Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Smluvní režim výkonu funkce

Smluvní režim výkonu funkce

Kolektivní monografie Smluvní režim výkonu funkce přináší monografické zpracování otázek smlouvy o výkonu funkce v obchodních korporacích. Jednotliví autoři se ve svých příspěvcích věnují detailně jednotlivým aspektům smluvního režimu výkonu funkce člena orgánu, možnostem smluvní modifikace vztahů mezi členy orgánu a obchodní společností, jejich vzájemné závislosti, ale i základním ujednáním smluv, které regulují vztah mezi obchodní společností a ustanoveným, resp. jmenovaným členem orgánu.

Kniha v tomto přináší nejen pohled český a slovenský, ale také polský, a nad rámec korporací se věnuje i otázce rizik přenositelnosti korporačních závěrů do světa fundací.
autoři: Lucia Žitňanská, Bohumil Havel, Kristián Csach a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 16. 9. 2021, 192 stran
ISBN: 978-80-7552-654-0

Cena: 485 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. XI
Seznam autorů - str. XIII
Úvod - str. XV
1 Úvod do problému zákonného vymezení arény působení člena orgánu a jeho vztahu k obchodní společnosti (Bohumil Havel) - str. 1
1.1 Úvod - str. 1
1.2 Právnická osoba jako konfliktní projev lidského chtění - str. 1
1.3 Působnost orgánu a autonomie vůle - str. 3
1.4 Zákonné nástroje pro snížení negativních rizik při výkonu funkce - str. 5
2 Výchozí zákonná pravidla výkonu funkce člena orgánu (Karel Eliáš) - str. 9
2.1 Autonomie vůle jako východisko - str. 9
2.2 Volené orgány - str. 11
2.3 Právní povaha výkonu funkce člena voleného orgánu - str. 11
2.4 Pracovní smlouva mimo režim pracovního práva - str. 15
2.5 Základní stavební kameny - str. 18
2.5.1 Povaha činnosti člena voleného orgánu - str. 18
2.5.2 Zábrany pokušením - str. 18
2.5.3 Předpoklady a důsledky porušení povinnosti - str. 19
2.6 Závěry - str. 20
3 Jeden svět nestačí! K nastavování pravidel pro výkon funkce členů orgánů právnických osob soukromého práva (Kateřina Ronovská, Jana Malá) - str. 23
3.1 Širší souvislosti - str. 23
3.2 Ke „komercializaci“ obecné části právnických osob v občanském zákoníku - str. 24
3.3 Jednotná pravidla pro výkon funkce členů volených orgánů? - str. 26
3.4 K povaze fiduciárního vztahu a jeho specifiku - str. 27
3.5 Povinnosti správce cizího majetku, člena voleného orgánu a povaha jejich funkce - str. 29
3.6 Úvahy o použitelnosti pravidel pro výkon funkce obsažených v zákoně o obchodních korporacích pro právnické osoby upravené „mimo“ zákon o obchodních korporacích? - str. 31
3.7 Shrnutí - str. 32
4 Variácie právneho postavenia člena orgánu: obligačný vzťah vs. korporačné postavenie a súbehy rôznych obligačných režimov (Radovan Pala) - str. 33
4.1 Súčasný stav úpravy korporačného a zmluvného postavenia členov štatutárnych orgánov - str. 33
4.2 Bestellung – ustanovenie do funkcie, vznik korporačného postavenia a jeho povaha - str. 38
4.3 Anstellung – záväzkovoprávna povaha vzťahu člena štatutárneho orgánu so spoločnosťou - str. 41
4.3.1 Povaha vzťahu v prípade absencie zmluvy o výkone funkcie - str. 41
4.3.2 Právna povaha zmluvy o výkone funkcie - str. 43
4.3.3 Povaha práv a povinností upravených v korporačných dokumentoch - str. 45
4.4 Variácie vzájomného vzťahu - str. 47
4.4.1 Absencia akejkoľvek zmluvne dohodnutej úpravy - str. 47
4.4.2 Absencia zmluvnej úpravy kompenzovaná úpravou vnútorných predpisov - str. 48
4.4.3 Súbeh výkonu funkcie a pracovnej zmluvy - str. 48
4.4.4 Pravý súbeh – uzavretie pracovnej zmluvy na výkon funkcie (bez uzavretia zmluvy o výkone funkcie) - str. 49
4.4.5 Nevhodný nepravý súbeh: Zmluva o výkone funkcie a kolidujúca pracovná zmluva - str. 51
4.5 Existencia zmluvného vzťahu člena štatutárneho orgánu s treťou osobou v súvislosti s výkonom funkcie - str. 52
4.5.1 Delegačné („nominačné“) zmluvy - str. 52
4.5.2 Dohody o odškodnení (indemnifikácii) - str. 53
4.6 Existencia zmluvných vzťahov osôb rozhodujúcich o Bestellungu - str. 54
4.6.1 Akcionárske dohody (SHA) - str. 54
4.7 Ďalšie variácie - str. 55
4.7.1 Faktický štatutárny orgán – „Anstellung bez Bestellungu“ - str. 55
4.7.2 Neplatnosť Bestellungu a následný Anstellung - str. 55
4.8 Záver - str. 56
5 Neplatnosť uznesenia o ustanovení do funkcie člena orgánu a neplatnosť zmluvy o výkone funkcie (Kristián Csach) - str. 57
5.1 Úvod do problému - str. 57
5.2 Nedostatky ustanovenia do funkcie člena orgánu - str. 58
5.2.1 Neplatné uznesenie, ktorým bola osoba ustanovená do funkcie člena orgánu - str. 59
5.2.2 Neplatný súhlas osoby s členstvom v orgáne - str. 62
