Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


469

ZÁKON

ze dne 20. prosince 2023,

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna energetického zákona

Čl. I

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003  Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009  Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011  Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 1/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021  Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona č. 176/2022 Sb., zákona č. 232/2022 Sb., zákona č. 287/2022 Sb., zákona č. 365/2002  Sb. a zákona č. 19/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j) dynamickým určením ceny způsob určení ceny za dodávku elektřiny nebo plynu tak, že se v průběhu doby trvání závazku ze smlouvy mění v závislosti na změnách cen elektřiny nebo plynu na krátkodobých trzích s elektřinou nebo plynem v časových intervalech, které odpovídají nejméně obchodní periodě vypořádání obchodů na těchto trzích.“.

2. V § 2 odst. 2 se na konci písmene a) doplňuje bod 24, který zní:

„24. regionální distribuční soustavou distribuční soustava, která je přímo připojena na přenosovou soustavu,“.

3. V § 2 odst. 2 písm. b) bod 9 zní:

„9. plynem zemní plyn, biometan, syntetický metan, vodík, směsi těchto plynů, a případně další druhy plynů, jestliže nejsou používány pro pohon motorových vozidel a pro jejich přepravu, distribuci nebo uskladnění jsou využívána zařízení plynárenské soustavy,“.

4. V § 2 odst. 2 písm. b) bodě 27 se slova „přepravy plynu,“ nahrazují slovy „přepravy plynu nebo“ a slova „nebo služba uskladňování plynu“ se zrušují.

5. V § 2 odst. 2 písm. b) bodě 30 se slova „ , včetně činností souvisejících se zabezpečením spolehlivého a bezpečného provozu plynárenské soustavy“ zrušují.

6. V § 2 odst. 2 se na konci písmene b) doplňuje bod 36, který zní:

„36. úpravou složení plynu změna složení plynu za účelem splnění požadavků na technickou připravenost příslušné části plynárenské soustavy, prováděná v plynárenském zařízení provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy, provozovatele zásobníku plynu nebo výrobce plynu,“.
 

7. V § 3 odst. 1 se za slovo „trhu,“ vkládají slova „činnost Elektroenergetického datového centra (dále jen „datové centrum“),“.

8. V § 3 odst. 3 větě druhé se za slovo „dále“ vkládají slova „bez ohledu na povahu činnosti“, slova „určené pro vlastní spotřebu zákazníka“ a slova „ , nebo na výrobu elektřiny vyrobenou ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kW včetně, určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny držitele licence“ se zrušují.

9. V § 3 odst. 5 se věta třetí zrušuje.

10. V § 4 odst. 1 písm. b) se na konci bodu 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 8, který zní:

„8. činnost datového centra,“.

11. V § 4 odst. 2 se na konci písmene b) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

12. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) licence na činnost datového centra.“.

13. V § 5 odst. 2 se za větu první vkládají věty „Je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, musí tyto podmínky splňovat její zástupce. Právnická osoba je také povinna splnit podmínku bezúhonnosti.“.

14. V § 5 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ ; to neplatí v případě licence na činnost operátora trhu a licence na činnost datového centra“.

15. V § 5 odst. 3 větě první se za slovo „musí“ vkládá slovo „dále“.

16. V § 5 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

„(8) Předpokladem pro udělení licence na činnost datového centra je dále splnění požadavků na formu a vnitřní systém řízení obchodní korporace, požadavků na akcionáře, formu a druh akcií a požadavků na způsobilost k výkonu funkce člena představenstva a vedoucích zaměstnanců datového centra stanovených tímto zákonem pro datové centrum.“.
Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 9 a 10.

17. V § 10 odst. 4 se za text „§ 3 odst. 2“ vkládají slova „ , činnosti operátora trhu nebo činnost datového centra“.

18. V § 11 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 až 11, které znějí:

„(7) Nestanoví-li tento zákon jinak, vyúčtovává držitel licence na výrobu elektřiny, obchod s elektřinou, výrobu plynu nebo obchod s plynem dodávky elektřiny nebo plynu za zúčtovací období, jehož délka nesmí přesáhnout 14 kalendářních měsíců po sobě následujících. U zákazníků, jejichž odběrné místo je vybaveno průběhovým měřením dodávek elektřiny nebo plynu, je zúčtovacím obdobím 12 kalendářních měsíců po sobě následujících, nedohodnou-li se držitel licence a zákazník na kratším zúčtovacím období. U zákazníků v plynárenství kategorie střední odběratel nebo velkoodběratel a u zákazníků v elektroenergetice, jejichž odběrné místo je připojeno k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí, je zúčtovacím obdobím kalendářní měsíc, není-li sjednaná jiná délka zúčtovacího období, nejdéle však 12 kalendářních měsíců po sobě následujících. Zúčtovací období končí vždy dnem účinnosti změny dodavatele elektřiny nebo plynu nebo dnem ukončení dodávky elektřiny nebo plynu.

(8) Nestanoví-li tento zákon jinak, vyúčtovává držitel licence na distribuci elektřiny nebo distribuci plynu související služby v elektroenergetice nebo související služby v plynárenství za zúčtovací období, jehož délka nesmí přesáhnout 14 kalendářních měsíců po sobě následujících. Zúčtovacím obdobím, za které držitel licence na přenos elektřiny, distribuci elektřiny, přepravu plynu nebo distribuci plynu vyúčtovává související služby v elektroenergetice nebo související služby v plynárenství, zajišťuje-li související službu v elektroenergetice nebo související službu v plynárenství do odběrného místa vybaveného průběhovým měřením, je kalendářní měsíc, není-li sjednaná jiná délka zúčtovacího období, nejdéle však 12 kalendářních měsíců po sobě následujících. Zúčtovací období končí vždy dnem ukončení zajišťování služby přenosové soustavy, přepravní soustavy nebo distribuční soustavy.

(9) Zajišťuje-li držitel licence na distribuci elektřiny související službu v elektroenergetice do předávacího místa přiřazeného do skupiny sdílení, je povinen vyúčtovávat související službu v elektroenergetice a její cenu i za množství elektřiny sdílené do předávacího místa s využitím distribuční soustavy.

(10) Držitel licence na výrobu elektřiny, obchod s elektřinou, výrobu plynu nebo obchod s plynem je povinen poskytnout vyúčtování nejpozději do 15 dnů od obdržení údajů pro vyúčtování dodávky elektřiny nebo plynu za zúčtovací období. Držitel licence na přenos elektřiny, distribuci elektřiny, přepravu plynu nebo distribuci plynu je povinen poskytnout vyúčtování nejpozději do 15 dnů od vyhodnocení údajů z měření nebo obdržení vyhodnocených údajů z měření za zúčtovací období.

(11) Držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie vyúčtovává dodávku tepelné energie za zúčtovací období, jehož délka nesmí přesáhnout 12 kalendářních měsíců po sobě následujících, vždy však k 31. prosinci kalendářního roku, který je posledním dnem zúčtovacího období. Zúčtovací období končí vždy dnem ukončení dodávky tepelné energie. Držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie je povinen poskytnout vyúčtování dodávky tepelné energie za zúčtovací období nejpozději do 28. února následujícího roku, pokud se s odběratelem nedohodne jinak. Končí-li zúčtovací období k jinému dni než k 31. prosinci, provede dodavatel tepelné energie vyúčtování dodávky tepelné energie vždy k poslednímu dni tohoto zúčtovacího období a poskytne vyúčtování dodávky tepelné energie nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce.“.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 12.

