Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


253

ZÁKON

ze dne 3. května 2005,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Čl. I

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se mění takto:

1. Preambule se zrušuje.

2. Nadpis nad § 1 se zrušuje.

3. V § 1 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

4. § 2 zní:

"§ 2

Organizace státního odborného dozoru jsou podřízeny Státnímu úřadu inspekce práce. Ministr práce a sociálních věcí jmenuje a odvolává ředitele organizací státního odborného dozoru.".

5. Nadpis nad § 3 se zrušuje.

6. V § 3 odst. 1 a 2 se slova "orgánů a" zrušují.

7. V § 3 odst. 2 písmeno b) zní:

"b)  na technická zařízení, podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánů na úseku obrany, dopravy a informatiky, na objekty, s nimiž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra nebo organizační složka státu, která je zřízena k plnění úkolů Ministerstva vnitra, a na technická zařízení podléhající podle zvláštního právního předpisu dozoru Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,".

8. V § 3 se odstavec 3 zrušuje.

9. § 4 až 6 se včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušují.

10. V § 6a odst. 1 se slova "odst. 2" zrušují.

11. V § 6b odst. 1 větě druhé se čárka za slovem "elektrická" nahrazuje slovem "a", slova "a v jaderné energetice" se zrušují.

12. V § 6c odst. 1 písm. a) se slova "a vyhrazených zařízení v jaderné energetice též stanoviska o tom, zda byly při jejich projektování a konstrukci splněny požadavky bezpečnosti těchto zařízení" zrušují.

13. V § 6c odst. 1 písm. b) se slova "a vyhrazená zařízení v jaderné energetice," a slova "zajistí, aby ve stanovených případech zkoušky, revize, opravy, montáž nebo obsluhu vyhrazených technických zařízení vykonávaly jen fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé a ve stanovených případech jsou též držiteli osvědčení" zrušují.

14. V § 6c se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c)  zajistí, aby ve stanovených případech zkoušky, revize, opravy, montáž nebo obsluhu vyhrazených technických zařízení vykonávaly jen fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé, a ve stanovených případech jsou též držiteli osvědčení.".

15. Nadpis nad § 7 se zrušuje.

16. V § 7 se slova "Orgány a" a slova "orgánům a" zrušují.

17. V § 7a odst. 1 se slova "orgánů a" zrušují.

18. V § 7b odst. 1 písm. b) se slova "výrobu," a "a průvodní" zrušují.

19. Příloha k zákonu č. 174/1968 Sb. se zrušuje.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. II

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb. a zákona č. 202/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 125 se číslo "4" nahrazuje číslem "3".

2. V § 126 odst. 1 písm. a) se slova "s výjimkou pracovních podmínek vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci60)," včetně poznámky pod čarou č. 60 zrušují.

3. V § 126 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

4. § 127 včetně poznámky pod čarou č. 62 zní:

"§ 127

Pro účely tohoto zákona se za pracovněprávní předpisy považují právní předpisy o zaměstnanosti a právní předpisy o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele62).


62)   Například zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č.  436/2004 Sb.".

5. V § 130 se na konci doplňuje věta "Služební průkaz vydává a odnímá ministerstvo.".

6. V § 139 odst. 1 písm. a) se slova "nebo dalších pracovněprávních předpisů" zrušují.

7. V § 139 odstavci 1 se písmeno c) zrušuje.Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

8. V § 139 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

9. V § 139 odst. 2 písm. a) se slova "nepřizpůsobí pracovní podmínky a pracovní prostředí zaměstnávání osob se zdravotním postižením," zrušují.

10. V § 139 se odstavec 5 zrušuje.Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

11. V § 139 odstavec 5 zní:

"(5) Za přestupek

a)   podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 2 písm. a) a b) lze uložit pokutu 1 000 000 Kč,
b)   podle odstavce 1 písm. b) a c) lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč,
c)   podle odstavce 1 písm. d) lze uložit pokutu do 5 000 Kč,
d)   podle odstavce 2 písm. c) lze uložit pokutu do 500 000 Kč,
e)   podle odstavců 3 a 4 lze uložit pokutu do 10 000 Kč.".

12. V § 140 odst. 1 písm. a) se slova "nebo dalších pracovněprávních předpisů" zrušují.

13. V § 140 odst. 1 se na konci písmene c) doplňuje slovo "nebo".

14. V § 140 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

15. V § 140 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

16. V § 140 odst. 2 písm. a) se slova "nepřizpůsobí pracovní podmínky a pracovní prostředí zaměstnávání osob se zdravotním postižením," zrušují.

