Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Whistleblowing - závěry a perspektivy

Kniha je výstupem tříletého výzkumného projektu „Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)“, realizovaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V době vydání této monografie byla Česká republika ve zpoždění s transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Kniha je souborem dvanácti textů českých a slovenských autorů zaměřených na všemožné aspekty whistleblowingu. První část knihy, mapující legislativní pokusy o ukotvení ochrany oznamovatelů v České republice, je vlivem zpožděné transpozice unijního práva především přehledem úvah de lege ferenda. Příspěvky autorů z České republiky se zaměřují primárně na poslední návrh zákona o ochraně oznamovatelů a podrobují jej konstruktivní kritice z řady různých hledisek. Druhá část knihy pojednává o aktuální právní úpravě ochrany oznamovatelů na Slovensku a o souvisejících aplikačních důsledcích právní úpravy, zejména jde-li o pracovněprávní vztahy.

autoři: Jan Pichrt, Jakub Morávek a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 28. 2. 2023, 148 stran
ISBN: 978-80-7676-590-0

Cena: 295 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. IX
Předmluva - str. XI
Část I. Ochrana oznamovatelů – Česká republika - str. 1
Whistleblowing – závěry a perspektivy 
doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., a prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. - str. 3
1. K příčinám meškání s transpozicí - str. 5
2. K návrhu transpoziční legislativy - str. 7
3. Závěrečné poznámky - str. 14
Několik úvah nad právními, etickými a morálními aspekty whistleblowingu
JUDr. Jáchym Stolička - str. 17
1. Úvod - str. 17
2. Férová hra a spravedlivý rozhodčí - str. 17
3. Morální dilema oznamovatele - str. 19
4. Předpoklady fungování a morality whistleblowingu - str. 21
5. Dílčí závěr - str. 22
Anonymní oznámení – překážka nebo příležitost?
Mgr. Aneta Průšová a Mgr. Kryštof Petrusek - str. 23
1. Úvod - str. 23
2. Právní úprava anonymního oznámení - str. 24
2.1 Právní úprava anonymního oznámení dle návrhu - str. 24
2.2 Povinnosti povinných osob dle návrhu s ohledem na charakter oznámení - str. 25
3. Praktické otázky týkající se současného návrhu - str. 26
3.1 Přeměna anonymního oznámení na oznámení ve smyslu návrhu - str. 26
3.2 Návrhy možného řešení - str. 28
3.3 Další poznámky a úvahy nad současným zněním návrhu - str. 29
4. Význam anonymního oznámení - str. 30
5. Anonymní oznámení a efekt vedlejšího přihlížejícího - str. 31
6. Otázky související s technickým zabezpečením anonymního oznámení - str. 34
7. Dílčí závěr - str. 35
Ochrana oznamovatelů odlišných od osob vykonávajících závislou práci
Mgr. Pavel Kopecký - str. 37
1. Úvod - str. 37
2. Osobní působnost směrnice a návrhu zákona - str. 38
2.1 Vymezení působnosti obecně - str. 38
2.2 Samostatná výdělečná činnost - str. 39
2.3 Výkon práv spojených s členstvím v právnické osobě - str. 39
2.4 Výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán - str. 40
2.5 Správa svěřenského fondu - str. 40
2.6 Dobrovolnická činnost - str. 40
2.7 Odborná stáž a praxe - str. 41
2.8 Výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné plnění - str. 41
3. Odvetná opatření - str. 41
4. Ochrana před odvetnými opatřeními - str. 43
5. Dílčí závěr - str. 44
Kontrola a správní trestání zaměstnavatelů v souvislosti s jejich povinnostmi vyplývajícími z ochrany oznamovatelů (analýza a úvahy de lege ferenda)
Mgr. Dalibor Válek - str. 47
1. Úvod - str. 47
2. Evropský kontext - str. 49
3. Obecně k významu kontrol a správního trestání v připravovaném systému ochrany oznamovatelů - str. 50
4. Kontrola zaměstnavatelů v souvislosti s jejich povinnostmi vyplývajícími z ochrany oznamovatelů - str. 53
4.1 Charakteristika právní úpravy - str. 53
4.2 K rozdělení kontrolní působnosti - str. 56
4.3 K povaze a charakteru kontrol - str. 57
4.4 Kontroly (přestupková řízení) nad dodržováním zákazu odvetných opatření - str. 58
5. Správní trestání zaměstnavatelů v souvislosti s jejich povinnostmi vyplývajícími z ochrany oznamovatelů - str. 59
5.1 Charakteristika právní úpravy - str. 59
5.2 Několik poznámek k navrhované úpravě přestupků povinných subjektů - str. 61
6. Dílčí závěr - str. 63
Whistleblowing v AML, zapomenutá právní úprava?
Mgr. Vojtěch Hanzal - str. 65
1. Úvodem – whistleblowing jako nový institut? - str. 65
2. K interním oznamovacím systémům - str. 66
