Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Trestní právo procesní, 7. vydání

Trestní právo procesní, 7. vydání

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Nové, již sedmé aktualizované vydání reaguje na neustálý rozvoj trestněprocesní legislativy. Největší změny byly zapracovány do kapitoly o mezinárodní justiční spolupráci. V učebnici uvádíme také novou judikaturu a poznatky, ke kterým dospěla nauka i aplikační praxe.

Text vychází ze stavu právní úpravy platné ke dni 1. září 2023 a z judikatury k této úpravě.

Učebnici zpracoval renomovaný autorský kolektiv složený ze zkušených akademiků i významných představitelů justiční praxe. Vedoucím autorského kolektivu je legenda českého trestního práva, prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

Učebnice je určena především vysokoškolským studentům, ocení ji však také praktikující právníci, kterým poskytne rychlou orientaci v neustále se měnící právní úpravě.

autor: Jiří Jelínek a kolektiv; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 16. 11. 2023, 960 stran
ISBN: 978-80-7502-687-3

Cena: 1 400 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek  - str. 11
Předmluva - str. 13
Díl I. Obecná část  - str. 17
Kapitola I. Úvodní výklady  - str. 19
§ 1 Pojem trestního řízení a pojem trestního práva procesního - str. 19
§ 2 Účel trestního řízení a trestního práva procesního - str. 25
§ 3 Předmět trestního  řízení, předběžné otázky - str. 28
§ 4 Trestní právo procesní a jiná odvětví práva - str. 33
§ 5 Trestní právo procesní a související obory - str. 35
Kapitola II. Ochrana ústavně zaručených práv a svobod v trestním řízení  - str. 37
§ 1 Pojem základních práv a svobod a prameny právní úpravy - str. 37
§ 2 Ústavní limity trestního řízení - str. 46
§ 3 Ochrana základních práv a svobod Ústavním soudem - str. 53
§ 4 Ochrana základních práv a svobod Evropským soudem pro lidská práva - str. .. 59
Kapitola III. TRESTNĚPROCESNÍ NORMY, JEJICH VÝKLAD A PŮSOBNOST - str. 63
§ 1 Prameny trestního práva procesního - str.  63
§ 2 Výklad trestněprávních norem a analogie - str. 71
§ 3 Působnost trestního řádu - str. 80
Kapitola IV. TRESTNÍ PRÁVO EVROPSKÉ. JUSTIČNÍ A POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE V EVROPSKÉ UNII - str. 91
§ 1 Europeizace trestního práva - str. 91
§ 2 Trestní právo procesní v aktech Rady Evropy - str. 93
§ 3 Justiční a policejní spolupráce v EU - str. 95
§ 4 Předávání osob k trestnímu řízení v rámci EU - str. 112
§ 5 Významné instituty justiční a policejní spolupráce v EU - str. 115
Kapitola V. ZÁKLADNÍ ZÁSADY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ - str. 133
§ 1 Pojem, význam a systém základních zásad trestního řízení - str. 133
§ 2 Jednotlivé základní zásady trestního řízení - str. 143
Kapitola VI. SUBJEKTY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ - str. 210
§ 1 Subjekty trestního řízení a strany - str. 210
§ 2 Vyloučení osob z vykonávání úkonů trestního řízení - str. 214
Kapitola VII. SOUDY - str. 217
§ 1 Úkoly a soustava trestních soudů - str. 217
§ 2 Příslušnost trestních soudů - str. 218
§ 3 Obsazení trestních soudů - str. 235
Kapitola VIII. STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ, POLICIE A POMOCNÉ OSOBY ORGÁNŮ ČINNÝCH V TRESTNÍM 
ŘÍZENÍ
- str. 241
§ 1 Státní zastupitelství - str. 241
§ 2 Policejní orgán - str. 254
§ 3 Pomocné osoby orgánů činných v trestním řízení - str. 258
Kapitola IX. OSOBA, PROTI KTERÉ SE ŘÍZENÍ VEDE - str. 262
