Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o obchodních korporacích - Komentář, 2. vydání

Zákon o obchodních korporacích - Komentář, 2. vydání

Druhé vydání úspěšného komentáře zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., doplňuje a podstatně aktualizuje vydání první. Výklad reflektuje veškeré změny, k nimž v komentované oblasti došlo, a reaguje na rozsáhlou novelu č. 33/2020 Sb., účinnou od 1. 1. 2021, a na novelu č. 163/2020 Sb. týkající se úpravy družstev, jež je účinná od 1. 7. 2020.

Autorský kolektiv (v částečně obměněném složení, kdy se podařilo získat ke spolupráci prof. JUDr. Jana Dědiče) svůj odborný výklad doplňuje o nejnovější a nejaktuálnější judikaturu i literaturu ke komentované problematice. Zároveň je výklad obohacen o související účetní a daňový komentář.


autoři: Jan Lasák, Jan Dědič, Jarmila Pokorná, Zdeněk Čáp a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 30. 6. 2021, 2628 stran
ISBN: 978-80-7598-881-2

Cena: 3 995 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Autoři komentáře - str. XXIX
Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory - str. XXXI
Seznam zkratek - str. XXXV
Předmluva - str. XLI
Úvod - str. XLIII
§ 1–773 Část první Obchodní korporace - str. 1
§ 1–94 Hlava I - str. 1
§ 1–7 Díl 1 Společná ustanovení - str. 1
§ 1 Vymezení obchodních korporací - str. 1
§ 2 Předmět podnikání obchodní korporace - str. 25
§ 3 Vztah k občanskému zákoníku a vymezení některých pojmů - str. 29
§ 4 Přenos důkazního břemene - str. 35
§ 5 Porušení zákazu konkurence - str. 42
§ 6 Forma právních jednání - str. 48
§ 7 Obchodní listiny a internetové stránky - str. 55
§ 8–10 Díl 2 Založení obchodní korporace - str. 65
§ 8 Společenská smlouva a zakladatelská listina - str. 65
§ 9 Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku - str. 70
§ 10 Nezávislost a nestrannost znalce - str. 75
§ 11–14 Díl 3 Jednočlenná společnost - str. 77
§ 11 Založení a existence jednočlenné společnosti - str. 77
§ 12 Výkon působnosti nejvyššího orgánu v jednočlenné společnosti  - str. 83
§ 13 Forma smlouvy mezi společností a jediným společníkem - str. 90
§ 14 Důsledky vzniku jednočlenné společnosti za trvání společnosti  - str. 95
§ 15–29 Díl 4 Vklad - str. 96
§ 15 Vklad a předmět vkladu - str. 96
§ 16 Zakázaná ujednání při vkladu - str. 103
§ 17 Způsob a lhůty plnění vkladové povinnosti - str. 107
§ 18–29 Správce vkladů - str. 112
§ 18 Povinnosti správce vkladů - str. 112
§ 19 Vnesení nemovitosti  - str. 114
§ 20 Vnesení movité věci - str. 115
§ 21 Vklad závodu, vklad a kapitalizace pohledávky - str. 117
§ 22 Vnesení „ostatních“ nepeněžitých vkladů - str. 126
§ 23 Plnění vkladové povinnosti v kapitálových společnostech - str. 127
§ 24 Prohlášení o splnění vkladové povinnosti - str. 131
§ 25 Převod vlastnického práva - str. 133
§ 26 Vlastnictví k vnesenému nepeněžitému vkladu nepřejde - str. 135
§ 27 Předání předmětů vkladů - str. 144
§ 28 Snížení ceny nepeněžitého vkladu - str. 146
§ 29 Použití při zvýšení základního kapitálu - str. 148
§ 30 Díl 5 Základní kapitál - str. 150 
§ 30 Podstata základního kapitálu - str. 150
§ 31–43 Díl 6 Podíl - str. 152
§ 31 Vymezení podílu - str. 152
§ 32 Jednota podílu, vyjádření podílu cenným papírem, zastavení a spoluvlastnictví podílu - str. 162
§ 33 Nabývání vlastního podílu - str. 172
§ 34 Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích - str. 173
§ 35 Záloha na podíl na zisku - str. 214
§ 36 Vypořádací podíl - str. 236
§ 37–39 Podíl na likvidačním zůstatku - str. 244
§ 37 Podíl na likvidačním zůstatku a jeho rozdělení mezi společníky - str. 244
§ 38 Výplata podílu na likvidačním zůstatku - str. 252
§ 39 Ručení společníků nebo členů po zániku korporace - str. 255
§ 40 Omezení rozdělení a výplaty podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích - str. 256
§ 41 Finanční asistence - str. 280
§ 42 Přechod podílu - str. 284
§ 43 Rozdělení podílu - str. 287
§ 44–70 Díl 7 Orgány obchodní korporace - str. 291
§ 44 Výčet orgánů obchodní korporace - str. 291
§ 45 Rozhodnutí orgánu obchodní korporace - str. 305
§ 46 Podmínky výkonu funkce - str. 316
§ 47 Omezení jednatelského oprávnění - str. 343
§ 48 Relativní neplatnost právního jednání - str. 347
§ 49 Souhlas kontrolního orgánu obchodní korporace - str. 351
§ 50 Nedoložení znaleckého posudku - str. 353
§ 51–53 Pravidla jednání členů voleného orgánu - str. 358
§ 51 Pravidlo podnikatelského úsudku a pokyny nejvyššího orgánu - str. 358
§ 52 Péče řádného hospodáře, obrácené důkazní břemeno - str. 388
§ 53 Porušení péče řádného hospodáře, smlouva o vypořádání újmy s obchodní korporací - str. 392
§ 54–58 Pravidla o střetu zájmů - str. 401
§ 54 Hrozící střet zájmů a informační povinnost - str. 401
§ 55 Smlouva se členem orgánu obchodní korporace - str. 411
§ 56 Utvrzení a zajištění dluhu člena orgánu, zákaz uzavřít smlouvu - str. 421
§ 57 Smlouvy uzavírané v běžném obchodním styku - str. 425
§ 58 Odstoupení z funkce - str. 427
§ 59–62 Smlouva  o výkonu funkce - str. 427
§ 59 Práva a povinnosti mezi členem orgánu a obchodní korporací - str. 438
§ 60 Některé náležitosti smlouvy o výkonu funkce - str. 458
§ 61 Jiné plnění ve prospěch člena orgánu - str. 462
§ 62 Faktický člen voleného orgánu - str. 467
§ 63–65 Vyloučení člena statutárního orgánu - str. 476
§ 63 Rozhodnutí o vyloučení člena statutárního orgánu - str. 476
§ 64 Zánik funkce člena statutárního orgánu - str. 480
§ 65 Ručení pro porušení zákazu vykonávat činnost člena statutárního orgánu - str. 483
§ 66 Zvláštní povinnosti při úpadku obchodní korporace - str. 484
§ 67 zrušen - str. 491
§ 68 zrušen - str. 491
§ 69 Společné ustanovení - str. 492
§ 70 zrušen - str. 500
§ 71–91 Díl 8 Podnikatelská seskupení - str. 500
§ 71 Ovlivnění - str. 501
§ 72 Zproštění povinnosti hradit újmu  - str. 507
§ 73 Většinový společník - str. 510
§ 74–78 Ovládající a ovládané osoby - str. 512
§ 74 Ovládání - str. 512
§ 75 Domněnky určení ovládající osoby  - str. 515
§ 76 Aplikace ustanovení o střetu zájmů na jednání vlivné nebo ovládající osoby  - str. 517
§ 77 Nakládání s hlasovacími právy  - str. 517
§ 78 Jednání ve shodě - str. 518
§ 79–81 Koncern - str. 521
§ 79 Koncern a jednotné řízení - str. 521
§ 80 Koncernové závody - str. 524
§ 81 Pokyny v rámci koncernu - str. 525
§ 82–88 Zpráva o vztazích - str. 528
§ 82 Obsah zprávy o vztazích - str. 528
§ 83 Přezkoumání zprávy o vztazích kontrolním orgánem společnosti  - str. 534
§ 84 Právo na informace a zpráva o vztazích - str. 536
§ 85 Návrh na přezkum zprávy o vztazích - str. 538
§ 86 Jmenování znalce soudem - str. 542
§ 87 Odměna znalce - str. 545
§ 88 Zvláštní právo jmenovat znalce - str. 547
§ 89–91 Zvláštní práva společníků ovládané osoby - str. 549
§ 89 Právo odkupu  - str. 549
§ 90 Důkazní břemeno k prokázání podstatného zhoršení - str. 553
§ 91 Přiměřená cena podílu, neúčinnost omezení převodu  - str. 555
§ 92 Díl 9 Neplatnost obchodní korporace - str. 558
§ 92 Neplatnost obchodní korporace - str. 558
§ 93–94 Díl 10 Zrušení a zánik obchodní korporace a ustanovení o likvidaci - str. 566
§ 93 Zrušení a zánik obchodní korporace a ustanovení o likvidaci  - str. 566
§ 94 Doplnění obecných ustanovení o likvidaci - str. 576
§ 95–117 Hlava II Veřejná obchodní společnost - str. 580
§ 95 Definice veřejné obchodní společnosti - str. 580
§ 96 Firma veřejné obchodní společnosti - str. 589
§ 97 Vnitřní uspořádání společnosti  - str. 590
§ 98 Obsah společenské smlouvy  - str. 594
§ 99 Změna společenské smlouvy - str. 600
§ 100 Vklad - str. 603
§ 101 Prodlení se splacením vkladu - str. 606
