Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Monografie komplexně pojednává o fiduciárních povinnostech jakožto základních povinnostech správců cizích záležitostí. Autoři při hledání odpovědi na otázku, co je to fiduciární pozice a jaká je její náplň, vycházejí z regulace a doktrinálního vývoje fiduciárních povinností ve Spojených státech amerických (důraz je kladen na stát Delaware), Velké Británii a Spolkové republice Německo. Zohledněn je též vývoj problematiky v České republice. Na základě dosažených zjištění autoři vymezují fiduciární pozici a z ní vyplývající povinnosti (povinnost loajality, povinnost péče). Na základě dosažených zjištění předkládají modelové řešení, které by mělo sloužit při výkladu stávající české úpravy i jako zdroj inspirace de lege ferenda.

autoři: Aleš Borkovec, Lucie Josková, Petr Tomášek; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 3. 8. 2022, 253 stran
ISBN: 978-80-7502-493-0

Cena: 490 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Autoři - str.  9
Seznam použitých zkratek - str.  11
1 Úvod - str.  13
2 Národní zpráva – Velká Británie - str. 15
2.1 Pojetí fiduciárních vztahů - str.  15
2.1.1 Přístupy k fiduciárním vztahům - str.  15
2.1.2 Příklady fiduciárních vztahů - str.  17
2.2 Správce cizího majetku (trustee) - str.  21
2.2.1 Obecně o trustu - str.  21
2.2.2 Povinnost loajality - str.  27
2.2.3 Povinnost péče - str.  32
2.3 Člen správní rady obchodní společnosti - str.  37
2.3.1 Obecně o obchodní společnosti a vztahu člena správní rady k ní - str.  37
2.3.2 Charakter povinnosti loajality a povinnosti péče - str.  41
2.3.3 Povinnost loajality - str.  43
2.3.4 Povinnost péče - str.  52
2.4 Ostatní fiduciární vztahy - str.  55
2.4.1 Advokát - str.  55
2.4.2 Zaměstnanec - str.  57
2.5 Shrnutí - str.  60
3 Národní zpráva – Spojené státy americké - str.  63
3.1 Pojetí fiduciárních vztahů - str.  63
3.2 Správce cizích záležitostí (trustee) - str.  65
3.2.1 Charakteristika trustu - str. 65
3.2.2 Základní povinnosti správce - str.  67
3.3 Člen voleného orgánu obchodní společnosti - str.  70
3.3.1 Obecně o kapitálové společnosti - str.  70
3.3.2 Fiduciární povinnosti obecně - str.  70
3.3.3 Povinnost loajality a střet zájmů - str.  73
3.3.4 Kategorizace porušení povinnosti loajality - str.  78
3.3.5 Povinnost péče - str.  85
3.4 Shrnutí - str.  99
4 Národní zpráva – Německo - str.  103
4.1 Pojetí fiduciárních vztahů - str.  103
4.2 Správce cizího majetku (Treuhänder) - str.  104
4.2.1 Obecně o Treuhand - str.  105
4.2.2 Postavení správce (Treuhänder) - str.  110
4.2.3 Základní povinnost: povinnost chránit cizí zájmy/povinnost loajality - str.  111
4.2.4 Povinnost péče - str.  114
4.2.5 Přípustnost modifikace základních povinností - str.  114
4.3 Člen voleného orgánu kapitálové společnosti - str.  115
4.3.1 Obecně o kapitálové společnosti - str.  115
4.3.2 Člen voleného orgánu jako Treuhänder? - str.  115
4.3.3 Základní povinnosti - str.  116
4.3.4 Povinnost loajality - str.  117
4.3.5 Povinnost péče - str. 126
4.3.6 Přípustnost modifikace povinnosti loajality a povinnosti péče - str.  129
4.4 Shrnutí - str.  134
5 Národní zpráva – Česká republika - str.  137
5.1 Pojetí fiduciárních vztahů - str.  137
5.2 Správce cizího majetku - str.  141
5.2.1 Obecně o správě cizího majetku - str.  141
5.2.2 Základní povinnosti správce cizího majetku - str.  143
5.2.3 Specifika postavení svěřenského správce - str.  146
5.3 Člen voleného orgánu kapitálové společnosti - str. 148
5.3.1 Charakter vztahu člena voleného orgánu a společnosti - str.  148
5.3.2 Povinnost péče řádného hospodáře - str.  149
5.3.3 Povinnost loajality - str.  151
5.3.4 Povinnost péče - str.  154
5.3.5 Přípustnost modifikace povinnosti loajality a povinnosti péče - str.  157
5.4 Ostatní fiduciární vztahy - str.  160
5.5 Shrnutí - str.  162
6 Povaha fiduciární pozice - str. 165
6.1 Terminologie - str. 165
6.1.1 Equity - str.  165
6.1.2 Law a Equity - str.  167
6.1.3 Pojem „závazek“ - str. 169
6.1.4 Pojem „povinnost“ - str.  174
6.1.5 Pojem „vztah“ - str.  174
6.1.6 Pojmy „odpovědnost“ a „závazek“ - str.  175
6.2 Majetkové poměry v trustu - str.  176
6.2.1 Poměr (vztah) beneficienta k majetku trustu - str.  176
6.2.2 Poměr (vztah) správce k majetku trustu - str. 176
6.3 Práva in rem a práva in personam - str.  178
6.4 Fiduciární pozice a fiduciární vztah - str. 180
6.4.1 Povinnost loajality jako povinnost „neobohacovat se“ - str.  180
6.4.2 Fiduciární pozice - str.  181
6.4.3 Fiduciární vztah obecně - str. 182
6.4.4 Občané a akcionáři jako beneficienti - str. 184
6.5 Shrnutí - str. 186
7 Fiduciární povinnosti - str. 187
7.1 Obecně o fiduciárních povinnostech - str. 187
7.2 Povinnost loajality - str. 189
7.2.1 Zdroj povinnosti loajality - str. 190
7.2.2 Obsah povinnosti loajality - str. 192
7.2.3 Modifikace povinnosti loajality - str.  202
7.3 Povinnost péče - str.  204
7.3.1 Obsah povinnosti péče - str. 205
7.3.2 Modifikace povinnosti péče - str. 210
7.4 Vztah povinnosti loajality a povinnosti péče - str.  214
7.4.1 Rozdíly mezi povinností loajality a povinností péče - str. 214
7.4.2 Která z povinností je fiduciární? - str. 215
7.5 Shrnutí - str. 216
8 Závěr - str. 219
Seznam literatury a dalších zdrojů - str.  227
Rejstřík - str.  251

