Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


129

ZÁKON

ze dne 11. května 2022,

kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o platebním styku

Čl. I

Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 5/2019 Sb., zákona č. 298/2021 Sb. a zákona č. 353/2021 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2 zní:


2)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1230 ze dne 14. července 2021 o přeshraničních platbách v Unii (kodifikované znění).“.

2. V § 2 odst. 3 se na konci textu písmene i) doplňují slova „ ; nejde-li o provádění platební transakce, den, který není sobotou, nedělí nebo svátkem“.

3. V § 2 odst. 3 písm. n) se slovo „podvodu“ nahrazuje slovy „podvodnému jednání“.

4. V § 3 odst. 2 větě druhé se text „§ 254 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 254a“.

5. V § 3 odst. 3 písm. e) bodu 1 se slova „digitální obsah nebo“ zrušují a za slovo „služby“ se vkládají slova „nebo zboží nebo služby, které jsou vytvořeny a dodány v digitální podobě, jejichž použití nebo spotřeba jsou omezeny na technické zařízení a jejichž součástí není použití nebo spotřeba fyzického zboží nebo služeb“.

6. V § 9 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Žádost o udělení povolení k činnosti platební instituce může za právnickou osobu, která dosud nevznikla, podat a v řízení o této žádosti činit úkony ten, kdo byl zakladatelským právním jednáním určen jako statutární orgán. Česká národní banka udělí této právnické osobě povolení k činnosti platební instituce, lze-li důvodně předpokládat, že bude splňovat podmínky podle odstavce 1 v den svého vzniku. Nevznikne-li právnická osoba do 6 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí o udělení povolení k činnosti platební instituce nabylo právní moci, hledí se na toto povolení, jako by nebylo uděleno.“.

7. V § 10 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

8. V § 22 odst. 1 písm. b) se za slova „příjemci nebo“ vkládají slova „v rámci provedení platební transakce“.

9. V § 35 se za slovo „pobočky“ vkládají slova „nebo pověřeného zástupce“.

10. V § 36 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Dozví-li se Česká národní banka o změně údajů podle odstavce 1, sdělí to orgánu dohledu hostitelského členského státu.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

11. V § 36 odst. 4 se slova „a 2“ nahrazují slovy „až 3“ a odkaz na poznámku pod čarou č. 1 se nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 10.
Poznámka pod čarou č. 10 zní:


10)   Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2055 ze dne 23. června 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy v oblasti spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány, které se týkají uplatnění práva na usazování a volného pohybu služeb platebních institucí.“.

12. V § 39 odst. 2, § 56 odst. 2 a v § 97 odst. 2 se odkaz na poznámku pod čarou č. 1 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 10.

13. V § 42 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Žádost o udělení povolení k činnosti správce informací o platebním účtu může za právnickou osobu, která dosud nevznikla, podat a v řízení o této žádosti činit úkony ten, kdo byl zakladatelským právním jednáním určen jako statutární orgán. Česká národní banka udělí této právnické osobě povolení k činnosti správce informací o platebním účtu, lze-li důvodně předpokládat, že bude splňovat podmínky podle odstavce 1 v den svého vzniku. Nevznikne-li právnická osoba do 6 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí o udělení povolení k činnosti správce informací o platebním účtu nabylo právní moci, hledí se na toto povolení, jako by nebylo uděleno.“.

14. V § 43 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

15. V § 48 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „platbním“ nahrazuje slovem „platebním“.

16. V § 53 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Dozví-li se Česká národní banka o změně údajů podle odstavce 1, sdělí to orgánu dohledu hostitelského členského státu.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

17. V § 53 odst. 4 se slova „a 2“ nahrazují slovy „až 3“ a odkaz na poznámku pod čarou č. 1 se nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 10.

18. V § 58 odst. 2 větě druhé se za slovo „které“ vkládají slova „se netýkají elektronických peněz a které“ a za slovo „provedli“ se vkládají slova „vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu a“.

19. V § 59 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu žadateli,

a)   který má sídlo i skutečné sídlo v České republice nebo sídlo i skutečné sídlo v členském státě, ve kterém skutečně podniká, a pobočku v České republice,
b)   jehož obchodní plán je podložen reálnými ekonomickými propočty a je v souladu s podmínkami stanovenými v § 58 odst. 2,
c)   který zabezpečuje ochranu peněžních prostředků, které mu uživatelé svěřili k provedení platební transakce,
d)   který má zaveden systém řízení bezpečnostních a provozních rizik,
e)   který má zaveden systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených zákonem upravujícím opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a
f)   který je důvěryhodný; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i vedoucí osoby žadatele a osoby, které na něm mají kvalifikovanou účast.

(2) Žádost o udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu může za právnickou osobu, která dosud nevznikla, podat a v řízení o této žádosti činit úkony ten, kdo byl zakladatelským právním jednáním určen jako statutární orgán. Česká národní banka udělí této právnické osobě povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, lze-li důvodně předpokládat, že bude splňovat podmínky podle odstavce 1 v den svého vzniku. Nevznikne-li právnická osoba do 6 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí o udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu nabylo právní moci, hledí se na toto povolení, jako by nebylo uděleno.“.

20. V § 59 odst. 3 písm. c) se slova „písm. a) až f)“ zrušují.

21. V § 59 odst. 4 se slova „a systém vyřizování stížností a reklamací uživatelů“ zrušují.

22. V § 62 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

23. Za § 65 se vkládá nový § 65a, který zní:

㤠65a

(1) Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu uplatňuje systém vyřizování stížností a reklamací uživatelů.

