Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


503

VYHLÁŠKA

ze dne 6. listopadu 2002,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny

Ministerstvo financí stanoví podle § 37a odst. 1 k provedení § 4 odst. 2, § 14 odst. 1, § 18 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb., (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNĺ
PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST

§ 1

Vyhláška stanoví uspořádání a označování položek účetní závěrky a obsahové vymezení položek této závěrky, směrnou účtovou osnovu, účetní metody a jejich použití pro účetní jednotky uvedené v § 2.

§ 2

Vyhláška se vztahuje na účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a) zákona, které jsou zdravotními pojišťovnami1) a provádějí veřejné zdravotní pojištění podle zvláštních právních předpisů.2)

ČÁST DRUHÁ
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
(K § 18 odst. 4 zákona)

Hlava I
Rozsah účetní závěrky

§ 3

(1) Účetní závěrka zdravotních pojišťoven zahrnuje rozvahu (bilanci), výkaz zisku a ztráty a přílohu.

(2) V rozvaze (bilanci) jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv. Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) se stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Ve výkazu zisku a ztráty jsou uspořádány položky nákladů a výnosů a výsledku hospodaření. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty se stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze (bilanci) a výkazu zisku a ztráty.

§ 4

(1) V rozvaze (bilanci) a ve výkazu zisku a ztráty se položky podle příloh č. 1 a č. 2 k této vyhlášce uvádějí odděleně a ve stanoveném pořadí. Další podrobnější členění těchto položek lze provést za podmínky, že zůstane zachováno stanovené uspořádání.

(2) Položky rozvahy (bilance) a výkazu zisku a ztráty se označují kombinací velkých a malých písmen latinské abecedy, římských číslic a arabských číslic a názvem položky; položky lze členit na podpoložky.

(3) Každá z položek rozvahy (bilance) a z položek výkazu zisku a ztráty obsahuje též informaci o výši této položky vykázané za bezprostředně předcházející účetní období (dále jen "minulé účetní období"). V rozvaze (bilanci) se výše jednotlivých položek aktiv za minulé účetní období uvádí snížená o oprávky. V případě, že informace vykazované za minulé a běžné účetní období nejsou srovnatelné, upraví se informace za minulé účetní období s ohledem na významnost podle § 19 odst. 6 zákona a v příloze k účetní závěrce se tato úprava odůvodní.

(4) Položky rozvahy (bilance) a položky výkazu zisku a ztráty v nulové výši za minulé i běžné účetní období se neuvádějí.

(5) Zdravotní pojišťovny, které zahájí svoji činnost nebo vstoupí do likvidace v běžném účetním období, a zdravotní pojišťovny, na jejichž majetek je v běžném účetním období prohlášen konkurs, uvádějí v rozvaze (bilanci) namísto informací za minulé účetní období údaje zahajovací rozvahy ke dni zahájení činnosti nebo ke dni vstupu do likvidace anebo ke dni účinnosti prohlášení konkursu. Ve výkazu zisku a ztráty se informace za minulé účetní období neuvádějí. Toto pravidlo použijí i zdravotní pojišťovny nově vzniklé rozdělením a mohou ho použít i zdravotní pojišťovny nově vzniklé splynutím nebo sloučením.

(6) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a jednotlivé položky se vykazují v celých tisících Kč. Položky "Aktiva celkem" a "Pasiva celkem" se musí rovnat. Položka "Hospodářský výsledek za účetní období" uvedená ve výkazu zisku a ztráty se musí rovnat položce "Zisk nebo ztráta běžného účetního období" uvedené v rozvaze (bilanci).

§ 5

(1) V rozvaze (bilanci) se u položek majetku3) s výjimkou položky "B. Finanční umístění (investice)" použije jeho členění na dlouhodobý a krátkodobý.4)

(2) Ustanovení odstavce 1 se použije přiměřeně i pro členění jiných aktiv3) nebo závazků a jiných pasiv.3)

(3) V rozvaze (bilanci) za běžné účetní období se uvádí u položek "A. Dlouhodobý nehmotný majetek", "B.I. Pozemky a stavby (nemovitosti)" a "B.II. Finanční umístění v podnikatelských seskupeních" podle charakteru aktiv v ní uváděných

a)   výše neupravená o opravné položky a oprávky,
b)   výše opravných položek a oprávek k nim se vážících, není-li dále stanoveno jinak,
c)   výše snížená o opravné položky a oprávky.

V rozvaze (bilanci) za minulé účetní období se uvedené položky uvádějí jen ve výši snížené o opravné položky a oprávky.

§ 6

(1) Výkaz zisku a ztráty se skládá z Technického účtu k neživotnímu pojištění a Netechnického účtu.

(2) Technický účet k neživotnímu pojištění použijí zdravotní pojišťovny zejména pro vykazování smluvního zdravotního pojištění v souladu s § 7.

(3) Netechnický účet se používá vždy současně s technickým účtem podle odstavce 2. Nemá-li účetní jednotka náplň pro Technický účet k neživotnímu pojištění, sestaví pouze Netechnický účet.

§ 7
Zvláštní ustanovení pro smluvní zdravotní pojištění

(1) Provádění smluvního zdravotního pojištění5) se řídí zvláštním zákonem.6) Není-li stanoveno jinak, pro sestavení účetní závěrky smluvního zdravotního pojištění zdravotní pojišťovny použijí ustanovení vyhlášky č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami.

(2) Při sestavování rozvahy (bilance) podle odstavce 1 se v souladu se zvláštním právním předpisem5) místo položky "Základní kapitál" použije položka "Fond smluvního zdravotního pojištění".

