Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Praktický komentář

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - Praktický komentář

Praktický komentář je zpracován podle právního stavu účinného od 1. 2. 2018, zohledněny jsou zejména změny, které přinesl zákon č. 183/2017 Sb. (kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích), dále např. zákon č. 148/2017 Sb. (kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů), zákon č. 203/2017 Sb. (kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony), a zejména zákon č. 259/2017 Sb. (kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony).

Publikace může být využitelná pro zaměstnance správ sociálního zabezpečení a další úředníky, pro pracovníky mzdových účtáren zajišťující agendu plnění povinností zaměstnavatele na úseku důchodového pojištění, dále např. pro advokáty, studenty, ale i pro laickou veřejnost hledající podrobné a aktuální informace z dané oblasti. Rozsáhlá kapitola je věnována problematice ustanovování zvláštního příjemce důchodu, díky čemuž může být kniha dobrou pomůckou též pro pracovníky obecních úřadů, kteří se touto agendou zabývají.

autor: Vladimír Voříšek, Roman Lang a kolektiv vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 2. 2018, 580 stran
ISBN: 978-80-7552-611-3

Cena: 945 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
Seznam zkratek - str. XIII
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. XV
Autoři jednotlivých komentářů - str. XXIX
Úvod - str. XXXI
ZÁKON O ORGANIZACI A PROVÁDĚNÍ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Část první Úvodní ustanovení (§ 1 až 3a) - str.  2
§ 1 Předmět úpravy - str. 2
§ 2 (Pojem „sociální zabezpečení“) - str. 6
§ 3 Organizační uspořádání sociálního zabezpečení - str. 7
§ 3a (Organizační uspořádání České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení) - str. 7
Část druhá Úkoly orgánů sociálního zabezpečení, dalších orgánů a obcí v sociálním zabezpečení (§ 4 až 35)  - str. 13
§ 4 (Základní působnost Ministerstva práce a sociálních věcí) - str. 13
§ 4a (Působnost MPSV ve vztahu k tzv. reviznímu mechanizmu pro aktualizaci důchodového věku) - str. 21
§ 4b (Posunutí hranice důchodového věku) - str. 21
§ 5 Česká správa sociálního zabezpečení - str. 22
§ 6 (Okresní správy sociálního zabezpečení) - str. 27
§ 7 Místní příslušnost - str. 58
§ 8 Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti - str. 61
§ 8a a 8b zrušeny - str. 77
§ 9 Ministerstva obrany, vnitra a spravedlnosti - str. 77
§ 10 Obce - str. 80
§ 10a Živnostenské úřady - str. 81
§ 10b Český statistický úřad - str. 82
§ 11 (Společná ustanovení o orgánech sociálního zabezpečení) - str. 83
§ 11a (Poskytované údaje) - str. 85
§ 11b (Vztahy OZ a MV ve věci rodných čísel) - str. 88
§ 11c (Úloha Centrálního registru smluv) - str. 90
§ 12 (Prověřování rozhodných skutečností a některá konkrétní oprávnění orgánů sociálního zabezpečení) - str. 91
§ 13 (Další kontrolní oprávnění orgánů sociálního zabezpečení) - str. 93
§ 14 Povinnost zachovávat mlčenlivost - str. 94
§ 15 (Práva a povinnosti orgánů sociálního zabezpečení při provádění kontrol) - str. 104
§ 16 Součinnost orgánů sociálního zabezpečení a poskytovatelů zdravotních služeb - str. 106
§ 16a (Procesní postupy orgánů lékařské posudkové služby) - str. 111
§ 16b Posudkové komise ministerstva - str. 116
§ 16c Registr pojištěnců - str. 121
§ 17–35 (Úkoly zaměstnavatelů v nemocenském pojištění) - str. 123
Část třetí Úkoly zaměstnavatelů v sociálním zabezpečení (§ 35a až 47)  - str. 125
Hlava první zrušena - str. 125
Hlava druhá Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění (§ 35a až 47)  - str. 125
§ 35a Povinnost zaměstnavatelů vést záznamy a podávat hlášení pro účely důchodového pojištění - str. 125
§ 36 Příslušnost zaměstnavatelů k plnění úkolů při provádění důchodového pojištění  - str. 135
§ 36a Plnění úkolů zaměstnavatelů v některých případech  - str. 138
