Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 469/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

účinnost:

1. 1. 2024, vybraná ustanovení 1. 4. 2024, 1. 7. 2024, 1. 1. 2025

Zákon č. 469/2023 Sb. zasahuje do několika témat edice ÚZ; toto je stručná anotace dopadů zákona do tématu:
Energetika

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 158/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 176/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Anotace:


Úvodem:

 • Přijetí rozsáhlého balíku změn 9 zákonů (nejen v oblasti energetiky ale také daní a poplatků), je vyvoláno nezbytností zvýšení energetické soběstačnosti a bezpečnosti České republiky a respektování potřeb v oblasti životního prostředí.
 • K tomu se rozsáhlou novelou vytvářejí podmínky lepšího využití potenciálu obnovitelných zdrojů, využívání komunitní energetiky a sdílení elektřiny.
   

A) K zákonu č. 458/2000 Sb.

 • Zásadní změny:
  • zavádí se společenství, a to energetické společenství a společenství pro obnovitelné zdroje – v obou případech jde o právnickou osobu s formou spolku, družstva nebo jiná korporace, jejímž účelem je poskytovat environmentální, hospodářské nebo sociální přínosy svým členům nebo na území, na kterém provozuje svou činnost; předmětem činnosti společenství je výroba elektřiny, sdílení elektřiny, dodávka elektřiny nebo výkon jiných činností nebo poskytování jiných služeb souvisejících se zajišťováním energetických potřeb jejích členů; zatímco energetické společenství se zabývá pouze elektřinou, společenství pro obnovitelné zdroje může investovat i do tepelné energie,
  • umožňuje se sdílení elektřiny – při sdílení elektřiny mají společenství a jeho členové právo využívat distribuční a přenosovou soustavu; člen společenství má právo sdílet elektřinu společenství nebo jinému členu společenství; předpokladem pro sdílení elektřiny je registrace přiřazení předávacích míst společenství nebo členů společenství do skupiny sdílení u datového centra; sdílet elektřinu lze pouze z předávacích míst a do předávacích míst s průběhovým měřením; ve společenství je možné vytvořit jednu nebo více skupin sdílení; sdílením elektřiny je rovněž odběr elektřiny výrobcem elektřiny nebo zákazníkem v jiném předávacím místě.
  • zavádí se pojem zranitelný zákazník; tito znevýhodnění zákazníci získávají zákonem zvláštní ochranu, týkající se jejich práv podle energetického zákona či povinností provozovatelů distribuční soustavy vůči nim.
 • Pro realizaci výše uvedených změn obsahuje novela mnoho dalších podrobných pravidel.
   

B) K zákonu č. 406/2000 Sb.

 • Některé změny:
  • zpřísňují se podmínky energetické náročnosti pro stavbu nové budovy nebo změny dokončené budovy,
  • upřesňuje se ustanovení k pravidlům pro vytápění a dodávku teplé vody,
  • stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni vybavit nové budovy v technicky a ekonomicky proveditelných případech samoregulačními zařízeními pro vytápění a klimatizaci,
  • ukládají se dosud neexistující povinnosti vlastníkům nebo provozovatelům datových center,
  • mění se podmínky činnosti energetických specialistů zejména v oblasti vzdělávání,
  • doplňují se nové přestupky a sankce za ně.
    

C) K zákonu č. 158/2009 Sb.

 • Provozovatel distribuční soustavy je povinen provést technická opatření k ochraně ptactva u stávajících stožárů venkovního vedení vysokého napětí do 31. 12. 2035 (dosud do roku 2024).
   

D) K zákonu č. 165/2012 Sb.

 • Některé změny:
  • stanoví se míra podpory u elektřiny vyrobené z bioplynu (s výjimkou skládkového a kalového plynu),
  • upřesňují se pravidla pro řízení o stanovení podmínek podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů,
  • mění se podmínky záruk původu energie,
  • stanoví se dosud neexistující úprava vnitrostátního režimu prokazování kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů u výroby elektřiny, výroby tepla a výroby biometanu,
  • mění se pravidla pro evidenci plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě,
  • upravují se ustanovení o přestupcích.
    

E) K zákonu č. 176/2022 Sb.

 • Zrušuje se ustanovení o tom, kdy Energetický regulační úřad poprvé stanoví ceny služby za uskladňování plynu pro rezervace skladovacích kapacit pro skladovací rok, který začne v roce 2023. 

Další anotace zákona č. 469/2023 Sb. najdete v těchto tématech edice ÚZ:

Publikace k tématu

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty 2024

Daň z přidané hodnoty 2024

Zdeněk Kuneš - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Jedenácté vydání této publikace obsahuje novelizovaná ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, k 1. lednu 2024 a s tím související nové a upřesněné výklady tohoto zákona. Výklad všech ustanovení zákona o DPH je doplněn o množství příkladů z praxe. Publikaci tak ... pokračování

Cena: 919 KčKOUPIT

Abeceda DPH 2024

Abeceda DPH 2024

Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. - Anag, spol. s r. o.

Publikace, kterou lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, jež dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty, sleduje jednotlivé kroky podnikatele při zahájení jeho podnikatelských aktivit a postup v případě splnění podmínky podle zákona ... pokračování

Cena: 889 KčKOUPIT

ÚZ č. 1565 - Daň z přidané hodnoty, 2024

ÚZ č. 1565 - Daň z přidané hodnoty, 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje nové znění zákona o dani z přidaného hodnoty, který byl k 1. 1. 2024 několikrát změněn, zejména vládním konsolidačním balíčkem. Publikace dále obsahuje aktuální text směrnice Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty a další evropské i tuzemské předpisy; ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner - Anag, spol. s r. o.

V tomto 14. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v roce 2021 a vyznačeny ty, které jsou účinné od 1. 10. 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje ... pokračování

Cena: 849 KčKOUPIT

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská - GRADA Publishing, a. s.

Kniha je určena pro všechny plátce, kteří při uplatňování DPH nepostupují podle běžného režimu, ale používají pro uplatnění DPH zvláštní režimy. Jsou to např. obchodníci s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi nebo poskytovatelé stavebních nebo ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Monika Novotná, Václav Olšanský - C. H. Beck

Komentář k zákonu o dani z přidané hodnoty podává podrobný výklad ustanovení zákona s doplněním o ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU. Autoři se zabývají aktuálními problémy souvisejícími s jednotlivými instituty zákona a jejich aplikací v praxi, s ... pokračování

Cena: 1 990 KčKOUPIT

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

Ing. Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ... pokračování

Cena: 369 KčKOUPIT

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Lydie Musilová, Milan Lang - Nakladatelství PARIS

Tato publikace je zaměřena na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní ... pokračování

Cena: 480 KčKOUPIT

ÚZ č. 1579 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně, 2024

ÚZ č. 1579 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně, 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizované znění zákona o spotřebních daních vč. rozsáhlých změn od 1. 1. 2024. V publikaci jsou dále aktuální texty zákona o lihu a zákonů upravujících daň ze zemního plynu, daň z pevných ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.