Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Mezinárodní právo soukromé a procesní, 2. vydání

Mezinárodní právo soukromé a procesní, 2. vydání

Publikace přibližuje základní aspekty mezinárodního práva soukromého jak z pohledu rozhodného práva v soukromoprávních vztazích s mezinárodním prvkem, tak i z pohledu mezinárodního práva civilního procesu. 

V současném světě ekonomické, hospodářské, kulturní a sociální provázanosti se ve stále větší míře dostávají do popředí i právní otázky, které lze pro oblast soukromého práva shrnout do tří základních: Soudy kterého státu budou danou věc rozhodovat? Podle jakého práva? Za jakých podmínek bude rozhodnutí soudu jednoho státu uznáno, případně vykonáno, na území druhého státu?

Na tyto otázky odpovídá tato kniha především z pohledu práva Evropské unie, neboť dopad její zákonodárné činnosti je v oblasti mezinárodního práva soukromého zcela zásadní a neopominutelný – jedná se zejména o nařízení unifikující smluvní a mimosmluvní závazkové vztahy, problematiku rodinného práva, výživného, dědického práva a také nařízení upravující mezinárodní příslušnost soudů a uznávání a výkon rozhodnutí. Tato unijní úprava je následně doplněna o popis vnitrostátní právní úpravy mezinárodního práva soukromého a relevantních mezinárodních smluv. 

Autoři nabízejí zejména studentům právnických fakult, ale i širší veřejnosti přehlednou a výstižnou učebnici, která vedle teoretických poznatků přináší i pro praxi důležitý přehled o úloze a povaze norem mezinárodního práva soukromého. 

autor: Michal Malacka, Lukáš Ryšavý vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 14. 6. 2021, 364 stran
ISBN: 978-80-7502-519-7