§ 36b zrušen - str. 140
§ 37 Vedení a předkládání záznamů - str. 140
§ 38 Evidenční listy - str. 154
§ 39 Předkládání evidenčního listu - str. 162
§ 39a Předkládání údajů o důchodovém pojištění - str. 167
§ 40 (Potvrzení o studiu) - str. 169
§ 40a Informativní osobní list důchodového pojištění - str. 170
§ 41 Hlášení o zaměstnávání důchodců - str. 180
§ 42 (Potvrzení o době trvání zaměstnání) - str. 184
§ 43 (Působnost věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence v oblasti důchodového pojištění) - str. 185
§ 44 zrušen - str. 185
§ 45 (Výměna podkladové evidence mezi orgány sociálního zabezpečení) - str. 185
§ 46 (Uvádění rodného čísla v písemnostech zaměstnavatelů) - str. 186
§ 47 zrušen - str. 187
Část čtvrtá Povinnosti občanů při provádění sociálního zabezpečení (§ 48 až 53)  - str.  189
Hlava první Povinnosti osob samostatně výdělečně činných v sociálním zabezpečení (§ 48 až 48d)  - str. 189
§ 48 (Oznamovací povinnost OSVČ) - str. 189
§ 48a (Dobrovolné přihlášení k důchodovému pojištění) - str. 195
§ 48b (Forma úkonu) - str. 204
§ 48c (Další povinnosti OSVČ) - str. 204
§ 48d (Podání u živnostenského úřadu) - str. 205
Hlava druhá zrušena (§ 49)  - str. 206
§ 49 zrušen - str. 206
Hlava třetí Povinnosti občanů v důchodovém pojištění (§ 50 až 53)  - str. 207
§ 50 (Hlášení změn v rozhodných skutečnostech) - str. 207
§ 51 (Uvádění rodného čísla v písemnostech občanů a povinnosti občanů vůči zaměstnavatelům) - str. 210
§ 52 (Procesní práva a povinnosti občanů dobrovolně účastných důchodového pojištění) - str. 213
§ 53 (Prověřování rozhodných skutečností) - str. 215
Část pátá Přestupky (§ 54 až 54a)  - str. 219
§ 54 (Katalog skutkových podstat přestupků a sankcí) - str. 219
§ 54a (Specifika řízení o přestupcích na úseku důchodového pojištění) - str. 221
Část šestá Řízení ve věcech důchodového pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a řízení ve věcech osob zdravotně znevýhodněných (§ 55 až 112)  - str. 231
Hlava první Řízení ve věcech osob zdravotně znevýhodněných (§ 55 až 80)  - str. 231
§ 55 Zahájení řízení - str. 236
§ 56 Přerušení a zastavení řízení - str. 239
§ 57 Úkony účastníků - str. 244
§ 58 Lhůty pro vydání rozhodnutí - str. 244
§ 59 Rozhodnutí - str. 248
§ 60 Povinnosti osob zdravotně znevýhodněných - str. 251
§ 61–80 zrušeny - str. 255
Hlava druhá Řízení ve věcech důchodového pojištění (§ 81 až 90) - str. 257
§ 81 Zahájení řízení - str. 257
§ 82 Podávání žádosti o dávky důchodového pojištění - str. 267
§ 83 (Další pravidla pro sepisování žádosti o důchod a související povinnosti zaměstnavatele) - str. 277
§ 83a Účastníci řízení2 - str. 84
§ 83b Přerušení a zastavení řízení - str. 284
§ 84 Důkazní prostředky - str. 287
§ 85 Prokazování některých dob - str. 288
§ 85a (Odchylky od správního řádu) - str. 293
§ 86 Rozhodnutí - str. 298
§ 87 Podkladové rozhodnutí - str. 303
§ 88 Námitky - str. 305
§ 88a Právní moc a opravné prostředky - str. 313
§ 89 Soudní přezkum rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění - str. 314
§ 90 Doručování písemností - str. 317
Hlava třetí zrušena (§ 91 až 104)  - str. 319
§ 91–104 zrušeny . 319
Hlava čtvrtá Řízení ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 104a až 104i)  - str. 320
§ 104a Předmět řízení - str. 324
§ 104b Místní příslušnost - str. 352
§ 104c Rozhodování - str. 362
§ 104d Oznámení rozhodnutí - str. 367
§ 104e Soudní přezkum - str. 368
§ 104f Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí - str. 379
§ 104g Výkaz nedoplatků - str. 384
§ 104h Výkon rozhodnutí - str. 386
§ 104ch Prominutí penále - str. 387
§ 104i Zástavní právo - str. 389
Hlava pátá Společná ustanovení o řízení (§ 105 až 109) - str. 393
§ 105 (Procesní způsobilost) - str. 393
§ 106 (Tvrdosti předpisů o sociálním zabezpečení) - str. 394
§ 107 (Vyznačení doby platnosti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení) - str. 399
§ 107a (Lhůty pro vydání rozhodnutí) - str. 399
