Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


141

VYHLÁŠKA

ze dne 13. května 2011

o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu

Česká národní banka stanoví podle § 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 9 odst. 3, § 11 odst. 2, § 17 odst. 4, § 18 odst. 6, § 20 odst. 4, § 23 odst. 3, § 26 odst. 4, § 29 odst. 2, § 37 odst. 3, § 39 odst. 2, § 47 odst. 3, § 48 odst. 4, § 52a odst. 5, § 52b odst. 4, § 52c odst. 6, § 52e odst. 4, § 52h odst. 4, § 52j odst. 4, § 52m odst. 2, § 54 odst. 3 a § 56 odst. 2 zákona:

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a)   vzor tiskopisu a obsah příloh
1.  žádosti o povolení k činnosti platební instituce,
2.  žádosti o zápis do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu,
3.  žádosti o povolení k činnosti instituce elektronických peněz,
4.  žádosti o zápis do registru vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu,
5.  oznámení záměru nabýt, zvýšit, pozbýt nebo snížit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz nebo záměru ovládnout nebo přestat ovládat instituci elektronických peněz,
6.  oznámení úmyslu platební instituce a instituce elektronických peněz poskytovat platební služby prostřednictvím obchodního zástupce, svěřit výkon některých činností jiné osobě a vykonávat činnost v hostitelském členském státě,
7.  oznámení změny údajů uvedených v žádosti o povolení k činnosti platební instituce nebo instituce elektronických peněz,
8.  oznámení změny údajů uvedených v žádosti o zápis do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu nebo do registru vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu,
b)   způsob plnění požadavků na řídicí a kontrolní systém platební instituce a instituce elektronických peněz,
c)   pravidla pro výpočet výše kapitálu a pro výpočet kapitálové přiměřenosti platební instituce a instituce elektronických peněz včetně jednotlivých přístupů, které se mohou při výpočtu kapitálové přiměřenosti uplatňovat, a
d)   aktiva, do kterých může platební instituce, instituce elektronických peněz, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu a vydavatel elektronických peněz malého rozsahu investovat peněžní prostředky svěřené k provedení platební transakce (dále jen „investiční omezení“).

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců vydaný cizím státem,
1.  jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců,
2.  v němž má nebo v posledních 3 letech měla právnická osoba sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla organizační složku podniku, pokud právní řád tohoto státu upravuje trestní odpovědnost právnických osob,
b)   dokladem o oprávnění k podnikání úplný výpis z evidence podnikatelů nebo jiné evidence podle jiného právního předpisu2), anebo z obdobných evidencí cizích států, obsahující údaje platné v době podání žádosti nebo oznámení včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti nebo oznámení proveden, a dokument opravňující k výkonu jiné činnosti, je-li vydáván podle jiného právního předpisu3), nebo jiný obdobný dokument vydaný příslušným orgánem cizího státu,
c)   finanční institucí osoba, která není institucí podle písmene h) a která jako svou rozhodující či podstatnou činnost nabývá nebo drží podíly nebo členské podíly v právnických osobách nebo vykonává některou z činností, které může vykonávat banka, a dále investiční společnost, investiční fond, penzijní fond, pojišťovna a zajišťovna, které vykonávají činnosti podle jiných právních předpisů, včetně zahraničních osob s obdobnou náplní činnosti,
d)   finančními výkazy
1.  výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 3 účetní období nebo za období, po které osoba vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 účetní období; v případě, že je osoba součástí konsolidačního celku, též konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky za stejné období; má-li být podle jiného právního předpisu4) účetní závěrka ověřena auditorem, rozumí se tím takto ověřená účetní závěrka,
2.  doklady o příjmech, majetku a závazcích za poslední 3 roky, pokud se jedná o fyzickou osobu,
e)   hybridní institucí platební instituce nebo instituce elektronických peněz, která vykonává i jiné podnikatelské činnosti než činnost, k jejímuž výkonu je třeba povolení podle zákona,
f)   informací o osobách s úzkým propojením seznam osob úzce propojených s žadatelem, popis struktury skupiny a způsobu propojení včetně graficky znázorněných vztahů mezi jednotlivými osobami s úzkým propojením, a dále sdělení, zda právní řád státu, v němž má skupina úzké propojení, nebrání výkonu dohledu České národní banky; u osob s úzkým propojením s žadatelem se dále uvedou údaje o těchto osobách podle písmene m) a předmět činnosti jednotlivých osob s úzkým propojením,
g)   informačním systémem funkční celek zabezpečující získávání, zpracování, přenos, sdílení a uchovávání informací v jakékoli formě, včetně příslušného technického vybavení,
h)   institucí
1.  banka nebo zahraniční banka,
2.  spořitelní a úvěrní družstvo,
3.  obchodník s cennými papíry, který splňuje podmínky podle § 8a odst. 1, 2 anebo 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů,
i)   kapitálovou investicí účastnický cenný papír, obchodní podíl, členský podíl, anebo obdobná majetková hodnota, anebo jakákoliv pohledávka, jejíž splacení je vázáno podmínkou podřízenosti5),
j)   obchodním plánem
1.  u platební instituce nebo instituce elektronických peněz skutečně zamýšlený plán na první 3 účetní období činnosti podložený reálnými ekonomickými propočty v rozsahu údajů účetní závěrky podle jiného právního předpisu6) spolu s komentářem k jednotlivým položkám plánu, který vždy obsahuje základní východiska, na nichž je plán postaven, a popis způsobu zajištění jednotlivých činností vykonávaných podle zákona, nebo
2.  u poskytovatele platebních služeb malého rozsahu nebo vydavatele elektronických peněz malého rozsahu skutečně zamýšlený plán na prvních 12 měsíců činnosti, podložený reálnými ekonomickými propočty spolu s komentářem k jednotlivým položkám plánu, který vždy obsahuje základní východiska, na nichž je plán postaven, a popis způsobu zajištění jednotlivých činností vykonávaných podle zákona,
k)   rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o úpadku podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení7), nebo obdobné rozhodnutí podle jiného právního předpisu nebo právního předpisu cizího státu,
l)   strategickým záměrem záměr nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast, nebo stát se osobou ovládající, který zahrnuje informaci o
1.  období, po které má být držena kvalifikovaná účast nebo má být osoba osobou ovládající,
2.  předpokládané změně výše kvalifikované účasti v krátkodobém a dlouhodobém výhledu,
3.  předpokládané míře zapojení do strategického řízení instituce elektronických peněz,
4.  případné podpoře instituce elektronických peněz dodatečným vlastním kapitálem, pokud to bude potřebné pro rozvoj činnosti nebo udržení činnosti,
5.  dohodě s jinými společníky instituce elektronických peněz a
6.  rozvoji činnosti instituce elektronických peněz ve vztahu ke stávajícímu obchodnímu plánu, politice rozdělování zisku či úhrady ztráty, způsobu financování dalšího rozvoje, řídicího a kontrolního systému a případných změnách personálního obsazení a strategického rozvoje; to neplatí, pokud kvalifikovaná účast nepřesahuje 20 %,
m)   údaji o osobě
1.  u právnické osoby obchodní firma, anebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
2.  u fyzické osoby jméno, anebo jména, a příjmení, rodné číslo, datum narození, nebylo-li přiděleno rodné číslo, adresa bydliště ve tvaru ulice, číslo popisné, obec, část obce, poštovní směrovací číslo a stát; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku také obchodní firma, místo podnikání a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
n)   údaji o odborné praxi
1.  informace o druhu odborné praxe,
2.  uvedení osoby, u níž je, nebo byla, odborná praxe vykonávána,
3.  označení pracovního zařazení a popis vykonávané činnosti,
4.  vymezení doby, po kterou byla činnost podle bodu 3 vykonávána,
5.  souhlas s výkonem pracovního zařazení vyžadovaný jinými právními předpisy, pokud byl takový souhlas třeba,
o)   údaji o vzdělání
1.  název a druh nebo typ vzdělávací instituce, studijní program, zaměření studijního programu, doba trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia, popřípadě získané akademické tituly a
2.  přehled kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro činnost platební instituce nebo instituce elektronických peněz s uvedením roku jejich absolvování, zaměření, délky trvání a popřípadě získaných titulů.

ČÁST DRUHÁ
POVOLENÍ, REGISTRACE, OZNÁMENÍ A ZÁPIS

Hlava I
Platební instituce

Žádost o povolení k činnosti platební instituce
(K § 9 odst. 3 zákona)
§ 3

(1) Žádost o povolení k činnosti platební instituce se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Součástí žádosti jsou přílohy podle odstavců 2 až 5.

(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli a informace související s činností žadatele jsou

a)   úplné znění zakladatelských dokumentů,
b)   originál dokladu o oprávnění k podnikání,
c)   originály dokladů o původu počátečního kapitálu a případně dalších finančních zdrojů,
d)   finanční výkazy a
e)   seznam návrhů na vyslovení neplatnosti rozhodnutí nejvyššího orgánu žadatele, o kterých nebylo ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno soudní řízení, pokud byly takové návrhy podány a pokud jde o návrhy, které by mohly mít podstatný vliv na další fungování žadatele.