§ 102 Derivativní žaloba na splacení vkladu - str. 610
§ 103 Vklady prací a služeb - str. 612
§ 104 Náhrada nákladů společníkovi - str. 614
§ 105 Rozhodování o záležitostech společnosti  - str. 615
§ 106 Statutární orgán - str. 622
§ 107 Právo na informace a kontrolu - str. 633
§ 108 Společnická žaloba - str. 635
§ 109 Zákaz konkurence - str. 637
§ 110 Změna v osobě společníka - str. 641
§ 111 Ručení bývalého společníka, zákaz výplaty podílu - str. 643
§ 112 Dělení zisku a ztráty - str. 645
§ 113 Zrušení společnosti - str. 651
§ 114 Obnovení účasti společníka - str. 659
§ 115 Zrušení společnosti a vyloučení společníka soudem - str. 661
§ 116 Zákaz převodu podílu - str. 667
§ 117 Výpověď dědice podílu - str. 668
§ 118–131 Hlava III Komanditní společnost - str. 672
§ 118 Úvodní ustanovení  - str. 672
§ 119 Aplikace úpravy veřejné obchodní společnosti - str. 684
§ 120 Podíly komanditistů - str. 688
§ 121 Vklady komanditistů - str. 696
§ 122 Ručení komanditisty  - str. 702
§ 123 Převod podílu komanditisty  - str. 709
§ 124 Společenská smlouva - str. 716
§ 125 Jednání a rozhodování - str. 721
§ 126 Dělba zisku a nesení ztráty - str. 734
§ 127 Zrušení společnosti - str. 747
§ 128 Obnovení účasti komanditisty - str. 757
§ 129–131 Komanditní suma  - str. 762
§ 129 Komanditní suma - str. 762
§ 130 Snížení komanditní sumy  - str. 774
§ 131 Změny komanditní sumy - str. 776
§ 132–242 Hlava IV Společnost s ručením omezeným  - str. 779
§ 132–149 Díl 1 Obecná ustanovení - str. 779
§ 132 Charakteristika společnosti - str. 779
§ 133 Určení velikosti podílu - str. 786
§ 134 Náhrada plnění poskytnutého věřiteli - str. 788
§ 135–136 Druhy podílů - str. 790
§ 135 Vícečetnost vkladů i podílů - str. 790
§ 136 Vytváření struktury podílů - str. 799
§ 137–138 Kmenový list - str. 802
§ 137 Kmenový list jako cenný papír - str. 802
§ 138 Náležitosti kmenového listu - str. 807
§ 139–141 Seznam společníků  - str. 809
§ 139 Údaje zapisované do seznamu společníků - str. 809
§ 140 Sdělování údajů ze seznamu - str. 811
§ 141 Ochrana společníků - str. 811
§ 142–145 Vklad - str. 812
§ 142 Minimální výše vkladu - str. 812
§ 143 Znalecké ocenění  - str. 816
§ 144 Identifikace nepeněžitého vkladu, vkladové ážio - str. 819
§ 145 Vklad a rozdělení podílu - str. 821
§ 146–149 Společenská smlouva - str. 823
§ 146 Obsah společenské smlouvy - str. 823
§ 147 Změna společenské smlouvy - str. 831
§ 148 Rozsah splacení vkladu před vznikem společnosti - str. 836
§ 149 Vlastní podíl v majetku společnosti - str. 837
§ 150–166 Díl 2 Práva a povinnosti společníků  - str. 840
§ 150–151 Vkladová povinnost - str. 840
§ 150 Splnění vkladové povinnosti společníka - str.  840
§ 151 Sankce za prodlení se splněním vkladové povinnosti - str. 842
§ 152–154 Povinnost odevzdat kmenový list - str. 846
§ 152 Povinnost odevzdat kmenový list a následky jejího porušení  - str. 846
§ 153 Prodej nových kmenových listů - str. 849
§ 154 Vypořádání s bývalým společníkem - str. 850
§ 155–156 Právo na informace - str. 852
§ 155 Realizace práva na informace  - str. 852
§ 156 Odmítnutí práva na informace - str. 856
§ 157–161 Společnická žaloba - str. 857
§ 157 Rozsah společnické žaloby - str. 857
§ 158 Informace vůči voleným orgánům společnosti - str. 862
§ 159 Uplatnění práva společníkem po uplynutí lhůty „bez zbytečného odkladu“ - str. 863
§ 160 Změna v osobě žalujícího společníka  - str. 863
§ 161 Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích - str. 864
§ 162–166 Příplatky - str. 869
§ 162 Rozsah příplatku - str. 869
§ 163 Dobrovolné poskytnutí příplatku  - str. 872
§ 164 Vystoupení ze společnosti - str. 872
§ 165 Porušení příplatkové povinnosti - str. 877
§ 166 Vrácení příplatku - str. 877
§ 167–201 Díl 3 Orgány společnosti - str. 878
§ 167–177 Valná hromada - str. 878
§ 167 Podmínky hlasování na valné hromadě - str. 878
§ 168 Účast společníka a zastoupení společníka - str. 884
§ 169 Schopnost valné hromady usnášet se - str. 887
§ 170 Rozhodování prostou většinou hlasů - str. 890
§ 171 Rozhodování kvalifikovanou většinou hlasů - str. 892
§ 172 Osvědčení veřejnou listinou - str. 895
§ 173 Zákaz výkonu hlasovacího práva - str. 898
§ 174 Dodatečný souhlas společníka - str. 903
§ 175–177 Rozhodování per rollam - str. 907
§ 175 Návrh rozhodnutí - str. 907
§ 176 Způsob rozhodování - str. 913
§ 177 Oznámení rozhodnutí - str. 914
§ 178–180 Kumulativní hlasování - str. 916
§ 178 Dobrovolnost kumulativního hlasování - str. 916
§ 179 Postup při kumulativním hlasování - str. 917
§ 180 Zjišťování výsledku hlasování  - str. 919
§ 181–187 Svolání valné hromady - str. 920
§ 181 Svolání valné hromady jednatelem k pravidelnému zasedání - str. 920
§ 182 Svolání valné hromady při hrozícím úpadku - str. 924
§ 183 Svolání valné hromady společníkem nebo dozorčí radou  - str. 926
§ 184 Postup svolávání valné hromady - str. 928
§ 185 Projednání záležitostí neuvedených v pozvánce - str. 932
§ 186 Doba a místo konání valné hromady - str. 934
§ 187 Práva kvalifikovaných společníků - str. 935
§ 188–193 Průběh valné hromady - str. 936
§ 188 Orgány valné hromady, zápis - str. 936
§ 189 Zápis z valné hromady - str. 940
§ 190 Působnost valné hromady - str. 942
§ 191 Oprávnění dovolat se neplatnosti usnesení valné hromady - str. 957
§ 192 Nedodržení lhůty, protest společníka - str. 966
§ 193 Neplatnost rozhodnutí jiných orgánů a zadostiučinění - str. 970
§ 194–200 Jednatelé - str. 973
§ 194 Statutární orgán společnosti - str. 973
§ 194a Vysílací právo - str. 980
§ 195 Obchodní vedení - str. 982
§ 196 Vedení evidence a účetnictví, informace společníkům  - str. 987
§ 197 Založení úplného znění společenské smlouvy do sbírky listin - str. 989
§ 198 Ustanovení nového jednatele - str. 990
§ 199 Zákaz konkurence - str. 992
§ 200 Finanční asistence - str. 995
§ 201 Dozorčí rada - str. 998
§ 201 Působnost a postavení členů dozorčí rady - str. 998
§ 202–215 Díl 4 Zánik účasti společníka ve společnosti - str. 1005
§ 202 Vystoupení společníka - str. 1005
§ 203 Dohoda o ukončení účasti společníka - str. 1010
§ 204 Vyloučení společníka - str. 1011
§ 205 Zrušení účasti společníka soudem - str. 1015
§ 206 Další způsoby zániku účasti společníka ve společnosti - str. 1017
§ 207–210 Převod podílu - str. 1023
§ 207 Převod podílu uvnitř společnosti  - str. 1023
§ 208 Převody podílu na třetí osoby  - str. 1035
§ 209 Účinnost převodu vůči společnosti - str. 1038
§ 210 Převod podílu vyjádřeného kmenovým listem - str. 1044
§ 211–212 Zrušení účasti dědice - str. 1045
§ 211 Dědění podílu - str. 1045
§ 212 Uvolněný podíl - str. 1048
§ 213–215 Převod uvolněného podílu a vypořádací podíl - str. 1052
§ 213 Prodej uvolněného podílu  - str. 1052
§ 214 Postup při nerealizovaném prodeji - str. 1057
§ 215 Vyřešení uvolněného podílu uvnitř společnosti - str. 1059
§ 216–240a Díl 5 Změny výše základního kapitálu - str. 1064
§ 216–232 Oddíl 1 Zvýšení základního kapitálu - str. 1064
§ 216–218 Pododdíl 1 Obecná ustanovení  - str. 1064
§ 216 Způsob zvýšení základního kapitálu - str. 1064
§ 217 Splnění vkladové povinnosti při neplatnosti nebo neúčinnosti prohlášení  - str. 1069
§ 218 Další důvody zrušení rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu - str. 1070
§ 219–226 Pododdíl 2 Zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti - str. 1072
§ 219 Přípustnost zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti - str. 1072
§ 220 Přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu - str. 1075
§ 221 Vzdání se přednostního práva - str. 1078
§ 222 Nevyužití přednostního práva - str. 1079
§ 223 Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti - str. 1081