19. V § 11 se doplňuje odstavec 13, který zní:

„(13) Poskytnutím vyúčtování podle odstavců 10 až 12 se rozumí vyhotovení dokladu o vyúčtování a jeho odeslání, předání nebo zpřístupnění příjemci plnění.“.

20. V § 11c odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Dodavatel elektřiny nebo plynu je povinen nejpozději třicátý den před uplynutím sjednané doby trvání závazku ze smlouvy podle odstavce 1 spotřebiteli prokazatelně a adresně oznámit pro další trvání závazku ze smlouvy

a) výši ceny za dodávku elektřiny nebo plynu nebo způsob jejího určení,
b) platební podmínky,
c) výši smluvní pokuty nebo jiného finančního plnění pro případ porušení povinnosti odebírat elektřinu nebo plyn po sjednanou dobu nebo způsob jejich určení a
d) dobu trvání závazku ze smlouvy, na kterou se doba trvání závazku prodlužuje.

Pokud smlouva sjednaná se spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky dodavatele elektřiny nebo plynu, poskytne dodavatel elektřiny nebo plynu současně s oznámením podle věty první spotřebiteli dále znění těchto obchodních podmínek nebo odkaz na internetové stránky, kde jsou obchodní podmínky uveřejněny. Součástí oznámení podle věty první je dále poučení o právu spotřebitele vypovědět závazek ze smlouvy bez postihu podle odstavce 1.

(3) Pokud dodavatel elektřiny nebo plynu nesplní některou z povinností podle odstavce 2 nebo nepoučí spotřebitele o právu vypovědět závazek ze smlouvy bez postihu, hledí se na smlouvu po uplynutí doby trvání závazku jako na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou s cenou za dodávku elektřiny nebo plynu platnou k poslednímu dni trvání závazku ze smlouvy uzavřené na dobu určitou. Je-li nejnižší cena za dodávku elektřiny nebo plynu uveřejněná dodavatelem elektřiny nebo plynu k poslednímu dni trvání závazku ze smlouvy na dobu určitou pro smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nižší než cena podle věty první, použije se pro dodávky elektřiny nebo plynu nejnižší uveřejněná cena za dodávku elektřiny nebo plynu. Tím není dotčeno právo dodavatele elektřiny nebo plynu zvýšit cenu za dodávku elektřiny nebo plynu za podmínek podle § 11a odst. 2, je-li takové právo ujednáno ve smlouvě o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu.“.

21. V § 11c se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu uzavřenou na dobu neurčitou je možné vypovědět s výpovědní dobou 3 měsíce, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. K ujednání, podle kterého je spotřebitel nebo zákazník, který uzavírá smlouvu adhezním způsobem, oprávněn vypovědět smlouvu s delší výpovědní dobou, se nepřihlíží.“.

22. Za § 11c se vkládá nový § 11ca, který zní:

㤠11ca

(1) Dodavatel elektřiny nebo plynu je povinen v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy s dynamickým určením ceny nebo před učiněním závazné nabídky na uzavření smlouvy s dynamickým určením ceny poskytnout spotřebiteli v písemné formě informace o způsobu dynamického určení ceny elektřiny nebo plynu podle navrhované smlouvy a výhodách a rizicích spojených s uzavřením smlouvy s dynamickým určením ceny, zejména o riziku mimořádných výkyvů cen dodávané elektřiny nebo plynu, a poučit jej o tom, že dodávku elektřiny nebo plynu je možné zahájit pouze v případě, že je odběrné místo vybaveno průběhovým měřením.

(2) Sjednal-li spotřebitel smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu s dynamickým určením ceny, je oprávněn vypovědět závazek ze smlouvy s výpovědní dobou v trvání 1 měsíce, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli elektřiny nebo plynu.

(3) Smlouva o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu s dynamickým určením ceny uzavřená se spotřebitelem nenabude účinnosti dříve, než bude odběrné místo spotřebitele vybaveno průběhovým měřením elektřiny nebo plynu. Právo spotřebitele vypovědět závazek ze smlouvy podle odstavce 2 tím není dotčeno.

(4) Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně pro smlouvy s jiným způsobem určení ceny závislým na změnách ceny elektřiny nebo plynu na organizovaných trzích s elektřinou nebo plynem. Odstavec 3 se použije obdobně pro smlouvy s jiným způsobem určení ceny závislým na změnách ceny elektřiny nebo plynu na organizovaných trzích s elektřinou nebo plynem, ledaže sjednané podmínky umožňují spotřebiteli reagovat na oznámení určené ceny zrušením závazku ze smlouvy nebo zahájením odběru elektřiny nebo plynu za jinou než určenou cenu nejpozději ke dni účinnosti určené ceny.

(5) K ujednání, které opravňuje dodavatele elektřiny nebo plynu změnit sjednanou cenu na dynamické určení ceny nebo jiné určení ceny závislé na změnách ceny elektřiny nebo plynu na organizovaných trzích s elektřinou nebo plynem nebo změnit dobu trvání závazku ze smlouvy bez výslovného souhlasu spotřebitele, se nepřihlíží.“.

23. § 11d zní:

㤠11d

Smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu na dobu určitou lze se spotřebitelem uzavřít nejdéle na dobu 36 měsíců od zahájení dodávky. Byla-li smlouva uzavřena na dobu delší než 36 měsíců od zahájení dodávky, považuje se za smlouvu uzavřenou na dobu 36 měsíců od zahájení dodávky. Tím není dotčena možnost sjednat se spotřebitelem ve smlouvě podle věty první prodloužení doby trvání závazku ze smlouvy na další dobu určitou.“.

24. V § 12 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Je-li tepelná energie vyráběna v zařízení s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, vztahuje se povinnost poskytnutí energetického zařízení a umožnění výkonu licencované činnosti na zařízení s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla.“.

25. V § 12 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Je-li tepelná energie pro dodávky nad rámec licence vyráběna v zařízení s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, má držitel licence na výrobu tepelné energie právo vyrábět a dodávat elektřinu vyrobenou v tomto zařízení.“.

26. V § 12 se vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Vlastník energetického zařízení má právo na peněžní náhradu za jeho poskytnutí a užívání pro plnění povinnosti dodávek tepelné energie a povinnosti distribuce elektřiny a distribuce plynu nad rámec licence. Výši náhrady stanoví Energetický regulační úřad. Energetický regulační úřad může rovněž rozhodnout o schválení výše náhrady, dohodnou-li se na ní vlastník zařízení a držitel licence vykonávající povinnost nad rámec licence a není-li taková výše náhrady zjevně nepřiměřená.“.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

27. § 13 včetně nadpisu zní:

㤠13

Prokazatelná ztráta a přiměřený zisk při povinnosti zajištění dodávky elektřiny nebo plynu

(1) Ukládá-li tento zákon nebo rozhodnutí na jeho základě vydané dodavateli elektřiny nebo plynu povinnost zajištění dodávky elektřiny nebo plynu určené kategorii zákazníků nebo ukládá-li tento zákon nebo rozhodnutí na jeho základě vydané dodavateli elektřiny povinnost zdržet se ukončení smlouvy, podle níž dodává elektřinu do určeného odběrného místa, nebo ukončení nebo přerušení dodávky elektřiny a neupravuje-li tento zákon nebo jiný právní předpis jiný způsob úhrady prokazatelné ztráty, má dodavatel elektřiny nebo plynu právo na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku, pokud cena dodávky nepokrývá oprávněné náklady na zajištění dodávky elektřiny nebo plynu a přiměřený zisk.

