Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Smluvní režim výkonu funkce

Smluvní režim výkonu funkce

Kolektivní monografie Smluvní režim výkonu funkce přináší monografické zpracování otázek smlouvy o výkonu funkce v obchodních korporacích. Jednotliví autoři se ve svých příspěvcích věnují detailně jednotlivým aspektům smluvního režimu výkonu funkce člena orgánu, možnostem smluvní modifikace vztahů mezi členy orgánu a obchodní společností, jejich vzájemné závislosti, ale i základním ujednáním smluv, které regulují vztah mezi obchodní společností a ustanoveným, resp. jmenovaným členem orgánu.

Kniha v tomto přináší nejen pohled český a slovenský, ale také polský, a nad rámec korporací se věnuje i otázce rizik přenositelnosti korporačních závěrů do světa fundací.

autoři: Lucia Žitňanská, Bohumil Havel, Kristián Csach a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 16. 9. 2021, 192 stran
ISBN: 978-80-7552-654-0

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. XI
Seznam autorů - str. XIII
Úvod - str. XV
1 Úvod do problému zákonného vymezení arény působení člena orgánu a jeho vztahu k obchodní společnosti (Bohumil Havel) - str. 1
1.1 Úvod - str. 1
1.2 Právnická osoba jako konfliktní projev lidského chtění - str. 1
1.3 Působnost orgánu a autonomie vůle - str. 3
1.4 Zákonné nástroje pro snížení negativních rizik při výkonu funkce - str. 5
2 Výchozí zákonná pravidla výkonu funkce člena orgánu (Karel Eliáš) - str. 9
2.1 Autonomie vůle jako východisko - str. 9
2.2 Volené orgány - str. 11
2.3 Právní povaha výkonu funkce člena voleného orgánu - str. 11
2.4 Pracovní smlouva mimo režim pracovního práva - str. 15
2.5 Základní stavební kameny - str. 18
2.5.1 Povaha činnosti člena voleného orgánu - str. 18
2.5.2 Zábrany pokušením - str. 18
2.5.3 Předpoklady a důsledky porušení povinnosti - str. 19
2.6 Závěry - str. 20
3 Jeden svět nestačí! K nastavování pravidel pro výkon funkce členů orgánů právnických osob soukromého práva (Kateřina Ronovská, Jana Malá) - str. 23
3.1 Širší souvislosti - str. 23
3.2 Ke „komercializaci“ obecné části právnických osob v občanském zákoníku - str. 24
3.3 Jednotná pravidla pro výkon funkce členů volených orgánů? - str. 26
3.4 K povaze fiduciárního vztahu a jeho specifiku - str. 27
3.5 Povinnosti správce cizího majetku, člena voleného orgánu a povaha jejich funkce - str. 29
3.6 Úvahy o použitelnosti pravidel pro výkon funkce obsažených v zákoně o obchodních korporacích pro právnické osoby upravené „mimo“ zákon o obchodních korporacích? - str. 31
3.7 Shrnutí - str. 32
4 Variácie právneho postavenia člena orgánu: obligačný vzťah vs. korporačné postavenie a súbehy rôznych obligačných režimov (Radovan Pala) - str. 33
4.1 Súčasný stav úpravy korporačného a zmluvného postavenia členov štatutárnych orgánov - str. 33
4.2 Bestellung – ustanovenie do funkcie, vznik korporačného postavenia a jeho povaha - str. 38
4.3 Anstellung – záväzkovoprávna povaha vzťahu člena štatutárneho orgánu so spoločnosťou - str. 41
4.3.1 Povaha vzťahu v prípade absencie zmluvy o výkone funkcie - str. 41
4.3.2 Právna povaha zmluvy o výkone funkcie - str. 43
4.3.3 Povaha práv a povinností upravených v korporačných dokumentoch - str. 45
4.4 Variácie vzájomného vzťahu - str. 47
4.4.1 Absencia akejkoľvek zmluvne dohodnutej úpravy - str. 47
4.4.2 Absencia zmluvnej úpravy kompenzovaná úpravou vnútorných predpisov - str. 48
4.4.3 Súbeh výkonu funkcie a pracovnej zmluvy - str. 48
4.4.4 Pravý súbeh – uzavretie pracovnej zmluvy na výkon funkcie (bez uzavretia zmluvy o výkone funkcie) - str. 49
4.4.5 Nevhodný nepravý súbeh: Zmluva o výkone funkcie a kolidujúca pracovná zmluva - str. 51
4.5 Existencia zmluvného vzťahu člena štatutárneho orgánu s treťou osobou v súvislosti s výkonom funkcie - str. 52
4.5.1 Delegačné („nominačné“) zmluvy - str. 52
4.5.2 Dohody o odškodnení (indemnifikácii) - str. 53
4.6 Existencia zmluvných vzťahov osôb rozhodujúcich o Bestellungu - str. 54
4.6.1 Akcionárske dohody (SHA) - str. 54
4.7 Ďalšie variácie - str. 55
4.7.1 Faktický štatutárny orgán – „Anstellung bez Bestellungu“ - str. 55
4.7.2 Neplatnosť Bestellungu a následný Anstellung - str. 55
4.8 Záver - str. 56
5 Neplatnosť uznesenia o ustanovení do funkcie člena orgánu a neplatnosť zmluvy o výkone funkcie (Kristián Csach) - str. 57
5.1 Úvod do problému - str. 57
5.2 Nedostatky ustanovenia do funkcie člena orgánu - str. 58
5.2.1 Neplatné uznesenie, ktorým bola osoba ustanovená do funkcie člena orgánu - str. 59
5.2.2 Neplatný súhlas osoby s členstvom v orgáne - str. 62
