Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


218

ZÁKON

ze dne 5. května 2005,

kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona o sociálním zabezpečení

Čl. I

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona č. 482/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona č. 589/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 155/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 133/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 155/1998 Sb., zákona č. 350/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 213/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 426/2002 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 165/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 80 odst. 2 se čárka za slovy "invalidního důchodu" nahrazuje slovem "a" a slova " , vdovského nebo vdoveckého důchodu68)" se zrušují.Poznámka pod čarou č. 68 se zrušuje.

2. V § 81 odst. 2 se slova "a odměny pěstouna podle zákona o státní sociální podpoře.69)" nahrazují slovy "podle zákona o státní sociální podpoře69) z důvodu péče o totéž dítě.".Poznámka pod čarou č. 69 zní:


"69)   § 30 až 32 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.".

3. V § 82 odst. 1 písm. c) se za slova "komplexní rehabilitaci" doplňují slova " , včetně pobytu ve školní družině, školním klubu nebo středisku zájmové činnosti".

4. V § 82 odst. 2 písm. a) se slovo "nezbytných" zrušuje.

5. V § 83 odst. 1, § 83 odst. 2 písm. a) a § 83 odst. 2 písm. b) se slova "1,5násobek" nahrazují slovy "2,5násobek".

6. V § 84 se slova "1,6násobku" nahrazují slovy "2,25násobku" a slova "2,75násobku" slovy "3,85násobku".

7. Za § 89 se vkládá nový § 89a, který zní:

"§ 89a

(1) Při poskytování ústavní sociální péče podle § 87 a 89 nelze používat opatření omezující pohyb osob, jimž je ústavní sociální péče poskytována, s výjimkou případů přímého ohrožení jejich zdraví a života nebo zdraví a života jiných osob, a to pouze po dobu nezbytně nutnou.

(2) Ústav sociální péče je povinen o použití opatření omezujícího pohyb osob informovat bez zbytečného odkladu

a)   zákonného zástupce osoby, které je ústavní sociální péče poskytována,
b)   zřizovatele zařízení.

(3) Ústav sociální péče je povinen vést evidenci případů použití opatření omezujících pohyb osob v rozsahu

a)   jméno, příjmení a datum narození osoby, které je ústavní sociální péče poskytována,
b)   datum a čas počátku použití opatření omezujícího pohyb osob,
c)   důvod použití opatření omezujícího pohyb osob,
d)   jméno a příjmení osoby, která opatření omezujícího pohyb osob použila,
e)   informace, zda bylo opatření omezující pohyb osob použito na základě předchozí indikace lékařem,
f)   vyjádření lékaře v případech, kdy k použití opatření omezujícího pohyb osob došlo bez předchozí indikace lékařem,
g)   datum a čas ukončení použití opatření omezujícího pohyb osob,
h)   záznam o splnění povinnosti stanovené v odstavci 2.".

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu, který náleží ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona občanovi uvedenému v § 80 a 81 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bude zvýšen bez žádosti podle § 84 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Nárok na příspěvek a jeho výši v řízení, které nebylo pravomocně ukončeno do nabytí účinnosti tohoto zákona, se posoudí za období před nabytím účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o životním minimu

Čl. III

Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 669/2004 Sb., se mění takto:

V § 6 odst. 2 se za slova "náležející ze zdravotních důvodů11)," vkládají slova "polovina příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu11a),".Poznámka pod čarou č. 11a zní:


"11a)   § 80 až 85 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.".

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Dávky a příspěvky, které náleží ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, jejichž výše je odvozována od částek životního minima1), se přepočítají na základě žádosti podle úpravy provedené v § 6 odst. 2 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


1)   Například zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl. V

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb. a zákona č. 168/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. b) se vkládá nový bod 4, který zní:

"4.  příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,".Dosavadní body 4 a 5 se označují jako body 5 a 6.

2. V § 3 odst. 2 se za slova "ústavní péče" vkládají slova "anebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc".

3. V § 7 odst. 4 se na konci věty první tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "za takové zařízení se považuje i zařízení uvedené v § 43a.".

