Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 314/2013 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2013, částka 119, ze dne 4. 10. 2013

314

VYHLÁŠKA

ze dne 17. září 2013

o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 a § 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího systém národních a regionálních účtů v Evropské unii2) a nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky (dále jen „vykazující osoba“), a stanoví rozsah vykazování pro určitý druh údajů z hlediska statistické významnosti.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   fondem peněžního trhu fond kolektivního investování podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího rozvahu sektoru měnových finančních institucí3),
b)   fondem penzijní společnosti důchodový, účastnický nebo transformovaný fond, jehož majetek obhospodařuje penzijní společnost,
c)   cenným papírem i zaknihovaný cenný papír,
d)   výkazem strukturovaný soubor údajů, které mají věcné a formální vazby,
e)   datovým souborem elektronické seskupení údajů výkazu s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, zpracovávány a předávány jako celek,
f)   zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě a které
1.  jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,
2.  byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření elektronických značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, a
3.  jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat.

§ 3
Okruh vykazujících osob

Výkazy sestavují a předkládají tyto vykazující osoby:

a)   obhospodařovatel, kterým je
1.  investiční společnost,
2.  jiná osoba, která obhospodařuje investiční fond,
b)   samosprávný investiční fond,
c)   finanční instituce zapsaná v obchodním rejstříku s předmětem činnosti, který převážně spadá do ostatního finančního zprostředkování podle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE 64.9), a která v rámci svého podnikání jako svou rozhodující nebo podstatnou činnost poskytuje úvěry nebo půjčky nebo uzavírá smlouvy obdobné povahy, například finanční leasing, faktoring, spotřebitelský úvěr, financování splátkového prodeje, a to včetně zahraniční osoby s obdobnou náplní činnosti, která podniká na území České republiky prostřednictvím pobočky (dále jen „zprostředkovatel financování aktiv“),
d)   tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna a pobočka pojišťovny nebo zajišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu, která provozuje pojišťovací nebo zajišťovací činnost na území České republiky (dále jen „pojišťovna“),
e)   penzijní společnost,
f)   účelová finanční společnost pro sekuritizaci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie4) nebo osoba, která podle přímo použitelného předpisu Evropské unie za předkládání výkazů účelové finanční společnosti zapojené do sekuritizačních transakcí odpovídá5) (dále jen „účelová finanční společnost pro sekuritizaci“),
g)   obchodník s cennými papíry nebo pobočka zahraničního obchodníka s cennými papíry, která poskytuje investiční služby na území České republiky (dále jen „obchodník s cennými papíry“).

§ 4
Výkazy investičního fondu

(1) Obhospodařovatel k poslednímu dni každého kalendářního měsíce sestavuje jednotlivě za každý jím obhospodařovaný investiční fond výkaz

a)   FKI (ČNB) 1-12 „Měsíční bilance aktiv a pasiv investičního fondu“,
b)   FKI (ČNB) 3-12 „Měsíční přehled držených a vydaných účastnických cenných papírů investičního fondu“,
c)   FKI (ČNB) 4-12 „Měsíční výkaz o změnách v ocenění investičního fondu“.

(2) Výkazy podle odstavce 1 obhospodařovatel předkládá České národní bance vždy do 25 dnů následujícího měsíce, s výjimkou výkazu sestavovaného za fond peněžního trhu, který obhospodařovatel předkládá České národní bance vždy do 15 dnů následujícího měsíce.

(3) Obhospodařovatel fondu kvalifikovaných investorů k poslednímu dni každého kalendářního měsíce sestavuje a předkládá České národní bance jednotlivě za každý jím obhospodařovaný fond výkaz FKI (ČNB) 5-12 „Měsíční výkaz fondu kvalifikovaných investorů o objemu vydaných a odkoupených podílových listů/investičních akcií“, a to vždy do 30 dnů následujícího měsíce.

(4) Obhospodařovatel investičního fondu, který je akciovou společností s proměnným základním kapitálem, která vytváří podfondy, sestavuje a předkládá výkazy podle odstavců 1 až 3 jednotlivě za každý z těchto podfondů.

(5) Samosprávný investiční fond sestavuje a předkládá České národní bance výkazy podle odstavců 1 až 3. Pokud je samosprávný investiční fond akciovou společností s proměnným základním kapitálem, která vytváří podfondy, sestavuje a předkládá výkazy podle odstavců 1 až 3 jednotlivě za každý z těchto podfondů.