5.3 Nedostatky zmluvy o výkone funkcie člena orgánu - str. 62
5.3.1 Výkon funkcie člena orgánu bez uzavretia zmluvy o výkone funkcie a najmä nárok na jeho odmenu - str. 63
5.3.2 Zmluva o výkone funkcie – aplikovateľnosť ustanovení mandátnej zmluvy na zmluvu o výkone funkcie a odplatnosť zmluvy o výkone funkcie - str. 67
5.3.3 Neplatná zmluva o výkone funkcie - str. 69
5.4 Neplatné uznesenia valného zhromaždenia, ktorým bola schválená zmluva - str. 71
5.5 Záver - str. 72
6 Zánik výkonu funkcie – korporačné a zmluvné aspekty, systematika a kazuistika (Mária Patakyová) - str. 73
6.1 Úvod - str. 73
6.2 Modely správy a riadenia - str. 74
6.3 Právna skutočnosť spôsobujúca zánik funkcie - str. 77
6.4 Korporačné a zmluvné aspekty zániku funkcie - str. 78
6.5 Kazuistika - str. 81
6.5.1 Korporačné právo stráca autonómnosť pri interpretácii svojich ťažiskových pojmov - str. 81
6.5.2 Nároky súvisiace s ukončením výkonu funkcie sú limitované základnými právami a slobodami - str. 84
6.6 Materiálny obsah výkonu funkcie je limitovaný skutkovými okolnosťami - str. 87
7 Variace charakteru smluvního režimu výkonu funkce – jaký prostor existuje pro modifikaci mluvního vztahu mezi členem orgánu a společností (Ivana Štenglová) - str. 89
7.1 Úvod - str. 89
7.2 Právní úprava vztahu mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu - str. 90
7.3 Vývoj judikatury - str. 90
7.4 Jaké možnosti nabízí platná úprava a judikatura pro smluvní modifikaci vztahu mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu - str. 93
7.5 Jaká opatření ve vztahu ke smlouvě o výkonu funkce doporučují kodexy správy a řízení a jak je akceptuje české právo a judikatura - str. 97
7.6 Závěrem - str. 98
8 Zmluvné povinnosti a zabezpečenie záväzkov zo zmluvy o výkone funkcie a vplyv zmluvných dojednaní na sankčný a zodpovednostný režim člena orgánu (Lucia Žitňanská) - str. 99
8.1 Úvod - str. 99
8.2 Obsah zmluvy o výkone funkcie - str. 100
8.3 Dojednania v zmluve o výkone funkcie a zodpovednosť člena orgánu za škodu všeobecne - str. 101
8.3.1 Zodpovednosť člena orgánu za porušenie povinností podľa zmluvy o výkone funkcie - str. 102
8.3.2 Úprava zodpovednosti člena orgánu za škodu v rámci zmluvy o výkone funkcie - str. 103
8.4 Zabezpečenie záväzkov zmluvnou pokutou a zodpovednosť člena orgánu za škodu - str. 105
8.4.1 Zmluvná pokuta a okolnosti vylučujúce zodpovednosť - str. 106
8.4.2 Vzťah zmluvnej pokuty a zákaz obmedzenia a vzdania sa náhrady škody spoločnosťou - str. 107
8.5 Zhrnutie záverov - str. 107
9 Management contracts in commercial companies under Polish Law (Piotr Pinior, Dominik Mizerski) - str. 109
9.1 Introduction - str. 109
9.2 Management contracts in the light of the Civil Code - str. 110
9.3 Management contracts in state-owned companies - str. 115
9.4 Remuneration policy in listed companies - str. 120
9.5 Conclusions - str. 123
10 Zákaz konkurence v obchodních společnostech a jeho smluvní modifikace (Josef Bejček) - str. 125
10.1 Zákaz konkurence a princip korporátní loajality - str. 125
10.2 Smluvní modifikace zákazu konkurence za trvání původního vztahu s korporací podle judikatury - str. 128
10.3 Smluvní modifikace zákazu konkurence po zániku původního vztahu s korporací - str. 129
10.4 Platí zákaz konkurence pro bývalé členy orgánů i bez smluvního zakotvení? - str. 133
10.5 Nekalosoutěžní souvislosti tzv. posmluvního a mimosmluvního zákazu konkurence - str. 139
10.6 Závěry - str. 141
11 Odměňování za výkon funkce v akciové společnosti (Klára Hurychová) - str. 143
11.1 Úvod - str. 143
11.2 Strategie odměňování v korporačních dokumentech - str. 143
11.2.1 Stanovy - str. 144
11.2.2 Smlouva o výkonu funkce - str. 144
11.2.3 Ad hoc rozhodnutí valné hromady - str. 145
11.2.4 Vnitřní předpis - str. 146
11.3 Institucionální limity strategie odměňování - str. 146
11.3.1 Schválení odměny - str. 147
11.3.2 Odměna obvyklá - str. 149
11.4 Obsahové limity strategie odměňování - str. 151
11.4.1 Limitace odměny při porušení péče řádného hospodáře - str. 151
11.4.2 Pravidla ochrany minority při nakládání se ziskem společnosti - str. 152
11.4.3 Pravidla střetu zájmů - str. 153
12 Realizácia práva na tantiému v poľských kapitálových spoločnostiach (Mateusz Żaba) - str. 155
12.1 Úvod - str. 155
12.2 Právny rámec určenia odmien pre členov orgánov a právo na tantiému - str. 156
12.2.1 Všeobecné poznámky - str. 156
12.2.2 Právo na tantiému - str. 157
12.3 Obmedzenia v oblasti výplaty tantiém - str. 160
12.4 Záverečné poznámky - str. 162
Závěr - str. 165
Seznam použité literatury - str. 167

