Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Lidská práva starších lidí

Lidská práva starších lidí

Stárnutí obyvatelstva přináší nové příležitosti – lidé, kteří žijí déle, produkují více zdrojů a mají více času na to, aby dosáhli toho, co ve svém životě považují za důležité. Současně tento jev vytváří nové výzvy – lidé, kteří žijí déle, spotřebují více zdrojů, vyžadují více zdravotní a sociální péče a zažívají různé potíže, jež vyšší věk mnohdy přináší. Prodlužování průměrného věku dožití a s ním spojená změna věkové skladby obyvatelstva má dopady na celkovou podobu a chod jednotlivých společností a týká se nejen (současných) starších lidí, ale všech osob bez ohledu na jejich věk.

Kniha se hlásí k přístupu ke starším lidem opřenému o lidská práva (human rights-based approach), má tedy za to, že zajistit starším lidem důstojný život, možnost rozhodovat sami o sobě a spolurozhodovat o stavu společnosti a ochranu v případech, kdy je tato potřebná (např. v rámci zdravotní péče či sociálního zabezpečení), dokáží nejlépe nástroje vycházející ze systémů zajišťování lidských práv. Takové systémy v dnešní době existují jak v rámci mezinárodního práva, a to na univerzální i regionální úrovni, tak v rámci právních řádů jednotlivých států, včetně České republiky. Publikace věnuje pozornost všem těmto systémům, které je třeba chápat jako komplementární.

autoři: Veronika Bílková, Kateřina Šimáčková, Alla Tymofeyeva; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 21. 3. 2023, 292 stran
ISBN: 978-80-7676-609-9