(3) Přílohami obsahujícími informace související s činností platební instituce jsou

a)   obchodní plán podle § 2 písm. j) bodu 1,
b)   strategie rozvoje činnosti, zejména ve vztahu k navrhovanému obchodnímu plánu a ke střednědobým finančním cílům,
c)   popis řídicího a kontrolního systému obsahující zejména
1.  návrh organizačního uspořádání s vymezením působnosti a rozhodovací pravomoci, v rámci kterého se současně vymezí funkce, jejichž výkon je neslučitelný, a postupy pro zamezení vzniku možného střetu zájmů,
2.  zásady strategického a operativního řízení,
3.  zásady systému řízení rizik včetně zásad souvisejících s kapitálem a kapitálovou přiměřeností,
4.  zásady systému vnitřní kontroly,
5.  předpokládaný počet zaměstnanců, kteří budou zabezpečovat plánované činnosti, a postupy pro organizační zabezpečení jednotlivých činností včetně postupů pro zřizování a využívání poboček a pro uplatňování systému vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
6.  návrh technického zabezpečení jednotlivých činností, včetně vhodného účetního systému a statisticko-evidenčních systémů, a bezpečnostních zásad včetně bezpečnostních zásad pro informační systém,
d)   návrh vnitřních předpisů upravujících zabezpečení ochrany peněžních prostředků svěřených za účelem provedení platební transakce a v případě, že platební instituce zvažuje uzavřít pojistnou smlouvu nebo smlouvu upravující záruku podle § 20 odst. 2 zákona, rovněž návrh pojistné smlouvy nebo smlouvy upravující záruku vypracovaný osobou podle § 20 odst. 3 zákona,
e)   popis rozsahu výkonu jiné podnikatelské činnosti, pokud platební instituce vykonává jinou podnikatelskou činnost než činnost, k jejímuž výkonu je třeba povolení podle zákona, a popis výkonu této jiné podnikatelské činnosti a
f)   údaje potřebné pro výpočet kapitálové přiměřenosti podle všech přístupů.

(4) Přílohami obsahujícími informace o vedoucích osobách žadatele jsou

a)   dotazník podle přílohy č. 2 k této vyhlášce vyplněný za každou vedoucí osobu,
b)   údaje o odborné praxi a údaje o vzdělání každé vedoucí osoby, která skutečně řídí činnost v oblasti poskytování platebních služeb, a
c)   originály dokladů o bezúhonnosti vydaných cizím státem každé vedoucí osoby.

(5) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a o osobách s úzkým propojením s žadatelem jsou

a)   seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou mají kvalifikovanou účast na žadateli, včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami, s údaji o těchto osobách, s uvedením výše podílu na žadateli, anebo jiné formy účasti na žadateli, u osob jednajících ve shodě také skutečnost, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě, a dotazník podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, vyplněný za každou osobu uvedenou v tomto seznamu,
b)   seznam osob, které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu každé osoby podle písmene a), a dotazník podle přílohy č. 2 k této vyhlášce vyplněný za každou osobu uvedenou v tomto seznamu,
c)   originály dokladů o bezúhonnosti vydaných cizím státem každé osoby podle písmene a) a každé osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu každé osoby podle písmene a),
d)   originál dokladu o oprávnění k podnikání každé osoby podle písmene a),
e)   finanční výkazy každé osoby podle písmene a),
f)   informace o osobách s úzkým propojením s žadatelem a
g)   smlouva8), na jejímž základě se osoba podle písmene a) stává osobou ovládající žadatele, pokud je taková smlouva uzavřena, nebo návrh takové smlouvy.

(6) Je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli podle odstavce 5 písm. a) osoba, která je institucí, finanční institucí nebo jinou osobou vykonávající činnost na finančním trhu se sídlem v členském státě, a tato osoba podléhá dohledu příslušného orgánu v členském státě jejího sídla, který posoudil důvěryhodnost osob, které tvoří její statutární orgán nebo jsou členy jejího statutárního orgánu, žadatel za tuto osobu předkládá

a)   přílohu podle odstavce 5 písm. d), a stává-li se tato osoba osobou ovládající žadatele na základě ovládací smlouvy8), také přílohu podle odstavce 5 písm. g) a
b)   originál vyjádření orgánu, který vykonává dohled nad osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli ve státě jejího sídla, o tom, že mu není známo, že by osoba s kvalifikovanou účastí na žadateli nebyla důvěryhodná.

(7) Je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli podle odstavce 5 písm. a) osoba, která má kvalifikovanou účast na instituci, finanční instituci nebo jiné osobě vykonávající činnost na finančním trhu se sídlem v členském státě, a tato instituce, finanční instituce nebo jiná osoba vykonávající činnost na finančním trhu podléhá dohledu příslušného orgánu v členském státě jejího sídla, který posoudil důvěryhodnost osoby s kvalifikovanou účastí, žadatel předkládá

a)   přílohu podle odstavce 5 písm. d) za osobu s kvalifikovanou účastí na žadateli, a stává-li se tato osoba osobou ovládající žadatele na základě ovládací smlouvy8), také přílohu podle odstavce 5 písm. g) a
b)   originál vyjádření orgánu, který vykonává dohled nad institucí, finanční institucí nebo jinou osobou vykonávající činnost na finančním trhu, o tom, že mu není známo, že by osoba s kvalifikovanou účastí na žadateli nebyla důvěryhodná.

§ 4

(1) Žadatel, který má v úmyslu poskytovat platební služby prostřednictvím obchodního zástupce, předkládá kromě informací podle § 3 rovněž informaci o

a)   řídicím a kontrolním systému z hlediska dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu uplatňovaném obchodním zástupcem,
b)   způsobu zajištění kontroly dodržování souladu činností obchodního zástupce s platnými právními předpisy a povolením k činnosti platební instituce včetně způsobu zajištění kontroly kvality poskytovaných platebních služeb obchodním zástupcem,
c)   způsobu a periodicitě poskytování podkladů obchodním zástupcem pro zajištění informační povinnosti platební instituce vůči České národní bance,
d)   způsobu zajištění školení obchodního zástupce k zajištění požadované kvality poskytovaných platebních služeb a souladu s platnými právními předpisy,
e)   kritériích pro posuzování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a dostatečné zkušenosti obchodního zástupce, který je fyzickou osobou, a vedoucí osoby obchodního zástupce, který je právnickou osobou, včetně seznamu dokladů, které bude platební instituce vyžadovat pro tyto účely od obchodního zástupce,
f)   způsobu průběžného ověřování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a dostatečné zkušenosti každé osoby podle písmene e),
g)   způsobu uchování, evidování a aktualizování údajů o každé osobě podle písmene e).

(2) Žadatel dále předkládá návrh vzorové smlouvy mezi platební institucí a obchodním zástupcem.

Hlava II
Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu

§ 5
Žádost o zápis do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu
(K § 37 odst. 3 zákona)

(1) Žádost o zápis do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce. Součástí žádosti jsou přílohy podle odstavců 2 až 4.

(2) Přílohou obsahující základní informace o žadateli je originál dokladu o oprávnění k podnikání.

(3) Přílohami obsahujícími informace o žadateli, je-li fyzickou osobou, a vedoucí osobě jsou

a)   originály dokladů o bezúhonnosti vydaných cizím státem žadatele a každé vedoucí osoby a
b)   dotazník podle přílohy č. 12 k této vyhlášce za každou vedoucí osobu.

(4) Přílohami obsahujícími informace související s činností poskytovatele platebních služeb malého rozsahu jsou

a)   obchodní plán podle § 2 písm. j) bodu 2,
b)   popis opatření, jimiž bude zajištěno dodržení limitů podle § 36 odst. 2 zákona,
c)   strategie rozvoje činnosti, zejména ve vztahu k navrhovanému obchodnímu plánu, a
d)   návrh vnitřních předpisů upravujících zabezpečení ochrany peněžních prostředků svěřených za účelem provedení platební transakce, a v případě, že poskytovatel platebních služeb malého rozsahu hodlá uzavřít pojistnou smlouvu nebo smlouvu upravující záruku podle § 20 odst. 2 zákona, rovněž návrh pojistné smlouvy nebo smlouvy upravující záruku vypracovaný osobou podle § 20 odst. 3 zákona.

Hlava III
Instituce elektronických peněz

§ 6
Žádost o povolení k činnosti instituce elektronických peněz
(K § 47 odst. 3 zákona)

(1) Žádost o povolení k činnosti instituce elektronických peněz se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součástí žádosti jsou přílohy podle odstavců 2 až 5.

(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli a informace související se stávající a budoucí činností žadatele jsou

a)   úplné znění zakladatelských dokumentů,
b)   originál dokladu o oprávnění k podnikání,
c)   originály dokladů o původu počátečního kapitálu a případně dalších finančních zdrojů a o rozsahu splacení základního kapitálu, není-li tento údaj zřejmý z dokladu o oprávnění k podnikání,
d)   finanční výkazy a
e)   seznam návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady žadatele, o kterých nebylo ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno soudní řízení, pokud byly takové návrhy podány a pokud jde o návrhy, které by mohly mít podstatný vliv na další fungování společnosti.

