Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Základy závazkového práva, 1. díl, 2. vydání

Základy závazkového práva, 1. díl, 2. vydání

Učebnice přehledně a srozumitelně představuje stěžejní instituty závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech, včetně vybraných procesních aspektů. Ve druhém vydání byla aktualizována v souvislosti s vývojem právní nauky i judikatury. 

První díl přináší shrnutí a vysvětlení nejdůležitějších pojmů a všeobecných ustanovení, týkajících se závazků. 

Učebnice pojednává o smlouvách a závazcích, které z nich vznikají. Dále obsahuje nástin závazků z deliktů a podrobný výklad o změně, zajištění a zániku závazků.Nechybí ani kapitoly o zajištění a utvrzení dluhů. Závěrečná část je věnována ochraně slabší strany v závazkovém právu včetně ochrany spotřebitele.

Publikace zdůrazňuje praktické aspekty problematiky, zapracovává relevantní soudní judikaturu a výklad vhodně doplňuje o vysvětlující příklady, názorná schémata a rozšiřující exkurzy.

Učebnice je určena především studentům práva a souvisejících oborů, velmi dobře poslouží také absolventům právnických fakult, připravujícím se na profesní zkoušky, i praktikujícím právníkům.


autoři: Tomáš Tintěra, Pavel Petr; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 18. 12. 2020, 288 stran
ISBN: 978-80-7502-476-3

Cena: 480 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Autoři jednotlivých kapitol - str. 11
o autorech - str. 13
Seznam použitých zkratek - str. 15
Předmluva k 1. vydání - str. 17
Předmluva k 2. vydání - str. 19
1. Závazky v soukromém právu - str. 21
1.1 Pojem závazkového práva - str. 21
1.2 Závazek - str. 25
1.3 Vznik závazku - str. 31
2. Prameny a normy závazkového práva - str. 38
2.1 Závazkové právo mezi odvětvími soukromého práva - str. 38
2.2 Prameny práva - str. 41
2.3 Rekodifikace - str. 45
2.4 Intertemporální normy - str. 47
3. Smlouva - str. 54
3.1 Pojem smlouvy - str. 54
3.2 Proces vzniku smlouvy - str. 56
3.3 Obsah smlouvy - str. 67
3.4 Forma smlouvy - str. 80
3.5 Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy - str. 85
3.6 Předsmluvní odpovědnost - str. 87
3.7 Smlouva o smlouvě budoucí - str. 92
3.8 Smlouva ve prospěch třetího - str. 97
3.9 Výklad smluv - str. 100
4. Závazky z deliktů - str. 103
4.1 Obecně - str. 103
4.2 Základní změny deliktního práva - str. 104
4.3 Prameny deliktního práva - str. 105
4.4 Dvojí pojetí deliktu - str. 105
4.5 Újma a škoda - str. 107
4.6 Prevence a zakročovací povinnost - str. 108
4.7 Deliktní způsobilost - str. 110
4.8 Předpoklady povinnosti nahradit újmu - str. 110
5. Společné dluhy a pohledávky - str. 116
5.1 Pojem plurality - str. 116
5.2 Solidarita - str. 120
5.3 Projevy plurality v některých případech zániku závazku - str. 122
6. Změna závazků - str. 127
6.1 Změna v subjektech a obsahu závazku - str. 127
6.2 postoupení pohledávky - str. 128
6.3 Postoupení smlouvy - str. 135
6.4 Změna v osobě dlužníka - str. 137
6.5 Dohoda o změně závazku, novace a narovnání - str. 142
6.6 Změna okolností - str. 148
7. Zánik závazku splněním - str. 151
7.1 Zánik závazku - str. 151
7.2 Splnění - str. 151
7.3 Plnění při existenci více dluhů - str. 164
7.4 Plnění dluhu jinou osobou než dlužníkem a jinému než věřiteli- str. 167
7.5 Místo a čas plnění - str. 170
7.6 Prodlení dlužníka a věřitele - str. 178
7.7 Poukázka - str. 183
8. Jiné způsoby zániku závazků - str. 185
8.1 Dissoluce - str. 185
8.2 Započtení - str. 186
8.3 Odstupné - str. 190
8.4 Splynutí - str. 191
8.5 Prominutí dluhu - str. 192
8.6 Výpověď a bezdůvodně dlouhodobé smlouvy - str. 194
8.7 Odstoupení od smlouvy - str. 196
8.8 Následná nemožnost plnění - str. 198
8.9 Smrt dlužníka nebo věřitele - str. 199
9. Zajištění dluhů - str. 202
9.1 Obecně - str. 202
9.2 Jistota - str. 206
9.3 Ručení - str. 210
9.4 Finanční záruka - str. 219
9.5 Zajišťovací převod práva - str. 222
9.6 Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů - str. 227
9.7 Závdavek - str. 228
10. Utvrzení dluhu - str. 233
10.1 Smluvní pokuta - str. 233
10.2 Uznání dluhu - str. 237
10.3 Dlužní úpis - str. 240
11. Ochrana slabší strany - str. 241
11.1 Kdo může být slabším subjektem - str. 241
11.2 Nezletilé dítě jako slabší subjekt - str. 243
11.3 Lichva - str. 245
11.4 Neúměrné zkrácení - str. 248
11.5 Smlouvy uzavírané adhezním způsobem - str. 251
12. Ochrana spotřebitele - str. 254
12.1 Spotřebitel - str. 254
12.2 Informační povinnost - str. 258
12.3 Výklad spotřebitelských smluv - str. 260
12.4 Textová forma - str. 266
12.5 Dodání neobjednaného plnění - str. 267
12.6 Smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku a mimo prostory obvyklé k podnikání - str. 268
Literatura - str. 279
Věcný rejstřík - str. 285


Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Inominátní a smíšené smlouvy

Inominátní a smíšené smlouvy

Jan Šidlo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, ... pokračování

Cena: 374 KčKOUPIT

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Eva Dobrovolná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její ... pokračování

Cena: 600 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Petr Pivko - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 720 KčKOUPIT

Vady právního jednání

Vady právního jednání

Pavla Buriánová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Ve svém díle jsem se zaměřila na vady právního jednání, jejich utřídění, systematický rozbor a výklad právní úpravy. Navázala jsem tak na svou dizertační práci, když jsem v některých směrech dílo prohloubila a učinila čtenářsky přístupné jak odborné, tak i laické veřejnosti. Ze své ... pokračování

Cena: 358 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.