Hlava II
Obsahové vymezení některých
položek rozvahy (bilance)

§ 8

(1) Položka "A. Dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, práva k vynálezům, průmyslovým vzorům, zlepšovacím návrhům, ochranné známce, označení původu výrobků a užitnému vzoru, počítačové programy7) (software) a jiná autorská práva podle zvláštních právních předpisů. Není-li stanoveno jinak, v podrobnostech obsahového vymezení složek této položky účetní jednotky použijí přiměřeně ustanovení § 6 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

(2) Souhrnná položka "B. Finanční umístění (investice)" obsahuje pozemky a stavby (nemovitosti), finanční umístění v podnikatelských seskupeních a jiná finanční umístění, bez ohledu na to, z jakého zdroje byly financovány.

(3) Položka "B.I. Pozemky a stavby (nemovitosti)" obsahuje veškeré nemovitosti.8) V podpoložce a) se uvádějí provozní nemovitosti, za které se považují nemovitosti, které účetní jednotka využívá k vlastní činnosti.

(4) Souhrnná položka "B.II. Finanční umístění v podnikatelských seskupeních" obsahuje podíly v podnikatelských seskupeních,9) dluhopisy vydané osobami v podnikatelských seskupeních a půjčky osobám v podnikatelských seskupeních.

(5) Položka "B.II.1. Podíly v ovládaných osobách" obsahuje podíly,10) které představují účasti s rozhodujícím vlivem. V této položce se uvádějí i další případy, kdy účetní jednotka je ovládající osobou.11)

(6) Položka "B.II.3. Podíly s podstatným vlivem" obsahuje podíly,10) které představují účasti s podstatným vlivem.

(7) Souhrnná položka "B.III. Jiná finanční umístění" obsahuje aktiva uváděná v položkách B.III.1. až B.III.4. aktiv.

(8) Položka "B.III.1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým podílem, ostatní podíly" obsahuje zejména akcie, zatímní listy, podílové listy, popřípadě jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem, a dále podíly a vliv, které se neuvádějí v položkách B.II.1. a B.II.3. aktiv.

(9) Položka "B.III.2. Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem" obsahuje

a)   dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem, vydané emitenty dluhopisů podle zvláštního právního předpisu,12) pokud tyto cenné papíry nespadají pod položky "B.II.2. Dluhopisy vydané ovládanými osobami a půjčky těmto osobám" nebo "B.II.4. Dluhopisy vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv, a půjčky těmto osobám",
b)   za cenné papíry s pevným výnosem se považují cenné papíry s pevnou úrokovou mírou nebo s proměnlivou úrokovou mírou, jestliže její proměnlivost je předem určena ve vztahu k mírám používaným na trhu k určeným datům nebo obdobím.

Ostatní cenné papíry se zařazují jako cenné papíry s proměnlivým výnosem a uvádějí se v položce B.III.1. aktiv.

(10) Položka "B.III.3. Depozita u finančních institucí" obsahuje depozita a depozitní certifikáty u bank v souladu se zvláštním právním předpisem,13) popřípadě jiné penězi ocenitelné hodnoty, které účetní jednotky umístily u finančních institucí a mohou být vyzvednuty až po určité době. Hodnoty deponované bez uvedeného omezení výběru včetně vkladů, které lze čerpat do 24 hodin po oznámení, se uvádějí v položce "D.II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně".

(11) Položka "B.III.4. Ostatní finanční umístění" obsahuje finanční umístění (investice), které nejsou obsaženy v položkách B.III.1. až B.III.3. aktiv. V této položce se uvádějí také předměty a díla umělecké kulturní hodnoty podle zvláštního právního předpisu.14) Uvádějí se zde rovněž deriváty.15) Pro účely účetnictví a účetní závěrky se deriváty člení na pevné termínové operace a opce; deriváty se dále člení na deriváty k obchodování a zajišťovací deriváty. Zajišťovacím derivátem se rozumí takový derivát, jehož změny v reálné hodnotě zcela nebo zčásti kompenzují změny v reálné hodnotě zajišťované složky majetku a závazků.

§ 9

(1) Položka "C.I. Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění" obsahuje pohledávky z veřejného zdravotního pojištění podle zvláštního právního předpisu.2)

(2) Položka "C.II. Ostatní pohledávky" obsahuje zejména pohledávky z obchodních závazkových vztahů, pohledávky z cizích směnek a cizích směnek na vlastní řad, pohledávky z eskontu směnek, pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění. Pohledávky v této položce se člení na dlouhodobé a krátkodobé. Neuvádějí se zde žádné pohledávky z operací veřejného zdravotního pojištění.

(3) Souhrnná položka "D. Ostatní aktiva" obsahuje aktiva uváděná v položkách D.I. až D.III. Tato aktiva nejsou součástí položky "B. Finanční umístění (investice)".

(4) Položka "D.I. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby" obsahuje

a)   věci movité,16) s výjimkou zásob; tento majetek se člení na odpisovaný a neodpisovaný,
b)   zásoby, pokud se neuvádějí v položce E.I. aktiv,
c)   náklady souvisejí s pořízením dlouhodobého majetku, včetně pozemků a staveb (nemovitostí), a poskytnuté zálohy na pořízení uvedeného majetku.

Položku lze členit na podpoložky. Není-li stanoveno jinak, v podrobnostech obsahového vymezení složek této položky účetní jednotky použijí přiměřeně ustanovení § 7 a 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

(5) Položka "D.II. Hotovost na účtech ve finančních institucích a hotovost v pokladně" obsahuje kromě uvedených hotovostí dále

a)   ceniny, zejména poštovní známky, kolky,
b)   šeky,17) které se uvádějí v podpoložce,
c)   jiné hodnoty v pokladně, zejména úvěrové a platební karty, mají-li hodnotu, ze které bude po vydání do používání čerpáno.

(6) Položka D.II. obsahuje též zvláštní bankovní účty k fondům veřejného zdravotního pojištění podle zvláštního právního předpisu1) a bankovní účty jiných fondů podle zvláštního předpisu.18)

(7) Položka "D.III. Jiná aktiva" obsahuje taková aktiva, která nejsou zahrnuta do položek D.I. a D.II.