(3) Přílohami obsahujícími informace související s činností instituce elektronických peněz jsou

a)   obchodní plán podle § 2 písm. j) bodu 1,
b)   strategie rozvoje činnosti, zejména ve vztahu k navrhovanému obchodnímu plánu a ke střednědobým finančním cílům,
c)   popis řídicího a kontrolního systému obsahující zejména
1.  návrh organizačního uspořádání s vymezením působností a rozhodovacích pravomocí, v rámci kterého se současně vymezí funkce, jejichž výkon je neslučitelný, a postupy pro zamezení vzniku možného střetu zájmů,
2.  zásady strategického a operativního řízení,
3.  zásady systému řízení rizik včetně zásad souvisejících s kapitálem a kapitálovou přiměřeností,
4.  zásady systému vnitřní kontroly,
5.  předpokládaný počet zaměstnanců, kteří budou zabezpečovat plánované činnosti, a postupy pro organizační zabezpečení jednotlivých činností a pro uplatňování systému vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
6.  návrh technického zabezpečení jednotlivých činností, včetně vhodného účetního systému a statisticko-evidenčních systémů, a bezpečnostních zásad včetně bezpečnostních zásad pro informační systém,
d)   návrh vnitřních předpisů upravujících zabezpečení ochrany peněžních prostředků, proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze, a pokud bude instituce elektronických peněz vykonávat činnosti podle § 46 odst. 2 písm. b) a c) zákona, rovněž návrh vnitřních předpisů upravujících zabezpečení peněžních prostředků svěřených za účelem provedení platební transakce, a v případě, že instituce elektronických peněz hodlá uzavřít pojistnou smlouvu nebo smlouvu upravující záruku podle § 52e odst. 2 zákona, rovněž návrh pojistné smlouvy nebo smlouvy upravující záruku vypracovaný osobou podle § 52e odst. 3 zákona,
e)   popis rozsahu výkonu jiné podnikatelské činnosti, pokud instituce elektronických peněz vykonává jinou podnikatelskou činnost než činnost, k jejímuž výkonu je třeba povolení podle zákona, a popis výkonu této jiné podnikatelské činnosti a
f)   údaje potřebné pro výpočet kapitálové přiměřenosti podle všech přístupů, pokud žadatel hodlá poskytovat platební služby, které se netýkají elektronických peněz.

(4) Přílohami obsahujícími informace o vedoucích osobách žadatele jsou

a)   dotazník podle přílohy č. 2 k této vyhlášce vyplněný za každou vedoucí osobu,
b)   údaje o odborné praxi a údaje o vzdělání každé vedoucí osoby, která skutečně řídí činnost v oblasti vydávání elektronických peněz a v oblasti poskytování platebních služeb, a
c)   originály dokladů o bezúhonnosti vydaných cizím státem každé vedoucí osoby.

(5) Přílohami obsahujícími informace o osobách s kvalifikovanou účastí na žadateli a o osobách s úzkým propojením s žadatelem jsou

a)   seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou mají kvalifikovanou účast na žadateli, včetně graficky znázorněných vztahů mezi těmito osobami, s údaji o těchto osobách, s uvedením výše podílu na žadateli, anebo jiné formy účasti na žadateli, u osob jednajících ve shodě také skutečnost, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě, a dotazník podle přílohy č. 3 k této vyhlášce vyplněný za každou osobu uvedenou v tomto seznamu,
b)   seznam osob, které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu každé osoby podle písmene a) a dotazník podle přílohy č. 2 k této vyhlášce vyplněný za každou osobu uvedenou v tomto seznamu,
c)   originály dokladů o bezúhonnosti vydaných cizím státem každé osoby uvedené v písmeně a) a každé osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu každé osoby podle písmene a),
d)   originál dokladu o oprávnění k podnikání každé osoby podle písmene a),
e)   finanční výkazy každé osoby podle písmene a),
f)   informace o osobách s úzkým propojením s žadatelem a
g)   smlouva8), na jejímž základě se osoba podle písmene a) stává osobou ovládající, pokud je nebo byla taková smlouva uzavřena, nebo návrh takové smlouvy.

(6) Je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli podle odstavce 5 písm. a) osoba, která je institucí, finanční institucí nebo jinou osobou vykonávající činnost na finančním trhu se sídlem v členském státě, a tato osoba podléhá dohledu příslušného orgánu v členském státě jejího sídla, který posoudil důvěryhodnost osob, které tvoří její statutární orgán nebo jsou členy jejího statutárního orgánu, žadatel za tuto osobu předkládá

a)   přílohu podle odstavce 5 písm. d), a stává-li se tato osoba osobou ovládající žadatele na základě ovládací smlouvy8), také přílohu podle odstavce 5 písm. g) a
b)   originál vyjádření orgánu, který vykonává dohled nad osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli ve státě jejího sídla, o tom, že mu není známo, že by osoba s kvalifikovanou účastí na žadateli nebyla důvěryhodná.

(7) Je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli podle odstavce 5 písm. a) osoba, která má kvalifikovanou účast na instituci, finanční instituci nebo jiné osobě vykonávající činnost na finančním trhu se sídlem v členském státě, a tato instituce, finanční instituce nebo jiná osoba vykonávající činnost na finančním trhu podléhá dohledu příslušného orgánu v členském státě jejího sídla, který posoudil důvěryhodnost osoby s kvalifikovanou účastí, žadatel předkládá

a)   přílohu podle odstavce 5 písm. d) za osobu s kvalifikovanou účastí na žadateli, a stává-li se tato osoba osobou ovládající žadatele na základě ovládací smlouvy8), také přílohu podle odstavce 5 písm. g) a
b)   originál vyjádření orgánu, který vykonává dohled nad institucí, finanční institucí nebo jinou osobou vykonávající činnost na finančním trhu, o tom, že mu není známo, že by osoba s kvalifikovanou účastí na žadateli nebyla důvěryhodná.

§ 7
Oznámení záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz
(K § 52b odst. 4 zákona)

(1) Oznámení záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce. Součástí oznámení jsou přílohy podle odstavce 2.

(2) Přílohami obsahujícími základní informace o oznamovateli a informace související se stávající a budoucí činností oznamovatele jsou

a)   originál dokladu o oprávnění k podnikání,
b)   originál dokladu o původu finančních prostředků, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti,
c)   finanční výkazy,
d)   informace o osobách s úzkým propojením s osobou oznamovatele,
e)   popis vztahů mezi oznamovatelem a institucí elektronických peněz, na níž hodlá oznamovatel nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast, a vztahů oznamovatele k osobám se zvláštním vztahem9) k instituci elektronických peněz, minimálně však k osobám, které jsou vedoucími osobami nebo členy dozorčí rady instituce elektronických peněz,
f)   seznam osob, které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu oznamovatele, je-li oznamovatel právnickou osobou,
g)   seznam osob, které jednáním ve shodě s oznamovatelem mají, nabudou nebo zvýší kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz, s údaji o těchto osobách, s uvedením výše podílu nebo jiné formy účasti na instituci elektronických peněz a skutečnosti, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě,
h)   strategický záměr,
i)   originály dokladů o bezúhonnosti vydaných cizím státem oznamovatele,
j)   dotazník podle přílohy č. 2 k této vyhlášce vyplněný za každou osobu podle písmene f) a
k)   dotazník podle přílohy č. 3 k této vyhlášce vyplněný oznamovatelem.

§ 8
Oznámení záměru ovládnout instituci elektronických peněz
(K § 52b odst. 4 zákona)

(1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě oznamující záměr nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast tak, že se stanou osobou ovládající10) instituci elektronických peněz jiným způsobem než podle odstavce 2, postupují podle § 7 obdobně a tento svůj záměr zdůvodní.

(2) Osoba nebo osoby jednající ve shodě oznamující záměr stát se osobou ovládající instituci elektronických peněz na základě ovládací smlouvy8) podávají oznámení na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(3) Přílohami k oznámení podle odstavce 2 jsou

a)   návrh smlouvy,
b)   zdůvodnění záměru stát se osobou ovládající,
c)   originály dokladů o původu finančních prostředků, ze kterých bude plněna povinnost vůči mimo stojícím společníkům,
d)   doklady podle § 7 odst. 2 písm. a), c) až f) a h) až k).

§ 9
Zvláštní ustanovení k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz a k jejímu ovládnutí
(K § 52b odst. 4 zákona)

(1) Je-li oznamovatelem záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz osoba, které Česká národní banka v posledních 5 letech

a)   udělila souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na instituci elektronických peněz, nebo
b)   nevyslovila na základě předloženého oznámení záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz nesouhlas,

podává oznámení na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce, a s oznámením předkládá dokumenty a doklady podle § 7 odst. 2, u kterých došlo ke změně. Oznamovatel v tomto případě zároveň v příloze oznámení uvede, že ostatní údaje a podklady předložené České národní bance v předchozí žádosti o udělení souhlasu nebo oznámení záměru zůstávají beze změny.

(2) Pro oznamovatele záměru ovládnout instituci elektronických peněz platí obdobně odstavec 1 s tím, že s oznámením předkládá dokumenty a doklady podle § 8 odst. 3, u kterých došlo ke změně. Oznamovatel v tomto případě zároveň v příloze oznámení uvede, že ostatní údaje a podklady předložené České národní bance v předchozí žádosti o udělení souhlasu nebo v předchozím oznámení záměru zůstávají beze změny.

