Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


179

ZÁKON

ze dne 30. března 2006

o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Hlava I
Úvodní ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje

a)   systém ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání,
b)   kvalifikace,
c)   kvalifikační standardy dílčí kvalifikace,
d)   hodnotící standardy dílčí kvalifikace,
e)   Národní soustavu kvalifikací,
f)   pravidla udělování, prodlužování platnosti a odnímání autorizace k ověřování výsledků dalšího vzdělávání,
g)   práva a povinnosti účastníků dalšího vzdělávání,
h)   působnost orgánů vykonávajících státní správu v oblasti ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

(2) Ustanovení zvláštních právních předpisů1) upravující vzdělávání, hodnocení a ověřování výsledků vzdělávání, profesní přípravu nebo podmínky způsobilosti a hodnocení a uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro zahájení závislé nebo nezávislé regulované činnosti a pro její výkon na území České republiky nejsou tímto zákonem dotčena.

§ 2
Vymezení pojmů

V tomto zákoně se rozumí

a)   počátečním vzděláváním předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, střední vzdělávání, vzdělávání v konzervatoři a vyšší odborné vzdělávání, uskutečňované podle zvláštního právního předpisu2) v mateřských školách, základních školách, středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách, a studium v akreditovaných studijních programech uskutečňovaných podle zvláštního právního předpisu3) vysokými školami nebo jejich součástmi,
b)   dalším vzděláváním vzdělávací aktivity, které nejsou počátečním vzděláváním,
c)   úplnou kvalifikací odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně všechny pracovní činnosti v určitém povolání4),
d)   dílčí kvalifikací odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání, popřípadě ve dvou nebo více povoláních, v rozsahu uvedeném v kvalifikačním standardu,
e)   Národní soustavou kvalifikací veřejně přístupný registr všech úplných a dílčích kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky,
f)   kvalifikačním standardem dílčí kvalifikace strukturovaný popis odborné způsobilosti fyzické osoby pro řádný výkon určité pracovní činnosti nebo souboru pracovních činností v určitém povolání, popřípadě ve dvou nebo více povoláních,
g)   hodnotícím standardem dílčí kvalifikace soubor kritérií, organizačních a metodických postupů a materiálních a technických předpokladů stanovených pro ověřování dosažení odborné způsobilosti vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání, popřípadě ve dvou nebo více povoláních,
h)   autorizací oprávnění fyzické nebo právnické osoby ověřovat způsobem vymezeným v příslušném hodnotícím standardu dosažení odborné způsobilosti fyzické osoby vymezené v příslušném kvalifikačním standardu dílčí kvalifikace, pro kterou bylo oprávnění uděleno,
i)   autorizovanou osobou fyzická nebo právnická osoba, které byla udělena autorizace podle tohoto zákona,
j)   autorizovaným zástupcem fyzická osoba, jež je členem, společníkem, orgánem, členem orgánu nebo zaměstnancem autorizované právnické osoby nebo je k ní v jiném pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu a je oprávněna touto autorizovanou osobou, aby jejím jménem prováděla ověřování dosažení odborné způsobilosti podle tohoto zákona,
k)   autorizujícím orgánem ústřední správní úřad příslušný k rozhodování o udělení, prodloužení platnosti nebo odnětí autorizace na základě skutečnosti, že do jeho působnosti uvedené v příloze k tomuto zákonu náleží povolání, popřípadě pracovní činnosti, jejichž výkonu se příslušná dílčí kvalifikace týká, nebo jehož působnost je danému povolání, popřípadě pracovním činnostem, nejbližší; v případě sporu určí příslušnost autorizujícího orgánu pro určité povolání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Hlava II
Kvalifikace, Národní soustava kvalifikací, kvalifikační a hodnotící standard

§ 3
Členění kvalifikací

Pro účely tohoto zákona se rozlišují kvalifikace úplné a kvalifikace dílčí; kvalifikace dílčí jsou zpravidla součástí kvalifikací úplných. Táž dílčí kvalifikace může být zároveň součástí dvou nebo více kvalifikací úplných.

§ 4
Úplné kvalifikace

(1) Získání úplné kvalifikace pro určité povolání se potvrzuje

a)   dokladem nebo souborem dokladů (dále jen "doklad") o řádném ukončení příslušného akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu uvedeným v Národní soustavě kvalifikací,
b)   dokladem o dosažení příslušného stupně vzdělání nebo stupně vzdělání v příslušném oboru vzdělání uvedeným v Národní soustavě kvalifikací a vydaným po absolvování počátečního vzdělávání.

(2) Získání úplné kvalifikace pro určité povolání se potvrzuje též

a)   vykonáním závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři podle zvláštního právního předpisu5) ve školách zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení a dokladem o dosažení stupně vzdělání v příslušném oboru vzdělání, uvedeným v Národní soustavě kvalifikací, jemuž předcházelo získání příslušných dílčích kvalifikací potvrzených podle tohoto zákona, nebo
b)   dokladem o dosažení příslušného stupně vzdělání uvedeným v Národní soustavě kvalifikací, vydaným po absolvování počátečního vzdělávání a získáním příslušné dílčí kvalifikace, nebo příslušných dílčích kvalifikací, které jsou potvrzeny podle tohoto zákona, uvedené v Národní soustavě kvalifikací.

(3) Seznam úplných kvalifikací rozlišovaných, potvrzovaných a uznávaných na území České republiky schvaluje, mění a zrušuje ministerstvo a zveřejňuje jej v Národní soustavě kvalifikací. Odborná způsobilost dosažená získáním stupně vzdělání v určitém oboru vzdělání podle zvláštního právního předpisu6) je v Národní soustavě kvalifikací vždy uváděna jako alespoň jedna úplná kvalifikace.

§ 5
Dílčí kvalifikace

(1) Seznam dílčích kvalifikací rozlišovaných, potvrzovaných a uznávaných na území České republiky schvaluje, mění a zrušuje ministerstvo s ohledem na potřeby trhu práce a zveřejňuje jej v Národní soustavě kvalifikací.

(2) Dílčí kvalifikace jsou vždy součástí úplné kvalifikace, pokud je získání úplné kvalifikace potvrzováno dokladem o dosažení stupně vzdělání v příslušném oboru vzdělání podle § 4 odst. 2 písm. a). Dílčí kvalifikace nemusí být součástí úplné kvalifikace, pokud je úplné kvalifikace dosahováno postupem podle § 4 odst. 2 písm. b). Členění úplných kvalifikací na kvalifikace dílčí zohledňuje ministerstvo při přípravě rámcových vzdělávacích programů podle zvláštního právního předpisu2).

(3) Dílčí kvalifikace dosažená v systému dalšího vzdělávání se ověřuje za podmínek stanovených v § 17 až 20.

(4) Získání dílčí kvalifikace se potvrzuje v systému dalšího vzdělávání osvědčením vydaným podle § 19.