4. V části třetí se vkládá nová hlava osmá, která zní:

"Hlava osmá
Příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

§ 43a
Podmínky nároku na příspěvek na péči o dítě
v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Nárok na příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má nezaopatřené dítě svěřené do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

§ 43b
Výše příspěvku na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Výše příspěvku na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc činí za kalendářní měsíc součin částky na osobní potřeby dítěte a koeficientu 9,00.".Dosavadní hlavy osmá a devátá se označují jako hlavy devátá a desátá.

5. V § 54 odst. 2 se slova "písm. b) bodech 1 a 2" nahrazují slovy "písm. b) bodech 1, 2 a 4".

6. V § 54 odst. 3 se v uvozující části věty slova "bodech 4 a 5" nahrazují slovy "bodech 5 a 6".

7. V § 57 odst. 1 větě první se slova "§ 2 písm. b) bodu 1, § 2 písm. b) bodu 2" nahrazují slovy "§ 2 písm. b) bodech 1, 2 a 4".

8. V § 57 odst. 2 se slova "bodu 4" nahrazují slovy "bodu 5" a slova "bodu 5" slovy "bodu 6".

9. V § 58 odst. 2 větě první se slova "§ 2 písm. b) bodu 1, § 2 písm. b) bodu 2" nahrazují slovy "§ 2 písm. b) bodech 1, 2 a 4".

10. V § 68 odst. 1 písm. i) se za slova "rozhodnutí o ustanovení poručníkem" vkládají slova "anebo doklad o zahájení řízení o ustanovení poručníkem dítěti" a na konci textu se doplňují slova "anebo hlášení orgánu sociálně-právní ochrany o přijetí dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (§ 42 odst. 3 zákona o sociálně-právní ochraně dětí), jde-li o nároky podle § 43a a 43b".

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

Nabídka k tématu

Sociální zabezpečení rodin. Vývoj právní úpravy

Sociální zabezpečení rodin. Vývoj právní úpravy

Marianna Filippová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Právní nástroje, jimiž stát podporuje rodinu a rodičovství, jsou výrazným tématem politiky i společenských věd. Monografie popisuje vývoj právní úpravy systému sociálního zabezpečení, a zvláště se zaměřuje na nepojistné dávky, tedy takové, které nejsou navázány na předchozí pojištění ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

Dávky na bydlení v České republice

Dávky na bydlení v České republice

Gabriela Halířová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Součástí bytové politiky státu je sociální podpora osob při realizaci jejich práva na bydlení, ať již v podobě zabezpečení dostupného bydlení, nebo hmotné pomoci s úhradou nákladů na bydlení. Monografie se věnuje právě sociálním dávkám určeným na zajištění pomoci domácnostem a ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

ÚZ č. 1571 - Sociální zabezpečení 2024

ÚZ č. 1571 - Sociální zabezpečení 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 22 předpisů rozdělených do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, náhradní výživné a Ukrajina. Od ledna 2024 se měnily zákony ve všech ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení

Kristina Koldinská a kolektiv - C. H. Beck

V současné době stojí Česká republika spolu s celou Evropou, respektive celým světem, před výzvami, jimž dlouhé generace nikdo v našem regionu nečelil nebo jež jsou zcela nové a nebývalé. Všechny tyto výzvy a zřejmě i mnoho dalších se budou muset odrazit v systémech sociálního ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 6. vydání

Praktikum z práva sociálního zabezpečení, 6. vydání

Gabriela Halířová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učební pomůcka pro vysokoškolskou výuku práva sociálního zabezpečení je přehledně zpracovaná podle jednotlivých systémů sociálního zabezpečení a srozumitelnou formou představuje jejich stěžejní instituty. Ve svém již šestém vydání byla aktualizována podle právního stavu k 1. 9. ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Zákon o náhradním výživném - Komentář

Zákon o náhradním výživném - Komentář

Eva janková, Gabriela Obermannová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha přináší první komentář nového zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném). Tato nová úprava je v současném systému nepojistných sociálních dávek ojedinělá. Stát přebírá vyplácení části ... pokračování

Cena: 225 KčKOUPIT

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení

Koldinská, Tröster a kolektiv - C. H. Beck

Sedmé vydání knihy Právo sociálního zabezpečení předkládá výrazně obměněný autorský kolektiv, který zvolil novou koncepci. Kniha je rozdělena na obecnou a zvláštní část. V obecné části, kromě tradičních kapitol týkajících se pojmu a systému sociálního zabezpečení, jakož i geneze ... pokračování

Cena: 850 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.