Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Ústava v kontextu společenských změn

Ústava v kontextu společenských změn

Přijetí Ústavy České republiky 16. prosince 1992 znamenalo položení symbolického základního kamene nově vznikajícího státu. Kniha, která je čtenáři předkládána 30 let poté, se soustřeďuje na uplynulé tři dekády, v nichž Ústava působila a které současně působily na ni. Mimochodem, je to období delší, než po které v dosavadních propojených dějinách československo-českých jakoukoliv ústavou nastolené poměry doposud trvaly.

V tomto směru se z vyjádření veřejných činitelů často zdá, že nastoupilo období ústavní stability, snad dokonce finální. Ideální řešení jako by bylo nalezeno, dokladem má být jeho neměnnost. Zdání však klame. Ona neměnnost a stabilita je pouze formální. Nemění-li se text normy legislativní cestou, děje se tak jinými způsoby. Jedním z nich je jeho odlišné vnímání měnící se společností. Dále je to cesta judikatorní, kdy soudy a zejména Ústavní soud dávají ústavním pojmům nový obsah. A nakonec je zde působení nadnárodních celků, jichž je Česká republika součástí.

Tato kniha si dala za cíl zachytit právě tyto trendy. Je totiž zřejmé, že Ústava pro vznikající samostatnou Českou republiku byla připravována ve zcela odlišných podmínkách společenských a geopolitických, než ve kterých se Česká republika nachází nyní. Ústava byla napsána jako základní dokument samostatného, svrchovaného státu, nepočítající s nastupujícím globalismem. Základem pro její tvůrce byl klasický ústavní liberalismus a další tradiční ústavní principy. Jejich čas však v mnohém v té podobě, jak s nimi tvůrci Ústavy pracovali, ve světě, do něhož Česká republika vstupovala, do značné míry minul.

Nabízí se celá řada otázek, koncepčního i dílčího charakteru, které tato kniha zachycuje. Čtenáři dává příležitost důkladněji se seznámit s Ústavou České republiky, jejím působením, silnými i slabými místy, i návrhy možných řešení. Velmi cenná je tím, že se do její přípravy zapojili také odborníci z jiných právních oborů, než je pouze ústavní právo. Platí totiž, že ústavní právo dává jiným právním oborům rámec, ony mu naopak dávají konkrétní a reálný obsah.

Autoři knihy věří, že bude přínosným čtením nejen pro pamětníky a současníky, ale že vzbudí zájem i u studentů, kteří představují nastupující generaci právníků.

autor: Jan Kudrna; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 28. 2. 2023, 364 stran
ISBN: 978-80-7676-587-0