§ 6
Národní soustava kvalifikací

(1) Národní soustava kvalifikací je vedena a zveřejňována státní příspěvkovou organizací Národní ústav odborného vzdělávání v Praze (dále jen "Ústav") v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) V Národní soustavě kvalifikací jsou o úplných kvalifikacích uváděny vždy tyto údaje:

a)   název a číselné označení (kód) úplné kvalifikace,
b)   určení, kterého povolání4), popřípadě kterých povolání se úplná kvalifikace týká,
c)   jde-li o kvalifikaci úplnou, členící se na kvalifikace dílčí, je u ní uváděn též seznam všech dílčích kvalifikací, jejichž získání je předpokladem získání kvalifikace úplné způsobem uvedeným v § 4 odst. 2,
d)   doklady podle § 4 odst. 1 a 2, popřípadě jejich kombinace, potvrzující získání dané úplné kvalifikace.

(3) V Národní soustavě kvalifikací jsou o dílčích kvalifikacích uváděny vždy tyto údaje:

a)   název a číselné označení (kód) dílčí kvalifikace,
b)   kvalifikační standard dané dílčí kvalifikace, včetně návazností na jiné kvalifikace,
c)   určení, kterého povolání4), popřípadě kterých povolání se dílčí kvalifikace týká,
d)   hodnotící standard dané dílčí kvalifikace a údaje, zda se k vykonání zkoušky vyžaduje zdravotní způsobilost,
e)   jde-li o kvalifikaci dílčí, která je součástí kvalifikace úplné, je u ní uváděn též seznam všech navazujících dílčích kvalifikací, jejichž získání je předpokladem získání kvalifikace úplné způsobem uvedeným v § 4 odst. 2,
f)   název příslušného autorizujícího orgánu,
g)   seznam autorizovaných osob oprávněných ověřovat podle tohoto zákona dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání dané dílčí kvalifikace, včetně údajů uvedených v § 15 písm. b) až f),
h)   údaj, zda zkouška probíhá před autorizovanou osobou nebo před zkušební komisí, v případě zkoušky před zkušební komisí také počet členů komise pro danou dílčí kvalifikaci.

§ 7
Kvalifikační standard dílčí kvalifikace

(1) Kvalifikační standardy schvaluje, mění, popřípadě zrušuje ministerstvo v dohodě s příslušným autorizujícím orgánem.

(2) Návrh kvalifikačního standardu nebo jeho změny připravuje Ústav ve spolupráci s Národní radou pro kvalifikace (dále jen "Rada"), Ministerstvem práce a sociálních věcí a předkládá je ministerstvu ke schválení. Ústav při přípravě spolupracuje rovněž s profesními komorami, zájmovými a profesními sdruženími, organizacemi zaměstnavatelů, odbornými společnostmi, sdruženími právnických osob vykonávajících činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení a reprezentací vysokých škol.

(3) Schválení, změna a zrušení kvalifikačních standardů se oznamuje ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "Věstník").

(4) Kvalifikační standardy zveřejňuje Ústav zařazením do Národní soustavy kvalifikací.

§ 8
Hodnotící standard dílčí kvalifikace

(1) Hodnotící standardy jsou odvozeny od kvalifikačních standardů.

(2) Hodnotící standardy schvaluje, mění, popřípadě zrušuje ministerstvo.

(3) Návrh hodnotícího standardu nebo jeho změny připravuje Ústav ve spolupráci s Radou, Ministerstvem práce a sociálních věcí a příslušným autorizujícím orgánem a předkládá je ministerstvu ke schválení. Ústav při přípravě spolupracuje rovněž s profesními komorami, zájmovými a profesními sdruženími, organizacemi zaměstnavatelů, odbornými společnostmi, sdruženími právnických osob vykonávajících činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení a reprezentací vysokých škol.

(4) Schválení, změna a zrušení hodnotících standardů se oznamuje ve Věstníku.

(5) Hodnotící standardy zveřejňuje Ústav zařazením do Národní soustavy kvalifikací.

Hlava III
Pravidla udělování, prodlužování platnosti a odnímání autorizace

§ 9
Udělení autorizace

(1) O udělení autorizace rozhoduje autorizující orgán na základě písemné žádosti.

(2) Na udělení autorizace má žadatel právní nárok, splní-li všechny podmínky stanovené tímto zákonem pro udělení autorizace.

(3) Udělení autorizace podléhá správnímu poplatku podle zvláštního zákona7).

§ 10
Podmínky pro udělení autorizace fyzickým osobám

(1) Je-li žadatelem o udělení autorizace fyzická osoba, udělí autorizující orgán autorizaci žadateli za předpokladu, že

a)   je plně způsobilý k právním úkonům,
b)   dosáhl věku nejméně 23 let,
c)   je bezúhonný,
d)   prokáže získání odborné způsobilosti odpovídající dané dílčí kvalifikaci,
e)   prokáže nejméně 5 let praxe v povolání, pro jehož výkon je potřebná odborná způsobilost, kterou v případě autorizace pro příslušnou dílčí kvalifikaci bude ověřovat u jiných osob,
f)   předloží čestné prohlášení o seznámení se s aktuálním vývojem v oblasti dané dílčí kvalifikace a jí odpovídajících povolání ,
g)   prokáže zajištění nezbytných materiálních a technických předpokladů pro provádění zkoušky uvedené v § 18 stanovených v hodnotícím standardu příslušné dílčí kvalifikace,
h)   na majetek žadatele nebyl v posledních 5 letech prohlášen konkurs, nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení, není v likvidaci, nedošlo k zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku žadatele nebo ke zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo ke zrušení konkursu z důvodu, že majetek žadatele nepostačuje k úhradě nákladů konkursu,
i)   nemá v posledních 5 letech daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
j)   požádal o udělení autorizace pro dílčí kvalifikaci, pro kterou je schválen kvalifikační i hodnotící standard.

(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen

a)   pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo
b)   pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s výkonem činnosti autorizované osoby podle tohoto zákona,

pokud odsouzení nebylo zahlazeno nebo se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

(3) Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby s autorizací pro určitou dílčí kvalifikaci a způsoby prokázání jejich splnění jsou uvedeny v hodnotícím standardu dané dílčí kvalifikace.

(4) Za praxi v povolání uvedenou v odstavci 1 písm. e) se též považuje přímá pedagogická činnost učitelů ve školách, které jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení a poskytují vzdělávání v oboru vzdělání, ve kterém lze podle Národní soustavy kvalifikací získáním stupně vzdělání dosáhnout úplné kvalifikace.