§ 224 Převzetí vkladové povinnosti - str. 1084
§ 225 Zrušení usnesení valné hromady - str. 1088
§ 226 Stažení kmenových listů  - str. 1089
§ 227–232 Pododdíl 3 Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů - str. 1090
§ 227 Zdroje vykázané v účetní závěrce - str. 1090
§ 228 Rozsah zvýšení - str. 1092
§ 229 Důsledky zvýšení pro vklady a podíly společníků - str. 1093
§ 230 Stažení kmenových listů  - str. 1096
§ 231 Ověření auditorem, den sestavení účetní závěrky - str. 1097
§ 232 Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů - str. 1098
§ 233–240a Oddíl 2 Snížení základního kapitálu - str. 1099
§ 233 Obsah usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu - str. 1099
§ 234 Snížení základního kapitálu a vklad společníka - str. 1104
§ 235 Minimální výše vkladu, předložení kmenových listů - str. 1105
§ 236 Výzva věřitelům - str. 1106
§ 237 Zajištění pro věřitele - str. 1107
§ 238 Soudní rozhodnutí o přiměřeném zajištění - str. 1108
§ 239 Účinky snížení základního kapitálu a zápis do obchodního rejstříku - str. 1109
§ 240 Postup společnosti po účinnosti snížení základního kapitálu - str. 1111
§ 240a Snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty - str. 1112
§ 241–242 Díl 6 Zrušení společnosti - str. 1113
§ 241 Důvody zrušení - str. 1113
§ 242 Zrušení společnosti a kmenové listy  - str. 1117
§ 243–551 Hlava V Akciová společnost - str. 1119
§ 243–249 Díl 1 Obecná ustanovení  - str. 1119
§ 243 Vymezení akciové společnosti a obchodní firma - str. 1119
§ 244 Ochrana akcionářů - str. 1124
§ 245 Účastnické cenné papíry - str. 1126
§ 246 Základní kapitál - str. 1141
§ 247 Emisní kurs akcie - str. 1146
§ 248–249 Emisní ážio - str. 1148
§ 248 Emisní ážio - str. 1148
§ 249 Fikce emisního ážia - str. 1151
§ 250–255 Díl 2 Založení společnosti - str. 1152
§ 250 Stanovy  - str. 1152
§ 251–255 Ocenění nepeněžitého vkladu - str. 1176
§ 251 Ocenění nepeněžitého vkladu - str. 1176
§ 252 Potvrzení správce vkladů - str. 1179
§ 253 Podmínky zápisu do obchodního rejstříku - str. 1180
§ 254 Zvláštní výhody - str. 1183
§ 255 Úplatné nabytí majetku společnosti od zakladatelů a akcionářů v průběhu dvou let po vzniku společnosti - str. 1185
§ 256–343 Díl 3 Akcie a jiné cenné papíry vydávané akciovou společností  - str. 1202
§ 256–285 Oddíl 1 Akcie - str. 1202
§ 256 Akcie  - str. 1202
§ 257 Kusové akcie - str. 1235
§ 258 Zvýhodněné nabývání akcií zaměstnanci - str. 1246
§ 259 Náležitosti akcií  - str. 1257
§ 260 Zvláštní náležitosti akcií  - str. 1263
§ 261 Akcie o různé jmenovité hodnotě  - str. 1268
§ 262 Hromadná akcie - str. 1269
§ 263 Forma akcie - str. 1272
§ 264–268 Seznam akcionářů  - str. 1279
§ 264 Náležitosti seznamu akcionářů - str. 1279
§ 265 Zápis do seznamu akcionářů - str. 1290
§ 266 Opis seznamu akcionářů - str. 1298
§ 267 Použití seznamu akcionářů - str. 1304
§ 268 Použití úpravy seznamu akcionářů pro nesplacené akcie a zatímní listy - str. 1307
§ 269–275 Akcie na jméno - str. 1310
§ 269 Převody listinných akcií na jméno - str. 1310
§ 270 Omezení převoditelnosti akcií - str. 1312
§ 271 Důsledky nedodržení omezení převoditelnosti akcií  - str. 1322
§ 272 Podmínění převoditelnosti akcií souhlasem orgánu společnosti - str. 1328
§ 273 Omezení zastavitelnosti akcií - str. 1335
§ 274 Akcie na majitele - str. 1341
§ 275 Zaknihované akcie - str. 1342
§ 276–277 Druhy akcií - str. 1347
§ 276 Druhy akcií - str. 1347
§ 277 Řešení sporů o obsah zvláštních práv - str. 1371
§ 278–280 Prioritní akcie  - str. 1377
§ 278 Povaha prioritních akcií  - str. 1377
§ 279 zrušen - str. 1385
§ 280 Dočasné nabytí hlasovacího práva - str. 1385
§ 281–285 Samostatně převoditelná práva  - str. 1390
§ 281 Vymezení samostatně převoditelných práv - str. 1390
§ 282 Převody zaknihovaných a vtělených samostatně převoditelných práv - str. 1398
§ 283 Převody nevtělených samostatně převoditelných práv - str. 1401
§ 284 Rozhodný den - str. 1402
§ 285 Zatímní list - str. 1410
§ 286–294 Oddíl 2 Vyměnitelné a prioritní dluhopisy - str. 1417
§ 286 Rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů - str. 1417
§ 287 Náležitosti usnesení valné hromady o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů - str. 1424
§ 288 Použití zákona o dluhopisech  - str. 1427
§ 289 Rozhodný den pro uplatnění práva z vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů - str. 1428
§ 290 Podmínky pro uplatnění přednostního práva z prioritního dluhopisu - str. 1428
§ 291 Samostatně převoditelné přednostní právo z prioritního dluhopisu - str. 1432
§ 292 Přednostní právo na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů - str. 1434
§ 293 Úpis dluhopisů obchodníkem s cennými papíry - str. 1437
§ 294 Vzdání se přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů - str. 1440
§ 295–297 Oddíl 3 Cenný papír k uplatnění přednostních práv - str. 1441
§ 295 Opční list - str. 1441
§ 296 Náležitosti opčního listu - str. 1445
§ 297 Zvláštní náležitosti opčního listu - str. 1447
§ 298–321 Oddíl 4 Upisování a nabývání vlastních akcií - str. 1449
§ 298 Zákaz upisování a podmínky nabývání vlastních akcií - str. 1449
§ 299 Vlastnictví akcií upsaných společností - str. 1450
§ 300 Fikce úpisu akcií - str. 1451
§ 301 Podmínky nabývání vlastních akcií  - str. 1451
§ 302 Test úpadku  - str. 1455
§ 303 Odpovědnost představenstva - str. 1456
§ 304 Nabývání vlastních akcií za účelem odvrácení značné újmy - str. 1456
§ 305 Nabytí vlastních akcií za účelem jejich prodeje zaměstnancům - str. 1457
§ 306 Zvláštní případy nabývání vlastních akcií - str. 1458
§ 307 Rozšíření zprávy o podnikatelské činnosti - str. 1459
§ 308 Nabytí akcií v rozporu se zákonem - str. 1460
§ 309 Zákaz výkonu některých práv - str. 1461
§ 310 Zastavení vlastních akcií - str. 1462
§ 311–315 Finanční asistence  - str. 1464
§ 311 Předpoklady poskytnutí finanční asistence - str. 1464
§ 312 Dostupnost zprávy o finanční asistenci - str. 1468
§ 313 Přezkum zprávy představenstva - str. 1469
§ 314 Výjimky v případech nabývání akcií vlastními zaměstnanci - str. 1470
§ 315 Výjimka pro banky a finanční instituce - str. 1471
§ 316–317 Zvláštní rezervní fond na vlastní akcie - str. 1471
§ 316 Vytvoření zvláštního rezervního fondu - str. 1471
§ 317 Zdroje pro vytvoření rezervního fondu - str. 1472
§ 318–321 Zvláštní ustanovení pro podnikatelská seskupení - str. 1472
§ 318 Použití pro podnikatelská seskupení - str. 1472
§ 319 Výjimky z použití § 318 - str. 1473
§ 320 Nabývání akcií třetí osobou na účet společnosti či ovládané osoby - str. 1473
§ 321 Použití pro nesplacené akcie a zatímní listy - str. 1473
§ 322–341 Oddíl 5 Veřejný návrh na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů - str. 1474
§ 322 Veřejný návrh na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů - str. 1474
§ 323 Uveřejnění a náležitosti veřejného návrhu - str. 1480
§ 324 Stanovisko cílové společnosti - str. 1484
§ 325 Uveřejnění stanoviska cílové společnosti - str. 1487
§ 326 Odvolání a změna veřejného návrhu - str. 1488
§ 327–332 Povinný veřejný návrh smlouvy - str. 1490
§ 327 Povinný veřejný návrh smlouvy - str. 1490
§ 328 Protiplnění a lhůta závaznosti - str. 1491
§ 329 Porušení povinnosti učinit veřejný návrh - str. 1492
§ 330 Přezkum Českou národní bankou - str. 1494
§ 331 Zákaz učinit veřejný návrh - str. 1495
§ 332 Učinění povinného veřejného návrhu - str. 1497
§ 333–341 Povinný odkup účastnických cenných papírů - str. 1497
§ 333 Povinný odkup účastnických cenných papírů - str. 1497
§ 334 Oznamovací povinnost - str. 1501
§ 335 Změna druhu a převoditelnosti akcií  - str. 1502
§ 336 Seznam hlasujících - str. 1503