(3) Pokud je oznamovatelem záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz nebo záměru ovládnout tuto osobu právnická osoba, která je institucí, finanční institucí nebo jinou osobou vykonávající činnost na finančním trhu se sídlem v členském státě a podléhá dohledu příslušného orgánu ve státě jejího sídla, předkládá oznámení na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce, a s oznámením předkládá pouze originál dokladu o oprávnění k podnikání, strategický záměr, originály dokladů o původu finančních prostředků, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti, a originál vyjádření orgánu dohledu, o tom, že mu není známo, že by oznamovatel nebyl osoba důvěryhodná. Je-li oznamovatelem osoba ovládající instituci elektronických peněz na základě ovládací smlouvy, předkládá též smlouvu, na jejímž základě se oznamovatel stává osobou ovládající, pokud je nebo byla taková smlouva uzavřena, nebo návrh takové smlouvy.

(4) Je-li oznamovatelem záměru nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz nebo záměru ovládnout tuto právnickou osobu osoba, která má kvalifikovanou účast na instituci, finanční instituci nebo jiné osobě vykonávající činnost na finančním trhu se sídlem v členském státě a podléhá dohledu příslušného orgánu v členském státě jejího sídla, který posoudil důvěryhodnost oznamovatele, předkládá oznámení na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce. Oznamovatel s oznámením předkládá pouze originál dokladu o oprávnění k podnikání, strategický záměr, originál vyjádření orgánu, který vykonává dohled nad institucí, finanční institucí nebo jinou osobou vykonávající činnost na finančním trhu, o tom, že mu není známo, že by oznamovatel nebyl osoba důvěryhodná, a jde-li o přímý podíl na instituci elektronických peněz, také originály dokladů o původu finančních prostředků, ze kterých je hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti. Je-li oznamovatelem osoba ovládající instituci elektronických peněz na základě ovládací smlouvy, předkládá též smlouvu, na jejímž základě se oznamovatel stává osobou ovládající, pokud je nebo byla taková smlouva uzavřena, nebo návrh takové smlouvy.

§ 10
Oznámení záměru pozbýt nebo snížit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz nebo záměru přestat ovládat instituci elektronických peněz
(K § 52b odst. 4 zákona)

Oznámení záměru pozbýt nebo snížit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz nebo záměru přestat ovládat instituci elektronických peněz se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.

Hlava IV
Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu

§ 11
Žádost o zápis do registru vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
(K § 54 odst. 3 zákona)

(1) Žádost o zápis do registru vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce. Součástí žádosti jsou přílohy podle odstavců 2 až 4.

(2) Přílohou obsahující základní informace o žadateli je originál dokladu o oprávnění k podnikání.

(3) Přílohami obsahujícími informace o vedoucí osobě jsou

a)   originály dokladů o bezúhonnosti vydaných cizím státem každé vedoucí osoby a
b)   dotazník podle přílohy č. 12 k této vyhlášce za každou vedoucí osobu.

(4) Přílohami obsahujícími informace související s činností vydavatele elektronických peněz malého rozsahu jsou

a)   obchodní plán podle § 2 písm. j) bodu 2,
b)   popis opatření, jimiž bude zajištěno dodržení limitů podle § 53 odst. 2 zákona, případně limitů podle § 53 odst. 3 zákona,
c)   strategie rozvoje činnosti, zejména ve vztahu k navrhovanému obchodnímu plánu,
d)   návrh vnitřních předpisů upravujících zabezpečení ochrany peněžních prostředků, proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze, a pokud bude vydavatel elektronických peněz malého rozsahu vykonávat činnosti podle § 46 odst. 2 písm. c) zákona, rovněž návrh vnitřních předpisů upravujících zabezpečení peněžních prostředků svěřených za účelem provedení platební transakce, a v případě, že vydavatel elektronických peněz malého rozsahu hodlá uzavřít pojistnou smlouvu nebo smlouvu upravující záruku podle § 52e odst. 2 zákona, rovněž návrh pojistné smlouvy nebo smlouvy upravující záruku vypracovaný osobou podle § 52e odst. 3 zákona, a
e)   popis procesu vydávání, používání, uchovávání elektronických peněz a provádění platebních transakcí s nimi včetně jejich zpětné výměny.

ČÁST TŘETÍ
NĚKTERÉ PODMÍNKY VÝKONU ČINNOSTI

Hlava I
Požadavky na řídicí a kontrolní systém

Díl 1
Řídicí a kontrolní systém platební instituce
(K § 18 odst. 6 zákona)

Předpoklady řádné správy a řízení
§ 12

(1) Platební instituce nastaví řídicí a kontrolní systém tak, aby pokrýval veškeré její činnosti, a v případě hybridní instituce činnosti podle § 8 zákona. Součástí řídicího a kontrolního systému platební instituce je vždy také systém vnitřních zásad a postupů k předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

(2) Platební instituce využívá vhodné zdroje, systémy a postupy a přihlíží také k vývoji prostředí, v němž podniká.

(3) Platební instituce zajistí, aby byl řídicí a kontrolní systém přiměřený rozsahu, povaze a složitosti činností, a vždy zajišťuje

a)   trvalý soulad s podmínkami, za kterých bylo platební instituci uděleno povolení k výkonu činnosti, a dalšími stanovenými požadavky a pravidly,
b)   řádný a obezřetný výkon činností a efektivnost při naplňování strategie podnikání a
c)   dostatečnost a spolehlivost informací používaných pro rozhodování a výkon dalších činností platební instituce.

§ 13

(1) Platební instituce zajistí, aby řídicí a kontrolní systém plnil stanovené funkce také v případě výkonu činnosti prostřednictvím obchodních zástupců nebo dalších osob (dále jen „outsourcing“).

(2) Platební instituce nastaví řídicí a kontrolní systém tak, aby sjednání outsourcingu neomezilo soulad činností, které jsou předmětem outsourcingu, s právními předpisy, možnost jejich kontroly platební institucí, plnění informačních povinností vůči České národní bance, výkon dohledu včetně případné kontroly skutečností podléhajících dohledu u poskytovatele outsourcingu a provedení auditu účetní závěrky a dalších ověření stanovených právními předpisy.

(3) Platební instituce zajistí, aby smlouva upravující outsourcing, včetně jejích změn, byla uzavřena způsobem, který umožňuje zachycení jejího obsahu a určení osob, které ji uzavřely.

§ 14

(1) Platební instituce prokazatelně promítne požadavky stanovené na řídicí a kontrolní systém a postupy k jejich naplňování do strategií, organizačního řádu, plánů a dalších vnitřně stanovených zásad a postupů platební instituce (dále jen „vnitřní předpis“).

(2) Platební instituce stanoví postup pro přijímání a změny vnitřních předpisů a zajistí, aby vnitřní předpisy a uplatňované postupy byly pravidelně vyhodnocovány a případně upravovány.

(3) Platební instituce zajistí, aby všichni zaměstnanci byli s vnitřními předpisy v potřebném rozsahu seznámeni a postupovali v souladu s nimi.

(4) Platební instituce promítne k naplnění předpokladu řádné správy a řízení do vnitřních předpisů vybrané uznávané a osvědčené principy a postupy vydávané uznávanými osobami a využívané při činnostech obdobného charakteru (dále jen „uznávaný standard“) a soustavně je uplatňuje. Platební instituce pravidelně prověřuje, zda jí zvolené a uplatňované uznávané standardy jsou nadále vhodné a přiměřené povaze, rozsahu a složitosti jejích činností a zjištěné nedostatky odstraní.

(5) Řídicí a kontrolní systém platební instituce zajistí, aby byla jasně stanovena oprávnění ke schvalování a podpisování dokumentů v rámci činnosti platební instituce a veškeré relevantní schvalovací a rozhodovací procesy a kontrolní činnosti včetně souvisejících odpovědností, pravomocí a vnitřních předpisů bylo možné zaznamenávat, uchovávat a zpětně získat.

§ 15

(1) Představenstvo, anebo jiný orgán nebo osoba s obdobnou působností (dále jen „řídicí orgán“) zajistí vytvoření funkčního a efektivního řídicího a kontrolního systému platební instituce a odpovídá za jeho soustavné udržování a uplatňování.

(2) Řídicí orgán zajistí stanovení strategie podnikání včetně kontrolovatelných cílů a zásad jejího naplňování, včetně rozpracování postupů pro naplňování strategie a každodenního řízení výkonu činnosti platební instituce.

(3) Řídicí orgán zajistí stanovení a udržování funkčního a efektivního organizačního uspořádání včetně oddělení neslučitelných činností a zamezování vzniku možných střetů zájmů.

(4) Řídicí orgán zajistí vytvoření a udržování funkčního a efektivního informačního systému včetně systému vnitřních hlášení a statisticko-evidenčních systémů tak, aby poskytoval spolehlivé a dostatečné informace.

§ 16

(1) Řídicí orgán zajistí stanovení zásad řízení lidských zdrojů včetně zásad pro výběr, odměňování, hodnocení a motivování zaměstnanců; součástí zásad je též požadavek, aby veškeré činnosti prováděli kvalifikovaní zaměstnanci s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi.

(2) Řídicí orgán zajistí stanovení jednoznačně formulovaných etických zásad a předpokládaných modelů chování a jednání zaměstnanců v souladu s těmito zásadami a jejich prosazování.

(3) Řídicí orgán zajistí, aby všichni zaměstnanci rozuměli své úloze v řídicím a kontrolním systému a aktivně se do tohoto systému zapojili.