(5) Splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. c) se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším 3 měsíců; není-li žadatel státním občanem České republiky, prokazuje splnění této podmínky odpovídajícím dokladem vydaným příslušným orgánem země původu žadatele nebo státu, ve kterém se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržoval v posledních 3 letech, ne starším 3 měsíců. Nelze-li odpovídající doklady ze závažného důvodu zajistit, lze je nahradit čestným prohlášením. Prokázání splnění podmínek uvedených v odstavci 1 písm. h) lze nahradit předložením čestného prohlášení žadatele. Jsou-li doklady nebo prohlášení vyhotovené v cizím jazyce, s výjimkou jazyka slovenského, předkládají je žadatelé opatřené úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

§ 11
Podmínky pro udělení autorizace právnickým osobám

(1) Je-li žadatelem o udělení autorizace právnická osoba, udělí autorizující orgán autorizaci žadateli za předpokladu, že

a)   předmět činnosti žadatele souvisí s danou dílčí kvalifikací,
b)   prokáže zajištění nezbytných materiálních a technických předpokladů pro provádění zkoušky uvedené v § 18 stanovených v hodnotícím standardu příslušné dílčí kvalifikace,
c)   určí ze svých členů, společníků, orgánů, členů svých orgánů, zaměstnanců nebo jiných osob, které jsou k němu v pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu, alespoň jednu fyzickou osobu, o které doloží, že splňuje podmínky uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) až f) a bude provádět činnost autorizované osoby jménem žadatele jako autorizovaný zástupce,
d)   na majetek žadatele nebyl v posledních 5 letech prohlášen konkurs, nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení, není v likvidaci, nedošlo k zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku žadatele nebo ke zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo ke zrušení konkursu z důvodu, že majetek žadatele nepostačuje k úhradě nákladů konkursu,
e)   nemá v posledních 5 letech daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
f)   osoby, které vykonávají funkci statutárního orgánu žadatele nebo člena statutárního orgánu žadatele, jsou bezúhonné (§ 10 odst. 2),
g)   požádal o udělení autorizace pro dílčí kvalifikaci, pro kterou je schválen kvalifikační i hodnotící standard.

(2) Prokázání splnění podmínek uvedených v odstavci 1 písm. d) a e) lze nahradit čestným prohlášením žadatele. Splnění podmínky uvedené v odstavci 1 písm. f) se prokazuje u fyzických osob výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším 3 měsíců; není-li fyzická osoba státním občanem České republiky, prokazuje splnění této podmínky odpovídajícím dokladem vydaným příslušným orgánem země jejího původu nebo státu, ve kterém se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v posledních 3 letech, ne starším 3 měsíců. Nelze-li odpovídající doklady ze závažného důvodu zajistit, lze je nahradit čestným prohlášením. Jsou-li doklady nebo prohlášení vyhotovené v cizím jazyce, s výjimkou jazyka slovenského, předkládají je žadatelé opatřené úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

(3) Splnění podmínek uvedených v odstavci 1 písm. a) a d) až f) se nevyžaduje v případě právnické osoby, která vykonává činnost školy a má na základě zápisu v rejstříku škol a školských zařízení oprávnění poskytovat vzdělávání a vydávat doklady o vzdělání v oboru vzdělání, ve kterém lze podle Národní soustavy kvalifikací získáním stupně vzdělání dosáhnout úplné kvalifikace, jejíž součástí je daná dílčí kvalifikace, jejíž získání má být autorizovanou osobou ověřováno. Skutečnost, že fyzická osoba uvedená v odstavci 1 písm. c) splňuje podmínky uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) až e), může právnická osoba uvedená ve větě prvé tohoto ustanovení doložit i čestným prohlášením.

§ 12
Autorizovaný zástupce

(1) Tatáž fyzická osoba může být vždy ustavena do funkce autorizovaného zástupce pouze pro jednu autorizovanou právnickou osobu.

(2) Autorizovaný zástupce nemůže být pro stejnou dílčí kvalifikaci současně autorizovanou fyzickou osobou.

(3) Na výkon činnosti autorizovaného zástupce se vztahuje ustanovení § 75 zákoníku práce.

(4) Autorizovaný zástupce musí splňovat podmínky uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) až f).

§ 13
Společná ustanovení k udělování autorizace

(1) Autorizaci lze udělit pro dílčí kvalifikaci, pro kterou je schválen kvalifikační i hodnotící standard.

(2) Autorizace se uděluje na dobu 5 let.

(3) Platnost autorizace je možné i opakovaně prodloužit vždy o dalších 5 let, a to na základě žádosti podané nejpozději 3 měsíce před uplynutím doby platnosti autorizace. Na řízení o prodloužení platnosti autorizace se přiměřeně vztahují ustanovení tohoto zákona o udělení autorizace.

(4) Udělená autorizace je nepřevoditelná na jiné fyzické nebo právnické osoby a nepřechází na právní nástupce.

§ 14
Povinnosti autorizovaných osob

(1) Autorizovaná osoba je povinna písemně informovat autorizující orgán, který jí udělil autorizaci, o změnách, které nastaly v době platnosti autorizace a které se týkají údajů o plnění podmínek uvedených v § 10 odst. 1, je-li autorizovanou osobou fyzická osoba, nebo v § 11 odst. 1 a § 12 odst. 4, je-li autorizovanou osobou právnická osoba, a to do 15 dnů ode dne, kdy se autorizovaná osoba o takové změně dozvěděla. Autorizovaná právnická osoba je též povinna informovat o změnách rozhodných pro užití ustanovení § 11 odst. 3.

(2) Autorizovaná osoba je povinna písemně informovat autorizující orgán, který jí udělil autorizaci, o všech změnách, které nastaly v době platnosti autorizace a týkají se údajů uváděných o autorizované osobě v Národní soustavě kvalifikací v seznamu autorizovaných osob podle § 15 písm. b) a c), včetně údajů o autorizovaných zástupcích, a to do 15 dnů ode dne, kdy se autorizovaná osoba o změně dozvěděla.

§ 15
Evidence autorizovaných osob

Autorizující orgány poskytují Ústavu k uvedení v Národní soustavě kvalifikací o osobách, kterým udělily autorizaci nebo u nichž došlo v době platnosti autorizace ke změně údajů uvedených v písmenech a) až f), k prvnímu dni následujícího měsíce tyto údaje:

a)   název autorizujícího orgánu, který autorizaci udělil,
b)   je-li autorizovanou osobou fyzická osoba, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, místo trvalého pobytu autorizované osoby, anebo, je-li autorizovanou osobou právnická osoba, obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu a identifikační číslo autorizované osoby a jména, příjmení a data narození autorizovaných zástupců,
c)   kontaktní adresu autorizované osoby, popřípadě i její e-mailovou adresu nebo číslo telefonního spojení,
d)   číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, kterým byla autorizace udělena, popřípadě prodloužena,
e)   název dílčí kvalifikace, pro kterou byla autorizace udělena,
f)   dobu platnosti autorizace.

§ 16
Zánik a odnětí autorizace

(1) Autorizace zaniká,

a)   jedná-li se o fyzickou osobu,
1.  smrtí autorizované osoby,
2.  prohlášením autorizované osoby za mrtvou,
3.  uplynutím doby, na kterou byla autorizace udělena,
4.  odnětím autorizace,
b)   jedná-li se o právnickou osobu,
1.  zrušením nebo zánikem autorizované osoby,
2.  uplynutím doby, na kterou byla autorizace udělena,
3.  odnětím autorizace.