§ 337 Běh lhůty pro předložení veřejného návrhu - str. 1503
§ 338 Adresáti povinného odkupu  - str. 1504
§ 339 Vzdání se práva na odkup - str. 1504
§ 340 Lhůta pro úhrady ceny - str. 1505
§ 341 Odkup účastnických cenných papírů od společnosti - str. 1505
§ 342–343 Oddíl 6 Výměna akcií - str. 1506
§ 342 Výměna akcií - str. 1506
§ 343 Postup při výměně akcií  - str. 1508
§ 344–395 Díl 4 Práva a povinnosti akcionáře - str. 1509
§ 344–347 Vkladová povinnost - str. 1509
§ 344 Plnění vkladové povinnosti  - str. 1509
§ 345 Prodlení s plněním vkladové povinnosti  - str. 1512
§ 346 Postup po vyloučení akcionáře - str. 1514
§ 347 Výtěžek z prodeje vrácených akcií - str. 1516
§ 348–353 Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích - str. 1518
§ 348 Právo na dividendu - str. 1518
§ 349 Peněžitá plnění akcionářům - str. 1525
§ 350 zrušen - str. 1527
§ 351 Rozhodný den pro dividendu - str. 1528
§ 352 Samostatná převoditelnost práva na dividendu - str. 1529
§ 353 Hlasovací právo - str. 1530
§ 354–356 Kumulativní hlasování  - str. 1537
§ 354 Přípustnost kumulativního hlasování - str. 1537
§ 355 Zjištění hlasů a hlasování - str. 1538
§ 356 Zjištění výsledku kumulativního hlasování - str. 1544
§ 357–360 Právo na vysvětlení - str. 1548
§ 357 Žádost o vysvětlení - str. 1548
§ 358 Povinnost poskytnout vysvětlení a jeho obsah - str. 1556
§ 359 Právo odmítnout vysvětlení - str. 1561
§ 360 Přezkum podmínek pro odmítnutí vysvětlení - str. 1565
§ 361–364 Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy  - str. 1570
§ 361 Uplatňování návrhů a protinávrhů - str. 1570
§ 362 Povinná publicita akcionářských protinávrhů - str. 1573
§ 363 Podání akcionářského návrhu před uveřejněním pozvánky - str. 1575
§ 364 Hlasování o akcionářských návrzích a omezení délky přednesu akcionáře - str. 1577
§ 365–370 Práva kvalifikovaných akcionářů - str. 1578
§ 365 Kvalifikovaný akcionář - str. 1578
§ 366 Právo žádat o svolání valné hromady - str. 1581
§ 367 Povinnost představenstva nebo správní rady svolat valnou hromadu na žádost kvalifikovaného akcionáře - str. 1584
§ 368 Zmocnění soudem ke svolání valné hromady - str. 1588
§ 369 Právo zařadit určitou záležitost na pořad jednání valné hromady  - str. 1592
§ 370 Právo žádat o přezkoumání výkonu působnosti představenstva - str. 1595
§ 371–374 Akcionářská žaloba - str. 1597
§ 371 Zástupčí oprávnění kvalifikovaného akcionáře - str. 1597
§ 372 Výjimky a doplnění zástupčího oprávnění kvalifikovaného akcionáře - str. 1605
§ 373 Právní nástupnictví kvalifikovaného akcionáře - str. 1606
§ 374 Informace dozorčí radě - str. 1609
§ 375–395 Nucený přechod účastnických cenných papírů - str. 1613
§ 375 Hlavní akcionář - str. 1613
§ 376 Přiměřené protiplnění - str. 1616
§ 377 Svolání valné hromady - str. 1621
§ 378 Pověřená osoba - str. 1623
§ 379 Zpřístupnění informací  - str. 1626
§ 380 Zástava účastnických cenných papírů - str. 1627
§ 381 Návrh usnesení valné hromady - str. 1628
§ 382 Usnesení valné hromady - str. 1629
§ 383 Neplatnost usnesení valné hromady a výše protiplnění - str. 1630
§ 384 Zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a uveřejnění - str. 1631
§ 385 Přechod vlastnického práva - str. 1632
§ 386 Zápis změn v evidenci účastnických cenných papírů - str. 1634
§ 387 Předložení účastnických cenných papírů - str. 1635
§ 388 Vznik práva na zaplacení protiplnění a úroků - str. 1637
§ 389 Výplata protiplnění pověřenou osobou - str. 1638
§ 390 Právo na dorovnání  - str. 1639
§ 391 Předchozí souhlas České národní banky - str. 1645
§ 392 Obchodované účastnické cenné papíry a znalecký posudek - str. 1646
§ 393 Nucený přechod účastnických cenných papírů po nabídce převzetí  - str. 1646
§ 394 Vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na regulovaném trhu - str. 1648
§ 395 Právo odkupu - str. 1649
§ 396–463 Díl 5 Orgány společnosti - str. 1651
§ 396–397 Oddíl 1 Systém vnitřní struktury společnosti  - str. 1651
§ 396 Dualistický a monistický systém - str. 1651
§ 397 Způsob určení vnitřní struktury společnosti - str. 1653
§ 398–434 Oddíl 2 Valná hromada - str. 1654
§ 398–401 Úvodní ustanovení - str. 1654
§ 398 Způsoby účasti a hlasování na valné hromadě  - str. 1654
§ 399 Účast akcionáře na valné hromadě a jeho zastoupení - str. 1664
§ 400 Zastoupení akcionáře správcem nebo oprávněnou osobou vykonávat práva spojená s akcií - str. 1676
§ 401 Střet zájmů mezi zástupcem a akcionářem - str. 1679
§ 402–414 Svolání valné hromady - str. 1682
§ 402 Svolání valné hromady představenstvem - str. 1682
§ 403 Svolání valné hromady k projednání řádné účetní závěrky a k projednání ztrát společnosti - str. 1686
§ 404 Svolání valné hromady dozorčí radou  - str. 1690
§ 405 Rozhodný den k účasti na valné hromadě - str. 1692
§ 406 Způsob svolání valné hromady - str. 1697
§ 407 Obsahové náležitosti pozvánky - str. 1708
§ 408 Doplňující pravidla pro svolání valné hromady - str. 1720
§ 409 Přeložení nebo neprojednání záležitosti zařazené na pořad valné hromady - str. 1723
§ 410 Odvolání nebo odložení termínu konání valné hromady - str. 1725
§ 411 Pravidla pro stanovení místa a doby konání odložené valné hromady - str. 1727
§ 412 Schopnost valné hromady se usnášet - str. 1729
§ 413 Listina přítomných  - str. 1732
§ 414 Náhradní valná hromada - str. 1737
§ 415–417 Rozhodování valné hromady - str. 1742
§ 415 Rozhodování prostou většinou hlasů přítomných akcionářů - str. 1742
§ 416 Rozhodování dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů a osvědčení veřejnou listinou - str. 1744
§ 417 Rozhodování kvalifikovanými většinami podle druhu akcií a dotčených akcionářů - str. 1751
§ 417 Rozhodování per rollam  - str. 1757
§ 418 Podmínky pro rozhodování per rollam  - str. 1757
§ 419 Domněnka nesouhlasu akcionáře, osvědčování veřejnou listinou, kvorum - str. 1774
§ 420 Oznámení výsledku rozhodování per rollam - str. 1780
§ 421–430 Působnost valné hromady - str. 1784
§ 421 Působnost valné hromady - str. 1784
§ 422 Volba orgánů valné hromady - str. 1812
§ 423 Zápis z valné hromady  - str. 1818
§ 424 Protest a účinky s ním spojené - str. 1823
§ 425 Nakládání se zápisem z valné hromady - str. 1828
§ 426 Zákaz výkonu hlasovacího práva akcionáře - str. 1831
§ 427 Zákaz výkonu hlasovacího práva akcionáře jednajícího ve shodě - str. 1836
§ 428 Neplatnost usnesení valné hromady - str. 1837
§ 429 Zvláštní lhůta pro podání návrhu na neplatnost usnesení valné hromady  - str. 1848
§ 430 Neplatnost rozhodnutí jiných orgánů společnosti, právo na přiměřené zadostiučinění - str. 1850
§ 431–434 Změny stanov v důsledku rozhodnutí společnosti nebo právní skutečnosti - str. 1854
§ 431 Účinnost změny stanov - str. 1854
§ 432 Rozhodnutí, jehož důsledkem je změna stanov - str. 1854
§ 433 Úplné znění stanov - str. 1856
§ 434 Změny akcií  - str. 1856
§ 435–455 Oddíl 3 Dualistický systém - str. 1859
§ 435–445 Pododdíl 1 Představenstvo - str. 1859
§ 435 Působnost představenstva - str. 1859
§ 436 Způsob publikace účetní závěrky a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti - str. 1885
§ 437 Možnost jiného způsobu publikace - str. 1895
§ 438 Působnost k volbě a odvolání členů představenstva, schválení smlouvy o výkonu funkce - str. 1895
§ 438a Člen představenstva jmenovaný akcionářem - str. 1901
§ 439 Složení představenstva, předseda představenstva a funkční období - str. 1903
§ 440 Rozhodování představenstva a průběh jednání - str. 1909
§ 441 Zákaz konkurence - str. 1915
§ 442 zrušen - str.  1921
§ 443 Důsledky zániku funkce člena představenstva - str. 1921
§ 444 Kooptace členů představenstva, určení náhradních členů představenstva  - str. 1930