(4) Řídicí orgán zajistí uplatňování takových způsobů a metod řízení, které vedou k zamezení nežádoucím postupům, zejména upřednostňování krátkodobých výsledků a cílů, které nejsou v souladu s naplňováním strategie podnikání, systému odměňování, který je nepřiměřeně závislý na krátkodobém výkonu nebo jiných nevhodných stimulech, anebo není dostatečně transparentní, nebo jiným postupům, které umožňují nebo by mohly umožnit zneužití zdrojů nebo zakrývání nedostatků.

§ 17

(1) Řídicí orgán schvaluje a pravidelně vyhodnocuje strategii podnikání, organizační uspořádání, strategii řízení rizik, strategii související s kapitálem a kapitálovou přiměřeností, strategii rozvoje informačního systému, zásady systému vnitřní kontroly a bezpečnostní zásady včetně bezpečnostních zásad pro informační systém.

(2) Řídicí orgán schvaluje nové produkty, činnosti a systémy mající pro platební instituci zásadní význam a soustavu limitů, kterou platební instituce bude používat pro usměrňování rizik, ledaže tyto pravomoci řídicí orgán přenesl na jím určené výbory.

(3) Řídicí orgán schvaluje věcné, organizační, personální a další zajištění řízení rizik, výkonu compliance (§ 26) a vnitřního auditu, včetně předmětu a cílů jejich činnosti. Řídicí orgán schvaluje plány činnosti vnitřního auditu.

(4) Řídicí orgán včas vyhodnocuje pravidelné zprávy i mimořádná zjištění, která jsou mu předkládána zejména z příslušných řídicích úrovní, v rámci výkonu řízení rizik, compliance a vnitřního auditu, statutárním auditorem11) nebo auditorskou společností12) (dále jen „auditor“) nebo příslušnými orgány dohledu. Na základě těchto vyhodnocení přijímá řídicí orgán odpovídající opatření, která jsou realizována bez zbytečného odkladu.

(5) Řídicí orgán alespoň jednou ročně vyhodnocuje celkovou funkčnost a efektivnost řídicího a kontrolního systému a zajistí kroky k nápravě zjištěných nedostatků.

§ 18

(1) Řídicí a kontrolní systém platební instituce umožňuje včasné rozpoznávání střetů zájmů a oblastí jejich možného vzniku a zahrnuje odpovídající postupy pro omezování střetů zájmů a oddělení neslučitelných činností.

(2) Orgánům, zaměstnancům, útvarům a výborům, pokud jsou zřízeny, jsou na všech řídicích a organizačních úrovních přidělovány odpovědnosti a pravomoci tak, aby bylo dostatečně zamezeno vzniku možného střetu zájmů.

(3) Řídicí a kontrolní systém platební instituce je nastaven tak, aby byla zajištěna odpovídající nezávislost a zamezení střetům zájmů při výkonu kontrolních činností.

(4) Oblasti střetu zájmů a oblasti jejich možného vzniku jsou předmětem nezávislého prověřování.

§ 19

(1) Platební instituce zajistí, aby příslušné orgány, zaměstnanci, útvary a výbory, pokud jsou zřízeny, měli pro své rozhodování a další stanovené činnosti k dispozici informace, které jsou spolehlivé a dostatečné.

(2) Platební instituce zajistí, aby řídicí orgán byl vždy informován

a)   neprodleně v případech, kdy se likvidní situace platební instituce výrazně nepříznivě mění,
b)   bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech, které by mohly významně nepříznivě ovlivnit finanční situaci platební instituce, včetně vlivů změn vnitřního či vnějšího prostředí, a
c)   bez zbytečného odkladu o všech překročeních limitů ohrožujících dodržení akceptované míry podstupovaného rizika.

(3) Platební instituce zajistí, aby členům řídicího orgánu a dalším příslušným osobám v platební instituci byly soustavně k dispozici informace

a)   o dodržování požadavků stanovených právními a vnitřními předpisy, včetně dodržování pravidel kapitálové přiměřenosti a investičních omezení, a
b)   o případných zjištěných významných rozdílech postupů platební instituce oproti požadavkům stanoveným právními a vnitřními předpisy.

§ 20

Platební instituce zajistí, aby propagační, marketingová a další sdělení a informace pro veřejnost byla vždy objektivní, jasná a neklamavá.

§ 21

(1) Systém platební instituce pro vytváření, kontrolu a předávání informací České národní bance je vytvořen a udržován tak, aby poskytoval informace aktuálně, spolehlivě a uceleně.

(2) Součástí řídicího a kontrolního systému platební instituce jsou mechanismy vnitřní kontroly zajišťující úplnost a správnost veškerých výpočtů, údajů, výkazů a dalších informací předkládaných České národní bance. Postupy uplatňované pro vytváření, kontrolu a předávání informací České národní bance, včetně předkládání výkazů, jsou zpětně vysledovatelné.

Systém řízení rizik
§ 22

(1) Platební instituce zajistí soustavné řízení rizik spojených s činnostmi platební instituce včetně činností, které jsou předmětem outsourcingu.

(2) Platební instituce rozpoznává a řídí rizika spojená s novými produkty, činnostmi a systémy, přičemž zajistí, aby rozpoznávání rizik umožňovalo odhalovat nová rizika.

(3) Řídicí a kontrolní systém platební instituce je nastaven tak, aby poskytoval nezkreslený obraz o míře podstupovaných rizik.

(4) Řídicí a kontrolní systém platební instituce zohledňuje a zajišťuje soustavné řízení všech významných rizik, kterým je nebo může být vystavena s přihlédnutím k povaze, rozsahu a složitosti činností. Řízení rizik zohledňuje vnitřní a vnější faktory včetně budoucí strategie podnikání platební instituce.

§ 23

(1) V rámci strategie řízení rizik platební instituce stanoví zejména

a)   vnitřní vymezení významných rizik, kterým je nebo může být platební instituce vystavena,
b)   zásady řízení jednotlivých rizik,
c)   akceptovanou míru podstupovaného rizika a
d)   zásady pro sestavení a úpravy pohotovostního plánu pro případ krize likvidity a pro zajištění obnovitelnosti a kontinuity činností platební instituce v případě mimořádných událostí.

(2) Součástí řídicího a kontrolního systému jsou konkrétní postupy pro realizaci strategie řízení rizik.

(3) V rámci systému řízení rizik platební instituce stanoví kontrolní činnosti včetně kontrol dodržování stanovených postupů a limitů pro řízení rizik.

§ 24

(1) Řídicí a kontrolní systém platební instituce je nastaven tak, aby bylo zajištěno, že platební instituce udržuje ke krytí rizik, kterým je nebo může být vystavena, také přiměřený kapitál. Strategie a postupy pro řízení rizik a strategie a postupy pro udržování kapitálu ke krytí rizik jsou ucelené a propojené.

(2) Pokud celková míra podstupovaných rizik i při zohlednění vlivu mechanismů vnitřní kontroly (celkový rizikový profil) není přiměřeně kryta kapitálem nebo jiným způsobem, platební instituce přijme vhodná opatření k nápravě.

Systém vnitřní kontroly
§ 25

Součástí řídicího a kontrolního systému platební instituce jsou zásady a postupy pro vnitřní kontrolu, která je součástí její běžné, zpravidla každodenní činnosti. Systém vnitřní kontroly platební instituce zahrnuje

a)   vhodné kontrolní mechanismy pro jednotlivé činnosti, včetně účetních a fyzických kontrol,
b)   kontroly po linii řízení,
c)   výkon compliance,
d)   výkon vnitřního auditu a
e)   sledování a vyhodnocování funkčnosti a efektivnosti řídicího a kontrolního systému a jeho prvků.

§ 26

(1) Součástí řídicího a kontrolního systému platební instituce jsou zásady a postupy pro výkon compliance, jejichž cílem je zejména zabezpečit

a)   soulad vnitřních předpisů s právními předpisy,
b)   vzájemný soulad vnitřních předpisů a
c)   soulad činností s právními a vnitřními předpisy.

(2) Zásady a postupy pro compliance jsou ucelené a propojené.

§ 27

(1) Řídicí a kontrolní systém platební instituce je nastaven tak, aby byl zajištěn účinný výkon vnitřního auditu.

(2) Vnitřní audit vždy zahrnuje nezávislé prověření

a)   dodržování požadavků a pravidel stanovených právními a vnitřními předpisy,
b)   finančního řízení, řízení rizik, řízení kapitálu a řízení likvidity,
c)   úplnosti, průkaznosti, správnosti a spolehlivosti vedení účetnictví,
d)   dostatečnosti a spolehlivosti systému vnitřních hlášení, informací poskytovaných orgánům platební instituce, účetních a statistických informací a informací pro klienty,
e)   spolehlivosti systému sestavování, kontroly a předkládání výkazů a dalších informací České národní bance a
f)   dostatečnosti a spolehlivosti mechanismů vnitřní kontroly.

(3) Vnitřní audit musí informovat o zjištěných skutečnostech řídicí orgán platební instituce a dozorčí orgán, pokud takový orgán platební instituce má. V případě zjištění, která mohou významným způsobem záporně ovlivnit finanční situaci platební instituce, musí dát podnět k mimořádnému zasedání dozorčího orgánu, pokud takový orgán platební instituce má.

§ 28

(1) Řídicí a kontrolní systém platební instituce je nastaven tak, aby bylo zajištěno sledování a vyhodnocování jeho funkčnosti a efektivnosti a bylo prováděno průběžně na všech řídicích a organizačních úrovních.

