Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


456

VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2021

o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 7 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 314/2019 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Podrobnosti o přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin

(1) Přenosem reprodukčního materiálu lesních dřevin se rozumí přenos z místa zdroje na místo použití při umělé obnově lesních porostů a zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.

(2) Nelze-li krýt potřebu reprodukčního materiálu v rámci stejné přírodní lesní oblasti1), lze provádět jeho přenos za dodržení pravidel uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Přenos lze provádět v rámci výškových pásem určených lesními vegetačními stupni2). Nelze–li krýt potřebu reprodukčního materiálu v rámci daného stupně, lze provádět jeho přenos způsobem uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Pravidla použití dovezeného reprodukčního materiálu douglasky tisolisté a jedle obrovské ze Spojených států amerických a Kanady jsou uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(5) Nelze-li krýt potřebu reprodukčního materiálu v rámci přenosů podle odstavců 2 a 3, může Ministerstvo zemědělství na základě odborného stanoviska, zpracovaného na jeho žádost, udělit výjimku pro použití semenného materiálu ze stanovištně vhodných uznaných zdrojů států Evropské unie. Požadavky na kvalitu uznaných zdrojů reprodukčního materiálu mimo území České republiky musí odpovídat kritériím uvedeným v jiném právním předpise3).

(6) Použití reprodukčního materiálu pocházejícího ze semenných sadů, rodičů rodiny, ortetů, klonů nebo směsí klonů musí splňovat podmínky stanovené v rozhodnutí nebo dokladu o uznání zdroje reprodukčního materiálu podle jiného právního předpisu4).

(7) Pravidla pro použití reprodukčního materiálu pro obnovu lesa v genových základnách vyhlášených podle jiného právního předpisu5) nejsou v zájmu zachování a reprodukce domácího genofondu lesních dřevin v těchto územích touto vyhláškou dotčena.

§ 2

Podrobnosti o obnově lesních porostů a zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa

(1) K umělé obnově lesa a zalesňování lze použít pouze reprodukční materiál stanovištně vhodných druhů lesních dřevin, který splňuje podmínky přenosu pro konkrétní místo výsadby podle § 1 a u něhož je doložen původ.

(2) Projekt zalesnění, který obsahuje skladbu dřevin podle druhů a jejich množství, zpracovaný vlastníkem pozemku v součinnosti s odborným lesním hospodářem, je přílohou žádosti o vydání rozhodnutí podle § 3 odst. 4 zákona.

(3) Počet a kvalita sadebního materiálu lesních dřevin, popřípadě jedinců z přirozené obnovy nebo síje jednotlivých druhů lesních dřevin se volí tak, aby bylo dosaženo zajištěného lesního porostu a současně byly vytvořeny předpoklady k dosažení stanovištně vhodné druhové skladby lesního porostu. Za stanovištně vhodné dřeviny jsou považovány ty druhy lesních dřevin, které na daném stanovišti plní funkce lesa. Jedná se zejména o dřeviny uvedené pro daný cílový hospodářský soubor v jiném právním předpise6). Minimální počty jedinců jednotlivých druhů dřevin na jeden hektar pozemku při obnově lesa a zalesňování jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(4) Za zalesněný je pozemek, nově prohlášený za pozemek určený k plnění funkcí lesa, považován tehdy, roste-li na něm alespoň 90 % minimálního počtu životaschopných jedinců stanovištně vhodných dřevin, rovnoměrně rozmístěných po ploše.

(5) Za obnovený je pozemek považován tehdy, roste-li na něm alespoň 60 % minimálního počtu životaschopných jedinců stanovištně vhodných dřevin, rovnoměrně rozmístěných po ploše.

(6) Povinnost naplnit závazné ustanovení minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin podle § 24 odst. 2 zákona při obnově porostu musí být splněna nejpozději na konci lhůty určené pro zajištění podle § 31 odst. 6 zákona.

(7) Rovnoměrné rozmístění jedinců po ploše nemusí být dodrženo při obnovách horských lesů v osmém a devátém stupni, u lesů nízkých a středních a dále v případech požadavků vyplývajících z funkčního zaměření lesa u kategorie lesů ochranných a u kategorie lesů zvláštního určení. Rovnoměrné rozmístění jedinců po ploše nemusí být také dodrženo na kalamitní holině, která svými rozměry překračuje přípustnou velikost holé seče uvedenou v § 31 odst. 2 zákona a je obnovována pomocí dřevin základních přípravných.

(8) Za zajištěný je lesní porost vzniklý zalesňováním nebo obnovou lesa považován při splnění těchto podmínek:

a)   jedinci jsou po ploše rovnoměrně jednotlivě nebo skupinovitě rozmístěni a jejich počet je alespoň 80 % minimálního počtu pro obnovu nebo zalesnění uvedeného v příloze č. 4 k této vyhlášce,
b)   jedinci vykazují trvalý výškový přírůst a
c)   jedinci jsou odrostlí negativnímu vlivu buřeně a nejsou výrazně poškozeni.

(9) Pro umělou obnovu lesa a zalesňování se použije vegetativně množený reprodukční materiál pouze tehdy, vyhovuje-li požadavkům na kategorii selektovaného nebo kvalifikovaného reprodukčního materiálu, popřípadě testovaného reprodukčního materiálu, při zachování dostatečného zastoupení klonů.

§ 3

Podrobnosti o evidenci o původu reprodukčního materiálu

Evidence o původu reprodukčního materiálu použitého k umělé obnově lesa a zalesňování je vedena podle druhu dřeviny, evidenčního čísla uznané jednotky, způsobu pěstování, množství, místa výsadby nebo síje a času, kdy byl reprodukční materiál použit. Vzor evidence o původu reprodukčního materiálu použitého k umělé obnově lesa a zalesňování je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 4

Přechodné ustanovení

Reprodukční materiál získaný, vyrobený nebo vybavený průvodní dokumentací přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky lze přenášet podle vyhlášky č. 139/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 5

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, se zrušuje.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 456/2021  Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 456/2021  Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 456/2021  Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 456/2021  Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 456/2021  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.
2)   § 2 odst. 1 vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č.  149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.
4)   § 15 a násl. zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.
5)   § 13 odst. 4 vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č.  149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
§ 2 písm. t) až u) a § 2i odst. 1 až 5 zákona č. 149/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6)   Příloha č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

E-shop

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

ÚZ č. 1586 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ... pokračování

Cena: 139 KčKOUPIT

Dávky na bydlení v České republice

Dávky na bydlení v České republice

Gabriela Halířová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Součástí bytové politiky státu je sociální podpora osob při realizaci jejich práva na bydlení, ať již v podobě zabezpečení dostupného bydlení, nebo hmotné pomoci s úhradou nákladů na bydlení. Monografie se věnuje právě sociálním dávkám určeným na zajištění pomoci domácnostem a ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář, 2. vydání

Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář, 2. vydání

Michal Králík, Jiří Spáčil a kol. - C. H. Beck

Od prvního vydání třetího dílu komentáře k absolutním majetkovým právům v Nakladatelství C. H. Beck uplynulo již více než 8 let. V prvním vydání bylo třeba vyrovnat se s řadou problémů; relevantní literatura ... pokračování

Cena: 3 590 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.