§ 445 Důsledky zániku právnické osoby vykonávající funkci člena představenstva  - str. 1934
§ 446–455 Pododdíl 2 Dozorčí rada - str. 1936
§ 446 Působnost dozorčí rady - str. 1936
§ 447 Oprávnění dozorčí rady nahlížet do dokladů, přezkoumávat účetní závěrku a zastupovat společnost - str. 1948
§ 448 Složení dozorčí rady a funkční období  - str. 1961
§ 448a Člen dozorčí rady volený zaměstnanci - str. 1971
§ 448b Člen dozorčí rady jmenovaný akcionářem  - str. 1991
§ 449 Účast členů dozorčí rady na valné hromadě a rozhodování dozorčí rady - str. 2012
§ 450 Zápis z jednání dozorčí rady  - str. 2020
§ 451 Zákaz konkurence - str. 2023
§ 452 zrušen  - str. 2026
§ 453 Důsledky zániku funkce člena dozorčí rady - str. 2027
§ 454 Kooptace členů dozorčí rady, určení náhradních členů dozorčí rady - str. 2036
§ 455 Důsledky zániku právnické osoby vykonávající funkci člena dozorčí rady - str. 2041
§ 456–463 Oddíl 4 Monistický systém - str. 2043
§ 456 Monistický systém - str.  2043
§ 457 Správní rada  - str. 2054
§ 458 Vysílací právo a opatření proti střetu zájmůčlenů správní rady - str. 2055
§ 459 Zákaz konkurence - str. 2060
§ 460 Zánik funkce člena správní rady - str. 2063
§ 461 Rozhodování správní rady - str. 2076
§ 462 zrušen - str. 2082
§ 463 zrušen - str.  2082
§ 464–548 Díl 6 Změny výše základního kapitálu - str. 2082
§ 464–473 Oddíl 1 Úvodní ustanovení - str. 2082
§ 464 Okamžik nabytí účinků zvýšení - str. 2082
§ 465 Důsledky provedení a neprovedení zápisu zvýšení  - str. 2086
§ 466 Navrácení v původní stav  - str. 2089
§ 467 Zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku - str. 2092
§ 468–473 Výjimky z povinnosti oceňovat nepeněžitý vklad znalcem při zvyšování základního kapitálu - str. 2097
§ 468 Ocenění podle obchodů na evropském regulovaném trhu - str. 2097
§ 469 Oceňování reálnou hodnotou - str. 2099
§ 470 Nové ocenění znalcem  - str. 2103
§ 471 Právo akcionářů žádat nové ocenění  - str. 2104
§ 472 Informační povinnost o alternativním ocenění před vnesením vkladu - str. 2107
§ 473 Informační povinnost o alternativním ocenění po vnesení vkladu - str. 2108
§ 474–515 Oddíl 2 Zvýšení základního kapitálu - str. 2109
§ 474–494 Pododdíl 1 Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií  - str. 2109
§ 474 Podmínky přípustnosti upisování akcií  - str. 2109
§ 475 Náležitosti usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií  - str.  2115
§ 476 Náležitosti usnesení valné hromady při upisování na základě veřejné nabídky - str. 2127
§ 477 Návrh na zápis usnesení valné hromady - str. 2130
§ 478 Přiměřené použití pravidel pro založení společnosti - str. 2132
§ 479 Smlouva o úpisu akcií - str.  2134
§ 480–483 Upsání akcií na základě veřejné nabídky - str. 2137
§ 480 Způsoby upsání akcií - str. 2137
§ 481 Zápis do listiny upisovatelů - str. 2141
§ 482 Nemožnost upsat nad navrženou částku bez výslovného zmocnění  - str. 2143
§ 483 Neupsání akcií v požadovaném rozsahu - str. 2144
§ 484–486 Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií - str. 2147
§ 484 Základní pravidla pro uplatnění přednostního práva - str. 2147
§ 485 Oznámení o přednostním právu - str. 2151
§ 486 Samostatná převoditelnost přednostního práva - str. 2155
§ 487–491 Omezení přednostního práva  - str. 2156
§ 487 Omezení přednostního práva - str.  2156
§ 488 Omezení nebo vyloučení přednostního práva usnesením valné hromady - str. 2156
§ 489 Úpis akcií obchodníkem s cennými papíry - str.  2160
§ 490 Zánik a vzdání se přednostního práva  - str. 2162
§ 491 Zvýšení základního kapitálu dohodou všech akcionářů - str. 2163
§ 492–494 Zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku  - str. 2165
§ 492 Zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku - str. 2165
§ 493 Zrušení usnesení o zvýšení základního kapitálu při nedostatečném objemu upsání - str. 2167
§ 494 zrušen - str. 2169
§ 495–504 Pododdíl 2 Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů - str. 2169
§ 495 Vlastní zdroje vykázané v účetní závěrce - str. 2169
§ 496 Podíl akcionářů na zvýšení základního kapitálu, zápis zvýšení do obchodního rejstříku - str. 2173
§ 497 Ověření účetní závěrky auditorem - str. 2174
§ 498 Obsah usnesení valné hromady - str. 2176
§ 499 Způsob zvýšení základního kapitálu - str. 2178
§ 500 Zvýšení jmenovité hodnoty akcií - str. 2179
§ 501 Zvýšení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií - str. 2180
§ 502 Vydání nových akcií - str. 2181
§ 503 Náležitosti výzvy k převzetí akcií - str. 2182
§ 504 Vydání nových zaknihovaných akcií - str. 2183
§ 505–510 Pododdíl 3 Podmíněné zvýšení základního kapitálu - str. 2184
§ 505 Způsoby podmíněného zvýšení základního kapitálu  - str. 2184
§ 506 Podmínky pro podmíněné zvýšení na základě úvěrové smlouvy - str. 2186
§ 507 Náležitosti usnesení valné hromady o podmíněném zvýšení - str. 2187
§ 508 Zápis do obchodního rejstříku - str. 2188
§ 509 Uplatnění výměnného a prioritního práva - str. 2189
§ 510 Zápis nové výše základního kapitálu - str. 2191
§ 511–515 Pododdíl 4 Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva nebo správní rady - str. 2192
§ 511 Pověření ke zvýšení základního kapitálu  - str. 2192
§ 512 Doba rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu - str. 2196
§ 513 Zápis pověření do obchodního rejstříku  - str. 2197
§ 514 Pověření ve stanovách  - str. 2197
§ 515 Postup po rozhodnutí představenstva  - str. 2198
§ 516–548 Oddíl 3 Snížení základního kapitálu  - str. 2199
§ 516 Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu   - str. 2199
§ 517 Omezení rozsahu snížení základního kapitálu  - str. 2205
§ 518–520 Ochrana věřitelů  - str. 2207
§ 518 Oznámení pro věřitele  - str.  2207
§ 519 Zápis usnesení o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku  - str. 2211
§ 520 Podmínky plnění akcionářům při snížení základního kapitálu  - str. 2212
§ 521–523 Způsoby snížení základního kapitálu   - str. 2214
§ 521 Použití vlastních akcií  - str. 2214
§ 522 Zničení vlastních akcií   - str. 2215
§ 523 Způsoby snížení základního kapitálu  - str. 2216
§ 524–526 Snížení jmenovité nebo účetní hodnoty akcií nebo zatímních listů  - str. 2217
§ 524 Poměrné snížení  - str. 2217
§ 525 Způsob uvedení nové jmenovité hodnoty na akciích a zatímních listech  - str. 2220
§ 526 Postup při uvedení nové jmenovité hodnoty na akciích a zatímních listech  - str. 2220
§ 527–531 Vzetí akcií z oběhu na základě losování   - str. 2221
§ 527 Očíslování zaknihovaných akcií  - str. 2221
§ 528 Průběh a oznámení výsledků losování  - str. 2222
§ 529 Prodlení s předložením vylosovaných akcií  - str. 2224
§ 530 Úplata za vylosované akcie  - str. 2225
§ 531 Vylosované a nevylosované zaknihované akcie  - str. 2227
§ 532–536 Vzetí akcií z oběhu na základě smlouvy  - str. 2228
§ 532 Způsoby smluvního vzetí akcií z oběhu  - str. 2228
§ 533 Vracené akcie; protiplnění za akcie  - str. 2235
§ 534 Zrušení zaknihovaných akcií braných z oběhu  - str. 2236
§ 535 Způsoby určení rozsahu snížení základního kapitálu – procedurální specifika   - str. 2237
§ 536 Upuštění od vydání akcií  - str. 2238
§ 537–543 Postup při nevrácení nebo nepřevzetí akcií  - str. 2241
§ 537 Prodlení akcionářů s předložením akcií a jeho následky   - str. 2241
§ 538 Prohlášení neodevzdaných akcií za neplatné  - str. 2243
§ 539 Prodej nových akcií  - str. 2245
§ 540 Stažení akcií z oběhu bez vydání nových  - str. 2247
§ 541 Zničení akcií   - str. 2247
§ 542 Výměna akcie nebo změna údajů na akcii  - str. 2248
§ 543 Výměna akcie na žádost akcionáře  - str. 2249
§ 544–545 Zjednodušené snížení základního kapitálu  - str. 2250