(2) Autorizující orgán rozhodne o odnětí autorizace z těchto důvodů:

a)   údaje, na jejichž základě byla autorizace udělena, byly nepravdivé,
b)   autorizovaná osoba přestala splňovat některou z podmínek požadovaných k udělení autorizace,
c)   autorizovaná osoba pozbyla postavení umožňující užití § 11 odst. 3 a nedoložila bezodkladně splnění podmínek uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) a d) až f),
d)   autorizovaná osoba závažným způsobem nebo opakovaně porušila právní předpisy související s výkonem její činnosti,
e)   autorizovaná právnická osoba nemá po dobu delší než 2 měsíce žádného autorizovaného zástupce, nebo
f)   autorizovaná osoba o odnětí autorizace požádala.

(3) Za závažné porušení právních předpisů podle odstavce 2 písm. d) se považuje

a)   porušení povinnosti informovat autorizující orgán o změnách podle § 14,
b)   porušení povinnosti informovat autorizující orgán o místě a termínu konání zkoušky podle § 17 odst. 5, 8 a 10,
c)   porušení povinnosti hodnotit dosažení odborné způsobilosti v souladu s příslušným hodnotícím standardem,
d)   nedostaví-li se autorizovaná osoba nebo její autorizovaný zástupce nejméně dvakrát bez závažného důvodu ke zkoušce.

(4) V případě, že je autorizace autorizované osobě odejmuta z důvodu uvedeného v odstavci 2 písm. d), v následujících 5 letech ode dne právní moci rozhodnutí o odnětí autorizace jí není možno pro danou dílčí kvalifikaci autorizaci udělit.

(5) Údaje o zániku nebo odnětí autorizace předávají autorizující orgány Ústavu k uvedení v Národní soustavě kvalifikací bezodkladně po právní moci rozhodnutí o odnětí autorizace nebo poté, co se dozvěděly o jiném důvodu zániku autorizace.

Hlava IV
Hodnocení dosažené odborné způsobilosti

§ 17
Obecné podmínky hodnocení dosažené odborné způsobilosti

(1) Ověření, zda si fyzická osoba osvojila příslušnou odbornou způsobilost vymezenou kvalifikačním standardem dané dílčí kvalifikace, se provede zkouškou podle hodnotícího standardu dané dílčí kvalifikace.

(2) Žadatelem o konání zkoušky (dále jen "uchazeč") může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání.

(3) Podmínkou pro konání zkoušky je podání přihlášky ke zkoušce, jejíž formulář zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup, a úhrada stanovené částky za zkoušku (dále jen "úhrada"). Uchazeč zašle přihlášku ke zkoušce kterékoliv autorizované osobě, která je uvedena v Národní soustavě kvalifikací, s autorizací pro danou dílčí kvalifikaci, a to i v případě, že má být zkouška konána před zkušební komisí podle § 18 odst. 1.

(4) Dosažení odborné způsobilosti posuzuje a hodnotí autorizovaná osoba nebo zkušební komise autorizované osoby nebo autorizovaných osob (§ 18 odst. 1 a 2). Zkoušku lze konat pouze tehdy, byl-li pro danou dílčí kvalifikaci schválen kvalifikační i hodnotící standard a byla-li pro danou dílčí kvalifikaci udělena autorizace alespoň 1 osobě, má-li se zkouška konat před autorizovanou osobou, nebo 2, popřípadě 3 osobám, má-li se konat před zkušební komisí.

(5) Autorizovaná osoba, která obdrží přihlášku ke zkoušce, zašle uchazeči do 21 dnů ode dne doručení přihlášky pozvánku ke složení zkoušky. Kopii pozvánky zašle zároveň k informaci autorizujícímu orgánu.

(6) Nepožádá-li uchazeč o dřívější termín, může se zkouška konat nejdříve za 21 dnů ode dne odeslání pozvánky ke zkoušce uchazeči. Pokud navržený termín uchazeči nevyhovuje, stanoví autorizovaná osoba po dohodě s uchazečem jiný termín, nejpozději do 6 týdnů od doručení pozvánky.

(7) Za provedení zkoušky náleží autorizované osobě úhrada. V případě konání zkoušky před zkušební komisí uhradí uchazeč úhradu předsedovi zkušební komise (§ 18 odst. 3). Úhradu uhradí uchazeč autorizované osobě nejpozději 7 dnů přede dnem konání nebo zahájení zkoušky, nedohodne-li se s autorizovanou osobou na pozdějším termínu. Úhrada je příjmem autorizované osoby; v případě konání zkoušky před komisí se úhrada dělí rovným dílem mezi autorizované osoby, které jsou členem zkušební komise nebo jsou ve zkušební komisi zastoupeny svým autorizovaným zástupcem nebo svými autorizovanými zástupci. Tvoří-li zkušební komisi pouze autorizovaní zástupci jedné autorizované právnické osoby, je úhrada příjmem této právnické osoby. Na úhradu se nevztahují obecné předpisy o poplatcích8).

(8) Nemůže-li se uchazeč zkoušky ve stanoveném termínu zúčastnit ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů, může nejpozději 2 dny před stanoveným termínem zkoušky požádat písemně s uvedením důvodů autorizovanou osobu anebo předsedu zkušební komise o stanovení jiného termínu; zmeškání uvedené lhůty může autorizovaná osoba anebo předseda zkušební komise z důvodů hodných zvláštního zřetele prominout. Pokud autorizovaná osoba nebo předseda zkušební komise žádosti vyhoví a stanoví náhradní termín zkoušky, informuje o něm uchazeče i autorizující orgán. Pokud navržený termín uchazeči nevyhovuje, stanoví autorizovaná osoba po dohodě s uchazečem jiný termín, nejpozději do 6 týdnů od doručení pozvánky.

(9) Pokud se uchazeč v termínu stanoveném podle odstavce 6 nebo 8 ke zkoušce nedostaví, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně; již zaplacená úhrada se uchazeči nevrací.

(10) Nekoná-li se zkouška v termínu stanoveném podle odstavce 6 nebo 8 z důvodu nedostavení se autorizované osoby anebo člena zkušební komise, po dohodě s uchazečem se stanoví náhradní termín zkoušky; obecné předpisy o náhradě škody tím nejsou dotčeny. O náhradním termínu zkoušky informuje autorizovaná osoba nebo předseda zkušební komise autorizující orgán.

§ 18
Průběh zkoušky

(1) Zkouška probíhá před autorizovanou osobou, které byla udělena autorizace pro danou dílčí kvalifikaci, anebo, je-li tak stanoveno v hodnotícím standardu dané dílčí kvalifikace, před zkušební komisí složenou ze 2 nebo 3 členů (dále jen "zkoušející").

