Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Vzorový účtový rozvrh

Vzorový účtový rozvrh

1. 1. 2017

VZOROVÝ ÚČTOVÝ ROZVRH 2017 


Vzorový účtový rozvrh je rozpracováním směrné účtové osnovy a dalších ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále "Vyhláška") a zákona o účetnictví (dále "ZoÚ"). Navazuje rovněž na související ustanovení zákona o daních z příjmů.

Podrobné účetní a daňové komentáře ke všem účtům (včetně postupů účtování, souvztažností, příkladů, schémat, odkazů na právní úpravu a dalších informací) najdete v účetním průvodci MáDáti.

Název účtu Položka rozvahy Položka výkazu zisku a ztráty
Aktiva Pasiva
ÚČTOVÁ TŘÍDA 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK      
01-Dlouhodobý nehmotný majetek      
012-Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.1.    
013-Software B.I.2.1.    
014-Ostatní ocenitelná práva  B.I.2.2.    
015-Goodwill  B.I.3.    
019-Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek  B.I.4.    
02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný      
021-Stavby  B.II.1.2.    
022-Hmotné movité věci a jejich soubory  B.II.2.    
025-Pěstitelské celky trvalých porostů  B.II.4.1.    
026-Dospělá zvířata a jejich skupiny  B.II.4.2.    
029-Jiný dlouhodobý hmotný majetek   B.II.4.3.    
03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný      
031-Pozemky  B.II.1.1.    
032-Umělecká díla a sbírky B.II.4.3.    
04-Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek      
041-Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.I.5.2.    
042-Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.5.2.    
05-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek      
051-Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý nehmotný majetek B.I.5.1.    
052-Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý hmotný majetek  B.II.5.1.    
053-Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý finanční majetek B.III.7.2.    
06-Dlouhodobý finanční majetek      
061-Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba B.III.1.    
062-Podíly - podstatný vliv B.III.3.    
063-Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly B.III.5.    
064-Pořízení dlouhodobého finančního majetku B.III.1., B.III.3., B.III.5., B.III.7.1.
065-Dluhové cenné papíry držené do splatnosti  B.III.5.    
066-Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba B.III.2.    
067-Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv B.III.4.    
068-Zápůjčky a úvěry - ostatní B.III.6.
069-Jiný dlouhodobý finanční majetek  B.III.7.1.    
07-Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku      
072-Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje K/B.I.1.    
073-Oprávky k softwaru K/B.I.2.1    
074-Oprávky k ostatním ocenitelným právům  K/B.I.2.2.    
075-Oprávky ke goodwillu  K/B.I.3.    
079-Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku K/B.I.4.    
08-Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku      
081-Oprávky ke stavbám K/B.II.1.2.    
082-Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům K/B.II.2.    
085-Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů K/B.II.4.1.    
086-Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám  K/B.II.4.2.    
089-Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku  K/B.II.4.3.    
09-Opravné položky k dlouhodobému majetku      
091-Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku K/B.I.1., K/B.I.2.1., K/B.I.2.2., K/B.I.3., K/B.I.4.    
092-Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku K/B.II.1.1., K/B.II.1.2., K/B.II.2., K/B.II.4.1., K/B.II.4.2., K/B.II.4.3.    
093-Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku K/B.I.5.2.    
094-Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku K/B.II.5.2.    
095-Opravná položka k poskytnutým zálohám a závdavkům na dlouhodobý majetek K/B.I.5.1., K/B.II.5.1., K/B.III.7.2.    
096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku K/B.III.1. až B.III.6., K/B.III.7.1.    
097-Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  B.II.3.    
098-Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku  K/B.II.3.    
ÚČTOVÁ TŘÍDA 1-ZÁSOBY      
11-Materiál      
111-Pořízení materiálu bez zůstatku    
112-Materiál na skladě C.I.1.    
119-Materiál na cestě C.I.1.    
12-Zásoby vlastní činnosti      
121-Nedokončená výroba C.I.2.    