Cena: 735 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. IX
Předmluva - str. X
Ústavní liberalismus optikou tří desetiletí - str. 1
Doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
Dodržují české soudy při svém rozhodování princip judicial self-restraint? - str. 11
Prof. JUDr. Jan Musil, CSc. dr. h. c.
Ústavní soud de constitutione ferenda (několik námětů) - str. 19
Prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Reflexe nad přístupem Ústavního soudu ČR k povinnosti vykládat a aplikovat české právo eurokonformně - str. 31
Prof. JUDr. Richard Král Ph.D., LL.M., DSc.
Vliv občanství EU na ústavy evropských států - str. 37
Doc. JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D.
Mezinárodněprávní souvislosti vyhlášení válečného stavu podle čl. 43 odst. 1 Ústavy - str. 51
prof. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
Okolnosti vzniku Ústavy ČR - str. 65
Mgr. et Mgr. Veronika Svoboda, Ph.D.
Princip odpovědnosti státu dle čl. 7 Ústavy po 30 letech - str. 73
Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Ústavní hodnota médií - str. 85
Doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
K (ne)závislosti médií veřejné služby v České republice (na pozadí jednoho usnesení Rady České televize) - str. 93
JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D.
Česká republika a ne/potřebný konkordát - str. 105
JUDr. Petr Karola, LL.M., Ph.D.
Poslanecká imunita po 30 letech – nedostatky v její úpravě - str. 113
Doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
Disciplinární delikty poslanců a senátorů a řízení o nich - str. 123
JUDr. Ing. Martin Adamec, Ph.D.
Ústava a její vliv na řízení Poslanecké sněmovny a komor Parlamentu - str. 135
JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.
Neslučitelnost funkce člena vlády a střet zájmů, aneb co v Ústavě není a je doplněno zákony - str. 145
Doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
Prezident republiky jako tvůrce a udržovatel demokratického mýtu - str. 163
JUDr. Jan Hořeňovský, Hubert Otevřel 
Ústavněprávní odpovědnost prezidenta republiky a úvahy de constitutione ferenda - str. 175
JUDr. Vladislav Vnenk, Ph.D.
(Ne)závislá státní služba - str. 183
Prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
Heterogenita moci výkonné - str. 197
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Vláda jako správní orgán? - str. 207
Mgr. Václav Petrmichl, Ph.D.
Výhrada zákona pro zřízení správního úřadu a stanovení jeho působnosti - str. 217
JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
Územní samospráva de constitutione lata a de constitutione ferenda - str. 233
JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.
Ústavní základy rozhodování ve věcech územní samosprávy - str. 249
Prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Centrální banka a její zakotvení v právním řádu České republiky - str. 257
Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Personální nezávislost České národní banky a její ústavněprávní souvislosti - str. 271
JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
Ústavněprávní aspekty daní a jiných povinných peněžitých plnění - str. 283
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Soudcovská nezávislost – východiska a směřování - str. 289
Doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Ústavněprávní aspekty pracovněprávního soudnictví - str. 301
Doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci – článek 4 Ústavy ČR ve světle vybraných ustanovení trestního řádu - str. 323
JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 33

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ...

Cena: 189 KčKOUPIT

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ...

Cena: 187 KčKOUPIT

Nepatřičné právo

Nepatřičné právo

Jakub Kříž - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Téma nespravedlivých zákonů slouží autorovi jako brána k úvahám o skutečné povaze práva a justifikaci práva pozitivního. Kniha seznamuje čtenáře s některými prvky právní filosofie Johna Finnise a s ním související školy nové teorie přirozeného práva a s argumentem neprávem Roberta ...

Cena: 280 KčKOUPIT

ÚZ č. 1452 - Evropské právo

ÚZ č. 1452 - Evropské právo

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy – o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii – a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Lobbing, nebo korupce?

Lobbing, nebo korupce?

Jana Tlapák Navrátilová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie odpovídá na otázku, kde leží hranice mezi lobbingem a korupcí a zda vůbec nějaká existuje. Zjišťuje také, proč je někdy využíván lobbing a jindy korupce. Autorka se tématem zabývá z historického, srovnávacího, a především trestněprávního hlediska. Uvádí také návrh ...

Cena: 280 KčKOUPIT

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Od července 2021 se na základě nálezu Ústavního soudu významně změnil zákon o volbách do Parlamentu ČR, jehož novelizovaný text najdete v této publikaci. Publikace dále obsahuje aktuální znění Ústavy a Listiny, zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Rozhodování o věcech veřejných

Rozhodování o věcech veřejných

Jan Stejskal, František Ochrana, Beáta Mikušová Meričková a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vážení čtenáři, asi jste si někdy při rozmýšlení o věcech veřejných položili otázku, jak se vlastně rozhoduje o našich společných záležitostech? Co je kritériem rozhodování, když při řešení společenských problémů hledáme nejlepší variantu řešení? Řídíme se při rozhodování vždy ...

Cena: 545 KčKOUPIT

Lidská práva v praxi obecných soudů

Lidská práva v praxi obecných soudů

Jan Kratochvíl - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se věnuje používání základních práv v rozhodovací praxi obecných soudů, především soudů první a druhé instance. V první části autor rozebírá způsoby aplikace základních práv obecnými soudy. Čtenáři v ní najdou odpovědi na množství otázek, které při aplikaci základních práv v ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.