Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

NOVINKA
Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Jedná se již o druhé vydání s aktualizovanými informacemi a novou kapitolou a je tedy ideální pomůckou pro každého, kdo se rozhodl podnikat, případně může dobře sloužit i odborníkům, kteří se o danou problematikou zajímají, nebo studentům vysokých škol.

Kniha čtenáře provede krok za krokem všemi úkony a možnými problémy už od prvotního úmyslu začít podnikat. Podrobně a názorně vysvětluje základní pojmy, popisuje veškeré podnikatelské činnosti včetně podrobných tabulek a příkladů různých variant podnikání. Zaměřuje se na podnikání fyzických osob (OSVČ), právnických osob, ale i na problematiku podnikání, které je založeno na sdružování osob bez právní subjektivity (konsorcia), nebo třeba rodinné závody. Pokud jde o právnické osoby, zaměřuje se zejména na podnikatelské formy, které jsou používány v rámci malého a středního podnikání (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a družstva). Vzhledem k rostoucímu počtu podnikatelských subjektů ze zahraničí v ČR je pozornost věnována i podnikání zahraničních osob, včetně podnikání na základě tzv. „Joint Ventures“.

Téma je rozebíráno odborníky z pohledu právního, účetního, ekonomického a daňového, které souvisí s problematikou sociálního a zdravotního pojištění a obsahuje řadu konkrétních příkladů, výpočtů a odkazů na judikaturu.
autor: Jan Ondřej a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 22. 11. 2022, 308 stran
ISBN: 978-80-7676-445-3