122-Polotovary vlastní výroby C.I.2.    
123-Výrobky  C.I.3.1.    
124-Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny  C.I.4.    
13-Zboží      
131-Pořízení zboží bez zůstatku    
132-Zboží na skladě a v prodejnách  C.I.3.2.    
139-Zboží na cestě C.I.3.2.    
15-Poskytnuté zálohy na zásoby      
151-Poskytnuté zálohy a závdavky na materiál C.I.5.    
152-Poskytnuté zálohy a závdavky na zvířata C.I.5.    
153-Poskytnuté zálohy a závdavky na zboží C.I.5.    
19-Opravné položky k zásobám      
191-Opravná položka k materiálu K/C.I.1.    
192-Opravná položka k nedokončené výrobě K/C.I.2.    
193-Opravná položka k polotovarům vlastní výroby K/C.I.2.    
194-Opravná položka k výrobkům K/C.I.3.1.    
195-Opravná položka k mladým a ostatním zvířatům a jejich skupinám K/C.I.4.    
196-Opravná položka ke zboží K/C.I.3.2.    
197-Opravná položka k zálohám a závdavkům na materiál  K/C.I.5.    
198-Opravná položka k zálohám a závdavkům na zboží  K/C.I.5.    
199-Opravná položka k zálohám a závdavkům na zvířata  K/C.I.5.    
ÚČTOVÁ TŘÍDA 2-KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY      
21-Peněžní prostředky v pokladně      
211-Pokladna C.IV.1.    
213-Ceniny C.IV.1.    
22-Peněžní prostředky na účtech      
221-Peněžní prostředky na účtech C.IV.2. C.II.2.   
23-Krátkodobé úvěry      
231-Krátkodobé dluhy k úvěrovým institucím   C.II.2.  
232-Eskontní úvěry   C.II.2.  
24-Krátkodobé finanční výpomoci      
241-Emitované krátkodobé dluhopisy   C.II.1.1., C.II.1.2.  
249-Ostatní krátkodobé finanční výpomoci   C.II.8.2.  
25-Krátkodobý finanční majetek      
251-Majetkové cenné papíry k obchodování C.III.2.    
252-Vlastní podíly   A.I.2.  
253-Dluhové cenné papíry k obchodování C.III.2.    
254-Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba C.III.1.    
255-Vlastní dluhopisy   C.I.1.1., C.I.1.2., C.II.1.1., C.II.1.2.  
256-Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti  C.III.2.    
257-Ostatní cenné papíry  C.III.2.    
259-Pořizování krátkodobého finančního majetku C.III.1., C.III.2.    
26-Převody mezi finančními účty      
261-Peníze na cestě C.IV.1., C.IV.2.    
29-Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku      
291-Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku K/C.III.1., K/C.III.2.    
ÚČTOVÁ TŘÍDA 3-ZÚČTOVACÍ VZTAHY      
31-Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)      
311-Pohledávky z obchodních vztahů   C.II.1.1., C.II.2.1.    
313-Pohledávky za eskontované cenné papíry C.II.1.1., C.II.2.1.    
314-Poskytnuté zálohy a závdavky - dlouhodobé a krátkodobé C.II.1.5.2., C.II.2.4.4.    
315-Ostatní pohledávky C.II.1.1., C.II.2.1.    
32-Závazky (krátkodobé)      
321-Dluhy z obchodních vztahů     C.II.4.  
322-Směnky k úhradě   C.II.5.  
324-Přijaté provozní zálohy a závdavky   C.II.3.  
325-Ostatní dluhy    C.II.4.  
33-Zúčtování se zaměstnanci a institucemi      
331-Zaměstnanci   C.II.8.3.  
333-Ostatní dluhy vůči zaměstnancům    C.II.8.3.  
335-Pohledávky za zaměstnanci  C.II.1.5.4., C.II.2.4.6.    
336-Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění C.II.2.4.2. C.II.8.4.  
34-Zúčtování daní a dotací      
341-Daň z příjmů  C.II.2.4.3. C.II.8.5.  
342-Ostatní přímé daně C.II.2.4.3. C.II.8.5.  
343-Daň z přidané hodnoty C.II.2.4.3.  C.II.8.5.  
345-Ostatní daně a poplatky C.II.2.4.3.  C.II.8.5.  
346-Dotace ze státního rozpočtu   C.II.8.5.  
347-Ostatní dotace   C.II.8.5.  
35-Pohledávky za společníky      
351-Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba   C.II.1.2., C.II.2.2.    
352-Pohledávky - podstatný vliv   C.II.1.3., C.II.2.3.    
353-Pohledávky za upsaný základní kapitál   A.    
354-Pohledávky za společníky při úhradě ztráty obchodní korporace  C.II.1.5.1., C.II.2.4.1.    
355-Ostatní pohledávky za společníky obchodní korporace C.II.1.5.1., C.II.2.4.1.    
358-Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti  C.II.1.5.1., C.II.2.4.1.    
36-Závazky ke společníkům      
361-Dluhy - ovládaná nebo ovládající osoba     C.II.6.  
362-Dluhy - podstatný vliv     C.II.7.  
364-Dluhy ke společníkům obchodní korporace při rozdělování zisku   C.I.9.1., C.II.8.1.  
365-Ostatní dluhy ke společníkům obchodní korporace   C.I.9.1., C.II.8.1.  
366-Dluhy ke společníkům obchodní korporace ze závislé činnosti   C.I.9.1., C.II.8.1.  
367-Dluhy z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů   C.I.9.1., C.II.8.1.  
