Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


261

VYHLÁŠKA

ze dne 20. srpna 2013,

kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 172 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 342/2006 Sb. a zákona č. 242/2008 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhlášky č. 323/2008 Sb. a vyhlášky č. 21/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Nejnižší počet žáků ve střední škole s plným počtem ročníků je 60. Nejnižší počet studentů ve vyšší odborné škole s plným počtem ročníků je 20.

(2) Nejnižší počet žáků ve třídě ve střední škole je 15. Nejnižší počet studentů ve studijní skupině ve vyšší odborné škole při zahájení vzdělávání v prvním ročníku je 5.“.

2. V § 6 odstavec 5 zní:

„(5) Jarní prázdniny trvají jeden týden v období měsíce ledna až března. Termín jejich konání stanoví ředitel školy v období měsíce ledna až března a vyhlásí jej nejpozději do 30. září předchozího kalendářního roku.“.

3. V § 8 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka nebo studenta ve škole nebo školském zařízení zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů,“.

4. V § 8 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   úraz žáka nebo studenta, jehož důsledkem nebyla jeho nepřítomnost nebo byla nepřítomnost kratší 2 po sobě následujících vyučovacích dnů, u kterého lze očekávat poskytnutí náhrady za bolest nebo náhrady za ztížení společenského uplatnění, nebo“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

5. V § 8 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

6. V § 8 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu aktualizuje záznam o úrazu

a)   pokud byla poskytnuta náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, nebo
b)   v případě smrtelného úrazu, pokud k úmrtí došlo po vyhotovení záznamu o úrazu.“.

7. V § 9 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Nasvědčují-li okolnosti úrazu tomu, že jednáním, jímž k němu došlo, byl spáchán trestný čin, učiní škola nebo školské zařízení bezodkladné ohlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky a Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“).“.

8. § 10 včetně nadpisu zní:

㤠10
Zasílání záznamu o úrazu
(K § 29 odst. 3 zákona)

Záznam o úrazu podle § 8 odst. 1 se nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho vyhotovení zasílá

a)   ministerstvu,
b)   zdravotní pojišťovně zraněného žáka nebo studenta,
c)   v případě těžkého nebo smrtelného úrazu Policii České republiky.“.

9. V § 11 odstavec 2 zní:

„(2) Součástí přihlášky jsou dále doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem školy, které určí ředitel školy, například doklady o výsledcích v odborných soutěžích, o publikační činnosti, o získaných profesních kvalifikacích5a) nebo o dosaženém dalším vzdělání ve škole.“.

10. V § 13 odst. 2 se slova „7. května“ nahrazují slovy „30. dubna“.

11. V § 13 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.

12. V § 13 odst. 6 větě druhé se slova „5 dnů“ nahrazují slovy „7 dnů“.

13. V § 14 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

14. V § 15 odst. 2 se slova „Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“)“ nahrazují slovem „ministerstvu“.

15. V § 17 odst. 7 se slova „není horší než“ nahrazují slovy „není vyšší než“.

16. V § 20 odst. 2 se slovo „dílčí“ nahrazuje slovem „profesní“.

17. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 19 zní:

㤠26a
Profilová část maturitní zkoušky
(K § 81 odst. 11 zákona)

Pro pravidla průběhu a způsobu, kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky, pro pravidla pro přípravu, organizaci a řízení profilové části maturitní zkoušky a pro pravidla o obsahu, formě, způsobu a termínech podání přihlášky k maturitní, náhradní nebo opravné zkoušce, o obsahu, termínech, formě a způsobu předávaní údajů z těchto přihlášek, o rozsahu, obsahu, způsobu a formě vedení příslušných evidencí, o způsobu předávání dat do těchto evidencí, o způsobu ochrany údajů v nich obsažených a o náležitostech maturitních protokolů a způsobu jejich zpracování a vydávání se použijí obdobně ustanovení jiného právního předpisu19).


19) Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.“.

18. V § 27 odst. 2 se slova „15. června“ nahrazují slovy „1. června“.

19. V § 34 odst. 4 se za slova „předseda zkušební komise v“ vkládá slovo „poslední“.

20. V § 43 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Termín se rovněž zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

21. V § 45 odst. 1 písmeno c) zní:

„c)   rámcový popis personálního zabezpečení školy,“.

22. V § 45 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) a k), která znějí:

„j)   údaje o prevenci sociálně patologických jevů,
k)   údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.“.

23. § 46 a 47 se včetně nadpisů zrušují.

24. V § 48a odst. 2 se za slova „zaměstnance bezpečnostních sborů“ vkládají slova „ , zaměstnance škol a školských zařízení zřizovaných ministerstvem“.

25. § 48b včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 20 zní:

㤠48b
Výkon inspekční činnosti
(K § 175 odst. 6 zákona)

(1) Výkon inspekční činnosti vůči policejním školám a školským zařízením zřizovaným ministerstvem a vůči jejich smluvním subjektům je svěřen organizačnímu článku (odboru) ministerstva, určenému organizačním řádem ministerstva. Oprávnění k výkonu této inspekční činnosti prokazují zaměstnanci určeného organizačního článku ministerstva průkazem inspekčního pracovníka, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Výkon inspekční činnosti vůči školám a školským zařízením požární ochrany zřizovaným ministerstvem a vůči jejich smluvním subjektům náleží Generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky20). Oprávnění k výkonu této inspekční činnosti prokazují příslušníci a zaměstnanci Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky průkazem inspekčního pracovníka, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.


20) § 25 odst. 1 a § 26 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.“.

26. § 49 včetně nadpisu zní:

㤠49
Společná ustanovení

Ustanovení upravující střední vzdělávání, s výjimkou § 11 odst. 1 písm. a), b) a f), odst. 3 a 4 a § 12 odst. 1, se vztahují i na nástavbové studium a zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.“.

27. Doplňují se přílohy č. 3 a 4, které znějí:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 2/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 2/2006 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2013.

Ministr:
Ing. Pecina, MBA, v. r.

E-shop

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

Jaromír Jirsa, Marek Doležal, Petr Vojtek, Bohuslav Petr, Kael Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání. V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha I obsahuje výklad § 1 až 250l o. s. ř., tedy ...

Cena: 3 645 KčKOUPIT

Zápisy práv do katastru nemovitostí, 2. vydání

Zápisy práv do katastru nemovitostí, 2. vydání

Jan Pavelec - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Zápisy práv do katastru nemovitostí obsahuje podrobný výklad jednotlivých typů věcných práv k nemovitostem, a to optikou katastrálního úřadu. Výkladu věcných práv proto předchází podrobný výklad procesních aspektů vkladového řízení a meritorního přezkumu doručených ...

Cena: 1 870 KčKOUPIT

Správní trestání

Správní trestání

Kateřina Frumarová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zaměřuje na oblast správního trestání v nejširším smyslu. Zabývá se nejen odpovědností za správní delikty ve smyslu práva správního, ale širokou pozornost věnuje i odpovědnosti za platební delikty z pohledu práva finančního. Stručněji pak přibližuje deliktní odpovědnost ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.