Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


350

VYHLÁŠKA

ze dne 22. září 2021

o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
a o změně souvisejících zákonů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 5d odst. 2, § 15 odst. 6 a § 20a odst. 1 písm. c) zákona č. 247/2014  Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 329/2021 Sb.:

§ 1
Standardy kvality péče

(1) Obsah kritérií pro posuzování kvality péče je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Plnění standardů kvality péče se hodnotí podle stupně splnění jednotlivých kritérií systémem bodového hodnocení, přičemž se za každé kritérium započtou

a)   2 body, jestliže kritérium je splněno výborně,
b)   1 bod, jestliže kritérium je splněno dobře,
c)   0 bodů, jestliže kritérium není splněno.

(3) Standardy kvality péče se považují za splněné, je-li za každé kritérium započten alespoň 1 bod.

Provozní podmínky a hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

§ 2

Poskytovatel zajistí pro dětskou skupinu do 12 dětí nezastavěnou plochu pozemku určenou pro pobyt a hry dětí nebo možnost pobytu a her dětí venku na dostupném veřejném hřišti nebo v přírodě.

§ 3

(1) Pro účely poskytování služby péče o dítě v dětské skupině do 12 dětí poskytovatel vyčlení samostatnou místnost určenou k dennímu pobytu a odpočinku dětí, která prostorovými podmínkami, včetně vybavení nábytkem, pomůckami a hračkami, odpovídá věku, potřebám a počtu dětí (dále jen „denní místnost“). Plocha denní místnosti musí činit nejméně 3 m2 na jedno dítě.

(2) Pro zajištění odpočinku dětí musí být denní místnost vybavena lehátky, dětskými postýlkami nebo vysokými matracemi, které poskytují pevnou oporu zad a jejichž počet odpovídá počtu dětí v dětské skupině. Prostor pro ukládání lehátek, vysokých matrací a lůžkovin musí umožňovat jejich řádné provětrání a oddělené uložení lůžkovin pro každé dítě. Každé dítě musí mít k dispozici vlastní označené lůžkoviny. Výměna lůžkovin musí být provedena nejméně jednou za 3 týdny, v případě potřeby ihned.

(3) Součástí vybavení denní místnosti musí být prostředky pro poskytnutí první pomoci.

§ 4

(1) Pro dětskou skupinu nejvýše 4 dětí poskytovatel vyčlení prostor pro odkládání oděvu a obuvi dětí a pečujících osob vybavený šatním nábytkem.

(2) Pro dětskou skupinu od 5 do 12 dětí poskytovatel vyčlení prostor, který není součástí denní místnosti, pro odkládání oděvu a obuvi dětí a pečujících osob vybavený šatním nábytkem.

§ 5

(1) Poskytovatel zajistí odpovídající hygienické zařízení vybavené pro dětskou skupinu

a)   nejvýše 4 dětí 1 záchodem, 1 umyvadlem, 1 sprchou,
b)   od 5 do 12 dětí 1 dětskou vaničkou se sprchou nebo sprchovým boxem a dále, je-li v této dětské skupině nejvíce 6 dětí, 1 dětským záchodem a 1 umyvadlem, a je-li v této dětské skupině více než 6 dětí, 2 dětskými záchody a 2 umyvadly.

(2) Jsou-li v dětské skupině do 12 dětí děti mladší 3 let, poskytovatel zajistí též odpovídající počet dětských nočníků, přebalovací pult a krytý nášlapný odpadkový koš s vložkou na jedno použití.

(3) Umyvadlo a sprcha musí být napojeny na přívod tekoucí pitné studené a teplé vody a musí být opatřeny pouze jedním výtokem vody napojeným na centrální mísicí baterii umístěnou mimo dosah dětí. Pro dětskou skupinu od 5 do 12 dětí musí být umyvadlo umístěno ve výšce 50 cm nad podlahou a výtokový ventil ve výšce 60 cm nad podlahou; v případě péče o děti mladší 3 let nesmí výška horní hrany umyvadla překročit 43 cm nad podlahou.

(4) Hygienické zařízení musí být vybaveno toaletním papírem a mýdlem v dávkovači a musí být zajištěna možnost osušení rukou ručníky na jedno použití nebo každé dítě musí mít vlastní látkový ručník umístěný tak, aby se vzájemně látkové ručníky nedotýkaly. Výměna látkových ručníků musí být provedena jednou za týden, v případě potřeby ihned.