(6) Obsah výkazů podle odstavců 1 a 3 je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 5
Výkazy zprostředkovatele financování aktiv

(1) Zprostředkovatel financování aktiv ke konci každého kalendářního čtvrtletí sestavuje a předkládá České národní bance výkaz OFZ (ČNB) 3-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv zprostředkovatele financování aktiv“, a to vždy do 20 dnů druhého měsíce následujícího po skončení čtvrtletí.

(2) Zprostředkovatel financování aktiv, který v bilanci aktiv a pasiv vykazuje položky ve vztahu k zahraničí,

a)   k poslednímu dni každého kalendářního měsíce sestavuje a předkládá České národní bance výkaz PB (ČNB) 61-12 „Měsíční výkaz o úvěrech a vkladech ve vztahu k zahraničí“, a to vždy do 25 dnů následujícího měsíce,
b)   ke konci každého kalendářního čtvrtletí sestavuje a předkládá České národní bance výkaz PB (ČNB) 62-04 „Čtvrtletní výkaz – splátkový kalendář dlouhodobých finančních úvěrů přijatých ze zahraničí“, a to vždy do 30 dnů následujících po skončení čtvrtletí,
c)   ke konci každého kalendářního roku sestavuje a předkládá České národní bance výkaz PB (ČNB) 63-01 „Roční výkaz o přímých zahraničních investicích“, a to vždy do 30 dnů následujících po skončení roku.

(3) Obsah výkazů podle odstavců 1 a 2 je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 6
Výkazy pojišťovny

(1) Pojišťovna k poslednímu dni každého kalendářního měsíce sestavuje a předkládá České národní bance výkaz V (ČNB) 28-12 „Měsíční přehled držených zahraničních cenných papírů“, a to vždy do 20 dnů následujícího měsíce.

(2) Pojišťovna ke konci každého kalendářního čtvrtletí sestavuje a předkládá České národní bance výkaz POJ (ČNB) 11-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv pojišťovny“, a to vždy do 30 dnů následujících po skončení čtvrtletí.

(3) Obsah výkazů podle odstavců 1 a 2 je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 7
Výkaz penzijní společnosti

(1) Penzijní společnost ke konci každého kalendářního čtvrtletí sestavuje výkaz PEF (ČNB) 12-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv penzijní společnosti/fondu penzijní společnosti“, a to samostatně za penzijní společnost a za každý jednotlivý fond penzijní společnosti.

(2) Výkaz podle odstavce 1 penzijní společnost předkládá České národní bance vždy do 30 dnů následujících po skončení čtvrtletí.

(3) Obsah výkazu podle odstavce 1 je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 8
Výkazy účelové finanční společnosti pro sekuritizaci

(1) Účelová finanční společnost pro sekuritizaci ke konci každého kalendářního čtvrtletí sestavuje výkaz

a)   OFZ (ČNB) 90-04 „Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv účelové finanční společnosti pro sekuritizaci“,
b)   OFZ (ČNB) 91-04 „Čtvrtletní přehled držených cenných papírů účelové finanční společnosti pro sekuritizaci“,
c)   OFZ (ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz o finančních transakcích účelové finanční společnosti pro sekuritizaci“.

(2) Výkazy podle odstavce 1 účelová finanční společnost pro sekuritizaci předkládá České národní bance vždy do 25 dnů následujících po skončení čtvrtletí.

(3) Obsah výkazů podle odstavce 1 je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 9
Výkazy obchodníka s cennými papíry

(1) Obchodník s cennými papíry k poslednímu dni každého kalendářního měsíce sestavuje a předkládá České národní bance výkaz V (ČNB) 28-12 „Měsíční přehled držených zahraničních cenných papírů“, a to vždy do 20 dnů následujícího měsíce.

(2) Obchodník s cennými papíry ke konci každého kalendářního čtvrtletí sestavuje a předkládá České národní bance výkaz P (ČNB) 3-04 „Předpokládaná inkasa nerezidentů z tuzemských cenných papírů“, a to vždy do 20 dnů následujících po skončení čtvrtletí.

