Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Vzorový účtový rozvrh

Vzorový účtový rozvrh

1. 1. 2017

VZOROVÝ ÚČTOVÝ ROZVRH 2017 


Vzorový účtový rozvrh je rozpracováním směrné účtové osnovy a dalších ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále "Vyhláška") a zákona o účetnictví (dále "ZoÚ"). Navazuje rovněž na související ustanovení zákona o daních z příjmů.

Podrobné účetní a daňové komentáře ke všem účtům (včetně postupů účtování, souvztažností, příkladů, schémat, odkazů na právní úpravu a dalších informací) najdete v účetním průvodci MáDáti.

Název účtu Položka rozvahy Položka výkazu zisku a ztráty
Aktiva Pasiva
ÚČTOVÁ TŘÍDA 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK      
01-Dlouhodobý nehmotný majetek      
012-Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.1.    
013-Software B.I.2.1.    
014-Ostatní ocenitelná práva  B.I.2.2.    
015-Goodwill  B.I.3.    
019-Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  B.I.4.    
02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný      
021-Stavby  B.II.1.2.    
022-Hmotné movité věci a jejich soubory  B.II.2.    
025-Pěstitelské celky trvalých porostů  B.II.4.1.    
026-Dospělá zvířata a jejich skupiny  B.II.4.2.    
029-Jiný dlouhodobý hmotný majetek   B.II.4.3.    
03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný      
031-Pozemky  B.II.1.1.    
032-Umělecká díla a sbírky B.II.4.3.    
04-Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek      
041-Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.I.5.2.    
042-Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.5.2.    
05-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek      
051-Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý nehmotný majetek B.I.5.1.    
052-Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý hmotný majetek  B.II.5.1.    
053-Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý finanční majetek B.III.7.2.    
06-Dlouhodobý finanční majetek      
061-Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba B.III.1.    
062-Podíly - podstatný vliv B.III.3.    
063-Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly B.III.5.    
064-Pořízení dlouhodobého finančního majetku B.III.1., B.III.3., B.III.5., B.III.7.1.
065-Dluhové cenné papíry držené do splatnosti  B.III.5.    
066-Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba B.III.2.    
067-Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv B.III.4.    
068-Zápůjčky a úvěry - ostatní B.III.6.
069-Jiný dlouhodobý finanční majetek  B.III.7.1.    
07-Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku      
072-Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje K/B.I.1.    
073-Oprávky k softwaru K/B.I.2.1    
074-Oprávky k ostatním ocenitelným právům  K/B.I.2.2.    
075-Oprávky ke goodwillu  K/B.I.3.    
079-Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku K/B.I.4.    
08-Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku      
081-Oprávky ke stavbám K/B.II.1.2.    
082-Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům K/B.II.2.    
085-Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů K/B.II.4.1.    
086-Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám  K/B.II.4.2.    
089-Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku  K/B.II.4.3.    
09-Opravné položky k dlouhodobému majetku      
091-Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku K/B.I.1., K/B.I.2.1., K/B.I.2.2., K/B.I.3., K/B.I.4.    
092-Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku K/B.II.1.1., K/B.II.1.2., K/B.II.2., K/B.II.4.1., K/B.II.4.2., K/B.II.4.3.    
093-Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku K/B.I.5.2.    
094-Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku K/B.II.5.2.    
095-Opravná položka k poskytnutým zálohám a závdavkům na dlouhodobý majetek K/B.I.5.1., K/B.II.5.1., K/B.III.7.2.    
096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku K/B.III.1. až B.III.6., K/B.III.7.1.    
097-Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  B.II.3.    
098-Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku  K/B.II.3.    
ÚČTOVÁ TŘÍDA 1-ZÁSOBY      
11-Materiál      
111-Pořízení materiálu bez zůstatku    
112-Materiál na skladě C.I.1.    
119-Materiál na cestě C.I.1.    
12-Zásoby vlastní činnosti      
121-Nedokončená výroba C.I.2.    
