Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Manažerské účetnictví, nástroje a metody, 3. vydání

Manažerské účetnictví, nástroje a metody, 3. vydání

Publikace ve třetím upraveném vydání poskytuje čtenáři komplexní vědomostní základ pro pochopení obsahové náplně a fungování systému účetních informací určených řídícím pracovníkům jako základní informační podpora hodnotového řízení (řízení nákladů, výnosů a zisku, aktiv a závazků, příjmů a výdajů). Kniha se nesnaží pouze o popis metod a postupů, které již tradičně manažerské účetnictví používá, ale i o vysvětlení obsahu a vypovídací schopnosti těchto informací, jejich možných variantních řešení. Pochopení textu vyžaduje základní znalosti obecných účetních metod a principů, finančního účetnictví a finančního řízení. Obecný výklad jednotlivých témat je v textu doplněn řešenými příklady, které by měly usnadnit pochopení konkrétní problematiky a měly by být zároveň i vodítkem pro vlastní návrh řešení.
Kniha je určena všem zájemcům o tuto problematiku, zejména řídícím pracovníkům, kteří pro svoji činnost potřebují kvalitní systém informací, a specialistům v oblasti controllingu, účetnictví, finančního řízení a finanční analýzy, kteří připravují řídícím pracovníkům účetní informace pro řešení jejich rozhodovacích úloh.
autoři: Jana Fibírová, Libuše Šoljaková, Jaroslav Wagner, Petr Petera; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 7. 10. 2022, 416 stran
ISBN: 978-80-7598-885-0