§ 1 Osoba, proti které se řízení vede, označení této osoby - str. 262
§ 2 Práva osoby, proti které se řízení vede - str. 264
§ 3 Povinnosti osoby, proti které se řízení vede, v trestním řízení - str. 272
Kapitola X. OBHÁJCE - str. 273
§ 1 Pojem, právní postavení, úkoly a činnost obhájce - str. 273
§ 2 Práva a povinnosti obhájce - str. 277
§ 3 Nutná obhajoba, obhájce zvolený, obhájce ustanovený,  obhájce určený - str. 291
§ 4 Jiné osoby s obhajovacími právy - str. 292
Kapitola XI. POŠKOZENÝ A ZÚČASTNĚNÁ OSOBA - str. 294
§ 1 Poškozený - str. 294
§ 2 Zúčastněná osoba - str. 314
§ 3 Zastupování poškozeného a zúčastněné osoby - str. 315
Kapitola XII. PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA - str. 317
§ 1 Postavení a funkce Probační a mediační služby - str. 317
§ 2 Probační činnost - str. 319
§ 3 Mediační činnost - str. 328
§ 4 Úkoly v řízení ve věcech mládeže - str. 330
§ 5 Práce s oběťmi trestných činů - str. 332
Kapitola XIII. OBECNÝ VÝKLAD O PROCESNÍCH ÚKONECH - str. 334
§ 1 Pojem, obsah, forma, místo a čas procesních úkonů - str. 334
§ 2 Dožádání - str. 336
§ 3 Protokolování - str. 337
§ 4 Podání - str. 341
§ 5 Lhůty - str. 342
§ 6 Doručování - str. 345
§ 7 Nahlížení do spisů - str. 347
§ 8 Pořádková pokuta - str. 348
Kapitola XIV. Zajištění osob a věcí důležitých pro trestní řízení - str. 350
§ 1 Obecný výklad - str. 350
§ 2 Zajištění osoby obviněného a podezřelého - str. 352
§ 3 Opatření jiných osob - str. 389
§ 4 Zajištění a opatření věcí - str. 391
Kapitola XV. Obecné výklady o důkazech  - str. 408
§ 1 Úvodní výklad - str. 408
§ 2 Základní pojmy a základní zásady dokazování - str. 411
§ 3 Předmět a rozsah dokazování - str. 428
§ 4 Důkazní prostředek - str. 432
§ 5 Rozdělení důkazů - str. 433
§ 6 Průběh dokazování - str. 438
Kapitola XVI. Jednotlivé důkazní prostředky  - str. 443
§ 1 Výpověď obviněného a obžalovaného - str. 444
§ 2 Výpověď svědka - str. 451
§ 3 Konfrontace, rekognice, vyšetřovací pokus, rekonstrukce,  prověrka na místě - str. 472
§ 4 Odborné vyjádření a znalecký posudek - str. 480
§ 5 Ohledání osoby a věci - str. 493
§ 6 Důkaz listinný - str. 497
§ 7 Operativně pátrací prostředky - str. 499
Kapitola XVII. Rozhodnutí- str. 503
§ 1 Rozhodnutí podle trestního řádu – pojem, formy,  struktura rozhodnutí - str. 503
§ 2 Usnášení, vyhlašování, vyhotovení a oznamování rozhodnutí - str. 512
§ 3 Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí - str. 516
Kapitola XVIII. Náklady trestního řízení - str. 522
§ 1 Pojem nákladů trestního řízení - str. 522
§ 2 Náklady trestního řízení, které nese stát - str. 523
§ 3 Povinnost k náhradě nákladů trestního řízení - str. 524
§ 4 Náhrada nákladů poškozenému - str. 526
§ 5 Rozhodnutí o nákladech řízení - str. 527
Díl II. Průběh trestního řízení - str. 531
Kapitola XIX. Stádia trestního řízení - str. 533
Kapitola XX. Přípravné řízení - str. 538
§ 1 Přípravné řízení obecně - str. 538
§ 2 Formy přípravného řízení - str. 546
§ 3 Orgány přípravného řízení - str. 547
§ 4 Postavení státního zástupce - str. 549
§ 5 Rozhodování soudu v přípravném řízení - str. 556
§ 6 Průběh přípravného řízení - str. 558
Kapitola XXI. Přezkoumání a předběžné projednání obžaloby  - str. 608
§ 1 Přezkoumání obžaloby - str. 608
§ 2 Podstata předběžného projednání obžaloby a důvody  pro jeho nařízení - str. 611
§ 3 Způsob předběžného projednání obžaloby - str. 614
§ 4 Rozhodnutí v předběžném projednání obžaloby - str. 616
Kapitola XXII. Hlavní líčení - str. 622