(2) Zkoušejícím je buď autorizovaný zástupce autorizované právnické osoby s autorizací pro danou dílčí kvalifikaci oprávněný jménem této právnické osoby ověřovat dosažení dané dílčí kvalifikace, nebo autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro danou dílčí kvalifikaci, nebo zkušební komise složená z členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro danou dílčí kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované právnické osoby s autorizací pro danou dílčí kvalifikaci oprávněným jménem této právnické osoby ověřovat dosažení dané dílčí kvalifikace. Autorizovaní zástupci téže autorizované právnické osoby mohou být členy téže zkušební komise.

(3) Pokud má být zkouška konána před zkušební komisí, předseda zkušební komise, jímž je autorizovaná fyzická osoba nebo autorizovaný zástupce autorizované právnické osoby s autorizací pro danou dílčí kvalifikaci, které byla žádost uchazeče o zkoušku doručena, určí z autorizovaných fyzických osob s autorizací pro danou dílčí kvalifikaci nebo z autorizovaných zástupců autorizovaných právnických osob s autorizací pro danou dílčí kvalifikaci další členy zkušební komise a zabezpečí jejich součinnost při konání zkoušky.

(4) Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti9) a u dílčích kvalifikací, u kterých tak stanoví Národní soustava kvalifikací, předložit rovněž potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon příslušné pracovní činnosti. Pokud uchazeč průkaz nebo potvrzení nepředloží, nebude ke zkoušce připuštěn.

(5) Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

(6) Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle příslušného hodnotícího standardu, hodnocení bylo objektivní a odpovídalo nárokům stanoveným hodnotícím standardem.

(7) V případě, že zkouška probíhá před zkušební komisí, odpovídá za průběh zkoušky a splnění povinností uvedených v odstavcích 11 a 12 předseda zkušební komise. Při zkoušce jsou přítomni všichni členové zkušební komise; v případě, že organizace či délka zkoušky nebo některé její části vylučuje stálou přítomnost všech členů zkušební komise při zkoušce, určí její předseda člena zkušební komise, který odpovídá za řádný průběh dané části zkoušky. Zkušební komise se o výsledku zkoušky nebo dalších věcech usnáší většinou hlasů svých členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

(8) Forma zkoušky nebo jejích částí je dána nároky na rozsah pracovních činností, k jejichž výkonu se ověřování odborné způsobilosti vztahuje, a je stanovena hodnotícím standardem.

(9) Doba přípravy na zkoušku nebo její jednotlivé části a doba stanovená pro vykonání zkoušky nebo jejích jednotlivých částí je vymezena v hodnotícím standardu.

(10) Uchazeč úspěšně vykoná zkoušku, jestliže splní požadavky stanovené hodnotícím standardem.

(11) Autorizovaná osoba oznámí uchazeči výsledek zkoušky písemným sdělením, předaným nebo zaslaným uchazeči do 5 dnů ode dne konání zkoušky nebo její poslední části; vykonal-li uchazeč zkoušku úspěšně, autorizovaná osoba mu v uvedené lhůtě zároveň předá nebo zašle osvědčení podle § 19.

(12) Autorizovaná osoba vypracuje záznam o průběhu a výsledku zkoušky a zašle jej spolu se stejnopisem osvědčení autorizujícímu orgánu, který autorizované osobě autorizaci udělil, a to do 1 měsíce ode dne konání zkoušky nebo její poslední části, pokud si jej autorizující orgán nevyžádá v kratší lhůtě v rámci přezkoumávání průběhu a výsledku zkoušky podle § 20.

§ 19
Vydávání osvědčení

(1) Dokladem potvrzujícím úspěšné vykonání zkoušky a získání dílčí kvalifikace je osvědčení. Osvědčení, které je veřejnou listinou, vydává zkoušející autorizovaná osoba, v případě konání zkoušky před komisí předseda zkušební komise.

(2) Náležitosti osvědčení jsou

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení a případný akademický titul a vědecká hodnost uchazeče,
b)   rodné číslo uchazeče, bylo-li přiděleno, jinak datum narození,
c)   místo narození uchazeče,
d)   datum konání zkoušky a datum vydání osvědčení,
e)   název dílčí kvalifikace, jejíž dosažení je na základě ověření odborné způsobilosti potvrzováno.

(3) Součástí osvědčení je i výčet získaných odborných způsobilostí. Dále se uvedou údaje o zkoušejícím nebo o členech zkušební komise v případě konání zkoušky před zkušební komisí, a to jméno, popřípadě jména, a příjmení a číslo autorizace autorizované fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení autorizovaného zástupce a číslo autorizace a obchodní firma nebo název a sídlo autorizované právnické osoby. Osvědčení se opatří podpisem zkoušejícího anebo předsedy zkušební komise a otiskem úředního razítka s malým státním znakem České republiky10) a jménem, příjmením a číslem autorizace autorizované osoby, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo obchodní firmou nebo názvem a sídlem autorizované osoby, jedná-li se o právnickou osobu.

(4) Osvědčení a záznamy o průběhu a výsledku zkoušky a jejich stejnopisy jsou archiváliemi; při archivování stejnopisů záznamů a osvědčení autorizující orgány, autorizované právnické osoby a přiměřeně i autorizované fyzické osoby postupují podle ustanovení zvláštních právních předpisů o archivnictví11), vztahujících se na školy zapsané do rejstříku škol a školských zařízení.

(5) Na vystavování opisů a stejnopisů osvědčení se přiměřeně použijí ustanovení zvláštních právních předpisů o vystavování opisů a stejnopisů vysvědčení školami zapsanými do rejstříku škol a školských zařízení12); pokud osoba, která vydala prvopis osvědčení, již pozbyla autorizaci pro danou dílčí kvalifikaci, popřípadě pozbyl-li autorizaci, v případě zkoušky konané před zkušební komisí, předseda zkušební komise nebo právnická osoba jím ve zkušební komisi zastoupená, vydá stejnopis autorizující orgán na základě dokladů uvedených v § 18 odst. 12. Pokud jsou doklady uloženy v archivu, postupuje se podle zvláštních právních předpisů11).

§ 20
Přezkoumání průběhu a výsledků zkoušky

(1) Každý, kdo konal zkoušku, může písemně požádat příslušný autorizující orgán o přezkoumání průběhu a výsledků zkoušky do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno sdělení o výsledku zkoušky.

(2) Příslušný autorizující orgán podle podkladů zkoušejícího a dalších osob přítomných při zkoušce rozhodne o žádosti o přezkoumání ve lhůtě 60 dnů ode dne jejího doručení, a to tak, že buď potvrdí výsledek zkoušky, nebo, bylo-li hodnocení učiněno v rozporu s postupem uvedeným v § 18 nebo se vyskytly jiné závažné nedostatky, které mohly mít vliv na řádný průběh zkoušky nebo její hodnocení, nařídí opakovanou zkoušku. Rozhodnutí autorizujícího orgánu se oznamuje žadateli, jakož i autorizované osobě nebo předsedovi zkušební komise.

