Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 8. vydání

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 8. vydání

Osmé, aktualizované vydání oblíbené publikace, zpracované podle stavu platného k 13. březnu 2020, reaguje na přijaté novelizace a nově publikovanou judikaturu. Poznámky k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu napomáhají k rychlé orientaci v obsahu a smyslu příslušného ustanovení.

Uváděné judikáty jsou vybrány především ze sbírek Nejvyššího a Ústavního soudu. Pro uživatelské pohodlí byla starší judikatura tam, kde to bylo možné, podřazena k novým, často jen přečíslovaným ustanovením nového trestního zákoníku, a čísla paragrafů byla až na výjimky opravena tak, aby odpovídala novému trestnímu zákoníku.

Součástí publikace jsou i předpisy souvisící - zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a advokátní tarif, vše ve znění k 13. březnu 2020.

Publikace je oceňovanou pomůckou pro práci soudců, přísedících, státních zástupců, policistů, kriminalistů, advokátů, firemních právníků a ostatních pracovníků právní praxe.

autor: Jiří Jelínek a kolektiv vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 15. 5. 2020, 1360 stran
ISBN: 978-80-7502-395-7

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

                                                                                                                                                                                       Úvod - str. 11
Seznam zkratek - str. 13
Trestní zákoník - str. 15
Část první Obecná část (§ 1–139) - str. 17
Hlava I Působnost trestních zákonů (§ 1–11) - str. 17
Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona (§ 1) - str. 17
Díl 2 Časová působnost (§ 2–3) - str. 17
Díl 3 Místní působnost (§ 4–11) - str. 21
Hlava II Trestní odpovědnost (§ 12–27) - str. 26
Díl 1 Základy trestní odpovědnosti (§ 12–14) - str. 26
Díl 2 Zavinění (§ 15–19) - str. 34
Díl 3 Příprava a pokus trestného činu (§ 20–21) - str. 45
Díl 4 Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu (§ 22–27) - str. 51
Hlava III Okolnosti vylučující protiprávnost činu (§ 28–32) - str. 63
Hlava IV Zánik trestní odpovědnosti (§ 33–35) - str. 69
Díl 1 Zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí (§ 33) - str. 69
Díl 2 Promlčení trestní odpovědnosti (§ 34–35) - str. 71
Hlava V Trestní sankce (§ 36–104) - str. 75
Díl 1 Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání (§ 36–38) - str. 75
Díl 2 Tresty (§ 39–95) - str.  77
Oddíl 1 Obecné zásady pro ukládání trestů (§ 39–45) - str. 77
Oddíl 2 Upuštění od potrestání (§ 46–48) - str. 95
Oddíl 3 Dohled (§ 49–51) - str. 99
Oddíl 4 Druhy trestů a výjimečný trest (§ 52–54) - str. 101
Oddíl 5 Ukládání a výkon jednotlivých trestů (§ 55–80) - str. 104
Oddíl 6 Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody (§ 81–87) - str. 137
Oddíl 7 Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce (§ 88–91) - str. 146
Oddíl 8 Započítání vazby a trestu (§ 92–93) - str. 154
Oddíl 9 Zánik výkonu trestu (§ 94–95) - str. 156
Díl 3 Ochranná opatření (§ 96–104) - str. 158
Oddíl 1 Obecné zásady pro ukládání ochranných opatření (§ 96–97) - str. 158
Oddíl 2 Ochranná opatření a jejich ukládání (§ 98–104) - str. 160
Hlava VI Zahlazení odsouzení (§ 105–106) - str.  175
Hlava VII Zvláštní ustanovení o některých pachatelích (§ 107–109) - str. 177
Hlava VIII Výkladová ustanovení (§ 110–139) - str. 179
Část druhá Zvláštní část (§ 140–418) - str. 210
Hlava I Trestné činy proti životu a zdraví (§ 140–167) - str. 210
Díl 1 Trestné činy proti životu (§ 140–144) - str. 210
Díl 2 Trestné činy proti zdraví (§ 145–148) - str. 224
Díl 3 Trestné činy ohrožující život nebo zdraví (§ 149–158) - str. 235
Díl 4 Trestné činy proti těhotenství ženy (§ 159–163) - str. 246
Díl 5 Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem a lidským genomem (§ 164–167) - str. 249
Hlava II Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství 
168–184) - str. 255
Díl 1 Trestné činy proti svobodě (§ 168–179) - str. 255
Díl 2 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství (§ 180–184) - str. 278
Hlava III Trestné činy proti lidské důstojnosti  sexuální oblasti (§ 185–193b) - str. 286
Hlava IV Trestné činy proti rodině a dětem (§ 194–204) - str. 302
Hlava V Trestné činy proti majetku (§ 205–232) - str. 318
Hlava VI Trestné činy hospodářské (§ 233–271) - str. 373
