Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


178

ZÁKON

ze dne 28. dubna 2005

o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první
Zrušení fondu národního majetku České republiky a ukončení jeho činnosti

§ 1

(1) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se zrušuje Fond národního majetku České republiky (dále jen "Fond").

(2) Veškerý majetek Fondu přechází dnem zrušení Fondu na stát. Dnem zrušení Fondu vstupuje stát do všech práv a povinností Fondu z právních vztahů, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, jejichž účastníkem byl Fond.

§ 2

Působnost Fondu přechází na Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo"). Ministerstvu přísluší hospodaření s majetkem, který na stát přešel podle § 1 odst. 2. V právních vztazích, do nichž vstoupil stát podle § 1 odst. 2, jedná jménem státu ministerstvo.

§ 3

(1) Dnem zrušení Fondu zanikají zvláštní práva spojená s výkonem hlasovacího práva spojeného s akciemi, pro které tato zvláštní práva určily stanovy akciových společností podle článku IV bodu 2 zákona č. 210/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb. a zákona č. 544/1992 Sb., zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 285/1991 Sb., zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 569/1991 Sb. a zákona č. 282/1992 Sb., a mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem; ustanovení stanov akciových společností, která určují akcie se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva, pozbývají platnosti dnem zrušení Fondu.

(2) Protokol o předání a převzetí majetku, který přechází na stát podle § 1 odst. 2, jehož součástí je soupis tohoto majetku, podepisují předseda Fondu a ministr financí. Pokud jde o nemovité věci, které se zapisují do katastru nemovitostí, obsahuje protokol údaje nezbytné pro zápis do katastru nemovitostí1).

§ 4

Finanční prostředky Fondu, které přejdou na stát, jsou spolu s finančními prostředky z výnosu prodeje privatizovaného majetku a ze zisku z účasti státu v obchodních společnostech, získanými po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, vedeny ministerstvem na zvláštních účtech a nejsou součástí státního rozpočtu.

Část druhá
Privatizace majetku státu

§ 5

(1) V souladu s rozhodnutím vydaným podle zvláštního právního předpisu2) po dni nabytí účinnosti tohoto zákona přísluší ministerstvu hospodařit s majetkem zrušených státních podniků nebo jiných státních organizací nebo s vyňatými částmi tohoto majetku, jakož i s majetkem, který na ministerstvo přejde z Pozemkového fondu České republiky.

(2) O majetku, se kterým přísluší hospodařit ministerstvu a na který je vydáno rozhodnutí o privatizaci, vede ministerstvo zvláštní evidenci.

(3) Majetek určený k privatizaci, výnosy z prodeje tohoto majetku a zisk z účasti státu v obchodních společnostech lze použít pouze k těmto účelům:

a)   k vyrovnání nároků oprávněných osob podle zvláštních právních předpisů3),
b)   na základě rozhodnutí o privatizaci
 1.  k vložení do akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným a k nakládání s účastmi na těchto společnostech,
  2.  k prodeji majetku podniku nebo jeho části nebo k prodeji majetkové účasti v obchodní společnosti,
  3.  k převodu na obce, na dobrovolné svazky obcí nebo na kraje,
  4.  k převodu pro účely nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění a státní politiky zaměstnanosti,
  5.  k převodu na Nadační investiční fond pro účely podpory nadací určených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky na návrh vlády,
  6.  k převodu na Pozemkový fond České republiky, jde-li o majetek sloužící zemědělské výrobě, nebo
  7.  převodu na obecně prospěšné společnosti,
c)   v souladu s rozhodnutím vlády
1.  k plnění závazků podniků určených k privatizaci, zejména závazků z úvěrů zajištěných zástavním právem,
  2.  k financování výdajů na činnost státních podniků, jejichž část byla zprivatizována a které je nezbytně nutné zachovat, zejména z důvodů nedořešených nároků oprávněných osob podle zvláštních právních předpisů,
  3.  k úhradě nákladů spojených s odstraňováním škod na životním prostředí způsobených dosavadní činností podniku,
  4.  k vyrovnání rozpočtu Pozemkového fondu České republiky,
  5.  k převodu na Státní fond dopravní infrastruktury,
  6.  k převodu na Státní fond rozvoje bydlení,
  7.  k převodu na Státní fond životního prostředí České republiky,
  8.  k úhradě ztrát vzniklých České konsolidační agentuře v souvislosti s plněním úkolů stanovených jí rozhodnutím vlády,
  9.  k doplnění zdrojů České inkasní, s. r. o. na úhradu jejích závazků v souvislosti s plněním úkolů stanovených jí rozhodnutím vlády,
  10.  k úhradě nákladů a podpoře investičních a neinvestičních akcí spojených s nápravou škod způsobených na životním prostředí těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území,
  11.  k finanční podpoře projektů rozvoje území určených pro průmyslové využití schválených vládou, nebo
  12.  k posílení finančních zdrojů na úhradu závazků vůči České národní bance splatných nejpozději v roce 2007 a spojených s konsolidací bankovního sektoru a rozdělením České a Slovenské Federativní Republiky,
  13.  k převodu do státních finančních aktiv na částečné pokrytí rozpočtové úhrady kupní ceny za úplatný převod akcií společnosti ČEPS, a. s. od společnosti ČEZ, a. s. do majetku státu spravovaného Ministerstvem financí,
d)   k nákupu majetku a majetkových účastí, ke kterým má stát předkupní právo,
e)   k úhradě nákladů restitučních a privatizačních soudních sporů, které je povinno hradit ministerstvo, případně i k úhradě souvisejících škod způsobených ministerstvem a před účinností tohoto zákona Fondem,
f)   k úhradě poplatků spojených s prodejem akcií na regulovaném trhu cenných papírů, nebo prostřednictvím zprostředkovatele,
g)   k úhradě závazků bývalé státní organizace České dráhy, které přešly k 1. lednu 2003 na státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, jde-li o výnosy z privatizace majetku státu, který na základě zvláštního právního předpisu4) přešel do hospodaření státní organizace Správa železniční dopravní cesty,
h)   k úhradě nákladů spojených s projednáváním a realizací privatizačních projektů.