(8) Souhrnná položka "E. Přechodné účty aktiv" obsahuje položky časového rozlišení, které jsou příjmy příštích období nebo náklady příštích období, a dohadné položky aktivní. Příjmy příštích období představují výnosy běžného účetního období, které se týkají příjmů příštích účetních období. Náklady příštích období představují výdaje běžného účetního období, které se týkají nákladů následujících účetních období. Kritériem pro uvádění účetních případů jako časového rozlišení je skutečnost, že je známo jejich věcné vymezení, výše a období, kterého se týkají; podmínkou je, že všechna uvedená kritéria jsou splněna současně.

(9) Položka "E.I. Ostatní přechodné účty aktiv" obsahuje zejména zásoby, pokud jsou uváděny jako časové rozlišení. V podpoložce a) se uvádějí dohadné položky aktivní, kterými jsou částky, jež nelze uvést jako pohledávky z důvodů jejich dohadné výše; jde například o předběžné pojistné krytí pojišťovny, odhad částek za pronajímání majetkových práv.

§ 10

(1) Položka pasiv "A.I. Základní jmění" obsahuje základní jmění, které je vlastním zdrojem krytí majetku zdravotní pojišťovny.

(2) Položka "A.II. Rezervní fond na nové ocenění" se uvádí jen v případě, že jeho použití vyplývá ze zvláštního právního předpisu.

(3) Položka "A.III. Ostatní kapitálové fondy" obsahuje ty fondy, které se vytvářejí z jiného zdroje než ze zisku v účetnictví zdravotní pojišťovny, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, s výjimkou Rezervního fondu na nové ocenění, který je obsahem položky A.II. Tato položka obsahuje též kapitálové fondy veřejného zdravotního pojištění. Kapitálové fondy veřejného zdravotního pojištění jsou fondy tvořené z prostředků veřejného zdravotního pojištění podle zvláštních právních předpisů,19) jež jsou určeny pro zabezpečení vlastní činnosti zdravotní pojišťovny. Tvorba a čerpání těchto fondů se provádí přímo, bez použití účtů nákladů a výnosů. Uvedené fondy se uvádějí zvlášť v jednotlivých podpoložkách. V této položce se uvádějí také dotace nebo zdroje z bezúplatných plnění nebo oceňovací rozdíly z ocenění reálnou hodnotou. Uvádějí se zde i další fondy veřejného zdravotního pojištění.

(4) Položka "A.IV. Ostatní fondy ze zisku" obsahuje ostatní fondy, které se vytvářejí ze zisku v účetnictví zdravotní pojišťovny. V této položce se uvádí i fond smluvního zdravotního pojištění.

(5) Položka "A.V. Fondy veřejného zdravotního pojištění" obsahuje fondy určené pro provádění veřejného zdravotního pojištění. Veřejné zdravotní pojištění se provádí přímou tvorbou a čerpáním těchto fondů, bez použití účtů nákladů a výnosů.

(6) Souhrnná položka "B. Rezervy na ostatní rizika a ztráty" obsahuje z rezerv podle § 26 odst. 3 zákona pouze zákonné rezervy zohledněné zákonem o daních z příjmů.

(7) Položka "C.I. Závazky z veřejného zdravotního pojištění" obsahuje závazky z veřejného zdravotního pojištění podle zvláštního právního předpisu.2)

(8) Položka "C.II. Výpůjčky zaručené dluhopisem" obsahuje částky výpůjček určených k překlenutí nedostatku finančních prostředků z důvodů nesplacení pohledávek z vydaných dluhopisů; v podpoložce a) se uvádějí konvertibilní výpůjčky.

(9) Položka "C.IV. Ostatní závazky" obsahuje zejména závazky z obchodních závazkových vztahů, ze směnek a jejich eskontu, z emitovaných dluhopisů, závazky vůči zaměstnancům z příjmů ze závislé činnosti včetně sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění, závazky vůči institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění, závazky z daně z příjmů a jiných přímých daní, závazky z odložené daně z příjmů, závazky z daně z přidané hodnoty a jiných nepřímých daní, závazky z dotací. Závazky v této položce se člení na dlouhodobé a krátkodobé. V této položce se neuvádějí žádné závazky z operací veřejného zdravotního pojištění.

(10) Souhrnná položka "D. Přechodné účty pasiv" obsahuje případy časového rozlišení, kterými jsou výdaje příštích období a výnosy příštích období, a dohadné položky pasivní. Výdaji příštích období se rozumí náklady, které souvisejí s běžným účetním obdobím, ale výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn. Výnosy příštích období se rozumí částky přijaté v běžném účetním období, které časově a věcně souvisejí s výnosy následujícího účetního období. Kritériem pro uvádění účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že je známo jejich věcné vymezení, výše a období, kterého se týkají; podmínkou je, že všechna uvedená kritéria jsou splněna současně.

(11) Položka "D.I. Výdaje příštích období a výnosy příštích období" obsahuje uvedené částky časového rozlišení. Výdaji příštích období jsou zejména nájemné placené pozadu, odměny placené po uplynutí účetního období. Výnosy příštích období jsou zejména výnosové provize, pevné dosud nepřijaté úrokové výnosy.

(12) Položka "D.II. Ostatní přechodné účty pasiv" obsahuje částky, které se neuvádějí v položce D.I. V podpoložce a) se uvádějí dohadné položky pasivní, kterými jsou částky, jež nelze uvést jako závazky z důvodu jejich dohadné výše; jde například o úrokové výnosy z cenných papírů s proměnlivým výnosem, částky, které jsou předmětem soudních sporů.

Hlava III
Obsahové vymezení některých
položek výkazu zisku a ztráty

§ 11

(1) Položky netechnického účtu "II.2. Výnosy z finančního umístění" a "II.3. Náklady na finanční umístění" obsahují veškeré výnosy a náklady finančního umístění.