(2) Prováděcí právní předpis stanoví způsob plnění požadavků na systém vyřizování stížností a reklamací uživatelů podle odstavce 1.“.

24. V § 68 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Žádost o udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz může za právnickou osobu, která dosud nevznikla, podat a v řízení o této žádosti činit úkony ten, kdo byl zakladatelským právním jednáním určen jako statutární orgán. Česká národní banka udělí této právnické osobě povolení k činnosti instituce elektronických peněz, lze-li důvodně předpokládat, že bude splňovat podmínky podle odstavce 1 v den svého vzniku. Nevznikne-li právnická osoba do 6 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí o udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz nabylo právní moci, hledí se na toto povolení, jako by nebylo uděleno.“.

25. V § 69 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

26. V § 75 odst. 3 písm. d) se za slovo „peněz“ vkládá čárka.

27. V § 80 odst. 1 písm. b) se za slova „příjemci nebo“ vkládají slova „v rámci provedení platební transakce“.

28. V § 91 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 91 odst. 1 písm. b), § 92 odst. 1 větě první a v § 93 odst. 1 se za slova „služeb nebo“ vkládají slova „vydávání anebo“.

29. V § 92 odst. 4 se za slovo „na“ vkládají slova „vydávání anebo“.

30. V § 92 odst. 5 se za slovo „nebo“ vkládají slova „vydávání anebo“.

31. V § 93a se za slovo „pobočky“ vkládají slova „nebo pověřeného zástupce“ a za slova „souhlasu na“ se vkládají slova „vydávání anebo“.

32. V § 94 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Dozví-li se Česká národní banka o změně údajů podle odstavce 1, sdělí to orgánu dohledu hostitelského členského státu.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

33. V § 94 odst. 4 se slova „a 2“ nahrazují slovy „až 3“ a odkaz na poznámku pod čarou č. 1 se nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 10.

34. V § 99 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Je-li vydavatel elektronických peněz malého rozsahu členem skupiny, započítávají se do této částky i elektronické peníze, které vydali ostatní vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, kteří jsou členy téže skupiny.“.

35. V § 99 odst. 3 větě druhé se za slovo „provedli“ vkládají slova „poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu a“.

36. V § 100 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu žadateli,

a)   který je právnickou osobou,
b)   který má sídlo i skutečné sídlo v České republice nebo sídlo i skutečné sídlo v členském státě, ve kterém skutečně podniká, a pobočku v České republice,
c)   jehož obchodní plán je podložen reálnými ekonomickými propočty a je v souladu s podmínkami stanovenými v § 99 odst. 2 a 3,
d)   který má zaveden systém řízení bezpečnostních a provozních rizik,
e)   který zabezpečuje ochranu peněžních prostředků, proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze nebo které mu byly svěřeny k provedení platební transakce,
f)   který má zaveden systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených zákonem upravujícím opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a
g)   který je důvěryhodný; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i vedoucí osoby žadatele a osoby, které na něm mají kvalifikovanou účast.

(2) Žádost o udělení povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu může za právnickou osobu, která dosud nevznikla, podat a v řízení o této žádosti činit úkony ten, kdo byl zakladatelským právním jednáním určen jako statutární orgán. Česká národní banka udělí této právnické osobě povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, lze-li důvodně předpokládat, že bude splňovat podmínky podle odstavce 1 v den svého vzniku. Nevznikne-li právnická osoba do 6 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí o udělení povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu nabylo právní moci, hledí se na toto povolení, jako by nebylo uděleno.“.

37. V § 100 odst. 4 se slova „a systém vyřizování stížností a reklamací uživatelů“ zrušují.

38. V § 103 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

39. V § 105 větě první se za text „c)“ vkládají slova „a e)“.

40. Za § 106 se vkládá nový § 106a, který zní:

㤠106a

(1) Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu uplatňuje systém vyřizování stížností a reklamací uživatelů.

(2) Prováděcí právní předpis stanoví způsob plnění požadavků na systém vyřizování stížností a reklamací uživatelů podle odstavce 1.“.

41. V § 109 odstavec 2 zní:

„(2) Odmítne-li účastník platebního systému s neodvolatelností zúčtování uzavřít s osobou oprávněnou poskytovat platební služby smlouvu podle odstavce 1, sdělí jí důvody tohoto odmítnutí. Účastník platebního systému s neodvolatelností zúčtování nesdělí osobě oprávněné poskytovat platební služby důvody odmítnutí, jestliže by sdělením důvodů porušil ustanovení zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo jiného právního předpisu.“.

42. V § 112 odst. 2 písm. a) se za slovo „číslo“ vkládá slovo „osoby“.

43. V § 118 odst. 2 písm. d) se slovo „sytému“ nahrazuje slovem „systému“.

44. V § 118 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Žádost o udělení povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování může za právnickou osobu, která dosud nevznikla, podat a v řízení o této žádosti činit úkony ten, kdo byl zakladatelským právním jednáním určen jako statutární orgán. Česká národní banka udělí této právnické osobě povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování, lze-li důvodně předpokládat, že bude splňovat podmínky podle odstavce 1 v den svého vzniku. Nevznikne-li právnická osoba do 6 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí o udělení povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování nabylo právní moci, hledí se na toto povolení, jako by nebylo uděleno.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

45. V § 122 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   jménu účastníků platebního systému s neodvolatelností zúčtování, o jejich sídle, o jejich identifikačním čísle osoby, bylo-li přiděleno, a o změně těchto údajů a v případě fyzických osob o datu a místě jejich narození a“.