17. V § 140 odstavec 3 zní:

"(3) Za správní delikt lze právnické osobě uložit pokutu do

a)   1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 2 písm. a) a b),
b)   2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c) a d),
c)   500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c).".

ČÁST TŘETÍ
Změna zákoníku práce

Čl. III

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 72/1982 Sb., zákona č. 111/1984 Sb., zákona č. 22/1985 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č. 98/1987 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 297/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 287/1995 Sb., zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 136/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 46/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 563/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb. a zákona č. 169/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 23 odst. 1 větě druhé se slova "a právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci též v dohodě s příslušným orgánem státního odborného dozoru" zrušují.

2. V § 136 odst. 2 ve větě první a druhé se slova "příslušný orgán státního odborného dozoru" nahrazují slovy "orgán inspekce práce".

3. V § 136a odst. 3, odst. 5 písm. c) a odst. 6 se slova "odborného dozoru nad bezpečností práce a ochranou zdraví při práci" nahrazují slovy "inspekce práce".Poznámka pod čarou č. 24l zní:


"24l)  Například zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.".

4. § 138 se včetně nadpisu zrušuje.

5. § 270a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11b zní:

"§ 270a
Inspekce práce a státní zdravotní dozor

Inspekci práce a státní zdravotní dozor upravují zvláštní právní předpisy11b).


11b)   Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".Dosavadní poznámky pod čarou č. 11b a 11c se označují jako poznámky pod čarou č. 11c a 11d, včetně odkazů na ně.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o prevenci závažných havárií

Čl. IV

Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 82/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 16 písmeno f) zní:

"f)  správní úřady inspekce práce,".

2. V § 21 se slova "odborného dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení" nahrazují slovy "inspekce práce".

3. V poznámce pod čarou č. 18 se slova "zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů" nahrazují slovy "zákon č. 251//2005 Sb., o inspekci práce".

4. V § 22 odst. 4 a 5 se slova "odborného dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení" nahrazují slovy "inspekce práce".

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

Čl. V

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 125/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 se za slova "zajistit u držitele osvědčení o akreditaci4a)" doplňují slova " , držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře4c)".Poznámka pod čarou č. 4c zní:


"4c)   § 7 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.".

2. V § 6 odst. 3 písm. b) se za slova "zajistit u držitele osvědčení o akreditaci4a)" doplňují slova " , držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře4c)".

3. V § 89 odst. 1 písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 53 zní:

"g)  orgánu inspekci práce53) v souvislosti se šetřením pracovního úrazu,

53)   Zákon č. 251//2005 Sb., o inspekci práce.".

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o silniční dopravě

Čl. VI

V § 37 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:

"(2) Orgán inspekce práce kontroluje splnění podmínek stanovených tímto zákonem, pokud souvisejí s bezpečností práce9).


9)   Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.".

ČÁST SEDMÁ
Změna živnostenského zákona

Čl. VII

V § 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., odstavec 3 písmeno n) včetně poznámky pod čarou č. 22b zní:

"n) výkon inspekce práce22b),

22b)   Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.".

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

Čl. VIII

V § 55 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, se slova "jsou orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce a technickými zařízeními" nahrazují slovy "je orgán inspekce práce".

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o ozbrojených silách České republiky

Čl. IX

V § 7 odst. 1 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

"d)  provádí státní odborný dozor nad určenými technickými zařízeními a bezpečností jejich provozu. Státním odborným dozorem se rozumí
1.  dozor nad dodržováním bezpečnosti určených technických zařízení,
  2.  dozor nad dokumentacemi a technologiemi určených technických zařízení z hlediska bezpečnosti určených technických zařízení,
  3.  vydávání odborných a závazných stanovisek, zda se při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi určených technických zařízení plní požadavky na bezpečnost určených technických zařízení,
  4.  prověřování odborné způsobilosti k montáži, opravám, revizím a zkouškám určených technických zařízení,
  5.  prověřování odborné způsobilosti fyzických osob k činnostem na určených technických zařízeních,
  6.  prověřování způsobilosti prototypů určených technických zařízení k provozu.
Zákon o technických požadavcích na výrobky tím není dotčen6).