Cena: 480 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek- str. 15
1 Úvod do problematiky mezinárodního práva soukromého - str. 17
1.1 Význam studia předmětu - str. 17
1.2 Označení mezinárodního práva soukromé - str. 18
1.3 Historie MPS ve starověku a středověku - str. 19
1.4 Evropa a Amerika v 16. - 18. století - str. 32
1.5 Moderní dějiny MPS - str. 34
2 Moderní koncept v MPS a subkolize - str. 39
2.1 Mezioblastní soukromé právo - str. 42
2.2 Interpersonální soukromé právo - str. 42
2.3 Interpersonální právo - str. 43
2.4 Mezinárodní právo veřejné a MPS - str. 44
2.5 Mezinárodní správní právo - str. 44
2.6 Mezinárodní právo soukromé EU - str. 44
2.7 Mezinárodní právo obchodní a jeho autonomní postavení - str. 48
2.8 Věda mezinárodního práva soukromého - str. 48
3 Postupy, zájmy a základní otázky v MPS - str. 49
3.1 Kvalifikace - str. 51
3.2 Problematika mezinárodní pravomoci - str. 54
3.3 Forum shopping - str. 55
3.4 Předběžné a dílčí otázky - str. 57
3.5 Unifikované mezinárodní právo - str. 58
3.6 Používání zahraničního právního řádu - str. 59
3.7 Volba práva. Přípustnost volby práva, její subjekty - str. 61
3.8 Zpětný a další odkaz - str. 66
3.9 Navázání na právní řád - str. 67
3.10 Veřejný pořádek - str. 70
4 Prameny MPS - str. 81
4.1 Autonomní české MPS - str. 81
4.2 Soudcovské právo a judikatura - str. 81
4.3 Prameny mezinárodního práva soukromého v rámci EU - str. 82
4.4 Mezinárodní smlouvy - str. 84
5 Kolizní právo, přímé a kolizní normy - str. 88
5.1 Kolizní právo a přímé normy - str. 89
5.2 Kolizní právo a kolizní normy MPS - str. 92
5.3 Kolizní metoda - str. 92
6 Osoby, subjekty a osobní statut v MPS - str. 98
6.1 Fyzické osoby - str. 100
6.2 Právnické osoby - str. 103
6.3 Vícenásobná nebo neurčitá státní příslušnost - str. 105
7 Právní jednání - str. 108
7.1 Existence a platnost právního jednání dle ZMPS - str. 109
7.2 Forma právního jednání dle ZMPS - str. 111
7.3 Úprava právního jednání v unijních předpisech a mezinárodních smlouvách - str. 112
7.4 Zastoupení - str. 113
7.5 Promlčení - str. 117
8 Věcná práva v MPS - str. 119
8.1 Movité a nemovité věci - str. 120
8.2 Vybraná ustanovení v ZMPS - str. 121
8.4 Res in transitu - přepravované věci a mobilní konflikt - str. 122
8.5 Cenné papíry v přepravě - str. 123
8.6 Veřejné registry věcných práv - str. 124
8.7 Vydržení - str. 125
8.8 Svěřenský fond - trust - str. 126
9 Práva závazková - str. 128
9.1 Vídeňská úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - CISG - str. 130
9.2 Římská úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové poměry - str. 137
9.3 Nařízení Řím I o právu rozhodném pro smluvní závazkové poměry - str. 140
9.4 Meze obligačního statutu - str. 144
9.5 Právní poměry vzniklé z jednostranných právních jednání - str. 147
9.6 Poměr směnečného a šekového práva - str. 147
9.7 Právo duševního vlastnictví - str. 148
9.8 Mimosmluvní závazkové poměry - str. 151
9.9 Pracovněprávní poměry s mezinárodním prvkem - str. 165
10 Právo dětské - str. 170
10.1 Způsobilost zřídit nebo zrušit závěť, forma závěti - str. 175
11 Právo rodinné - poměry mezi manžely a otázky partnerství - str. 177
11.1 Forma uzavření manželství - str. 180
11.2 Osobní a majetkové poměry manželů - str. 183
11.3 Zrušení manželství rozvodem, zánik manželství - str. 190
11.4 Poměry mezi rodiči a dětmi a jiné poměry - str. 198
11.5 Osvojení - str. 203
11.6 Poručenství a opatrovnictví - str. 205
12 Úvod do problematiky mezinárodního práva soukromého procesního - str. 207
12.1 Předmět a pojem - str. 210
12.2 Mezinárodní prvek v MPSP - str. 212
12.3 Oblasti MPSP - str. 213
12.4 Vztah mezi MPSP a rozhodným právem - str. 213
12.5 Zásady MPSP - str. 215
13 Prameny mezinárodního práva civilního procesního - str. 220
13.1 Nařízení EU - str. 220
13.2 Výklad norem unijního práva - str. 225
13.3 Mezinárodní úmluvy - str. 226
13.4 Mezinárodní rozhodčí řízení - str. 231
13.5 Mezinárodní obyčejové právo - str. 232
13.6 Výklad mezinárodních smluv - str. 232
13.7 Vnitrostátní, tzn. autonomní právo - str. 233
14 Jurisdikce - str. 235
14.1 Pojem jurisdikce a imunita - str. 236
14.2 Dělení imunity - str. 237
14.3 Imunita pro nalézací řízení - str. 237
14.4 Exekuční imunita - str. 239
15 Mezinárodní příslušnost - str. 241
15.1 Pojem mezinárodní příslušnost a mezinárodní pravomoc - str. 241
15.2 Pozitivní kompetenční konflikt aneb konkurující mezinárodní příslušnost - str. 243
15.3 Forum shopping - str. 243
15.4 Negativní kompetenční konflikt - str. 245
15.5 Forum necessitatis - str. 245
15.6 Exorbitantní příslušnost - str. 246
16 Příslušnost podle nařízení Brusel I bis - str. 248
16.1 Působnost nařízení - str. 248
16.2 Systém příslušnosti - str. 251
16.3 Vyloučení exorbitantních příslušností - str. 261
16.4 Nařízení Brusel I bis a Luganská úmluva II - str. 261
17 Příslušnost podle ostatních předpisů - str. 263
17.1 Příslušnost podle nařízení Brusel II bis - str. 263
17.2 Příslušnost podle nařízení ve věcech majetkových poměrů v manželství a podle nařízení ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerství - str. 267
17.3 Příslušnost podle nařízení ve věcech dědických - str. 270
17.4 Příslušnost podle nařízení o výživném - str. 272
17.5 Příslušnost podle mezinárodních smluv - str. 275
17.6 Mezinárodní pravomoc podle ZMPS - str. 276
18 Zahájení a průběh řízení - str. 279
18.1 Překážka věci zahájené (litispendence) - str. 279
18.2 Okamžik zahájení řízení - str. 283
18.3 Postavení cizinců a zahraničních osob v řízení - str. 284
18.4 Doručení soudních a mimosoudních písemností - str. 285
18.5 Dokazování - str. 288
19 Uznání a výkon rozhodnutí - str. 292
19.1 Pojem uznání a výkon rozhodnutí - str. 292
19.2 Uznání a výkon podle nařízení EU - str. 293
20 Mezinárodní rozhodčí řízení - str. 315
20.1 Prameny rozhodčího řízení - str. 316
20.2 Moderní vývoj rozhodčího řízení - str. 317
20.3 Povaha rozhodčího řízení - str. 321
20.4 Právní povaha mezinárodního rozhodčího řízení - str. 323
20.5 Výhody rozhodčího řízení - str. 323
20.6 Rozhodčí řízení institucionalizované x rozhodčí řízení ad hoc - str. 326
20.7 Rozhodčí smlouva - str. 327
20.8 Arbitrabilita - str. 331
20.9 osoba rozhodce - str. 334
20.10 Rozhodné právo v mezinárodním rozhodčím řízení - str. 337
20.11 Zahájení a průběh rozhodčího řízení - str. 338
20.12 Rozhodčí nález - str. 341
20.13 Uznání a výkon rozhodčích nálezů - str. 344
20.14 Vztah mezi rozhodčím řízením a obecnými soudy - str. 347
20.15 Vztah rozhodčího řízení k ADR - str. 348
Použitá literatura - str. 351
Vybrané prameny MPS - str. 357
Věcný rejstřík - str. 361