46. V části třetí hlavě II se v nadpisu dílu 5 slova „orgánů veřejné moci“ zrušují.

47. V nadpisu § 125 se slova „soudu a jiného orgánu veřejné moci“ nahrazují slovy „provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování“.

48. V § 125 se za slovo „zúčtování“ vkládají slova „nebo účastník zahraničního platebního systému s neodvolatelností zúčtování, který má sídlo v České republice,“ a slova „v rámci insolvenčního řízení“ se nahrazují slovy „podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení“.

49. V § 126 odst. 4 a 5 se slova „podle § 125“ nahrazují slovy „o rozhodnutí nebo jiném zásahu orgánu veřejné moci podle § 115 odst. 2“.

50. V § 129 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Poskytovatel a uživatel se v případě platebních prostředků pro drobné platby mohou dohodnout, že plátce nemůže odvolat platební příkaz poté, co jej plátce předal příjemci.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

51. V § 131 odst. 1 se slovo „poskytovatelem“ nahrazuje slovy „třetími osobami“.

52. V § 131 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Při posuzování, zda poskytovatel uživateli informaci podle této hlavy poskytl nebo zpřístupnil, nese důkazní břemeno poskytovatel.“.

53. V § 136 odst. 1 písm. b) se za slova „použity, nebo“ vkládají slova „v případě použití referenční úrokové sazby či referenčního směnného kurzu“.

54. V § 152 odst. 5 a v § 154 odst. 2 se text „ , 2“ zrušuje.

55. V § 160 odst. 3 větě druhé se za slovo „příkaz“ vkládají slova „ , nejde-li o platební příkaz podle § 158 odst. 2,“.

56. V § 160 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „V případě trvalého příkazu to platí pouze pro první platební transakci.“.

57. V § 161 odst. 3 písm. c) a v § 191 odst. 3 písm. c) se slovo „svojit“ nahrazuje slovem „svoji“.

58. § 171 včetně nadpisu zní:

㤠171

Lhůta pro provedení platební transakce v rámci jednoho poskytovatele

Ustanovení § 169 se nepoužije v případě platební transakce v rámci téhož poskytovatele na území České republiky. V tomto případě musí být částka platební transakce připsána na platební účet příjemce, nebo nevede-li poskytovatel příjemci platební účet, dána příjemci k dispozici neprodleně po přijetí platebního příkazu. Zahrnuje-li taková platební transakce směnu měn jinou než mezi měnami členských států, mohou se plátce a jeho poskytovatel dohodnout na lhůtě o 1 pracovní den delší.“.

59. V § 182 odst. 3 písm. c) se slova „porušil povinnost požadovat“ nahrazují slovem „nepožadoval“ a na konci textu písmene se doplňují slova „v případech podle § 223 odst. 1 nebo 6“.

60. V § 199 odst. 3 se odkaz na poznámku pod čarou č. 1 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 11.
Poznámka pod čarou č. 11 zní:


11)   Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/34 ze dne 28. září 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardizovaný formát sdělení informací o poplatcích a jeho společný symbol podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU.“.

61. V § 201 se na konci textu odstavce 4 doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. 12.
Poznámka pod čarou č. 12 zní:


12)   Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/33 ze dne 28. září 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardizovaný formát výpisu poplatků a jeho společný symbol podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU.“.

62. V § 205 odst. 1 se na konci písmene b) slovo „a“ zrušuje.

63. V § 205 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   informuje uživatele o jeho právech podle čl. 5 odst. 3 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/20122), bude-li podle odstavce 4 provádět odchozí inkasa v měně euro.“.

64. V § 210 odst. 1 písm. a) se za slovo „měně“ vkládají slova „a které umožňují majiteli základního platebního účtu čerpat služby podle § 212“.

65. V § 215 odst. 1 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje.

66. V § 215 odst. 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   poruší podstatným způsobem smlouvu o základním platebním účtu.“.

67. V § 215 odst. 3 se na konci písmene b) slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

68. V § 215 odst. 5 se slova „nebo c)“ zrušují.

69. V § 216 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , a srozumitelně mu vysvětlí povahu nabízeného základního platebního účtu a postup při jeho zřízení“.

70. Na konci nadpisu § 222 se doplňují slova „a podvodných jednání“.

71. V § 222 odstavec 1 zní:

„(1) Osoba oprávněná poskytovat platební služby informuje

a)   orgán dohledu domovského členského státu o bezpečnostních a provozních rizicích, kterým je v souvislosti s poskytováním platebních služeb vystavena, a o opatřeních ke zmírnění těchto rizik, včetně kontrolních mechanismů zavedených v návaznosti na tato rizika, a
b)   Českou národní banku o podvodných jednáních, která v oblasti platebního styku zaznamenala při poskytování platebních služeb v České republice.“.

72. V § 222 odst. 2 se slovo „podvodech“ nahrazuje slovy „podvodných jednáních“.

73. V § 222 odst. 3 se za slovo „informací“ vkládají slova „České národní bance“.

74. V § 223 odst. 1 písm. c) se slovo „podvodu“ nahrazuje slovy „podvodného jednání“.

75. V § 223 odst. 5 a 6 se odkaz na poznámku pod čarou č. 1 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 13.
Poznámka pod čarou č. 13 zní:


13)   Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/389 ze dne 27. listopadu 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a společných a bezpečných otevřených standardů komunikace.“.

76. V § 226 odst. 2 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a)   neuplatňuje systém řízení bezpečnostních a provozních rizik podle § 59 odst. 1 písm. d),“.