3. K externím oznamovacím systémům - str. 68
4. K odvetným opatřením - str. 71
5. Závěry, rozdíly a nedostatky - str. 72
Příslušná osoba ve světle evropské a navrhované české právní úpravy na ochranu oznamovatele
Mgr. Bc. Kateřina Randlová - str. 75
1. Současná právní úprava - str. 75
2. Právní úprava nestranné osoby obsažená ve směrnici - str. 76
2.1 Kdo může být určen nestrannou osobou - str. 76
2.2 Povinnosti nestranné osoby - str. 77
3. Právní úprava příslušné osoby obsažená v transpozičním návrhu zákona - str. 78
3.1 Kdo může být určen příslušnou osobou - str. 78
3.2 Povinnosti příslušné osoby - str. 79
3.3 Odpovědnost za porušení povinností příslušné osoby - str. 80
4. Alternativy ke stanovení příslušné osoby - str. 81
4.1 Pověření třetí osoby - str. 82
4.2 Sdílení vnitřního oznamovacího systému nebo příslušné osoby - str. 83
5. Dílčí závěr - str. 83
Ochrana oznamovatelů: finanční odměna vs. motivace
Mgr. Bc. Veronika Rožnovská - str. 85
1. Status chráněné osoby - str. 86
2. Soudní ochrana a náklady soudního řízení - str. 88
3. Ochrana před odvetnými opatřeními (vs. zneužití) - str. 89
4. Dílčí závěr - str. 91
ČÁST II. Ochrana osobních údajů – Slovensko - str. 93
Budúcnosť whistleblowingu v pracovnoprávnych vzťahoch na Slovensku
JUDr. Jozef Greguš, PhD., LL.M., a JUDr. Martin Adamička, PhD. - str. 95
1. Úvod - str. 95
2. Právna ochrana osobitných kategórií zamestnancov - str. 96
2.1 Osobná pôsobnosť smernice - str. 96
2.2 Zákaz odvetných opatrení - str. 97
2.3 Pracovnoprávna ochrana člena štatutárneho orgánu - str. 97
2.4 Pracovnoprávna ochrana profesionálnych športovcov - str. 99
2.5 Pracovnoprávna ochrana športového odborníka - str. 101
2.6 Pracovnoprávna ochrana zamestnancov na lodiach - str. 102
2.7 Pracovnoprávna ochrana stážistov - str. 103
2.8 Pracovnoprávna ochrana učiteľov vysokých škôl - str. 103
3. Aktuálne otázky súvisiace s právnou úpravou - str. 104
3.1 Protispoločenská činnosť v pracovnoprávnych vzťahoch - str. 104
3.2 Udelenie súhlasu s pracovnoprávnym úkonom - str. 105
3.3 Pozastavenie účinnosti právneho úkonu - str. 108
4. Čiastkový záver - str. 111
Reštart pre whistleblowing v SR
JUDr. Pavol Rak, PhD. - str. 113
1. Historický exkurz - str. 113
2. Sociologický exkurz - str. 114
3. Novela - str. 115
3.1 Rozšírenie osobnej pôsobnosti - str. 115
3.2 Rozšírenie okruhu osôb s povinným interným predpisom a zodpovednou osobou - str. 116
3.3 Explicitné pripustenie ústneho podania oznámenia - str. 116
3.4 Rozhodnutie o pozastavení účinnosti - str. 117
4. Čiastkový záver - str. 117
Oznamovateľ trestnej činnosti jako subjekt trestného konania 
JUDr. Ivana Zeleňáková - str. 119
1. Úvod - str. 119
2. Postavenie oznamovateľa trestného činu - str. 119
3. Práva oznamovateľa trestného činu - str. 122
4. Čiastkový záver - str. 124
O čom sú vaše najobľúbenejšie (právnické) filmy? A prečo práve o whistleblowingu
JUDr. Andrej Poruban, PhD., a Bc. Kristína Kozová - str. 125
1. Úvod - str. 125
2. Film ako pedagogická pomôcka - str. 125
3. Naozajstná Karen Silkwood vtedy - str. 126
4. Akákoľvek Karen Silkwood dnes - str. 127
5. Čiastkový záver - str. 129
Summary - str. 131
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 132

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ...

Cena: 189 KčKOUPIT

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

Sagit, a. s.

Od července 2023 se zásadně změnily dva základní zákony, a to zákon o pobytu cizinců na území ČR (245 změn a doplnění) a zákon o azylu (188 změn a doplnění). Nově byl do publikace zařazen zákon o státním občanství ČR a vybraná ustanovení k zaměstnávání cizinců. Publikace obsahuje ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Personalistka, 6. vydání

Personalistka, 6. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů k 1. 1. 2021. Včetně nové úpravy dovolené! Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se pracovněprávních vztahů od vzniku ...

Cena: 1 085 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Diskriminace na pracovišti

Diskriminace na pracovišti

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje právní úpravu týkající se zákazu diskriminace na pracovišti. Čtivě a srozumitelně shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců na území České republiky, 2. vydání

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Jakub Tomšej a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a ...

Cena: 415 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.