Cena: 585 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str.  IX
Úvod - str.  XII
Část I. Starší lidé a právo lidských práv - str.  1
1. Starší lidé – vymezení a terminologie - str.  5
1.1 Obtíže spojené s vymezením kategorie starších lidí - str.  5
1.2 Možné přístupy k vymezení kategorie starších lidí - str.  9
1.3 Vymezení starších lidí v platné právní úpravě - str.  12
1.4 Starší lidé, starší osoby, senioři či důchodci? - str.  14
2. Přístup k ochraně starších lidí založený na (lidských) právech - str.  17
2.1 Čtyři hlavní přístupy k ochraně lidských práv starších lidí - str.  17
2.2 Vývoj přístupu k ochraně starších lidí - str.  20
2.3 Prosazování přístupu ke starším lidem založeného na (lidských) právech - str.  24
3. Typy lidskoprávních problémů, jimž starší lidé čelí - str.  29
3.1 Lidskoprávní problémy vyplývající ze specifických potřeb starších lidí - str.  29
3.2 Lidskoprávní problémy vyplývající z prostředí a situací, kde se starší lidé ocitají - str.  32
3.3 Lidskoprávní problémy vyplývající z ageistických stereotypů a předsudků - str.  34
4. Hlavní právní techniky ochrany lidských práv starších lidí - str.  39
4.1 Zvláštní „seniorské“ instrumenty a ustanovení - str.  41
4.2 Využití zákazu diskriminace - str.  43
4.3 Koncept (zvýšené) zranitelnosti - str.  45
5. Závěry - str.  49
Část II. Ochrana lidských práv starších lidí v rámci mezinárodního práva - str.  51
1. Ochrana lidských práv starších lidí na univerzální rovině - str.  55
1.1 Univerzální instrumenty zaměřené na starší lidi - str.  55
1.2 Ochrana lidských práv starších lidí na univerzální rovině - str.  69
A. Chápání pojmu starší lidé na univerzální rovině - str.  69
B. Zvláštní úprava lidských práv starších lidí na univerzální rovině - str.  72
C. Diskriminace starších lidí na základě věku - str.  74
D. Využití konceptu zranitelnosti na univerzální rovině - str.  79
E. Oblasti ochrany lidských práv starších lidí na univerzální rovině - str.  81
F. Oblast péče - str.  82
G. Oblast sociálního zabezpečení a sociální ochrany - str.  83
H. Oblast zdravotní péče - str.  85
CH. Oblast přístupu k zaměstnání a podmínek v rámci něho - str.  87
I. Oblast násilí na starších lidech a jejich zneužívání - str.  88
J. Oblast participace na věcech veřejných - str.  89
K. Oblast přístupu k moderním technologiím - str.  90
1.3 Nová univerzální úmluva na ochranu lidských práv starších lidí? - str.  91
A. Historie snah o přijetí univerzální úmluvy na ochranu lidských práv starších lidí - str.  91
B. Argumenty pro a proti přijetí univerzální úmluvy na ochranu lidských práv starších lidí - str.  93
C. Možná podoba a obsah univerzální úmluvy na ochranu lidských práv starších lidí - str.  99
1.4 Ochrana lidských práv starších lidí na univerzální rovině – závěry - str.  101
2. Ochrana lidských práv starších lidí v rámci rady evropy - str.  103
2.1 Definice pojmu „starší lidé“ v dokumentech Rady Evropy - str.  104
A. Starší lidé v Evropské úmluvě o lidských právech - str.  105
B. Starší lidé podle (Revidované) Evropské sociální charty - str.  107
C. Starší osoby v dalších dokumentech Rady Evropy - str.  109
2.2 Nástroje Rady Evropy na ochranu lidských práv starších osob - str.  112
A. Individuální stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva - str.  112
B. Kolektivní stížnosti na základě Evropské sociální charty - str.  114
C. Další mechanismy Rady Evropy - str.  116
2.3 Klíčová lidská práva starších lidí a jejich aplikace v mechanismech Rady Evropy - str.  118
A. Právo na důstojný a nezávislý život - str.  119
B. Ochrana proti špatnému zacházení, zanedbávání a zneužívání - str.  121
C. Sociální ochrana a přístup k zaměstnání - str.  123
D. Právo na soudní ochranu - str.  125
E. Zákaz diskriminace na základě věku - str.  127
2.4 Zranitelnost starších lidí v lidskoprávním systému Rady Evropy - str.  131
A. Řízení před ESLP a zranitelnost - str.  133
B. Projednání kolektivních stížností a zranitelnost - str.  135
C. Další mechanismy - str.  137
2.5 Ochrana lidských práv starších lidí v rámci Rady Evropy – závěry - str.  139
3. Ochrana lidských práv starších lidí v právu evropské unie - str.  143
3.1 Instrumenty zaměřené na starší lidi v právu Evropské unie - str.  143
A. Instrumenty zaměřené na lidská práva - str.  144
B. Instrumenty zaměřené na potírání diskriminace - str.  147
C. Instrumenty zaměřené na (aktivní) stárnutí - str.  150
D. Další instrumenty práva EU relevantní pro starší lidi - str.  154
3.2 Ochrana lidských práv starších lidí v právu Evropské unie - str.  156
A. Starší lidé v právu Evropské unie - str.  156
B. Diskriminace na základě věku v oblasti pracovněprávních vztahů - str.  160
C. Diskriminace na základě vyššího věku v pojetí směrnice Rady 2000/78/ES - str.  161
D. Diskriminace na základě vyššího věku v judikatuře unijních soudů - str.  163
E. Význam směrnice 2000/78/ES pro ochranu lidských práv starších lidí - str.  168
F. Diskriminace na základě věku v dalších oblastech aktivit - str.  170
G. Zákaz diskriminace na základě věku jako obecná zásada unijního práva - str.  171
H. Snahy o širší pojetí zákazu diskriminace v rámci práva EU - str.  172
CH. Ochrana lidských práv starších lidí v právu EU neopřená o zákaz diskriminace - str.  175
I. Zvláštní úprava lidských práv starších lidí v právu EU (článek 25 Listiny) - str.  175
J. Využití konceptu zranitelnosti v ochraně lidských práv starších lidí v rámci EU - str.  178
3.3 Ochrana lidských práv starších lidí v právu Evropské unie – závěry - str.  180
Část III. Ochrana lidských práv starších lidí v české republice - str.  183
1. Koncept práv starších lidí v českém právním prostředí - str.  187
1.1 Absence obecné právní úpravy práv starších lidí - str.  187
A. Autonomie a důstojnost - str.  189
B. Ochrana před domácím násilím a špatným zacházením 
v institucích - str.  191
C. Zajištění dostupného a odpovídajícího bydlení - str.  196
D. Prarodičovství - str. 197
E. Zdravotní péče - str.  199
F. Majetkové dispozice pro případ smrti - str.  200
1.2 Práva starších lidí v ČR z pohledu zákazu diskriminace - str.  202
A. Diskriminace a ageismus - str.  203
B. Rovnost a právo na rovné zacházení - str.  205
C. Zákaz diskriminace starších osob v zaměstnání - str.  206
D. Zákaz diskriminace starších spotřebitelů - str.  213
E. Zákaz diskriminace podle věku v oblasti sociálního zabezpečení - str.  216
1.3 Zvláštní úprava lidských práv starších lidí v oblasti sociálních práv - str.  217
A. Ochrana sociálních práv starších lidí - str.  217
B. Sociální práva v judikatuře Ústavního soudu ČR, test racionality - str.  221
C. Judikovatelnost právní úpravy sociálních práv - str.  224
D. Počátky judikatury o ústavnosti zákonů k tématu starobních důchodů, zdanění a rovného zacházení - str. 225
E. K redukční hranici pro výpočet procentní výměry důchodu - str. 226
F. K diskriminaci mužů pečujících o děti - str. 228
G. Zdanění příjmů starobních důchodců - str. 230
H. Úvahy nad dalším vývojem starobních důchodů jako příkladu ochrany práv starších osob - str. 233
1.4 Koncept zranitelnosti a starší lidé - str. 234
A. Koncept zranitelnosti v českém právu - str. 235
B. Kumulace staršího věku a dalších důvodů zranitelnosti - str. 237
C. Starší osoby s psychosociálním postižením - str. 237
D. Starší lidé v situaci chudoby - str. 239
E. Starší lidé ve výkonu trestu - str. 240
F. LGBTQ+ starší lidé - str. 242
1.5 Závěry - str. 243
Závěr - str. 245
Abstract - str. 253
Seznam použité judikatury a literatury - str. 25

