Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


260

VYHLÁŠKA

ze dne 22. srpna 2023

o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 66 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 426/2021 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 45 odst. 3, § 46d odst. 2, § 46f odst. 3 a § 66 odst. 2 zákona:

§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje podmínky zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy a způsob provádění posudkové činnosti.

§ 2

(1) Podmínky zdravotní způsobilosti žadatele o vydání

a) licence strojvedoucího zahrnují provedení lékařské prohlídky, na jejímž základě se vyhodnotí, zda tento žadatel netrpí nemocí, vadou nebo stavem (dále jen „nemoc“), která by vylučovala nebo podmiňovala zdravotní způsobilost k řízení drážního vozidla na dráze celostátní nebo regionální, a provedení dopravně psychologického vyšetření u tohoto žadatele,
b) průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla (dále jen „žadatel o vydání průkazu způsobilosti“) zahrnují provedení lékařské prohlídky, na jejímž základě se vyhodnotí, zda tento žadatel netrpí nemocí, která by vylučovala nebo podmiňovala zdravotní způsobilost k řízení drážního vozidla na dráze místní, tramvajové, speciální nebo lanové anebo na vlečce.

(2) Podmínky zdravotní způsobilosti držitele

a) licence strojvedoucího zahrnují provedení vstupní lékařské prohlídky, pravidelné lékařské prohlídky nebo mimořádné lékařské prohlídky, na jejichž základě se vyhodnotí, zda tento držitel netrpí nemocí, která by vylučovala nebo podmiňovala zdravotní způsobilost k výkonu práce spočívající v řízení drážního vozidla na dráze celostátní nebo regionální, a při splnění podmínek pro provedení mimořádné lékařské prohlídky, a považuje-li to posuzující lékař za vhodné vzhledem k důvodu provádění mimořádné lékařské prohlídky nebo vzhledem ke skutečnostem zjištěným při mimořádné lékařské prohlídce, též provedení dopravně psychologického vyšetření u tohoto držitele,
b) průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla (dále jen „držitel průkazu způsobilosti“) zahrnují provedení vstupní lékařské prohlídky, pravidelné lékařské prohlídky nebo mimořádné lékařské prohlídky, na jejímž základě se vyhodnotí, zda tento držitel netrpí nemocí, která by vylučovala nebo podmiňovala zdravotní způsobilost k výkonu práce spočívající v řízení drážního vozidla na dráze místní, tramvajové, speciální nebo lanové anebo na vlečce.

(3) Podmínky zdravotní způsobilosti osoby, která hodlá vykonávat pracovní činnost, při níž

a) při provozování dráhy a drážní dopravy přímo zabezpečuje obsluhu dráhy, zabezpečuje nebo organizuje drážní dopravu a řídí se při tom tvarovými, světelnými a zvukovými znaky a návěstmi nebo je dává, zahrnují provedení vstupní lékařské prohlídky, na jejímž základě se vyhodnotí, zda tato osoba netrpí nemocí, která by zdravotní způsobilost k výkonu této pracovní činnosti vylučovala nebo podmiňovala,
b) vstupuje bez dozoru na provozovanou dopravní cestu a nepodílí se přímo na zabezpečení obsluhy dráhy ani na zabezpečení nebo organizování drážní dopravy, zahrnují provedení vstupní lékařské prohlídky, na jejímž základě se vyhodnotí, zda tato osoba netrpí nemocí, která by zdravotní způsobilost k výkonu této pracovní činnosti vylučovala nebo podmiňovala,
c) provádí revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení, zahrnují provedení vstupní lékařské prohlídky, na jejímž základě se vyhodnotí, zda tato osoba netrpí nemocí, která by zdravotní způsobilost k výkonu této pracovní činnosti vylučovala nebo podmiňovala.