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Petr Pivko - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 720 KčKOUPIT

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Jarmila Pokorná, Ivan Fučík, Michal Janovec, Jitka Pešičková, Eva Tomášková -

Přinášíme druhé, doplněné a aktualizované vydání publikace Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, jež se věnuje poslední fázi životního cyklu korporace a poskytuje komplexní pohled na tuto etapu z hlediska práva i ekonomických disciplín. Úvodní část publikace mapuje ... pokračování

Cena: 820 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Ivan Chalups, David Reiterman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se ke společnosti s ručením omezeným. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentovaná judikatura k a. s. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se k akciové společnosti. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ... pokračování

Cena: 330 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Ing. Pavel Běhounek - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví, poskytování zápůjček ... pokračování

Cena: 559 KčKOUPIT

Akciové společnosti

Akciové společnosti

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Jan Lasák, Vlastimil Pihera, Daniel Lála, Lucie Josková - C. H. Beck

Před účinností zákona o obchodních korporacích vyšlo celkem sedm vydání monografie Akciové společnosti z pera „zakládajících členů“ autorského kolektivu a dalších autorů. Předkládaná publikace je vlastně, byť tak není označena, vydáním osmým, i když z původního textu mnoho nezbylo a ... pokračování

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Jan Lasák - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady je uceleným pojednáním o postavení dozorčí rady v akciové společnosti s dualistickým systémem vnitřního řízení. Funkce dozorčí ... pokračování

Cena: 1 100 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.