Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Jedná se již o druhé vydání s aktualizovanými informacemi a novou kapitolou a je tedy ideální pomůckou pro každého, kdo se rozhodl podnikat, případně může dobře sloužit i odborníkům, kteří se o danou problematikou zajímají, nebo studentům vysokých škol.

Kniha čtenáře provede krok za krokem všemi úkony a možnými problémy už od prvotního úmyslu začít podnikat. Podrobně a názorně vysvětluje základní pojmy, popisuje veškeré podnikatelské činnosti včetně podrobných tabulek a příkladů různých variant podnikání. Zaměřuje se na podnikání fyzických osob (OSVČ), právnických osob, ale i na problematiku podnikání, které je založeno na sdružování osob bez právní subjektivity (konsorcia), nebo třeba rodinné závody. Pokud jde o právnické osoby, zaměřuje se zejména na podnikatelské formy, které jsou používány v rámci malého a středního podnikání (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a družstva). Vzhledem k rostoucímu počtu podnikatelských subjektů ze zahraničí v ČR je pozornost věnována i podnikání zahraničních osob, včetně podnikání na základě tzv. „Joint Ventures“.

Téma je rozebíráno odborníky z pohledu právního, účetního, ekonomického a daňového, které souvisí s problematikou sociálního a zdravotního pojištění a obsahuje řadu konkrétních příkladů, výpočtů a odkazů na judikaturu.

autor: Jan Ondřej a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 22. 11. 2022, 308 stran
ISBN: 978-80-7676-445-3