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 dochází k velkým změnám občanského zákoníku – uzavírání smluv, záruka za jakost, práva z vadného plnění, postavení spotřebitele, zneužívající ujednání, odstoupení od smlouvy a další změny (zde); nově jsou zařazena ustanovení ohledně poskytování digitálního obsahu. Do ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Občanský zákoník, Svazek II (§ 655 až 975)  - Komentář, 2. vydání

Občanský zákoník, Svazek II (§ 655 až 975) - Komentář, 2. vydání

Michaela Zuklínová, David Elischer, Hana Nová, Dita Frintová, Ondřej Frinta a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která ...

Cena: 1 995 KčKOUPIT

Občanské právo hmotné 4

Občanské právo hmotné 4

Jan Dvořák, Jiří Švestka, Michaela Zuklínová a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Čtvrtý svazek základní vysokoškolské učebnice obsahuje výklad dědického práva podle hlavy III části třetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Kniha navazuje na první tři svazky, které čtenáře provedly obecnou a rodinnou částí a obecným výkladem k věcným právům. Dědické právo po ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Dědické právo v praxi. 2.vydání

Dědické právo v praxi. 2.vydání

Jiří Svoboda, Ondřej Klička - C. H. Beck

Publikace Dědické právo v praxi, která vychází v novém aktualizovaném a rozšířeném vydání, nabízí opět ucelený přehled všech institutů tohoto odvětví soukromého práva. Autoři se v maximální míře snažili sumarizovat aktuální názory právní doktríny a především zohlednit všechna ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

Tomáš Tintěra, Pavel Petr a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhý díl učebnice základů závazkového práva přehledně a srozumitelně představuje stěžejní oblasti zvláštní části závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech. Ve druhém vydání byly do učebnice zapracovány změny právní úpravy i nejnovější judikatura. Autoři ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Silvie Štaňko - C. H. Beck

Publikace se zabývá problematikou právního postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti v situaci, kdy do jeho působnosti zasahuje vliv řídící osoby koncernu. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Roman Fiala, Ljubomír Drápal a kolektiv - C. H. Beck

Velký komentář k občanskému zákoníku – Dědické právo – vychází již ve 2. vydání. Renomovaní autoři, stejní jako v 1. vydání, pečlivě doplnili komentář o nové poznatky z praxe, rozšířili výrazně judikaturu i ...

Cena: 2 510 KčKOUPIT

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Eva Fialová, Ján Matejka, Veronika Příbaň Žolnerčíková, Alžběta Solarczyk Krausová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Provoz autonomních vozidel, která budou jednou nepochybně jezdit na našich silnicích, vyvolává řadu právních otázek. Jednou z těch nejpalčivějších je problematika odpovědnosti za škodu. V současnosti je převážná většina nehod způsobena chybou člověka, u autonomních vozidel bude ...

Cena: 380 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.