(4) Podmínky zdravotní způsobilosti osoby vykonávající pracovní činnost, při níž

a) při provozování dráhy a drážní dopravy přímo zabezpečuje obsluhu dráhy, zabezpečuje nebo organizuje drážní dopravu a řídí se při tom tvarovými, světelnými a zvukovými znaky a návěstmi nebo je dává, zahrnují provedení pravidelné lékařské prohlídky nebo mimořádné lékařské prohlídky, na jejímž základě se vyhodnotí, zda tato osoba netrpí nemocí, která by zdravotní způsobilost k výkonu této pracovní činnosti vylučovala nebo podmiňovala,
b) vstupuje bez dozoru na provozovanou dopravní cestu a nepodílí se přímo na zabezpečení obsluhy dráhy, ani na zabezpečení nebo organizování drážní dopravy, zahrnují provedení pravidelné lékařské prohlídky nebo mimořádné lékařské prohlídky, na jejímž základě se vyhodnotí, zda tato osoba netrpí nemocí, která by zdravotní způsobilost k výkonu této pracovní činnosti vylučovala nebo podmiňovala,
c) provádí revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení, zahrnují provedení pravidelné lékařské prohlídky nebo mimořádné lékařské prohlídky, na jejímž základě se vyhodnotí, zda tato osoba netrpí nemocí, která by zdravotní způsobilost k výkonu této pracovní činnosti vylučovala nebo podmiňovala.

§ 3

Lékařská prohlídka žadatele o vydání licence strojvedoucího

(1) Obsahem lékařské prohlídky žadatele o vydání licence strojvedoucího pro účel vydání licence je

a) zjištění jeho zdravotního stavu a tělesné způsobilosti s cíleným zaměřením na nemoci, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení drážního vozidla na dráze celostátní nebo regionální,
b) komplexní fyzikální vyšetření, včetně orientačního vyšetření sluchu, vyšetření obou očí pro zjištění efektivity vidění, zejména zrakové ostrosti a barvocitu, orientačního vyšetření zorného pole, orientačního neurologického vyšetření a vyšetření rovnováhy, a to s cíleným zaměřením na zjištění příznaků nemocí, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení drážního vozidla na dráze celostátní nebo regionální,
c) vyšetření moči, glykemie, orientační test na přítomnost psychoaktivních látek, případně ostatní laboratorní vyšetření podle anamnézy a fyzikálního vyšetření,
d) elektrokardiografické vyšetření, neurologické vyšetření, včetně elektroencefalografického, ušní, nosní a krční vyšetření, včetně audiometrického, oční vyšetření, vyšetření vnímání barev pomocí testu Ishihara nebo jiného uznaného testu; při rozpoznávání barevných odstínů test musí být založen na rozpoznávání jednotlivých barev, nikoliv na relativních rozdílech, a dále vyšetření očního pozadí, prostorového vidění a šerosleposti,
e) posouzení kognitivních funkcí, zejména pozornosti, koncentrace, paměti, vnímání a usuzování,
f) posouzení psychomotorických funkcí, zejména rychlost reakce a koordinace rukou, a
g) posouzení komunikačních dovedností.

(2) Rozsah lékařské prohlídky žadatele o vydání licence strojvedoucího je dále rozšířen o další potřebné odborné vyšetření lékařem příslušné specializované způsobilosti (dále jen „odborné vyšetření“) vyžádané posuzujícím lékařem v případě, že u tohoto žadatele je nezbytné vyloučit podezření na nemoc, která vylučuje nebo podmiňuje zdravotní způsobilost k řízení drážního vozidla na dráze celostátní nebo regionální, nebo zjistit stadium takové nemoci.

(3) Odborné vyšetření se provádí v rozsahu potřebném pro posouzení zdravotní způsobilosti žadatele o vydání licence strojvedoucího k řízení drážního vozidla na dráze celostátní nebo regionální. V závěru o provedení odborného vyšetření musí být uvedeno vyjádření, zda je tento žadatel schopen nebo neschopen řídit drážní vozidlo na dráze celostátní nebo regionální anebo zda je navržena podmínka umožňující řízení drážního vozidla na této dráze spočívající v

a) použití nezbytného zdravotnického prostředku, nebo
b) jiném omezení; spočívá-li jiné omezení v podmínce podrobení se dalšímu odbornému vyšetření, musí být v závěru o provedení odborného vyšetření rovněž uveden termín, do kterého se má žadatel o vydání licence strojvedoucího tomuto vyšetření podrobit.

(4) Nemoci zjištěné v rámci lékařské prohlídky žadatele o vydání licence strojvedoucího, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení drážního vozidla na dráze celostátní nebo regionální, jsou stanoveny v části A přílohy č. 1 k této vyhlášce.