(2) Položka "II.5. Ostatní výnosy" obsahuje výnosy zdravotní pojišťovny v uvedeném rozsahu v druhovém členění pro potřeby sledování hospodaření zdravotní pojišťovny a vyhodnocení vazby na zdravotně pojistné plány a pro další potřeby zdravotní pojišťovny. Další podrobnější členění bude upraveno podle zvláštních právních předpisů.20) Toto členění bude součástí přílohy k účetní závěrce. Tato položka obsahuje také

a)   přijaté platby z odepsaných pohledávek,
b)   přijaté smluvní pokuty a úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále, popřípadě jiné sankce vyplývající ze smluvních vztahů, postižní částky, sankce z příslušného rozhodnutí nebo zvláštního právního předpisu, popřípadě jiné neuvedené sankce, a to bez ohledu na to, zda platba na pohledávku byla přijata, či nikoli; neuvádějí se zde přijaté pokuty a sankce vyplývající ze smluvních vztahů v rámci systému veřejného zdravotního pojištění,
c)   použití rezerv, které se uvádějí v položce B. pasiv,
d)   kursové rozdíly z přepočtu majetku a závazků vyjádřeného v cizí měně na českou měnu podle § 24 odst. 4 písm. b) zákona; v případě oceňování reálnou hodnotou je kursový rozdíl součástí této hodnoty a samostatně se neuvádí.

(3) Položka "II. 6. Ostatní náklady" obsahuje náklady zdravotní pojišťovny v uvedeném rozsahu v druhovém členění pro potřeby sledování hospodaření zdravotní pojišťovny a vyhodnocení vazby na zdravotně pojistné plány a pro další potřeby zdravotní pojišťovny. Další podrobnější členění bude upraveno podle zvláštních právních předpisů.1) Toto členění bude součástí přílohy k účetní závěrce. V této položce se uvádějí také

a)   odpisy k majetku, který není finančním umístěním v položkách B. aktiv,
b)   smluvní pokuty a úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále, popřípadě jiné sankce vyplývající ze smluvních vztahů, také postižní částky, sankce z příslušného rozhodnutí nebo zvláštního právního předpisu, popřípadě jiné neuvedené sankce, a to bez ohledu na to, zda závazky z nich byly zaplaceny, či nikoli; neuvádějí se zde pokuty a sankce vyplývající ze smluvních vztahů v rámci systému veřejného zdravotního pojištění,
c)   nehmotný majetek, který se neuvádí v položce A. aktiv,
d)   tvorba rezerv, které se uvádějí v položce B. pasiv,
e)   kursové rozdíly z přepočtu majetku a závazků vyjádřeného v cizí měně na českou měnu podle § 24 odst. 4 písm. b) zákona; v případě oceňování reálnou hodnotou je kursový rozdíl součástí této hodnoty a samostatně se neuvádí.

(4) Položka "II.9. Mimořádné náklady" obsahuje zejména manka a škody, pohledávky k úhradě kterých nestačí konkursní podstata dlužníků, opravy nákladů minulých účetních období.

(5) Položka "II.10. Mimořádné výnosy" obsahuje zejména přijaté náhrady mank a škod, přebytky majetku, oprava výnosů minulých účetních období, výnosy z postoupení nebo ukončení činnosti zdravotní pojišťovny.

Hlava IV
Obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv,
závazků a jiných pasiv, nákladů a výnosů v příloze účetní závěrky

§ 12

(1) Obsahové vymezení jednotlivých položek rozvahy (bilance) a výkazu zisku a ztráty zahrnuje informace

a)   k položce "B.I. Pozemky a stavby (nemovitosti)" o vlastnickém právu a jiných věcných právech k nemovitostem, jakož i jiné informace, které se o nich zapisují do katastru nemovitostí podle zvláštních právních předpisů,21)
b)   k položce "B.III.4. Ostatní finanční umístění" o tomto finančním umístění, je-li jeho výše významná, jednotlivě,
c)   k položce "D.IV. Jiná aktiva" o tomto finančním umístění, je-li jeho výše významná, jednotlivě,
d)   k položkám "E. Přechodné účty aktiv" a "D. Přechodné účty pasiv" o částkách těchto aktiv nebo pasiv, jsou-li významné.

(2) Kromě informací podle odstavce 1 příloha dále obsahuje nejméně informace o

a)   způsobech oceňování, použitých pro různé položky účetní závěrky, včetně použitých postupů odpisování, kursu použitém pro přepočet cizí měny na českou měnu,
b)   obchodní firmě či názvu a sídle účetních jednotek, v nichž pojišťovna sama, nebo prostřednictvím třetí osoby jednající jejím jménem a na její účet, drží podíl s uvedením výše tohoto podílu, jakož i výši základního kapitálu, fondů a zisku nebo ztráty této účetní jednotky za poslední účetní období; tyto informace nemusí být uvedeny, pokud nejsou významné. Tyto informace o vlastním kapitálu nemusí být rovněž uvedeny tehdy, pokud se týkají účetní jednotky, která nemá povinnost jejich zveřejnění a jejíž podíl ve výši nejméně 50 % jejího základního kapitálu drží pojišťovna způsobem vpředu uvedeným,
c)   počtu a jmenovité hodnotě, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, ocenění v účetní závěrce, každém druhu akcií, existuje-li takových druhů více,
d)   existenci zatímních listů, poukázek na akcie, opčních listů, vyměnitelných a prioritních dluhopisů nebo podobných cenných papírů nebo práv s nimi spojených, s udáním jejich počtu a rozsahu práv s nimi spojených,
e)   závazcích zdravotní pojišťovny, které vznikly v daném účetním období, u kterých zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje 5 let, jakož i o výši všech závazků zdravotní pojišťovny, krytých plnohodnotnou zárukou, danou zdravotní pojišťovnou, s uvedením povahy a formy záruky; tyto informace se uvedou odděleně pro položku každého věřitele v souladu s uspořádáním rozvahy (bilance),
f)   celkové výši finančních závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze (bilanci); v tomto případě tyto informace slouží ke stanovení finanční pozice. Závazky týkající se důchodů (penzí) a ovládaných osob se uvedou samostatně,
g)   rozsahu, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty za účetní období ovlivněn způsoby oceňování v průběhu účetního období nebo bezprostředně předcházejícího účetního období, s cílem dosáhnout daňových úlev. Pokud takové ocenění má významný vliv na budoucí daňovou povinnost, je nutno o tom uvést podrobnosti,
h)   rozdílech mezi daňovou povinností připadající na účetní období nebo předcházející účetní období a již zaplacenou daní v těchto účetních obdobích jen v případě, že je tento rozdíl z hlediska budoucího daňového zatížení významný; tato informace se uvede, jen není-li tento rozdíl v celkové výši obsažen ve zvláštní položce v rozvaze (bilanci).