§ 1 Účel a význam hlavního líčení - str. 622
§ 2 Příprava hlavního líčení - str. 625
§ 3 Průběh hlavního líčení - str. 633
Kapitola XXIII. Veřejné a neveřejné jednání - str. 662
§ 1 Účel a význam jednotlivých typů zasedání soudu - str. 662
§ 2 Veřejné zasedání - str. 663
§ 3 Neveřejné zasedání - str. 665
Kapitola XXIV. Obecné výklady o přezkoumávání rozhodnutí - str. 668
§ 1 Podstata a účel opravného řízení v trestním řízení - str. 668
§ 2 Opravné prostředky v českém trestním řízení, jejich rozdělení  a základní rysy - str. 670
Kapitola XXV. Odvolání - str. 677
§ 1 Základní rysy právní úpravy odvolání v českém trestním  řízení - str. 677
§ 2 Osoby oprávněné podat odvolání - str. 682
§ 3 Předmět odvolání - str. 684
§ 4 Důvody odvolání - str. 688
§ 5 Podání, obsah, vzdání se a zpětvzetí odvolání. Řízení u soudu  prvního stupně - str. 690
§ 6 Řízení u odvolacího soudu a jeho rozhodnutí - str. 697
§ 7 Řízení u soudu prvního stupně po vrácení věci - str. 722
Kapitola XXVI. Stížnost - str. 725
§ 1 Základní charakteristika, přípustnost a důvody stížnosti - str. 725
§ 2 Oprávněné osoby, lhůta a účinky podání stížnosti - str. 727
§ 3 Řízení o stížnosti - str. 733
§ 4 Rozhodnutí o stížnosti - str. 737
Kapitola XXVII. Opravné prostředky mimořádné - str. 740
Kapitola XXVIII. Dovolání - str. 742
§ 1 Obecné výklady - str. 742
§ 2 Podání, obsah, zpětvzetí dovolání a řízení u soudu prvního  stupně - str. 750
§ 3 Řízení před dovolacím soudem a jeho rozhodnutí - str. 756
§ 4 Nové projednání a rozhodnutí věci - str. 766
Kapitola XXIX. Stížnost pro porušení zákona - str. 767
§ 1 Obecné výklady - str. 767
§ 2 Řízení o stížnosti pro porušení zákona - str. 773
§ 3 Rozhodnutí o stížnosti pro porušení zákona - str. 776
§ 4 Nové projednání a rozhodnutí věci - str. 780
Kapitola XXX. Obnova řízení - str. 782
§ 1 Obecné výklady - str. 782
§ 2 Řízení o návrhu na povolení obnovy - str. 791
§ 3 Řízení po povolení obnovy - str. 796
Kapitola XXXI. Zvláštní způsoby řízení - str. 800
§ 1 Úvod - str. 800
§ 2 Podmíněné zastavení trestního stíhání - str. 803
§ 3 Narovnání - str. 806
§ 4 Řízení o schválení dohody o vině a trestu - str. 808
§ 5 Řízení před samosoudcem - str. 815
§ 6 Řízení ve věcech mladistvých - str. 818
§ 7 Řízení proti uprchlému - str. 827
§ 8 Řízení po zrušení nálezem Ústavního soudu - str. 828
§ 9 Řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu  telekomunikačního provozu a příkazu k zjištění údajů  o telekomunikačním provozu - str. 831
Kapitola XXXII. Trestní řízení proti právnickým osobám - str. 833
§ 1 Charakteristika řízení proti právnickým osobám - str. 833
§ 2 Zvláštnosti trestního řízení proti právnické osobě - str. 837
Kapitola XXXIII. Vykonávací řízení - str. 847
§ 1 Obecné výklady - str. 847
§ 2 Výkon trestů a ochranných opatření - str. 850
§ 3 Výkon některých jiných rozhodnutí - str. 865
§ 4 Zahlazení odsouzení - str. 868
§ 5 Udělení milosti a použití amnestie - str. 870
§ 6 Náhrada škody způsobené trestním stíháním a v jeho  průběhu vydanými rozhodnutími - str. 872
Kapitola XXXIV. Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních - str. 881
§ 1 Úvodem - str. 881
§ 2 Jednotlivé formy mezinárodní justiční spolupráce - str. 887
§ 3 Spolupráce s mezinárodními trestními soudy a tribunály - str. 905
Seznam literatury - str. 913
Věcný rejstřík - str. 927
Příloha: Odkazy kapitol učebnice na kauzy řešené v Praktiku z trestního práva – 7. vydání (Leges, 2022 - str. 935
Inhaltsverzeichnis - str. 943
Contents - str. 951

