Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Základy závazkového práva, 1. díl, 2. vydání

Základy závazkového práva, 1. díl, 2. vydání

Učebnice přehledně a srozumitelně představuje stěžejní instituty závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech, včetně vybraných procesních aspektů. Ve druhém vydání byla aktualizována v souvislosti s vývojem právní nauky i judikatury. 

První díl přináší shrnutí a vysvětlení nejdůležitějších pojmů a všeobecných ustanovení, týkajících se závazků. 

Učebnice pojednává o smlouvách a závazcích, které z nich vznikají. Dále obsahuje nástin závazků z deliktů a podrobný výklad o změně, zajištění a zániku závazků.Nechybí ani kapitoly o zajištění a utvrzení dluhů. Závěrečná část je věnována ochraně slabší strany v závazkovém právu včetně ochrany spotřebitele.

Publikace zdůrazňuje praktické aspekty problematiky, zapracovává relevantní soudní judikaturu a výklad vhodně doplňuje o vysvětlující příklady, názorná schémata a rozšiřující exkurzy.

Učebnice je určena především studentům práva a souvisejících oborů, velmi dobře poslouží také absolventům právnických fakult, připravujícím se na profesní zkoušky, i praktikujícím právníkům.

autor: Tomáš Tintěra, Pavel Petr vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 18. 12. 2020, 288 stran
ISBN: 978-80-7502-476-3

Cena: 480 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Autoři jednotlivých kapitol - str. 11
o autorech - str. 13
Seznam použitých zkratek - str. 15
Předmluva k 1. vydání - str. 17
Předmluva k 2. vydání - str. 19
1. Závazky v soukromém právu - str. 21
1.1 Pojem závazkového práva - str. 21
1.2 Závazek - str. 25
1.3 Vznik závazku - str. 31
2. Prameny a normy závazkového práva - str. 38
2.1 Závazkové právo mezi odvětvími soukromého práva - str. 38
2.2 Prameny práva - str. 41
2.3 Rekodifikace - str. 45
2.4 Intertemporální normy - str. 47
3. Smlouva - str. 54
3.1 Pojem smlouvy - str. 54
3.2 Proces vzniku smlouvy - str. 56
3.3 Obsah smlouvy - str. 67
3.4 Forma smlouvy - str. 80
3.5 Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy - str. 85
3.6 Předsmluvní odpovědnost - str. 87
3.7 Smlouva o smlouvě budoucí - str. 92
3.8 Smlouva ve prospěch třetího - str. 97
3.9 Výklad smluv - str. 100
4. Závazky z deliktů - str. 103
4.1 Obecně - str. 103
4.2 Základní změny deliktního práva - str. 104
4.3 Prameny deliktního práva - str. 105
4.4 Dvojí pojetí deliktu - str. 105
4.5 Újma a škoda - str. 107
4.6 Prevence a zakročovací povinnost - str. 108
4.7 Deliktní způsobilost - str. 110
4.8 Předpoklady povinnosti nahradit újmu - str. 110
5. Společné dluhy a pohledávky - str. 116
5.1 Pojem plurality - str. 116
5.2 Solidarita - str. 120
5.3 Projevy plurality v některých případech zániku závazku - str. 122
6. Změna závazků - str. 127
6.1 Změna v subjektech a obsahu závazku - str. 127
6.2 postoupení pohledávky - str. 128
6.3 Postoupení smlouvy - str. 135
6.4 Změna v osobě dlužníka - str. 137
6.5 Dohoda o změně závazku, novace a narovnání - str. 142
6.6 Změna okolností - str. 148
7. Zánik závazku splněním - str. 151
7.1 Zánik závazku - str. 151
7.2 Splnění - str. 151
7.3 Plnění při existenci více dluhů - str. 164
7.4 Plnění dluhu jinou osobou než dlužníkem a jinému než věřiteli- str. 167
7.5 Místo a čas plnění - str. 170
7.6 Prodlení dlužníka a věřitele - str. 178
7.7 Poukázka - str. 183
8. Jiné způsoby zániku závazků - str. 185
8.1 Dissoluce - str. 185
8.2 Započtení - str. 186
8.3 Odstupné - str. 190
8.4 Splynutí - str. 191
8.5 Prominutí dluhu - str. 192
8.6 Výpověď a bezdůvodně dlouhodobé smlouvy - str. 194
8.7 Odstoupení od smlouvy - str. 196
8.8 Následná nemožnost plnění - str. 198
8.9 Smrt dlužníka nebo věřitele - str. 199
9. Zajištění dluhů - str. 202
9.1 Obecně - str. 202
9.2 Jistota - str. 206
9.3 Ručení - str. 210
9.4 Finanční záruka - str. 219
9.5 Zajišťovací převod práva - str. 222
9.6 Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů - str. 227
9.7 Závdavek - str. 228
10. Utvrzení dluhu - str. 233
10.1 Smluvní pokuta - str. 233
10.2 Uznání dluhu - str. 237
10.3 Dlužní úpis - str. 240
11. Ochrana slabší strany - str. 241
11.1 Kdo může být slabším subjektem - str. 241
11.2 Nezletilé dítě jako slabší subjekt - str. 243
11.3 Lichva - str. 245
11.4 Neúměrné zkrácení - str. 248
11.5 Smlouvy uzavírané adhezním způsobem - str. 251
12. Ochrana spotřebitele - str. 254
12.1 Spotřebitel - str. 254
12.2 Informační povinnost - str. 258
12.3 Výklad spotřebitelských smluv - str. 260
12.4 Textová forma - str. 266
12.5 Dodání neobjednaného plnění - str. 267
12.6 Smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku a mimo prostory obvyklé k podnikání - str. 268
Literatura - str. 279
Věcný rejstřík - str. 285


Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1380 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1380 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od července 2020 došlo k další novele občanského zákoníku, která změnila nebo zcela nově upravila řadu ustanovení v oblasti bytového spoluvlastnictví (vznik jednotky, práva a povinnosti vlastníka jednotky, správa domu a pozemku). Dále se změnila obecná úprava spoluvlastnictví ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Občanský zákoník, Komentář, Svazek VI (§ 2521 až 3081), 2. vydání

Občanský zákoník, Komentář, Svazek VI (§ 2521 až 3081), 2. vydání

Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala a kolektiv -

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního ...

Cena: 3 200 KčKOUPIT

Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář, 2. vydání

Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář, 2. vydání

Michal Králík, Jiří Spáčil a kol. - C. H. Beck

Od prvního vydání třetího dílu komentáře k absolutním majetkovým právům v Nakladatelství C. H. Beck uplynulo již více než 8 let. V prvním vydání bylo třeba vyrovnat se s řadou problémů; relevantní literatura ...

Cena: 3 590 KčKOUPIT

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Největší změny nastaly u zákona o veřejných rejstřících, který je významně novelizován k 1. 1. 2021 a k 1. 6. 2021 – všechny současné i budoucí změny jsou již v publikaci zapracovány a vzájemně ...

Cena: 79 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 3. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 3. vydání

Dana Ondrejová -

Publikace se i ve třetím vydání snaží čtenáři přiblížit kontraktační proces již od okamžiku zvažování uzavření smlouvy (fáze před uzavřením smlouvy) až do okamžiku jejího podpisu. Přináší výklad jednotlivých institutů využívaných při kontraktaci, poukazuje na důsledky jejich ...

Cena: 825 KčKOUPIT

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení

Ondřej Pavelek - C. H. Beck

Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku došlo k zásadní změně soukromého práva. Tato zásadní změna se vztahuje také k novému pojetí náhrady nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení a způsobu určení jejich výše. V případě náhrady nemajetkové újmy na zdraví byl zrušen systém, ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Milan Hulmák - C. H. Beck

Může soud změnit cenu, za kterou si spotřebitel objednal službu nebo koupil zboží? Může říci, že spotřebitel není povinen za plnění podnikatele nic platit? To jsou otázky, na které se snaží autor odpovědět v této knize. Cílem je přinést základní přehled možností obsahové kontroly ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Občanský zákoník - Komentář, svazek I, 2. vydání

Občanský zákoník - Komentář, svazek I, 2. vydání

Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního vydání k problematice vznikla, a především reaguje na každodenní ...

Cena: 3 500 KčKOUPIT

Pozemkové vlastnictví

Pozemkové vlastnictví

Hana Adamová, Luboš Brim, Petr Coufalík, Eva Dobrovolná, Jakub Hanák, Anna Pekařová - Wolters Kluwer, a. s.

Rozsáhlá publikace podrobně zpracovává problematiku pozemkového vlastnictví z pohledu zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, a aktuálních předpisů počínaje výkladem základních pojmů i nových principů, které přinesl občanský zákoník (zásada superficies solo cedit). ...

Cena: 1 650 KčKOUPIT

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka pojednává o náhradě škody a odčinění nemajetkové újmy v soukromém právu po rekodifikaci se zřejmým důrazem na jejich uplatňování v praxi. V první části se autoři věnují úpravě v občanském zákoníku, který je základem úpravy civilních deliktů vůbec. Nabízejí ...

Cena: 649 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.