(3) Obsah výkazů podle odstavců 1 a 2 je stanoven v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 10
Hledisko statistické významnosti

(1) Vykazující osoba po obdržení informace o uplatnění hlediska statistické významnosti předkládá České národní bance jednou ročně pouze hodnotu celkových aktiv vykazovaných podle této vyhlášky podle stavu k 31. prosinci, a to doručením v listinné nebo elektronické formě do 20. února následujícího kalendářního roku.

(2) Dojde-li následně ke statisticky významné změně v objemu vykazovaných aktiv, Česká národní banka sdělí vykazující osobě, že již nebude předkládat hodnotu celkových aktiv podle odstavce 1 a vykazující osoba sestavuje a předkládá výkaz podle této vyhlášky.

(3) Statistická významnost se pro účely této vyhlášky zjišťuje podílem aktiv vykazující osoby na celkovém objemu aktiv všech vykazujících osob v daném okruhu vykazujících osob.

Způsob sestavování výkazů
§ 11

(1) Vykazující osoba vytváří z údajů svého informačního systému datový soubor s hodnotami údajů, který předává jako součást datové zprávy České národní bance.

(2) Vykazující osoba použije při sestavování výkazů údaje z vlastního účetnictví a další podklady platné ke dni sestavení výkazu a postupuje podle pravidel pro sestavování účetní závěrky6).

(3) Pro oceňování vykazovaných údajů se používají způsoby stanovené právním předpisem upravujícím vedení účetnictví7).

(4) Pro přepočet údajů v cizích měnách na údaje vykazované v české měně použije vykazující osoba kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou pro den sestavení výkazu. Jedná-li se o údaje o transakcích ve vztahu k zahraničí, použije se kurz devizového trhu vyhlášený pro den uskutečnění transakce, nebo pro den, kdy bylo o transakci účtováno, anebo se použije průměrný kurz devizového trhu za vykazované období. Pro přepočet údajů v cizích měnách, pro něž Česká národní banka nevyhlašuje kurz devizového trhu, postupuje vykazující osoba podle pravidel pro sestavování účetní závěrky.

§ 12

Při vykazování údajů o pohledávkách a závazcích vůči měnovým finančním institucím8), které jsou rezidenty9)

a)   České republiky, používá vykazující osoba pro jejich identifikaci a klasifikaci „Seznam měnových finančních institucí v České republice“ vydaný a aktualizovaný Českou národní bankou, která jej uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b)   členských států Evropské unie, s výjimkou České republiky, používá vykazující osoba pro jejich identifikaci a klasifikaci „Seznam měnových finančních institucí a institucí podléhajících minimálním rezervám“ vydaný a aktualizovaný Evropskou centrální bankou, která jej uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Předkládání výkazů
§ 13

(1) Vykazující osoba předkládá výkazy České národní bance v elektronické podobě jako datové zprávy a ve struktuře a formě datových souborů, které jsou dostupné prostřednictvím

a)   programové aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b)   vlastní programové aplikace vykazující osoby umožňující elektronickou výměnu informací (EDI/EDIFACT), nebo
c)   vlastní programové aplikace vykazující osoby, která používá pro předání výkazu webové služby České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).

(2) Datové zprávy zasílané prostřednictvím programových aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) podepíše kontaktní osoba uznávaným elektronickým podpisem10).

(3) Datové zprávy zasílané prostřednictvím programové aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) označí vykazující osoba zabezpečovací značkou založenou na certifikátu vydaném Českou národní bankou.

§ 14

(1) Pokud jsou předložené výkazy správné a úplné, Česká národní banka prostřednictvím programové aplikace uvedené v § 13 odst. 1 potvrdí vykazující osobě jejich přijetí.

(2) Požaduje-li to Česká národní banka, vykazující osoba provede opravu nesprávných nebo neúplných výkazů, opravené výkazy ve stanovené lhůtě předloží České národní bance způsobem stanoveným v § 13 a v případě potřeby poskytne požadované vysvětlení.

(3) Pokud vykazující osoba zjistí, že údaje dříve předloženého výkazu nejsou správné, provede prostřednictvím programové aplikace uvedené v § 13 odst. 1 opravu dat tohoto výkazu a v případě potřeby i dat výkazů souvisejících a neprodleně uvědomí o provedení, rozsahu a obsahu oprav Českou národní banku.

