Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Praktický komentář

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Praktický komentář

Praktický komentář je zpracován podle právního stavu účinného od 1. 2. 2018, zohledněny jsou zejména změny, které přinesl zákon č. 183/2017 Sb. (kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích), dále např. zákon č. 148/2017 Sb. (kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů), zákon č. 203/2017 Sb. (kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony), a zejména zákon č. 259/2017 Sb. (kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony).

Publikace může být využitelná pro zaměstnance správ sociálního zabezpečení a další úředníky, pro pracovníky mzdových účtáren zajišťující agendu plnění povinností zaměstnavatele na úseku důchodového pojištění, dále např. pro advokáty, studenty, ale i pro laickou veřejnost hledající podrobné a aktuální informace z dané oblasti. Rozsáhlá kapitola je věnována problematice ustanovování zvláštního příjemce důchodu, díky čemuž může být kniha dobrou pomůckou též pro pracovníky obecních úřadů, kteří se touto agendou zabývají.


autoři: Vladimír Voříšek, Roman Lang a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 1. 2. 2018, 580 stran
ISBN: 978-80-7552-611-3

Cena: 1 045 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
Seznam zkratek - str. XIII
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. XV
Autoři jednotlivých komentářů - str. XXIX
Úvod - str. XXXI
ZÁKON O ORGANIZACI A PROVÁDĚNÍ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Část první Úvodní ustanovení (§ 1 až 3a) - str.  2
§ 1 Předmět úpravy - str. 2
§ 2 (Pojem „sociální zabezpečení“) - str. 6
§ 3 Organizační uspořádání sociálního zabezpečení - str. 7
§ 3a (Organizační uspořádání České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení) - str. 7
Část druhá Úkoly orgánů sociálního zabezpečení, dalších orgánů a obcí v sociálním zabezpečení (§ 4 až 35)  - str. 13
§ 4 (Základní působnost Ministerstva práce a sociálních věcí) - str. 13
§ 4a (Působnost MPSV ve vztahu k tzv. reviznímu mechanizmu pro aktualizaci důchodového věku) - str. 21
§ 4b (Posunutí hranice důchodového věku) - str. 21
§ 5 Česká správa sociálního zabezpečení - str. 22
§ 6 (Okresní správy sociálního zabezpečení) - str. 27
§ 7 Místní příslušnost - str. 58
§ 8 Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti - str. 61
§ 8a a 8b zrušeny - str. 77
§ 9 Ministerstva obrany, vnitra a spravedlnosti - str. 77
§ 10 Obce - str. 80
§ 10a Živnostenské úřady - str. 81
§ 10b Český statistický úřad - str. 82
§ 11 (Společná ustanovení o orgánech sociálního zabezpečení) - str. 83
§ 11a (Poskytované údaje) - str. 85
§ 11b (Vztahy OZ a MV ve věci rodných čísel) - str. 88
§ 11c (Úloha Centrálního registru smluv) - str. 90
§ 12 (Prověřování rozhodných skutečností a některá konkrétní oprávnění orgánů sociálního zabezpečení) - str. 91
§ 13 (Další kontrolní oprávnění orgánů sociálního zabezpečení) - str. 93
§ 14 Povinnost zachovávat mlčenlivost - str. 94
§ 15 (Práva a povinnosti orgánů sociálního zabezpečení při provádění kontrol) - str. 104
§ 16 Součinnost orgánů sociálního zabezpečení a poskytovatelů zdravotních služeb - str. 106
§ 16a (Procesní postupy orgánů lékařské posudkové služby) - str. 111
§ 16b Posudkové komise ministerstva - str. 116
§ 16c Registr pojištěnců - str. 121
§ 17–35 (Úkoly zaměstnavatelů v nemocenském pojištění) - str. 123
Část třetí Úkoly zaměstnavatelů v sociálním zabezpečení (§ 35a až 47)  - str. 125
Hlava první zrušena - str. 125
Hlava druhá Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění (§ 35a až 47)  - str. 125
§ 35a Povinnost zaměstnavatelů vést záznamy a podávat hlášení pro účely důchodového pojištění - str. 125
§ 36 Příslušnost zaměstnavatelů k plnění úkolů při provádění důchodového pojištění  - str. 135
§ 36a Plnění úkolů zaměstnavatelů v některých případech  - str. 138
§ 36b zrušen - str. 140
§ 37 Vedení a předkládání záznamů - str. 140
§ 38 Evidenční listy - str. 154
§ 39 Předkládání evidenčního listu - str. 162
§ 39a Předkládání údajů o důchodovém pojištění - str. 167
§ 40 (Potvrzení o studiu) - str. 169
§ 40a Informativní osobní list důchodového pojištění - str. 170
§ 41 Hlášení o zaměstnávání důchodců - str. 180
§ 42 (Potvrzení o době trvání zaměstnání) - str. 184
§ 43 (Působnost věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence v oblasti důchodového pojištění) - str. 185
§ 44 zrušen - str. 185
§ 45 (Výměna podkladové evidence mezi orgány sociálního zabezpečení) - str. 185
§ 46 (Uvádění rodného čísla v písemnostech zaměstnavatelů) - str. 186
§ 47 zrušen - str. 187
Část čtvrtá Povinnosti občanů při provádění sociálního zabezpečení (§ 48 až 53)  - str.  189
Hlava první Povinnosti osob samostatně výdělečně činných v sociálním zabezpečení (§ 48 až 48d)  - str. 189
§ 48 (Oznamovací povinnost OSVČ) - str. 189
§ 48a (Dobrovolné přihlášení k důchodovému pojištění) - str. 195
§ 48b (Forma úkonu) - str. 204
§ 48c (Další povinnosti OSVČ) - str. 204
§ 48d (Podání u živnostenského úřadu) - str. 205
Hlava druhá zrušena (§ 49)  - str. 206
§ 49 zrušen - str. 206
Hlava třetí Povinnosti občanů v důchodovém pojištění (§ 50 až 53)  - str. 207
§ 50 (Hlášení změn v rozhodných skutečnostech) - str. 207
§ 51 (Uvádění rodného čísla v písemnostech občanů a povinnosti občanů vůči zaměstnavatelům) - str. 210
§ 52 (Procesní práva a povinnosti občanů dobrovolně účastných důchodového pojištění) - str. 213
§ 53 (Prověřování rozhodných skutečností) - str. 215