(2) Nedostatky řídicího a kontrolního systému odhalené po linii řízení, v rámci vnitřního auditu nebo na základě jiné vnitřní kontroly, auditorem nebo jiným způsobem, musí být bez zbytečného odkladu oznámeny příslušné řídicí úrovni a urychleně řešeny.

(3) Významné nedostatky řídicího a kontrolního systému musí být oznámeny řídicímu a dozorčímu orgánu, pokud takový orgán platební instituce má.

(4) Systém odhalování a ohlašování nedostatků řídicího a kontrolního systému musí být nastaven tak, aby umožňoval jejich včasnou nápravu. Účinnost přijatých opatření k nápravě je následně ověřována.

Díl 2
Řídicí a kontrolní systém instituce elektronických peněz
(K § 52c odst. 6 zákona)

§ 29
Předpoklady řádné správy a řízení

(1) Řídicí a kontrolní systém instituce elektronických peněz pokrývá veškeré její činnosti. Součástí řídicího a kontrolního systému instituce elektronických peněz je vždy také systém vnitřních zásad, pravidel a postupů k předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

(2) Instituce elektronických peněz při naplňování požadavků stanovených na řídicí a kontrolní systém využívá vhodné zdroje, systémy a postupy a přihlíží také k vývoji prostředí, v němž podniká.

(3) Pro naplnění dalších předpokladů řádné správy a řízení postupuje instituce elektronických peněz podle § 12 až 21.

§ 30
Systém řízení rizik

Řídicí a kontrolní systém instituce elektronických peněz je nastaven tak, aby umožňoval soustavné řízení rizik. Pro naplnění dalších požadavků na systém a procesy řízení rizik postupuje instituce elektronických peněz podle § 22 až 24.

§ 31
Systém vnitřní kontroly

Instituce elektronických peněz vytvoří, udržuje a uplatňuje zásady a postupy pro vnitřní kontrolu, která je součástí její běžné, zpravidla každodenní činnosti. Pro naplnění dalších požadavků na systém vnitřní kontroly postupuje instituce elektronických peněz podle § 25 až 28.

Hlava II
Kapitálová přiměřenost

Díl 1
Kapitálová přiměřenost platební instituce
(K § 17 odst. 4 zákona)

§ 32
Výpočet kapitálové přiměřenosti

Pro účely výpočtu kapitálové přiměřenosti platební instituce se výše kapitálu stanoví podle § 33 až 38 a výše kapitálového požadavku ke krytí rizik se stanoví podle § 39 až 43 přístupem, který je platební instituce oprávněna používat.

§ 33
Vymezení kapitálu

(1) Kapitál se stanoví při dodržení limitů podle § 38 jako součet původního kapitálu a dodatkového kapitálu snížený o odčitatelné položky.

(2) Kapitál je odvozen z rozvahy platební instituce. Položky zahrnované do kapitálu nesmí být zohledněny vícekrát a jejich výše musí být stanovena po snížení o případné závazky z daňových povinností.

(3) Původní kapitál musí být platební instituci okamžitě a neomezeně k dispozici pro krytí ztrát z rizik, kterým je vystavena.

(4) Součástí kapitálu nejsou jakékoli zisky nebo ztráty vzniklé z ocenění závazků platební instituce reálnou hodnotou v souvislosti se změnami úvěrového rizika platební instituce; jde o zisky nebo ztráty, které jsou součástí nerozděleného zisku z předchozích období, zisku za účetní období po zdanění, zisku za běžné účetní období uvedeného v mezitímní účetní závěrce, neuhrazené ztráty z předchozích období, včetně ztráty za minulé účetní období, a ztráty za běžné účetní období. Součástí kapitálu nejsou ani oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů při zajištění peněžních toků.

(5) Pokud platební instituce patří do stejné skupiny jako jiná platební instituce, instituce, investiční společnost, pojišťovna nebo zajišťovna, nesmí do kapitálu zahrnout ty položky nebo jejich části, které jsou zahrnuty do kapitálu těchto osob.

(6) Hybridní instituce nesmí do kapitálu zahrnout ty položky nebo jejich části, které jsou použity pro výkon jiných činností, než jsou činnosti, k jejichž výkonu je třeba povolení podle zákona, s tím, že při výkonu těchto činností je hybridní instituce povinna udržovat určitou výši kapitálu podle jiných právních předpisů13).

§ 34
Původní kapitál

Původní kapitál zahrnuje splacený základní kapitál

a)   snížený o nabyté vlastní podíly14) s tím, že součástí této položky jsou také položky z obchodů s vlastními podíly, zejména z forwardů a opcí, snižující vlastní kapitál,
b)   zvýšený o emisní ážio s tím, že součástí této položky je
1.  splacené emisní ážio, které souvisí se splaceným základním kapitálem, a
2.  emisní ážio vzniklé z obchodů s vlastními podíly,
c)   zvýšený o rezervní fondy a nerozdělený zisk s tím, že tato položka je součtem položek podle bodů 1 až 4 sníženým o položku podle bodu 5:
1.  povinné rezervní a rizikové fondy,
2.  ostatní fondy, které jsou vytvořeny z rozdělení zisku a lze je použít výhradně k úhradě ztráty uvedené v účetní závěrce platební instituce,
3.  nerozdělený zisk z předchozích období uvedený v účetní závěrce platební instituce ověřené auditorem a schválené jejím nejvyšším orgánem, o jehož rozdělení nejvyšší orgán nerozhodl a který nepřipadl na vypořádací podíly,
4.  zisk za účetní období po zdanění uvedený v účetní závěrce platební instituce ověřené auditorem snížený o předpokládaný podíl na zisku k vyplacení a další předpokládané platby z rozdělení zisku,
5.  neuhrazená ztráta z předchozích období včetně ztráty za minulé účetní období,
d)   zvýšený o zisk za běžné účetní období uvedený v mezitímní účetní závěrce platební instituce ověřené auditorem snížený o předpokládaný podíl na zisku a další předpokládané platby z rozdělení zisku, pokud platební instituce alespoň 2 měsíce předem svůj záměr doložený souhlasem auditora zahrnovat tento zisk do původního kapitálu oznámí České národní bance, zdůvodní a s Českou národní bankou projedná,
e)   zvýšený nebo snížený o výsledné kurzové rozdíly z konsolidace dat zahraniční organizační složky s tím, že jsou-li tyto výsledné kurzové rozdíly negativní, odečtou se,
f)   snížený o ztrátu za běžné účetní období,
g)   snížený o goodwill,
h)   snížený o nehmotný majetek jiný než goodwill a
i)   snížený o oceňovací rozdíl ze změn reálných hodnot kapitálových nástrojů zařazených pro účely vedení účetnictví do portfolia realizovatelných finančních nástrojů, je-li negativní.

§ 35
Dodatkový kapitál

Dodatkový kapitál tvoří

a)   podřízený dluh a
b)   oceňovací rozdíl ze změn reálných hodnot kapitálových nástrojů, pro něž existuje aktivní trh, zařazených pro účely vedení účetnictví do portfolia realizovatelných finančních nástrojů, je-li pozitivní, s tím, že se oceňovací rozdíl stanovuje po snížení o případný závazek z odložené daně.

§ 36
Podřízený dluh

Pro vymezení podřízeného dluhu platí obdobně ustanovení vyhlášky upravující pravidla obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry o podřízeném dluhu A v kapitálu na individuálním základě15).

§ 37
Odčitatelné položky

Odčitatelné položky tvoří

a)   hodnota kapitálové investice do
1.  institucí,
2.  pojišťoven, zajišťoven, pojišťovacích holdingových osob či pojišťovacích holdingových osob se smíšenou činností, nebo
3.  ostatních finančních institucí,
pokud přesahují 10 % základního kapitálu osob, do nichž je investováno,
b)   součet hodnot kapitálových investic do
1.  institucí,
2.  pojišťoven, zajišťoven, pojišťovacích holdingových osob či pojišťovacích holdingových osob se smíšenou činností, nebo
3.  ostatních finančních institucí,
   a to v částce, která přesahuje 10 % kapitálu před odečtením položek podle písmene a) a bodů 1 až 3, pokud jednotlivé kapitálové investice představují podíl do 10 % včetně základního kapitálu osob, do nichž je investováno, a
c)   hodnota expozice ze sekuritizace, které by podle vyhlášky upravující pravidla obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry náležela riziková váha 1 250 %16).

§ 38
Limity položek kapitálu na individuálním základě

(1) Dodatkový kapitál nelze zohlednit v míře vyšší než 50 % původního kapitálu.

(2) 50 % výše odčitatelných položek se odčítá od původního kapitálu a 50 % jejich výše se odčítá od dodatkového kapitálu; ustanovení odstavce 1 tím není dotčeno. Pokud 50 % výše odčitatelných položek převyšuje dodatkový kapitál, částka odpovídající tomuto převýšení se odčítá od původního kapitálu.

§ 39
Přístupy pro výpočet kapitálového požadavku ke krytí rizik

(1) Přístupy pro výpočet kapitálového požadavku jsou

a)   přístup na základě režijních nákladů (dále jen „přístup A“),
b)   přístup na základě objemu plateb (dále jen „přístup B“), nebo
c)   přístup základního ukazatele (dále jen „přístup C“).

(2) Hybridní instituce uplatní některý z přístupů pouze na činnosti podle § 8 zákona.