(3) Opakovaná zkouška se koná nejpozději do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o žádosti o přezkoumání žadateli, a to před tou autorizovanou osobou anebo zkušební komisí, před kterou se konala předchozí zkouška. Opakované zkoušce je přítomen zástupce autorizujícího orgánu. Zjistí-li autorizující orgán závažné nedostatky v průběhu nebo hodnocení opakované zkoušky, postupuje podle § 16 odst. 2 písm. d).

(4) Náklady opakované zkoušky hradí autorizující orgán, který opakovanou zkoušku nařídil; úhrada se neplatí.

(5) Každý má právo nahlédnout do všech materiálů týkajících se jeho osoby, které mají význam pro rozhodnutí o průběhu a výsledku zkoušky.

Hlava V
Uznávání výsledků dalšího vzdělávání v systému počátečního vzdělávání

§ 21

Dílčí kvalifikace získané v systému dalšího vzdělávání podle § 5 uzná ředitel školy za účelem získání stupně vzdělání v systému počátečního vzdělávání za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem2).

Hlava VI
Orgány působící v oblasti ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

§ 22
Autorizující orgány

Autorizující orgány vykonávají v souvislosti s ověřováním a uznáváním výsledků dalšího vzdělávání tyto činnosti:

a)   podílejí se na přípravě kvalifikačních standardů a hodnotících standardů a jejich změn (§ 7 a 8),
b)   rozhodují o udělení, prodloužení platnosti a odnětí autorizace (§ 9 až 13 a 16),
c)   vedou evidenci osob, jimž udělily autorizaci (§ 9), obsahující údaje uvedené v § 15,
d)   poskytují Ústavu údaje o osobách, jimž udělily autorizaci, do seznamů autorizovaných osob obsažených v Národní soustavě kvalifikací (§ 15),
e)   jsou oprávněny kontrolovat činnost autorizovaných osob, jimž udělily autorizaci, včetně správnosti postupu při provádění zkoušek a vydávání osvědčení, a to zejména prostřednictvím přítomnosti svých zástupců při zkouškách podle § 18 a 20,
f)   zasílají orgánům sociálního zabezpečení kopii rozhodnutí o udělení, prodloužení platnosti a odnětí autorizace fyzické osobě, a to do 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí,
g)   vedou evidenci výsledků zkoušek před autorizovanými osobami, kterým udělily autorizaci, včetně evidence vydaných osvědčení (§ 18 až 20).

§ 23
Ministerstvo

Ministerstvo vykonává v souvislosti s ověřováním a uznáváním výsledků dalšího vzdělávání tyto činnosti:

a)   koordinuje činnost ústředních správních úřadů vykonávanou podle tohoto zákona,
b)   schvaluje, mění, zrušuje a vydává seznam úplných a dílčích kvalifikací členěný podle příslušnosti autorizujících orgánů,
c)   schvaluje, mění a zrušuje kvalifikační standardy a hodnotící standardy (§ 7 a 8),
d)   materiálně a finančně zabezpečuje činnost Rady,
e)   vyčleňuje a prostřednictvím krajských úřadů poskytuje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení, které nezřizuje stát nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost s oprávněním zřizovat církevní školy13), finanční prostředky ze státního rozpočtu na úhradu nezbytných prokazatelných nákladů, spojených s konáním závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií v konzervatoři osobami, které podle tohoto zákona získaly dílčí kvalifikace potvrzující ve svém souhrnu získání všech odborných způsobilostí stanovených podle Národní soustavy kvalifikací k řádnému výkonu všech pracovních činností vykonávaných v rámci určitého povolání a konají podle zvláštního právního předpisu14) ve střední škole nebo konzervatoři uvedené zkoušky, aniž by byly žákem dané školy,
f)   vyčleňuje a poskytuje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení, které zřizuje stát nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost s oprávněním zřizovat církevní školy13), finanční prostředky ze státního rozpočtu na úhradu nezbytných prokazatelných nákladů, spojených s konáním závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií v konzervatoři osobami, které podle tohoto zákona získaly dílčí kvalifikace potvrzující ve svém souhrnu získání všech odborných způsobilostí stanovených podle Národní soustavy kvalifikací k řádnému výkonu všech pracovních činností vykonávaných v rámci určitého povolání a konají podle zvláštního právního předpisu14) ve střední škole nebo konzervatoři uvedené zkoušky, aniž by byly žákem dané školy.

§ 24
Rada

(1) Rada je poradním orgánem ministerstva pro oblast kvalifikací.

(2) Rada má 18 členů. Předsedu, místopředsedu a ostatní členy Rady jmenuje a odvolává ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

(3) Členové Rady jsou ministrem školství, mládeže a tělovýchovy jmenováni s přihlédnutím k jejich odborné způsobilosti

a)   z osob navrhovaných
1.  ústředními správními úřady a jinými organizačními složkami České republiky,
2.  profesními komorami, zájmovými a profesními sdruženími, organizacemi zaměstnavatelů, odborovými organizacemi, odbornými společnostmi, sdruženími právnických osob vykonávajících činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení a vysokými školami,
b)   z odborníků v oblasti vzdělávání, kvalifikací, pracovněprávních vztahů nebo financování dalšího vzdělávání.

(4) Členové Rady jsou jmenováni na dobu 3 let. Při prvním jmenování členů Rady určí ministr školství, mládeže a tělovýchovy jednu třetinu členů, jejichž funkční období skončí po 1 roce, a jednu třetinu členů, jejichž funkční období skončí po 2 letech. Členové Rady mohou být jmenováni opakovaně.

(5) Rada plní úkoly podle tohoto zákona, zejména

a)   projednává záležitosti týkající se přípravy Národní soustavy kvalifikací a jejího uplatnění v praxi,
b)   posuzuje další záležitosti týkající se kvalifikací nebo dalšího vzdělávání, které jí předloží ministerstvo, a vydává k nim stanovisko.

(6) Rada může pro odbornou přípravu svých jednání zřizovat pracovní skupiny.

(7) Způsob jednání Rady a jejích pracovních skupin a složení pracovních skupin upraví jednací řád Rady, který schvaluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

(8) Činnost Rady je materiálně a finančně zabezpečována ministerstvem.

(9) Činnost členů Rady a jejích pracovních skupin je jiným úkonem v obecném zájmu15). Těmto osobám přísluší pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu a náhrada cestovních a stravovacích výdajů ve výši a v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem16) pro zaměstnance v pracovním poměru; mohou jim být poskytovány odměny ve výši stanovené ministerstvem a přísluší jim úhrada dalších prokazatelných ministerstvem určených nákladů spojených s výkonem funkce člena Rady nebo její pracovní skupiny.

Hlava VII
Společná ustanovení

§ 25

(1) Postup upravený v § 4 až 8, 17 až 19 a 23 není postupem, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá17).