Část pátá Přestupky (§ 54 až 54a)  - str. 219
§ 54 (Katalog skutkových podstat přestupků a sankcí) - str. 219
§ 54a (Specifika řízení o přestupcích na úseku důchodového pojištění) - str. 221
Část šestá Řízení ve věcech důchodového pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a řízení ve věcech osob zdravotně znevýhodněných (§ 55 až 112)  - str. 231
Hlava první Řízení ve věcech osob zdravotně znevýhodněných (§ 55 až 80)  - str. 231
§ 55 Zahájení řízení - str. 236
§ 56 Přerušení a zastavení řízení - str. 239
§ 57 Úkony účastníků - str. 244
§ 58 Lhůty pro vydání rozhodnutí - str. 244
§ 59 Rozhodnutí - str. 248
§ 60 Povinnosti osob zdravotně znevýhodněných - str. 251
§ 61–80 zrušeny - str. 255
Hlava druhá Řízení ve věcech důchodového pojištění (§ 81 až 90) - str. 257
§ 81 Zahájení řízení - str. 257
§ 82 Podávání žádosti o dávky důchodového pojištění - str. 267
§ 83 (Další pravidla pro sepisování žádosti o důchod a související povinnosti zaměstnavatele) - str. 277
§ 83a Účastníci řízení2 - str. 84
§ 83b Přerušení a zastavení řízení - str. 284
§ 84 Důkazní prostředky - str. 287
§ 85 Prokazování některých dob - str. 288
§ 85a (Odchylky od správního řádu) - str. 293
§ 86 Rozhodnutí - str. 298
§ 87 Podkladové rozhodnutí - str. 303
§ 88 Námitky - str. 305
§ 88a Právní moc a opravné prostředky - str. 313
§ 89 Soudní přezkum rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění - str. 314
§ 90 Doručování písemností - str. 317
Hlava třetí zrušena (§ 91 až 104)  - str. 319
§ 91–104 zrušeny . 319
Hlava čtvrtá Řízení ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 104a až 104i)  - str. 320
§ 104a Předmět řízení - str. 324
§ 104b Místní příslušnost - str. 352
§ 104c Rozhodování - str. 362
§ 104d Oznámení rozhodnutí - str. 367
§ 104e Soudní přezkum - str. 368
§ 104f Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí - str. 379
§ 104g Výkaz nedoplatků - str. 384
§ 104h Výkon rozhodnutí - str. 386
§ 104ch Prominutí penále - str. 387
§ 104i Zástavní právo - str. 389
Hlava pátá Společná ustanovení o řízení (§ 105 až 109) - str. 393
§ 105 (Procesní způsobilost) - str. 393
§ 106 (Tvrdosti předpisů o sociálním zabezpečení) - str. 394
§ 107 (Vyznačení doby platnosti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení) - str. 399
§ 107a (Lhůty pro vydání rozhodnutí) - str. 399
§ 108 zrušen - str. 402
§ 109 (Příslušnost OSSZ) - str. 402
Hlava šestá Řízení ve věcech důchodového pojištění příslušníků ozbrojených sil (§ 110 až 112)  - str. 403
§ 110 Žádost o dávku - str. 403
§ 111 zrušen - str. 405
§ 112 (Analogie pro řízení u OSZ OS) - str. 405
Část sedmá zrušena (§ 113 až 114)  - str. 407
§ 113–114 zrušeny - str. 407
Část osmá Společná ustanovení (§ 115 až 123g) - str. 409
§ 115 (Kolize věcné příslušnosti orgánů sociálního zabezpečení) - str. 409
§ 115a (Zúčtování přeplatku na dávce důchodového nebo nemocenského pojištění s doplatkem dávky důchodového pojištění) - str. 411
§ 116 Lhůty pro výplatu dávek - str. 415
§ 116a (Příjem z výdělečné činnosti v cizině) - str. 425
§ 116b (Výplata dávek důchodového pojištění v hotovosti) - str. 425
§ 116c (Výplata dávek důchodového pojištění do zařízení sociálních služeb) - str. 425
§ 116d Výplata důchodů ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče - str. 428
§ 117 (Výplata dávek důchodového pojištění příslušníkům ozbrojených sil) - str. 430
§ 117a Zastavení a uvolnění výplaty dávky - str. 431
§ 118 Výplata dávky důchodového pojištění zvláštnímu příjemci - str. 432
§ 118a (Odpovědnost příjemců) - str. 459
§ 118b (Odpovědnost zaměstnavatelů) - str. 488
§ 118c (Společná odpovědnost) - str. 488
§ 118d Náhrada nákladů řízení - str. 489
§ 119 Určení místní příslušnosti v některých případech - str. 489
§ 120 (Vzdání se výplaty starobního důchodu) - str. 490
§ 120a (Lhůty pro provedení úkonů podle ZOSPZ) - str. 493
§ 120b zrušen - str. 497
§ 120c (Pojmy „občan“ a „osoba samostatně výdělečná činná“) - str. 497
§ 121 (Mlčenlivost osob přizvaných k jednání při posuzování zdravotního stavu) - str. 501
§ 122 (Mlčenlivost pověřených zaměstnanců) - str. 502
§ 122a (Mlčenlivost osob zúčastněných na řízení) - str. 502
§ 123 zrušen - str. 503
§ 123a (Bagatelní dluh) - str. 503
§ 123b (Nedobytný dluh) - str. 504
§ 123c Počítání času - str. 507
§ 123d (Úřední překlad podání) - str. 508
§ 123e (Komunikace s orgány sociálního zabezpečení) - str. 508
§ 123f (Přenesená působnost obecních úřadů) - str. 510
§ 123g (Spolupráce při vydávání tiskopisů) - str. 510
Část devátá Řízení a povinnosti ve věcech dorovnávacího přídavku některým poživatelům českého a slovenského starobního důchodu (§ 123h až 123j)  - str. 511
§ 123h (Základní procesní pravidla ve věcech dorovnávacího přídavku) - str. 511
§ 123i (Prokazování skutečnosti rozhodných pro úpravu výše dorovnávacího přídavku) - str. 512
§ 123j (Přeplatky na dorovnávacím přídavku) - str. 512
Část desátá Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 124 až 134)  - str. 519
Hlava první Přechodná ustanovení (§ 124 až 126a)  - str. 519
§ 124 (Zvláštní kompetence OSSZ) - str. 519
§ 125 zrušen - str. 519
§ 126 zrušen - str. 520
§ 126a (Vyloučení přechodného ustanovení soudního řádu správního) - str. 520
Hlava druhá Závěrečná ustanovení (§ 127 až 134)  - str. 521
§ 127 Prováděcí předpisy - str. 521
§ 127a Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti - str. 521
§ 128–131 zrušeny - str. 522
§ 132 zrušen - str. 523
§ 133 Zrušovací ustanovení - str. 523
§ 134 (Účinnost) - str. 525
Vybraná ustanovení novel  - str. 527
Věcný rejstřík  - str. 537