§ 40
Přístup A

(1) Kapitálový požadavek podle přístupu A se rovná 10 % ze součtu režijních nákladů za bezprostředně předcházející účetní období; režijními náklady se rozumí

a)   náklady na odpisy hmotného a nehmotného majetku a
b)   správní náklady17) nebo výkonová spotřeba, osobní náklady a daně a poplatky18).

(2) Pokud došlo oproti bezprostředně předcházejícímu účetnímu období k významné změně v činnosti platební instituce, která stanovuje kapitálový požadavek přístupem A, může Česká národní banka v odůvodněných případech umožnit úpravu ve výpočtu tohoto kapitálového požadavku.

(3) Platební instituce, která začala vykonávat svoji činnost v průběhu běžného účetního období, stanovuje kapitálový požadavek přístupem A ve výši 10 % ze součtu režijních nákladů plánovaných pro běžné účetní období, případně upravených podle požadavků České národní banky.

§ 41
Přístup B

(1) Kapitálový požadavek stanovený přístupem B se rovná součinu koeficientu podle § 43 a částky, která se stanoví jako součet

a)   4 % z části objemu plateb nepřesahující částku odpovídající 5 000 000 eur,
b)   2,5 % z části objemu plateb vyšší než částka odpovídající 5 000 000 eur a nepřesahující částku odpovídající 10 000 000 eur,
c)   1 % z části objemu plateb vyšší než částka odpovídající 10 000 000 eur a nepřesahující částku odpovídající 100 000 000 eur,
d)   0,5 % z části objemu plateb vyšší než částka odpovídající 100 000 000 eur a nepřesahující částku odpovídající 250 000 000 eur a
e)   0,25 % z části objemu plateb přesahující částku odpovídající 250 000 000 eur.

(2) V období od 31. prosince do 30. prosince následujícího roku se částka v eurech podle odstavce 1 přepočítává na částku v korunách českých kurzem devizového trhu, který Česká národní banka vyhlásila jako poslední v říjnu toho roku, v němž období začíná.

(3) Objem plateb představuje jednu dvanáctinu celkové částky platebních transakcí provedených platební institucí v bezprostředně předcházejícím účetním období.

§ 42
Přístup C

(1) Kapitálový požadavek stanovený přístupem C se rovná součinu koeficientu podle § 43 a částky, která se stanoví jako součet

a)   10 % z hodnoty relevantního ukazatele nepřesahující částku odpovídající 2 500 000 eur,
b)   8 % z hodnoty relevantního ukazatele vyšší než částka odpovídající 2 500 000 eur a nepřesahující částku odpovídající 5 000 000 eur,
c)   6 % z části hodnoty relevantního ukazatele vyšší než částka odpovídající 5 000 000 eur a nepřesahující částku odpovídající 25 000 000 eur,
d)   3 % z části hodnoty relevantního ukazatele vyšší než částka odpovídající 25 000 000 eur a nepřesahující částku odpovídající 50 000 000 eur a
e)   1,5 % z části hodnoty relevantního ukazatele přesahující částku odpovídající 50 000 000 eur.

(2) Relevantní ukazatel se rovná součtu úrokových výnosů, úrokových nákladů, výnosů z poplatků a provizí a ostatních provozních výnosů a při výpočtu se postupuje takto:

a)   relevantní ukazatel je počítán na základě 12 měsíčních sledování z údajů ke konci posledního dvanáctiměsíčního účetního období,
b)   každá položka se zohledňuje v odpovídající kladné, anebo záporné hodnotě,
c)   do výpočtu hodnoty relevantního ukazatele se nezahrnují mimořádné a nepravidelné výnosy a
d)   hodnotu relevantního ukazatele lze snížit o náklady na outsourcing poskytovaný osobou, nad níž příslušný orgán dohledu vykonává srovnatelný dohled.

(3) Pokud platební instituce začala vykonávat svoji činnost až v průběhu běžného účetního období, stanoví relevantní ukazatel na základě svého plánu, případně upraveného podle požadavků České národní banky.

(4) Relevantní ukazatel nesmí klesnout pod 80 % hodnoty vypočtené jako průměr relevantních ukazatelů za poslední 3 účetní období.

(5) V období od 31. prosince do 30. prosince následujícího roku se částka v eurech podle odstavce 1 přepočítává na částku v korunách českých kurzem devizového trhu, který Česká národní banka vyhlásila jako poslední v říjnu toho roku, v němž období začíná.

§ 43
Koeficient

Koeficient, který se používá při uplatnění přístupu B nebo C, je

a)   0,5, poskytuje-li platební instituce pouze platební službu podle § 3 odst. 1 písm. f) zákona,
b)   0,8, poskytuje-li platební instituce platební službu podle § 3 odst. 1 písm. g) zákona, a
c)   1, poskytuje-li platební instituce některou z platebních služeb podle § 3 odst. 1 písm. a) až e) zákona.

Díl 2
Kapitálová přiměřenost instituce elektronických peněz
(K § 52a odst. 5 zákona)

§ 44
Výpočet kapitálové přiměřenosti

Pro účely výpočtu kapitálové přiměřenosti instituce elektronických peněz se stanoví výše kapitálu podle § 45 a výše kapitálového požadavku ke krytí rizik jako součet kapitálových požadavků podle § 46 a 47.

§ 45
Výpočet výše kapitálu

Pro výpočet výše kapitálu instituce elektronických peněz platí obdobně § 33 až 38.

§ 46
Výpočet kapitálového požadavku ke krytí rizik spojených s vydáváním elektronických peněz

(1) Kapitálový požadavek ke krytí rizik spojených s vydáváním elektronických peněz se rovná 2 % z průměru elektronických peněz v oběhu.

(2) Pokud nelze určit, jaká část peněžních prostředků předaných držitelem instituci elektronických peněz je určena pro činnost podle § 46 odst. 2 písm. b) zákona, vychází se při určení průměru elektronických peněz v oběhu z takové části těchto peněžních prostředků, která odpovídá spolehlivému odhadu na základě údajů z předchozích období.

(3) Pokud instituce elektronických peněz vydává elektronické peníze po dobu kratší než 6 kalendářních měsíců, rovná se tento kapitálový požadavek 2 % z průměru elektronických peněz v oběhu stanovených na základě jejího obchodního plánu, případně upraveného podle požadavků České národní banky.

§ 47
Výpočet kapitálového požadavku ke krytí rizik spojených s poskytováním platebních služeb, které se netýkají elektronických peněz

Pro výpočet kapitálového požadavku ke krytí rizik spojených s poskytováním platebních služeb, které se netýkají elektronických peněz, platí obdobně § 39 až 43.

Hlava III
Investiční omezení

§ 48
(K § 20 odst. 4 a § 52e odst. 4 zákona)

Aktivy s nízkým rizikem se rozumí

a)   vládní nebo kvalifikované nástroje podle vyhlášky upravující pravidla obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, s výjimkou ostatních kvalifikovaných nástrojů, kterým by podle uvedené vyhlášky odpovídal koeficient pro výpočet kapitálového požadavku ke specifickému úrokovému riziku nepřevyšující 1,6 %19),
b)   cenné papíry kolektivního investování, pokud v aktivech fondu kolektivního investování jsou výhradně nástroje podle písmene a).

Hlava IV
Některé informace a podklady předkládané České národní bance

§ 49
Oznámení o poskytování platebních služeb prostřednictvím obchodního zástupce
(K § 23 odst. 3 a § 52h odst. 4 zákona)

(1) Platební instituce podává oznámení o úmyslu poskytovat platební služby prostřednictvím obchodního zástupce poskytujícího platební služby na území České republiky na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(2) Současně s oznámením podle odstavce 1 platební instituce zasílá

a)   údaje o obchodních zástupcích, a to v rámci plnění informační povinnosti podle zákona a vyhlášky upravující předkládání informací platebními institucemi České národní bance20),
b)   kopie dokladů podle § 4 odst. 1 písm. e) prokazujících důvěryhodnost, odbornou způsobilost a dostatečnou zkušenost každého obchodního zástupce, který je fyzickou osobou, a každé vedoucí osoby obchodního zástupce, který je právnickou osobou, o nichž je podána informace podle písmene a),
c)   prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce, že řídicí a kontrolní systém každého obchodního zástupce, o kterém je podána informace podle písmene a), je vhodný z hlediska dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

(3) Doklady podle odstavce 2 písm. b) lze nahradit prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce, že u každého obchodního zástupce, který je fyzickou osobou, a u každé vedoucí osoby obchodního zástupce, který je právnickou osobou, o nichž je podávána informace podle odstavce 2 písm. a), platební instituce ověřila důvěryhodnost, odbornou způsobilost a dostatečnou zkušenost této osoby podle kritérií pro posuzování důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a dostatečné zkušenosti. Pokud bude mít Česká národní banka pochybnosti, že některá z osob, o nichž je podána informace podle odstavce 2 písm. a), není důvěryhodná, odborně způsobilá nebo dostatečně zkušená, vyzve platební instituci k předložení dokladů podle odstavce 2 písm. b). Platební instituce předloží požadované doklady České národní bance bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení výzvy České národní banky.

(4) Platební instituce předkládá informace a podklady podle odstavců 1 až 3 České národní bance v elektronické podobě.

(5) Pokud má platební instituce v úmyslu poskytovat platební služby prostřednictvím obchodního zástupce v hostitelském členském státě, postupuje podle § 53.