Dosavadní písmena a) až d) se označují jako písmena b) až e).

77. V § 226 odst. 2 písm. d) se slovo „nebo“ zrušuje.

78. V § 226 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)   neuplatňuje systém vyřizování stížností a reklamací uživatelů podle § 65a odst. 1.“.

79. V § 226 odst. 3 písm. a) se slova „ , které jí byly svěřeny k provedení platební transakce,“ zrušují.

80. V § 226 odstavec 4 zní:

„(4) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)   1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. f),
b)   5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo g), odstavce 2 písm. a), b), d) nebo e) nebo odstavce 3 písm. b) nebo c),
c)   10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d) nebo f), nebo
d)   20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. c) nebo odstavce 3 písm. a).“.

81. V § 228 odst. 1 písm. h) se za text „§ 88 odst. 1,“ vkládá text „§ 93 odst. 1,“.

82. V § 228 odst. 2 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a)   neuplatňuje systém řízení bezpečnostních a provozních rizik podle § 100 odst. 1 písm. d),“.

Dosavadní písmena a) až e) se označují jako písmena b) až f).

83. V § 228 odst. 2 písm. e) se slovo „ , nebo“ nahrazuje čárkou.

84. V § 228 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   neuplatňuje systém vyřizování stížností a reklamací uživatelů podle § 106a odst. 1.“.

85. V § 228 odst. 3 písm. a) se slova „ , proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze nebo které jim byly svěřeny k provedení platební transakce,“ zrušují.

86. V § 228 odstavec 4 zní:

„(4) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)   1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. g),
b)   5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo h), odstavce 2 písm. a), b), d) nebo e), nebo odstavce 3 písm. b) nebo c),
c)   10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) až e) nebo g) nebo odstavce 2 písm. f), nebo
d)   20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. c) nebo odstavce 3 písm. a).“.

87. V § 229 odst. 1 se slovo „uživateli“ nahrazuje slovem „účastníkovi“.

88. V § 230 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo 4“.

89. V § 230 odst. 3 písm. b) se slovo „odmínutí“ nahrazuje slovem „odmítnutí“.

90. V § 231 odst. 1 písm. a) se slovo „poruší“ nahrazuje slovem „nesplní“ a za text „§ 152 odst. 2,“ se vkládá text „§ 159 odst. 2,“.

91. V § 231 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.Dosavadní písmena d) až u) se označují jako písmena c) až t).

92. V § 231 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až t) se označují jako písmena d) až s).

93. V § 231 odst. 1 se písmeno l) zrušuje.
Dosavadní písmena m) až s) se označují jako písmena l) až r).

94. V § 231 odstavec 6 zní:

„(6) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)   500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. o),
b)   1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), f) nebo i), odstavce 2 nebo 3,
c)   10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), g), h), j) až n) nebo p) až r), nebo
d)   20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) až e), odstavce 4 nebo 5.“.

95. V § 233 odst. 1 písm. c) se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.

96. Za § 233 se vkládá nový § 233a, který včetně nadpisu zní:

㤠233a

Přestupky poskytovatele služby dynamické směny měn

(1) Poskytovatel služby dynamické směny měn se dopustí přestupku tím, že

a)   neuchovává dokumenty nebo záznamy podle § 31,
b)   neoznámí změnu údajů podle § 254f odst. 1,
c)   neuplatňuje systém vyřizování stížností a reklamací uživatelů podle § 254h odst. 1, nebo
d)   nesplní informační povinnost podle § 254h odst. 3.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.“.

97. V § 234 odst. 1 písm. c) se slovo „ , nebo“ nahrazuje čárkou.

98. V § 234 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e)   poskytuje službu směny měn, která je před zahájením platební transakce nabízena plátci prostřednictvím bankomatu, aniž je k tomu oprávněn.“.

99. V § 234 odst. 2 písm. b) se slova „písm. b) až i)“ zrušují.

100. V § 234 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Příjemce se dopustí přestupku tím, že požaduje úplatu za použití platebního prostředku v rozporu s § 254 odst. 2 písm. a).

(5) Banka, zahraniční banka vykonávající činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky nebo spořitelní a úvěrní družstvo se dopustí přestupku tím, že

a)   v rozporu s § 255 odst. 1 nebo 3 neuzavře smlouvu o platebním účtu, vypoví závazek ze smlouvy o platebním účtu nebo od této smlouvy odstoupí, nebo
b)   nesplní oznamovací povinnost podle § 255 odst. 2.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

101. V § 234 odstavec 6 zní:

„(6) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)   300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3,
b)   500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4,
c)   5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo d), odstavce 2 písm. c) nebo odstavce 5 písm. b),
d)   10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo e), odstavce 2 písm. a) nebo b) nebo odstavce 5 písm. a), nebo
e)   20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a).“.

102. V § 235 odstavec 1 zní:

„(1) Poskytovatel se dopustí přestupku tím, že

a)   nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3 odst. 1 nebo 2, čl. 4 odst. 1, čl. 5 odst. 1, 2, 3, 6, 7 nebo 8 nebo čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012,
b)   nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 8 odst. 2 věty druhé, čl. 8 odst. 6 věty první, čl. 9, čl. 10 odst. 1 nebo 5, čl. 11 nebo čl. 12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751,
c)   nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3 odst. 1 nebo čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751,
d)   nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1230,
e)   nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1230, nebo
f)   nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1230.“.

103. V § 235 odstavce 7 a 8 znějí:

„(7) Přestupku se dopustí ten, kdo nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle

a)   čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012, nebo
b)   čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1230.

