Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


239

ZÁKON

ze dne 6. června 2008,

kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o registrovaném partnerství

Čl. I

Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 se slova „úřad pověřený vedením zvláštní matriky“ nahrazují slovy „Úřad městské části Brno-střed“.

2. § 24 včetně poznámek pod čarou č. 4 a 5 zní:

㤠24

(1) Občan, který chce vstoupit do partnerství a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen příslušnému matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k tiskopisu uvedenému v § 23 připojit

a)   rodný list,
b)   doklad o státním občanství4),
c)   výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel (dále jen „výpis z evidence obyvatel“) o místě trvalého pobytu,
d)   výpis z evidence obyvatel o rodinném stavu nebo o partnerství,
e)   pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li rozvedený, nebo úmrtní list zemřelého manžela, je-li ovdovělý, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera, žil-li v partnerství.

(2) Občan, který chce vstoupit do partnerství, není povinen předkládat doklady uvedené v odstavci 1 písm. b) až e), pokud si skutečnosti v nich uvedené příslušný matriční úřad ověří z informačního systému evidence obyvatel, nebo informačního systému evidence občanských průkazů, jsou-li tyto informační systémy připojeny způsobem umožňujícím dálkový přístup5), nebo pokud je občan prokáže občanským průkazem.


4)  § 20 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 194/1999 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 357/2003 Sb.
5)  Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.“.

3. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který zní:

㤠24a

(1) Občan, který chce vstoupit do partnerství a má trvalý nebo obdobný pobyt v cizině, je povinen příslušnému matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a k tiskopisu uvedenému v § 23 připojit doklady uvedené v § 24 odst. 1, nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány.

(2) Doklady uvedené v § 24 odst. 1 písm. c) a d) nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má občan, který chce vstoupit do partnerství, trvalý nebo obdobný pobyt.“.

4. § 25 včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

㤠25

(1) Osoba, která chce vstoupit do partnerství a je cizincem, je povinna k tiskopisu uvedenému v § 23 připojit

a)   rodný list,
b)   doklad o státním občanství,
c)   doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, je-li cizím státem vydáván,
d)   potvrzení o rodinném stavu nebo o partnerství a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
e)   úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství,
f)   pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce vstoupit do partnerství, rozvedený, nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,
g)   doklad, kterým je možné prokázat totožnost.

(2) Cizinec, který chce vstoupit do partnerství a který nemá povolen trvalý pobyt na území České republiky, předloží příslušnému matričnímu úřadu před vstupem do partnerství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jejich rodinné příslušníky6). Toto potvrzení nesmí být ke dni vstupu do partnerství starší 7 pracovních dnů.

(3) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) mohou být uvedeny v jednom dokladu; státní občanství lze rovněž prokázat cestovním dokladem.

(4) Doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství nesmí být k datu vstupu do partnerství starší 6 měsíců.

(5) Příslušný matriční úřad může na žádost osoby, která chce vstoupit do partnerství a které byl udělen azyl, předložení dokladů uvedených v odstavci 1 písm. a) až f) prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.


6)  Čl. 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států.“.

5. V § 29 odstavec 4 zní:

„(4) Pro provedení zápisu do knihy registrovaného partnerství využívá příslušný matriční úřad z informačního systému evidence obyvatel o osobách, které chtějí vstoupit do partnerství, údaje v rozsahu:

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodná příjmení,
b)   datum a místo narození,
c)   rodné číslo, státní občanství,
d)   rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
e)   datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství.

Tyto údaje jsou využívány způsobem umožňujícím dálkový přístup4).“.

6. Za § 38 se vkládá nový § 38a, který zní:

㤠38a

(1) Pokud se žadateli podle § 2 odst. 4 vyhoví v plném rozsahu, rozhodnutí se písemně nevyhotovuje.

(2) Pokud se žadateli podle § 28 odst. 2 nebo 3, § 33 odst. 1 písm. a) nebo d) nebo § 35 odst. 1 písm. a) nebo d) nevyhoví v plném rozsahu, vydá se o tom rozhodnutí.“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o územních finančních orgánech

Čl. II

Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 311/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 253/2000 Sb., zákona č. 58/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb. a zákona č. 230/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 15a odst. 1 a 2 se slova „plnění úkolů“ nahrazují slovy „výkon působnosti“.

2. V § 15a odst. 1 a 2 se slova „a nepřetržitý“ zrušují.

3. V § 15a odst. 3 písm. a) se za bod 12 vkládá nový bod 13, který zní:

„13. datum a místo vzniku partnerství,“.

Dosavadní body 13 až 17 se označují jako body 14 až 18.

4. V § 15a odst. 3 písm. a) bod 14 zní:

„14.  rodné číslo manžela nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,“.

5. V § 15a odst. 3 písm. b) se za bod 12 vkládá nový bod 13, který zní:

„13. datum a místo vzniku partnerství,“.

Dosavadní body 13 až 17 se označují jako body 14 až 18.

6. V § 15a odst. 4 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , a to i přesto, že je tento údaj v informačním systému evidence obyvatel veden jako blokovaný údaj1a)“.

Poznámka pod čarou č. 1a zní:


1a)  § 13b odst. 3 písm. b) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 53/2004 Sb.“.

