Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Monografie komplexně pojednává o fiduciárních povinnostech jakožto základních povinnostech správců cizích záležitostí. Autoři při hledání odpovědi na otázku, co je to fiduciární pozice a jaká je její náplň, vycházejí z regulace a doktrinálního vývoje fiduciárních povinností ve Spojených státech amerických (důraz je kladen na stát Delaware), Velké Británii a Spolkové republice Německo. Zohledněn je též vývoj problematiky v České republice. Na základě dosažených zjištění autoři vymezují fiduciární pozici a z ní vyplývající povinnosti (povinnost loajality, povinnost péče). Na základě dosažených zjištění předkládají modelové řešení, které by mělo sloužit při výkladu stávající české úpravy i jako zdroj inspirace de lege ferenda.

autoři: Aleš Borkovec, Lucie Josková, Petr Tomášek; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 3. 8. 2022, 253 stran
ISBN: 978-80-7502-493-0

Cena: 490 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Autoři - str.  9
Seznam použitých zkratek - str.  11
1 Úvod - str.  13
2 Národní zpráva – Velká Británie - str. 15
2.1 Pojetí fiduciárních vztahů - str.  15
2.1.1 Přístupy k fiduciárním vztahům - str.  15
2.1.2 Příklady fiduciárních vztahů - str.  17
2.2 Správce cizího majetku (trustee) - str.  21
2.2.1 Obecně o trustu - str.  21
2.2.2 Povinnost loajality - str.  27
2.2.3 Povinnost péče - str.  32
2.3 Člen správní rady obchodní společnosti - str.  37
2.3.1 Obecně o obchodní společnosti a vztahu člena správní rady k ní - str.  37
2.3.2 Charakter povinnosti loajality a povinnosti péče - str.  41
2.3.3 Povinnost loajality - str.  43
2.3.4 Povinnost péče - str.  52
2.4 Ostatní fiduciární vztahy - str.  55
2.4.1 Advokát - str.  55
2.4.2 Zaměstnanec - str.  57
2.5 Shrnutí - str.  60
3 Národní zpráva – Spojené státy americké - str.  63
3.1 Pojetí fiduciárních vztahů - str.  63
3.2 Správce cizích záležitostí (trustee) - str.  65
3.2.1 Charakteristika trustu - str. 65
3.2.2 Základní povinnosti správce - str.  67
3.3 Člen voleného orgánu obchodní společnosti - str.  70
3.3.1 Obecně o kapitálové společnosti - str.  70
3.3.2 Fiduciární povinnosti obecně - str.  70
3.3.3 Povinnost loajality a střet zájmů - str.  73
3.3.4 Kategorizace porušení povinnosti loajality - str.  78
3.3.5 Povinnost péče - str.  85
3.4 Shrnutí - str.  99
4 Národní zpráva – Německo - str.  103
4.1 Pojetí fiduciárních vztahů - str.  103
4.2 Správce cizího majetku (Treuhänder) - str.  104
4.2.1 Obecně o Treuhand - str.  105
4.2.2 Postavení správce (Treuhänder) - str.  110
4.2.3 Základní povinnost: povinnost chránit cizí zájmy/povinnost loajality - str.  111
4.2.4 Povinnost péče - str.  114
4.2.5 Přípustnost modifikace základních povinností - str.  114
4.3 Člen voleného orgánu kapitálové společnosti - str.  115
4.3.1 Obecně o kapitálové společnosti - str.  115
4.3.2 Člen voleného orgánu jako Treuhänder? - str.  115
4.3.3 Základní povinnosti - str.  116
4.3.4 Povinnost loajality - str.  117
4.3.5 Povinnost péče - str. 126
4.3.6 Přípustnost modifikace povinnosti loajality a povinnosti péče - str.  129
4.4 Shrnutí - str.  134
5 Národní zpráva – Česká republika - str.  137
5.1 Pojetí fiduciárních vztahů - str.  137
5.2 Správce cizího majetku - str.  141
5.2.1 Obecně o správě cizího majetku - str.  141
5.2.2 Základní povinnosti správce cizího majetku - str.  143
5.2.3 Specifika postavení svěřenského správce - str.  146
5.3 Člen voleného orgánu kapitálové společnosti - str. 148
5.3.1 Charakter vztahu člena voleného orgánu a společnosti - str.  148
5.3.2 Povinnost péče řádného hospodáře - str.  149
5.3.3 Povinnost loajality - str.  151
5.3.4 Povinnost péče - str.  154
5.3.5 Přípustnost modifikace povinnosti loajality a povinnosti péče - str.  157
5.4 Ostatní fiduciární vztahy - str.  160
5.5 Shrnutí - str.  162
6 Povaha fiduciární pozice - str. 165
6.1 Terminologie - str. 165
6.1.1 Equity - str.  165
6.1.2 Law a Equity - str.  167
6.1.3 Pojem „závazek“ - str. 169
6.1.4 Pojem „povinnost“ - str.  174
6.1.5 Pojem „vztah“ - str.  174
6.1.6 Pojmy „odpovědnost“ a „závazek“ - str.  175
6.2 Majetkové poměry v trustu - str.  176
6.2.1 Poměr (vztah) beneficienta k majetku trustu - str.  176
6.2.2 Poměr (vztah) správce k majetku trustu - str. 176
6.3 Práva in rem a práva in personam - str.  178
6.4 Fiduciární pozice a fiduciární vztah - str. 180
6.4.1 Povinnost loajality jako povinnost „neobohacovat se“ - str.  180
6.4.2 Fiduciární pozice - str.  181
6.4.3 Fiduciární vztah obecně - str. 182
6.4.4 Občané a akcionáři jako beneficienti - str. 184
6.5 Shrnutí - str. 186
7 Fiduciární povinnosti - str. 187
7.1 Obecně o fiduciárních povinnostech - str. 187
7.2 Povinnost loajality - str. 189
7.2.1 Zdroj povinnosti loajality - str. 190
7.2.2 Obsah povinnosti loajality - str. 192
7.2.3 Modifikace povinnosti loajality - str.  202
7.3 Povinnost péče - str.  204
7.3.1 Obsah povinnosti péče - str. 205
7.3.2 Modifikace povinnosti péče - str. 210
7.4 Vztah povinnosti loajality a povinnosti péče - str.  214
7.4.1 Rozdíly mezi povinností loajality a povinností péče - str. 214
7.4.2 Která z povinností je fiduciární? - str. 215
7.5 Shrnutí - str. 216
8 Závěr - str. 219
Seznam literatury a dalších zdrojů - str.  227
Rejstřík - str.  251