Cena: 635 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 9
1 Vztah finančního, manažerského a nákladového účetnictví - str. 11
1.1 Externí a interní uživatelé účetních informací - str. 14
1.1.1 Vztah vlastníka a managementu - str. 15
1.2 Vztah finančního a manažerského účetnictví - str. 18
1.2.1 Členění činnosti podniku z hlediska způsobu zhodnocení zdrojů - str. 21
1.3 Postavení controllera v podniku - str. 25
1.4 Obsah a struktura manažerského účetnictví - str. 31
1.4.1 Vztah nákladového a manažerského účetnictví - str. 32
1.4.2 Informační zajištění řídicího cyklu - str. 35
Závěry a shrnutí - str. 38
Kontrolní otázky a úkoly - str. 38
Klíčové pojmy - str. 39
Situace ke shrnutí - str. 39
2 Měření a řízení výkonnosti podniku - str. 41
2.1 Kritéria řízení výkonnosti podnikatelského procesu - str. 41
2.1.1 Kritéria řízení výkonnosti z pozice vlastníků - str. 43
2.1.2 Kritéria řízení výkonnosti z pozice managementu - str. 48
2.1.3 Kritéria pro řízení nákladů, výnosů a zisku - str. 61
2.2 Kritéria členění nákladů a řízení hospodárnosti - str. 66
2.2.1 Kritéria členění vynaložených nákladů - str. 66
2.2.2 Kritérium hospodárnosti a faktory jeho změny - str. 73
2.2.3 Využití kalkulace v operativním a taktickém řízení jednicových nákladů - str. 80
2.3 Pojetí nákladů v nákladovém účetnictví - str. 97
2.3.1 Zajištění požadavků různých uživatelů účetních informací - str. 99
2.3.2 Využití rozdílů při měření zisku pro rozhodování vlastníků - str. 105
Závěry a shrnutí - str. 110
Kontrolní otázky a úkoly - str. 111
Klíčové pojmy - str. 111
Situace ke shrnutí - str. 112
3 Základní vztahy mezi objemem výkonů, náklady a ziskem - str. 115
3.1 Základní parametry vývoje zisku - str. 116
3.1.1 Vymezení jednotky výkonu a objemu výkonů - str. 117
3.1.2 Prodejní cena - str. 119
3.1.3 Variabilní náklady - str. 121
3.1.4 Marže - str. 124
3.1.5 Fixní náklady - str. 126
3.1.6 Zisk z hlavní výdělečné činnosti - str. 127
3.2 Některé aspekty rozpoznání fixních a variabilních nákladů - str. 128
3.2.1 Analytické odlišení fixních a variabilních nákladů - str. 129
3.2.2 Matematicko-statistické odlišení fixních a variabilních nákladů - str. 130
3.2.3 Fixní náklady využité a nevyužité - str. 133
3.3 Využití členění nákladů na fixní a variabilní při řízení zisku - str. 135
3.3.1 Úlohy spojené se stanovením objemu výkonů pro dosažení bodu zvratu a požadovaného zisku - str. 136
3.3.2 Stanovení maximální výše fixních nákladů - str. 137
3.3.3 Stanovení prodejní ceny, která zajistí požadovaný zisk - str. 137
3.3.4 Stanovení maximální výše variabilních nákladů na jednotku výkonu - str. 138
3.4 Vývoj nákladů, výnosů a zisku při změnách sortimentu - str. 140
Závěry a shrnutí - str. 144
Kontrolní otázky a úkoly - str. 145
Klíčové pojmy - str. 145
Situace ke shrnutí - str. 146
4 Analýza odchylek mezi standardními a skutečnými hodnotami - str. 149
4.1 Pojetí a cíle analýzy odchylek - str. 149
4.1.1 Stanovení standardů - str. 151
4.1.2 Sledování skutečného průběhu a způsoby zjišťování odchylek - str. 153
4.1.3 Analýza odchylek - str. 159
4.2 Analýza odchylek zisku při homogenní produkci - str. 159
4.2.1 Odchylka prodejní ceny - str. 160
4.2.2 Odchylka variabilních nákladů - str. 160
4.2.3 Odchylka fixních nákladů - str. 161
4.2.4 Odchylka objemu výkonů - str. 162
4.3 Analýza odchylek zisku při nehomogenní produkci - str. 166
4.4 Odchylky ze změny struktury vstupů - str. 174
Závěry a shrnutí - str. 177
Kontrolní otázky - str. 177
Klíčové pojmy - str. 178
Situace ke shrnutí - str. 178
5 Zobrazení procesu tvorby výkonů v účetnictví - str. 181
5.1 Měření zisku na bázi vynaložených nákladů - str. 182
5.2 Měření zisku na bázi prodaných výkonů - str. 194
5.3 Vliv ocenění vytvořených výkonů na měření zisku - str. 199
5.3.1 Měření zisku opakovaných produktů - str. 200
5.3.2 Měření zisku zakázkové činnosti - str. 209
5.4 Manažerské výsledovky - str. 215
5.4.1 Manažerská výsledovka v produktovém členění - str. 215
5.4.2 Manažerská výsledovka ve střediskovém členění - str. 222
Závěry a shrnutí - str. 225
Kontrolní otázky a úkoly - str. 226
Klíčové pojmy - str. 226
Situace ke shrnutí - str. 226
6 Informační nástroje pro řízení po linii výkonů - str. 229
6.1 Kalkulace – základní nástroj řízení po linii výkonů - str. 231
6.1.1 Rozhodovací úlohy managementu jako určující faktor obsahu a struktury kalkulace - str. 234
6.1.2 Kalkulace plných nákladů - str. 237
6.1.3 Kalkulace variabilních nákladů - str. 241
6.1.4 Využití kalkulace plných a variabilních nákladů v hodnotovém řízení - str. 243
6.2 Metodické otázky sestavení kalkulace - str. 248
6.2.1 Vymezení předmětu kalkulace - str. 248
6.2.2 Obsah a struktura položek kalkulace - str. 250
6.2.3 Metody a principy přiřazování nákladů - str. 251
6.3 Alokační fáze - str. 261
Závěry a shrnutí - str. 276
Kontrolní otázky a úkoly - str. 277
Klíčové pojmy - str. 277
Situace ke shrnutí - str. 278
7 Rozpoznání a zobrazení vztahů mezi středisky a pojetí výnosů v manažerském účetnictví - str. 283
7.1 Ocenění vztahů mezi středisky na základě skutečných nákladů - str. 284
7.2 Ocenění vztahů mezi středisky na základě předem stanovených nákladů - str. 288
7.3 Hospodářský výsledek podniku a středisek - str. 293
Závěry a shrnutí - str. 310
Kontrolní otázky a úkoly - str. 311
Klíčové pojmy - str. 311
Situace ke shrnutí - str. 311
8 Postavení rozpočtu nákladů při řízení zisku podniku - str. 313
8.1 Předpoklady účinného fungování plánů a rozpočtů v nestabilním tržním prostředí - str. 314
8.2 Cíle a funkce rozpočtů - str. 317
8.3 Proces a etapy sestavení rozpočtu - str. 322
8.3.1 Proces sestavení rozpočtu - str. 322
8.3.2 Základní etapy sestavení rozpočtové výsledovky - str. 323
8.3.3 Vzájemný vztah předběžné kalkulace výkonů, rozpočtu nákladů středisek a rozpočtové výsledovky - str. 331
8.4 Rozpočty nákladů středisek - str. 339
8.4.1 Stanovení struktury nákladů v rozpočtu nákladů střediska - str. 339
8.4.2 Metody stanovení rozpočtu nákladů střediska - str. 340
8.4.3 Kontrola dodržení rozpočtu nákladů středisek - str. 346
8.4.4 Vztah vývoje zisku podniku a kontrola rozpočtu nákladů střediska - str. 352
Závěry a shrnutí - str. 357
Kontrolní otázky a úkoly - str. 358
Klíčové pojmy - str. 358
Situace ke shrnutí - str. 359
9 Účetní informace pro řízení po linii odpovědnosti - str. 361
9.1 Odpovědnostní účetnictví jako součást odpovědnostního řízení a příčiny jeho rozvoje - str. 361
9.2 Strukturální předpoklady odpovědnostního řízení - str. 364
9.2.1 Organizační struktura podniku - str. 364
9.2.2 Centralizace a decentralizace v odpovědnostním řízení - str. 365
9.2.3 Ekonomická struktura podniku - str. 367
9.2.4 Typy odpovědnostních středisek a věcné předpoklady jejich využití - str. 368
9.3 Využití hodnotových kritérií při řízení odpovědnostních středisek - str. 374
9.3.1 Náklady odpovědnostních středisek - str. 375
9.3.2 Výnosy odpovědnostních středisek - str. 376
9.3.3 Typy vnitropodnikových cen - str. 379
9.3.4 Výsledek hospodaření střediska - str. 383
Závěry a shrnutí - str. 390
Kontrolní otázky a úkoly - str. 392
Klíčové pojmy - str. 392
Situace ke shrnutí - str. 392
Příloha: Vzorce a schémata lineárního modelu nákladů a výnosů - str. 395
Summary - str. 403
Použitá literatura - str. 405
Rejstřík - str. 409