Cena: 710 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorech - str. XI
Seznam použitých zkratek - str. XV
Předmluva - str. XVII
Část první Vymezení základních pojmů - str. 1
I. Podnikatel - str. 1
II. Obchodní závod (podnik) - str. 6
III. Forma podnikání - str. 9
Část druhá Finanční projekt - str. 11
I. Majetek podniku a zdroje jeho krytí - str. 12
II. Majetek podniku - str. 12
III. Zdroje krytí majetku podniku - str. 18
IV. Náklady a jejich členění - str. 22
V. Bod zvratu - str. 25
1. Variantnost finančního plánu - str. 29
2. Plán výnosů a stanovení ceny - str. 30
3. Plán vs. realita - str. 31
4. Případová studie - str. 32
Část třetí Zahájení podnikání fyzických osob  - str. 37
I. Podnikání fyzických osob (OSVČ) - str. 37
II. Zahájení živnostenského podnikání - str. 39
1. Znaky živnostenského podnikání - str. 39
2. Všeobecné podmínky provozování živnosti - str. 44
3. Zvláštní podmínky provozování živnosti - str. 48
4. Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce - str. 51
5. Vznik živnostenského oprávnění - str. 55
6. Povinnosti podnikatele při provádění živnosti - str. 59
7. Provozovna - str. 62
8. Živnostenské úřady - str. 66
III. OSVČ - str. 68
1. Registrace na živnostenském úřadě - str. 69
2. Registrace k daním - str. 69
3. Registrace k dani z příjmů - str. 69
4. Registrace ke zdravotnímu pojištění - str. 70
5. Registrace k důchodovému pojištění - str. 71
6. Registrace k nemocenskému pojištění - str. 71
7. Účetní evidence - str. 72
8. Založení účtu u bankovního ústavu - str. 73
9. Otevření účetních knih - str. 73
10. Pomocné účetní knihy - str. 76
11. Evidence obchodního majetku - str. 76
12. Uzavření účetních knih k rozvahovému dni - str. 78
13. Daňové otázky - str. 81
IV. Rodinný závod a spolupracující osoba - str. 97
1. Rodinný závod - str. 98
2. Rodinný závod a spolupracující osoba - str. 104
V. Společnost bez právní subjektivity - str. 113
1. Společnost bez právní subjektivity - str. 113
2. Společnost bez právní subjektivity – ekonomický pohled - str. 120
Část čtvrtá Zahájení podnikání některých právnických osob - str. 137
I. Obecné výklady o založení a vzniku obchodní korporace - str. 137
1. Úvodní výklady - str. 137
2. Příprava založení obchodní korporace - str. 137
3. Doba trvání obchodní korporace - str. 139
4. Zakladatel a člen obchodní korporace - str. 140
5. Zakladatelské právní jednání obchodní korporace – základní otázky - str. 144
6. Akt založení obchodní korporace - str. 147
7. Neúčinnost dlužníkovy účasti na založení obchodní korporace - str. 148
8. Předběžná obchodní korporace - str. 149
9. Den vzniku obchodní korporace - str. 150
10. Neplatnost obchodní korporace - str. 150
II. Založení a vznik V. O. S. - str. 152
1. Společníci v. o. s. - str. 152
2. Společenská smlouva v. o. s. - str. 153
3. Vznik v. o. s. - str. 157
III. Založení a vznik k. s. - str. 157
1. Úvodní výklady - str. 157
2. Společníci k. s. - str. 157
3. Společenská smlouva k. s. - str. 158
IV. Založení a vznik s. r. o. - str. 160
1. Zakladatelské právní jednání s. r. o. - str. 160
2. Vznik s. r. o. - str. 169
V. Založení a vznik družstva - str. 170
1. Úvodní výklady - str.170
2. Stanovy družstva - str. 170
3. Jednotlivé způsoby založení družstva- str. 177
4. Vznik družstva - str. 179
VI. V. o. s. – účetní a daňové otázky, sociální a zdravotní pojištění - str. 180
1. Účetní legislativa - str. 180
2. Specifika ve v. o. s. při uzavírání účetních knih a rozhodování o výsledku hospodaření - str. 181
3. Sociální zabezpečení - str. 182
4. Zdravotní pojištění - str. 182
5. Sociální pojištění - str. 183
6. Daňová problematika v. o. s. - str. 183
VII. K. S. – účetní a daňové otázky, sociální a zdravotní pojištění - str. 191
1. Účetní legislativa - str. 191
2. Specifika v k. s. při uzavírání účetních knih a rozhodování o výsledku hospodaření - str. 192
3. Sociální zabezpečení - str. 193
4. Zdravotní pojištění - str. 193
5. Sociální pojištění - str. 194
6. Daňová problematika k. s. - str. 195
VIII.S. R. O. – účetní a daňové otázky, sociální a zdravotní pojištění - str. 201
1. Účetní specifika s. r. o. - str. 201
2. Daňová problematika s. r. o. - str. 207
IX. Družstva – účetní a daňové otázky, sociální a zdravotní pojištění - str. 214
1. Účetní otázky při zahájení podnikatelské činnosti - str. 214
2. Daňová problematika družstev - str. 221
Část pátá Podnikání zahraničních osob - str. 227
I. Zahájení podnikání zahraničních osob - str. 227
1. Cizinci - str. 227
2. Připuštění cizinců na území státu - str. 227
3. Evropská unie - str. 228
4. Podnikání zahraničních osob - str. 232
II. Živnostenské podnikání - str. 233
III. Účast v české právnické osobě - str. 236
IV. Odštěpné závody zahraničních právnických osob - str. 236
1. Principy ODZ - str. 237
2. Registrace ODZ - str. 237
3. Účetnictví ODZ - str. 238
4. Majetek - str. 238
5. Pořízení majetku - str. 238
6. Zásoby - str. 239
7. Rozhodovací funkce - str. 240
8. Peněžní prostředky - str. 240
9. Pohledávky a závazky - str. 242
10.Rezervy a opravné položky - str. 242
11. Náklady a výnosy - str. 242
12. Výsledek hospodaření - str. 243
13. Účetní závěrka - str.243
14. Daňové otázky - str. 245
15. Přemístění majetku bez změny vlastnictví - str. 245
V. Podnikání na základě tzv. „Joint Ventures“ – účetní a daňové otázky - str. 247
1. Společné podnikání bez kapitálové účasti - str. 247
VI. Společné podnikání s kapitálovou účastí - str. 255
1. Společný podnik smluvní (contractual joint ventures) - str. 255
2. Společný podnik s kapitálovou investicí (equity joint ventures) - str. 256
Část šestá Ochrana zdraví zaměstnanců a bezpečnost práce v podniku  - str. 259
I. Určení rizika práce a zařazení zaměstnanců do kategorií - str. 259
II. Pracovnělékařské služby - str. 260
III. Lékařské prohlídky zaměstnanců - str. 261
1. Vstupní prohlídky uchazeče o zaměstnání - str. 263
2. Periodická zdravotní prohlídka - str. 263
3. Mimořádná zdravotní prohlídka - str. 264
4. Výstupní zdravotní prohlídka - str. 264
5. Následná zdravotní prohlídka - str. 265
IV. Shrnutí pracovnělékařských služeb - str. 265
V. Zaměstnanci pracující v noci a práce v noci - str. 266
VI. Bezpečnost práce - str. 266
VII. Školení bezpečnosti práce - str. 266
VIII. Školení první pomoci na pracovišti - str. 268
IX. Školení řidičů - str. 268
X. Kniha úrazů a drobných poranění - str. 268
XI. Zkoušky na alkohol a jiné návykové látky - str. 270
XII. Označování provozovny - str. 270
XIII. Strojní vybavení na pracovišti - str. 271
XIV. Bezpečnostní listy a technické listy - str. 272
XV. Požární ochrana - str. 273
XVI. Školení požární ochrany - str. 274
XVII. Zákonné pojištění zaměstnanců - str. 274
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 278
Právní předpisy - str. 282
Věcný rejstřík - str. 285

