Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


74

VYHLÁŠKA

ze dne 23. března 2022

o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány a správními orgány v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 3 zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 206/2019 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Rozsah informací předávaných hospodářskými subjekty do centrální evidence

Hospodářský subjekt1), který má povinnost vést lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení plánu podle lesního zákona2), předává do centrální evidence informace za uplynulý kalendářní rok. Má se za to, že předání do centrální evidence je hospodářským subjektem splněno předáním údajů lesní hospodářské evidence podle lesního zákona2).

§ 2

Rozsah informací předávaných příslušnými orgány a správními orgány do centrální evidence

(1) Příslušné orgány a správní orgány předávají do centrální evidence informace podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona v tomto rozsahu:

a)   identifikační údaje hospodářských subjektů, a to jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu anebo číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu, v případě právnických osob identifikační číslo, popřípadě místo podnikání, obchodní firma, nebo název a sídlo hospodářského subjektu,
b)   identifikační údaje lesních hospodářských celků, a to název, kód, výměra, hospodářský subjekt, který má k danému lesnímu hospodářskému celku práva a povinnosti vlastníka3), a
c)   identifikační údaje kontrolních organizací4), a to název, adresa, identifikační číslo přiřazené Evropskou komisí.

(2) Ministerstvo předává do centrální evidence výroční zprávu za předcházející rok pro Evropskou komisi5).

(3) Krajský úřad předává do centrální evidence v rozsahu podle bodu I. přílohy k této vyhlášce informace o kontrole a opatřeních podle § 6 odst. 1 písm. a) až e) zákona6).

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností a Vojenský lesní úřad předávají do centrální evidence v rozsahu podle bodu II. přílohy k této vyhlášce informace podle § 6a zákona.

(5) Inspekce předává do centrální evidence v rozsahu podle bodu III. přílohy k této vyhlášce informace podle § 7 písm. b) a c) zákona6).

§ 3

Způsob předávání informací do centrální evidence příslušnými orgány a správními orgány

(1) Příslušné orgány a správní orgány předávají informace do centrální evidence takto:

a)   ministerstvo předá informace podle § 2 odst. 2 do 30 dnů od odevzdání zprávy Evropské komisi,
b)   krajský úřad předá informace podle § 2 odst. 3 do 30 dnů od ukončení kontroly podle přímo použitelného předpisu Evropské unie7), od pravomocného uložení nápravného opatření podle přímo použitelného předpisu Evropské unie6), od nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku nebo od přijetí okamžitého prozatímního opatření podle přímo použitelného předpisu Evropské unie6),
c)   obecní úřad obce s rozšířenou působností a Vojenský lesní úřad předá informace podle § 2 odst. 4 do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku a vybrané souhrnné údaje z lesní hospodářské evidence do konce dubna kalendářního roku,
d)   inspekce předá informace podle § 2 odst. 5 do 30 dnů od zjištění porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie8), od zjištění osob odpovědných za uvedené porušování povinností a od pravomocného uložení pokuty.

(2) Příslušné orgány a správní orgány předávají informace do centrální evidence prostřednictvím internetové aplikace portálu Ministerstva zemědělství.

§ 4

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 285/2013 Sb., o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, se zrušuje.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

Ministr:
Ing. Nekula v. r.

Příloha k vyhlášce č. 74/2022 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Čl. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, v platném znění.
2) § 40 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3) § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4) Čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, v platném znění.
5) § 5 písm. d) a h) zákona č. 226/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6) Čl. 10 odst. 5 a čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, v platném znění.
7) Čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  995/2010, v platném znění.
8) Čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010, v platném znění.

E-shop

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Petr Hůrka, Michal Vrajík, Karel Eliáš, Petr Bezouška - BOVA POLYGON

Tento zcela nový komentář je unikátní publikací na knižním trhu hned v několika ohledech. Jako jediný svého druhu si uvědomuje úzké sepětí zákoníku práce s občanským zákoníkem. Proto kromě detailního komentáře ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Nezávislost a nestrannost rozhodce

Nezávislost a nestrannost rozhodce

Lukáš Ryšavý - C. H. Beck

Rozhodčí řízení je specifickým druhem mimosoudního způsobu řešení sporů, ve kterém se kloubí soudní principy se zájmy stran, důvěrnost s transparentností, autonomie vůle stran s nezávislostí a nestranností atd. Aby mohlo rozhodčí řízení správně plnit svou funkci, je nezbytné rozumět ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Komentář

Zákon o obcích - Komentář

Potěšil, Furek, Hejč, Chmelík, Riegel, Škop - C. H. Beck

„Základem svobodného státu je svobodná obec.“ Na tomto postulátu pocházejícím z prozatímního zákona o obcích z roku 1849 se za uplynulou dobu nic nezměnilo. Každý z nás jsme občanem určité obce a je na nás, zda a v jaké míře participujeme na správě veřejných záležitostí v dané obci. ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.