7. V § 15a se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které včetně poznámky pod čarou č. 1b znějí:

„(5) Ministerstvo vnitra nebo orgány příslušné k vydání cestovního dokladu poskytují ministerstvu pro výkon působnosti podle § 11 písm. b) až e) a územním finančním orgánům pro výkon působnosti podle § 1 z informačního systému evidence cestovních dokladů1b) údaje o státních občanech České republiky. Ministerstvo vnitra poskytuje tyto údaje ministerstvu v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 5 jsou

a)   v případě vydání cestovního dokladu
1.  jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo držitele cestovního dokladu,
2.  místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, stát narození,
3.  číslo a druh vydaného cestovního dokladu,
4.  datum vydání cestovního dokladu,
5.  datum převzetí cestovního dokladu,
6.  doba platnosti cestovního dokladu,
7.  označení orgánu, který cestovní doklad vydal,
8.  jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a pohlaví občana mladšího 15 let zapsaného v cestovním průkazu rodiče,
9.  prodloužení doby platnosti cestovního dokladu,
b)   v případě ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu jeho číslo a druh,
c)   v případě zadržení cestovního dokladu
1.  jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo držitele cestovního dokladu,
2.  druh a číslo cestovního dokladu, který má být nebo byl zadržen,
3.  označení orgánu, který požádal o zadržení cestovního dokladu,
4.  označení orgánu, který cestovní doklad zadržel nebo má zadržet,
5.  datum a důvod zadržení cestovního dokladu,
6.  datum a důvod vrácení zadrženého cestovního dokladu,
d)   v případě odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu
1.  jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana, k němuž se vztahují údaje o odepření vydání nebo o odnětí cestovního dokladu,
2.  druh a číslo cestovního dokladu, který byl odňat,
3.  označení orgánu, který požádal o odepření vydání nebo o odnětí cestovního dokladu,
4.  označení orgánu, který rozhodl o odepření vydání nebo o odnětí cestovního dokladu,
5.  datum a důvod odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu,
6.  datum a důvod vrácení odňatého cestovního dokladu,
7.  datum a důvod zrušení odepření vydání cestovního dokladu.

1b)  § 29 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č.  283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.

8. V § 15a odst. 7 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o státní statistické službě

Čl. III

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 81/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 9a odst. 2 písm. a) bod 10 zní:

„10.  rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,“.

2. V § 9a odst. 2 písm. a) se za bod 10 vkládá nový bod 11, který včetně poznámek pod čarou č. 5j, 5k a 5l zní:

„11.  datum a místo vzniku registrovaného partnerství5j) (dále jen „partnerství“), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství5k), datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství5l),

5j)  § 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.
5k)  § 5 zákona č. 115/2006 Sb.
5l)  § 14 zákona č. 115/2006 Sb.“.

Dosavadní body 11 až 14 se označují jako body 12 až 15.

3. V § 9a odst. 2 písm. b) se za bod 9 vkládá nový bod 10, který zní:

„10. *datum a místo vzniku partnerství5j), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství5k), datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství5l),“.

Dosavadní body 10 až 13 se označují jako body 11 až 14.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl. IV

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 7 se doplňuje odstavec 13, který zní:

„(13) Stejně jako partner uvedený v odstavci 2 písm. b) a c), odstavci 3 písm. c) a § 31 odst. 1 se pro účely tohoto zákona posuzuje partner, se kterým občan členského státu Evropské unie uzavřel registrované partnerství na základě právních předpisů jiného členského státu Evropské unie.“.

2. V § 31 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo partnera31a)“.

3. V § 63 odst. 7 písm. a) bod 12 zní:

„12.  rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,“.

4. V § 63 odst. 7 písm. a) se za bod 12 vkládá nový bod 13, který zní:

„13.  datum a místo vzniku registrovaného partnerství31a), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,“.

Dosavadní body 13 až 17 se označují jako body 14 až 18.

5. V § 63 odst. 7 písm. a) bod 14 zní:

„14.  rodné číslo manžela, popřípadě partnera; je-li manželem, popřípadě partnerem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum jeho narození,“.

6. V § 63 odst. 7 písm. b) bod 12 zní:

„12.  rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,“.

7. V § 63 odst. 7 písm. b) se za bod 12 vkládá nový bod 13, který zní:

„13.  jméno, popřípadě jména, příjmení partnera, rodné číslo nebo datum narození partnera, datum a místo vzniku registrovaného partnerství31a), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,“.

Dosavadní body 13 až 17 se označují jako body 14 až 18.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o občanských průkazech

Čl. V

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 395/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Občanovi může být vydán občanský průkaz se strojově čitelnými údaji s dobou platnosti 5 let [§ 10 písm. a)] nebo občanský průkaz se strojově čitelnými údaji s dobou platnosti 10 let [§ 10 písm. b)], občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden rok (§ 24a) nebo občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden měsíc (§ 24b).“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

2. V § 3 odstavec 1 zní:

„(1) Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji obsahuje údaje stanovené tímto zákonem a digitální zpracování fotografie občana a jeho podpisu. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů obsahuje údaje stanovené tímto zákonem a fotografii občana.“.