(2) Prokazatelná ztráta a přiměřený zisk se hradí dotací ze státního rozpočtu. O poskytnutí dotace ze státního rozpočtu rozhoduje na žádost dodavatele elektřiny nebo plynu ministerstvo. Výši vzniklé ztráty prokazuje dodavatel elektřiny nebo plynu.

(3) Způsob výpočtu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku stanoví vláda nařízením.“.

28. V § 16 odst. 1 písm. g) se za slova „stanovisko k“ vkládají slova „politice územního rozvoje,“.

29. V § 16 odst. 1 se písmeno v) zrušuje.
Dosavadní písmeno w) se označuje jako písmeno v).

30. V § 16 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) uděluje souhlas k výkonu dalších činností operátora trhu nebo datového centra.“.

31. V § 17 odst. 7 písm. g) se za slovo „trhu,“ vkládají slova „Řád datového centra,“.

32. V § 17 odst. 7 písmeno t) zní:

„t) vede registr zprostředkovatelů a registr společenství, rozhoduje o udělení a odejmutí oprávnění k činnosti zprostředkovatele, zapisuje a vymazává údaje o zprostředkovatelích v registru zprostředkovatelů, zapisuje společenství do registru společenství, mění údaje zapsané v registru společenství, rozhoduje o výmazu společenství z registru společenství a vymazává společenství z registru společenství,“.

33. V § 17 odst. 12 větě první se slova „distribuční soustavy nebo“ nahrazují slovy „distribuční soustavy, provozovatelem zásobníku plynu,“, za slova „operátora trhu“ se vkládají slova „nebo činností datového centra“ a slova „plynu nebo“ se nahrazují slovy „plynu, uskladněním plynu,“.

34. V § 17 odst. 12 se věta poslední zrušuje.

35. V § 17 odst. 13 se za slova „správním orgánům“ vkládají slova „ , datovému centru“.

36. V § 17d odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Účastníci trhu s elektřinou, kteří v souladu s cenovými předpisy hradí cenu za provoz nesíťové infrastruktury, a účastníci trhu s plynem, kteří v souladu s cenovými předpisy hradí cenu za činnosti operátora trhu, jsou povinni v těchto cenách hradit poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu.“.

37. V § 17d odst. 2 se číslo „2,50“ nahrazuje číslem „4,40“.

38. V § 17d odst. 3 se číslo „1,40“ se nahrazuje číslem „2,60“.

39. V § 17e odst. 2 písm. c) se slova „plynu a“ nahrazují slovem „plynu,“ a za slovo „trhu“ se vkládají slova „a Řádu datového centra“.

40. V § 19a odst. 1 větě první se slova „ , zásobníků plynu přímo připojených do přepravní soustavy“ zrušují.

41. V § 19a odst. 2 se slova „činnosti operátora trhu včetně poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu“ nahrazují slovy „provoz nesíťové infrastruktury“.

42. V § 19a odstavec 3 zní:

„(3) Cenou související služby v plynárenství se rozumí cena služby přepravy plynu nebo služby distribuční soustavy, které zahrnují i cenu za činnosti operátora trhu včetně poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu. Cenou za službu přeshraničního využití zásobníku plynu se rozumí vyrovnání slevy za službu přepravy plynu poskytnuté na vstupních a výstupních bodech zásobníků plynu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn49).“.

43. V § 19a odst. 9 větě první se za slovo „vykupujícího“ vkládají slova „ , datového centra“.

44. Za § 19c se vkládá nový § 19ca, který zní:

㤠19ca

Cena za provoz nesíťové infrastruktury

(1) Cena za provoz nesíťové infrastruktury se skládá z ceny za činnosti operátora trhu, ceny za činnost datového centra a poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu.

(2) Cenu za provoz nesíťové infrastruktury v části, kterou tvoří poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu a cena za činnosti operátora trhu, hradí účastníci trhu s elektřinou operátorovi trhu v ceně za související služby v elektroenergetice prostřednictvím provozovatele přenosové soustavy a provozovatele regionální distribuční soustavy.

(3) Cenu za provoz nesíťové infrastruktury v části, kterou tvoří cena za činnost datového centra, hradí účastníci trhu s elektřinou v ceně za související služby v elektroenergetice prostřednictvím provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele regionální distribuční soustavy datovému centru.“.

45. V § 19d odst. 7 se za slovo „účastníkovi“ vkládá slovo „trhu“.

46. V § 19f odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Stanoví-li nařízení vlády postup vypořádání plateb na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku poskytnutých v průběhu stanoveného období, považují se platby operátora trhu na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku poskytnuté před vypořádáním plateb za zálohové platby.“.

47. V § 19f se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Nepožádá-li účastník trhu s elektřinou nebo plynem o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku za stanovené období, je povinen vrátit operátorovi trhu v termínu stanoveném nařízením vlády všechny poskytnuté zálohové platby.“.

48. V § 19f se na konci odstavce 4 doplňují věty „Stanoví-li nařízení vlády postup vypořádání plateb na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku poskytnutých v průběhu stanoveného období, je účastník trhu s elektřinou nebo plynem povinen se žádostí o úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku za stanovené období současně doložit zprávu auditora o ověření správnosti vybraných údajů uváděných v žádosti; to neplatí v případě účastníka trhu s elektřinou nebo plynem, který nemá za stanovené období zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Zprávu auditora poskytuje účastník trhu s elektřinou nebo plynem Energetickému regulačnímu úřadu.“.

49. V § 19f se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) okruh údajů ověřovaných auditorem a rozsah ověření auditorem.“.

50. V § 20 odst. 1 se za slova „přepravní soustavě,“ vkládají slova „ , držitel licence na činnost datového centra“.

51. V § 20 odst. 6 se za slovo „trhu,“ vkládají slova „činnost datového centra,“.

52. V § 20a odst. 3 se za slova „2 až 6“ vkládají slova „a 8“.

53. V § 20a odst. 4 se na konci textu písmene x) doplňují slova „a zahrnovat záruky původu, jejichž platnost skončila, do výpočtu zbytkového energetického mixu“.

54. V § 20a odst. 4 písm. aa) se slova „ , kromě podílu pokrytého uplatněnými a vyřazenými zárukami původu, a zárukami původu převedenými do jiného členského státu“ zrušují.

55. V § 20a se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena cc) a dd), která znějí:

„cc) poskytovat nebo zpřístupňovat registrovanému účastníkovi trhu s elektřinou naměřené a vyhodnocené údaje o dodávkách a odběrech elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny,
dd) poskytovat datovému centru informaci o přiřazení dodavatele elektřiny, subjektu zúčtování a provozovatele distribuční soustavy k předávacím místům přiřazeným do skupiny sdílení.“.