Další nabídka k tématu

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 5. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 5. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Páté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe s. r. o., od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 225 nejčastějších a nejzajímavějších dotazů ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Daně v účetnictví, 2. vydání

Daně v účetnictví, 2. vydání

Jana Skálová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Daně v účetnictví se věnuje vlivu zákona o daních z příjmů na účetnictví podnikatelských subjektů. Obsahuje nezbytný teoretický podklad i navazující praktické příklady. Úvod knihy je věnován konstrukci základu daně z příjmů právnických osob, tedy úpravě výsledku ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Finanční účetnictví pro manažery

Finanční účetnictví pro manažery

Irena Stejskalová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace „Účetnictví“ je určena studentům 2. ročníku studia na Fakultě managementu VŠE v Praze v Jindřichově Hradci, kteří studují modul Účetnictví a základy daní nebo předmět Základy finančního účetnictví. Může být užitečná také pro studenty účetnictví na jiných vysokých školách ...

Cena: 545 KčKOUPIT

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností pro všechny s. r. o. a a. s.

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností pro všechny s. r. o. a a. s.

Michal Šindelář, Libuše Müllerová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace poskytne uživateli komplexní přehled toho, jakým způsobem v praxi promítnout daňové dopady do účetnictví. Zahrnuje aktuální účetní, daňové a právní změny. Autoři se zaměřují na účetnictví a daně ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2022

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2022

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2022 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ...

Cena: 775 KčKOUPIT

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe

Břetislav Andrlík, Lucie Formanová, Kristina Dvoříková, Veronika Bastlová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace přináší vymezení problematiky účetnictví podnikatelských subjektů ve vazbě na další právní předpisy například z oblasti daní. Kromě stěžejního teoretického výkladu jednotlivých účtových tříd a s nimi ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2022

Účetnictví pro úplné začátečníky 2022

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Po přečtení této knihy získáte komplexní přehled o účetnictví. Je vhodná především pro úplného začátečníka díky skutečně srozumitelné formě psaní. Poslouží studentovi ke studiu účetnictví, stejně pomůže i absolventovi rekvalifikačního kurzu nebo praktikujícímu účetnímu pro zopakování ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 4. vydání

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 4. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2022 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou vždy zobrazeny v konkrétních účetních výkazech, jichž se týkají ...

Cena: 445 KčKOUPIT

Zákon o účetnictví s komentářem 2022

Zákon o účetnictví s komentářem 2022

Magdalena Králová, Miloslav Hejret - GRADA Publishing, a. s.

Zákon o účetnictví prochází standardními novelizacemi, v této publikaci naleznete úplné znění zákona účinné od 1. 1. 2020, doplněné úvodním komentářem prezidentky Svazu účetních ČR Magdaleny Králové a viceprezidenta Svazu účetních ČR Miloslava Hejreta. Oba autoři zastupují účetní ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2022

Podvojné účetnictví 2022

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi - vypichujeme změny v oblasti hmotného majetku a nehmotného majetku, možnost  ...

Cena: 239 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.