122-Polotovary vlastní výroby C.I.2.    
123-Výrobky  C.I.3.1.    
124-Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny  C.I.4.    
13-Zboží      
131-Pořízení zboží bez zůstatku    
132-Zboží na skladě a v prodejnách  C.I.3.2.    
139-Zboží na cestě C.I.3.2.    
15-Poskytnuté zálohy na zásoby      
151-Poskytnuté zálohy a závdavky na materiál C.I.5.    
152-Poskytnuté zálohy a závdavky na zvířata C.I.5.    
153-Poskytnuté zálohy a závdavky na zboží C.I.5.    
19-Opravné položky k zásobám      
191-Opravná položka k materiálu K/C.I.1.    
192-Opravná položka k nedokončené výrobě K/C.I.2.    
193-Opravná položka k polotovarům vlastní výroby K/C.I.2.    
194-Opravná položka k výrobkům K/C.I.3.1.    
195-Opravná položka k mladým a ostatním zvířatům a jejich skupinám K/C.I.4.    
196-Opravná položka ke zboží K/C.I.3.2.    
197-Opravná položka k zálohám a závdavkům na materiál  K/C.I.5.    
198-Opravná položka k zálohám a závdavkům na zboží  K/C.I.5.    
199-Opravná položka k zálohám a závdavkům na zvířata  K/C.I.5.    
ÚČTOVÁ TŘÍDA 2-KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY      
21-Peněžní prostředky v pokladně      
211-Pokladna C.IV.1.    
213-Ceniny C.IV.1.    
22-Peněžní prostředky na účtech      
221-Peněžní prostředky na účtech C.IV.2. C.II.2.   
23-Krátkodobé úvěry      
231-Krátkodobé dluhy k úvěrovým institucím   C.II.2.  
232-Eskontní úvěry   C.II.2.  
24-Krátkodobé finanční výpomoci      
241-Emitované krátkodobé dluhopisy   C.II.1.1., C.II.1.2.  
249-Ostatní krátkodobé finanční výpomoci   C.II.8.2.  
25-Krátkodobý finanční majetek      
251-Majetkové cenné papíry k obchodování C.III.2.    
252-Vlastní podíly   A.I.2.  
253-Dluhové cenné papíry k obchodování C.III.2.    
254-Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba C.III.1.    
255-Vlastní dluhopisy   C.I.1.1., C.I.1.2., C.II.1.1., C.II.1.2.  
256-Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti  C.III.2.    
257-Ostatní cenné papíry  C.III.2.    
259-Pořizování krátkodobého finančního majetku C.III.1., C.III.2.    
26-Převody mezi finančními účty      
261-Peníze na cestě C.IV.1., C.IV.2.    
29-Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku      
291-Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku K/C.III.1., K/C.III.2.    
ÚČTOVÁ TŘÍDA 3-ZÚČTOVACÍ VZTAHY      
31-Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)      
311-Pohledávky z obchodních vztahů   C.II.1.1., C.II.2.1.    
313-Pohledávky za eskontované cenné papíry C.II.1.1., C.II.2.1.    
314-Poskytnuté zálohy a závdavky - dlouhodobé a krátkodobé C.II.1.5.2., C.II.2.4.4.    
315-Ostatní pohledávky C.II.1.1., C.II.2.1.    
32-Závazky (krátkodobé)      
321-Dluhy z obchodních vztahů     C.II.4.  
322-Směnky k úhradě   C.II.5.  
324-Přijaté provozní zálohy a závdavky   C.II.3.  
325-Ostatní dluhy    C.II.4.  
33-Zúčtování se zaměstnanci a institucemi      
331-Zaměstnanci   C.II.8.3.  
333-Ostatní dluhy vůči zaměstnancům    C.II.8.3.  
335-Pohledávky za zaměstnanci  C.II.1.5.4., C.II.2.4.6.    
336-Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění C.II.2.4.2. C.II.8.4.  
34-Zúčtování daní a dotací      
341-Daň z příjmů  C.II.2.4.3. C.II.8.5.  
342-Ostatní přímé daně C.II.2.4.3. C.II.8.5.  
343-Daň z přidané hodnoty C.II.2.4.3.  C.II.8.5.  
345-Ostatní daně a poplatky C.II.2.4.3.  C.II.8.5.  
346-Dotace ze státního rozpočtu   C.II.8.5.  
347-Ostatní dotace   C.II.8.5.  
35-Pohledávky za společníky      
351-Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba   C.II.1.2., C.II.2.2.    
352-Pohledávky - podstatný vliv   C.II.1.3., C.II.2.3.    
353-Pohledávky za upsaný základní kapitál   A.    
354-Pohledávky za společníky při úhradě ztráty obchodní korporace  C.II.1.5.1., C.II.2.4.1.    
355-Ostatní pohledávky za společníky obchodní korporace C.II.1.5.1., C.II.2.4.1.    
358-Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti  C.II.1.5.1., C.II.2.4.1.    
36-Závazky ke společníkům      
361-Dluhy - ovládaná nebo ovládající osoba     C.II.6.  
362-Dluhy - podstatný vliv     C.II.7.  
364-Dluhy ke společníkům obchodní korporace při rozdělování zisku   C.I.9.1., C.II.8.1.  
365-Ostatní dluhy ke společníkům obchodní korporace   C.I.9.1., C.II.8.1.  
366-Dluhy ke společníkům obchodní korporace ze závislé činnosti   C.I.9.1., C.II.8.1.  
367-Dluhy z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů   C.I.9.1., C.II.8.1.  