(4) Ministerstvo je povinno při postupu podle odstavců 1 a 2 dodržovat pravidla pro poskytování veřejných podpor, která vyplývají z přímo použitelných předpisů Evropských společenství.

§ 6

(1) Na základě rozhodnutí o privatizaci jedná ministerstvo za stát při uzavírání smluv a činí jiné právní úkony při nakládání s privatizovaným majetkem, a to:

a)   zakládá akciové a jiné obchodní společnosti nebo se účastní na jejich zakládání a vkládá do nich vklady, k nimž se jménem státu zavázalo,
b)   nabývá akcie na základě účasti státu na podnikání v obchodních společnostech a vykonává práva akcionáře,
c)   vykonává práva společníka spojená s účastí státu na jiných než akciových společnostech,
d)   uzavírá smlouvy o prodeji akcií nebo podílů na jiných než akciových společnostech,
e)   uzavírá smlouvy o prodeji podniků, nebo části majetku podniků nebo o prodeji části podniku,
f)   uzavírá smlouvy o nájmu majetku určeného k privatizaci na dobu určitou, a to do doby jeho použití pro privatizaci.

(2) Ministerstvo vypořádává též nároky oprávněných osob, jestliže k odnětí vlastnického práva k majetku došlo způsobem uvedeným v § 2 odst. 3 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, a to způsobem uvedeným v příslušném rozhodnutí o privatizaci, nejpozději však do 1 roku od schválení privatizačního projektu. Ministerstvo vypořádává tyto nároky pouze tehdy, uplatní-li je oprávněné osoby včas a uvedou-li název a sídlo podniku, který věc drží, a způsob převzetí majetku státem.

(3) Lhůta k uplatnění nároků oprávněných osob stanovená zvláštním právním předpisem se považuje za zachovanou, jestliže oprávněná osoba včas uplatnila nárok uvedený v odstavci 2 u příslušného orgánu.

(4) Ministerstvo vydává cenné papíry, které nemají povahu státních dluhopisů, k vypořádání restitučních nároků oprávněných osob, kterým byla přiznána náhrada podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

§ 7

(1) S majetkem určeným k privatizaci a s majetkovými účastmi státu v obchodních společnostech, které nelze privatizovat podle rozhodnutí o privatizaci, naloží ministerstvo způsobem, který je ke všem okolnostem případu nejvhodnější a nejúčelnější.

(2) Obdobně jako v odstavci 1 se postupuje u majetku určeného k privatizaci a účastí státu v obchodních společnostech, se kterými přísluší hospodařit ministerstvu, pokud na stát přešly odstoupením od smlouvy v důsledku porušení smluvních povinností nabyvatele majetku určeného k privatizaci.

(3) Práva z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, která byla smluvně převedena na základě rozhodnutí o privatizaci, je původní nabyvatel povinen při odstoupení od smlouvy podle odstavce 2 převést na nového nabyvatele majetku určeného k privatizaci.

(4) V případech, kdy bude postupováno podle odstavce 1, zruší ministerstvo své rozhodnutí o privatizaci nebo navrhne vládě zrušení jejího rozhodnutí o privatizaci.

§ 8

Parlament České republiky kontroluje hospodaření s majetkem určeným k privatizaci a s finančními prostředky vedenými podle § 4 ministerstvem na zvláštních účtech. Vláda předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky informaci o postupu privatizace a o stavu a použití prostředků vedených na zvláštních účtech jako samostatnou přílohu ke státnímu závěrečnému účtu.

Část třetí
Závěrečná a zrušovací ustanovení

§ 9

Ministerstvo stanoví vyhláškou postup při vypracování privatizačního projektu a osnovu upravující způsob uspořádání jednotlivých částí privatizačního projektu.

§ 10

Zrušuje se:

1. 

Zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky.

2. 

Zákon č. 285/1991 Sb., kterým se doplňuje zákon č.  171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky.

3. 

Zákon č. 120/1995 Sb., kterým se doplňuje zákon č.  171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky.

4. 

Vyhláška č. 324/1991 Sb., kterou se stanoví závazná osnova pro vypracování privatizačního projektu, ve znění vyhlášky č. 526/1991 Sb.

§ 11
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006, s výjimkou ustanovení § 3 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.


1)   Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Například zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Příloha k zákonu č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 293/2004 Sb.

E-shop

Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích

Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích

Jaroslav Zahradníček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zabývá aktuálním tématem ochrany osobnosti a osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Rychlý rozvoj informačních technologií a související automatizace procesů na pracovišti umožňují snadné monitorování výkonu zaměstnance, sledování toho, kdy čerpá pauzy a jak je ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská - GRADA Publishing, a. s.

Kniha je určena pro všechny plátce, kteří při uplatňování DPH nepostupují podle běžného režimu, ale používají pro uplatnění DPH zvláštní režimy. Jsou to např. obchodníci s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi nebo poskytovatelé stavebních nebo ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Péče o jmění nezletilého dítěte

Péče o jmění nezletilého dítěte

Jindřich Psutka - C. H. Beck

Majetkovým poměrům nezletilých dětí se stále častěji dostává pozornosti odborné literatury i právní praxe. Tento zájem je odůvodněn jednak poměrně výraznými změnami, které tato právní úprava doznala, ale též postupně se měnícími ekonomickými poměry ve společnosti, jež se promítají i ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.