(5) Pro dětskou skupinu od 5 do 12 dětí musí být hygienické zařízení pro pečující osoby odděleno od hygienického zařízení určeného pro děti a musí být vybaveno 1 záchodem a 1 umyvadlem napojeným na přívod tekoucí pitné studené a teplé vody. Hygienické zařízení musí být vybaveno toaletním papírem, mýdlem v dávkovači a krytým nášlapným odpadkovým košem s vložkou na jedno použití a musí být zajištěna možnost osušení rukou ručníky na jedno použití nebo osoušečem rukou.

(6) Pro dětskou skupinu od 5 do 12 dětí poskytovatel

a)   zajistí
1. prostor vybavený výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody a odtokem vody, nebo
2. v prostoru hygienického zařízení určeného pro pečující osoby jiné technické vybavení zajištující přívod tekoucí pitné studené a teplé vody a odtok vody, které je umístěno tak, aby bylo umožněno mytí a dezinfekce dětských nočníků, a
b)   zajistí prostor nebo skříň pro ukládání úklidových prostředků a pomůcek mimo dosah dětí.

§ 6

(1) Ve všech prostorách, v nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí být prováděn úklid

a)   denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem,
b)   denně vynášením odpadků,
c)   denně umytím umyvadel, záchodů a dětských nočníků za použití čisticích prostředků s následnou dezinfekcí,
d)   denně větráním,
e)   nejméně jednou týdně umytím a dezinfikováním omyvatelných částí stěn hygienického zařízení,
f)   nejméně dvakrát ročně umytím oken a dveří včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů,
g)   nejméně dvakrát ročně prostřednictvím celkového úklidu všech prostor, včetně mokrého čištění koberců a předmětů, a je-li to možné, též hraček,
h)   jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji malováním.

(2) Čisté a použité ručníky a lůžkoviny musí být skladovány odděleně. Ručníky a lůžkoviny musí být skladovány ve vyčleněném prostoru a mimo dosah dětí.

§ 7
Rozsah úklidu prostor dětské skupiny po ukončení jiných činností

(1) Jsou-li prostory, které jsou určeny k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, mimo provozní dobu dětské skupiny užívány k jiným činnostem, poskytovatel ihned po ukončení těchto jiných činností zajistí úklid prostor dětské skupiny

a)   setřením všech podlah a povrchů na vlhko, podle potřeby s následnou povrchovou dezinfekcí, u koberců vyčištěním vysavačem,
b)   vynesením odpadků,
c)   umytím umyvadel, záchodů a dětských nočníků za použití čisticích prostředků s následnou dezinfekcí,
d)   vyvětráním prostor.

(2) Nezamezí-li poskytovatel v době, kdy jsou prostory pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině využívány k jiným činnostem, než je poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, používání vlastních látkových ručníků dětí, které navštěvují dětskou skupinu, je poskytovatel povinen zajistit výměnu látkových ručníků ihned po skončení této činnosti.

§ 8
Výživové normy pro děti od 1 roku věku do 3 let věku

(1) Výživové normy pro děti od 1 roku věku do 3 let věku jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost1) vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu, musí být poskytováno stravování v dietním režimu, a to za podmínek stanovených poskytovatelem stravovacích služeb a v souladu s ujednáním ve smlouvě o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

§ 9

Vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí, se zrušuje.

§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2021.

Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 350/2021  Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 350/2021  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

1) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

GDPR v kostce

GDPR v kostce

C. H. Beck

Praktický průvodce světem nejdiskutovanějšího evropského předpisu pomáhá prostřednictvím srozumitelného návodu zajistit soulad s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Odpovídá mimo jiné na otázky, zda je třeba jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, co muže ...

Cena: 199 KčKOUPIT

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů, který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Rozpočtová skladba v roce 2017

Rozpočtová skladba v roce 2017

Ing. Jiří Paroubek, Ing. Rudolf Kotrba - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela, která je účinná ode dne 1. ledna 2017. Praktické návodné příklady Stejně jako v předcházejících vydáních ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.