Cena: 710 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorech - str. XI
Seznam použitých zkratek - str. XV
Předmluva - str. XVII
Část první Vymezení základních pojmů - str. 1
I. Podnikatel - str. 1
II. Obchodní závod (podnik) - str. 6
III. Forma podnikání - str. 9
Část druhá Finanční projekt - str. 11
I. Majetek podniku a zdroje jeho krytí - str. 12
II. Majetek podniku - str. 12
III. Zdroje krytí majetku podniku - str. 18
IV. Náklady a jejich členění - str. 22
V. Bod zvratu - str. 25
1. Variantnost finančního plánu - str. 29
2. Plán výnosů a stanovení ceny - str. 30
3. Plán vs. realita - str. 31
4. Případová studie - str. 32
Část třetí Zahájení podnikání fyzických osob  - str. 37
I. Podnikání fyzických osob (OSVČ) - str. 37
II. Zahájení živnostenského podnikání - str. 39
1. Znaky živnostenského podnikání - str. 39
2. Všeobecné podmínky provozování živnosti - str. 44
3. Zvláštní podmínky provozování živnosti - str. 48
4. Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce - str. 51
5. Vznik živnostenského oprávnění - str. 55
6. Povinnosti podnikatele při provádění živnosti - str. 59
7. Provozovna - str. 62
8. Živnostenské úřady - str. 66
III. OSVČ - str. 68
1. Registrace na živnostenském úřadě - str. 69
2. Registrace k daním - str. 69
3. Registrace k dani z příjmů - str. 69
4. Registrace ke zdravotnímu pojištění - str. 70
5. Registrace k důchodovému pojištění - str. 71
6. Registrace k nemocenskému pojištění - str. 71
7. Účetní evidence - str. 72
8. Založení účtu u bankovního ústavu - str. 73
9. Otevření účetních knih - str. 73
10. Pomocné účetní knihy - str. 76
11. Evidence obchodního majetku - str. 76
12. Uzavření účetních knih k rozvahovému dni - str. 78
13. Daňové otázky - str. 81
IV. Rodinný závod a spolupracující osoba - str. 97
1. Rodinný závod - str. 98
2. Rodinný závod a spolupracující osoba - str. 104
V. Společnost bez právní subjektivity - str. 113
1. Společnost bez právní subjektivity - str. 113
2. Společnost bez právní subjektivity – ekonomický pohled - str. 120
Část čtvrtá Zahájení podnikání některých právnických osob - str. 137
I. Obecné výklady o založení a vzniku obchodní korporace - str. 137
1. Úvodní výklady - str. 137
2. Příprava založení obchodní korporace - str. 137
3. Doba trvání obchodní korporace - str. 139
4. Zakladatel a člen obchodní korporace - str. 140
5. Zakladatelské právní jednání obchodní korporace – základní otázky - str. 144
6. Akt založení obchodní korporace - str. 147
7. Neúčinnost dlužníkovy účasti na založení obchodní korporace - str. 148
8. Předběžná obchodní korporace - str. 149
9. Den vzniku obchodní korporace - str. 150
10. Neplatnost obchodní korporace - str. 150
II. Založení a vznik V. O. S. - str. 152
1. Společníci v. o. s. - str. 152
2. Společenská smlouva v. o. s. - str. 153
3. Vznik v. o. s. - str. 157
III. Založení a vznik k. s. - str. 157
1. Úvodní výklady - str. 157
2. Společníci k. s. - str. 157
3. Společenská smlouva k. s. - str. 158
IV. Založení a vznik s. r. o. - str. 160
1. Zakladatelské právní jednání s. r. o. - str. 160
2. Vznik s. r. o. - str. 169
V. Založení a vznik družstva - str. 170
1. Úvodní výklady - str.170
2. Stanovy družstva - str. 170
3. Jednotlivé způsoby založení družstva- str. 177
4. Vznik družstva - str. 179
VI. V. o. s. – účetní a daňové otázky, sociální a zdravotní pojištění - str. 180
1. Účetní legislativa - str. 180
2. Specifika ve v. o. s. při uzavírání účetních knih a rozhodování o výsledku hospodaření - str. 181
3. Sociální zabezpečení - str. 182
4. Zdravotní pojištění - str. 182
5. Sociální pojištění - str. 183
6. Daňová problematika v. o. s. - str. 183
VII. K. S. – účetní a daňové otázky, sociální a zdravotní pojištění - str. 191
1. Účetní legislativa - str. 191
2. Specifika v k. s. při uzavírání účetních knih a rozhodování o výsledku hospodaření - str. 192
3. Sociální zabezpečení - str. 193
4. Zdravotní pojištění - str. 193
5. Sociální pojištění - str. 194
6. Daňová problematika k. s. - str. 195
VIII.S. R. O. – účetní a daňové otázky, sociální a zdravotní pojištění - str. 201
1. Účetní specifika s. r. o. - str. 201
2. Daňová problematika s. r. o. - str. 207
IX. Družstva – účetní a daňové otázky, sociální a zdravotní pojištění - str. 214
1. Účetní otázky při zahájení podnikatelské činnosti - str. 214
2. Daňová problematika družstev - str. 221
Část pátá Podnikání zahraničních osob - str. 227
I. Zahájení podnikání zahraničních osob - str. 227
1. Cizinci - str. 227
2. Připuštění cizinců na území státu - str. 227
3. Evropská unie - str. 228
4. Podnikání zahraničních osob - str. 232
II. Živnostenské podnikání - str. 233
III. Účast v české právnické osobě - str. 236
IV. Odštěpné závody zahraničních právnických osob - str. 236
1. Principy ODZ - str. 237
2. Registrace ODZ - str. 237
3. Účetnictví ODZ - str. 238
4. Majetek - str. 238
5. Pořízení majetku - str. 238
6. Zásoby - str. 239
7. Rozhodovací funkce - str. 240
8. Peněžní prostředky - str. 240
9. Pohledávky a závazky - str. 242
10.Rezervy a opravné položky - str. 242
11. Náklady a výnosy - str. 242
12. Výsledek hospodaření - str. 243
13. Účetní závěrka - str.243
14. Daňové otázky - str. 245
15. Přemístění majetku bez změny vlastnictví - str. 245
V. Podnikání na základě tzv. „Joint Ventures“ – účetní a daňové otázky - str. 247
1. Společné podnikání bez kapitálové účasti - str. 247
VI. Společné podnikání s kapitálovou účastí - str. 255
1. Společný podnik smluvní (contractual joint ventures) - str. 255
2. Společný podnik s kapitálovou investicí (equity joint ventures) - str. 256
Část šestá Ochrana zdraví zaměstnanců a bezpečnost práce v podniku  - str. 259
I. Určení rizika práce a zařazení zaměstnanců do kategorií - str. 259
II. Pracovnělékařské služby - str. 260
III. Lékařské prohlídky zaměstnanců - str. 261
1. Vstupní prohlídky uchazeče o zaměstnání - str. 263
2. Periodická zdravotní prohlídka - str. 263
3. Mimořádná zdravotní prohlídka - str. 264
4. Výstupní zdravotní prohlídka - str. 264
5. Následná zdravotní prohlídka - str. 265
IV. Shrnutí pracovnělékařských služeb - str. 265
V. Zaměstnanci pracující v noci a práce v noci - str. 266
VI. Bezpečnost práce - str. 266
VII. Školení bezpečnosti práce - str. 266
VIII. Školení první pomoci na pracovišti - str. 268
IX. Školení řidičů - str. 268
X. Kniha úrazů a drobných poranění - str. 268
XI. Zkoušky na alkohol a jiné návykové látky - str. 270
XII. Označování provozovny - str. 270
XIII. Strojní vybavení na pracovišti - str. 271
XIV. Bezpečnostní listy a technické listy - str. 272
XV. Požární ochrana - str. 273
XVI. Školení požární ochrany - str. 274
XVII. Zákonné pojištění zaměstnanců - str. 274
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 278
Právní předpisy - str. 282
Věcný rejstřík - str. 285