§ 108 zrušen - str. 402
§ 109 (Příslušnost OSSZ) - str. 402
Hlava šestá Řízení ve věcech důchodového pojištění příslušníků ozbrojených sil (§ 110 až 112)  - str. 403
§ 110 Žádost o dávku - str. 403
§ 111 zrušen - str. 405
§ 112 (Analogie pro řízení u OSZ OS) - str. 405
Část sedmá zrušena (§ 113 až 114)  - str. 407
§ 113–114 zrušeny - str. 407
Část osmá Společná ustanovení (§ 115 až 123g) - str. 409
§ 115 (Kolize věcné příslušnosti orgánů sociálního zabezpečení) - str. 409
§ 115a (Zúčtování přeplatku na dávce důchodového nebo nemocenského pojištění s doplatkem dávky důchodového pojištění) - str. 411
§ 116 Lhůty pro výplatu dávek - str. 415
§ 116a (Příjem z výdělečné činnosti v cizině) - str. 425
§ 116b (Výplata dávek důchodového pojištění v hotovosti) - str. 425
§ 116c (Výplata dávek důchodového pojištění do zařízení sociálních služeb) - str. 425
§ 116d Výplata důchodů ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče - str. 428
§ 117 (Výplata dávek důchodového pojištění příslušníkům ozbrojených sil) - str. 430
§ 117a Zastavení a uvolnění výplaty dávky - str. 431
§ 118 Výplata dávky důchodového pojištění zvláštnímu příjemci - str. 432
§ 118a (Odpovědnost příjemců) - str. 459
§ 118b (Odpovědnost zaměstnavatelů) - str. 488
§ 118c (Společná odpovědnost) - str. 488
§ 118d Náhrada nákladů řízení - str. 489
§ 119 Určení místní příslušnosti v některých případech - str. 489
§ 120 (Vzdání se výplaty starobního důchodu) - str. 490
§ 120a (Lhůty pro provedení úkonů podle ZOSPZ) - str. 493
§ 120b zrušen - str. 497
§ 120c (Pojmy „občan“ a „osoba samostatně výdělečná činná“) - str. 497
§ 121 (Mlčenlivost osob přizvaných k jednání při posuzování zdravotního stavu) - str. 501
§ 122 (Mlčenlivost pověřených zaměstnanců) - str. 502
§ 122a (Mlčenlivost osob zúčastněných na řízení) - str. 502
§ 123 zrušen - str. 503
§ 123a (Bagatelní dluh) - str. 503
§ 123b (Nedobytný dluh) - str. 504
§ 123c Počítání času - str. 507
§ 123d (Úřední překlad podání) - str. 508
§ 123e (Komunikace s orgány sociálního zabezpečení) - str. 508
§ 123f (Přenesená působnost obecních úřadů) - str. 510
§ 123g (Spolupráce při vydávání tiskopisů) - str. 510
Část devátá Řízení a povinnosti ve věcech dorovnávacího přídavku některým poživatelům českého a slovenského starobního důchodu (§ 123h až 123j)  - str. 511
§ 123h (Základní procesní pravidla ve věcech dorovnávacího přídavku) - str. 511
§ 123i (Prokazování skutečnosti rozhodných pro úpravu výše dorovnávacího přídavku) - str. 512
§ 123j (Přeplatky na dorovnávacím přídavku) - str. 512
Část desátá Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 124 až 134)  - str. 519
Hlava první Přechodná ustanovení (§ 124 až 126a)  - str. 519
§ 124 (Zvláštní kompetence OSSZ) - str. 519
§ 125 zrušen - str. 519
§ 126 zrušen - str. 520
§ 126a (Vyloučení přechodného ustanovení soudního řádu správního) - str. 520
Hlava druhá Závěrečná ustanovení (§ 127 až 134)  - str. 521
§ 127 Prováděcí předpisy - str. 521
§ 127a Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti - str. 521
§ 128–131 zrušeny - str. 522
§ 132 zrušen - str. 523
§ 133 Zrušovací ustanovení - str. 523
§ 134 (Účinnost) - str. 525
Vybraná ustanovení novel  - str. 527
Věcný rejstřík  - str. 537

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

Sagit, a. s.

Nové téma edice ÚZ je reakcí na velké množství nových právních předpisů, které byly přijaty ke zmírnění dopadů koronavirových opatření. Legislativní situace se postupem času znepřehledňuje nejen proto, že předpisů je již hodně, ale i proto, že se nedávno vydané předpisy novelizují – ...

Cena: 77 KčKOUPIT

ÚZ č. 1355 - Sociální pojištění 2020

ÚZ č. 1355 - Sociální pojištění 2020

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 37 předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. K největším změnám došlo v zákonu o nemocenském pojištění (54 změn od ledna 2020). Menší ...

Cena: 179 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.