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od července 2021 došlo k další větší novele občanského zákoníku, která řeší vznik, trvání a zánik dětských dluhů tak, aby děti nevstupovaly do života s dluhy – vedle posílení ochrany dětí se rovněž posiluje role jejich zákonných zástupců. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Eva Fialová, Ján Matejka, Veronika Příbaň Žolnerčíková, Alžběta Solarczyk Krausová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Provoz autonomních vozidel, která budou jednou nepochybně jezdit na našich silnicích, vyvolává řadu právních otázek. Jednou z těch nejpalčivějších je problematika odpovědnosti za škodu. V současnosti je převážná většina nehod způsobena chybou člověka, u autonomních vozidel bude ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

Jiří Spáčil a kolektiv - C. H. Beck

První vydání této učebnice bylo již rozebráno, proto nyní vychází druhé, aktualizované a částečně přepracované vydání. Autorský kolektiv, složený jak z představitelů justice, akademických pracovníků, tak i ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Živnostenský zákon - Praktický komentář, 16. vydání

Živnostenský zákon - Praktický komentář, 16. vydání

Eva Horzinková, Václav Urban, Klára Horzinková - Wolters Kluwer, a. s.

Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. je základní veřejnoprávní normou upravující vztahy mezi podnikateli a státem. Živnostenský zákon je koncipován jako obecná právní norma upravující především základní podmínky podnikání. U některých druhů živností se vedle obecných podmínek vyžaduje ...

Cena: 465 KčKOUPIT

Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím. 2. vydání

Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím. 2. vydání

Jaroslav Svejkovský, Eva Kabelková a kolektiv - C. H. Beck

Praktická příručka zpracovaná kolektivem renomovaných autorů nabízí vzory smluv, listin a žalobních návrhů. Obsahuje více než 200 vzorů k novému korporátnímu právu, včetně úvodních komentářů, které usnadní ...

Cena: 1 290 KčKOUPIT

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována mezinárodním aspektům dědického práva. Část hmotněprávní se zabývá předpoklady dědění, možností odmítnout dědictví, děděním z ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Úvod do práva bezdůvodného obohacení

Úvod do práva bezdůvodného obohacení

Luboš Brim - C. H. Beck

Publikace poskytuje ucelený přehled úpravy institutu bezdůvodného obohacení v občanském zákoníku. Výklad navazuje na aktuální tuzemskou literaturu a judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, ale vychází též z právní teorie i praxe zahraniční, zejména německé a rakouské, jakož i ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Aleš Borkovec, Lucie Josková, Petr Tomášek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně pojednává o fiduciárních povinnostech jakožto základních povinnostech správců cizích záležitostí. Autoři při hledání odpovědi na otázku, co je to fiduciární pozice a jaká je její náplň, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Průvodce věřitele, praktické a přehledné postupy

Průvodce věřitele, praktické a přehledné postupy

Jana Boháčková Švábová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy týkající se nejen správy a vymáhání pohledávek ve velkých korporacích, ale také metody vymáhání pohledávek drobných věřitelů. Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 5. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 5. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Páté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe s. r. o., od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 225 nejčastějších a nejzajímavějších dotazů ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.