(3) Informace podle odstavce 1 písm. b) mohou mít formu přehledu.

(4) V příloze se dále uvede

a)   porovnání stavů jednotlivých zvláštních bankovních účtů k fondům se stavy příslušných fondů s vysvětlením případných rozdílů,
b)   stavy a změny stavů fondů veřejného zdravotního pojištění s doložením jejich tvorby a čerpání v rozsahu vyžadovaném Ministerstvem zdravotnictví pro zpracování výročních zpráv zdravotními po-jišťovnami,
c)   stavy a změny stavů jednotlivých kapitálových fondů veřejného zdravotního pojištění, s doložením jejich tvorby a čerpání v rozsahu vyžadovaném Ministerstvem zdravotnictví,
d)   analytické členění ostatních nákladů a výnosů, v dalším členění na veřejné zdravotní pojištění, smluvní zdravotní pojištění a ostatní zdanitelnou činnost.

ČÁST TŘETĺ
SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA
(K § 14 odst. 1 zákona)

§ 13

Směrná účtová osnova je uspořádáním účtových tříd a účtových skupin pro zdravotní pojišťovny a je stanovena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČETNĺ METODY A JEJICH POUŽITĺ
(K § 4 odst. 2 zákona)

§ 14
Finanční umístění
(K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)

(1) Reálna hodnota22) se použije k ocenění investic, které jsou obsahem položky "B. Finanční umístění (investice)".

(2) Ocenění položek podle odstavce 1 k okamžiku uskutečnění účetního případu23) se uvede v příloze k účetní závěrce.

§ 15
(K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)

(1) V případě jiného finančního umístění (investic), než které jsou obsahem položky "B.I. Pozemky a stavby (nemovitosti)", se reálnou hodnotou rozumí tržní hodnota, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Pokud ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje, byla finanční umístění oceňovaná tržní hodnotou již prodána nebo k jejich prodeji dojde v krátké době, nejdéle do 1 měsíce, sníží se jejich tržní hodnota o skutečné náklady na jeho uskutečnění.

(3) Kromě podílů, u kterých se použije ocenění ekvivalencí (protihodnotou), a finančního umístění oceňovaného tržní hodnotou oceňují se všechna další finanční umístění na základě kvalifikovaného odhadu jejich pravděpodobné realizační hodnoty.

§ 16
(K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)

(1) V případě finančního umístění, které je obsahem položky "B.I. Pozemky a stavby (nemovitosti)" se reálnou hodnotou rozumí tržní hodnota, která se stanoví kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce jako cena, za jakou by mohly být pozemky a stavby (nemovitosti) prodány v okamžiku provedení jejich ocenění.

(2) Ocenění se provede tak, že se odděleně ocení každý pozemek a každá stavba (nemovitost), a to nejméně jednou za 5 let, tržní hodnotou podle odstavce 1.

(3) Pokud k rozvahovému dni nebo jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje, byly pozemky a stavby (nemovitosti) již prodány nebo k jejich prodeji dojde v krátké době, nejdéle do 3 měsíců, sníží se tržní hodnota stanovená podle odstavce 1 o skutečné náklady na jeho uskutečnění.

§ 17
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty
(K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)

(1) Za oceňovací rozdíly z ocenění reálnou hodnotou se považují rozdíly mezi oceněním k okamžiku uskutečnění účetního případu podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona vůči ocenění k okamžiku ocenění podle § 24 odst. 2 písm. b) zákona a změny reálné hodnoty zjištěné v následujících účetních obdobích (dále jen "oceňovací rozdíly").

(2) Oceňovací rozdíly podle odstavce 1 se uvádějí, není-li dále stanoveno jinak, v položce II.2.c) nebo II.3.b) Netechnického účtu ve výkazu zisku a ztráty a v příslušných položkách finančního umístění.

(3) Oceňovací rozdíly podle odstavce 1 u cenných papírů pořízených z prostředků veřejného zdravotního pojištění se uvádějí v příslušných položkách finančního umístění a v položkách příslušných fondů veřejného zdravotního pojištění.

(4) Oceňovací rozdíly podle odstavce 1 u cenných papírů, které jsou obsahem položky "B.II. Finanční umístění v podnikatelských seskupeních", se uvádějí v položce "A.III. Ostatní kapitálové fondy" pasiv. V okamžiku realizace, zejména prodeje, se uvedené oceňovací rozdíly převedou do položek výkazu zisku a ztráty podle odstavce 2.

(5) Oceňovací rozdíly podle odstavce 1 u finančního umístění (investic), které jsou obsahem položky "B.I. Pozemky a stavby (nemovitosti)", se uvádějí v položce A.III. pasiv. Do položek výkazu zisku a ztráty podle odstavce 2 se převedou v okamžiku ocenění podle § 16 odst. 2.