368-Dluhy ke společníkům sdruženým ve společnosti    C.I.9.1., C.II.8.1.  
37-Jiné pohledávky a závazky      
371-Pohledávky z prodeje obchodního závodu  C.II.1.5.4., C.II.2.4.6.    
372-Dluhy z koupě obchodního závodu    C.I.9.3., C.II.8.7.  
373-Pohledávky a dluhy z pevných termínových operací C.II.1.5.4., C.II.2.4.6. C.I.9.3., C.II.8.7.  
374-Pohledávky z pachtu obchodního závodu  C.II.1.5.4., C.II.2.4.6.    
375-Pohledávky z emitovaných dluhopisů  C.II.1.5.4., C.II.2.4.6.    
376-Nakoupené opce C.II.1.5.4., C.II.2.4.6.    
377-Prodané opce   C.I.9.3., C.II.8.7.  
378-Jiné pohledávky C.II.1.5.4., C.II.2.4.6.    
379-Jiné dluhy   C.I.9.3., C.II.8.7.  
38-Přechodné účty aktiv a pasiv      
381-Náklady příštích období D.1.    
382-Komplexní náklady příštích období D.2.    
383-Výdaje příštích období   D.1.  
384-Výnosy příštích období   D.2.  
385-Příjmy příštích období D.3.    
388-Dohadné účty aktivní C.II.1.5.3., C.II.2.4.5.    
389-Dohadné účty pasivní   C.I.9.2., C.II.8.6.  
39-Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování      
391-Opravná položka k pohledávkám K/C.II.1.1. až C.II.1.3., K/C.II.1.5.1., K/C.II.1.5.2., K/C.II.1.5.4., K/C.II.2.1. až K/C.II.2.3., K/C.II.2.4.1. až C.II.2.4.4., K/C.II.2.4.6.    
395-Vnitřní zúčtování bez zůstatku    
398-Spojovací účet při společnosti C.II.2.4.1. C.II.8.1.  
ÚČTOVÁ TŘÍDA 4-KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY      
41-Základní kapitál a kapitálové fondy      
411-Základní kapitál   A.I.1.  
412-Ážio   A.II.1.  
413-Ostatní kapitálové fondy   A.II.2.1.  
414-Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a dluhů   A.II.2.2.  
416-Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací   A.II.2.5.  
417-Rozdíly z přeměn obchodních korporací    A.II.2.4.  
418-Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací    A.II.2.3.  
419-Změny základního kapitálu   A.I.3.  
42-Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření      
421-Rezervní fond   A.III.1.  
423-Statutární fondy   A.III.2.  
426-Jiný výsledek hospodaření minulých let   A.IV.3.  
427-Ostatní fondy   A.III.2.  
428-Nerozdělený zisk minulých let   A.IV.1.  
429-Neuhrazená ztráta minulých let   A.IV.2.  
43-Výsledek hospodaření      
431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení bez zůstatku   bez zůstatku  
432-Zálohy na podíly na zisku   A.VI.  
45-Rezervy      
451-Rezervy podle zvláštních právních předpisů     B.3.  
453-Rezerva na daň z příjmů      B.2.  
459-Ostatní rezervy   B.1., B.4.  
46-Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím      
461-Dlouhodobé dluhy k úvěrovým institucím    C.I.2., C.II.2.  
47-Dlouhodobé závazky      
471-Dlouhodobé dluhy - ovládaná nebo ovládající osoba     C.I.6., C.II.6.  
472-Dlouhodobé dluhy - podstatný vliv     C.I.7., C.II.7.  
473-Emitované dluhopisy   C.I.1.1., C.I.1.2., C.II.1.1., C.II.1.2.  
474-Dluhy z pachtu obchodního závodu    C.I.9.3., C.II.8.7.  
475-Dlouhodobé přijaté zálohy a závdavky    C.I.3., C.II.3.  
478-Dlouhodobé směnky k úhradě   C.I.5., C.II.5.  
479-Jiné dlouhodobé dluhy     C.I.4., C.I.9.3., C.II.4., C.II.8.3., C.II.8.7.  
48-Odložený daňový závazek a pohledávka      
481-Odložený daňový dluh a pohledávka C.II.1.4. C.I.8.  
49-Individuální podnikatel      
491-Účet individuálního podnikatele   A.I.1.  
ÚČTOVÁ TŘÍDA 5-NÁKLADY      
50-Spotřebované nákupy      
501-Spotřeba materiálu     A.2.
502-Spotřeba energie     A.2.
503-Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek     A.2.
504-Prodané zboží     A.1.
51-Služby      
511-Opravy a udržování     A.3.
512-Cestovné     A.3.
513-Náklady na reprezentaci     A.3.
518-Ostatní služby     A.3.
52-Osobní náklady      
521-Mzdové náklady     D.1.
522-Příjmy společníků obchodní korporace ze závislé činnosti     D.1.
523-Odměny členům orgánů obchodní korporace      D.1.
524-Zákonné sociální a zdravotní pojištění     D.2.1.
525-Ostatní sociální pojištění     D.2.1.
526-Sociální náklady individuálního podnikatele     D.2.1.
527-Zákonné sociální náklady     D.2.2.
528-Ostatní sociální náklady     D.2.2.
53-Daně a poplatky      
531-Daň silniční     F.3.
532-Daň z nemovitých věcí      F.3.
538-Ostatní daně a poplatky     F.3.
54-Jiné provozní náklady      
541-Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku     F.1.
542-Prodaný materiál     F.2.