§ 544 Zjednodušené snížení základního kapitálu k úhradě ztrát   - str. 2250
§ 545 Zákaz plnění  - str.  2253
§ 546–548 Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu  - str. 2254
§ 546 Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu  - str. 2254
§ 547 Návaznost souběžného snížení a zvýšení základního kapitálu  - str.  2255
§ 548 Souběžné snížení a zvýšení u společnosti s akciemi na regulovaném trhu   - str. 2256
§ 549–551 Díl 7 Likvidace akciové společnosti   - str. 2258
§ 549 Podíl na likvidačním zůstatku  - str. 2258
§ 550 Vznik práva na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku  - str. 2260
§ 551 Vznik práva na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku u zaknihovaných akcií  - str. 2261
§ 552–773 Hlava VI Družstvo   - str. 2262
§ 552–726 Díl 1 Obecná ustanovení o družstvu  - str. 2263
§ 552–554 Oddíl 1 Základní ustanovení   - str. 2263
§ 552 Pojem „družstvo“    - str. 2263
§ 553 Náležitosti stanov   - str. 2267
§ 554 Změny stanov    - str. 2278
§ 555–562 Oddíl 2 Založení družstva   - str. 2279
§ 555–561 Založení družstva na ustavující schůzi    - str. 2279
§ 555 Ustavující schůze   - str. 2279
§ 556 Hlasování na ustavující schůzi   - str. 2283
§ 557 Řízení ustavující schůze   - str. 2284
§ 558 Hlasování na ustavující schůzi   - str. 2286
§ 559 Zakladatel družstvav2288
§ 560 Osvědčení veřejnou listinou   - str. 2290
§ 561 Splnění vkladové povinnosti   - str. 2292
§ 561a Založení družstva bez ustavující schůze    - str. 2292
§ 562 Informační deska   - str. 2295
§ 563–574 Oddíl 3 Vklady   - str. 2296
§ 563 Druhy členských vkladů   - str. 2296
§ 564 Základní členský vklad   - str. 2297
§ 565 Vrácení základního členského vkladu   - str. 2299
§ 566–567a Zvýšení základního členského vkladu   - str. 2299
§ 566 Zvýšení základního členského vkladu doplatky členů   - str. 2299
§ 567 Zvýšení základního členského vkladu z vlastních zdrojů družstva   - str. 2301
§ 567a Účinky zvýšení základního členského vkladu    - str. 2303
§ 567b–572 Snížení základního členského vkladu   - str. 2304
§ 567b Usnesení o snížení základního členského vkladu   - str. 2304
§ 568 Výzva věřitelům   - str. 2305
§ 569 Zajištění pohledávky   - str. 2306
§ 570 Dohoda s věřiteli    - str. 2308
§ 571 Rozhodnutí soudu o zajištění pohledávky    - str. 2308
§ 571a Účinky snížení   - str. 2308
§ 571b Zápis do obchodního rejstříku a neplatnost usnesení členské schůze   - str. 2310
§ 572 Další členský vklad    - str. 2311
§ 573–574 Nepeněžitý vklad   - str. 2312
§ 573 Ocenění nepeněžitého vkladu   - str. 2312
§ 574 Vklad práce a služby   - str. 2314
§ 575–622 Oddíl 4 Práva a povinnosti členů   - str. 2314
§ 575–576 Pododdíl 1 Základní ustanovení   - str. 2314 
§ 575 Základní práva a povinnosti   - str. 2314
§ 576 Určení práv podle délky členství  - str. 2316
§ 577–583 Pododdíl 2 Vznik členství  - str. 2317
§ 577 Okamžik vzniku členství a přihláška  - str. 2317
§ 578 Členství manžela  - str. 2320
§ 579 Členství podmíněné pracovním poměrem  - str. 2321
§ 580–583 Seznam členů  - str. 2322
§ 580 Vedení seznamu členů  - str. 2322
§ 581 Využití seznamu členem a družstvem  - str. 2324
§ 582 Opis seznamu a nahlížení  - str. 2325
§ 583 Vyznačení zániku členství   - str. 2326
§ 584–586 Pododdíl 3 Obsah členství  - str. 2327
§ 584 Členská žaloba  - str. 2327
§ 585 Informovaný orgán  - str. 2329
§ 586 Podíl člena na zisku a na jiných vlastních zdrojích  - str. 2330
§ 587–594 Pododdíl 4 Povinnost člena přispět na úhradu ztráty družstva  - str. 2332
§ 587 Uložení uhrazovací povinnosti  - str. 2332
§ 588 Výše uhrazovací povinnosti  - str. 2333
§ 589 Omezení uhrazovací povinnosti  - str. 2334
§ 590 Selektivní uhrazovací povinnost  - str. 2334
§ 591 Účinnost úpravy uhrazovací povinnosti  - str. 2335
§ 592 Krácení uhrazovací povinnosti  - str. 2335
§ 593 Podmínky uložení uhrazovací povinnosti  - str. 2336
§ 594 Reálná výše uhrazovací povinnosti  - str. 2337
§ 595–609 Pododdíl 5 Družstevní podíl   - str. 2337
§ 595 Pojem „družstevní podíl“   - str. 2337
§ 596 Nabytí družstevního podílu družstvem  - str. 2338
§ 597 Vyloučení spoluvlastnictví   - str. 2339
§ 598 Vyloučení převodu a přechodu družstevního podílu  - str. 2339
§ 599–601 Převod družstevního podílu   - str. 2339
§ 599 Podmínky převodu  - str. 2339
§ 600 Úprava převodu ve stanovách  - str. 2340
§ 601 Ručení a účinky převodu  - str. 2342
§ 602–607 Přechod družstevního podílu  - str. 2343
§ 602 Podmínky přechodu  - str. 2343
§ 603 Výpověď účasti dědicem  - str.  2344
§ 604 Souhlas představenstva při dědění  - str. 2345
§ 605 Přechod družstevního podílu právnické osoby  - str. 2346
§ 606 Splynutí družstevních podílů.  - str. 2347
§ 607 Rozdělení družstevního podílu   - str. 2347
§ 608–609 Finanční asistence  - str. 2348
§ 608 Podmínky finanční asistence   - str. 2348
§ 609 Zpráva o finanční asistenci   - str. 2349
§ 610–622 Pododdíl 6 Zánik členství  - str.  2350
§ 610–613 Způsoby zániku členství  - str. 2350
§ 610 Vymezení způsobů zániku členství  - str. 2350
§ 611 Požadavek písemné formy  - str. 2354
§ 612 Výpovědní doba  - str. 2354
§ 613 Vystoupení při změně stanov  - str. 2356 
§ 614–622 Vyloučení člena z družstva  - str. 2357
§ 614 Důvody vyloučení   - str. 2357
§ 615 Písemná výstraha   - str. 2358
§ 616 Vyloučení člena družstva bez výstrahy  - str. 2360
§ 617 Rozhodnutí o vyloučení  - str. 2360
§ 618 Námitky proti vyloučení   - str. 2361
§ 619 Zánik členství  - str. 2363
§ 620 Soudní ochrana  - str. 2363
§ 621 Doručování rozhodnutí   - str. 2364
§ 622 Zrušení rozhodnutí o vyloučení   - str. 2365
§ 623–628 Oddíl 5 Vypořádací podíl   - str. 2367
§ 623 Určení vypořádacího podílu   - str. 2367
§ 624 Splatnost vypořádacího podílu  - str. 2369
§ 625 Zmocnění pro stanovy   - str. 2369
§ 626 Splatnost vypořádacího podílu při vyloučení  - str. 2372
§ 627 Zrušení konkursu  - str. 2373
§ 628 zrušen  - str. 2374
§ 629–726 Oddíl 6 Orgány družstva  - str. 2375
§ 629–634 Pododdíl 1 Obecná ustanovení  - str. 2375
§ 629 Výčet orgánů družstva   - str. 2375
§ 630 Členství v orgánu družstva  - str. 
§ 631 Váha hlasu  - str. 2379
§ 632 Funkční období   - str. 2380
§ 633 Ujednání o hlasování  - str. 2380
§ 634 Zápis z jednání  - str. 2381
§ 635–704 Pododdíl 2 Členská schůze  - str. 2382
§ 635 Úvodní ustanovení  - str. 2382
§ 636–643 Svolání členské schůze  - str. 2384
§ 636 Pozvánka na členskou schůzi  - str. 2384
§ 637 Změna stanov  - str. 2387
§ 638 Lhůty svolání   - str. 2387
§ 639 Další důvody svolání   - str. 2388
§ 640 Náhradní způsob svolání  - str. 2390
§ 641 Lhůty náhradního svolání  - str. 2390
§ 642 Svolání náhradní členské schůze  - str. 2391
§ 643 Doplnění programu členské schůze   - str. 2392
§ 644–646 Schopnost členské schůze se usnášet  - str. 2393
§ 644 Usnášeníschopnost členské schůze  - str. 2393
§ 645 Přijetí rozhodnutí   - str. 2395
§ 646 Kvalifikovaná většina  - str. 2396
§ 647–648 Náhradní členská schůze  - str. 2396
§ 647 Svolání náhradní členské schůze   - str. 2396
§ 648 Usnášeníschopnost náhradní členské schůze  - str. 2397
§ 649–651 Rozhodování členské schůze  - str. 2398
§ 649 Hlasování na členské schůzi  - str. 2398
§ 650 Počet hlasů  - str. 2398
§ 651 Udělení slova likvidátorovi  - str. 2400
§ 652–655 Rozhodování per rollam  - str. 2401
§ 652 Zaslání návrhu rozhodnutí   - str. 2401
§ 653 Náležitosti návrhu rozhodnutí -str. 2402
§ 654 Vyjádření souhlasu -str. 2403
§ 655 Oznámení výsledku  -str.  2404
§ 656–663 Působnost členské schůze -str. 2405
§ 656 Vymezení působnosti členské schůze -str. 2405
§ 657 Vyhrazení působnosti  -str. 2411
§ 658 Projednání vyhrazené záležitosti -str. 2411
