Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 75/2017 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2017, částka 27, ze dne 13. 3. 2017

75

VYHLÁŠKA

ze dne 28. února 2017,

kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb.

Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3, § 6 odst. 6 písm. a) a § 8a odst. 8 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , včetně jeho příslušenství“.

2. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně poznámky pod čarou č. 44 zní:

㤠3a

(1) Montáž a provoz strojního zařízení uvedeného v § 3 odst. 1 písm. a) se provádí podle projektové nebo výkresové dokumentace zařízení. Zařízení lze uvést do provozu, jestliže projektová dokumentace zařízení je v českém jazyce, odpovídá skutečnému stavu a obsahuje zejména

a)   technický popis a nákres sestavy strojních zařízení s uvedením

1. 

specifikace jednotlivých částí - výrobků s parametry, které technologický celek vyžaduje, včetně jejich spojení a návazností,
2.  výpočtů nosných konstrukcí a konstrukcí pro řádnou chůzi,
3.  specifikace a umístění bezpečnostních krytů, koncových dorazů a jiných pasivních bezpečnostních zařízení,
4.  specifikace, umístění a hodnot nastavení bezpečnostních čidel, koncových spínačů, měřičů provozních hodnot,
5.  technologické návaznosti jednotlivých součástí s uvedením vzájemného blokování, zakázaných stavů a mezních hodnot, umístění filtrů, použití dilatačních spojů,
6.  způsobu provedení spojů jednotlivých částí, zejména vhodné technologie svařování a způsobu kontroly po svařování,
7.  zkoušek po montáži a lhůt případných následných zkoušek a revizí,
b)   podpis projektanta instalací strojního zařízení podle odstavce 2 potvrzujícího jeho souhlas s projektovou dokumentací, evidenční číslo jeho osvědčení a datum podpisu,
c)   podpis projektanta instalací strojního zařízení v případě provedení změn v projektové dokumentaci odpovídající skutečnému stavu potvrzujícího souhlas s předmětnými změnami, evidenční číslo jeho osvědčení a datum podpisu. U změn, které nemají vliv na bezpečnost, postačí zakreslení změny do projektové dokumentace odpovědným pracovníkem a schválení technikem odpovědným za řízení montáže, provozu a údržby strojního zařízení podle odstavce 3.

(2) Projektovat instalace strojního zařízení může odborně způsobilá osoba, která splňuje požadavky na odbornou kvalifikaci projektanta instalací strojního zařízení44).

(3) K řízení montáže, provozu a údržby strojních zařízení uvedených v § 3 odst. 1 organizace určí technika odpovědného za řízení montáže, provozu a údržby strojního zařízení. Tento technik musí mít nejméně střední vzdělání s maturitní zkouškou s technickým zaměřením a nejméně dvouletou praxi.


44)

§ 2 písm. l) vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění vyhlášky č. 378/2012 Sb.“.

3. V § 6 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slova „se považují technická zařízení“ vkládají slova „ , která pracují s plynem, jehož kritická teplota je nižší než 50 °C, nebo s látkou, u níž je při teplotě 50 °C absolutní tlak par vyšší než 3 bary, a která jsou využívána“.

4. V § 7 odst. 5 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a f)“.

5. V § 7 odst. 5 písm. b) se slova „až f)“ nahrazují slovy „až e)“.

6. V § 12 odst. 9 se za slova „v podzemí“ vkládají slova „nebo dopravní zařízení ve svislých podzemních dílech17)“.

7. V § 17 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

8. V § 17 se za slova „vyhrazených technických zařízení plynových třídy“ vkládají slova „I a“.

9. V příloze 7 části III bodu 2. se písmeno d) zrušuje.

Čl. II

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2017.

Předseda:
Ing. Štemberka v. r.

E-shop

Zákon o podporovaných zdrojích energie

Zákon o podporovaných zdrojích energie

Luděk Šikola, Vít Stehlík, Jakub Obůrka a kolektiv - C. H. Beck

Komentář přináší zasvěcený pohled na problematiku podpory obnovitelných a dalších zdrojů energie. Ačkoliv obnovitelné zdroje energie jsou v ČR podporovány již od roku 2006, teprve až s tímto vůbec prvním komentářem na dané téma získává odborná i laická veřejnost expertní vodítko pro ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

Zákon o realitním zprostředkování

Zákon o realitním zprostředkování

Tomáš Philippi - C. H. Beck

Komentář k zákonu o realitním zprostředkování přináší komplexní přehled nové právní úpravy realitního zprostředkování, a to nejen z pohledu teoretického výkladu, ale především se zaměřením na řešení praktických otázek jeho dopadu při poskytování realitních služeb. Publikace nabízí ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1573 - Zákoník práce, rejstřík

ÚZ č. 1573 - Zákoník práce, rejstřík

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k několika dalším změnám zákoníku práce – všechny tyto změny jsou v textu zákoníku práce vyznačeny tučně. K zákoníku je zpracován podrobný rejstřík, který usnadňuje orientaci v rozsáhlém právním předpise.

Cena: 125 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.