(6) Instituce elektronických peněz postupuje při podávání oznámení o poskytování platebních služeb prostřednictvím obchodního zástupce podle odstavců 1 až 5 obdobně.

§ 50
Oznámení o výkonu některých činností prostřednictvím jiné osoby
(K § 26 odst. 4 a § 52j odst. 4 zákona)

(1) Platební instituce, která má v úmyslu svěřit výkon některých činností vztahujících se k poskytování platebních služeb jiné osobě, podává oznámení na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(2) S oznámením platební instituce dále předkládá návrh smlouvy mezi platební institucí a osobou, které bude svěřen výkon dohodnutých činností.

(3) Instituce elektronických peněz, která má v úmyslu svěřit výkon některých provozních činností vztahujících se k vydávání elektronických peněz nebo k poskytování platebních služeb jiné osobě, postupuje při podávání oznámení podle odstavců 1 a 2 obdobně.

Oznámení o výkonu činnosti v hostitelském členském státě
(K § 29 odst. 2, § 52h odst. 4 a § 52m odst. 2 zákona)
§ 51

(1) Platební instituce podává oznámení o úmyslu vykonávat činnosti podle § 8 zákona v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2) S oznámením předkládá platební instituce popis organizačního uspořádání pobočky obsahující zejména tyto informace:

a)   náplně činnosti jednotlivých útvarů a popis vazeb těchto útvarů na ostatní útvary pobočky a platební instituce, působnost těchto útvarů a sdělení, zda platební instituce zvažuje zřízení více obchodních míst v rámci pobočky, jejich počet, předpokládaný rozsah a druh platebních služeb poskytovaných těmito obchodními místy, jejich začlenění do organizačního uspořádání pobočky a jejich působnost a způsob řízení,
b)   vymezení působnosti pobočky při rozhodování a
c)   způsob kontroly pobočky a zapojení pobočky do řídicího a kontrolního systému platební instituce.

§ 52

Platební instituce, která má v úmyslu vykonávat činnost podle § 8 zákona v hostitelském členském státě bez založení pobočky, podává oznámení na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

§ 53

(1) Platební instituce, která má v úmyslu poskytovat platební služby prostřednictvím obchodního zástupce v hostitelském členském státě, podává oznámení na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2) Je-li obchodní zástupce fyzickou osobou, předkládá platební instituce současně s oznámením rovněž kopie dokladů podle § 4 odst. 1 písm. e) prokazujících důvěryhodnost, odbornou způsobilost a dostatečnou zkušenost obchodního zástupce.

(3) Je-li obchodní zástupce právnickou osobou, předkládá platební instituce současně s oznámením rovněž

a)   seznam osob, které jsou statutárním orgánem, anebo členem statutárního orgánu, obchodního zástupce včetně uvedení funkce každé osoby, a
b)   kopie dokladů podle § 4 odst. 1 písm. e) prokazujících důvěryhodnost, odbornou způsobilost a dostatečnou zkušenost osoby podle písmene a).

(4) Platební instituce současně s oznámením dále předkládá popis organizačního zajištění využívání obchodních zástupců obsahující zejména tyto informace:

a)   vymezení působnosti a odpovědnosti obchodního zástupce a
b)   způsob kontroly obchodního zástupce a jeho zapojení do řídicího a kontrolního systému platební instituce.

§ 54

Instituce elektronických peněz, která má v úmyslu začít vykonávat činnosti uvedené v § 46 odst. 2 zákona v hostitelském členském státě, postupuje při podávání oznámení podle § 51 až 53 obdobně.

Oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o povolení k činnosti platební instituce, k činnosti instituce elektronických peněz, v žádosti o zápis do registru poskytovatelů
platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu
(K § 11 odst. 2, § 48 odst. 4, § 39 odst. 2 a § 56 odst. 2 zákona)
§ 55

(1) Platební instituce podává oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o povolení k činnosti nebo jejích přílohách na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Součástí oznámení jsou ty doklady a informace podle § 3 odst. 2 až 7, které tyto změny dosvědčují.

(2) Dochází-li ke změně osoby s kvalifikovanou účastí na platební instituci nebo k jejímu ovládnutí a touto osobou je instituce, finanční instituce nebo jiná osoba vykonávající činnost na finančním trhu se sídlem v členském státě a nad touto osobou je vykonáván dohled ve státě jejího sídla, oznamovatel předkládá oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o povolení k činnosti platební instituce nebo jejích přílohách na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 1, a dále

a)   údaje o této osobě podle § 2 písm. m),
b)   originál dokladu o oprávnění k podnikání,
c)   originál vyjádření orgánu, který vykonává dohled nad osobou s kvalifikovanou účastí na oznamovateli, o tom, že mu není známo, že by osoba s kvalifikovanou účastí na oznamovateli nebyla důvěryhodná,
d)   smlouvu8), na jejímž základě se osoba stává osobou ovládající platební instituci, pokud je taková smlouva uzavřena, nebo návrh takové smlouvy.

(3) Instituce elektronických peněz, nejde-li o oznámení nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na instituci elektronických peněz nebo ji ovládnout podle § 52b zákona ve spojení s § 7 a 8, podává oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o povolení k činnosti instituce elektronických peněz nebo jejích přílohách na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součástí oznámení jsou ty doklady a informace podle § 6 odst. 2 až 7, které tyto změny dosvědčují.

§ 56

(1) Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu podává oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o zápis do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu nebo jejích přílohách podle § 5 odst. 2 až 4 na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce. Součástí oznámení jsou doklady tyto změny dosvědčující.

(2) Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu podává oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o zápis do registru vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu nebo jejích přílohách podle § 11 odst. 2 až 4 na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce. Součástí oznámení jsou doklady tyto změny dosvědčující.

ČÁST ČTVRTÁ
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 57
Společná ustanovení

(1) Česká národní banka uveřejňuje vzory tiskopisů stanovených touto vyhláškou způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Pravost podpisu na žádosti, oznámení a dotazníku musí být úředně ověřena.

(3) Je-li osoba zastoupena, je přílohou žádosti nebo oznámení plná moc nebo jiná listina prokazující oprávnění zastupovat. Pravost podpisu zmocnitele musí být úředně ověřena.

(4) Místo originálu dokladu lze předložit jeho úředně ověřenou kopii.

(5) Pokud povaha věci vylučuje předložení přílohy žádosti nebo oznámení nebo uvedení údaje a není-li to z žádosti nebo oznámení dostatečně zjevné, uvede žadatel nebo oznamovatel tuto skutečnost v žádosti nebo oznámení společně s důvody, pro které nelze přílohu předložit nebo údaj uvést, a tyto důvody přiměřeně doloží.

(6) Žadatel nebo oznamovatel se namísto předložení předepsané přílohy může odvolat na přesně identifikovaný dokument, který v posledních 3 letech předložil České národní bance a který splňuje požadavky stanovené touto vyhláškou.

(7) Cizí veřejná listina, která je přílohou žádosti nebo oznámení, nemusí být opatřena vyšším ověřením listin (superlegalizována) nebo opatřena apostilou v souladu s příslušnou mezinárodní smlouvou21), pokud byla vydána orgánem veřejné moci

a)   členského státu, nebo
b)   cizího státu, se kterým má Česká národní banka uzavřenu dohodu o spolupráci; seznam těchto orgánů uveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 58
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 374/2009 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, se zrušuje.

§ 59
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.

(Přílohy jsou dostupné na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnice 2005/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES.
2)   Například zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Například zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5)   § 34 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
6)   § 18 zákona o účetnictví.
7)   Například zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8)   § 190b obchodního zákoníku.
9)   § 19 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
10)   § 66a obchodního zákoníku.
11)   § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech).
12)   § 2 písm. d) zákona o auditorech.
13)   Například zákon o podnikání na kapitálovém trhu.
14)   § 61 obchodního zákoníku.
15)   § 58 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů.
16)   Příloha č. 17 a příloha č. 18 k vyhlášce č. 123/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
17)   Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
18)   Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
19)   Tabulka č. 2 v příloze č. 20 k vyhlášce č. 123/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
20)   Vyhláška č. 142/2011 Sb., o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance.
21)   Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 45/1999 Sb., o přístupu k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin.

E-shop

Právo obchodních korporací, 2. vydání

Právo obchodních korporací, 2. vydání

Stanislava Černá, Ivana Štenglová, Irena Pelikánová a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předkládané druhé, doplněné a aktualizované vydání učebnice Právo obchodních korporací reaguje na významné změny úpravy korporačního práva, které přinesl s účinností od 1. 1. 2021 zákon č. 33/2020 Sb., jímž se mění nejen zákon o obchodních korporacích, ale i další související zákony. ...

Cena: 1 195 KčKOUPIT

Právo Evropské unie, 3. vydání

Právo Evropské unie, 3. vydání

Michal Tomášek, Vladimír Týč, David Petrlík, Jiří Malenovský, Irena Pelikánová, Naděžda Rozehnalová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí, aktualizované vydání učebnice práva Evropské unie připravil kolektiv renomovaných autorů složený ze členů kateder evropského práva právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně a z českých soudců Soudního dvora EU a Tribunálu v Lucemburku a ...

Cena: 720 KčKOUPIT

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání vysokoškolské učebnice obsahuje aktualizovaný výklad řízení vykonávacího, exekučního a insolvenčního podle právního stavu platného k 1. lednu 2022. Vymáhání civilních práv je pojednáno nejprve ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.