Další nabídka k tématu

Listina v kontextu společenských změn

Listina v kontextu společenských změn

Jan Kudrna - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Přijetí Listiny základních práv a svobod v lednu roku 1991 bylo vnímáno jako významný předěl v oblasti ochrany lidských práv a svobod i v posílení autonomie jednotlivce vůči státu. Listina začala ovlivňovat společnost, ale současně společnost začala ovlivňovat Listinu. Významnou roli ... pokračování

Cena: 635 KčKOUPIT

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Listina základních práv a svobod - Komentář, 2. vydání

Listina základních práv a svobod - Komentář, 2. vydání

Eliška Wagnerová, Vojtěch Šimíček, Tomáš Langáček, Ivo Pospíšil a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

2., doplněné a aktualizované vydání přináší po 11 letech ještě podrobnější výklad ustanovení Listiny, který se snaží autoři uvádět v širších mezinárodněprávních či srovnávacích souvislostech. V komentáři se rozsáhle pracuje s domácí judikaturou obecných soudů a zejména Ústavního ... pokračování

Cena: 2 750 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Listina základních práv a svobod, Velký komentář

Listina základních práv a svobod, Velký komentář

Zdeněk Kühn, Jan Kratochvíl, Jiří Kmec, David Kosař, Marek Antoš, Daniel Askari, Lenka Bahýľová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Listina základních práv a svobod představuje nejvýznamnější pramen lidských práv pro českou právní praxi. Tento velký komentář je cennou pomůckou k její správné aplikaci. Komentář je určen především pro praxi. Je založen na pečlivé kritické analýze judikatury Ústavního soudu, ... pokračování

Cena: 3 480 KčKOUPIT

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Ve srovnání s minulým vydáním obsahuje tato publikace novelizovanou prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti v lednu 2022. Tato vyhláška navazuje na zásadní novelu ... pokračování

Cena: 125 KčKOUPIT

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Od července 2021 se na základě nálezu Ústavního soudu významně změnil zákon o volbách do Parlamentu ČR, jehož novelizovaný text najdete v této publikaci. Publikace dále obsahuje aktuální znění Ústavy a Listiny, zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.