§ 4

opravně psychologické vyšetření a posudek o dopravně psychologickém vyšetření u žadatele o vydání licence strojvedoucího

(1) Dopravně psychologické vyšetření je prováděno v takovém rozsahu, aby bylo možné vyhodnotit, zda posuzovaná osoba netrpí psychickými potížemi, zejména ve vztahu ke svým pracovním schopnostem, a zda nevykazuje jiné osobnostní nedostatky, které by mohly ohrožovat bezpečný výkon její práce.

(2) Obsahem dopravně psychologického vyšetření je zejména posouzení anamnestických údajů, intelektových schopností, percepčních a psychomotorických schopností, osobnostních vlastností a sociálně-psychologických předpokladů posuzované osoby.

(3) Dopravně psychologické vyšetření se provádí prostřednictvím souboru psychodiagnostických metod, který se skládá alespoň ze standardizovaného testu inteligence, standardizovaného testu pozornosti, standardizovaného osobnostního dotazníkua polostrukturovaného rozhovoru.

(4) Posudek o dopravně psychologickém vyšetření musí obsahovat závěr, zda posuzovaná osoba je nebo není psychicky způsobilá k navrhované činnosti. Vyjádření v posudku nesmí obsahovat konkrétní zjištění vyplývající z dopravně psychologického vyšetření.

(5) Platnost posudku o dopravně psychologickém vyšetření osoby je 1 rok ode dne jeho vydání.

§ 5

Lékařská prohlídka žadatele o vydání průkazu způsobilosti

(1) Obsahem lékařské prohlídky žadatele o vydání průkazu způsobilosti pro účel vydání průkazu způsobilosti je

a) zjištění jeho zdravotního stavu a tělesné způsobilosti s cíleným zaměřením na nemoci, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení drážního vozidla na dráze místní, tramvajové, speciální nebo lanové anebo na vlečce,
b) komplexní fyzikální vyšetření, včetně orientačního vyšetření sluchu, vyšetření obou očí pro zjištění efektivity vidění, zejména zrakové ostrosti a barvocitu, orientačního vyšetření zorného pole, orientačního neurologického vyšetření a vyšetření rovnováhy, a to s cíleným zaměřením na zjištění příznaků nemocí, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení drážního vozidla na dráze místní, tramvajové, speciální nebo lanové anebo na vlečce,
c) vyšetření moči, glykemie, orientační test na přítomnost psychoaktivních látek, případně ostatní laboratorní vyšetření podle anamnézy a fyzikálního vyšetření,
d) elektrokardiografické vyšetření, neurologické vyšetření, včetně elektroencefalografického, ušní, nosní a krční vyšetření, včetně audiometrického, oční vyšetření, vnímání barev, dále vyšetření očního pozadí, prostorového vidění a šerosleposti,
e) posouzení kognitivních funkcí, zejména pozornosti a koncentrace, paměti, vnímání a usuzování,
f) posouzení psychomotorických funkcí, zejména rychlost reakce a koordinace rukou, a
g) posouzení komunikačních dovedností.

(2) Rozsah lékařské prohlídky žadatele o vydání průkazu způsobilosti je dále rozšířen o další potřebné odborné vyšetření vyžádané posuzujícím lékařem v případě, že u tohoto žadatele je nezbytné vyloučit podezření na nemoc, která vylučuje nebo podmiňuje zdravotní způsobilost k řízení drážního vozidla na dráze místní, tramvajové, speciální nebo lanové anebo na vlečce, nebo zjistit stadium takové nemoci.

(3) Odborné vyšetření se provádí v rozsahu potřebném pro posouzení zdravotní způsobilosti žadatele o vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráze místní, tramvajové, speciální nebo lanové anebo na vlečce. V závěru o provedení odborného vyšetření musí být uvedeno vyjádření, zda je tento žadatel schopen nebo neschopen řídit drážní vozidlo na dráze místní, tramvajové, speciální nebo lanové anebo na vlečce nebo zda je navržena podmínka umožňující řízení drážního vozidla na této dráze spočívající v

a) použití nezbytného zdravotnického prostředku, nebo
b) jiné omezení; spočívá-li jiné omezení v podmínce podrobení se dalšímu odbornému vyšetření, musí být v závěru o provedení odborného vyšetření rovněž uveden termín, do kterého se má žadatel o vydání průkazu způsobilosti tomuto vyšetření podrobit.