(8) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)   100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6 nebo odstavce 7 písm. a),
b)   1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo e), odstavce 2 nebo 3,
c)   2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo f), odstavce 4 nebo 5 nebo odstavce 7 písm. b), nebo
d)   5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo d).“.

104. V § 236 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   Česká obchodní inspekce, jde-li o přestupky podle
1. § 234 odst. 4, § 235 odst. 6 a § 235 odst. 7 písm. a),
2. § 234 odst. 3, s výjimkou přestupků spáchaných osobami uvedenými v § 5, a
3.   § 235 odst. 7 písm. b), s výjimkou přestupků spáchaných osobami uvedenými v § 5 nebo poskytovatelem služby dynamické směny měn,“.

105. V § 237 odst. 1 písm. a) se slova „a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu“ nahrazují slovy „ , vydavatele elektronických peněz malého rozsahu a poskytovatele služby dynamické směny měn“.

106. V § 237 odst. 1 písm. b) se slova „zúčtování a“ nahrazují slovem „zúčtování,“.

107. V § 237 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   osoby oprávněné poskytovat platební služby stanovených tímto zákonem.“.

108. V § 237 odst. 2 úvodní části ustanovení se za text „c)“ vkládají slova „a d)“.

109. V § 237 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Dozor nad dodržováním povinností provozovatelů srovnávacích stránek, s výjimkou osob podle § 5, provádí Česká obchodní inspekce.“.

110. V § 238 odstavec 1 zní:

„(1) Příslušným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího přeshraniční platby v Evropské unii2) je

a)   Česká obchodní inspekce pro účel zajištění dodržování povinností osob poskytujících služby směny měn v místě prodeje zboží nebo poskytování služeb podle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1230, s výjimkou povinností osob uvedených v § 5 a poskytovatelů služby dynamické směny měn,
b)   Česká národní banka pro účel zajištění dodržování povinností ostatních osob.“.

111. V § 240 a v § 272 odst. 2 se slova „podle podle“ nahrazují slovem „podle“.

112. V § 244 odst. 1 písm. b) se slova „opakovaně nebo“ zrušují.

113. V § 244 odst. 2 písmena g) až i) znějí:

„g)   platební instituce neposkytovala platební služby po dobu delší než 6 měsíců,
h)   instituce elektronických peněz nevydávala elektronické peníze ani neposkytovala platební služby týkající se elektronických peněz po dobu delší než 6 měsíců,
i)   správce informací o platebním účtu neposkytoval službu informování o platebním účtu po dobu delší než 6 měsíců,“.

114. V § 244 odst. 2 se doplňují písmena j) až l), která znějí:

„j)   poskytovatel platebních služeb malého rozsahu neposkytoval platební služby v České republice po dobu delší než 6 měsíců,
k)   vydavatel elektronických peněz malého rozsahu nevydával elektronické peníze ani neposkytoval platební služby týkající se elektronických peněz v České republice po dobu delší než 6 měsíců, nebo
l)   osoba, jíž bylo povolení uděleno, opakovaně porušila povinnost stanovenou tímto zákonem nebo jiným právním předpisem upravujícím postup při výkonu činností, které lze vykonávat na základě uděleného povolení.“.

115. V § 247 odstavec 1 zní:

„(1) Česká národní banka poskytovateli nebo vydavateli, jemuž byl udělen souhlas k poskytování platebních služeb nebo vydávání anebo distribuci elektronických peněz v hostitelském členském státě prostřednictvím pověřeného zástupce nebo pobočky, odejme tento souhlas, jestliže o to poskytovatel nebo vydavatel, jemuž byl souhlas udělen, nebo pověřený zástupce požádá.“.

116. V § 247 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „služeb“ vkládají slova „nebo vydávání anebo distribuci elektronických peněz“.

117. V § 249 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h)   poskytovatelů služby dynamické směny měn.“.

118. V § 250 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Vyhoví-li Česká národní banka žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz, vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování nebo poskytovatele služby dynamické směny měn podané podle § 9 odst. 3, § 42 odst. 3, § 59 odst. 2, § 68 odst. 3, § 100 odst. 2, § 118 odst. 3 nebo § 254d odst. 2, uvede v seznamu podle § 249 odst. 1 údaj o tom, že právnická osoba dosud nevznikla. Tento údaj Česká národní banka ze seznamu vymaže bez zbytečného odkladu po vzniku právnické osoby.“.

119. V § 251 se za text „15 odst.“ vkládají slova „4 a“ a na konci textu paragrafu se doplňují odkazy na poznámky pod čarou č. 14 a 15.
Poznámky pod čarou č. 14 a 15 znějí:


14)   Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/410 ze dne 29. listopadu 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podrobnosti a strukturu informací, jež mají v oblasti platebních služeb příslušné orgány oznamovat Evropskému orgánu pro bankovnictví podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366.
15) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/411 ze dne 29. listopadu 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy, které stanoví technické požadavky na vytvoření, provozování a údržbu elektronického centrálního rejstříku v oblasti platebních služeb a na přístup k informacím v něm obsaženým.“.

120. V § 254 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

121. Za § 254 se vkládají nové § 254a až 254h, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 17 znějí:

„Služba dynamické směny měn

§ 254a

(1) Nabízí-li před zahájením platební transakce příjemce nebo jiná osoba prostřednictvím bankomatu nebo v místě prodeje zboží nebo poskytování služeb plátci směnu měn, informuje ten, kdo tuto službu nabízí, plátce před zahájením platební transakce o úplatě a o směnném kurzu, který má být při směně měn použit, jinak mu nenáleží úplata ani rozdíl mezi zaplacenou částkou a částkou, kterou by plátce zaplatil při použití posledního dostupného referenčního směnného kurzu Evropské centrální banky.