3. V § 3 odst. 4 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 6c zní:

„b)  jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo partnera6c); v případě, že manžel nebo partner nemají přiděleno rodné číslo, datum narození,

6c)  § 1 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.“.

4. V § 4 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Žádost a doklady potřebné pro vydání občanského průkazu může za občana předložit jiná osoba, která se nemusí prokazovat plnou mocí.“.

5. V § 4 odst. 4 se za slova „občan osobně“ vkládají slova „nebo prostřednictvím jiné osoby“.

6. V § 4 odst. 4 větě druhé se slovo „postoupí“ nahrazuje slovem „předají“.

7. V § 4 odst. 5 větě první se slovo „postoupena“ nahrazuje slovem „předána“.

8. V § 8 odst. 3 se na konci věty druhé slova „podle § 4 odst. 2“ nahrazují slovy „podle § 4 odst. 6“.

9. V § 11 odst. 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f)  nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.“.

10. V § 12 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které včetně poznámek pod čarou č. 13a a 13b zní:

„b)  matriční úřad příslušný k přijetí prohlášení o vstupu do partnerství13a), v případě změny osobního stavu vznikem partnerství13b),

13a)  § 2 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb.
13b)  § 1 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 115/2006 Sb.“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c) a dosavadní poznámka pod čarou č. 13a se označuje jako poznámka pod čarou č. 13c, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

11. V § 12 odst. 1 písmeno c) včetně poznámek pod čarou č. 13d až 13i zní:

„c)  obecní úřad obce s rozšířenou působností13c) nebo matriční úřad v případě
1.  změny jména, popřípadě jmen, nebo příjmení,
2.  zániku manželství v důsledku rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné13d), rozhodnutí soudu o neexistenci manželství13d), smrtí jednoho z manželů nebo rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého13e) anebo rozhodnutí soudu o rozvodu manželství13f),
3.  zániku partnerství v důsledku rozhodnutí soudu o prohlášení partnerství za neplatné nebo rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo13g), smrtí jednoho z partnerů nebo rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého anebo rozhodnutí soudu o zrušení partnerství13h),
4.  změny rodného čísla13i).

13d)  § 11 a násl. zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
13e)  § 22 zákona č. 94/1963 Sb.
13f)  § 23 a násl. zákona č. 94/1963 Sb.
13g)  § 7 zákona č. 115/2006 Sb.
13h)  § 14 zákona č. 115/2006 Sb.
13i)  § 17 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb.“.

12. V § 12 odst. 2 se slova „úřad podle odstavce 1 vydá“ nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný matriční úřad nebo orgán církve podle odstavce 1 vydají“.

13. V § 14 odst. 1 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 13j zní:

„c)  požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů
1.  po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodů uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) nebo b), anebo v § 11 odst. 2,
2.  po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství13j),
3.  po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
4.  po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,
5.  po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,
6.  po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,
7.  po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,
8.  po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
9.  po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
10.  po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byla občanovi omezena způsobilost k právním úkonům, nebo
11.  po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl občanovi uložen trest zákazu pobytu,

13j)  § 34 zákona č. 115/2006 Sb.“.

14. V § 16a odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a)  poruší povinnost mít občanský průkaz podle § 2 odst. 3,“.

Dosavadní písmena a) až k) se označují jako písmena b) až l).

15. V § 16a odst. 1 písm. l) se slovo „dosáhl“ nahrazuje slovem „dosáhla“.

16. V § 16a odstavec 3 zní:

„(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 15 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) až l) lze uložit pokutu do 10 000 Kč.“.

17. V § 17 odst. 2 písmeno k) zní:

„k)  jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo partnera zapsaného v občanském průkazu občana; v případě, že manžel nebo partner nemá přiděleno rodné číslo, uvádí se datum narození,“.

18. V § 17 odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

19. V § 17 odst. 8 písmeno l) zní:

„l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,“.

20. V § 17 odst. 8 se za písmeno l) vkládá nové písmeno m), které zní:

„m)  datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,“.

Dosavadní písmena m) až o) se označují jako písmena n) až p).

21. V § 17 odst. 8 písmeno n) zní:

„n)  jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo manžela nebo partnera; je-li manžel nebo partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,“.

22. V § 17 odst. 8 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:

„r)  den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.“.

23. V § 18a odst. 4 se za slova „Za občana“ vkládají slova „staršího 15 let do nabytí jeho zletilosti, za občana“.

24. V § 25 odst. 2 se ve větě druhé za slovo „postupuje“ vkládá slovo „matriční“.

25. V § 25 odst. 2 se na konci věty druhé doplňují slova „nebo matriční úřad příslušný k přijetí prohlášení o vstupu do partnerství13a) v případě změny osobního stavu vznikem partnerství“.

Čl. VI
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o evidenci obyvatel

Čl. VII

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 písm. b) se slova „nebo registrovaného partnerství (dále jen „partnerství“)“ nahrazují slovy „nebo vzniku registrovaného partnerství (dále jen „partnerství“)5d)“.

