Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


340

VYHLÁŠKA

ze dne 12. prosince 2007,

kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 2, § 6 odst. 2 písm. a), § 8 odst. 2, § 9 odst. 2, § 10 odst. 2 písm. a), § 11 odst. 2 písm. a), § 12 odst. 2 písm. a) a § 35 odst. 2 písm. c) se číslo "85" nahrazuje číslem "100".

2. V § 6 odst. 2 písm. b), § 10 odst. 2 písm. b), § 11 odst. 2 písm. b), § 12 odst. 2 písm. b), § 13 odst. 2 písm. b), § 14 odst. 2 písm. b), § 15 odst. 2 písm. b), § 16 odst. 2 písm. b), § 17 odst. 2 písm. a), § 18 odst. 2 písm. b), § 22 odst. 2 písm. a), § 32 odst. 2, § 33 odst. 2 písm. a) a § 35 odst. 2 písm. b) se číslo "140" nahrazuje číslem "150" a číslo "70" se nahrazuje číslem "75".

3. V § 10 odst. 2 písm. c), § 13 odst. 2 písm. a), § 14 odst. 2 písm. a), § 15 odst. 2 písm. a), § 16 odst. 2 písm. a), § 17 odst. 2 písm. b), § 18 odst. 2 písm. a) a § 35 odst. 2 písm. a) se číslo "160" nahrazuje číslem "180".

4. V § 22 odst. 2 písm. b) se číslo "90" nahrazuje číslem "100", číslo "60" se nahrazuje číslem "70" a číslo "30" se nahrazuje číslem "40".

5. V § 23 odst. 2 se číslo "90" nahrazuje číslem "100".

6. § 29 včetně nadpisu zní:

"§ 29
Služby následné péče

(1) Základní činnosti při poskytování služeb následné péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a)   sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k trvalé abstinenci, prevenci relapsu, rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
b)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,
c)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
   1.  pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
   2.  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
d)   poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:
   1.  ubytování,
   2.  zajištění podmínek pro úklid, praní ložního prádla a žehlení,
3.  zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,
e)   poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, jde-li o pobytovou formu služby:
   1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy, nebo
   2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.

(2) Maximální výše úhrady za poskytování následné péče činí

a)   150 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. d), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování,
b)   za úkon uvedený v odstavci 1 písm. e) bodě 2
   1.  150 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
   2.  75 Kč za oběd,
   včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.".

7. V § 33 odst. 2 písm. b) se číslo "130" nahrazuje číslem "150".

8. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který zní:

"§ 37a

Absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání uvedených v příloze č. 4 k této vyhlášce.".

9. V příloze č. 1 části I písm. k) bodě 6 se slova "a rozeznání" zrušují.

10. V příloze č. 1 části I písm. p) bodě 2 se slova "školy nebo školského zařízení," zrušují.

11. V příloze č. 1 části I písm. q) bod 2 zní:

"2. použití nebo výměna ortopedické nebo kompenzační pomůcky nebo jiného zdravotnického prostředku,".

12. V příloze č. 1 části I písm. q) se bod 3 zrušuje.Dosavadní body 4 až 7 se označují jako body 3 až 6.

13. V příloze č. 1 části I písm. r) se na konci textu bodu 6 doplňují slova "nebo provádění logopedických cvičení".

14. V příloze č. 1 části II písm. b) bodě 4 se za slovo "školy" vkládají slova "nebo školského zařízení", bod 5 se zrušuje a v závěrečné části ustanovení se slova "4 až 6"nahrazují slovy "4 a 5".Dosavadní body 6 a 7 se označují jako body 5 a 6.

15. V příloze č. 1 části II písm. c) bodě 2 se slovo "hodnoty" zrušuje.

16. V příloze č. 1 části II písm. d) bodě 1 se za slova "se školou" vkládají slova "nebo školským zařízením".

17. V příloze č. 1 části II písm. e) se na konci bo-du 3 čárka nahrazuje středníkem a bod 4 se zrušuje.

18. V příloze č. 1 části II písm. f) bodě 2 se slovo "mimopracovní" zrušuje.

19. V příloze č. 1 části II písm. h) se na kon- ci bodu 4 středník nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 5, který zní:

"5. ohřívání jednoduchého jídla;".

20. V příloze č. 1 části II písm. h) závěrečná část ustanovení zní:

"u osob do 7 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při úkonu;
u osob do 15 let věku se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při činnostech uvedených v bodech 1 až 4;".

21. V příloze č. 1 části II písm. k) se na konci bodu 3 čárka nahrazuje středníkem a bod 4 se zrušuje.

22. V příloze č. 1 části II písm. o) bodě 3 se za slovo "kohoutů" vkládají slova "nebo pákových baterií".

23. Za přílohu č. 3 se doplňuje příloha č. 4, která včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008, s výjimkou čl. I bodů 8 a 23, které nabývají účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
RNDr. Nečas v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1425 - Sociální zabezpečení

ÚZ č. 1425 - Sociální zabezpečení

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 19 předpisů rozdělených do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, náhradní výživné. Od minulého vydání byl změněn zákon o státní sociální podpoře, zákon ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.