6)   Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Čl. X

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 168/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 21 odst. 1 písm. a) se slovo "příslušného" a slova "a ochranou zdraví při práci" zrušují a slova "odborného dozoru nad bezpečností" se nahrazují slovy "inspekce práce".

2. V § 21 odst. 1 písm. c) se slovo "příslušného" a slova "a ochranou zdraví při práci" zrušují a slova "odborného dozoru nad bezpečností" se nahrazují slovy "inspekce práce".

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna atomového zákona

Čl. XI

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 1/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. i) se za slovo "jaderné" vkládají slova "a technické".

2. V § 2 na konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno nn), které zní:

"nn)   technickou bezpečností schopnost vybraného zařízení při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie neohrožovat za stanovených podmínek jeho provozu lidské zdraví a majetek po celou dobu jeho životnosti a zajistit trvalou shodu s technickými požadavky, které jsou obsaženy v prováděcím právním předpisu nebo jiné závazné technické specifikaci pro vybrané zařízení.".

3. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova "radiační ochranou a havarijní připraveností" nahrazují slovy "radiační ochranou, havarijní připraveností a technickou bezpečností vybraných zařízení".

4. V § 3 odst. 2 na konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena w) a x), která včetně poznámky pod čarou č. 2a znějí:

"w)   stanovuje technické požadavky k zajištění technické bezpečnosti vybraných zařízení,
x)   po dohodě se správním úřadem kontroluje činnost osob autorizovaných podle zvláštního právního předpisu2a).

2a)   Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

5. Za § 4 se vkládají nové § 4a a 4b, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 2b znějí:

"§ 4a
Zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení

(1) Každý, kdo vyrábí vybraná zařízení, která jsou speciálně navrhovaná pro jaderné zařízení, je povinen zajistit posouzení shody těchto zařízení způsobem a v rozsahu stanoveným prováděcím právním předpisem; prováděcí právní předpis stanoví způsob určení těchto zařízení a technické požadavky na ně.

(2) Povinnosti uvedené v odstavci 1 se vztahují i na dovozce vybraných zařízení, která jsou speciálně navrhována pro jaderná zařízení, s výjimkou případů, kdy vybrané zařízení odpovídá ve státě, v němž bylo vyrobeno,

a)   technickým předpisům pro jaderná zařízení, které jsou pro výrobu tohoto zařízení závazné,
b)   technickým normám nebo pravidlům správné praxe určeným pro jaderná zařízení, které jsou vydány národním normalizačním orgánem nebo subjektem jemu naroveň postaveným,
c)   mezinárodním technickým normám pro jaderná zařízení oprávněně používaným v tomto státě, nebo
d)   výrobním postupům používaným v souladu s jejich právními předpisy pro jaderná zařízení, pro které existuje dostatečně podrobná technická dokumentace zajišťující, že toto zařízení může být pro daný účel použití posouzeno v případě potřeby i na základě doplňujících zkoušek zařízení,

pokud tyto technické předpisy, technické normy, pravidla správné praxe nebo postupy zaručují míru ochrany oprávněného zájmu odpovídající míře této ochrany v České republice.

§ 4b
Posuzování shody

(1) Vybraná zařízení, která jsou speciálně navrhovaná pro jaderné zařízení, lze použít v jaderné energetice až po jejich posouzení právnickou osobou, která je k tomu pověřena postupem podle zvláštního právního předpisu2b) (dále jen "autorizovaná osoba"). Autorizovaná osoba provádí posouzení shody těchto zařízení s technickými požadavky postupy stanovenými v prováděcím právním předpisu.

(2) Náklady spojené s činností autorizované osoby při posuzování shody nese ten, kdo o tuto činnost požádal.

(3) Pokud nejsou činnosti při posuzování shody vybraných zařízení s technickými požadavky zabezpečeny autorizovanou osobou, zabezpečuje plnění jejích úkolů Úřad.


2b)   § 11 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

6. V § 17 odst. 1 na konci se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

"m)  zajistit technickou bezpečnost vybraných zařízení v provozu v souladu s prováděcím právním předpisem.".

7. V § 39 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova "a technických požadavků na technickou bezpečnost vybraných zařízení".

8. V § 39 odst. 4 písm. c) se za slovy "fyzické ochrany" slovo "a" nahrazuje čárkou a na konci textu se doplňují slova "a technické bezpečnosti vybraných zařízení".