Poznámka pod čarou č. 5d zní:


5d)  § 1 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 115/2006 Sb.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 5d a 5e se označují jako poznámky pod čarou č. 5e a 5f, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

2. V § 3 odst. 3 písmeno l) včetně poznámek pod čarou č. 5f až 5i zní:

„l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné5f), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství5g), datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil5h), anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství5i),

5f)  § 11 a násl. zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
5g)  § 17a zákona č. 94/1963 Sb.
5h)  § 22 zákona č. 94/1963 Sb.
5i) § 24 zákona č. 94/1963 Sb.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 5f a 5g se označují jako poznámky pod čarou č. 5j a 5k, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

3. V § 3 odst. 3 se za písmeno l) vkládá nové písmeno m), které včetně poznámek pod čarou č. 5l až 5n zní:

„m)  datum a místo vzniku partnerství5l), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství5m), datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství5n),

5l)  § 1 zákona č. 301/2000 Sb.
§ 2 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.
5m)  § 5 zákona č. 115/2006 Sb.
5n) § 14 zákona č. 115/2006 Sb.“.

Dosavadní písmena m) až r) se označují jako písmena n) až s).

Dosavadní poznámky pod čarou č. 5j a 5k se označují jako poznámky pod čarou č. 5o a 5p, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

4. V § 3 odst. 3 písmeno s) zní:

„s)  den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.“.

5. V § 3 odst. 4 písmeno l) zní:

„l) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné5f), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství5g), datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil5h), anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství5i),“.

6. V § 3 odst. 4 se za písmeno l) vkládá nové písmeno m), které zní:

„m)  datum a místo vzniku partnerství5l), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství5m), datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství5n),“.

Dosavadní písmena m) až u) se označují jako písmena n) až v).

7. V § 3 odst. 4 písmeno u) zní:

„u)  den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil,“.

8. V § 3 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „ , a to včetně dat, ke kterým tyto změny nastaly, jsou-li správci informačního systému známa“.

9. V § 3a odst. 1, § 4 a 5 se slova „§ 3 odst. 3 písm. o) a p) a podle § 3 odst. 4 písm. p) a r)“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 3 písm. p) a q) a podle § 3 odst. 4 písm. q) a s)“.

10. V § 3a odst. 2 se za slova „podle odstavce 1“ vkládají slova „věty první“.

11. V § 3a se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst“.

12. V § 6a písm. a) bod 4 zní:

„4.  rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné5f), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství5g), datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil5h), anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství5i),“.

13. V § 6a písm. a) se za bod 4 vkládá nový bod 5, který zní:

„5.  datum a místo vzniku partnerství5l), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství5m), datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého uveden jako den jeho úmrtí, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství5n),“.

Dosavadní body 5 až 9 se označují jako body 6 až 10.

14. V § 7 písm. c) bodě 6 se slova „jejich jméno, popřípadě jména a příjmení“ nahrazují slovy „předávají se údaje o jejich jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození“.

15. V § 7 písm. c) bodě 6 se slova „tento údaj se neoznamuje“ nahrazují slovy „tyto údaje se neoznamují“.

16. V § 7 písm. e) bod 11 zní:

„11.  rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné5f), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství5g), datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého uveden jako den jeho úmrtí5h), anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství5i),“.

17. V § 7 písm. e) se za bod 11 vkládá nový bod 12, který zní:

„12.  datum a místo vzniku partnerství5l), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství5m), datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství5n),“.

Dosavadní body 12 až 16 se označují jako body 13 až 17.

18. V § 7 se písmeno f) zrušuje.

19. V § 8 odst. 3 se slova „§ 3 odst. 3 písm. o) a § 3 odst. 4 písm. p)“ nahrazují slovy „§ 3 odst. 3 písm. p) a § 3 odst. 4 písm. q)“.

20. V § 8 odst. 10 písm. e) se za slova „a manžela“ doplňují slova „ , popřípadě partnera“.

21. V § 9 odst. 1 se číslo „50“ nahrazuje číslem „75“.

22. V § 10 odst. 1 se za slovo „rekreaci“ vkládají slova „(dále jen „objekt“)“.

23. V § 10 odstavec 8 zní:

„(8) Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu. Sdělení ohlašovny podle věty první musí být vlastníkovi objektu doručeno do vlastních rukou.“.

24. V § 13b se na začátek odstavce 3 vkládají nová písmena a) a b), která znějí:

„a)  důvod přidělení rodného čísla (§ 16),
b)  označení výdejového místa, které rodné číslo přidělilo,“.

Dosavadní písmena a) až f) se označí jako písmena c) až h).

25. V § 17 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Změna rodného čísla se neprovede v případech, kdy dvě nebo více fyzických osob téhož pohlaví, narozených téhož dne, měsíce a roku téže matce, užívá namísto přiděleného rodného čísla devítimístné nebo desetimístné číslo, které podle definice rodného čísla uvedené v § 13 odst. 3 a 4 odpovídá datu jejich narození a jehož číselná podoba byla vytvořena nesprávným přepisem rodného čísla do osobních a úředních dokladů a dalších listin provedenými orgány veřejné moci vzájemnou záměnou rodných čísel těchto fyzických osob, pokud

a)   se prokáže, že každá z fyzických osob toto užívané číslo užívá po dobu delší než 20 let, a
b)   každá z fyzických osob písemně prohlásí, že nežádá provedení změny užívaného čísla na nové rodné číslo.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

26. V § 17b odstavec 2 zní:

„(2) Součástí žádosti je rovněž kopie rodného listu nositele rodného čísla, o jehož ověření je žádáno, popřípadě jiný doklad o jeho datu a místě narození a státním občanství. K žádosti se rovněž přikládá kopie občanského průkazu nebo cestovního dokladu nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce, který je žadatelem o ověření rodného čísla.“.