Díl 1 Trestné činy proti měně a platebním prostředkům (§ 233–239) - str. 373
Díl 2 Trestné činy daňové, poplatkové a devizové (§ 240–247) - str. 381
Díl 3 Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou (§ 248–267) - str. 391
Díl 4 Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu (§ 268–271) - str. 413
Hlava VII Trestné činy obecně nebezpečné (§ 272–292) - str. 418
Díl 1 Trestné činy obecně ohrožující (§ 272–289) - str. 418
Díl 2 Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní plavidlo a pevnou plošinu (§ 290–292) - str. 448
Hlava VIII Trestné činy proti životnímu prostředí (§ 293–308) - str. 449
Hlava IX Trestné činy proti české republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci (§ 309–322) - str. 465
Díl 1 Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace (§ 309–315) - str. 465
Díl 2 Trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace (§ 316–318) - str. 480
Díl 3 Trestné činy proti obraně státu (§ 319–322) - str. 483
Hlava X Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných (§ 323–368) - str. 485
Díl 1 Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby (§ 323–328) - str. 485
Díl 2 Trestné činy úředních osob (§ 329–330) - str. 491
Díl 3 Úplatkářství (§ 331–334) - str. 496
Díl 4 Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci (§ 335–351) - str. 502
Díl 5 Trestné činy narušující soužití lidí (§ 352–356) - str. 537
Díl 6 Jiná rušení veřejného pořádku (§ 357–360) - str. 242
Díl 7 Organizovaná zločinecká skupina (§ 361–363) - str. 547
Díl 8 Některé další formy trestné součinnosti (§ 364–368) - str. 550
Hlava XI Trestné činy proti branné povinnosti (§ 369–374) - str. 556
Hlava XII Trestné činy vojenské (§ 375–399) - str. 559
Díl 1 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti (§ 375–383) - str. 559
Díl 2 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu (§ 384–387)- str. 566
Díl 3 Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby (§ 388–391) - str. 568
Díl 4 Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil (§ 392–397) - str. 570
Díl 5 Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků bezpečnostních sborů (§ 398–399) - str. 573
Hlava XIII Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy (§ 400–418) - str. 575
Díl 1 Trestné činy proti lidskosti (§ 400–405) - str. 575
Díl 2 Trestné činy proti míru a válečné trestné činy (§ 405a–417) - str. 581
Díl 3 Společné ustanovení (§ 418) - str. 589
Část třetí Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 419–421) - str. 590
Trestní řád - str. 595
Část první Společná ustanovení (§ 1 -156) - str. 597
Hlava první Obecná ustanovení (§ 1–12) - str. 597
Hlava druhá Soud a osoby na řízení zúčastněné (§ 13–51b) - str. 638
Oddíl 1 Pravomoc a příslušnost soudů (§ 13–26) - str. 638
Oddíl 2 Pomocné osoby (§ 27–29) - str. 651
Oddíl 3 Vyloučení orgánů činných v trestním řízení (§ 30–31a) - str. 655
Oddíl 4 Obviněný (§ 32–34) - str. 661
Oddíl 5 Obhájce (§ 35–41) - str. 666
Oddíl 6 Zúčastněná osoba (§ 42) - str. 679
Oddíl 7 Poškozený (§ 43–49) - str. 680
Oddíl 8 Zmocněnec zúčastněné osoby a poškozeného (§ 50–51a) - str. 696
Oddíl 9 Přístup k utajovaným informacím (§ 51b) - str. 700
Hlava třetí Obecná ustanovení o úkonech trestního řízení (§ 52–66) - str. 701
Způsob provádění úkonů trestního řízení (§ 52) - str. 701
Oddíl 1 Dožádání (§ 53–54) - str. 702
Oddíl 2 Protokol (§ 55–58) - str. 703
Oddíl 3 Podání (§ 59) - str. 708
Oddíl 4 Lhůty (§ 60–61) - str. 710
Oddíl 5 Doručování (§ 62–64a) - str. 712
Oddíl 6 Nahlížení do spisů (§ 65) - str. 716
Oddíl 7 Pořádková pokuta (§ 66) - str. 719
Hlava čtvrtá Zajištění osob, věcí a jiných majetkových hodnot (§ 67–88a) - str. 721
Oddíl 1 Vazba (§ 67–74a) - str. 721
Oddíl 2 Zadržení (§ 75–77) - str. 749
Oddíl 3 Zákaz vycestování do zahraničí - str. 754
Oddíl 4 Vydání a odnětí věci, zajištění peněžních prostředků na účtu, zaknihovaných cenných papírů, nemovitosti (§ 78–81b) - str. 755
Oddíl 5 Domovní a osobní prohlídka, prohlídka jiných prostor a pozemků, vstup do obydlí, jiných prostor a pozemků (§ 82–85c) - str. 767
Oddíl 6 Zadržení a otevření zásilek, jejich záměna a sledování (§ 86–87c) - str. 778
Oddíl 7 Odposlech a záznam telekomunikačního provozu (§ 88–88a) - str. 780
Oddíl 8 Předběžná opatření (§ 88b–88o) - str. 788
Hlava pátá Dokazování (§ 89–118) - str. 797
Obecná ustanovení (§ 89) - str. 797
Oddíl 1 Výpověď obviněného (§ 90–96) - str. 804