56. V § 20a se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

„i) na naměřené a vyhodnocené údaje o dodávkách a odběrech elektřiny a naměřené a vyhodnocené údaje o dodávkách a odběrech elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny v předávacích místech přiřazených do skupiny sdílení od datového centra,
j) na úhradu ceny za činnosti operátora trhu a poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu od provozovatelů distribučních soustav, provozovatele přepravní soustavy a provozovatele přenosové soustavy.“.

57. Za § 20a se vkládají nové § 20b až 20i, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 60 znějí:

㤠20b

Energetické společenství a společenství pro obnovitelné zdroje

(1) Společenstvími jsou energetické společenství a společenství pro obnovitelné zdroje.

(2) Energetickým společenstvím je právnická osoba s formou spolku, družstva nebo jiná korporace, jejíž vnitřní poměry podle zakladatelského právního jednání jsou co do obsahu a účelu v podstatných rysech obdobné zákonem vymezeným vnitřním poměrům spolku nebo družstva, a

a) jejímž účelem je poskytovat environmentální, hospodářské nebo sociální přínosy svým členům nebo na území, na kterém provozuje svou činnost,
b) jejímž předmětem činnosti je výroba elektřiny, sdílení elektřiny, dodávka elektřiny nebo výkon jiných činností nebo poskytování jiných služeb souvisejících se zajišťováním energetických potřeb jejích členů,
c) v níž hlasovací práva náleží jen členům, kterými jsou fyzické osoby, malé podniky60), územní samosprávné celky nebo dobrovolné svazky obcí nebo jiné příspěvkové organizace územních samosprávných celků, a ani nikdo jiný než tito členové v ní nesmí přímo nebo nepřímo jinak uplatňovat rozhodující vliv,
d) v níž je možné ukončit členství jednostranným právním jednáním vůči energetickému společenství, a to kdykoliv a bezplatně, a
e) která je registrována jako energetické společenství v registru společenství vedeném Energetickým regulačním úřadem.

(3) Společenstvím pro obnovitelné zdroje je právnická osoba s formou spolku, družstva nebo jiná korporace, jejíž vnitřní poměry podle zakladatelského právního jednání jsou co do obsahu a účelu v podstatných rysech obdobné zákonem vymezeným vnitřním poměrům spolku nebo družstva, a

a) jejímž účelem je poskytovat environmentální, hospodářské nebo sociální přínosy svým členům nebo na území, na kterém provozuje svou činnost,
b) jejímž předmětem činnosti je výroba elektřiny nebo jiných forem energie z obnovitelných zdrojů energie, dodávka elektřiny, sdílení elektřiny nebo výkon jiných činností nebo poskytování jiných služeb souvisejících se zajišťováním energetických potřeb jejích členů,
c) jejímiž členy jsou jen fyzické osoby, malé nebo střední podniky60), územní samosprávné celky nebo dobrovolné svazky obcí nebo jiné příspěvkové organizace územních samosprávných celků,
d) v níž hlasovací práva náleží jen členům, kteří se nacházejí v blízkosti energetických zařízení provozovaných touto právnickou osobou, a ani nikdo jiný než tito členové v ní nesmí přímo nebo nepřímo jinak uplatňovat rozhodující vliv,
e) v níž je možné ukončit členství jednostranným právním jednáním vůči společenství pro obnovitelné zdroje, a to kdykoliv a bezplatně, a
f) která je registrována jako společenství pro obnovitelné zdroje v registru vedeném Energetickým regulačním úřadem.

(4) Název energetického společenství může obsahovat označení „energetické společenství“ a název společenství pro obnovitelné zdroje může obsahovat označení „společenství pro obnovitelné zdroje“. Ten, kdo není společenstvím, nesmí používat označení „energetické společenství“ a „společenství pro obnovitelné zdroje“.

(5) Zakladatelské právní jednání společenství obsahuje také vymezení účelu společenství. Zakladatelské právní jednání společenství pro obnovitelné zdroje obsahuje dále vymezení území, na kterém má společenství pro obnovitelné zdroje vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů energie a které je právně významné pro určení postavení člena v blízkosti energetických zařízení. Toto území může zahrnovat souvislé území správních obvodů nejvýše 3 obcí s rozšířenou působností nebo území hlavního města Prahy.

(6) Členem v blízkosti energetických zařízení se rozumí člen, který má bydliště nebo sídlo nebo provozovnu na území vymezeném v zakladatelském právním jednání podle odstavce 5.

(7) Společenství je povinné vést seznam členů, který obsahuje také následující údaje:

a) jméno a příjmení, název nebo obchodní firma člena, bydliště nebo sídlo a den narození v případě fyzické osoby, sídlo právnické osoby a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
b) druh členství,
c) počet hlasů člena s hlasovacími právy,
d) u členů energetického společenství s hlasovacím právem údaj o tom, zda je člen fyzickou osobou, malým podnikem, územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo jinou příspěvkovou organizací územního samosprávného celku, která není podnikem,
e) u členů společenství pro obnovitelné zdroje údaj o tom, zda je člen fyzickou osobou, malým nebo středním podnikem, územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo jinou příspěvkovou organizací územního samosprávného celku, která není podnikem,
f) u členů společenství pro obnovitelné zdroje v blízkosti energetických zařízení adresa bydliště nebo sídla nebo provozovny na území vymezeném v zakladatelském právním jednání podle odstavce 5.

(8) Má-li společenství formu družstva nebo jiné obdobné obchodní korporace, může, připouští-li to zakladatelské právní jednání, rozdělit nejvýše 33 % zisku a jiných vlastních zdrojů pouze mezi své členy,

a) neohrozí-li naplňování účelu společenství a zajišťování potřeb členů společenství,
b) vytvoří-li fond ze zisku ve výši nejméně 30 % základního kapitálu, který nelze rozdělit mezi členy.

(9) Má-li společenství formu spolku nebo jiné obdobné korporace, která není obchodní korporací, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů se zakazuje.

§ 20c

Některé požadavky na členství a opatření na ochranu členů společenství

(1) Členství členů společenství s hlasovacími právy má stejný obsah, ledaže v zakladatelském právním jednání jsou určeny různé druhy členství členů společenství s hlasovacími právy v závislosti na rozdílném druhu potřeb členů zajišťovaných společenstvím nebo je-li dán jiný spravedlivý důvod. Pro určení obsahu členství členů společenství bez hlasovacích práv platí věta druhá obdobně.

(2) Ukončí-li členství člen společenství, který je fyzickou osobou, do 1 měsíce po vzniku členství na základě přihlášky, platí, že se členem společenství nestal, pokud již nezačal vykonávat práva spojená s členstvím ve společenství.

(3) Společenství je povinno všem členům, do jejichž práv a povinností se zasahuje, doručit rozhodnutí o změně obsahu členství. Rozhodne-li společenství o změně obsahu členství, nejsou takové změny účinné vůči členovi společenství, který pro takovou změnu nehlasoval a nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení rozhodnutí o změně obsahu členství společenství písemně oznámil, že ukončuje členství.

(4) Členství přechází na právního nástupce, jestliže splňuje podmínky členství podle tohoto zákona a zakladatelského právního jednání. Člen společenství je oprávněn své členství převést na jiného, splňuje-li taková osoba podmínky členství podle tohoto zákona a zakladatelského právního jednání. K zákazu nebo omezení převodu členství v zakladatelském právním jednání se nepřihlíží. Převodem nebo přechodem členství nesmí dojít ke změně obsahu členství.

