Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 210/2006 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2006, částka 70, ze dne 19. 5. 2006

210

VYHLÁŠKA

ze dne 5. května 2006,

kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb. a zákona č. 191/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 47 odst. 2 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění vyhlášky č. 279/2000 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

"(1) Určená technická zařízení (dále jen "zařízení") jsou zařízení tlaková, plynová, elektrická, zdvihací, dopravní, pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny a pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů.".

2. V § 1 odst. 2 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"f)   tlakové nádoby železničních cisternových vozidel, cisternových kontejnerů, cisternových výměnných nástaveb a bateriových vozů k dopravě nebezpečných věcí1) včetně jejich výstroje,

1)   Vyhláška č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění sdělení č. 61/1991 Sb., sdělení č. 251/1991 Sb. a sdělení č.  274/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 34/2005 Sb. m. s., kterým se doplňují sdělení č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 274/1996 Sb., č. 29/1998  Sb., č. 60/1999 Sb., č. 9/2002 Sb. m. s., č. 46/2003 Sb. m. s. a č. 8/2004 Sb. m. s., o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášené pod č. 8/1985 Sb.".Dosavadní poznámky pod čarou č. 1 až 4 se označují jako poznámky pod čarou č. 2 až 5, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

3. V § 1 odst. 2 písmeno g) zní:

"g)   tlakové nádoby železničních cisternových vozidel a cisternových kontejnerů k dopravě bezpečných věcí včetně jejich výstroje.".

4. V § 1 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e)   lyžařské vleky.".

5. V § 1 se odstavec 7 zrušuje.

6. V § 2 úvodní části ustanovení se věta první nahrazuje větou "Při provozování dráhy, drážní dopravy a lyžařských vleků lze používat jen zařízení, které má platný průkaz způsobilosti vydaný drážním správním úřadem, a jsou-li splněny tyto podmínky provozní způsobilosti:".

7. V § 5 odst. 2 písm. a) se bod 3 zrušuje a na konci písmene d) se čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

8. V § 5 odst. 3 se slova "revizním technikem" nahrazují slovy "oprávněnou odborně způsobilou osobou" a slova "revizního technika" slovy "oprávněné odborně způsobilé osoby".

9. V § 6 odst. 2 písm. e) větě druhé se slova "a lanových drah." nahrazují slovy " , lanových drah a lyžařských vleků.".

10. V § 6 odstavce 3 a 4 znějí:

"(3) Protokol o provedené prohlídce a zkoušce zařízení v provozu, vyhotovený oprávněnou odborně způsobilou osobou, obsahuje vždy přesné označení zařízení, název jeho provozovatele, umístění, popis provedené prohlídky a zkoušky, zjištěný stav, hodnocení rizik, vyjádření o provozní způsobilosti a stanovení její doby, jméno, příjmení a podpis oprávněné odborně způsobilé osoby, číslo jejího osvědčení a datum, kdy byly prohlídka a zkouška provedeny.

(4) Protokol o provedené prohlídce a zkoušce zařízení v provozu se pořizuje ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží provozovatel zařízení, jedno Drážní úřad a jedno si ponechá oprávněná odborně způsobilá osoba, která prohlídku a zkoušku provedla.".

11. V § 6 odstavec 7 včetně poznámek pod čarou č. 4 a 4a zní:

"(7) Po zásahu do zařízení svařováním (oprava, rekonstrukce) anebo zásahu do zařízení znamenajícím odchylku od technické dokumentace musí být s výjimkou tlakových nádob pro dopravu nebezpečných věcí1) provedena technická prohlídka a zkouška

a)   autorizovanou osobou4), jde-li o stanovený výrobek podle zvláštního právního předpisu4a),
b)   osobou pověřenou Ministerstvem dopravy, jedná-li se o jiné zařízení, popřípadě jiný výrobek.

4)   § 11 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001  Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb.
4a)   § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

12. V § 6 se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 4b zní:

"(8) Po zásahu ovlivňujícím bezpečnost tlakové nádoby určené k dopravě nebezpečných věcí1) nebo její výstroje musí být provedena mimořádná prohlídka a zkouška oprávněnou osobou podle zvláštního právního předpisu4b).


4b)   § 17 odst. 4 vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění vyhlášky č. 194/2005 Sb.".

13. V § 8 odst. 1 se doplňuje věta "Tyto požadavky se nevztahují na cestující veřejnost obsluhující zařízení, které je určeno pro používání cestujícími.".

