobě formát A4 50 Kč
3003 Tisk (vykreslení) katastrální mapy v digitální formě na papír nebo plastovou fólii formát A4 50 Kč
3004 Výstupy a kopie části katastrálního operátu v elektronické podobě formát A4 50 Kč

Poznámky:

a)   Za výstup podle položek 3001 a 3004 se považuje i informace o tom, že určitý zápis v souboru popisných informací není uveden.
b)   Úplata za výstup nebo kopii podle položek 3001, 3002 a 3004 formátu většího než A4 odpovídá počtu formátů A4 včetně započatého formátu.
c)   Kopie geometrického plánu podle položek 3002 a 3004 se označí slovem „Kopie“.
d)   Při poskytování údajů katastrální mapy podle položek 3003 a 3004 se hranice rozsahu věcného břemene k části pozemku zobrazí jen na žádost.
e)   Úplata za tisk (vykreslení) podle položky 3003 vyhotovený na rozměrově stálé transparentní podložce se zvyšuje o cenu této podložky.
f)   Úplata za tisk (vykreslení) katastrální mapy podle položky 3003 je stanovena za každý i započatý formát A4 pokrytý kresbou.“.

20. V příloze č. 4 se položky 4014 až 4017 zrušují.

21. V příloze č. 4 v poznámkách se doplňuje písmeno h), které zní:

„h)    Je-li zároveň s výstupem ve formátu PDF nebo HTML požadován tentýž výstup ve formátu XML podle přílohy č. 5 a umožňuje-li informační systém katastru nemovitostí vytvořit tyto výstupy současně, úplata se jeho přidáním nezvyšuje.“.

22. V příloze č. 5 se doplňuje položka 5012, která zní:

„5012 Údaje o dosažených cenách nemovitostí podle katastrálního území za jeden kalendářní měsíc výstup 5 Kč“.

 23. V příloze č. 5 v poznámkách písmeno b) zní:

„b)   Výstupem podle položek 5006 až 5008 a 5011 se rozumí údaje z informačního systému týkající se jedné osoby nebo jednoho řízení. Výstupem podle položky 5010 se rozumí údaje z informačního systému týkající se nemovitostí stejného typu v maximálním rozsahu 200 nemovitostí. Výstupem podle položky 5012 se rozumí údaje z informačního systému týkající se nemovitostí evidovaných v jednom katastrálním území za jeden kalendářní měsíc.“.

24. V příloze č. 5 v poznámkách se doplňují písmena f) až h), která znějí:

„f)    Webová služba, jejímž obsahem jsou údaje o osobách evidovaných v katastru, se poskytuje pouze jako doplněk k údajům katastru v elektronické podobě poskytnutým podle § 15 odst. 2.
g)   Současně s položkami 5001 až 5012 jsou poskytovány podpůrné vyhledávací funkce pro webové služby dálkového přístupu k údajům katastru.
h)   Je-li zároveň s výstupem ve formátu PDF nebo HTML požadován tentýž výstup ve formátu XML podle přílohy č. 5 a umožňuje-li informační systém katastru nemovitostí vytvořit tyto výstupy současně, úplata se jeho přidáním nezvyšuje.“.

25. V příloze č. 6 se položky 6011 a 6013 zrušují.

26. V příloze č. 6 poznámky znějí:

„Poznámky:

a)   Údaje podle položek 6001 až 6006 jsou poskytovány v datových souborech obsahujících buďto údaje s platností ke stanovenému datu, nebo údaje o změnách údajů za stanovené období.
b)   Základní úplatou se rozumí úplata za měrnou jednotku vynásobená počtem měrných jednotek.
c)   Pro účely stanovení úplaty se počet měrných jednotek datového souboru s údaji o změnách údajů za stanovené období určí jako počet měrných jednotek datového souboru s údaji o totožných nemovitostech s platností k poslednímu dni příslušného období.
d)   Základní úplata podle položek 6001 až 6006 a 6008 až 6012 se zvyšuje o cenu technického nosiče dat, pokud není dodán žadatelem.
e)   Základní úplata podle položek 6001, 6002 a 6008 je nejméně 500 Kč. 
f)   Základní úplata podle položky 6003 se zvyšuje o pevnou částku 8 000 Kč, základní úplata podle položky 6004 se zvyšuje o pevnou částku 20 000 Kč. Základní úplata podle položky 6005 se zvyšuje o pevnou částku 78 000 Kč, základní úplata podle položky 6006 se zvyšuje o pevnou částku 244 000 Kč.
g)   Při každém dalším poskytnutí aktualizovaných údajů stejného obsahu i rozsahu podle položek 6001 až 6006 ve stejném kalendářním roce, ve kterém došlo k prvnímu předání dat, činí výše úplaty 3 % základní úplaty po započtení pevných částek podle písmene f). V každém dalším bezprostředně následujícím kalendářním roce činí výše úplaty 20 % základní úplaty po započtení pevných částek podle písmene f) při prvním poskytnutí aktualizovaných údajů stejného rozsahu a 3 % základní úplaty po započtení pevných částek podle písmene f) při každém dalším poskytnutí aktualizovaných údajů stejného obsahu i rozsahu ve stejném kalendářním roce.
h)   Úplata podle písmene g) je nejméně 100 Kč.
i)   Pokračuje-li uživatel v odběru aktualizovaných údajů stejného obsahu i rozsahu od jiného poskytovatele nebo prostřednictvím jiného šiřitele, postupuje se podle písmene g), pokud žadatel prokazatelně doloží předchozí poskytnutí údajů.
j)   Při žádosti o rozšíření původního požadavku při poskytování údajů podle písmene g) se navýšený počet poskytnutých měrných jednotek uhradí podle příslušné položky ve výši základní úplaty.
k)   Úplata podle položky 6010 se snižuje o 50 %, pokud polohopisná kresba pokrývá méně než 50 % plochy mapového listu.
l)   Úplaty podle položek 6001 až 6006 a položky 6010 se na základě předchozí dohody uzavřené mezi Úřadem a ústředním správním úřadem při prvním poskytnutí snižují o 80 % v případě, pokud údaje poskytnuté z katastru slouží k vedení seznamu podle jiného právního předpisu10) a následnému ohlášení údajů z tohoto seznamu pro zápis do katastru.
m)   Úplata podle položky 6014 se účtuje, pokud vytvoření požadovaného datového souboru vyžaduje zvláštní konverze a programování, a to za každou započatou hodinu práce. Za vícepráci se nepovažuje vlastní vytvoření výstupu a práce spojené s vytvořením kopie souboru na technický nosič dat.
n)   Údaje o úhrnných hodnotách druhů pozemků, souřadnice definičních bodů parcel, údaje katastrální mapy včetně jejich metadat získané prostřednictvím prohlížecí služby nebo služby stahování dat a číselníky informačního systému katastru nemovitostí se poskytují bezúplatně.
o)   Cenové údaje jsou poskytovány výhradně společně s položkami 6002, 6004 a 6006 údajů SPI, úplata za data SPI se jejich přidáním nezvyšuje.
p)   Pro účel zpracování bakalářské, diplomové nebo jiné práce zpracované za účelem získání akademického titulu se úplata za poskytnuté údaje snižuje o 100 % na podkladě písemné žádosti potvrzené školou.
q)   Výstupem podle položky 6007 se rozumí datový soubor nebo datové soubory na jednom nosiči dat.
r)   Úplata podle položky 6007 se účtuje pouze, jsou-li údaje poskytnuty Úřadem nebo katastrálním úřadem na základě žádosti. Úplata se neúčtuje, jsou-li současně s údaji podle položky 6007 poskytnuty odpovídající údaje podle položek 6001 až 6006.“.

27. V příloze č. 9 v poznámkách se doplňuje písmeno h), které zní:

„h)    Je-li podle § 19 odst. 3 písm. c) vyhlášky sledováno více nemovitostí, které slouží panující nemovitosti ve vlastnictví žadatele, považují se pro účel stanovení úplaty za službu sledování změn za nemovitost jedinou.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Uživatel dálkového přístupu, kterému byl dálkový přístup k údajům katastru poskytnut podle vyhlášky č. 358/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je povinen splnit podmínku stanovenou v § 11 odst. 2 vyhlášky č. 358/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Nebude-li podmínka ve stanovené lhůtě splněna, je Úřad dnem následujícím po dni uplynutí této lhůty po dobu nesplnění této podmínky oprávněn zabránit uživateli v dálkovém přístupu k údajům katastru technickými prostředky.

2. Souhlas Úřadu s šířením údajů vydaný podle vyhlášky č. 358/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinností této vyhlášky, pozbývá platnosti

a)   1 měsíc ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, jde-li o souhlas s šířením údajů za úplatu,
b)   2 měsíce ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, jde-li o souhlas s šířením údajů osobám, které mají nárok na bezúplatné poskytnutí údajů z katastru.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019 s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2020.

Předseda:
Ing. Večeře v. r.

E-shop

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem k 1. 10. 2023

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem k 1. 10. 2023

Petr Tomek, Zdeněk Fiala - Anag, spol. s r. o.

V pořadí již 4. vydání komentáře zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů reaguje na novelizace zákona, které proběhly od roku 2019, zejména v souvislosti s poskytováním služebního volna při ... pokračování

Cena: 899 KčKOUPIT

Zákon o střetu zájmů, Praktický komentář

Zákon o střetu zájmů, Praktický komentář

Michal Jantoš, Václav Těžký, Petr Pospíšil - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, je v současné době často skloňován v souvislosti s činností osob, které vykonávají veřejné funkce, a to od nejvyšších pater veřejné správy, až po členy zastupitelstev malých obcí. Podle dikce zákona je povinností veřejných ... pokračování

Cena: 545 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2023

Exekuce srážkami ze mzdy 2023

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Publikace Exekuce srážkami za mzdy je nezbytnou příručkou v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ... pokračování

Cena: 599 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.