Čl. VIII
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení

Čl. IX

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „registrace partnerství“ nahrazují slovy „vzniku registrovaného partnerství (dále jen „partnerství“)“ a za slova „a narození, uzavření manželství“ se vkládají slova „ , vzniku partnerství“.

2. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „městské úřady,“ zrušují.

3. V § 3 odst. 4 se za slova „uzavření manželství“ vkládají slova „ , vznik partnerství“.

4. V § 4 odst. 2 se za slova „a úmrtních listů“ vkládají slova „a dokladů o partnerství“, za slova „uzavření manželství“ se vkládají slova „ , vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství“ a za slova „v matriční knize“ se vkládají slova „a potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin a v druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958“.

5. V § 4a odst. 2 se za slova „uzavření manželství“ vkládají slova „ , vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství“, za slova „v matriční knize“ se vkládají slova „a potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin a v druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958“ a za slovo „vydaných“ se vkládají slova „matričními úřady a“.

6. Za § 4a se vkládá nový § 4b, který zní:

㤠4b

(1) Ministerstvo kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení u matričních úřadů, úřadů s rozšířenou působností a u krajských úřadů.

(2) Pro výkon kontroly podle odstavce 1 se u matričních úřadů, úřadů s rozšířenou působností a magistrátů měst Brna, Ostravy a Plzně použijí obdobně ustanovení obecního zřízení o kontrole výkonu přenesené působnosti.“.

7. V § 5 odst. 1 písm. b) se za slova „rozvod manželství,“ vkládají slova „zrušení partnerství, rozhodnutí o prohlášení, že partnerství nevzniklo nebo že je neplatné,“.

8. V § 8 odstavec 3 zní:

„(3) Matriční úřad předává úřadu s rozšířenou působností nebo krajskému úřadu jedenkrát měsíčně k založení do sbírky listin nebo k provedení dodatečného zápisu matriční události, matriční skutečnosti, opravy či změny v druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 a uložené u úřadu s rozšířenou působností nebo krajského úřadu, listiny, na jejichž podkladě provedl dodatečný zápis matriční události, matriční skutečnosti, opravy či změny v prvopisu matriční knihy. Bude-li se provádět dodatečný zápis matriční události, matriční skutečnosti, opravy či změny do druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958, matriční úřad zašle úřadu s rozšířenou působností nebo krajskému úřadu písemné sdělení se zněním dodatečného zápisu matriční události, matriční skutečnosti, opravy či změny provedeného v prvopisu matriční knihy.“.

9. V § 8 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 6, které znějí:

„(4) V případě, kdy prvopis matriční knihy a druhopis matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 byl již předán k archivaci příslušnému státnímu oblastnímu archivu, v hlavním městě Praze Archivu hlavního města Prahy (§ 23), použije se odstavec 3 obdobně. Archiv, který vede prvopis matriční knihy, provede dodatečný zápis matriční události, matriční skutečnosti, opravy či změny do tohoto prvopisu a následně zašle písemné sdělení se zněním dodatečného zápisu matriční události, matriční skutečnosti, opravy či změny příslušnému státnímu oblastnímu archivu, v hlavním městě Praze Archivu hlavního města Prahy, u kterého je uložen druhopis matriční knihy vedené do 31. prosince 1958, k provedení dodatečného zápisu matriční události, matriční skutečnosti, opravy či změny.

(5) Listiny, na jejichž podkladě úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad provedl dodatečný zápis matriční události, matriční skutečnosti, opravy či změny v druhopisu matričních knih vedených do 31. prosince 1958, se nevkládají do druhopisů matričních knih vedených do 31. prosince 1958. Ukládají se odděleně od druhopisu matričních knih vedených do 31. prosince 1958 za každý kalendářní rok samostatně do složky s uvedením odkazu na příslušný prvopis matriční knihy, ve které byl dodatečný zápis matriční události, matriční skutečnosti, opravy či změny proveden. Zápis se opatří datem a podpisem zaměstnance úřadu s rozšířenou působností nebo krajského úřadu pověřeného činností na úseku matrik.

(6) Listiny, na jejichž podkladě byl státním oblastním archivem, v hlavním městě Praze Archivem hlavního města Prahy, proveden dodatečný zápis matriční události, matriční skutečnosti, opravy či změny do prvopisů matričních knih, tento archiv předá k uložení příslušnému státnímu oblastnímu archivu, v hlavním městě Praze Archivu hlavního města Prahy, který vede druhopis matričních knih vedených do 31. prosince 1958 nebo sbírky listin. Listiny se nevkládají do druhopisů matričních knih vedených do 31. prosince 1958. Ukládají se odděleně od druhopisu matričních knih vedených do 31. prosince 1958 za každý kalendářní rok samostatně do složky s uvedením odkazu na příslušný prvopis matriční knihy, ve které je dodatečný zápis matriční události, matriční skutečnosti, opravy či změny proveden. Zápis se opatří datem a podpisem archiváře.“.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 7 až 11.