(2) Na rozhodování podle § 20 se nevztahuje správní řád.

(3) Připadne-li poslední den lhůty uvedené v § 14, § 17 odst. 5 až 8, § 18 odst. 11 a 12 a § 20 odst. 1 až 3 na den pracovního klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

(4) Na doručování písemností podle § 17 až 20 se vztahují příslušná ustanovení správního řádu18) obdobně.

(5) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti autorizace fyzických a právnických osob, náležitosti pozvánky ke zkoušce, formu zkoušky, výši úhrady za provedení zkoušky, postup právnických osob vykonávajících činnost školy při vykazování nákladů uvedených v § 23 písm. e) a f), náležitosti a formu tiskopisu osvědčení, podrobnosti postupu při uchovávání stejnopisů vydaných osvědčení a záznamů o průběhu a výsledku zkoušky, a ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí podrobnosti obsahu, struktury a způsobu vedení Národní soustavy kvalifikací, včetně podmínek a lhůt pro zařazování údajů týkajících se jednotlivých kvalifikací do Národní soustavy kvalifikací.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

§ 26

V § 7 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 18/2004 Sb. a zákona č. 362/2004 Sb., se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "a v oblasti získávání kvalifikací v systému dalšího vzdělávání podle zvláštního právního předpisu1a)".Poznámka pod čarou č. 1a zní:


"1a)   Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).".

ČÁST TŘETĺ
Změna školského zákona

§ 27

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., se mění takto:

1. Nadpis části deváté zní: "DALŠĺ VZDĚLÁVÁNĺ VE ŠKOLÁCH".

2. V § 8 se odstavec 8 zrušuje.

3. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:

"§ 8a
Název právnické osoby a organizační složky státu

(1) Název právnické osoby a organizační složky státu, vykonávající činnost podle § 8 odst. 7, musí obsahovat vždy

a)   označení příslušného druhu nebo typu školy, pokud vykonává činnost školy,
b)   označení příslušného typu školského zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, pokud vykonává činnost tohoto školského zařízení,
c)   označení příslušného druhu nebo typu školského zařízení, které není uvedeno v písmeni b), pokud vykonává činnost pouze tohoto školského zařízení.

(2) Název právnické osoby a organizační složky státu, vykonávající činnost podle odstavce 1 písm. a) a b), může dále obsahovat označení všech druhů nebo typů školských zařízení, pokud vykonává činnost těchto školských zařízení.

(3) Součástí názvu může být upřesňující přívlastek, popřípadě čestný název, je-li ministerstvem udělen.".

4. V § 14 odst. 2 se slova "příslušného ročníku" zrušují.

5. V § 16 odst. 8 a 9 se slova "se souhlasem krajského úřadu" zrušují.

6. V § 16 se doplňuje odstavec 10, který zní:

"(10) Ke zřízení jednotlivé třídy, oddělení nebo studijní skupiny s upravenými vzdělávacími programy v rámci školy podle odstavce 8 a ke zřízení funkce asistenta pedagoga podle odstavce 9 je v případě škol zřizovaných ministerstvem či registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, nezbytný souhlas ministerstva, v případě škol zřizovaných ostatními zřizovateli souhlas krajského úřadu.".

7. V § 26 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova " ; v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejvýše 46 povinných vyučovacích hodin týdně".

8. V § 28 odst. 1 písm. c) se slova "dětí, žáků a studentů" nahrazují slovy "dětí, žáků, studentů a uchazečů".

9. V § 28 odst. 7 se za větu první vkládá věta "Na vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu se vždy uvádí rodné číslo žáka nebo studenta, bylo-li mu přiděleno.".

10. V § 60 odst. 8 větě první se slova "tak, aby přijímací řízení bylo ukončeno do konce srpna" zrušují.

11. V § 61 odst. 4 se věta první zrušuje.

12. V § 79 odstavec 6 zní:

"(6) Před zahájením či v průběhu maturitní zkoušky náleží žákům 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky, a to v termínu stanoveném ředitelem školy.".

13. V § 80 odst. 10 se slova "Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání" nahrazují slovem "ministerstvem".

14. V § 81 odst. 6 se za větu první vkládá věta, která zní: "Žák, který již získal střední vzdělání s maturitní zkouškou vykonáním maturitní zkoušky podle předchozích právních předpisů, nekoná společnou část maturitní zkoušky.".

15. V § 94 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "V přihlášce se vždy uvádí rodné číslo uchazeče, bylo-li mu přiděleno.".

16. Za § 113 se vkládají nové § 113a až 113c, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 26a a 26b znějí:

"§ 113a
Uznávání dalšího vzdělání pro přijetí do vyššího ročníku vzdělávání

Osvědčení o získání dílčí kvalifikace, vydané podle zvláštního právního předpisu26a), se pro účely § 63 považuje za doklad o předchozím vzdělávání.

§ 113b
Uznání částečného vzdělání v průběhu vzdělávání

Osvědčení o získání dílčí kvalifikace, vydané podle zvláštního právního předpisu26a), se pro účely § 70 považuje za doklad o částečném vzdělání žáka.

§ 113c
Vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři

(1) Osoba s alespoň základním vzděláním, která podle zvláštního právního předpisu26a) získala dílčí kvalifikace potvrzující ve svém souhrnu získání všech odborných způsobilostí stanovených podle Národní soustavy kvalifikací k řádnému výkonu všech pracovních činností vykonávaných v rámci určitého povolání, může, i bez předchozího vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři a bez předchozího úspěšného vykonání zkoušek ze všech předmětů či jiných ucelených částí učiva stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání za všechny ročníky vzdělávání, získat stupeň vzdělání úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři v odpovídajícím oboru vzdělání. Ředitel školy s odpovídajícím oborem vzdělání umožní, na základě žádosti osoby uvedené ve větě prvé, této osobě vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři v jím určeném termínu.

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 může závěrečnou zkoušku, maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři konat, i pokud není žákem příslušné školy. V takovém případě zkoušku koná za obdobných podmínek, jako kdyby byla žákem školy. Nejedná-li se o školu zřízenou státem, krajem, svazkem obcí nebo obcí, může ředitel školy podmínit možnost vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři zaplacením úplaty ve výši jím stanovené; úplata je příjmem právnické osoby, která vykonává činnost dané školy.

(3) Odstavce 1 a 2 se nevztahují na obory vzdělání, v rámci kterých se získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního předpisu26b).


26a)   Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
26b)   Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005  Sb.".

17. V § 163 odst. 1 větě první se za slovo "zřizovatelů" vkládají slova " ; ze státního rozpočtu se dále poskytují finanční prostředky na úhradu nezbytných prokazatelných nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií v konzervatoři podle § 113c".

18. V § 163 odst. 1 se v úvodní části věty druhé slova "podle § 171 odst. 1 a 2" nahrazují slovy "podle § 171 odst. 1 a 2 a na úhradu nezbytných prokazatelných nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií v konzervatoři podle § 113c".