543-Dary     F.5., K.
544-Smluvní pokuty a úroky z prodlení     F.5.
545-Ostatní pokuty a penále     F.5.
546-Odpis pohledávky     F.5.
547-Mimořádné provozní náklady     F.5.
548-Ostatní provozní náklady     F.5.
549-Manka a škody z provozní činnosti     F.5.
55-Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti      
551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku     E.1.1.
552-Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů       F.4.
554-Tvorba a zúčtování ostatních rezerv       F.4.
555-Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období       F.4.
557-Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku       E.1.1.
558-Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti       E.3.
559-Tvorba a zúčtování ostatních opravných položek v provozní činnosti     E.1.2., E.2., E.3.
56-Finanční náklady      
561-Prodané cenné papíry a podíly     G., H., K.
562-Úroky     J.1., J.2.
563-Kursové ztráty     K.
564-Náklady z přecenění cenných papírů       K.
565-Mimořádné finanční náklady     K.
566-Náklady z finančního majetku     K., H.
567-Náklady z derivátových operací     K.
568-Ostatní finanční náklady     K.
569-Manka a škody na finančním majetku     K.
57-Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti      
574-Tvorba a zúčtování finančních rezerv       I.
579-Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti       I.
58-Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace      
581-Změna stavu nedokončené výroby     B.
582-Změna stavu polotovarů vlastní výroby     B.
583-Změna stavu výrobků     B.
584-Změna stavu zvířat     B.
585-Aktivace materiálu a zboží     C.
586-Aktivace vnitropodnikových služeb     C.
587-Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku     C.
588-Aktivace dlouhodobého hmotného majetku     C.
59-Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů      
591-Daň z příjmů - splatná     L.1.
592-Daň z příjmů - odložená     L.2.
595-Dodatečné odvody daně z příjmů     L.1.
596-Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům obchodní korporace      M.
597-Převod provozních nákladů     F.5.
598-Převod finančních nákladů     K.
599-Tvorba a zúčtování rezervy na daň z příjmů     L.1.
ÚČTOVÁ TŘÍDA 6-VÝNOSY      
60-Tržby za vlastní výkony a zboží      
601-Tržby za vlastní výrobky     I.
602-Tržby z prodeje služeb     I.
604-Tržby za zboží     II.
64-Jiné provozní výnosy      
641-Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku     III.1.
642-Tržby z prodeje materiálu     III.2.
644-Smluvní pokuty a úroky z prodlení     III.3.
646-Výnosy z odepsaných pohledávek     III.3.
648-Ostatní provozní výnosy     III.3.
649-Mimořádné provozní výnosy     III.3.
66-Finanční výnosy      
661-Tržby z prodeje cenných papírů a podílů     IV.1., IV.2., V.1., V.2., VII.
662-Úroky     VI.1., VI.2.
663-Kursové zisky     VII.
664-Výnosy z přecenění cenných papírů       VII.
665-Výnosy z dlouhodobého finančního majetku     IV.1., IV.2., V.1., V.2., VI.1., VI.2.
666-Výnosy z krátkodobého finančního majetku     VII.
667-Výnosy z derivátových operací     VII.
668-Ostatní finanční výnosy     VII.
669-Mimořádné finanční výnosy     VII.
69-Převodové účty      
697-Převod provozních výnosů     III.3.
698-Převod finančních výnosů     VII.
ÚČTOVÁ TŘÍDA 7-ZÁVĚRKOVÉ A PODROZVAHOVÉ ÚČTY      
70-Účty rozvažné      
701-Počáteční účet rozvažný      
702-Konečný účet rozvažný      
71-Účet zisků a ztrát      
710-Účet zisků a ztrát      
PODROZVAHOVÉ ÚČTY      
75-Majetek, který není vlastnictvím účetní jednotky      
751-Majetek svěřený účetní jednotce      
752-Majetek najatý či propachtovaný      
76-Majetek účetní jednotky, který není vykazován v rozvaze      
762-Majetek pořízený z prostředků poskytnuté dotace      
763-Drobný majetek vyřazený z rozvahového sledování      
764-Odepsané pohledávky a pohledávky ze smluvních pokut      
765-Pohledávky z leasingu      
766-Podmíněné pohledávky      
77-Dluhy a podmíněné dluhy      
771-Dluhy z finančního leasingu      
773-Podmíněné dluhy      
78-Finanční nástroje      
782-Pohledávky z pevných termínových operací      
783-Dluhy z pevných termínových operací      
784-Pohledávky z opcí      
785-Dluhy z opcí      
79-Evidenční účty      
791-Evidenční účet k účtům majetku      
792-Evidenční účet k účtům dluhů      
ÚČTOVÉ TŘÍDY 8 A 9-VNITROPODNIKOVÉ ÚČETNICTVÍ      