10. V § 8 odst. 7 se za slova „aktualizují sbírku listin“ vkládají slova „a druhopisy matričních knih vedených do 31. prosince 1958“ a za slova „ochranu sbírky listin“ se vkládají slova „a druhopisů matričních knih vedených do 31. prosince 1958“.

11. V § 8 odstavec 8 zní:

„(8) Úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad vydá potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin, kterou vede, nebo v druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958, kterou uchovává, tomu, kdo osvědčí právní zájem, pokud údaj nelze zjistit z matriční knihy nebo je vznesena námitka proti správnosti zápisu v matriční knize. Matriční úřad vydá potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin, kterou vede, tomu, kdo osvědčí právní zájem, pokud nelze údaj zjistit z matriční knihy nebo je vznesena námitka proti správnosti zápisu v matriční knize.“.

12. V § 8 odst. 9 se za slova „do sbírky listin“ vkládají slova „nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958“ a slova „z ní“ se nahrazují slovy „z nich“.

13. V § 8 odst. 10 se slovo „zápisu“ nahrazuje slovy „sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958“.

14. V § 8 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:

„(11) Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad vydá fotokopii sbírky listin nebo doslovný výpis z druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958, který lze pořídit i fotokopií matričního zápisu, pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků.“.

Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 12.

15. V § 8 odst. 12 se slova „a vnuci“ nahrazují slovy „ , vnuci a pravnuci“.

16. V § 12 se na konci textu doplňují slova „nebo mimo dobu stanovenou radou obce“.

17. V § 17 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

18. V § 22 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Nelze-li ani po následném dalším šetření zjistit datum úmrtí fyzické osoby, matriční úřad o tom učiní oznámení soudu a datum úmrtí určí soud.“.

19. V § 24 odst. 4 se za slovo „matričním“ vkládá slovo „úřadem,“.

20. V § 25 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)  pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,“.

21. V § 25 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámek pod čarou č. 9a a 9b zní:

„(3) Matriční úřad vydá školským zařízením pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči9a) rodný list fyzické osoby9b) umístěné v těchto zařízeních.


9a)  § 1 a 2 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 562/2004  Sb., zákona č. 563/2004 Sb., zákona č. 383/2005 Sb. a zákona č. 112/2006 Sb.
9b)  § 1 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

22. V § 25 odst. 4 se za slova „státních orgánů“ vkládají slova „nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků“.

23. V § 26 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 9c zní:

„(3) Na žádost občana, který je příslušníkem národnostní menšiny, jehož jméno, popřípadě jména, jsou v matriční knize zapsána v českém nebo v jiném než českém jazyce, uvede se jeho jméno, popřípadě jména, v matričním dokladu v jazyce národnostní menšiny9c) znaky přepsanými do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy. Do matriční knihy se vyznačí, že byl vydán matriční doklad s uvedením jména, popřípadě jmen, v jazyce národnostní menšiny. Další matriční doklady se vydávají s uvedením jména, popřípadě jmen, v této podobě.


9c)  Čl. 11 odst. 1 Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/1998 Sb.).
§ 7 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

24. V § 29 písm. d) se slova „v případě osvojení osvojitele či osvojitelů10),“ nahrazují slovy „v případě osvojení dítěte se namísto uvedených údajů o rodičích dítěte uvádějí tyto údaje o osvojiteli, popřípadě osvojitelích dítěte,“.

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.

25. V § 31 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; nelze-li zjistit den, měsíc a rok úmrtí, postupuje matriční úřad při zápisu podle § 22 odst. 3“.

26. V § 33 odst. 1 písm. e) se slova „úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství8a) bylo zrušeno rozhodnutím soudu,“ nahrazují slovy „pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství“.

27. V § 35 odst. 1 písm. h) se slova „úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství8a) bylo zrušeno rozhodnutím soudu“ nahrazují slovy „pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství“.

28. V § 35 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 10a zní:

„(2) Snoubenec, který je cizincem, předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky10a). Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.


10a)  Článek 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. 4. 2004 o právu občanů unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států.“.

29. V § 42 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Do zvláštní matriky se zapisují i partnerství uzavřená občany na území cizího státu.“.

30. V nadpise dílu 6 se za slova „Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství“ doplňují slova „a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství“.

31. Poznámka pod čarou č. 18 zní:


18)  Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

32. V § 46 odst. 1 písm. g) se za slova „k uzavření manželství“ vkládají slova „ , popřípadě ke vstupu do partnerství“.

33. V § 46 odst. 1 písm. h) se za slovo „snoubence“ vkládají slova „ , popřípadě druhé osoby, která chce vstoupit do partnerství“.

34. V § 46 odst. 2 písm. f) se slova „úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství8a) bylo zrušeno rozhodnutím soudu“ nahrazují slovy „pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství“.

35. V § 47 se za slova „uzavření manželství“ vkládají slova „ , vzniku partnerství“.

36. V § 48 se za slova „uzavření manželství“ vkládají slova „ , vzniku partnerství“.

37. V § 54 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Stanoví-li tak mezinárodní smlouvy, současně se zápisem o narození, uzavření manželství nebo vstupem do partnerství cizince na území České republiky do matriční knihy se vydá rodný nebo oddací list anebo doklad o partnerství a zašle se do 3 pracovních dnů zastupitelskému úřadu cizího státu, jehož je narozená fyzická osoba, popřípadě osoba, která uzavřela manželství, anebo vstoupila do partnerství, státním občanem.“.