Další nabídka k tématu

Dovolání v trestním řízení

Dovolání v trestním řízení

Kristýna Machyánová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie podává komplexní analýzu právní úpravy dovolání v trestním řízení. V úvodu se zabývá obecně přezkumem rozhodnutí v trestním řízení, opravnými prostředky a specifickými principy ovládajícími opravné řízení. Nechybí historický exkurz o vývoji mimořádných opravných ... pokračování

Cena: 520 KčKOUPIT

Trestní právo procesní, 8. vydání

Trestní právo procesní, 8. vydání

Jaroslav Fenyk, Dagmar Císařová, Tomáš Gřivna a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Osmé vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva (zmínit lze např. novely trestního řádu provedené zákony č. 220/2021 Sb. či č. 333/2020 Sb.). Učebnice přihlíží ke všem novelizacím i k tzv. vedlejším trestním ... pokračování

Cena: 1 408 KčKOUPIT

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od posledního vydání publikace došlo k dalším změnám trestních předpisů, zejména trestního řádu k 1. 1. a k 1. 4. 2024. Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, ... pokračování

Cena: 287 KčKOUPIT

Trestní řízení z pohledu obhajoby. 3. vydání

Trestní řízení z pohledu obhajoby. 3. vydání

Pavel Vantuch - C. H. Beck

Publikace si i ve svém třetím vydání klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako po zadržení podezřelého před jeho obviněním. Autor, který se již před 45 let věnuje trestněprávní teorii a praxi, v publikaci reaguje na situace, ... pokračování

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Dohoda o vině a trestu

Dohoda o vině a trestu

Lukáš Bohuslav - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie se věnuje dohodě o vině a trestu jako institutu, který je relativně novým fenoménem v českém trestním právu. V úvodní části knihy je popsán vztah ke konceptu restorativní justice, následuje přiblížení mezinárodněprávního základu se zaměřením na přiblížení úpravy práva ... pokračování

Cena: 630 KčKOUPIT

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 5. vydání

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 5. vydání

Jiří Jelínek, Jiří Říha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Nové, aktualizované vydání reaguje především na změny v trestní legislativě. V první části se ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění dvou základních zákonů, a to zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Dále jsou zde všechny vyhlášky k oběma zákonům včetně novelizované vyhlášky o znalečném a ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

Rekognice osob v trestním řízení

Rekognice osob v trestním řízení

Marek Dvořák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se věnuje rekognici osob v trestním řízení, která představuje komplexní a multidisciplinární problematiku velmi náročnou a procesně křehkou z hlediska řádné realizace. Zahraniční výzkumy přitom prokazují, nakolik nebezpečným až fatálním se může stát i dílčí pochybení pro ... pokračování

Cena: 580 KčKOUPIT

Trestní příkaz

Trestní příkaz

Petr Novák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie podrobně pojednává o nejčastějším druhu rozhodnutí v trestních věcech, kterým je trestní příkaz. Autor rozebírá právní úpravu tohoto právního institutu, zejména podmínky pro jeho vydání, druhy trestů, které jím mohou být uloženy, či vztah k základním zásadám trestního ... pokračování

Cena: 280 KčKOUPIT

Vazba v trestním řízení

Vazba v trestním řízení

Ingrid Galovcová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vazba je tradičním institutem trestního práva procesního. Představuje procesní institut, který výrazně zasahuje do osobní svobody obviněného, přičemž k tomuto zásahu dochází v době, kdy o jeho vině ještě nebylo rozhodnuto. Vazba je tak realizována vůči osobě, jíž svědčí presumpce ... pokračování

Cena: 360 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.