368-Dluhy ke společníkům sdruženým ve společnosti    C.I.9.1., C.II.8.1.  
37-Jiné pohledávky a závazky      
371-Pohledávky z prodeje obchodního závodu  C.II.1.5.4., C.II.2.4.6.    
372-Dluhy z koupě obchodního závodu    C.I.9.3., C.II.8.7.  
373-Pohledávky a dluhy z pevných termínových operací C.II.1.5.4., C.II.2.4.6. C.I.9.3., C.II.8.7.  
374-Pohledávky z pachtu obchodního závodu  C.II.1.5.4., C.II.2.4.6.    
375-Pohledávky z emitovaných dluhopisů  C.II.1.5.4., C.II.2.4.6.    
376-Nakoupené opce C.II.1.5.4., C.II.2.4.6.    
377-Prodané opce   C.I.9.3., C.II.8.7.  
378-Jiné pohledávky C.II.1.5.4., C.II.2.4.6.    
379-Jiné dluhy   C.I.9.3., C.II.8.7.  
38-Přechodné účty aktiv a pasiv      
381-Náklady příštích období D.1.    
382-Komplexní náklady příštích období D.2.    
383-Výdaje příštích období   D.1.  
384-Výnosy příštích období   D.2.  
385-Příjmy příštích období D.3.    
388-Dohadné účty aktivní C.II.1.5.3., C.II.2.4.5.    
389-Dohadné účty pasivní   C.I.9.2., C.II.8.6.  
39-Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování      
391-Opravná položka k pohledávkám K/C.II.1.1. až C.II.1.3., K/C.II.1.5.1., K/C.II.1.5.2., K/C.II.1.5.4., K/C.II.2.1. až K/C.II.2.3., K/C.II.2.4.1. až C.II.2.4.4., K/C.II.2.4.6.    
395-Vnitřní zúčtování bez zůstatku    
398-Spojovací účet při společnosti C.II.2.4.1. C.II.8.1.  
ÚČTOVÁ TŘÍDA 4-KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY      
41-Základní kapitál a kapitálové fondy      
411-Základní kapitál   A.I.1.  
412-Ážio   A.II.1.  
413-Ostatní kapitálové fondy   A.II.2.1.  
414-Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a dluhů   A.II.2.2.  
416-Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací   A.II.2.5.  
417-Rozdíly z přeměn obchodních korporací    A.II.2.4.  
418-Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací    A.II.2.3.  
419-Změny základního kapitálu   A.I.3.  
42-Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření      
421-Rezervní fond   A.III.1.  
423-Statutární fondy   A.III.2.  
426-Jiný výsledek hospodaření minulých let   A.IV.3.  
427-Ostatní fondy   A.III.2.  
428-Nerozdělený zisk minulých let   A.IV.1.  
429-Neuhrazená ztráta minulých let   A.IV.2.  
43-Výsledek hospodaření      
431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení bez zůstatku   bez zůstatku  
432-Zálohy na podíly na zisku   A.VI.  
45-Rezervy      
451-Rezervy podle zvláštních právních předpisů     B.3.  
453-Rezerva na daň z příjmů      B.2.  
459-Ostatní rezervy   B.1., B.4.  
46-Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím      
461-Dlouhodobé dluhy k úvěrovým institucím    C.I.2., C.II.2.  
47-Dlouhodobé závazky      
471-Dlouhodobé dluhy - ovládaná nebo ovládající osoba     C.I.6., C.II.6.  
472-Dlouhodobé dluhy - podstatný vliv     C.I.7., C.II.7.  
473-Emitované dluhopisy   C.I.1.1., C.I.1.2., C.II.1.1., C.II.1.2.  
474-Dluhy z pachtu obchodního závodu    C.I.9.3., C.II.8.7.  
475-Dlouhodobé přijaté zálohy a závdavky    C.I.3., C.II.3.  
478-Dlouhodobé směnky k úhradě   C.I.5., C.II.5.  
479-Jiné dlouhodobé dluhy     C.I.4., C.I.9.3., C.II.4., C.II.8.3., C.II.8.7.  
48-Odložený daňový závazek a pohledávka      
481-Odložený daňový dluh a pohledávka C.II.1.4. C.I.8.  
49-Individuální podnikatel      
491-Účet individuálního podnikatele   A.I.1.  
ÚČTOVÁ TŘÍDA 5-NÁKLADY      
50-Spotřebované nákupy      
501-Spotřeba materiálu     A.2.
502-Spotřeba energie     A.2.
503-Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek     A.2.
504-Prodané zboží     A.1.
51-Služby      
511-Opravy a udržování     A.3.
512-Cestovné     A.3.
513-Náklady na reprezentaci     A.3.
518-Ostatní služby     A.3.
52-Osobní náklady      
521-Mzdové náklady     D.1.
522-Příjmy společníků obchodní korporace ze závislé činnosti     D.1.
523-Odměny členům orgánů obchodní korporace      D.1.
524-Zákonné sociální a zdravotní pojištění     D.2.1.
525-Ostatní sociální pojištění     D.2.1.
526-Sociální náklady individuálního podnikatele     D.2.1.
527-Zákonné sociální náklady     D.2.2.
528-Ostatní sociální náklady     D.2.2.
53-Daně a poplatky      
531-Daň silniční     F.3.
532-Daň z nemovitých věcí      F.3.
538-Ostatní daně a poplatky     F.3.
54-Jiné provozní náklady      
541-Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku     F.1.
542-Prodaný materiál     F.2.
