Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení podnikání a podnikatelů, obchodní firmy, obchodního závodu či obchodního tajemství. Zevrubně vykládá otázky jednání podnikatelů. Značnou pozornost věnuje právu obchodních korporací, neopomíjí přitom jejich nadnárodní formy, a popisuje všechny důležité aspekty korporačního práva včetně problematiky přeměn.

Učebnice zahrnuje také výklad hospodářské soutěže a kapitoly věnované nekalé soutěži. Samostatné kapitoly se zabývají úpravou veřejných zakázek, státního podniku a kolektivního investování.

Učebnice je určená především pro studenty právnických fakult a dalších vysokých škol, informace v ní však najdou také praktičtí právníci, tj. advokáti, soudci, podnikoví právníci, stejně jako ekonomové a podnikatelé.

autor: Petr Pivko; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 12. 1. 2024, 1200 stran
ISBN: 978-80-7502-695-8

Cena: 380 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 9
I Regulace a dohled na finančních trzích - str. 13
1.1 Finační systém, finanční trh a kapitálový trh - str. 14
1.1.1 Finanční systém - str. 14
1.1.2 Finanční trh - str. 15
1.1.3 Kapitálový trh - str. 16
1.2 Význam regulace a dohledu na finančním trhu - str.  17
1.2.1 Geneze současné finanční regulace - str. 18
1.2.2 Regulace - str. 20
1.2.3 Dohled - str. 21
1.2.4 Důvody regulace finančních trhů státem - str. 23
2 Evropská úprava - str. 28
2.1 Směrnice o správcích alternativních - str.  28
2.2 Výjimka de minimis pro správce nepodléhající AIFMD - str.  30
2.3 Opt-in režim - str.  32
3 Tuzemský legislativní rámec - str.  34
3.1 Právnická osoba se sídlem v ČR bez oprávnění obhospodařovat investiční fondy - str.  36
3.1.1 Právnická osoba - str.  36
3.1.2 Sídlo na území České republiky - str.  37
3.1.3 Absence oprávnění obhospodařovat investiční fondy - str.  37
3.2 Správa cizího majetku podle občanského zákoníku - str.  39
3.3 Podnikatelský výkon správy - str.  44
3.4 Majetek shromážděný od více investorů za účelem společného investování ve prospěch těchto investorů - str.  45
3.4.1 Shromáždění majetku - str. 46
3.4.2 Účel společného investování - str.  46
3.4.3 Mnohost investorů a investování v jejich prospěch - str.  50
3.5 Správa majetku na základě určené strategie - str.  51
3.6 Zápis do seznamu ČNB - str.  54
3.6.1 Řízení o zápisu - str.  56
3.7 Zákaz nabízení a shromažďování od veřejnosti - str. 57
3.7.1 Veřejnost - str. 58
3.7.2 Kvalifikovaný investor - str.  65
3.8 Zákaz přesáhnutí rozhodného limitu - str. 69
3.8.1 Vymezení a výpočet rozhodného limitu - str.  69
3.8.2 Přesažení rozhodného limitu a proces opt-in- str.  71
3.8.3 Sankce za neoprávněné překročení rozhodného limitu - str.  73
3.9 Informační povinnost - str.  73
3.9.1 Prameny a obsah informační povinnosti - str. 74
3.9.2 Statistika trestání přestupků v oblasti informační povinnosti - str.  76
3.10 Vynětí z působnosti zákona - str.  78
3.11 Další povinnosti správce minifondu - str. 81
3.11.1 Povinnosti týkající se označení a informace o podléhání dohledu - str.  81
3.11.2 Povinnosti vyplývající z opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu - str.  83
3.11.3 Povinnost sdílet klíčové informace týkající se určitých investičních produktů - str. 83
3.11.4 Povinnost zveřejňovat informace související s udržitelností investic - str. 84
4 Zmapování činnosti minifondů v ČR - str.  86
4.1 Vyhodnocení odpovědí poskytnutých od správců minifondů - str.  86
4.2 Hodnocení fungování minifondů v ČR - str.  101
5 Příklad nestandardního využití minifondu - str.  105
5.1 Popis situace - str. 105
5.2 Hodnocení popsaného případu - str.  108
Závěr - str. 111
Seznam použitých zdrojů - str.  114
Abstrakt - str.  119
Abstract - str.  120

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1600 - Obchodní korporace, Přeměny obchodních společností a družstev

ÚZ č. 1600 - Obchodní korporace, Přeměny obchodních společností a družstev

Sagit, a. s.

Od posledního vydání publikace došlo k zásadním změnám zákona o přeměnách obchodních společností a družstev a ke změnám zákona o obchodních korporacích, které nabývají účinnosti v červenci 2024. Dále zde ... pokračování

Cena: 197 KčKOUPIT

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

Sagit, a. s.

K zásadním změnám došlo v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to v souvislosti s velkou novelou zákona o přeměnách obchodních společností a družstev ( zde ). V publikaci také najdete ... pokračování

Cena: 135 KčKOUPIT

Obchodní smlouvy. 2. vydání

Obchodní smlouvy. 2. vydání

Jaroslav Janoušek, Jiří Koubek, Petra Macková a kolektiv - C. H. Beck

Druhé aktualizované a rozšířené vydání této praktické publikace je určeno všem, kteří pracují s obchodními smlouvami. Cílem výkladu nejsou teoretické rozbory, ale tipy pro praxi a upozornění na problémy, které přinášejí současné kontrakty. Předkládaná publikace provází čtenáře ... pokračování

Cena: 790 KčKOUPIT

Právo stavby

Právo stavby

Luděk Tichý - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně zpracovává právo stavby jakožto institut, který byl do českého soukromého práva znovu zaveden novým občanským zákoníkem. Kniha vymezuje právo stavby jakožto zvláštní věcné právo k věci cizí, smysl a účel práva stavby a poskytuje ucelený pohled na subjekty ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází již čtvrté, aktualizované a doplněné vydání Průvodce uzavíráním smluv. Publikace přináší komplexní pohled na kontraktační proces, kdy přehledně čtenáře provádí od fáze před uzavřením smlouvy až do okamžiku jejího podpisu. Publikace je pojata formou praktického rozboru ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Inominátní a smíšené smlouvy

Inominátní a smíšené smlouvy

Jan Šidlo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, ... pokračování

Cena: 374 KčKOUPIT

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Eva Dobrovolná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její ... pokračování

Cena: 600 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.