§ 659 Zápis a osvědčení usnesení -str. 2412
§ 660 Zákaz výkonu hlasovacího práva  -str. 2414
§ 661 Jednání členů ve shodě -str. 2416
§ 662 Způsoby omezení hlasovacího práva -str. 2417
§ 663 Neplatnost usnesení členské schůze -str. 2418
§ 664–668 Dílčí členské schůze  -str. 2420
§ 664 Určení pravidel dílčí členské schůze -str. 2420
§ 665 Program a rozhodování -str. 2422
§ 666 Osvědčení rozhodnutí -str. 2424
§ 667 Oprávněné zájmy člena -str. 2424
§ 668 Uveřejnění -str. 2425
§ 669–671 Shromáždění delegátů -str. 2426
§ 669 Určení působnosti shromáždění delegátů -str. 2426
§ 670  Zákaz zřízení shromáždění delegátů -str. 2429
§ 671 Volební obvody -str. 2430
§ 672–677 Vznik a zánik funkce delegáta -str. 2431
§ 672 Volba delegáta -str. 2431
§ 673 Funkce delegáta -str. 2432
§ 674 Funkční období -str. 2433
§ 675 Odvolání a odstoupení -str. 2433
§ 676 Změny ve volebním obvodu -str. 2434
§ 677 Práva a povinnosti delegáta -str. 2434
§ 678–684 Seznam delegátů -str. 2437
§ 678 Vedení seznamu delegátů  -str. 2437
§ 679 Nahlížení do seznamu a použití údajů -str. 2438
§ 680 Opis seznamu a nahlížení  -str. 2438
§ 681 Uchování údajů -str. 2439
§ 682 Účast na shromáždění delegátů -str. 2439
§ 683 Účast člena družstva -str. 2440
§ 684 Hlasovací právo -str. 2441
§ 685–687 Svolání shromáždění delegátů -str. 2442
§ 685 Svolání shromáždění delegátů na žádost -str. 2442
§ 686 Náhradní svolání shromáždění -str. 2443
§ 687 Náhradní shromáždění  -str. 2443
§ 688–694 Pozvánka na shromáždění delegátů. -str. 2444
§ 688 Zaslání pozvánky delegátům -str. 2444
§ 689 Náležitosti pozvánky -str. 2445
§ 690 Doplnění programu shromáždění delegátů - str. 2446
§ 691 Posouzení usnášeníschopnosti  -str.  2447
§ 692 Usnášeníschopnost  -str. 2448
§ 693 Přijetí usnesení - str. 2449
§ 694 Kvalifikovaná většina - str. 2450
§ 695–696 Náhradní shromáždění delegátů - str. 2451
§ 695 Svolání náhradního shromáždění delegátů - str. 2451
§ 696 Požadavek usnášeníschopnosti - str. 2451
§ 697–698 Jednání shromáždění delegátů - str. 2451
§ 697 Vydání kopie zápisu - str. 2451
§ 698 Zveřejnění výsledků - str. 2452
§ 699–701 Náhradník delegáta - str. 2452
§ 699 Volba náhradníka delegáta - str. 2452
§ 700 Postavení náhradníka - str. 2453
§ 701 Převzetí funkce - str. 2453
§ 702–704 Neplatnost usnesení shromáždění delegátů - str. 2454
§ 702 Dovolání se neplatnosti - str. 2454
§ 703 Omezení důvodů neplatnosti - str. 2455
§ 704 Použití dalších ustanovení  - str. 2456
§ 705–714 Pododdíl 3 Představenstvo - str. 2457
§ 705 Postavení představenstva - str. 2457
§ 706 Úkoly představenstva - str. 2458
§ 707 Další úkoly představenstva - str. 2459
§ 708 Složení a rozhodování - str. 2460
§ 709 Zápis o jednání představenstva - str. 2462
§ 710 Zákaz konkurence člena představenstva - str. 2463
§ 711 zrušen  - str. 2465
§ 712 Zánik funkce - str. 2465
§ 713 Nová volba a jmenování soudem - str.  2466
§ 714 Kooptace a volba náhradníků - str. 2468
§ 715–725 Pododdíl 4 Kontrolní komise - str. 2469
§ 715 Postavení kontrolní komise - str. 2469
§ 716 Dohled kontrolní komise - str. 2470
§ 717 Oznámení kontrolní komisi - str. 2471
§ 718 Účast na jednání představenstva - str. 2472
§ 719 Určení zástupce - str. 2473
§ 720 Složení kontrolní komise a rozhodování - str. 2473
§ 721 Zápis o jednání kontrolní komise - str. 2474
§ 722 Zákaz konkurence člena kontrolní komise - str. 2474
§ 723 Zánik funkce - str. 2475
§ 724 Nová volba - str. 2476
§ 725 Kooptace a volba náhradníků  - str. 2477
§ 726 Pododdíl 5 Orgány malého družstva  - str. 2477
§ 726 Družstvo do padesáti členů  - str. 2477
§ 727–757 Díl 2 Bytové družstvo - str. 2480
§ 727–732 Základní ustanovení - str. 2480
§ 727 Vymezení bytového družstva - str. 2480
§ 728 Označení firmy - str. 2482
§ 729 Družstevní byt a družstevní nebytový prostor - str. 2483
§ 730 Změna předmětu činnosti - str. 2484
§ 731 Stanovy bytového družstva - str. 2485
§ 732 Dodatečný souhlas člena družstva  - str. 2487
§ 733–738 Členství v bytovém družstvu - str. 2488
§ 733 Podmínky členství v bytovém družstvu  - str. 2488 
§ 734 Vyloučení z bytového družstva - str. 2490
§ 735 Členství právnické osoby - str. 2492
§ 736 Převod družstevního podílu v bytovém družstvu - str. 2492
§ 737 Přechod družstevního podílu v bytovém družstvu - str. 2494
§ 738 Rozdělení družstevního podílu v bytovém družstvu - str. 2495
§ 739–740 Společné členství manželů v bytovém družstvu  - str. 2496
§ 739 Vznik a zánik společného členství manželů - str. 2496
§ 740 Vyloučení společných členů  - str. 2497
§ 741–747 Nájem družstevního bytu - str. 2498
§ 741 Vztah k občanskému zákoníku  - str. 2498
§ 742 Práva člena bytového družstva - str. 2499
§ 743 Uzavření smlouvy o nájmu - str. 2500
§ 744 Nájemné - str. 2500
§ 745 Společný nájem manželů - str. 2501
§ 746 Přeměna členství  - str. 2502
§ 747 Výlučné členství - str. 2502
§ 748–749 Vypořádací podíl člena bytového družstva - str. 2502
§ 748 Určení vypořádacího podílu v bytovém družstvu - str. 2502
§ 749 Splatnost vypořádacího podílu - str. 2503
§ 750–752 Omezení hospodaření bytového družstva - str. 2506
§ 750 Použití zisku - str. 2506
§ 751 Převod majetku - str. 2506
§ 752 Zatížení majetku - str. 2508
§ 753–755 Samospráva bytového družstva - str. 2509
§ 753 Vymezení samosprávy - str. 2509
§ 754 Organizace samosprávy - str. 2509
§ 755 Členská schůze bytového družstva - str. 2510
§ 756–757 Zrušení a zánik bytového družstva  - str. 2511
§ 756 Podíl na likvidačním zůstatku bytového družstva  - str. 2511
§ 757 Zrušení bytového družstva soudem - str. 2512
§ 758–773 Díl 3 Sociální družstvo - str. 2513
§ 758–764 Základní ustanovení - str. 2513
§ 758 Vymezení sociálního družstva - str. 2513
§ 759 Firma sociálního družstva - str. 2513
§ 760 Předmět činnosti sociálního družstva  - str. 2514
§ 761 Bytové sociální družstvo - str. 2514
§ 762 Stanovy sociálního družstva - str. 2515
§ 763 Členství v sociálním družstvu - str. 2515
§ 764 Zánik členství v sociálním družstvu - str. 2516
§ 765–766 Omezení hospodaření sociálního družstva - str. 2517
§ 765 Druhy omezení - str. 2517
§ 766 Dělení zisku - str. 2519
§ 767–768 Vypořádací podíl v sociálním družstvu - str. 2519
§ 767 Určení vypořádacího podílu v sociálním družstvu - str. 2519
§ 768 Splatnost vypořádacího podílu  - str. 2520
§ 769–770 Členská schůze sociálního družstva - str. 2520
§ 769 Hlasování na členské schůzi sociálního družstva - str. 2520
§ 770 Omezení rozhodování - str. 2521
§ 771–773 Zrušení a zánik sociálního družstva - str. 2521
§ 771 Podíl na likvidačním zůstatku sociálního družstva - str. 2521
§ 772 Likvidační zůstatek - str. 2521
§ 773 Zrušení družstva soudem - str. 2522
§ 774–785 Část druhá Ustanovení závěrečná a přechodná - str. 2525
§ 774 Hlava I - str. 2525
§ 774 Transpozice unijního práva - str. 2525
§ 775–785 Hlava II Ustanovení přechodná - str. 2529
§ 775 Zákaz retroaktivity zákona - str. 2529
§ 776 Obchodní věstník, veřejná listina - str. 2530
§ 777 Nezbytná úprava zakladatelských dokumentů, „podřízení“ se rekodifikaci - str. 2533
§ 778 Běh lhůt a dob - str. 2540
§ 779 Dosavadní řízení o zápis obchodní korporace, rozhodnutí orgánu obchodní korporace, překážka výkonu funkce - str. 2540
§ 780 Koncernové smlouvy - str. 2542
§ 781 Družstva právnických osob, další majetková účast - str. 2543
§ 782 Základní kapitál, ujednání o hlasovacích právech - str. 2545
§ 783 Přechodná ustanovení k terminologii - str. 2546
§ 784 Výmaz nedělitelného fondu  - str. 2547
§ 785 Změna na sociální družstvo - str. 2547
§ 786 Část třetí Účinnost - str. 2549
§ 786 Účinnost - str. 2549
Seznam literatury - str. 2551