(6) Oceňovací rozdíly podle odstavce 1 u cenných papírů, které jsou obsahem položky "B.III.1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly", popřípadě u jiných cenných papírů, se kterými se obchoduje na veřejném trhu, se uvádějí v položkách výkazu zisku a ztráty podle odstavce 2.

(7) Oceňovací rozdíly podle odstavce 1 u cenných papírů, na které se nevztahují odstavce 4 a 5, se uvádějí v souladu s odstavcem 4.

§ 18
Vymezení nákladů souvisejících s pořízením
dlouhodobého majetku, zásob a cenných papírů
(K § 4 odst. 2 a § 25 odst. 4 zákona)

(1) Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení s ohledem na povahu pořizovaného majetku a způsob jeho pořízení jsou zejména náklady na

a)   přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, například odměny za poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky a jiné úřední výlohy, platby za poskytnuté záruky a otevření akreditivu, expertízy, patentové rešerše a předprojektové přípravné práce,
b)   úroky, zejména z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne,
c)   odvody za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě a poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí lesní půdy,
d)   průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce, včetně variantních řešení a rozpočtu, zařízení staveniště, odstranění porostu a příslušné terénní úpravy, clo, dopravné, montáž a umělecká díla tvořící součást stavby,
e)   licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku, ne pro budoucí provoz,
f)   vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby. Zůstatkové ceny vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení tvoří součást nákladů na novou výstavbu,
g)   náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemci nemovitosti nebo za omezení v obvyklém užívání, jakož i náhrady za předčasně smýcený porost v souvislosti s výstavbou,
h)   úhradu podílu na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu nebo dodávky plynu a tepla, jakož i úhradu vlastníkovi rozvodného zařízení za přeložku rozvodného zařízení,
i)   zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání. Vzniknou-li při zkouškách použitelné výrobky nebo výkony, jsou výnosy z těchto výrobků nebo výkonů součástí provozních výnosů a náklady na ně součástí provozních nákladů. Zkouškami nejsou záběh a osvojení, které jako počáteční vícenáklady zahajované výroby jsou součástí nákladů po uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání,
j)   zabezpečovací, konzervační a udržovací práce při zastavení pořizování majetku a dekonzervační práce v případě dalšího pokračování. Pokud je pořizování majetku zastaveno trvale, odepíše se pořizovaný majetek při jeho vyřazení do nákladů.

(2) Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení zejména nejsou

a)   opravy a údržba. Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady,
b)   náklady nájemce na uvedení najatého majetku do předchozího stavu,
c)   kursové rozdíly,
d)   smluvní pokuty a úroky z prodlení, popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů,
e)   daně spojené s pořízením dlouhodobého majetku, které zákon o daních z příjmů neuznává za výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a dále daň z převodu nemovitostí.

(3) Ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku a odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se zvyšuje o technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování je oprávněn vlastník. V případě finančního leasingu se pořizovací cena majetku převzatého nájemcem do vlastnictví zvýší o technické zhodnocení odpisované nájemcem v průběhu nájmu a pokračuje se v odpisování z takto zvýšené pořizovací ceny.

(4) Dlouhodobý hmotný majetek pořízený směnnou smlouvou se ocení pořizovací cenou, jsou-li ceny ve smlouvě sjednány, nebo reprodukční pořizovací cenou, nejsou-li ceny ve smlouvě sjednány.

(5) Ocenění pořízeného pozemku je včetně lesního porostu nebo osázení stromy a keři, pokud nejsou pěstitelským celkem trvalých porostů.

(6) Veškerý dlouhodobý majetek zdravotní pojišťovny se pořizuje z prostředků fondu reprodukce investičního majetku, který je součástí systému veřejného zdravotního pojištění. Bude-li tento dlouhodobý majetek používán pro smluvní zdravotní pojištění nebo jiné činnosti zdravotní pojišťovny, převede se alikvotní část prostředků z těchto činností do fondu reprodukce investičního majetku. Pořízení dlouhodobého majetku se současně vykáže jako čerpání fondu reprodukce investičního majetku a nárůst fondu investičního majetku.

(7) Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou též přímé náklady s pořízením související, například poplatky makléřům, poradcům, burzám. Součástí pořizovací ceny nejsou zejména úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů a náklady spojené s držbou cenného papíru a podílu.

§ 19
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u zajišťovacích derivátů
(K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)

(1) Změny reálné hodnoty derivátu, který zajišťuje reálnou hodnotu rozvahového aktiva nebo závazku, se vykazují jako finanční náklad nebo finanční výnos. Změna reálné hodnoty zajištěného rozvahového aktiva nebo závazku z titulu konkrétního rizika se vykazuje prostřednictvím výsledkových účtů.

(2) Změny reálné hodnoty derivátu zajišťujícího očekávané peněžní toky se vykazují prostřednictvím rozvahových účtů v položce A.III. pasiv. Do nákladů nebo výnosů jsou zaúčtovány ve stejných obdobích, kdy jsou zaúčtovány náklady nebo výnosy spojené se zajišťovacími nástroji.

(3) Změny reálné hodnoty derivátů zajišťujících měnové riziko dlouhodobé pohledávky a závazku z titulu poskytnutých nebo přijatých prostředků do účetních jednotek s větší než dvacetiprocentní účastí se vykazují prostřednictvím rozvahových účtů v účtové třídě 4. Změna reálné hodnoty takto zajištěné pohledávky a závazku z titulu měnového rizika se účtuje prostřednictvím rozvahových účtů v položce A.III. pasiv. Při vypořádání těchto pohledávek a závazků se všechny reálné hodnoty zaúčtované podle tohoto odstavce zaúčtují do nákladů nebo výnosů. Za zajišťovací derivát se považuje ten derivát, který splňuje následující podmínky:

a)   na počátku zajištění je zajišťovací vztah zdokumentován,
b)   zajištění je vysoce efektivní,
c)   efektivita je spolehlivě měřitelná a průběžně posuzovaná.