(4) Nemoci zjištěné v rámci lékařské prohlídky žadatele o vydání průkazu způsobilosti, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení drážního vozidla na dráze místní, tramvajové, speciální nebo lanové anebo na vlečce, jsou stanoveny v části A přílohy č. 2 k této vyhlášce.

§ 6

Vstupní lékařská prohlídka

(1) Pro provádění vstupní lékařské prohlídky držitele licence strojvedoucího za účelem posouzení jeho zdravotní způsobilosti k výkonu práce spočívající v řízení drážního vozidla na dráze celostátní nebo regionální se použije obdobně § 3.

(2) Pro provádění vstupní lékařské prohlídky držitele průkazu způsobilosti za účelem posouzení jeho zdravotní způsobilosti k výkonu práce spočívající v řízení drážního vozidla na dráze místní, tramvajové, speciální nebo lanové anebo na vlečce se použije obdobně § 5.

(3) Obsahem vstupní lékařské prohlídky osoby uvedené v § 2 odst. 3 prováděné za účelem posouzení její zdravotní způsobilosti k práci je

a) zjištění jejího zdravotního stavu a tělesné způsobilosti s cíleným zaměřením na nemoci, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k výkonu dané pracovní činnosti,
b) komplexní fyzikální vyšetření, včetně orientačního vyšetření sluchu, vyšetření očí pro zjištění efektivity vidění, zejména zrakové ostrosti a barvocitu, orientačního vyšetření zorného pole a vyšetření rovnováhy, a to s cíleným zaměřením na zjištění příznaků nemocí, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k výkonu dané pracovní činnosti,
c) vyšetření moči, glykemie, orientační test na přítomnost psychoaktivních látek, případně ostatní laboratorní vyšetření podle anamnézy a fyzikálního vyšetření,
d) elektrokardiografické vyšetření, ušní, nosní, krční a oční vyšetření, vyšetření vnímání barev pomocí testu Ishihara nebo jiného uznaného testu, jde-li o osobu uvedenou v § 2 odst. 3 písm. a),
e) posouzení kognitivních funkcí, zejména pozornosti a koncentrace, paměti, vnímání, logického myšlení a komunikace, posouzení psychomotorických funkcí, zejména rychlost reakce a pohybová koordinace, a posouzení osobnostních vlastností, zejména spolehlivost, samostatnost, svědomitost a ovládání vlastních emocí, jde-li o osobu uvedenou v § 2 odst. 3 písm. a), a
f) oční a ušní vyšetření, jde-li o osobu uvedenou v § 2 odst. 3 písm. b) nebo c).

(4) Nemoci zjištěné v rámci vstupní lékařské prohlídky osoby uvedené v § 2 odst. 3, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k výkonu dané pracovní činnosti, jsou stanoveny v částech A a C přílohy č. 3 k této vyhlášce.

§ 7

Pravidelná lékařská prohlídka

(1) Obsahem pravidelné lékařské prohlídky držitele licence strojvedoucího, při které se ověřuje, zda trvá jeho zdravotní způsobilost k výkonu práce spočívající v řízení drážního vozidla na dráze celostátní nebo regionální, je

a) zjištění jeho zdravotního stavu a tělesné způsobilosti s cíleným zaměřením na nemoci, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k výkonu práce spočívající v řízení drážního vozidla na dráze celostátní nebo regionální,
b) komplexní fyzikální vyšetření, včetně orientačního vyšetření sluchu, vyšetření obou očí pro zjištění efektivity vidění, zejména zrakové ostrosti a barvocitu, orientačního vyšetření zorného pole, orientačního neurologického vyšetření a vyšetření rovnováhy, a to s cíleným zaměřením na zjištění příznaků nemocí, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k výkonu práce spočívající v řízení drážního vozidla na dráze celostátní nebo regionální, a
c) vyšetření moči, glykemie, orientační test na přítomnost psychoaktivních látek, případně ostatní laboratorní vyšetření podle anamnézy a fyzikálního vyšetření.

(2) U držitele licence strojvedoucího staršího 40 let je obsahovou součástí pravidelné lékařské prohlídky také elektrokardiografické vyšetření.