Oddíl 2 Svědci (§ 97–104) - str. 809
Oddíl 3 Některé zvláštní způsoby dokazování (§ 104a–104e) - str. 819
Oddíl 4 Znalci (§ 105–111) - str. 825
Oddíl 5 Provádění výslechu prostřednictvím videokonferenčního zařízení (§ 111a)- str. 836
Oddíl 6 Věcné a listinné důkazy (§ 112) - str. 837
Oddíl 7 Ohledání (§ 113–118) - str. 838
Hlava šestá Rozhodnutí (§ 119–140) - str. 843
Způsob rozhodování (§ 119) - str. 843
Oddíl 1 Rozsudek (§ 120–133) - str. 844
Oddíl 2 Usnesení (§ 134–138) - str. 855
Oddíl 3 Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí (§ 139–140) - str. 859
Hlava sedmá Stížnost a řízení o ní (§ 141–150) - str. 863
Hlava osmá Náklady trestního řízení (§ 151–156) - str. 876
Část druhá Přípravné řízení (§ 157–179h) - str. 887
Obecné ustanovení (§ 157) - str. 887
Žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a státního zástupce (§ 157a) - str. 888
Hlava devátá Postup před zahájením trestního stíhání (§ 158–158f) - str. 888
Hlava desátá Zahájení trestního stíhání, další postup v něm a zkrácené přípravné řízení (§ 160–171) - str. 908
Oddíl 1 Zahájení trestního stíhání (§ 160) - str. 908
Oddíl 2 Vyšetřování (§ 161–167) - str. 914
Oddíl 3 Zvláštní ustanovení o vyšetřování některých trestných činů (§ 168–170) - str. 926
Oddíl 4 Rozhodnutí v přípravném řízení (§ 171–173a) - str. 927
Oddíl 5 Dozor státního zástupce (§ 174–175) - str. 934
Oddíl 6 Dohoda o vině a trestu (§v 175a–175b) - str. 938
Oddíl 7 Obžaloba (§ 176–179) - str. 941
Oddíl 8 Zkrácené přípravné řízení (§ 179a–179h) - str. 946
Část třetí Řízení před soudem (§ 180-365) - str. 954
Hlava jedenáctá Základní ustanovení (§ 180–184) - str. 954
Hlava dvanáctá Předběžné projednání obžaloby (§ 185–195) - str. 959
Hlava třináctá Hlavní líčení (§ 196–231) - str. 973
Oddíl 1 Příprava hlavního líčení (§ 196–198a) - str. 973
Oddíl 2 Veřejnost hlavního líčení (§ 199–201) - str. 976
Oddíl 3 Zahájení hlavního líčení (§ 202–206) - str. 978
Oddíl 4 Dokazování (§ 207–215) - str. 984
Oddíl 5 Závěr hlavního líčení (§ 216–218) - str. 995
Oddíl 6 Odročení hlavního líčení (§ 219) - str. 996
Oddíl 7 Rozhodnutí soudu v hlavním líčení (§ 220–230) - str. 997
Oddíl 8 Rozhodnutí soudu mimo hlavní líčení (§ 231) - str. 1018
Hlava čtrnáctá Veřejné zasedání (§ 232–239a) - str. 1018
Hlava patnáctá Neveřejné zasedání (§ 240–244) - str. 1023
Hlava šestnáctá Odvolání a řízení o něm (§ 245–265) - str. 1024
Hlava sedmnáctá Dovolání (§ 265a–265s) - str. 1078
Hlava osmnáctá Stížnost pro porušení zákona a řízení o ní (§ 266–276) - str.  1126
Hlava devatenáctá Obnova řízení (§ 277–289) - str. 1140
Hlava dvacátá Zvláštní způsoby řízení (§ 290–314n) - str. 1158
Obecné ustanovení (§ 290) - str.  1158
Oddíl 1 Řízení ve věcech mladistvých (§ 291–301) - str. 1159
Oddíl 2 Řízení proti uprchlému (§ 302–306a) - str. 1160
Oddíl 3 Podmíněné zastavení trestního stíhání (§ 307–308) - str. 1167
Oddíl 4 Narovnání (§ 309–314) - str. 1175
Oddíl 5 Řízení před samosoudcem (§ 314a–314g) - str. 1178
Oddíl 6 Řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu (§ 314h–314k) - str. 1191
Oddíl 7 Řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu a příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu (§ 314l–314n) - str. 1192
Oddíl 8 Řízení o schválení dohody o vině a trestu (§ 314o–314s) - str. 1195
Hlava dvacátá první Vykonávací řízení (§ 315–362) - str. 1199
Příslušnost ve vykonávacím řízení (§ 315) - str. 1199
Oddíl 1 (§ 316–319) - str. 1201
Oddíl 2 Výkon trestu odnětí svobody (§ 320–334) - str. 1201
Oddíl 3 Výkon trestu domácího vězení (§ 334a–334g) - str. 1219
Oddíl 4 Výkon trestu obecně prospěšných prací (§ 335–340b) - str. 1223
Oddíl 5 Výkon některých dalších trestů (§ 341–350j) - str. 1229
Oddíl 6 Promlčení výkonu trestu (§ 350k) - str. 1246
Oddíl 7 Výkon ochranného léčení a zabezpečovací detence (§ 351–358) - str. 1247
Oddíl 8 Výkon některých jiných rozhodnutí (§ 359–362) - str. 1254
Hlava dvacátá druhá Zahlazení odsouzení (§ 363–365) - str. 1257
Část čtvrtá Některé úkony souvisící s trestním řízením (§ 366–460zp) - str. 1260
Hlava dvacátá třetí Udělení milosti a použití amnestie (§ 366–370a) - str. 1260
Část pátá Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 461–471) - str. 1267
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže - str. 1273
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim - str. 1317
Advokátní tarif - str. 1333
Věcný rejstřík - str. 1345