543-Dary     F.5., K.
544-Smluvní pokuty a úroky z prodlení     F.5.
545-Ostatní pokuty a penále     F.5.
546-Odpis pohledávky     F.5.
547-Mimořádné provozní náklady     F.5.
548-Ostatní provozní náklady     F.5.
549-Manka a škody z provozní činnosti     F.5.
55-Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti      
551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku     E.1.1.
552-Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů       F.4.
554-Tvorba a zúčtování ostatních rezerv       F.4.
555-Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období       F.4.
557-Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku       E.1.1.
558-Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti       E.3.
559-Tvorba a zúčtování ostatních opravných položek v provozní činnosti     E.1.2., E.2., E.3.
56-Finanční náklady      
561-Prodané cenné papíry a podíly     G., H., K.
562-Úroky     J.1., J.2.
563-Kursové ztráty     K.
564-Náklady z přecenění cenných papírů       K.
565-Mimořádné finanční náklady     K.
566-Náklady z finančního majetku     K., H.
567-Náklady z derivátových operací     K.
568-Ostatní finanční náklady     K.
569-Manka a škody na finančním majetku     K.
57-Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti      
574-Tvorba a zúčtování finančních rezerv       I.
579-Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti       I.
58-Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace      
581-Změna stavu nedokončené výroby     B.
582-Změna stavu polotovarů vlastní výroby     B.
583-Změna stavu výrobků     B.
584-Změna stavu zvířat     B.
585-Aktivace materiálu a zboží     C.
586-Aktivace vnitropodnikových služeb     C.
587-Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku     C.
588-Aktivace dlouhodobého hmotného majetku     C.
59-Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů      
591-Daň z příjmů - splatná     L.1.
592-Daň z příjmů - odložená     L.2.
595-Dodatečné odvody daně z příjmů     L.1.
596-Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům obchodní korporace      M.
597-Převod provozních nákladů     F.5.
598-Převod finančních nákladů     K.
599-Tvorba a zúčtování rezervy na daň z příjmů     L.1.
ÚČTOVÁ TŘÍDA 6-VÝNOSY      
60-Tržby za vlastní výkony a zboží      
601-Tržby za vlastní výrobky     I.
602-Tržby z prodeje služeb     I.
604-Tržby za zboží     II.
64-Jiné provozní výnosy      
641-Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku     III.1.
642-Tržby z prodeje materiálu     III.2.
644-Smluvní pokuty a úroky z prodlení     III.3.
646-Výnosy z odepsaných pohledávek     III.3.
648-Ostatní provozní výnosy     III.3.
649-Mimořádné provozní výnosy     III.3.
66-Finanční výnosy      
661-Tržby z prodeje cenných papírů a podílů     IV.1., IV.2., V.1., V.2., VII.
662-Úroky     VI.1., VI.2.
663-Kursové zisky     VII.
664-Výnosy z přecenění cenných papírů       VII.
665-Výnosy z dlouhodobého finančního majetku     IV.1., IV.2., V.1., V.2., VI.1., VI.2.
666-Výnosy z krátkodobého finančního majetku     VII.
667-Výnosy z derivátových operací     VII.
668-Ostatní finanční výnosy     VII.
669-Mimořádné finanční výnosy     VII.
69-Převodové účty      
697-Převod provozních výnosů     III.3.
698-Převod finančních výnosů     VII.
ÚČTOVÁ TŘÍDA 7-ZÁVĚRKOVÉ A PODROZVAHOVÉ ÚČTY      
70-Účty rozvažné      
701-Počáteční účet rozvažný      
702-Konečný účet rozvažný      
71-Účet zisků a ztrát      
710-Účet zisků a ztrát      
PODROZVAHOVÉ ÚČTY      
75-Majetek, který není vlastnictvím účetní jednotky      
751-Majetek svěřený účetní jednotce      
752-Majetek najatý či propachtovaný      
76-Majetek účetní jednotky, který není vykazován v rozvaze      
762-Majetek pořízený z prostředků poskytnuté dotace      
763-Drobný majetek vyřazený z rozvahového sledování      
764-Odepsané pohledávky a pohledávky ze smluvních pokut      
765-Pohledávky z leasingu      
766-Podmíněné pohledávky      
77-Dluhy a podmíněné dluhy      
771-Dluhy z finančního leasingu      
773-Podmíněné dluhy      
78-Finanční nástroje      
782-Pohledávky z pevných termínových operací      
783-Dluhy z pevných termínových operací      
784-Pohledávky z opcí      
785-Dluhy z opcí      
79-Evidenční účty      
791-Evidenční účet k účtům majetku      
792-Evidenční účet k účtům dluhů      
ÚČTOVÉ TŘÍDY 8 A 9-VNITROPODNIKOVÉ ÚČETNICTVÍ      