(3) Rozsah pravidelné lékařské prohlídky držitele licence strojvedoucího je dále rozšířen o další potřebné odborné vyšetření vyžádané posuzujícím lékařem v případě, že u tohoto držitele je nezbytné vyloučit podezření na nemoc, která vylučuje nebo podmiňuje zdravotní způsobilost k výkonu práce spočívající v řízení drážního vozidla na dráze celostátní nebo regionální, nebo zjistit stadium takové nemoci.

(4) Odborné vyšetření se provádí v rozsahu potřebném pro posouzení zdravotní způsobilosti držitele licence strojvedoucího k řízení drážního vozidla na dráze celostátní nebo regionální. V závěru o provedení odborného vyšetření musí být uvedeno vyjádření, zda je tento držitel schopen nebo neschopen řídit drážní vozidlo na dráze celostátní nebo regionální anebo zda je navržena podmínka umožňující řízení drážního vozidla na této dráze spočívající v

a) použití nezbytného zdravotnického prostředku, nebo
b) jiné omezení; spočívá-li jiné omezení v podmínce podrobení se dalšímu odbornému vyšetření, musí být v závěru o provedení odborného vyšetření rovněž uveden termín, do kterého se má držitel licence strojvedoucího tomuto vyšetření podrobit.

(5) Četnost pravidelné lékařské prohlídky u držitele licence strojvedoucího je ve věku do 55 let 3 roky a ve věku od 56 let 1 rok, není-li v lékařském posudku stanovena kratší doba platnosti s ohledem na zdravotní stav držitele licence strojvedoucího.

(6) Nemoci zjištěné v rámci pravidelné lékařské prohlídky držitele licence strojvedoucího, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k výkonu práce spočívající v řízení drážního vozidla na dráze celostátní nebo regionální, jsou stanoveny v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(7) Pro provádění pravidelné lékařské prohlídky držitele průkazu způsobilosti, při které se ověřuje, zda trvá jeho zdravotní způsobilost k výkonu práce spočívající v řízení drážního vozidla na dráze místní, tramvajové, speciální nebo lanové anebo na vlečce, se použije obdobně § 5; nemoci zjištěné v rámci pravidelné lékařské prohlídky držitele průkazu způsobilosti, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k výkonu práce spočívající v řízení drážního vozidla na dráze místní, tramvajové, speciální nebo lanové anebo na vlečce, jsou stanoveny v části B přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(8) Pro provádění pravidelné lékařské prohlídky osoby uvedené v § 2 odst. 4, při které se ověřuje, zda trvá její zdravotní způsobilost k výkonu dané pracovní činnosti, se použije obdobně § 6 odst. 3; nemoci zjištěné v rámci pravidelné lékařské prohlídky osoby uvedené v § 2 odst. 4, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k výkonu dané pracovní činnosti, jsou stanoveny v částech B a D přílohy č. 3 k této vyhlášce.

Mimořádná lékařská prohlídka

§ 8

(1) Pro provádění mimořádné lékařské prohlídky držitele licence strojvedoucího, při které se přezkoumává jeho zdravotní způsobilost k výkonu práce spočívající v řízení drážního vozidla na dráze celostátní nebo regionální, se použije obdobně § 3.

(2) Mimořádná lékařská prohlídka držitele licence strojvedoucího se vykoná

a) na základě nařízení drážního správního úřadu2),
b) z podnětu provozovatele dráhy nebo drážní dopravy
1. po každém pracovním úrazu po nehodě s účastí osob,
2. po nehodě s účastí osob,
3. pokud byla posuzované osobě zakázána pracovní činnost podle jiného právního předpisu3),
c) v případě rozhodnutí posuzujícího lékaře, zejména po době pracovní neschopnosti trvající déle než 30 dnů, nebo
d) z podnětu provozovatele dráhy nebo drážní dopravy nebo v případě rozhodnutí posuzujícího lékaře, je-li důvod pochybovat o tom, zda posuzovaná osoba nadále splňuje podmínky zdravotní způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráze celostátní nebo regionální.