5.3 Nedostatky zmluvy o výkone funkcie člena orgánu - str. 62
5.3.1 Výkon funkcie člena orgánu bez uzavretia zmluvy o výkone funkcie a najmä nárok na jeho odmenu - str. 63
5.3.2 Zmluva o výkone funkcie – aplikovateľnosť ustanovení mandátnej zmluvy na zmluvu o výkone funkcie a odplatnosť zmluvy o výkone funkcie - str. 67
5.3.3 Neplatná zmluva o výkone funkcie - str. 69
5.4 Neplatné uznesenia valného zhromaždenia, ktorým bola schválená zmluva - str. 71
5.5 Záver - str. 72
6 Zánik výkonu funkcie – korporačné a zmluvné aspekty, systematika a kazuistika (Mária Patakyová) - str. 73
6.1 Úvod - str. 73
6.2 Modely správy a riadenia - str. 74
6.3 Právna skutočnosť spôsobujúca zánik funkcie - str. 77
6.4 Korporačné a zmluvné aspekty zániku funkcie - str. 78
6.5 Kazuistika - str. 81
6.5.1 Korporačné právo stráca autonómnosť pri interpretácii svojich ťažiskových pojmov - str. 81
6.5.2 Nároky súvisiace s ukončením výkonu funkcie sú limitované základnými právami a slobodami - str. 84
6.6 Materiálny obsah výkonu funkcie je limitovaný skutkovými okolnosťami - str. 87
7 Variace charakteru smluvního režimu výkonu funkce – jaký prostor existuje pro modifikaci mluvního vztahu mezi členem orgánu a společností (Ivana Štenglová) - str. 89
7.1 Úvod - str. 89
7.2 Právní úprava vztahu mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu - str. 90
7.3 Vývoj judikatury - str. 90
7.4 Jaké možnosti nabízí platná úprava a judikatura pro smluvní modifikaci vztahu mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu - str. 93
7.5 Jaká opatření ve vztahu ke smlouvě o výkonu funkce doporučují kodexy správy a řízení a jak je akceptuje české právo a judikatura - str. 97
7.6 Závěrem - str. 98
8 Zmluvné povinnosti a zabezpečenie záväzkov zo zmluvy o výkone funkcie a vplyv zmluvných dojednaní na sankčný a zodpovednostný režim člena orgánu (Lucia Žitňanská) - str. 99
8.1 Úvod - str. 99
8.2 Obsah zmluvy o výkone funkcie - str. 100
8.3 Dojednania v zmluve o výkone funkcie a zodpovednosť člena orgánu za škodu všeobecne - str. 101
8.3.1 Zodpovednosť člena orgánu za porušenie povinností podľa zmluvy o výkone funkcie - str. 102
8.3.2 Úprava zodpovednosti člena orgánu za škodu v rámci zmluvy o výkone funkcie - str. 103
8.4 Zabezpečenie záväzkov zmluvnou pokutou a zodpovednosť člena orgánu za škodu - str. 105
8.4.1 Zmluvná pokuta a okolnosti vylučujúce zodpovednosť - str. 106
8.4.2 Vzťah zmluvnej pokuty a zákaz obmedzenia a vzdania sa náhrady škody spoločnosťou - str. 107
8.5 Zhrnutie záverov - str. 107
9 Management contracts in commercial companies under Polish Law (Piotr Pinior, Dominik Mizerski) - str. 109
9.1 Introduction - str. 109
9.2 Management contracts in the light of the Civil Code - str. 110
9.3 Management contracts in state-owned companies - str. 115
9.4 Remuneration policy in listed companies - str. 120
9.5 Conclusions - str. 123
10 Zákaz konkurence v obchodních společnostech a jeho smluvní modifikace (Josef Bejček) - str. 125
10.1 Zákaz konkurence a princip korporátní loajality - str. 125
10.2 Smluvní modifikace zákazu konkurence za trvání původního vztahu s korporací podle judikatury - str. 128
10.3 Smluvní modifikace zákazu konkurence po zániku původního vztahu s korporací - str. 129
10.4 Platí zákaz konkurence pro bývalé členy orgánů i bez smluvního zakotvení? - str. 133
10.5 Nekalosoutěžní souvislosti tzv. posmluvního a mimosmluvního zákazu konkurence - str. 139
10.6 Závěry - str. 141
11 Odměňování za výkon funkce v akciové společnosti (Klára Hurychová) - str. 143
11.1 Úvod - str. 143
11.2 Strategie odměňování v korporačních dokumentech - str. 143
11.2.1 Stanovy - str. 144
11.2.2 Smlouva o výkonu funkce - str. 144
11.2.3 Ad hoc rozhodnutí valné hromady - str. 145
11.2.4 Vnitřní předpis - str. 146
11.3 Institucionální limity strategie odměňování - str. 146
11.3.1 Schválení odměny - str. 147
11.3.2 Odměna obvyklá - str. 149
11.4 Obsahové limity strategie odměňování - str. 151
11.4.1 Limitace odměny při porušení péče řádného hospodáře - str. 151
11.4.2 Pravidla ochrany minority při nakládání se ziskem společnosti - str. 152
11.4.3 Pravidla střetu zájmů - str. 153
12 Realizácia práva na tantiému v poľských kapitálových spoločnostiach (Mateusz Żaba) - str. 155
12.1 Úvod - str. 155
12.2 Právny rámec určenia odmien pre členov orgánov a právo na tantiému - str. 156
12.2.1 Všeobecné poznámky - str. 156
12.2.2 Právo na tantiému - str. 157
12.3 Obmedzenia v oblasti výplaty tantiém - str. 160
12.4 Záverečné poznámky - str. 162
Závěr - str. 165
Seznam použité literatury - str. 167