(5) Určuje-li zakladatelské právní jednání společenství výpovědní dobu pro ukončení členství, nesmí být výpovědní doba delší než 3 měsíce. Zaniklo-li členovi společenství vlastnické nebo užívací právo k odběrnému místu, jehož předávací místo je součástí skupiny sdílení, je výpovědní doba 1 měsíc. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. K ustanovení zakladatelského právního jednání určujícímu delší výpovědní dobu se nepřihlíží.

(6) Nejvyšším orgánem společenství, které má formu spolku, je členská schůze.

(7) Člen společenství s hlasovacími právy nemůže na nejvyšším orgánu vykonávat hlasovací právo s hlasy převyšujícími 10 % všech hlasů ve společenství. Při posuzování schopnosti nejvyššího orgánu společenství se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží k hlasům, s nimiž člen společenství nemůže vykonávat hlasovací právo.

§ 20d

Registrace společenství

(1) Registrace společenství se provádí na žádost.

(2) Žádost o registraci společenství obsahuje

a) název nebo obchodní firmu žadatele, jeho sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
b) předmět činnosti,
c) jméno a příjmení, bydliště a den narození členů žadatele, jedná-li se o fyzické osoby, a název nebo obchodní firmu a sídlo členů žadatele, kteří jsou právnickými osobami, a identifikační číslo členů, bylo-li přiděleno, s uvedením skutečnosti, kterým z těchto členů mají náležet hlasovací práva a který z těchto členů je malým nebo středním podnikem,
d) jméno a příjmení, bydliště a den narození, jedná-li se o fyzické osoby, a název nebo obchodní firmu a sídlo, jedná-li se o právnické osoby, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, popřípadě rovněž adresy provozoven členů v blízkosti energetických zařízení, jedná-li se o žádost o registraci společenství pro obnovitelné zdroje,
e) prohlášení žadatele o tom, který člen nebo členové vykonávají rozhodující vliv.

(3) Součástí žádosti o registraci společenství je kopie

a) zakladatelského právního jednání,
b) dokladu o založení právnické osoby,
c) dokladů, ze kterých vyplývá, že je člen žadatele malým nebo středním podnikem, nebo prohlášení člena žadatele o tom, že je malým nebo středním podnikem.

(4) Energetický regulační úřad zapíše žadatele do registru společenství, pokud jsou splněny podmínky podle § 20b odst. 2 písm. a) až d) nebo odst. 3 písm. a) až e) a žadatel nebyl v posledních 3 letech vymazán z registru společenství podle § 20g odst. 3. O provedené registraci Energetický regulační úřad žadatele vyrozumí nejpozději do 7 dní od zápisu do registru společenství.

(5) Nejsou-li splněny podmínky podle § 20b odst. 2 písm. a) až d) nebo odst. 3 písm. a) až e), Energetický regulační úřad rozhodne o tom, že žadatel nesplňuje některou z podmínek pro společenství podle § 20b odst. 2 písm. a) až d) nebo odst. 3 písm. a) až e), a žadatele do registru společenství nezapíše. Rozhodnutí podle věty první je prvním úkonem v řízení. Energetický regulační úřad žadatele do registru společenství nezapíše rovněž v případě, že žadatel neuhradil správní poplatek nebo byl v posledních 3 letech vymazán z registru společenství podle § 20g odst. 3, a vyrozumí o tom žadatele.

(6) Před zápisem společenství do veřejného rejstříku mohou žádost o registraci podat osoby oprávněné podat návrh na zápis společenství jako právnické osoby do veřejného rejstříku. Energetický regulační úřad provede registraci založené právnické osoby před jejím zápisem do veřejného rejstříku, je-li prokázáno, že právnická osoba byla založena, a lze-li důvodně předpokládat, že k okamžiku svého vzniku bude splňovat podmínky podle § 20b odst. 2 písm. a) až d) nebo odst. 3 písm. a) až e).

(7) Nedojde-li k zápisu založené právnické osoby do veřejného rejstříku do 90 dnů od zápisu do registru společenství, Energetický regulační úřad ji z registru společenství vymaže.

§ 20e

Oznamovací povinnost společenství

Společenství je povinné bezodkladně oznámit Energetickému regulačnímu úřadu změnu údajů zapsaných v registru společenství, nebo že společenství přestalo splňovat některou z podmínek podle § 20b odst. 2 písm. a) až d) nebo odst. 3 písm. a) až e).

§ 20f

Změna údajů v registru společenství

(1) Energetický regulační úřad zapíše změnu údajů v registru společenství, pokud o to společenství požádá a doloží změnu zapsaných údajů. Ustanovení § 20d se použije obdobně.

(2) Zjistí-li Energetický regulační úřad, že došlo ke změně údajů zapsaných v registru společenství, provede změnu zápisu údajů v registru společenství a vyrozumí o tom společenství.

§ 20g

Výmaz z registru společenství

(1) Energetický regulační úřad vymaže společenství z registru společenství, pokud

a) o to společenství požádá, nebo
b) společenství zanikne.

(2) Energetický regulační úřad rozhodne o výmazu společenství z registru společenství, pokud

a) energetické společenství přestalo splňovat některou z podmínek podle § 20b odst. 2 písm. a) až d), nebo
b) společenství pro obnovitelné zdroje přestalo splňovat některou z podmínek podle § 20b odst. 3 písm. a) až e).

(3) Energetický regulační úřad může rozhodnout o výmazu společenství z registru společenství, pokud

a) společenství vykonává činnost v rozporu s účelem, pro který bylo založeno,
b) ve společenství vykonává rozhodující vliv osoba nebo osoby, které nejsou členy společenství s hlasovacími právy,
c) společenství pro obnovitelné zdroje porušilo nebo porušuje zákaz podle § 20i odst. 3,
d) společenství poruší závažným způsobem zákonné povinnosti uložené společenství jako právnické osobě nebo povinnosti související s činností společenství.

(4) Řízení o výmazu společenství z registru společenství zahajuje Energetický regulační úřad z moci úřední.

(5) Lze-li důvod, pro který lze vydat rozhodnutí o výmazu společenství z registru společenství, odstranit, vyzve Energetický regulační úřad společenství před zahájením řízení k jeho odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.

§ 20h

Registr společenství

(1) Energetický regulační úřad vede v elektronické podobě registr společenství, který je informačním systémem veřejné správy. Do registru společenství se zapisuje

a) registrační číslo společenství přidělené Energetickým regulačním úřadem,
b) datum registrace společenství,
c) název nebo obchodní firma společenství,
d) adresa sídla a identifikační číslo společenství,
e) právní forma společenství,
f) informace, zda jde o energetické společenství nebo o společenství pro obnovitelné zdroje,
g) předmět činnosti společenství,
h) v případě společenství pro obnovitelné zdroje území, na kterém má společenství pro obnovitelné zdroje vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů energie a které je právně významné pro určení postavení člena v blízkosti energetických zařízení,
i) datum výmazu společenství z registru společenství.

(2) Energetický regulační úřad zveřejňuje údaje zapsané v registru společenství na svých internetových stránkách. Energetický regulační úřad vede registr společenství způsobem, který v něm umožní vyhledávat podle údajů zapisovaných do registru společenství.