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1600 - Obchodní korporace, Přeměny obchodních společností a družstev

ÚZ č. 1600 - Obchodní korporace, Přeměny obchodních společností a družstev

Sagit, a. s.

Od posledního vydání publikace došlo k zásadním změnám zákona o přeměnách obchodních společností a družstev a ke změnám zákona o obchodních korporacích, které nabývají účinnosti v červenci 2024. Dále zde ... pokračování

Cena: 197 KčKOUPIT

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

Sagit, a. s.

K zásadním změnám došlo v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to v souvislosti s velkou novelou zákona o přeměnách obchodních společností a družstev ( zde ). V publikaci také najdete ... pokračování

Cena: 135 KčKOUPIT

Obchodní smlouvy. 2. vydání

Obchodní smlouvy. 2. vydání

Jaroslav Janoušek, Jiří Koubek, Petra Macková a kolektiv - C. H. Beck

Druhé aktualizované a rozšířené vydání této praktické publikace je určeno všem, kteří pracují s obchodními smlouvami. Cílem výkladu nejsou teoretické rozbory, ale tipy pro praxi a upozornění na problémy, které přinášejí současné kontrakty. Předkládaná publikace provází čtenáře ... pokračování

Cena: 790 KčKOUPIT

Právo stavby

Právo stavby

Luděk Tichý - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně zpracovává právo stavby jakožto institut, který byl do českého soukromého práva znovu zaveden novým občanským zákoníkem. Kniha vymezuje právo stavby jakožto zvláštní věcné právo k věci cizí, smysl a účel práva stavby a poskytuje ucelený pohled na subjekty ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází již čtvrté, aktualizované a doplněné vydání Průvodce uzavíráním smluv. Publikace přináší komplexní pohled na kontraktační proces, kdy přehledně čtenáře provádí od fáze před uzavřením smlouvy až do okamžiku jejího podpisu. Publikace je pojata formou praktického rozboru ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Inominátní a smíšené smlouvy

Inominátní a smíšené smlouvy

Jan Šidlo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, ... pokračování

Cena: 374 KčKOUPIT

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Eva Dobrovolná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její ... pokračování

Cena: 600 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.