38. § 61 zní:

㤠61

Fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má povinnost užívat při jednání před orgány veřejné moci, Českou národní bankou, Veřejným ochráncem práv, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, státními fondy a zdravotními pojišťovnami (dále jen „úřední styk“) jméno, popřípadě jména, která jsou uvedena na tomto matričním dokladu.“.

39. V § 62 odst. 2 se slovo „Občan“ nahrazuje slovy „Fyzická osoba“.

40. V § 62 odst. 3 se slova „Občan, který“ nahrazují slovy „Fyzická osoba, která“.

41. V § 62 odst. 4 se slovo „občana“ nahrazuje slovy „fyzické osoby“.

42. § 68 zní:

㤠68

Fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má povinnost užívat v úředním styku příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na tomto matričním dokladu.“.

43. V § 70 odstavec 2 zní:

„(2) Fyzická osoba, jejíž příjmení jsou zapsána v knize narození nebo v knize manželství, může před matričním úřadem prohlásit, že bude užívat pouze jedno, popřípadě dvě příjmení. Za trvání manželství lze takovéto prohlášení učinit pouze souhlasným prohlášením manželů. Prohlásila-li fyzická osoba při uzavírání manželství, že spolu se společným příjmením bude užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí, nelze prohlášením upustit od užívání společného příjmení, jestliže toto manželství trvá.“.

44. V § 70 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:

„(3) Prohlásila-li fyzická osoba při uzavírání manželství, že si ponechá své dosavadní příjmení, které je složeno z více příjmení, a tato příjmení užívají společné nezletilé děti manželů, prohlášení o upuštění od užívání příjmení lze za trvání manželství učinit pouze se souhlasem druhého manžela a vztahuje se i na společné nezletilé děti manželů.

(4) Při zápisu manželství uzavřeného na území cizího státu zvláštní matrika na základě žádosti občana uvede jeho příjmení i příjmení jeho manžela v podobě uvedené na cizozemském matričním dokladu.

(5) Postupem podle odstavce 4 zapíše zvláštní matrika i manželství, které bylo uzavřeno na území cizího státu přede dnem 1. července 2008.“.

45. V § 76 odst. 1 písm. c) se slova „úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno rozhodnutím soudu“ nahrazují slovy „pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství“.

46. V § 81 se za slova „uzavření manželství“ vkládají slova „ , vzniku partnerství“.

47. V § 86 odst. 1 se slova „Občan, který“ nahrazuje slovy „Fyzická osoba, která“.

48. V § 86 odst. 2 se slovo „občana“ nahrazuje slovy „fyzické osoby“.

49. § 87 zní:

㤠87

(1) Pokud se žadateli podle § 12 vyhoví v plném rozsahu, rozhodnutí se písemně nevyhotovuje.

(2) Pokud se žadateli podle § 5, § 8 odst. 8, § 8 odst. 9 písm. a), § 8 odst. 10, § 13, § 16 odst. 4, § 19, § 25 odst. 1 písm. a) nebo d), § 25 odst. 2, § 26 odst. 2 nebo 3, § 28, 45, 53, § 57 odst. 2, § 62 odst. 1, 3 nebo 5, § 63 odst. 2, § 64 odst. 1, § 69, 70, 71 nebo § 86 odst. 1 nevyhoví v plném rozsahu, vydá se o tom rozhodnutí.“.

Čl. X
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. XI

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 140/2008 Sb., se mění takto:

1. V části I v položce 3 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 2b zní:

„b)  Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství2b) Kč 100

2b)  Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.“.

2. V části I v položce 3 v ustanovení „Předmětem poplatku není“ v bodě 1 se slova „vydání prvního listu rodného, oddacího nebo úmrtního uvedeného v písmenu b) této položky“ zrušují.

3. V části I v položce 3 se v ustanovení „Předmětem poplatku není“ za bod 1 vkládá nový bod 2, který včetně poznámky pod čarou č. 6a zní:

„2. Vydání prvního rodného, úmrtního nebo oddacího listu, vydání prvního dokladu o registrovaném partnerství, anebo vydání těchto matričních dokladů po provedení dodatečného záznamu o matriční skutečnosti6a), jíž se mění zápis v matriční knize již provedený.


6a)  § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.“.

Dosavadní body 2 a 3 se označují jako body 3 a 4.

4. V části I v položce 11 v ustanovení „Osvobození“ se doplňuje nový bod 4, který zní:

„4. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména, popřípadě jmen a příjmení fyzické osoby, která je státním občanem České republiky a současně státním občanem jiného členského státu Evropské unie, na podobu, jakou jí umožňuje užívat právo a tradice druhého členského státu.“.

5. V části I položka 12 zní:

„Položka 12

a)   Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky Kč 3 000
b)   Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky Kč 2 000
c)   Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost Kč 1 000
d)   Vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství2b) před jiným než příslušným matričním úřadem Kč 1 000
e)   Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem Kč 500

Poznámky

1. Poplatek podle písmen a) až d) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců nebo jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství.