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

Obchodní smlouvy. 2. vydání

Obchodní smlouvy. 2. vydání

Jaroslav Janoušek, Jiří Koubek, Petra Macková a kolektiv - C. H. Beck

Druhé aktualizované a rozšířené vydání této praktické publikace je určeno všem, kteří pracují s obchodními smlouvami. Cílem výkladu nejsou teoretické rozbory, ale tipy pro praxi a upozornění na problémy, které přinášejí současné kontrakty. Předkládaná publikace provází čtenáře ... pokračování

Cena: 790 KčKOUPIT

Právo stavby

Právo stavby

Luděk Tichý - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně zpracovává právo stavby jakožto institut, který byl do českého soukromého práva znovu zaveden novým občanským zákoníkem. Kniha vymezuje právo stavby jakožto zvláštní věcné právo k věci cizí, smysl a účel práva stavby a poskytuje ucelený pohled na subjekty ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází již čtvrté, aktualizované a doplněné vydání Průvodce uzavíráním smluv. Publikace přináší komplexní pohled na kontraktační proces, kdy přehledně čtenáře provádí od fáze před uzavřením smlouvy až do okamžiku jejího podpisu. Publikace je pojata formou praktického rozboru ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Inominátní a smíšené smlouvy

Inominátní a smíšené smlouvy

Jan Šidlo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, ... pokračování

Cena: 374 KčKOUPIT

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Eva Dobrovolná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její ... pokračování

Cena: 600 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.