(4) Dokumentace je účetním záznamem a obsahuje identifikaci zajišťovaných položek a zajišťovacích derivátů, přesné vymezení rizika, které je předmětem zajištění, způsob výpočtu efektivnosti. Zajištění je efektivní, pokud na počátku a po celou dobu existence zajištění je poměr mezi změnami reálné hodnoty zajišťovaných položek z titulu zajišťovaného rizika a změnami reálné hodnoty zajišťovacího derivátu odpovídající zajišťovanému riziku v intervalu 80 až 125 %.

(5) Přestane-li splňovat zajišťovací derivát podmínky podle odstavce 3, účtuje se o něm od tohoto okamžiku jako o derivátu k obchodování.

§ 20
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u derivátů k obchodování
(K § 4 odst. 2 a § 27 odst. 4 zákona)

Změny reálné hodnoty derivátů určených k obchodování, tedy derivátů, které neslouží k zajišťování, se účtují jako finanční náklad nebo finanční výnos.

§ 21
Postup tvorby a použití opravných položek
(K § 4 odst. 2 zákona)

(1) Zdravotní pojišťovny nevytvářejí opravné položky podle § 26 odst. 3 zákona a ani o nich neúčtují.

(2) Zdravotní pojišťovny tvoří pouze opravné položky, u kterých tvorba a použití jsou stanoveny zvláštním právním předpisem,24) a to pouze v případech, kdy jsou zohledněny zákonem o daních z příjmů.

(3) Tvorba opravných položek se uvádí v Netechnickém účtu v položce "II.6. Ostatní náklady", snížení, popřípadě zrušení opravných položek se uvádí v položce "II.5. Ostatní výnosy".

(4) Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek a nelze je tvořit na zvýšení hodnoty majetku.

§ 22
Odpisování majetku
(K § 4 odst. 2 a § 28 odst. 1 zákona)

(1) Dlouhodobý nehmotný majetek, který se uvádí v položce A. aktiv, stavby, které jsou nemovitostmi a uvádějí se v položce B.I. aktiv, a odpisovaný dlouhodobý hmotný majetek, který se uvádí v položce D.I. aktiv, se odpisuje z ocenění stanoveného v § 25 zákona postupně v průběhu jeho používání. Průběh odpisování může být vyjádřen i jinak než ve vazbě na čas, například na výkony.

(2) V souladu s ustanovením § 28 zákona se dále odpisuje:

a)   dlouhodobý nehmotný majetek, k němuž účetní jednotka nabyla právo užívání od vlastníka, majitele nebo jiné oprávněné osoby; majetek odpisuje též oprávněná osoba, pokud o majetku účtuje,
b)   technické zhodnocení cizího dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, pokud je účetní jednotka oprávněna účtovat a odpisovat technické zhodnocení,
c)   technické zhodnocení drobného nehmotného a hmotného majetku,
d)   ložisko nevyhrazeného nerostu nebo jeho část (dále jen "ložisko") na pozemku koupeném po 1. lednu 1997.

(3) Pořizovací cenou ložiska na jednotlivém pozemku je kladný rozdíl mezi pořizovací cenou pozemku s ložiskem a cenou tohoto pozemku podle právního předpisu platného v době pořízení pozemku. Ložisko těžené podle horních předpisů se odpisuje sazbou na jednotku těženého množství na základě skutečné těžby. Odpisová sazba na jednotku těženého množství (Kč/t, Kč/m3) je podílem pořizovací ceny ložiska na jednotlivém pozemku a zásob nevyhrazeného nerostu (t, m3) prokázaných geologickým průzkumem na tomto pozemku.

(4) V případě dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v podílovém spoluvlastnictví odpisuje každý spoluvlastník svůj vlastnický podíl.

(5) Technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování je oprávněna jiná účetní jednotka než vlastník majetku, se odepíše v průběhu používání technického zhodnocení. Odpisování technického zhodnocení majetku pořizovaného formou finančního leasingu, pokud je nájemce oprávněn účtovat a odpisovat technické zhodnocení, se zahájí uvedením technického zhodnocení do stavu způsobilého k užívání.

(6) Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se nabytá nemovitost zaúčtuje dnem doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí se uvede na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze účetní závěrky.

(7) V souladu s ustanovením § 28 zákona se dále neodpisují

a)   umělecká díla, která nejsou součástí stavby (nemovitosti), sbírky, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty a obdobné movité věci stanovené zvláštními právními předpisy,
b)   nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek a technické zhodnocení, pokud nejsou uvedeny do stavu způsobilého k užívání,
c)   finanční majetek,
d)   zásoby,
e)   pohledávky.

(8) Objem veškerých odpisů dlouhodobého majetku a zůstatková cena vyřazeného dlouhodobého majetku zúčtované v rámci provozního fondu se rozčlení na činnosti, ve kterých byl dlouhodobý majetek využíván. Podíl odpisů a způsob rozčlenění stanoví zdravotní pojišťovna vnitřním předpisem. Finanční prostředky v hodnotě odpisů uplatněných v činnostech podléhajících zdanění se převedou na provozní fond, a to i v případě, že hospodářský výsledek dané činnosti bude v běžném účetním období záporný.

(9) Objem veškerých odpisů dlouhodobého majetku a zůstatková cena vyřazeného dlouhodobého majetku se současně uvedou jako čerpání fondu investičního majetku a nárůst fondu reprodukce investičního majetku.

§ 23
Postup tvorby a použití rezerv
(K § 4 odst. 2 zákona)

(1) Zdravotní pojišťovny nevytvářejí rezervy podle § 26 odst. 3 zákona a ani o nich neúčtují.

(2) Zdravotní pojišťovny tvoří pouze rezervy, u kterých tvorba a použití jsou stanoveny zvláštním právním předpisem,25) a to pouze v případech, kdy jsou zohledněny zákonem o daních z příjmů.