§ 20i

Práva a povinnosti společenství

(1) Společenství je oprávněno za podmínek stanovených tímto zákonem

a) odebírat elektřinu v odběrném místě pro vlastní spotřebu,
b) vyrábět elektřinu,
c) dodávat elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny provozované společenstvím,
d) sdílet elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny provozované společenstvím do předávacího místa člena společenství.

(2) Provozuje-li energetické společenství v odběrném místě výrobnu elektřiny s výkonem do 50 kW bez licence na výrobu elektřiny v souladu s § 28 odst. 5, je oprávněno dodávat elektřinu z této výrobny elektřiny pouze obchodníkovi s elektřinou.

(3) Společenství pro obnovitelné zdroje má mimo území podle § 20b odst. 5 právo vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů pouze ve výrobnách elektřiny, jejichž celkový instalovaný výkon nepřesahuje jednu třetinu celkového instalovaného výkonu všech jím provozovaných výroben elektřiny.


60) Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu č. 7/2023 Sb., o vyhlášení českého znění doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků.“.

58. V § 22 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

„g) společenství,
h) datové centrum.“.

59. V § 22 odst. 3 se slova „činnosti operátora trhu“ nahrazují slovy „provoz nesíťové infrastruktury“ a slova „za množství elektřiny odebrané pro svoji konečnou spotřebu z jím provozované distribuční soustavy“ se nahrazují slovy „využívá-li k odběru elektřiny jím provozovanou distribuční soustavu“.

60. V § 23 odst. 1 písm. c) se slova „a pro potřebu ovládaných společností“ zrušují.

61. V § 23 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) až j), která znějí:

„g) sdílet s využitím distribuční nebo přenosové soustavy elektřinu vyrobenou v jím provozované výrobně elektřiny do jiného předávacího místa výrobce elektřiny,
h) sdílet elektřinu vyrobenou v jím provozované výrobně elektřiny zákazníkovi, jestliže mají tito účastníci trhu s elektřinou předávací místa připojená k distribuční soustavě prostřednictvím jedné společné hlavní domovní pojistkové skříně nebo hlavní domovní kabelové skříně, nebo sdílet takto vyrobenou elektřinu s využitím distribuční nebo přenosové soustavy do předávacích míst zákazníků nebo do předávacího místa výrobny,
i) na poskytnutí informací od operátora trhu nezbytných k vyúčtování dodávek elektřiny zákazníkům, jejichž odběrné místo je registrováno u operátora trhu,
j) na informaci o způsobu alokace sdílené elektřiny do předávacích míst přiřazených do skupiny sdílení, ve kterých zajišťuje dodávku elektřiny, souhrnnou informaci o způsobu alokace sdílené elektřiny a informaci o průběhu výroby elektřiny a technických parametrech výrobny elektřiny, z níž je elektřina sdílena, od datového centra.“.

62. V § 23 odst. 2 se za slova „za jednorázovou náhradu“ vkládají slova „ve výši ceny zjištěné podle oceňovacího předpisu47), pokud se strany nedohodnou jinak“.

63. V § 23 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno t), které zní:

„t) hradit provozovateli přenosové soustavy nebo distribuční soustavy cenu za provoz nesíťové infrastruktury, zajišťuje-li dodávku elektřiny do předávacího místa zákazníka podle smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny.“.

64. V § 24 odst. 4 se za slova „za jednorázovou náhradu“ vkládají slova „ve výši ceny zjištěné podle oceňovacího předpisu47), pokud se strany nedohodnou jinak“.

65. V § 24 odst. 10 písm. o) se za slovo „trhu“ vkládají slova „a datovému centru“.

66. V § 24 odst. 11 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; to neplatí pro chráněné informace, které jsou provozovatelem přenosové soustavy poskytovány podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů“.

67. V § 24 se na konci odstavce 11 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) hradit datovému centru cenu za činnost datového centra.“.

68. V § 24 se doplňuje odstavec 12, který zní:

„(12) Nelze-li připojit výrobnu elektřiny z důvodu podle odstavce 10 písm. a), umožní provozovatel přenosové soustavy připojení výrobny elektřiny s možností omezení využití rezervovaného výkonu bez náhrady za takové omezení při předcházení nebo řešení přetížení v přenosové soustavě.“.

69. V § 25 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

„i) na naměřené a vyhodnocené údaje o dodávkách a odběrech elektřiny a naměřené a vyhodnocené údaje o dodávkách a odběrech elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny v předávacích místech přiřazených do skupiny sdílení od datového centra,
j) zrušit rezervaci výkonu nebo rezervaci příkonu, pokud žadatel o připojení prokazatelně neplní podmínky a termíny připojení podle odstavce 10 písm. a).“.

70. V § 25 odst. 4 se za slova „za jednorázovou náhradu“ vkládají slova „ve výši ceny zjištěné podle oceňovacího předpisu47), pokud se strany nedohodnou jinak“.

71. V § 25 odst. 10 písmeno a) zní:

„a) každému, kdo požádá o připojení k distribuční soustavě, stanovit místo, způsob, včetně určení napěťové hladiny, termín a podmínky připojení v souladu se zásadou hospodárnosti rozvoje a provozu distribuční soustavy a umožnit distribuci elektřiny každému, kdo o to požádá, je připojen a splňuje podmínky připojení a podmínky stanovené Pravidly provozování distribuční soustavy, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro distribuci nebo při ohrožení spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy nebo přenosové soustavy; nedostatek kapacity zařízení pro distribuci elektřiny nebo ohrožení spolehlivého a bezpečného provozu distribuční soustavy musí provozovatel distribuční soustavy žadateli písemně zdůvodnit s uvedením předběžného termínu a předběžných podmínek budoucího připojení,“.

72. V § 25 odst. 10 písm. f) a n) se za slovo „trhu“ vkládají slova „a datovému centru“.

73. V § 25 se na konci odstavce 11 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až o), která znějí:

„m) zveřejňovat a jednou za měsíc aktualizovat na svých internetových stránkách údaje o počtu přijatých a odmítnutých žádostí o připojení k distribuční soustavě a interaktivní mapu, která obsahuje následující informace pro všechna území vymezené licencí:
1. pro napěťovou hladinu velmi vysokého a vysokého napětí údaje o volné distribuční kapacitě v jím provozované distribuční soustavě,
2. pro napěťovou hladinu nízkého napětí údaje o volné kapacitě elektrických stanic v jím provozované distribuční soustavě,
n) hradit datovému centru cenu za činnost datového centra, jedná-li se o provozovatele regionální distribuční soustavy,
o) nejméně jednou za čtyři roky ve spolupráci s držiteli licence na výrobu tepelné energie vykonávajícími činnost v rámci jeho vymezeného území vyhodnotit a zveřejnit na základě údajů poskytnutých držiteli licence na výrobu tepelné energie celkový potenciál flexibility na straně výroby i na straně spotřeby v rámci celého vymezeného území a posoudit, zda by využití zjištěného potenciálu flexibility bylo zdrojově a nákladově efektivnější pro zajištění služby distribuční soustavy.“.

74. V § 25 se doplňuje odstavec 13, který zní:

„(13) Nelze-li připojit výrobnu elektřiny z důvodu podle odstavce 10 písm. a), umožní provozovatel distribuční soustavy připojení výrobny elektřiny s možností omezení využití rezervovaného výkonu bez náhrady za takové omezení při předcházení nebo řešení přetížení v distribuční soustavě.“.