Vysvětlivky ke vzorovému účtovému rozvrhu
V rámci vzorového účtového rozvrhu je ve sloupci "Položka rozvahy", resp. "Položka výkazu zisku a ztráty", uveden symbol pro přiřazení účtu k příslušnému řádku rozvahy, který je sestaven dle následujícího klíče:

Vazba na rozvahu

Položka "korekce" v rámci aktiv

Položka v rámci aktiv nebo pasiv Konkrétní řádek v rámci položky Členění řádku v rámci položky Členění řádku v rámci podpoložky
K - korekce A. až D. aktiv B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.2. Ocenitelná práva B.I.2.1. Software
- A. až D. pasiv A.I. Základní kapitál A.I.3. Změny základního kapitálu  

Vazba na výkaz zisku a ztráty

Položka výnosů nebo nákladů Položka členěná v rámci nákladů nebo výnosů
Náklady - římské číslice I. až VII. Arabské číslice 1, 2, 3….
Výnosy - písmena latinské abecedy A. až M. Arabské číslice 1, 2, 3…

Novinky

ÚZ č. 1601 - Nový stavební zákon a vyhlášky 2024

ÚZ č. 1601 - Nový stavební zákon a vyhlášky 2024Nová publikace obsahuje aktuální soubor stavebních předpisů k 1. 7. 2024 – stavební zákon a 7 prováděcích vyhlášek. Dále zde najdete zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, zákon o autorizovaných profesích ve výstavbě, ... pokračování

Cena: 367 KčKOUPIT

ÚZ č. 1600 - Obchodní korporace, Přeměny obchodních společností a družstev

ÚZ č. 1600 - Obchodní korporace, Přeměny obchodních společností a družstevOd posledního vydání publikace došlo k zásadním změnám zákona o přeměnách obchodních společností a družstev a ke změnám zákona o obchodních korporacích, které nabývají účinnosti v červenci 2024. Dále zde najdete aktuální znění zákona o evropské ... pokračování

Cena: 197 KčKOUPIT

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...K zásadním změnám došlo v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to v souvislosti s velkou novelou zákona o přeměnách obchodních společností a družstev ( zde ). V publikaci také najdete aktuální znění zákona o evidenci ... pokračování

Cena: 135 KčKOUPIT

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - Praktický komentář, 2. vydání

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - Praktický komentář, 2. vydáníDruhé vydání praktického komentáře vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, reaguje na změny provedené novelou č. 11/2024 Sb. s účinností k 31. 1. 2024. Oblast pracovnělékařských služeb ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.