Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Základy závazkového práva, 1. díl, 2. vydání

Základy závazkového práva, 1. díl, 2. vydání

Učebnice přehledně a srozumitelně představuje stěžejní instituty závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech, včetně vybraných procesních aspektů. Ve druhém vydání byla aktualizována v souvislosti s vývojem právní nauky i judikatury. 

První díl přináší shrnutí a vysvětlení nejdůležitějších pojmů a všeobecných ustanovení, týkajících se závazků. 

Učebnice pojednává o smlouvách a závazcích, které z nich vznikají. Dále obsahuje nástin závazků z deliktů a podrobný výklad o změně, zajištění a zániku závazků.Nechybí ani kapitoly o zajištění a utvrzení dluhů. Závěrečná část je věnována ochraně slabší strany v závazkovém právu včetně ochrany spotřebitele.

Publikace zdůrazňuje praktické aspekty problematiky, zapracovává relevantní soudní judikaturu a výklad vhodně doplňuje o vysvětlující příklady, názorná schémata a rozšiřující exkurzy.

Učebnice je určena především studentům práva a souvisejících oborů, velmi dobře poslouží také absolventům právnických fakult, připravujícím se na profesní zkoušky, i praktikujícím právníkům.

autoři: Tomáš Tintěra, Pavel Petr; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 18. 12. 2020, 288 stran
ISBN: 978-80-7502-476-3

Cena: 480 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Autoři jednotlivých kapitol - str. 11
o autorech - str. 13
Seznam použitých zkratek - str. 15
Předmluva k 1. vydání - str. 17
Předmluva k 2. vydání - str. 19
1. Závazky v soukromém právu - str. 21
1.1 Pojem závazkového práva - str. 21
1.2 Závazek - str. 25
1.3 Vznik závazku - str. 31
2. Prameny a normy závazkového práva - str. 38
2.1 Závazkové právo mezi odvětvími soukromého práva - str. 38
2.2 Prameny práva - str. 41
2.3 Rekodifikace - str. 45
2.4 Intertemporální normy - str. 47
3. Smlouva - str. 54
3.1 Pojem smlouvy - str. 54
3.2 Proces vzniku smlouvy - str. 56
3.3 Obsah smlouvy - str. 67
3.4 Forma smlouvy - str. 80
3.5 Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy - str. 85
3.6 Předsmluvní odpovědnost - str. 87
3.7 Smlouva o smlouvě budoucí - str. 92
3.8 Smlouva ve prospěch třetího - str. 97
3.9 Výklad smluv - str. 100
4. Závazky z deliktů - str. 103
4.1 Obecně - str. 103
4.2 Základní změny deliktního práva - str. 104
4.3 Prameny deliktního práva - str. 105
4.4 Dvojí pojetí deliktu - str. 105
4.5 Újma a škoda - str. 107
4.6 Prevence a zakročovací povinnost - str. 108
4.7 Deliktní způsobilost - str. 110
4.8 Předpoklady povinnosti nahradit újmu - str. 110
5. Společné dluhy a pohledávky - str. 116
5.1 Pojem plurality - str. 116
5.2 Solidarita - str. 120
5.3 Projevy plurality v některých případech zániku závazku - str. 122
6. Změna závazků - str. 127
6.1 Změna v subjektech a obsahu závazku - str. 127
6.2 postoupení pohledávky - str. 128
6.3 Postoupení smlouvy - str. 135
6.4 Změna v osobě dlužníka - str. 137
6.5 Dohoda o změně závazku, novace a narovnání - str. 142
6.6 Změna okolností - str. 148
7. Zánik závazku splněním - str. 151
7.1 Zánik závazku - str. 151
7.2 Splnění - str. 151
7.3 Plnění při existenci více dluhů - str. 164
7.4 Plnění dluhu jinou osobou než dlužníkem a jinému než věřiteli- str. 167
7.5 Místo a čas plnění - str. 170
7.6 Prodlení dlužníka a věřitele - str. 178
7.7 Poukázka - str. 183
8. Jiné způsoby zániku závazků - str. 185
8.1 Dissoluce - str. 185
8.2 Započtení - str. 186
8.3 Odstupné - str. 190
8.4 Splynutí - str. 191
8.5 Prominutí dluhu - str. 192
8.6 Výpověď a bezdůvodně dlouhodobé smlouvy - str. 194
8.7 Odstoupení od smlouvy - str. 196
8.8 Následná nemožnost plnění - str. 198
8.9 Smrt dlužníka nebo věřitele - str. 199
9. Zajištění dluhů - str. 202
9.1 Obecně - str. 202
9.2 Jistota - str. 206
9.3 Ručení - str. 210
9.4 Finanční záruka - str. 219
9.5 Zajišťovací převod práva - str. 222
9.6 Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů - str. 227
9.7 Závdavek - str. 228
10. Utvrzení dluhu - str. 233
10.1 Smluvní pokuta - str. 233
10.2 Uznání dluhu - str. 237
10.3 Dlužní úpis - str. 240
11. Ochrana slabší strany - str. 241
11.1 Kdo může být slabším subjektem - str. 241
11.2 Nezletilé dítě jako slabší subjekt - str. 243
11.3 Lichva - str. 245
11.4 Neúměrné zkrácení - str. 248
11.5 Smlouvy uzavírané adhezním způsobem - str. 251
12. Ochrana spotřebitele - str. 254
12.1 Spotřebitel - str. 254
12.2 Informační povinnost - str. 258
12.3 Výklad spotřebitelských smluv - str. 260
12.4 Textová forma - str. 266
12.5 Dodání neobjednaného plnění - str. 267
12.6 Smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku a mimo prostory obvyklé k podnikání - str. 268
Literatura - str. 279
Věcný rejstřík - str. 285


Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od července 2021 došlo k další větší novele občanského zákoníku, která řeší vznik, trvání a zánik dětských dluhů tak, aby děti nevstupovaly do života s dluhy – vedle posílení ochrany dětí se rovněž posiluje role jejich zákonných zástupců. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení jeho dobré pověsti

Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení jeho dobré pověsti

Dana Ondrejová, Kamila Římanová, Tomáš Zvoníček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se věnuje otázce šíření pravdivých informací, jež může být za určitých okolností protiprávní. Rozebírá podmínky, za nichž může být takové jednání považováno za nekalou soutěž a/nebo neoprávněný zásah ...

Cena: 484 KčKOUPIT

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání

Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář (2 svazky). 2. vydání

Petr Lavický a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání komentáře k obecné části občanského zákoníku reaguje na vývoj názorů, k němuž došlo v době od jeho prvního vydání. Občanský zákoník má za sebou již více než šest let účinnosti, během nichž se ...

Cena: 3 790 KčKOUPIT

ÚZ č. 1460 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1460 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vláda a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákon o vyvlastnění, zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám

Jan Flídr - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie pojednává o odpovědnosti člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím – vně korporace stojícím – osobám podle obecných ustanovení o závazcích z deliktů. Obchodní korporace odpovídá ...

Cena: 660 KčKOUPIT

Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy, 2. vydání

Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy, 2. vydání

Ondřej Horák a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání učebnice se zaměřuje na čtyři tradiční soukromoprávní zásady a jim odpovídající instituty: z věcného práva na zásadu akcesní-superficiální a translační, z dědického práva na zásadu pořizovací ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a zákona o státním zastupitelství po menších novelách k 1. 1. 2022. Vedle těchto zákonů jsou zde také příslušné ...

Cena: 111 KčKOUPIT

Meritum - Obchodní závazky

Meritum - Obchodní závazky

Petr Liška, Karel Marek, Martin Janků, Karel Dřevínek, Štefan Elek, Daniel Patěk - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Meritum Obchodní závazky reaguje na nové uspořádání úpravy závazků po rekodifikaci soukromého práva, která právní úpravu závazkového práva sjednotila v občanském zákoníku, a soustředí se především na zvláštnosti vztahů, kterých se účastní podnikatelé. V rámci oblíbené ...

Cena: 1 300 KčKOUPIT

Péče o jmění nezletilého dítěte

Péče o jmění nezletilého dítěte

Jindřich Psutka - C. H. Beck

Majetkovým poměrům nezletilých dětí se stále častěji dostává pozornosti odborné literatury i právní praxe. Tento zájem je odůvodněn jednak poměrně výraznými změnami, které tato právní úprava doznala, ale též postupně se měnícími ekonomickými poměry ve společnosti, jež se promítají i ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Objektivní odpovědnost v českém deliktním právu

Objektivní odpovědnost v českém deliktním právu

Vojtěch Lovětínský - C. H. Beck

Tématem publikace je objektivní odpovědnost, na základě které je odpovědné osobě bez ohledu na její zavinění ukládána povinnost nahradit škodu za určité rizikové věci nebo činnosti. Kniha je rozdělena do dvou základních částí. Předmětem obecné části je analýza pojmu a ideálního ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.