75. V § 26 odst. 5 větě první se za slovo „využití“ vkládají slova „sjednaných možností omezování využití rezervovaných výkonů výroben elektřiny a poté“.

76. V § 26 odst. 6 se za slova „ve výrobně elektřiny“ vkládají slova „a nejednalo-li se o změnu výroby elektřiny ve výrobně elektřiny, pro kterou bylo sjednané připojení s možností omezení rezervovaného výkonu bez náhrad“.

77. § 27 včetně nadpisu zní:

㤠27

Datové centrum

(1) Datové centrum je akciová společnost s dualistickým systémem vnitřní struktury, která je držitelem licence na činnost datového centra a jejíž akcie smí vlastnit pouze

a) provozovatel přenosové soustavy,
b) provozovatelé regionálních distribučních soustav, k jejichž distribučním soustavám je připojeno nejméně 100 000 odběrných míst zákazníků, nebo
c) Česká republika.

(2) Obchodní firma datového centra musí obsahovat označení „elektroenergetické datové centrum“. Ten, kdo není datovým centrem, nesmí používat označení „elektroenergetické datové centrum“.

(3) Akcionáři datového centra se při založení akciové společnosti podílí na základním kapitálu stejným rozsahem.

(4) Datové centrum smí vydat jen akcie na jméno stejného druhu.

(5) Akcie datového centra lze převést jen s jednomyslným souhlasem dozorčí rady datového centra. Dozorčí rada datového centra je povinna odmítnout souhlas, mají-li být akcie datového centra převedeny na jinou osobu než uvedenou v odstavci 1. Omezení převoditelnosti akcií datového centra se zapisuje do obchodního rejstříku.

(6) Zakazuje se

a) přenechat akcie datového centra k užívání nebo požívání jiné osobě než uvedené v odstavci 1,
b) převést práva spojená s akciemi datového centra na jinou osobu než uvedenou v odstavci 1,
c) přenechat výkon práv spojených s akciemi datového centra jiné osobě než uvedené v odstavci 1.

(7) Stanovy datového centra musí upravovat způsob ukončení účasti v datovém centru, pokud akcionář přestane být osobou podle odstavce 1.“.

78. Za § 27 se vkládají nové § 27a až 27d, které včetně nadpisů znějí:

㤠27a

Další požadavky na způsobilost k výkonu funkce člena představenstva, člena dozorčí rady a vedoucího zaměstnance datového centra

Členem představenstva, členem dozorčí rady nebo vedoucím zaměstnancem datového centra v řídící působnosti představenstva nebo jeho členů nesmí být osoba, která je současně členem statutárního orgánu nebo dozorčí rady nebo zaměstnancem jiného držitele licence podle tohoto zákona než toho, kdo je akcionářem datového centra.

§ 27b

Dozorčí rada datového centra

(1) Dozorčí rada datového centra musí mít nejméně tři členy.

(2) Česká republika jmenuje a odvolává třetinu členů dozorčí rady.

(3) Odstavec 2 se nepoužije, je-li jediným akcionářem datového centra Česká republika.

§ 27c

Práva a povinnosti datového centra

(1) Datové centrum má za podmínek stanovených tímto zákonem právo na

a) úhradu ceny za činnost datového centra od provozovatelů regionálních distribučních soustav a provozovatele přenosové soustavy,
b) údaje nezbytné pro plnění svých povinností od operátora trhu a účastníků trhu s elektřinou s přístupem do informačního systému datového centra,
c) údaje nezbytné pro plnění svých povinností z licencí udělených podle tohoto zákona a registru společenství od Energetického regulačního úřadu, pokud nejsou osobními údaji, chráněnou informací nebo informací chráněnou jiným právním předpisem.

(2) Datové centrum je povinno

a) zpracovávat Řád datového centra a po schválení Energetickým regulačním úřadem jej zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b) vykonávat činnost datového centra v souladu se schváleným Řádem datového centra,
c) zajistit ochranu chráněných informací,
d) uzavřít smlouvu o přístupu do informačního systému datového centra s každým, kdo o to požádá, splní podmínky přístupu do informačního systému datového centra stanovené Řádem datového centra a komu tento zákon vůči datovému centru zakládá práva nebo povinnosti nebo komu tento zákon ukládá povinnost zajistit za jiného účastníka trhu s elektřinou předávání údajů datovému centru.

(3) Datové centrum umožní každému, komu tento zákon nebo jiný právní předpis ukládá povinnost předávat nebo poskytovat údaje datovému centru, činit tak elektronicky prostřednictvím informačního systému datového centra, a to přímo, nebo prostřednictvím účastníka trhu s elektřinou s přístupem do informačního systému datového centra, se kterým uzavřel smlouvu o dodávce elektřiny nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny. Předává nebo poskytuje-li datové centrum údaje účastníkovi trhu s elektřinou, činí tak rovněž prostřednictvím informačního systému datového centra.

(4) Datové centrum je oprávněno vykonávat další činnosti odlišné od činností datového centra podle tohoto zákona nebo činností vykonávaných podle jiného právního předpisu pouze s předchozím souhlasem ministerstva. Řízení o udělení souhlasu se zahajuje na žádost datového centra. Ministerstvo souhlas udělí, jestliže se nejedná o činnosti vyhrazené tímto zákonem jinému účastníkovi trhu s elektřinou a datové centrum v řízení prokáže, že výkon takových činností

a) neohrozí řádné plnění zákonných povinností datového centra nebo nepovede k diskriminaci ostatních účastníků trhu s elektřinou a
b) nenaruší nebo neomezí hospodářskou soutěž na trhu s elektřinou ani takové soutěži nebrání.

§ 27d

Práva a povinnosti datového centra při sdílení elektřiny

(1) Datové centrum má právo

a) na naměřené a vyhodnocené údaje o dodávkách a odběrech elektřiny v předávacích místech přiřazených do skupiny sdílení od provozovatele distribuční soustavy,
b) na informaci o přiřazení dodavatele elektřiny, subjektu zúčtování a provozovatele distribuční soustavy k předávacím místům přiřazeným do skupiny sdílení od operátora trhu.

(2) Datové centrum je povinno

a) registrovat na žádost účastníka trhu s elektřinou přiřazení předávacích míst do skupiny sdílení u datového centra a předávat informace o registraci přiřazení operátorovi trhu, provozovateli distribuční soustavy, obchodníkovi s elektřinou a zákazníkovi nebo výrobci elektřiny, jehož předávací místo je přiřazené do skupiny sdílení,
b) zpracovávat naměřené a vyhodnocené údaje o dodávkách a odběrech elektřiny pro zohlednění sdílené elektřiny v předávacím místě přiřazeném do skupiny sdílení,
c) poskytovat nebo zpřístupňovat operátorovi trhu, provozovateli distribuční soustavy, výrobci elektřiny, obchodníkovi s elektřinou, zákazníkovi nebo společenství naměřené a vyhodnocené údaje o dodávkách a odběrech elektřiny a naměřené a vyhodnocené údaje o dodávkách a odběrech elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny,
d) poskytovat dodavateli elektřiny informaci o způsobu alokace sdílené elektřiny do předávacích míst přiřazených do skupiny sdílení, ve kterých zajišťuje dodávku elektřiny, souhrnnou informaci o způsobu alokace sdílené elektřiny a informaci o průběhu výroby elektřiny a technických parametrech výrobny elektřiny, z níž je elektřina sdílena.“.