(3) Jsou-li splněny podmínky pro provedení mimořádné lékařské prohlídky držitele licence strojvedoucího, a považuje-li to posuzující lékař za vhodné vzhledem k důvodu provádění mimořádné lékařské prohlídky nebo vzhledem ke skutečnostem zjištěným při mimořádné lékařské prohlídce, provede se u držitele licence strojvedoucího rovněž dopravně psychologické vyšetření podle § 4.

§ 9

(1) Pro provádění mimořádné lékařské prohlídky držitele průkazu způsobilosti, při které se přezkoumává jeho zdravotní způsobilost k výkonu práce spočívající v řízení drážního vozidla na dráze místní, tramvajové, speciální nebo lanové anebo na vlečce, se použije obdobně § 5.

(2) Mimořádná lékařská prohlídka se u držitele průkazu způsobilosti vykoná

a) na základě nařízení drážního správního úřadu4),
b) z podnětu provozovatele dráhy nebo drážní dopravy, vykázala-li jejich činnost nedostatky související se zdravotním stavem, které mohou ohrozit bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy,
c) při okolnostech svědčících o změně zdravotní způsobilosti k vykonávané činnosti, zejména na základě podnětu kteréhokoliv ošetřujícího lékaře, nebo před zahájením činnosti po onemocnění, u kterého nelze vyloučit změnu zdravotní způsobilosti nebo trvalo déle než 8 týdnů,
d) po přímé účasti na mimořádné události, jestliže o to požádá orgán příslušný k vyšetření mimořádné události podle trestního řádu,
e) z podnětu provozovatele dráhy nebo drážní dopravy před nástupem činnosti, pro kterou bylo provedeno posouzení zdravotní způsobilosti, po přerušení výkonu pracovní činnosti trvajícím déle než 6 měsíců.

§ 10

(1) Pro provádění mimořádné lékařské prohlídky osoby uvedené v § 2 odst. 4, při které se přezkoumává její zdravotní způsobilost k dané pracovní činnosti, se použije obdobně § 6 odst. 3.

(2) Mimořádná lékařská prohlídka se u osob uvedených v § 2 odst. 4 vykoná

a) z podnětu provozovatele dráhy nebo drážní dopravy, vykázala-li jejich činnost nedostatky související se zdravotním stavem, které mohou ohrozit bezpečnost dráhy nebo drážní dopravy,
b) při okolnostech svědčících o změně zdravotní způsobilosti k vykonávané činnosti, zejména na základě podnětu kteréhokoliv ošetřujícího lékaře, nebo před zahájením činnosti po onemocnění, u kterého nelze vyloučit změnu zdravotní způsobilosti nebo trvalo déle než 8 týdnů,
c) po přímé účasti na mimořádné události, jestliže o to požádá orgán příslušný k vyšetření mimořádné události podle trestního řádu,
d) z podnětu provozovatele dráhy nebo drážní dopravy před nástupem činnosti, pro kterou bylo provedeno posouzení zdravotní způsobilosti, po přerušení výkonu pracovní činnosti trvajícím déle než 6 měsíců.

§ 11

Společné postupy a podmínky zdravotní způsobilosti k provozování dráhy a drážní dopravy osob uvedených v § 2 jsou stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 12

Lékařský posudek

(1) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy (dále jen „posudek“) vydává posuzující lékař po zhodnocení zdravotního stavu osob uvedených § 2 (dále jen „posuzovaná osoba“) zjištěného lékařskou prohlídkou a na základě vyhodnocení předchozích záznamů ve zdravotnické dokumentaci vedené o posuzované osobě, informací o zdravotním stavu sdělených jejich registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, a dále podle výsledků dalších odborných vyšetření, která si posuzující lékař vyžádal.

(2) Na obsah lékařského posudku se použijí obdobně ustanovení právních předpisů upravujících pracovnělékařské služby a zdravotnickou dokumentaci5).

(3) Za zdravotně způsobilou lze uznat posuzovanou osobu, u které nebyla na základě lékařské prohlídky zjištěna nemoc, která vylučuje její zdravotní způsobilost pro účel, pro který byla posuzována.

(4) Ze závěru posudku musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, zdravotně způsobilá, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou. Podmínku zdravotní způsobilosti posuzující lékař v posudku jednoznačně vyjádří. Posudek nesmí obsahovat diagnózu nemoci.