2. Poplatek podle písmen c) a d) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu nebo povoluje-li se učinění prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem.

Osvobození

Od poplatku podle písmen c) a d) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.“.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o životním a existenčním minimu

Čl. XII

V § 4 odst. 1 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo partneři podle zvláštního právního předpisu2a); za partnera se pro účely tohoto zákona považuje také partner, se kterým občan členského státu Evropské unie uzavřel registrované partnerství na základě právních předpisů jiného členského státu Evropské unie, pokud tyto právní předpisy upravují vzájemnou vyživovací povinnost mezi partnery“.
Poznámka pod čarou č. 2a zní:


2a) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi

Čl. XIII

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 53 odst. 3 písm. a) bodě 11 se za slova „rodinný stav“ doplňují slova „ , datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství“.

2. V § 53 odst. 3 písm. a) se za bod 11 vkládá nový bod 12, který včetně poznámky pod čarou č. 39a zní:

"12.  datum a místo vzniku registrovaného partnerství39a), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,

39a) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní body 12 až 15 se označují jako body 13 až 16.

3. V § 53 odst. 3 písm. a) bod 13 zní:

„13.  rodné číslo manžela, popřípadě partnera; je-li manželem, popřípadě partnerem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum jeho narození,“.

4. V § 53 odst. 3 písm. b) bod 11 zní:

„11.  rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,“.

5. V § 53 odst. 3 písm. b) se za bod 11 vkládá nový bod 12, který zní:

„12.  jméno, popřípadě jména, příjmení partnera, rodné číslo nebo datum narození partnera, datum a místo vzniku registrovaného partnerství39a), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,“.

Dosavadní body 12 až 20 se označují jako body 13 až 21.

6. V § 53 odst. 3 písm. b) bod 18 zní:

„18.  jméno, popřípadě jména, příjmení nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželu, popřípadě partneru rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželem, popřípadě partnerem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem, popřípadě partnerem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu na území České republiky,“.

7. V § 53 odst. 3 písm. b) bodě 20 se za slovo „manžela“ vkládají slova „ , popřípadě partnera“.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o nemocenském pojištění

Čl. XIV

V § 40 odst. 7 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, se na konci věty první doplňují slova „nebo v registrovaném partnerství“.

ČÁST DVANÁCTÁ
Účinnost

Čl. XV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. IX bodů 4, 5 a 44, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2008, a s výjimkou ustanovení čl. XIV, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Vlček v. r.
Topolánek v. r.

Nabídka k tématu

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení

Kristina Koldinská a kolektiv - C. H. Beck

V současné době stojí Česká republika spolu s celou Evropou, respektive celým světem, před výzvami, jimž dlouhé generace nikdo v našem regionu nečelil nebo jež jsou zcela nové a nebývalé. Všechny tyto výzvy a zřejmě i mnoho dalších se budou muset odrazit v systémech sociálního ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 6. vydání

Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 6. vydání

Gabriela Halířová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učební pomůcka pro vysokoškolskou výuku práva sociálního zabezpečení je přehledně zpracovaná podle jednotlivých systémů sociálního zabezpečení a srozumitelnou formou představuje jejich stěžejní instituty. Ve svém již šestém vydání byla aktualizována podle právního stavu k 1. 9. ...

Cena: 380 KčKOUPIT

ÚZ č. 1506 - Sociální zabezpečení

ÚZ č. 1506 - Sociální zabezpečení

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 22 předpisů rozdělených do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, náhradní výživné a Ukrajina. Do publikace jsou zapracovány změny zákona o státní ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Zákon o náhradním výživném - Komentář

Zákon o náhradním výživném - Komentář

Eva janková, Gabriela Obermannová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha přináší první komentář nového zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném). Tato nová úprava je v současném systému nepojistných sociálních dávek ojedinělá. Stát přebírá vyplácení části ...

Cena: 225 KčKOUPIT

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení

Koldinská, Tröster a kolektiv - C. H. Beck

Sedmé vydání knihy Právo sociálního zabezpečení předkládá výrazně obměněný autorský kolektiv, který zvolil novou koncepci. Kniha je rozdělena na obecnou a zvláštní část. V obecné části, kromě tradičních kapitol týkajících se pojmu a systému sociálního zabezpečení, jakož i geneze ...

Cena: 850 KčKOUPIT

Zákon o nemocenském pojištění 2023

Zákon o nemocenském pojištění 2023

Ing. Marta Ženíšková, JUDr. Jan Přib, Mg. Zdeněk Schmied - Anag, spol. s r. o.

Příručka obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, doplněný řadou příkladů. Změny v nemocenském pojištění Zároveň tato kniha obsahuje i výklad k poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem v období prvních 14 dnů trvání dočasné ...

Cena: 479 KčKOUPIT

ÚZ č. 1473 - Sociální pojištění 2022

ÚZ č. 1473 - Sociální pojištění 2022

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 40 právních předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. K největším změnám došlo v zákonu o nemocenském pojištění; zařazen je také nový ...

Cena: 199 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a zákona o státním zastupitelství po menších novelách k 1. 1. 2022. Vedle těchto zákonů jsou zde také příslušné ...

Cena: 111 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.