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od července 2021 došlo k další větší novele občanského zákoníku, která řeší vznik, trvání a zánik dětských dluhů tak, aby děti nevstupovaly do života s dluhy – vedle posílení ochrany dětí se rovněž posiluje role jejich zákonných zástupců. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám

Jan Flídr - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie pojednává o odpovědnosti člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím – vně korporace stojícím – osobám podle obecných ustanovení o závazcích z deliktů. Obchodní korporace odpovídá ...

Cena: 660 KčKOUPIT

Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy, 2. vydání

Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy, 2. vydání

Ondřej Horák a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání učebnice se zaměřuje na čtyři tradiční soukromoprávní zásady a jim odpovídající instituty: z věcného práva na zásadu akcesní-superficiální a translační, z dědického práva na zásadu pořizovací ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a zákona o státním zastupitelství po menších novelách k 1. 1. 2022. Vedle těchto zákonů jsou zde také příslušné ...

Cena: 111 KčKOUPIT

Meritum - Obchodní závazky

Meritum - Obchodní závazky

Petr Liška, Karel Marek, Martin Janků, Karel Dřevínek, Štefan Elek, Daniel Patěk - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Meritum Obchodní závazky reaguje na nové uspořádání úpravy závazků po rekodifikaci soukromého práva, která právní úpravu závazkového práva sjednotila v občanském zákoníku, a soustředí se především na zvláštnosti vztahů, kterých se účastní podnikatelé. V rámci oblíbené ...

Cena: 1 300 KčKOUPIT

Péče o jmění nezletilého dítěte

Péče o jmění nezletilého dítěte

Jindřich Psutka - C. H. Beck

Majetkovým poměrům nezletilých dětí se stále častěji dostává pozornosti odborné literatury i právní praxe. Tento zájem je odůvodněn jednak poměrně výraznými změnami, které tato právní úprava doznala, ale též postupně se měnícími ekonomickými poměry ve společnosti, jež se promítají i ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Objektivní odpovědnost v českém deliktním právu

Objektivní odpovědnost v českém deliktním právu

Vojtěch Lovětínský - C. H. Beck

Tématem publikace je objektivní odpovědnost, na základě které je odpovědné osobě bez ohledu na její zavinění ukládána povinnost nahradit škodu za určité rizikové věci nebo činnosti. Kniha je rozdělena do dvou základních částí. Předmětem obecné části je analýza pojmu a ideálního ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1451 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1451 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Od ledna 2022 nabude účinnosti rozsáhlá novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která mění pravidla a podmínky pěstounské péče (mj. odměna pěstouna, příspěvek), financování, kompetence obcí s rozšířenou ...

Cena: 125 KčKOUPIT

Úvod do mezinárodního práva soukromého

Úvod do mezinárodního práva soukromého

Naděžda Rozehnalová, Klára Drličková, Tereza Kyselovská, Jiří Valdhans - Wolters Kluwer, a. s.

Učebnice autorského kolektivu z katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity poskytuje studentům právnických fakult a dalším zájemcům o právo komplexní výklad problematiky mezinárodního práva soukromého a procesního. Učebnice začíná úvodním ...

Cena: 372 KčKOUPIT

Prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky

Prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky

Alena Bányaiová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá tématem prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky, jež je tématem živým a aktuálním. Jde o jev, s nímž se ve svém životě setkal snad každý a jehož právní dopad do majetkové sféry dlužníka může být v řadě případů fatální. Autorka zaměřila publikaci ...

Cena: 638 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.