Další nabídka k tématu

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Petr Pivko - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ...

Cena: 720 KčKOUPIT

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Jarmila Pokorná, Ivan Fučík, Michal Janovec, Jitka Pešičková, Eva Tomášková -

Přinášíme druhé, doplněné a aktualizované vydání publikace Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, jež se věnuje poslední fázi životního cyklu korporace a poskytuje komplexní pohled na tuto etapu z hlediska práva i ekonomických disciplín. Úvodní část publikace mapuje ...

Cena: 820 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Ivan Chalups, David Reiterman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se ke společnosti s ručením omezeným. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentovaná judikatura k a. s. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se k akciové společnosti. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Ing. Pavel Běhounek - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví, poskytování zápůjček ...

Cena: 559 KčKOUPIT

Akciové společnosti

Akciové společnosti

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Jan Lasák, Vlastimil Pihera, Daniel Lála, Lucie Josková - C. H. Beck

Před účinností zákona o obchodních korporacích vyšlo celkem sedm vydání monografie Akciové společnosti z pera „zakládajících členů“ autorského kolektivu a dalších autorů. Předkládaná publikace je vlastně, byť tak není označena, vydáním osmým, i když z původního textu mnoho nezbylo a ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Jan Lasák - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady je uceleným pojednáním o postavení dozorčí rady v akciové společnosti s dualistickým systémem vnitřního řízení. Funkce dozorčí ...

Cena: 1 100 KčKOUPIT

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.