(2) Způsob informování o úplatě podle odstavce 1 stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie upravující přeshraniční platby v Unii17).

§ 254b

Poskytovat službu směny měn, která je před zahájením platební transakce nabízena plátci prostřednictvím bankomatu, jako podnikání mohou pouze osoby podle § 5 a poskytovatel služby dynamické směny měn.

§ 254c

Poskytovatel služby dynamické směny měn je ten, kdo je oprávněn poskytovat službu směny měn, která je před zahájením platební transakce nabízena plátci prostřednictvím bankomatu, na základě povolení k činnosti poskytovatele služby dynamické směny měn, které mu udělila Česká národní banka.

§ 254d

(1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti poskytovatele služby dynamické směny měn žadateli,

a)   který má sídlo i skutečné sídlo v České republice nebo sídlo i skutečné sídlo v členském státě, ve kterém skutečně podniká, a pobočku v České republice a
b)   který je důvěryhodný; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i vedoucí osoby žadatele a osoby, které na něm mají kvalifikovanou účast.

(2) Žádost o udělení povolení k činnosti poskytovatele služby dynamické směny měn může za právnickou osobu, která dosud nevznikla, podat a v řízení o této žádosti činit úkony ten, kdo byl zakladatelským právním jednáním určen jako statutární orgán. Česká národní banka udělí této právnické osobě povolení k činnosti poskytovatele služby dynamické směny měn, lze-li důvodně předpokládat, že bude splňovat podmínky podle odstavce 1 v den svého vzniku.

§ 254e

(1) Žádost o udělení povolení k činnosti poskytovatele služby dynamické směny měn lze podat pouze elektronicky. Žádost obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje o splnění podmínek pro udělení povolení k činnosti poskytovatele služby dynamické směny měn. K žádosti se připojí doklady osvědčující splnění těchto podmínek.

(2) Vyhoví-li Česká národní banka žádosti podle odstavce 1 v plném rozsahu, zapíše žadatele do seznamu poskytovatelů služby dynamické směny měn. Rozhodnutí se v takovém případě písemně nevyhotovuje. Rozhodnutí nabývá právní moci okamžikem zápisu žadatele do seznamu poskytovatelů služby dynamické směny měn. O zápisu do seznamu Česká národní banka neprodleně elektronicky informuje žadatele.

(3) Podrobnosti náležitostí žádosti, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek pro udělení povolení k činnosti poskytovatele služby dynamické směny měn, její formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 254f

(1) Poskytovatel služby dynamické směny měn oznámí bez zbytečného odkladu České národní bance změnu údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti poskytovatele služby dynamické směny měn nebo v jejích přílohách, na jejichž základě bylo povolení k činnosti uděleno.

(2) Oznámení podle odstavce 1 lze podat pouze elektronicky. Podrobnosti náležitostí oznámení, včetně příloh obsahujících doklady osvědčující skutečnosti v oznámení obsažené, jeho formáty a další technické náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.

§ 254g

Povolení k činnosti poskytovatele služby dynamické směny měn zaniká dnem

a)   smrti nebo zrušení poskytovatele služby dynamické směny měn,
b)   nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku poskytovatele služby dynamické směny měn,
c)   vykonatelnosti rozhodnutí, kterým Česká národní banka udělila poskytovateli služby dynamické směny měn povolení k činnosti platební instituce, povolení k činnosti instituce elektronických peněz, povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu nebo povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, nebo
d)   nabytí vykonatelnosti rozhodnutí o odnětí povolení k činnosti poskytovatele služby dynamické směny měn.

§ 254h

(1) Poskytovatel služby dynamické směny měn uplatňuje systém vyřizování stížností a reklamací uživatelů.

(2) Pro poskytovatele služby dynamické směny měn se použije § 31 obdobně.

(3) Poskytovatel služby dynamické směny měn poskytuje České národní bance informace o místě, rozsahu a objemu poskytnutých služeb.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví způsob plnění požadavků na systém vyřizování stížností a reklamací uživatelů podle odstavce 1. Prováděcí právní předpis stanoví rozsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací podle odstavce 3.


17)   Čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1230 ze dne 14. července 2021 o přeshraničních platbách v Unii (kodifikované znění).“.

122. § 255 včetně nadpisu zní:

㤠255

Přístup k platebním účtům

(1) Banka, zahraniční banka vykonávající činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky nebo spořitelní a úvěrní družstvo uzavře s platební institucí, institucí elektronických peněz, správcem informací o platebním účtu, poskytovatelem platebních služeb malého rozsahu, vydavatelem elektronických peněz malého rozsahu, zahraniční platební institucí, zahraniční institucí elektronických peněz nebo zahraničním správcem informací o platebním účtu na jejich žádost smlouvu o platebním účtu, která umožňuje jeho majiteli poskytovat platební služby efektivně a bez překážek, a to za objektivních, nediskriminačních a přiměřených podmínek. Banka, zahraniční banka vykonávající činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky nebo spořitelní a úvěrní družstvo nemusí takovou smlouvu uzavřít, může závazek z této smlouvy vypovědět nebo od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů, které jsou objektivní, nediskriminační a přiměřené, nebo jestliže by uzavřením smlouvy nebo trváním závazku ze smlouvy porušily ustanovení zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo jiného právního předpisu.