Další nabídka k tématu

Základní kapitál a ochrana věřitelů při jeho rozdělování

Základní kapitál a ochrana věřitelů při jeho rozdělování

Kamil Kovaříček - C. H. Beck

Základní kapitál se pod tíhou kritiky postupně stává přehlíženým tématem tuzemského právního diskurzu. Paradoxně se tak děje navzdory tomu, že značná část rekodifikované úpravy obchodních korporací je věnována právě dispozicím se základním kapitálem v obou právních formách ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Zastoupení podnikatele

Zastoupení podnikatele

Kateřina Eichlerová - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie velmi zevrubně zpracovává téma zastoupení podnikatele. Je zaměřena na tzv. výlučné zástupce podnikatele (prokuristu, vedoucího odštěpného závodu a obecného obchodního zmocněnce), tedy zástupce, kteří mají úzkou vazbu na obchodní závod a které jiná osoba než ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Lenka Zachardová - C. H. Beck

Likvidace je proces, který zpravidla nastupuje poté, co je společnost zrušena. Jejím účelem je vypořádat majetek a dluhy společnosti předtím, než zanikne jako subjekt práva. V průběhu likvidace přitom dochází k zásadním změnám v poměrech společnosti, jejích společníků i věřitelů. ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Nájemní a družstevní bydlení, 3. vydání

Nájemní a družstevní bydlení, 3. vydání

Pavlína Brzobohatá, Stanislav Křeček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka poskytuje komplexní pohled na problematiku bydlení v nájmu a v bytovém družstvu. První část publikace rozebírá práva a povinnosti nájemců a pronajímatelů a jednotlivé aspekty související s nájemními vztahy – nájemní smlouvu, odevzdání bytu, nájemné, rozúčtování ...

Cena: 430 KčKOUPIT

ÚZ č. 1460 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1460 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vláda a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákon o vyvlastnění, zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám

Jan Flídr - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie pojednává o odpovědnosti člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím – vně korporace stojícím – osobám podle obecných ustanovení o závazcích z deliktů. Obchodní korporace odpovídá ...

Cena: 735 KčKOUPIT

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a zákona o státním zastupitelství po menších novelách k 1. 1. 2022. Vedle těchto zákonů jsou zde také příslušné ...

Cena: 111 KčKOUPIT

Právo obchodních korporací, 2. vydání

Právo obchodních korporací, 2. vydání

Stanislava Černá, Ivana Štenglová, Irena Pelikánová a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládané druhé, doplněné a aktualizované vydání učebnice Právo obchodních korporací reaguje na významné změny úpravy korporačního práva, které přinesl s účinností od 1. 1. 2021 zákon č. 33/2020 Sb., jímž se mění nejen zákon o obchodních korporacích, ale i další související zákony. ...

Cena: 1 195 KčKOUPIT

Zákon o obchodních korporacích - Komentář, 2. vydání

Zákon o obchodních korporacích - Komentář, 2. vydání

Jan Lasák, Jan Dědič, Jarmila Pokorná, Zdeněk Čáp a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé vydání úspěšného komentáře zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., doplňuje a podstatně aktualizuje vydání první. Výklad reflektuje veškeré změny, k nimž v komentované oblasti došlo, a reaguje na rozsáhlou novelu č. 33/2020 Sb., účinnou od 1. 1. 2021, a na novelu č. ...

Cena: 3 995 KčKOUPIT

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance /Grada/

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance /Grada/

Tomáš Moravec, Lucie Andreisová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních společností a dobré správy společností. Důraz klade na compliance a vzájemně tyto oblasti propojuje. Pojednává jednak o právní úpravě jednotlivých typů obchodních společností a o principech dobré ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.