Další nabídka k tématu

Trestní příkaz

Trestní příkaz

Petr Novák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie podrobně pojednává o nejčastějším druhu rozhodnutí v trestních věcech, kterým je trestní příkaz. Autor rozebírá právní úpravu tohoto právního institutu, zejména podmínky pro jeho vydání, druhy trestů, které jím mohou být uloženy, či vztah k základním zásadám trestního ...

Cena: 280 KčKOUPIT

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zcela nová právní úprava činnosti soudních znalců, znaleckých kanceláří, znaleckých ústavů, soudních tlumočníků a soudních překladatelů. To, co bylo dosud upraveno jedním společným zákonem, je nyní upraveno 2 samostatnými zákony a 6 vyhláškami. Pro ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1389 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1389 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od 1. října 2020 došlo k velkým změnám trestního zákoníku a trestního řádu; v publikaci jsou již také přehledně zapracovány změny trestního řádu, které nabydou účinnosti od ledna 2021. Dále se mění zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, zákon o výkonu vazby, zákon o výkonu ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Vazba v trestním řízení

Vazba v trestním řízení

Ingrid Galovcová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vazba je tradičním institutem trestního práva procesního. Představuje procesní institut, který výrazně zasahuje do osobní svobody obviněného, přičemž k tomuto zásahu dochází v době, kdy o jeho vině ještě nebylo rozhodnuto. Vazba je tak realizována vůči osobě, jíž svědčí presumpce ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mezinárodní vědecká víceoborová kolektivní monografie usiluje nejen o rozbor platné právní úpravy v České republice a ve Slovenské republice, ale obsahuje také četné náměty ke zdokonalení současné české právní úpravy. To je důležité z pohledu budoucí rekodifikace českého trestního ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Jiří Mulák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se věnuje základním zásadám trestního řízení z pohledu práva na spravedlivý proces. Význam základních zásad spočívá především v tom, že vymezují rámec, ve kterém bude probíhat trestní řízení. Jde ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Pavel Vantuch - C. H. Beck

Publikace si i ve svém druhém vydání klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako zadrženého podezřelého před zahájením trestního stíhání. Autor, který se přes 40 let věnuje trestněprocesní teorii a praxi, reaguje na situace, ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Odklony v trestním řízení

Odklony v trestním řízení

Jan Zůbek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Odklony v trestním řízení se zabývá problematikou institutů, jež jsou (mimo trestní příkaz) výsledkem polistopadového importu z jiných, zahraničních právních úprav. Autor sám se dlouhodobě snaží o prosazení tzv. konsenzuálních prvků trestní justice i do praxe soudů a ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Petra Zaoralová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá důkazy a jejich použitelností v trestním řízení. V první části knihy je provedena analýza právní úpravy a judikatury k použitelnosti důkazů v trestním řízení. Autorka se věnuje zejména praktickým aspektům nepoužitelnosti důkazů v trestním řízení, zejména ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů,  4. vydání

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 4. vydání

Jiří Jelínek, Jiří Říha, Zdeněk Sovák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Čtvrté, aktualizované vydání reaguje především na změny v trestní legislativě (např. trestního ...

Cena: 700 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.