(2) Odmítne-li banka, zahraniční banka vykonávající činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky nebo spořitelní a úvěrní družstvo uzavřít smlouvu o platebním účtu podle odstavce 1, vypoví-li závazek z této smlouvy nebo odstoupí-li od této smlouvy, bez zbytečného odkladu

a)   to spolu s odůvodněním oznámí České národní bance a
b)   sdělí přiměřené vysvětlení dotčené platební instituci, instituci elektronických peněz, správci informací o platebním účtu, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu, vydavateli elektronických peněz malého rozsahu, zahraniční platební instituci, zahraniční instituci elektronických peněz nebo zahraničnímu správci informací o platebním účtu, a to v rozsahu, v jakém tomu nebrání jiný právní předpis.

(3) Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně pro přístup k platebnímu účtu toho, kdo podal žádost o udělení povolení k činnosti platební instituce, instituce elektronických peněz, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, zahraniční platební instituce, zahraniční instituce elektronických peněz nebo zahraničního správce informací o platebním účtu. Účinnost smlouvy o platebním účtu lze vázat na udělení příslušného povolení jeho držiteli.“.

123. V § 257 větě první se slovo „podvodům“ nahrazuje slovy „podvodným jednáním“.

124. V § 258 odst. 1 se slova „poskytne uživateli odpověď na jeho stížnost nebo reklamaci v souvislosti s poskytováním“ nahrazují slovy „vyřídí stížnost nebo reklamaci uživatele týkající se poskytování“.

125. V § 258 odstavec 2 zní:

„(2) Brání-li poskytovateli překážka nezávislá na jeho vůli vyřídit stížnost nebo reklamaci ve lhůtě podle odstavce 1, sdělí uživateli v této lhůtě překážky, které mu ve včasném vyřízení brání, a stížnost nebo reklamaci vyřídí nejpozději do 35 pracovních dnů po dni jejich obdržení.“.

126. V § 258 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Na vyřizování stížností a reklamací poskytovatelem služby dynamické směny měn se odstavce 1 a 2 použijí obdobně.“.

127. V § 260 se vkládá nadpis, který zní:
„Práva uživatele“.

128. V § 260 se slovo „uživatele“ nahrazuje slovem „spotřebitele“ a na konci paragrafu se doplňuje věta „Osobám se zdravotním postižením poskytovatel zpřístupní tento dokument v přístupném formátu.“.

129. § 263 včetně nadpisu zní:

㤠263

Zmocnění

Česká národní banka vydá vyhlášku podle § 10 odst. 4, § 11 odst. 2, § 16 odst. 5, § 17 odst. 3, § 18 odst. 6, § 20 odst. 4, § 27 odst. 4, § 28 odst. 3, § 29 odst. 4, § 30 odst. 2, § 33 odst. 5, § 34 odst. 2, § 38 odst. 2, § 43 odst. 3, § 44 odst. 2, § 46 odst. 2, § 48 odst. 4, § 51 odst. 4, § 52 odst. 2, § 55 odst. 2, § 59 odst. 4, § 60 odst. 3, § 61 odst. 2, § 65a odst. 2, § 69 odst. 4, § 70 odst. 2, § 74 odst. 6, § 75 odst. 3, § 76 odst. 6, § 78 odst. 4, § 86 odst. 4, § 87 odst. 3, § 88 odst. 4, § 89 odst. 3, § 92 odst. 5, § 93 odst. 2, § 96 odst. 2, § 100 odst. 4, § 101 odst. 3, § 102 odst. 2, § 106a odst. 2, § 118 odst. 5, § 119 odst. 4, § 122 odst. 5, § 197 odst. 3, § 221 odst. 5, § 222 odst. 3, § 254e odst. 3, § 254f odst. 2 a § 254h odst. 4.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Rozhodnutí o žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce, která byla podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a u které nezačala běžet lhůta pro vydání rozhodnutí podle § 10 odst. 2 zákona č. 370/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vydá Česká národní banka do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Rozhodnutí o žádosti o udělení povolení k činnosti správce informací o platebním účtu, která byla podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a u které nezačala běžet lhůta pro vydání rozhodnutí podle § 43 odst. 2 zákona č. 370/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vydá Česká národní banka do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Na poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, kterému bylo uděleno povolení k činnosti přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 370/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použije po uplynutí 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do té doby se postupuje podle § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 370/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Na poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, kterému bylo uděleno povolení k činnosti přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se § 59 odst. 1 písm. f) zákona č. 370/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud jde o důvěryhodnost jeho vedoucích osob a osob, které na něm mají kvalifikovanou účast, použije po uplynutí 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do té doby se postupuje podle § 59 odst. 1 písm. e) až g) zákona č. 370/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Rozhodnutí o žádosti o udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz, která byla podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a u které nezačala běžet lhůta pro vydání rozhodnutí podle § 69 odst. 2 zákona č. 370/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vydá Česká národní banka do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Na vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, kterému bylo uděleno povolení k činnosti přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se § 100 odst. 1 písm. b) zákona č. 370/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, použije po uplynutí 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do té doby se postupuje podle § 100 odst. 1 písm. b) zákona č. 370/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Na vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, kterému bylo uděleno povolení k činnosti přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se § 100 odst. 1 písm. g) zákona č. 370/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud jde o důvěryhodnost jeho vedoucích osob a osob, které na něm mají kvalifikovanou účast, použije po uplynutí 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do té doby se postupuje podle § 100 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 370/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Ten, kdo není osobou uvedenou v § 5 zákona č.  370/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, avšak byl ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat službu směny měn, která je před zahájením platební transakce nabízena plátci prostřednictvím bankomatu, může tuto službu poskytovat na základě svého dosavadního oprávnění 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Podá-li v této lhůtě žádost o udělení povolení k činnosti poskytovatele služby dynamické směny měn, může tuto službu poskytovat i po uplynutí této lhůty na základě svého dosavadního oprávnění do pravomocného skončení řízení o této žádosti.