§ 15

(1) Dojde-li na základě ověření účetní závěrky auditorem ke změnám vykazovaných údajů ve výkazech sestavených k 31. prosinci a předložených České národní bance podle této vyhlášky, sestaví a předloží vykazující osoba tyto výkazy znovu s upravenými hodnotami do 15 dnů po provedení odpovídajících změn v účetnictví. Opětovné předložení výkazů sestavených k 31. prosinci provede vykazující osoba formou zvláštní dodatečné opravy z důvodu auditu.

(2) Pokud jsou ovlivněny úpravou údajů podle odstavce 1 také další výkazy, vykazující osoba je sestaví a předloží znovu. Opětovné předložení upravených výkazů provede vykazující osoba formou běžné opravy do 30 dnů po předložení upravených výkazů sestavených k 31. prosinci.

§ 16

(1) Vykazující osoba, která sestavuje a předkládá výkazy České národní bance pomocí programové aplikace uvedené v § 13 odst. 1 písm. a) nebo c), sdělí České národní bance

a)   jména nejméně 2 kontaktních osob,
b)   adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty těchto osob a
c)   číslo kvalifikovaného certifikátu, včetně názvu a identifikačního čísla osoby poskytovatele certifikačních služeb, který jej vydal.

(2) Vykazující osoba sdělí České národní bance bez zbytečného odkladu každou změnu údajů podle odstavce 1.

(3) Pokud jsou výkazy sestavovány a předkládány České národní bance pomocí programové aplikace uvedené v § 13 odst. 1 písm. b), Česká národní banka na požádání vystaví certifikát určený k vytváření zabezpečovací značky uvedené v § 13 odst. 3.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 17
Přechodné ustanovení

Pro povinnost sestavit a předložit výkazy, které se vztahují k období do 31. prosince 2013, se použije vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 18
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.  Vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí.
2.  Vyhláška č. 34/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí.
3.  Vyhláška č. 385/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 34/2006 Sb.
4.  Vyhláška č. 225/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů.
5.  Vyhláška č. 291/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů.
6.  Vyhláška č. 413/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů.

§ 19
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Čl. 5 Protokolu (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.
Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou, v platném znění.
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 25/2009 ze dne 19. prosince 2008 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (přepracované znění) (ECB/2008/32), v platném znění.
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 958/2007 ze dne 27. července 2007 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2007/8).
Nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 24/2009 ze dne 19. prosince 2008 o statistice aktiv a pasiv účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí (ECB/2008/30).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, v platném znění.
2)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii.
3)   Čl. 1a nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 25/2009, v platném znění.
4)   Čl. 1 bod 1) nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 24/2009.
5)   Čl. 2 odst. 3 nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 24/2009.
6)   Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů.
7)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
8)   Nařízení Rady (ES) č. 2533/98.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013.
Čl. 1 nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 25/2009, v platném znění.
9)   Příloha A kapitola 1 bod 1.61 až 1.63 a kapitola 2 bod 2.04 až 2.11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013.
10)   § 11 odst. 3 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č.  167/2012 Sb.

E-shop

Autorský zákon - Praktický komentář s judikaturou

Autorský zákon - Praktický komentář s judikaturou

Radim Polčák, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Matěj Myška, Jiří Hrabánek, Jan Zibner, Michal Šalamoun, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nejnovější komentář k autorskému zákonu sestavil kolektiv čtrnácti renomovaných autorů, kteří v něm uplatnili své hluboké teoretické znalosti i dlouholeté zkušenosti z právní praxe. Publikace nabízí podrobný výklad k jednotlivým paragrafům autorského zákona doplněný rozborem ... pokračování

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Dávky pomoci v hmotné nouzi

Dávky pomoci v hmotné nouzi

JUDr. Naděžda Břeská, Mgr. Tomáš Urban, Mgr. Lucie Vránová - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší podrobný popis jednotlivých dávek systému pomoci v hmotné nouzi (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci), a to i ve vazbách na ostatní dávkové systémy. Podrobněji k obsahu publikace Jde o srozumitelný a ucelený výklad celého systému ... pokračování

Cena: 349 KčKOUPIT

Lex voucher. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru ...

Lex voucher. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru ...

Klára Dvořáková (roz. Havlíčková), Alice Frýbová - C. H. Beck

Právní úprava smlouvy o zájezdu ukládá pořadateli zájezdu, kterým je v praxi cestovní kancelář, v situaci, kdy nemůže zájezd poskytnout, povinnost vrátit zákazníkovi platby přijaté za neuskutečněné zájezdy ... pokračování

Cena: 250 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.