9. V § 47 odst. 7 se za slova "4," vkládají slova "4a, 4b,".

Čl. XII
Přechodná ustanovení

1. Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení týkající se technických zařízení v jaderné energetice zahájený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, organizací státního odborného dozoru, dokončí Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

2. Organizace vykonávající státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v jaderné energetice předají dokumentaci vztahující se k oprávněním a osvědčením podle bodu 1 Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost do 1 měsíce od nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Čl. XIII

V § 86 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, odstavec 3 zní:

"(3) Dozor nad bezpečností při výkonu služby příslušníků vykonává u

a)   Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace ministerstvo,
b)   Celní správy České republiky Ministerstvo financí,
c)   Vězeňské služby České republiky Ministerstvo spravedlnosti.".

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Čl. XIV

V zákoně č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., se část čtrnáctá zrušuje.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o veřejných zakázkách

Čl. XV

Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb., se mění takto:

V části šesté hlava II včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 29a až 29c zní:

"Hlava II
Zvýhodnění některých uchazečů nebo zájemců v zadávacím řízení

§ 87

(1) Účastní-li se otevřeného nebo užšího řízení dodavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením29a), musí být nabídková cena předložená tímto dodavatelem hodnocena jako nejnižší, jestliže nepřekročí nejnižší nabídkovou cenu předloženou ostatními uchazeči o více než 20 % u podlimitní zakázky, a o více než 15 % u nadlimitní zakázky; jedná-li se však o zakázky nad 500 000 eur, musí být nabídková cena předložená tímto dodavatelem hodnocena jako nejnižší, jestliže nepřekročí nejnižší nabídkovou cenu o více než 15 % u podlimitní zakázky, a o více než 10 % u nadlimitní zakázky.

(2) Podmínku zaměstnávání více než 25 zaměstnanců a podmínku zaměstnávání více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, musí zaměstnavatel splňovat v každém ze čtyř předchozích kalendářních čtvrtletích před datem vyhlášení veřejné zakázky. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců a zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, je rozhodný průměrný čtvrtletní přepočtený počet těchto zaměstnanců; pro toto zjišťování platí zvláštní právní předpisy29b). Skutečnosti rozhodné pro zvýhodnění podle odstavce 1 musí být v nabídce doloženy potvrzením místně příslušného úřadu práce29c).


29a)   § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
29b)   § 11 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti.
29c)   § 78 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb.".

Čl. XVI

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST PATNÁCTÁ
Účinnost

Čl. XVII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2005.

Zaorálek v. r.
Paroubek v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1573 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1573 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k několika dalším změnám zákoníku práce – všechny tyto změny jsou v textu zákoníku práce vyznačeny tučně. K zákoníku je zpracován podrobný rejstřík, který usnadňuje orientaci v rozsáhlém právním předpise.

Cena: 125 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ... pokračování

Cena: 145 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2024

Abeceda personalisty 2024

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, - Anag, spol. s r. o.

Tato unikátní průřezová příručka je určena všem uživatelům, kteří se v praxi zabývají personalistikou, tedy nejen personalistům, ale např. i manažerům, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení, účetním, asistentům, odborovým funkcionářům či majitelům ... pokračování

Cena: 769 KčKOUPIT

Personalistka,  7. vydání

Personalistka, 7. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů. Zapracovány jsou změny účinné k 1. 1. 2024 a 1. 7. 2024. Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe týkající se všech ... pokračování

Cena: 1 095 KčKOUPIT

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

Sagit, a. s.

Od července 2023 se zásadně změnily dva základní zákony, a to zákon o pobytu cizinců na území ČR (245 změn a doplnění) a zákon o azylu (188 změn a doplnění). Nově byl do publikace zařazen zákon o státním občanství ČR a vybraná ustanovení k zaměstnávání cizinců. Publikace obsahuje ... pokračování

Cena: 249 KčKOUPIT

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Jan Pichrt, Jakub Morávek a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha je výstupem tříletého výzkumného projektu „Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)“, realizovaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V době vydání této monografie byla Česká republika ve zpoždění s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. ... pokračování

Cena: 295 KčKOUPIT

Diskriminace na pracovišti

Diskriminace na pracovišti

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje právní úpravu týkající se zákazu diskriminace na pracovišti. Čtivě a srozumitelně shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ... pokračování

Cena: 399 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ... pokračování

Cena: 415 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.