9. Ustanovení § 255 zákona č. 370/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uplatní pro přístup k platebnímu účtu poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu po uplynutí 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do té doby se postupuje podle § 255 zákona č. 370/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

měna živnostenského zákona

Čl. III

V § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb. a zákona č. 171/2018 Sb., se za slova „směnárenská činnost11d),“ vkládají slova „činnost poskytovatelů služby dynamické směny měn,“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o České národní bance

Čl. IV

V § 44 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 227/2013 Sb., se za slova „služeb malého rozsahu,“ vkládají slova „správci informací o platebním účtu, zahraničními správci informací o platebním účtu, kteří vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, poskytovateli služby dynamické směny měn,“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o finančním arbitrovi

Čl. V

Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č.  281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 241/2013  Sb., zákona č. 278/2013 Sb., zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona č. 452/2016 Sb., zákona č. 171/2018 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

„n)   osobou poskytující službu směny měn, která je před zahájením platební transakce nabízena plátci prostřednictvím bankomatu nebo v místě prodeje zboží nebo poskytování služeb, při poskytování této služby směny měn.“.

2. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

„n)   osoba poskytující službu směny měn, která je před zahájením platební transakce nabízena plátci prostřednictvím bankomatu nebo v místě prodeje zboží nebo poskytování služeb, při poskytování této služby směny měn.“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1435 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

ÚZ č. 1435 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit, a. s.

Od 1. července 2021 dochází ke změnám nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností. Současně dochází také ke změnám v oblasti realitního zprostředkování. Publikace obsahuje také aktuální znění ...

Cena: 143 KčKOUPIT

Podnikání včera, dnes a zítra

Podnikání včera, dnes a zítra

Aleš Zuzaňák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Přemýšlíte o podnikání nebo začínáte podnikat? Víte, jaké musíte mít vlastnosti a co vás čeká? Víte, jak a kde hledat vhodný podnikatelský nápad? Víte, jak se oblékat při žádosti investora o vstup do svého startupu? Víte, jak vyhledávat zákazníky a vést prodejní ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Živnostenský zákon - Komentář

Živnostenský zákon - Komentář

Tatiana Kunštátová, Kristýna Solomonová, František Dickelt, Lukáš Balada - C. H. Beck

Komentář nabízí pohled na aplikaci živnostenského zákona v praxi živnostenského úřadu. Cílem této publikace je čtenářům co nejvíce přiblížit danou problematiku pokud možno přijatelným a srozumitelným jazykem. Kniha se dále pokouší stručně zmapovat historický vývoj živnostenské správy ...

Cena: 1 089 KčKOUPIT

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Živnostenský zákon, Zákon o živnostenských úřadech - Komentář, 2. vydání

Petr Kameník, Milada Hrabánková, Marie Orlová - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, aktualizované vydání komentáře živnostenského zákona reaguje na množství novel, jež byly v období posledních čtyř let v oblasti živnostenského podnikání přijaty, a které z valné většiny byly vyvolány ...

Cena: 945 KčKOUPIT

Rodinné firmy

Rodinné firmy

Ondřej Machek - C. H. Beck

V mnoha zemích světa jsou rodinné firmy páteří ekonomiky a zároveň symbolem kvality a tradice. Studium jejich specifik má však poměrně krátkou historii a v České republice byly rodinné firmy do nedávné doby téměř přehlížené. Tato kniha čtenářům představuje první česky publikovaný ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ÚZ č. 1495 - Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

ÚZ č. 1495 - Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

Sagit, a. s.

Zásadní změny se dotkly zákona o platebním styku – 130 změn od 1. 7. 2022; dále se změnil zákon o finančním arbitrovi. V souvislosti se zpřísněním podmínek pro dynamickou směnu měn se od července 2022 rovněž ...

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1492 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

ÚZ č. 1492 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

Sagit, a. s.

Od května 2022 došlo k obrovským změnám zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o investičních společnostech a investičních fondech a zákona o dohledu. Po delší době nastaly také velké změny zákona o ...

Cena: 379 KčKOUPIT

ÚZ č. 1482 - Bankovnictví, Praní špinavých peněz, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

ÚZ č. 1482 - Bankovnictví, Praní špinavých peněz, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Sagit, a. s.

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do sedmi kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; praní špinavých peněz; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Dokumentární akreditiv v praxi, 7. vydání

Dokumentární akreditiv v praxi, 7. vydání

Pavel Andrle - GRADA Publishing, a. s.

Na našem trhu ojedinělá publikace, která komplexně a prakticky zpracovává tento velmi významný způsob financování zahraničního, ale i tuzemského obchodu. Usnadní všem podnikatelům, dovozcům a vývozcům, každodenní obchodní styk s obchodními partnery a bankami v souvislosti s ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Zákon o platebním styku - Komentář

Zákon o platebním styku - Komentář

Jiří Beran, Tomáš Nýdrle, Dalibor Strnadel - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, jímž byla do českého právního řádu transponována druhá směrnice o platebních službách, je prvním komentářem úpravy účinné od ledna 2018 na trhu. Komentář přináší vysvětlení nových institutů, které předchozí právní úprava neznala a ...

Cena: 2 795 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.