14. V § 8 odst. 3 se slovo "inspektorem" nahrazuje slovy "oprávněnou odborně způsobilou osobou".

15. V příloze č. 1 "

Časové intervaly revizí určených technických zařízení" v položce "Tlaková zařízení" bod 9 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

 "9.  Tlakové nádoby železničních podle mezinárodní smlouvy1) cisternových vozidel, tlakové nádrže cisternových kontejnerů, cisternových výměnných nástaveb, bateriových vozů a vícečlánkových kontejnerů na plyn, určené k dopravě nebezpečných věcí

1) Vyhláška č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění sdělení č. 61/1991 Sb., sdělení č. 251/1991 Sb. a sdělení č.  274/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 34/2005 Sb. m. s., kterým se doplňují sdělení č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 274/1996 Sb., č. 29/1998 Sb., č. 60/1999 Sb., č. 9/2002 Sb. m. s., č. 46/2003 Sb. m. s. a č. 8/2004 Sb. m. s., o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášené pod č. 8/1985 Sb.".

16. V příloze č. 1 "Časové intervaly revizí určených technických zařízení" se v položce "Tlaková zařízení" body 10 až 14 zrušují.

Dosavadní body 15, 16 a 17 se označují jako body 10, 11 a 12.

17. V příloze č. 1 "Časové intervaly revizí určených technických zařízení" se v položce "Dopravní zařízení" doplňuje bod 6, který zní:

"6. Lyžařské vleky provozní revize 1 rok".

18. V příloze č. 1 "Časové intervaly revizí určených technických zařízení" se poslední položka "Kontejnery a výměnné nástavby" zrušuje.

19. V příloze č. 3 "Časové intervaly prohlídek a zkoušek určených technických zařízení" v položce "Tlaková zařízení" bod 7 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"7. Tlakové nádoby železničních cisternových vozidel, cisternových kontejnerů, cisternových výměnných nástaveb, bateriových vozů a vícečlánkových kontejnerů na plyn, určené k dopravě nebezpečných věcí prohlídka a tlaková zkouška podle mezinárodní smlouvy1)

1) Vyhláška č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění sdělení č. 61/1991 Sb., sdělení č. 251/1991 Sb. a sdělení č.  274/1996 Sb.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 34/2005 Sb. m. s., kterým se doplňují sdělení č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 274/1996 Sb., č. 29/1998 Sb., č. 60/1999 Sb., č. 9/2002 Sb. m. s., č. 46/2003 Sb. m. s. a č. 8/2004 Sb. m. s., o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášené pod č. 8/1985 Sb.".

20. V příloze č. 3 "Časové intervaly prohlídek a zkoušek určených technických zařízení" se v položce "Tlaková zařízení" body 8, 9, 10, 11, 12 a 13 zrušují.

Dosavadní body 14, 15 a 16 se označují jako body 8, 9 a 10.

21. V příloze č. 3 "Časové intervaly prohlídek a zkoušek určených technických zařízení" se v položce "Dopravní zařízení" doplňuje bod 6, který zní:

"6. Lyžařské vleky prohlídka a zkouška 5 roků".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.

Ministr:
Ing. Šimonovský v. r.

E-shop

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů - Praktický komentář

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů - Praktický komentář

Jiří Chrobák, Aleš Blahut, Jan Kulhánek, Stanislav Vodička - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář k zákonu č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, seznamuje se služebním poměrem příslušníků bezpečnostních sborů a právními vztahy z něj plynoucích. Výklad k ...

Cena: 1 045 KčKOUPIT

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické profese

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické profese

Jana Šustová - C. H. Beck

Problematika profesní odpovědnosti je v dnešní době čím dál častěji zmiňována, a to nejen v oblasti právnických profesí, ale též v oblasti poskytování zdravotních služeb a mnohých dalších. Jedná se o téma ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Lisabonská smlouva, komentář

Lisabonská smlouva, komentář

Syllová, Pítrová, Paldusová a kolektiv - C. H. Beck

Komentář k Lisabonské smlouvě je výjimečným právnickým počinem. Je prvním komentářem k platnému primárnímu unijnímu právu v České republice vůbec a druhým (po polském komentáři Smlouvy z Nice) v členských státech střední a východní Evropy. Cílem publikace je vysvětlení jednotlivých ...

Cena: 2 090 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.