(5) Podmínkou pro vydání posudku je předložení posudku o dopravně psychologickém vyšetření, týká-li se posudek

a) žadatele o vydání licence strojvedoucího nebo
b) držitele licence strojvedoucího, u kterého má být provedena mimořádná lékařská prohlídka, a považuje-li posuzující lékař provedení dopravně psychologického vyšetření vzhledem k důvodu provádění mimořádné lékařské prohlídky nebo vzhledem ke skutečnostem zjištěným při mimořádné lékařské prohlídce za vhodné.

§ 13

Platnost posudku

(1) Platnost posudku držitele licence strojvedoucího nebo držitele průkazu způsobilosti je ve věku do 55 let 3 roky a ve věku od 56 let 1 rok, není-li v posudku stanovena kratší doba platnosti s ohledem na zdravotní stav posuzované osoby.

(2) Platnost posudku u osob uvedených v § 2 odst. 4, není-li v posudku stanovena kratší doba platnosti s ohledem na zdravotní stav posuzované osoby, je

a) ve věku do 17 let 1 rok,
b) ve věku od 18 do 55 let 3 roky, jde-li o osobu vykonávající pracovní činnosti podle § 2 odst. 4 písm. a),
c) ve věku od 18 do 55 let 4 roky, jde-li o osobu vykonávající pracovní činnosti podle § 2 odst. 4 písm. b),
d) ve věku od 18 do 55 let 5 let, jde-li o osobu vykonávající pracovní činnosti podle § 2 odst. 4 písm. c), nevykonává-li též činnosti podle § 2 odst. 4 písm. b),
e) ve věku od 56 let 1 rok, jde-li o osobu vykonávající pracovní činnosti podle § 2 odst. 4 písm. a), nebo
f) ve věku od 56 let 2 roky, jde-li o osobu vykonávající pracovní činnosti podle § 2 odst. 4 písm. b) nebo c).

§ 14

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy.
2. Vyhláška č. 455/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy.
3. Vyhláška č. 194/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění vyhlášky č. 455/2000 Sb.
4. Vyhláška č. 305/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů.
5. Část druhá vyhlášky č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č.  101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů.
6. Vyhláška č. 33/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů.
7. Vyhláška č. 129/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů.
8. Vyhláška č. 149/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů.

§ 15

Přechodné ustanovení

Osoby uznané za zdravotně způsobilé nebo zdravotně způsobilé s podmínkou na základě platného posudku vydaného podle vyhlášky č. 101/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za zdravotně způsobilé nebo zdravotně způsobilé s podmínkou podle této vyhlášky.

§ 16

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 260/2023 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 260/2023 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 260/2023 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 260/2023 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 260/2023 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství.
Směrnice Komise 2014/82/EU ze dne 24. června 2014, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/ /59/ES, pokud jde o všeobecné odborné znalosti, zdravotní požadavky a požadavky týkající se licence.
2) § 46h odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 9 odst. 4 písm. i) vyhlášky č. 376/2006 Sb., o zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 45 odst. 4 a 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
5) Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.  373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).
Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Manažerské účetnictví, nástroje a metody, 3. vydání

Manažerské účetnictví, nástroje a metody, 3. vydání

Jana Fibírová, Libuše Šoljaková, Jaroslav Wagner, Petr Petera - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace ve třetím upraveném vydání poskytuje čtenáři komplexní vědomostní základ pro pochopení obsahové náplně a fungování systému účetních informací určených řídícím pracovníkům jako základní informační podpora hodnotového řízení (řízení nákladů, výnosů a zisku, aktiv a závazků, ... pokračování

Cena: 635 KčKOUPIT

Pracovní poměr pedagogických pracovníků

Pracovní poměr pedagogických pracovníků

Michal Smejkal - C. H. Beck

Monografie se zaměřuje na tématiku pracovního poměru pedagogických pracovníků působících na veřejných školách v rámci regionálního školství. Publikace se po obecném vhledu do problematiky zabývá definicí pedagogického pracovníka, předpoklady pro výkon činnosti pedagogického ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Aleš Borkovec, Lucie Josková, Petr Tomášek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně pojednává o fiduciárních povinnostech jakožto základních povinnostech správců cizích záležitostí. Autoři při hledání odpovědi na otázku, co je to fiduciární pozice a jaká je její náplň, ... pokračování

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.