Vysvětlivky ke vzorovému účtovému rozvrhu
V rámci vzorového účtového rozvrhu je ve sloupci "Položka rozvahy", resp. "Položka výkazu zisku a ztráty", uveden symbol pro přiřazení účtu k příslušnému řádku rozvahy, který je sestaven dle následujícího klíče:

Vazba na rozvahu

Položka "korekce" v rámci aktiv

Položka v rámci aktiv nebo pasiv Konkrétní řádek v rámci položky Členění řádku v rámci položky Členění řádku v rámci podpoložky
K - korekce A. až D. aktiv B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.2. Ocenitelná práva B.I.2.1. Software
- A. až D. pasiv A.I. Základní kapitál A.I.3. Změny základního kapitálu  

Vazba na výkaz zisku a ztráty

Položka výnosů nebo nákladů Položka členěná v rámci nákladů nebo výnosů
Náklady - římské číslice I. až VII. Arabské číslice 1, 2, 3….
Výnosy - písmena latinské abecedy A. až M. Arabské číslice 1, 2, 3…

Novinky

Zákoník práce v praxi, 4. vydání

Zákoník práce v praxi, 4. vydání Publikace, která zohledňuje všechny nejnovější novely zákoníku práce k 1. 1. 2022, čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Zákoník práce s výkladem 2022

Zákoník práce s výkladem 2022Seznamte se díky této osvědčné publikaci komplexně se změnami, které přinášejí všechny novely zákoníku práce. Zahrnuje novely všech právních předpisů, které jakkoliv ovlivňují znění zákoníku práce, novelizovaný text je pro snadnou orientaci ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 4. vydáníVe čtvrtém vydání aktualizované a rozšířené publikace předkládá autor zpracování vybraných témat správného uplatňování příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů pro společnosti s ručením omezeným. Vždyť problematika daně z příjmů je ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2022

Daňové a nedaňové náklady 2022V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.