19. V § 174 odstavec 9 zní:

"(9) Kontrolním pracovníkem může být ten, kdo má vysokoškolské vzdělání, nejméně 5 let praxe a splňuje další předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy45), nebo ten, kdo má střední vzdělání s maturitní zkouškou, nejméně 20 let praxe a splňuje další předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy45).".

20. V § 183 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Ministerstvo, popřípadě jím zřízená organizace, je při sdružování a zpracovávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a školních matrik a při provádění statistických zjišťování49) oprávněno využívat rodných čísel uchazečů, dětí, žáků a studentů. Právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, je pro účely uvedené ve větě první povinna rodná čísla uchazečů, dětí, žáků a studentů poskytovat.".

21. V § 185 odst. 1 věta druhá zní: "Tímto dnem končí platnost učebních dokumentů schválených podle dosavadních právních předpisů počínaje prvním ročníkem; do té doby se při přijímání ke vzdělávání, v jeho průběhu i při jeho ukončování postupuje podle těchto učebních dokumentů.".

22. V § 185 odst. 2 se číslovka "3" nahrazuje číslovkou "7" a za větu první se doplňuje věta druhá, která zní: "Vyšší odborné školy mohou uskutečňovat vzdělávání podle učebních dokumentů schválených podle dosavadních právních předpisů nejpozději do konce školního roku 2011/2012.".

23. V § 185 se doplňuje odstavec 24, který zní:

"(24) Ředitel školy postupuje podle § 60 odst. 4 druhé části písmene a), která začíná slovy "a dále výstupního hodnocení", od školního roku 2007/2008.".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o pedagogických pracovnících

§ 28

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (zákon o pedagogických pracovnících), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., se mění takto:

1. § 32 zní:

"§ 32

Fyzická osoba, která nesplňuje předpoklad podle § 3 odst. 1 písm. b), může vykonávat přímou pedagogickou činnost po dni nabytí účinnosti tohoto zákona

a)   pokud ke dni účinnosti tohoto zákona dosáhla 50 let věku a dlouhodobým výkonem přímé pedagogické činnosti na příslušném druhu nebo typu školy nejméně po dobu 15 let prokázala schopnost výkonu požadované činnosti,
b)   nejdéle po dobu pěti let, pokud v této době nezahájí studium, kterým potřebný předpoklad získá, a toto studium úspěšně ukončí,
c)   jestliže vysoké školy pro výuku odborných předmětů ve střední a vyšší odborné škole neumožňují přístup k vysokoškolskému vzdělání v akreditovaném studijním programu příslušného studijního oboru; v tomto případě je postačující získání nejvyššího dosažitelného vzdělání v příslušném oboru.".

2. Za § 32 se vkládá nový § 32a, který zní:

"§ 32a

Ředitelem školy může být fyzická osoba, která nesplňuje předpoklad podle § 3 odst. 1 písm. b), pokud získala vzdělání studiem v akreditovaném magisterském studijním programu a nejpozději do dvou let ode dne, kdy začala vykonávat funkci ředitele školy, zahájí studium, kterým potřebný předpoklad získá, a toto studium úspěšně ukončí.".

ČÁST PÁTÁ
Změna živnostenského zákona

§ 29

V § 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 499/2004 Sb., se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ag), které včetně poznámky pod čarou č. 23p zní:

"ag)   činnost autorizovaných osob, oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání dílčí kvalifikace podle zvláštního zákona23p).

23p)   Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).".

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o správních poplatcích

§ 30

V části I položce 22 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb. a zákona č. 553/2005 Sb., se doplňují písmena j) a k), která včetně poznámky pod čarou č. 26a znějí:

"j)   Udělení autorizace26a) (oprávnění ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání dílčí kvalifikace nebo dílčích kvalifikací) za každou kvalifikaci Kč 1 500
   nejvýše však Kč 10 000
k)   Prodloužení platnosti autorizace26a) uvedené v písmenu j) Kč 500

26a)   Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).".

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o daních z příjmů

§ 31

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb. a zákona č. 552/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 15 se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 82a zní:

"(8) Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání82a), pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 poplatníkem s příjmy podle § 7, nejvýše však 10 000 Kč. U poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč, a u poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč. 


82a)   Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).".

2. V § 24 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zv), které zní:

"zv)   výdaje (náklady) vynaložené poplatníkem s příjmy podle § 7 na uhrazení úhrad za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání82a), které souvisí s podnikatelskou nebo jinou samostatně výdělečnou činností poplatníka, nejvýše však 10 000 Kč. U poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč, a u poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč.".

3. V § 38k odst. 5 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

"j)   v jaké výši zaplatil úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle § 15,".

Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno k).

4. V § 38l se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

"l)   potvrzením o výši zaplacené úhrady za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání82a), uplatňuje-li snížení základu daně podle § 15.".

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením

§ 32

V § 1 odstavec 3 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 562/2004 Sb., zní:

"(3) Dotace právnické osobě, která vykonává činnost základní umělecké školy, se poskytuje na zabezpečení vzdělávání určeného pro žáky před zahájením plnění povinné školní docházky, žáky plnící povinnou školní docházku, žáky vzdělávající se v denní formě vzdělávání ve střední škole či konzervatoři a studenty vzdělávající se v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole.".

ČÁST DEVÁTÁ
Účinnost

§ 33

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2007, s výjimkou ustanovení části první hlavy I a II, § 22 písm. a), § 23 a 24, § 25 odst. 1, části druhé, části třetí bodů 2 až 15 a 19 až 23, části čtvrté a části osmé, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.


1)   Například zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č.  383/2005 Sb., zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2002  Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb., zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, ve znění vyhlášky č. 295/2005 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Zákon č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 383/2005 Sb.
3)   Zákon č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4)   Například § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
5)   § 113a až 113c zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 179/2006 Sb.
6)   Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.
7)   Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
8)   Například zákon č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9)   § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
10)   § 2 písm. t) a § 6 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů.
11)   Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
12)   § 28 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb.
§ 3 vyhlášky č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání.
13)   § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).
14)   § 113c zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 179/2006 Sb.
15)   § 124 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
16)   Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.
17)   § 9 zákona č. 500/2004 Sb.
§ 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.
18)   Zákon č. 500/2004 Sb., ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

Nabídka k tématu

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

Lenka Nováková, Daniela Králová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly ... pokračování

Cena: 549 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2024

Meritum - Daň z příjmů 2024

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Meritum Daň z příjmů 2024 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 3. 2024. Z hlavních ... pokračování

Cena: 989 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2024

Zcela legální daňové triky 2024

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti 2024

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Zrušil úsporný balíček všechny benefity nebo to byla jen novinářská nadsázka? Co zbylo z daňově výhodných benefitů (a co se tam naopak nově objevilo) po zapracování všech změn a zohlednění všech pozměňovacích ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.