Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Základy závazkového práva, 1. díl, 2. vydání

Základy závazkového práva, 1. díl, 2. vydání

Učebnice přehledně a srozumitelně představuje stěžejní instituty závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech, včetně vybraných procesních aspektů. Ve druhém vydání byla aktualizována v souvislosti s vývojem právní nauky i judikatury. 

První díl přináší shrnutí a vysvětlení nejdůležitějších pojmů a všeobecných ustanovení, týkajících se závazků. 

Učebnice pojednává o smlouvách a závazcích, které z nich vznikají. Dále obsahuje nástin závazků z deliktů a podrobný výklad o změně, zajištění a zániku závazků.Nechybí ani kapitoly o zajištění a utvrzení dluhů. Závěrečná část je věnována ochraně slabší strany v závazkovém právu včetně ochrany spotřebitele.

Publikace zdůrazňuje praktické aspekty problematiky, zapracovává relevantní soudní judikaturu a výklad vhodně doplňuje o vysvětlující příklady, názorná schémata a rozšiřující exkurzy.

Učebnice je určena především studentům práva a souvisejících oborů, velmi dobře poslouží také absolventům právnických fakult, připravujícím se na profesní zkoušky, i praktikujícím právníkům.

autor: Tomáš Tintěra, Pavel Petr vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 18. 12. 2020, 288 stran
ISBN: 978-80-7502-476-3

Cena: 480 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Autoři jednotlivých kapitol - str. 11
o autorech - str. 13
Seznam použitých zkratek - str. 15
Předmluva k 1. vydání - str. 17
Předmluva k 2. vydání - str. 19
1. Závazky v soukromém právu - str. 21
1.1 Pojem závazkového práva - str. 21
1.2 Závazek - str. 25
1.3 Vznik závazku - str. 31
2. Prameny a normy závazkového práva - str. 38
2.1 Závazkové právo mezi odvětvími soukromého práva - str. 38
2.2 Prameny práva - str. 41
2.3 Rekodifikace - str. 45
2.4 Intertemporální normy - str. 47
3. Smlouva - str. 54
3.1 Pojem smlouvy - str. 54
3.2 Proces vzniku smlouvy - str. 56
3.3 Obsah smlouvy - str. 67
3.4 Forma smlouvy - str. 80
3.5 Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy - str. 85
3.6 Předsmluvní odpovědnost - str. 87
3.7 Smlouva o smlouvě budoucí - str. 92
3.8 Smlouva ve prospěch třetího - str. 97
3.9 Výklad smluv - str. 100
4. Závazky z deliktů - str. 103
4.1 Obecně - str. 103
4.2 Základní změny deliktního práva - str. 104
4.3 Prameny deliktního práva - str. 105
4.4 Dvojí pojetí deliktu - str. 105
4.5 Újma a škoda - str. 107
4.6 Prevence a zakročovací povinnost - str. 108
4.7 Deliktní způsobilost - str. 110
4.8 Předpoklady povinnosti nahradit újmu - str. 110
5. Společné dluhy a pohledávky - str. 116
5.1 Pojem plurality - str. 116
5.2 Solidarita - str. 120
5.3 Projevy plurality v některých případech zániku závazku - str. 122
6. Změna závazků - str. 127
6.1 Změna v subjektech a obsahu závazku - str. 127
6.2 postoupení pohledávky - str. 128
6.3 Postoupení smlouvy - str. 135
6.4 Změna v osobě dlužníka - str. 137
6.5 Dohoda o změně závazku, novace a narovnání - str. 142
6.6 Změna okolností - str. 148
7. Zánik závazku splněním - str. 151
7.1 Zánik závazku - str. 151
7.2 Splnění - str. 151
7.3 Plnění při existenci více dluhů - str. 164
7.4 Plnění dluhu jinou osobou než dlužníkem a jinému než věřiteli- str. 167
7.5 Místo a čas plnění - str. 170
7.6 Prodlení dlužníka a věřitele - str. 178
7.7 Poukázka - str. 183
8. Jiné způsoby zániku závazků - str. 185
8.1 Dissoluce - str. 185
8.2 Započtení - str. 186
8.3 Odstupné - str. 190
8.4 Splynutí - str. 191
8.5 Prominutí dluhu - str. 192
8.6 Výpověď a bezdůvodně dlouhodobé smlouvy - str. 194
8.7 Odstoupení od smlouvy - str. 196
8.8 Následná nemožnost plnění - str. 198
8.9 Smrt dlužníka nebo věřitele - str. 199
9. Zajištění dluhů - str. 202
9.1 Obecně - str. 202
9.2 Jistota - str. 206
9.3 Ručení - str. 210
9.4 Finanční záruka - str. 219
9.5 Zajišťovací převod práva - str. 222
9.6 Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů - str. 227
9.7 Závdavek - str. 228
10. Utvrzení dluhu - str. 233
10.1 Smluvní pokuta - str. 233
10.2 Uznání dluhu - str. 237
10.3 Dlužní úpis - str. 240
11. Ochrana slabší strany - str. 241
11.1 Kdo může být slabším subjektem - str. 241
11.2 Nezletilé dítě jako slabší subjekt - str. 243
11.3 Lichva - str. 245
11.4 Neúměrné zkrácení - str. 248
11.5 Smlouvy uzavírané adhezním způsobem - str. 251
12. Ochrana spotřebitele - str. 254
12.1 Spotřebitel - str. 254
12.2 Informační povinnost - str. 258
12.3 Výklad spotřebitelských smluv - str. 260
12.4 Textová forma - str. 266
12.5 Dodání neobjednaného plnění - str. 267
12.6 Smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku a mimo prostory obvyklé k podnikání - str. 268
Literatura - str. 279
Věcný rejstřík - str. 285


Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od července 2021 dochází k další větší novele občanského zákoníku, která řeší vznik, trvání a zánik dětských dluhů tak, aby děti nevstupovaly do života s dluhy – vedle posílení ochrany dětí se rovněž posiluje role jejich zákonných zástupců. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Náhradní mateřství v českém právu a související otázky

Náhradní mateřství v českém právu a související otázky

Jakub Sivák - Wolters Kluwer, a. s.

Tato kniha představuje první ucelené pojednání o právních aspektech náhradního mateřství v České republice a otázkách s ním souvisejících. Náhradní mateřství je institut, který v České republice není právem upraven, ale pouze tolerován. Autor v knize na tento institut nahlíží z ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Občanský zákoník § 2716-2893. Velký komentář

Občanský zákoník § 2716-2893. Velký komentář

Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv - C. H. Beck

Aktuální svazek nového velkého komentáře k občanskému zákoníku je nejpodrobnějším komentářem, který v české civilistice vznikl. Výklad se orientuje na problémy, vyhledává je a snaží se nabídnout jejich co nejracionálnější a nejhlouběji odůvodněné řešení. Tento svazek komentuje ...

Cena: 2 790 KčKOUPIT

Mezinárodní právo soukromé a procesní, 2. vydání

Mezinárodní právo soukromé a procesní, 2. vydání

Michal Malacka, Lukáš Ryšavý - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přibližuje základní aspekty mezinárodního práva soukromého jak z pohledu rozhodného práva v soukromoprávních vztazích s mezinárodním prvkem, tak i z pohledu mezinárodního práva civilního procesu. V současném světě ekonomické, hospodářské, kulturní a sociální ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu

Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu

Anežka Janoušková - Wolters Kluwer, a. s.

Občanský zákoník z roku 2012 poprvé v českých právních dějinách důsledně oddělil režim smluvní a mimosmluvní odpovědnosti. Sedm let po účinnosti nového soukromoprávního kodexu představuje tato monografie první ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Újma způsobená vadou výrobku a její unijní úprava

Újma způsobená vadou výrobku a její unijní úprava

Ondřej Mocek - C. H. Beck

Předkládaná monografie se věnuje rozboru právní úpravy odpovědnosti za škodu (újmu) způsobenou vadou výrobku v prostoru Evropské unie. První část monografie se týká procesu geneze tohoto odpovědnostního režimu na evropském kontinentu a jeho ideovým zdrojům, a to zejména v návaznosti ...

Cena: 430 KčKOUPIT

Občanský zákoník, Komentář, Svazek VI (§ 2521 až 3081), 2. vydání

Občanský zákoník, Komentář, Svazek VI (§ 2521 až 3081), 2. vydání

Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala a kolektiv -

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního ...

Cena: 3 200 KčKOUPIT

Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář, 2. vydání

Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář, 2. vydání

Michal Králík, Jiří Spáčil a kol. - C. H. Beck

Od prvního vydání třetího dílu komentáře k absolutním majetkovým právům v Nakladatelství C. H. Beck uplynulo již více než 8 let. V prvním vydání bylo třeba vyrovnat se s řadou problémů; relevantní literatura ...

Cena: 3 590 KčKOUPIT

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Největší změny nastaly u zákona o veřejných rejstřících, který je významně novelizován k 1. 1. 2021 a k 1. 6. 2021 – všechny současné i budoucí změny jsou již v publikaci zapracovány a vzájemně ...

Cena: 79 KčKOUPIT

Úmluva CMR - Praktický komentář

Úmluva CMR - Praktický komentář

Václav Roubal, Radek Novák - Wolters Kluwer, a. s.

Úmluva CMR zavedla jednotnou úpravu podmínek přepravní smlouvy v mezinárodní silniční nákladní dopravě, zejména pokud jde o přepravní doklady a odpovědnost dopravce. Česká republika k Úmluvě přistoupila v roce 1976 (vyhlášená pod č. 11/1975 Sb., ve znění sdělení č. 108/2006 Sb. m. ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.