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1570 - Sociální pojištění 2024

ÚZ č. 1570 - Sociální pojištění 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 40 právních předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. Od ledna 2024 došlo ke změnám všech zákonů – tyto změny jsou v textu zapracovány ... pokračování

Cena: 219 KčKOUPIT

Sociální politika, 7. vydání

Sociální politika, 7. vydání

Jan Mertl a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace nabízí odborný pohled na sociální politiku, tedy disciplínu, která se dotýká důležitých sfér lidského života a jejíž nastavení podstatně ovlivňuje sociálně-ekonomický rozvoj. Zabývá se jak teoretickými aspekty sociální politiky, tak i dílčími politikami ovlivňujícími ... pokračování

Cena: 875 KčKOUPIT

Sociální správa, organizace a řízení sociálních systémů

Sociální správa, organizace a řízení sociálních systémů

Kateřina Šámalová, Petr Vojtíšek (Eds.) - GRADA Publishing, a. s.

Učebnice je dělena do dvou vzájemně provázených částí. V první části představuje čtenářům obecnou teorii sociální správy, nastiňuje genezi současných modelů řízení sociálních systémů, seznamuje s principy řízení v sociální správě a dalšími klíčovými koncepty, které je nutné znát pro ... pokračování

Cena: 449 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ... pokračování

Cena: 145 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.