(3) Tvorba rezerv se uvádí v Netechnickém účtu v položce "II.6. Ostatní náklady", jejich použití nebo zrušení pro nepotřebnost v položce "II.5. Ostatní výnosy".

(4) Zůstatky rezerv se převádějí do následujícího účetního období.

(5) Rezervy nesmějí mít aktivní zůstatek.

(6) Rezervy není možné používat k úpravám výše položek aktiv.

§ 24
Vzájemné zúčtování
(K § 4 odst. 2 a § 7 odst. 6 zákona)

(1) Za porušení vzájemného zúčtování v účetnictví a v účetní závěrce účetní jednotky se nepovažuje zúčtování:

a)   dobropisů nebo refundací týkajících se konkrétní nákladové, popřípadě výnosové položky a vztahujících se k účetnímu období, ve kterém byl náklad, popřípadě výnos zúčtován,
b)   doměrků a vratek daní z příjmů, nepřímých daní a poplatků,
c)   rozdílů zjištěných při inventarizaci, které vznikly ve stejném inventarizačním období prokazatelně neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů, u kterých je tato záměna možná vzhledem k charakteru druhů zásob, například v důsledku různých rozměrů spojovacích materiálů nebo podobného balení zásob,
d)   rezerv a opravných položek.

(2) V účetní závěrce se navíc za vzájemné zúčtování nepovažuje souhrnné vykázání kursových rozdílů, zisků a ztrát z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu, pohledávek a závazků, s výjimkou přijatých a poskytnutých záloh, vůči téže fyzické nebo právnické osobě, které mají dobu splatnosti do jednoho roku a jsou vedeny ve stejných měnách.

(3) Za vzájemné zúčtování se nepovažuje vzájemný zápočet pohledávek a závazků podle občanského a obchodního zákoníku, zaúčtovaný prostřednictvím rozvahových účtů.

§ 25
Metoda kursových rozdílů
(K § 4 odst. 2 zákona)

(1) Kursové rozdíly vznikající při ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 6 zákona k okamžiku uskutečnění účetního případu, ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, se uvádějí v položkách "II.6. Ostatní náklady" nebo "II.5. Ostatní výnosy" v Netechnickém účtu ve výkazu zisku a ztráty.

(2) Kursové rozdíly z cenných papírů a podílů se při ocenění ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, neúčtují samostatně na příslušné účty nákladů a výnosů, ale jsou součástí ocenění reálnou hodnotou, ať je účtována výsledkově nebo rozvahově. Pokud není cenný papír nebo podíl oceněn reálnou hodnotou, pak se kursové rozdíly účtují prostřednictvím rozvahových účtů. Pokud není dluhový cenný papír oceněn reálnou hodnotou nebo se podle § 27 zákona reálnou hodnotou neoceňuje, pak se kursový rozdíl účtuje na vrub finančních nákladů a ve prospěch finančních výnosů.

(3) Při přepočtu měny, která není obsažena v kursech devizového trhu vyhlášených Českou národní bankou, se pro přepočet použije oficiální střední kurs centrální banky příslušné země, popřípadě aktuální kurs mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo euru.

ČÁST PÁTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĺ

§ 26

Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na účetní závěrky sestavené za účetní období započatá před účinností této vyhlášky.

§ 27
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.


1)   Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.
2)   Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
4)   § 19 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5)   § 54 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 176/2002 Sb.
6)   Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.
7)   § 2 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
8)   § 119 odst. 2 občanského zákoníku.
9)   § 66a obchodního zákoníku.
10)   § 61 obchodního zákoníku.
11)   Například § 66a odst. 2 a 7 obchodního zákoníku.
12)   § 2 odst. 1 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č.  600/1992 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1999 Sb., zákona č. 362/1999 Sb., zákona č. 368/2000 Sb., zákona č. 211/2002 Sb. a zákona č.  308/2002 Sb.
13)   § 21 odst. 1 písm. k) zákona o pojišťovnictví.
14)   § 21 odst. 1 písm. m) zákona o pojišťovnictví.
15)   § 21 odst. 1 písm. r) zákona o pojišťovnictví.
16)   § 121 odst. 1 občanského zákoníku.
17)   Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění zákona č. 29/2000 Sb.
18)   Vyhláška č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 41/2000 Sb., kterou se stanoví podrobné podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky na úhradu zdravotní péče hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění z prostředků státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany.
19)   Zákon č. 551/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
20)   § 8 zákona č. 551/1991 Sb.
§ 7 zákona č. 280/1992 Sb.
21)   § 1 odst. 1 a 2 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb.
§ 2 odst. 4 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 120/2000 Sb.
22)   § 27 zákona č. 563/1991 Sb.
23)   § 24 odst. 2 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb.
24)   § 8 a 8a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
25)   § 7, 9 a 10 zákona č. 593/1992 Sb.

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 503/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 503/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2002 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Právní psaní

Právní psaní

Jan Vučka - C. H. Beck

Umění napsat dobrý text může představovat rozdíl mezi výhrou a prohrou v řízení. Každý právník by to měl zvládat, protože je to podstatou jeho práce a nutným předpokladem jeho úspěchu. Dovednost právního psaní přitom nepřijde sama od sebe; je nutné ji cíleně trénovat. První ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Odpovědnost soudního exekutora za škodu

Kompendium judikatury - Odpovědnost soudního exekutora za škodu

JUDr. Blanak Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

První díl rozsáhlého pětisvazkového otevřeného souboru exekuční judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku. Komentář

Smlouvy o přepravě v občanském zákoníku. Komentář

Jiří Hrádek - C. H. Beck

Komentář k přepravním smlouvám, které jsou obsaženy v § 2550 až 2585 ObčZ, systematickým způsobem představuje novou právní úpravu. Text se věnuje nejen českým právním předpisům, ale rovněž přímo aplikovatelnému právu EU a právu vyplývajícímu z mezinárodních smluv a vlivu těchto úprav ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.