79. Za § 27d se vkládají nové § 27e a 27f, které včetně nadpisů znějí:

㤠27e

Sdílení elektřiny společenstvím nebo jeho členy ve společenství

(1) Při sdílení elektřiny mají společenství a jeho členové právo využívat distribuční a přenosovou soustavu. Člen společenství má právo sdílet elektřinu společenství nebo jinému členu společenství.

(2) Předpokladem pro sdílení elektřiny je registrace přiřazení předávacích míst společenství nebo členů společenství do skupiny sdílení u datového centra, včetně přiřazení způsobu alokace sdílené elektřiny. Sdílet elektřinu lze pouze z předávacích míst a do předávacích míst s průběhovým měřením. Registrace přiřazení a ukončení přiřazení předávacích míst jsou bezúplatné.

(3) O registraci přiřazení a ukončení přiřazení předávacích míst podle odstavce 1 žádá společenství u datového centra. Registrace přiřazení předávacího místa člena společenství do skupiny sdílení je přípustná jen se souhlasem člena společenství. Společenství je povinno na žádost člena ukončit přiřazení jeho předávacího místa.

(4) Ve společenství je možné vytvořit jednu nebo více skupin sdílení. Předávací místo společenství nebo členů společenství je možné přiřadit pouze do jedné skupiny sdílení bez ohledu na to, zda se jedná o přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení ve společenství nebo mimo společenství.

(5) Společenství má právo na naměřené a vyhodnocené údaje o dodávkách a odběrech elektřiny a naměřené a vyhodnocené údaje o dodávkách a odběrech elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny v předávacích místech přiřazených do skupiny sdílení, od datového centra.

(6) Sdílí-li společenství elektřinu úplatně, je povinno vyúčtovávat sdílenou elektřinu a poskytovat členovi společenství vyúčtování a informace o vyúčtování sdílené elektřiny. Ustanovení § 11 odst. 7 a 10 se použijí obdobně. Sdílí-li společenství elektřinu bezúplatně, je povinno poskytovat členovi společenství údaje o množství sdílené elektřiny za vyhodnocované období, nejvýše však za období 12 měsíců po sobě následujících. Není-li délka vyhodnocovaného období sjednaná, stanoví ji společenství.

§ 27f

Sdílení elektřiny výrobcem elektřiny nebo zákazníkem v jiném předávacím místě a sdílení elektřiny zákazníkovi mimo společenství

(1) Za sdílení elektřiny se považuje rovněž odběr elektřiny výrobcem elektřiny nebo zákazníkem v jiném předávacím místě.

(2) Pro sdílení elektřiny výrobcem elektřiny nebo zákazníkem v jiném předávacím místě a sdílení elektřiny zákazníkovi mimo společenství se ustanovení § 27e odst. 1 až 3 a 5 použijí přiměřeně. Výrobce elektřiny nebo zákazník, který registroval přiřazení předávacího místa výrobce elektřiny nebo zákazníka do skupiny sdílení, je povinen na žádost výrobce elektřiny nebo zákazníka ukončit přiřazení předávacího místa.

(3) Předávací místa výrobce elektřiny nebo zákazníka je možné přiřadit pouze do jedné skupiny sdílení bez ohledu na to, zda se jedná o přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení mimo společenství nebo ve společenství. Nejedná-li se o předávací místa připojená k distribuční soustavě prostřednictvím jedné společné hlavní domovní pojistkové skříně nebo hlavní domovní kabelové skříně, může skupina sdílení zahrnovat nejvýše 11 registračních čísel předávacích míst.“.

80. V § 28 odst. 1 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) uzavřít smlouvu s dynamickým určením ceny elektřiny pro dodávky elektřiny do odběrného místa, je-li vybaveno průběhovým měřením.“.

81. V § 28 odstavec 5 zní:

„(5) Zákazník má právo provozovat v odběrném místě výrobnu elektřiny, je-li propojena s přenosovou soustavou nebo distribuční soustavou a není-li ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny, pouze v případě, že se jedná o výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kW a pro její připojení byla uzavřena smlouva o připojení. Zákazník má dále právo v odběrném místě na základě oznámení provozovateli distribuční soustavy připojit a provozovat výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem do 10,8 kW, pokud záměr připojit výrobnu elektřiny oznámí provozovateli distribuční soustavy na elektronický kontakt určený provozovatelem distribuční soustavy, při připojení výrobny elektřiny splní technické podmínky připojení stanovené provozovatelem distribuční soustavy, splnění těchto podmínek provozovateli distribuční soustavy doloží a provozovatel distribuční soustavy do 30 dnů od oznámení připojení neodmítne z důvodů, pro které je oprávněn odmítnout připojení výrobny elektřiny do distribuční soustavy podle § 25 odst. 10 písm. a). Splní-li zákazník podmínky pro připojení a provozování výrobny elektřiny podle věty druhé, platí, že marným uplynutím doby podle věty druhé se mění obsah závazku ze smlouvy o připojení odběrného místa zákazníka tak, že předmětem závazku ze smlouvy o připojení je také připojení výrobny elektřiny s rezervovaným výkonem ve výši uvedené v oznámení, nejvýše však do hodnoty instalovaného výkonu. Provozovatel distribuční soustavy změnu obsahu závazku ze smlouvy o připojení zákazníkovi bez zbytečného odkladu písemně potvrdí.“.

82. V § 28 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 až 9, které znějí:

„(7) Zákazník je oprávněn sdílet s využitím distribuční nebo přenosové soustavy elektřinu vyrobenou v jím provozované výrobně elektřiny v odběrném místě do jeho odběrného místa nebo do odběrných míst jiných zákazníků.

(8) Zákazník je oprávněn dále sdílet elektřinu vyrobenou v jím provozované výrobně elektřiny jinému zákazníkovi, jestliže mají tito zákazníci předávací místa připojená k distribuční soustavě prostřednictvím jedné společné hlavní domovní pojistkové skříně nebo hlavní domovní kabelové skříně.

(9) Zákazník podle odstavce 5 je oprávněn dodávat obchodníkovi s elektřinou elektřinu vyrobenou v jím provozované výrobně elektřiny.“.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 10.

83. V § 28 odst. 10 se slova „na základě“ nahrazují slovem „podle“.

84. § 29 včetně nadpisu zní:

㤠29

Zranitelná osoba, zranitelný zákazník a určené odběrné místo

(1) Zranitelnou osobou je osoba využívající ve svém bydlišti některé určené zařízení, které nelze provozovat bez nepřetržité dodávky elektřiny, pokud je jeho využívání nezbytné pro zachování základních životních funkcí této osoby. Druhy určených zařízení podle věty první stanoví vláda nařízením jako stanovený prostředek pro terapii nebo stanovený prostředek pro kompenzaci onemocnění.

(2) Zranitelným zákazníkem je

a) zranitelná osoba, která uzavřela smlouvu o dodávce elektřiny nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, nebo
b) zákazník, který uzavřel smlouvu o dodávce elektřiny nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny a v odběrném místě, do kterého dodávku elektřiny sjednal, má bydliště zranitelná osoba.

(3) Určeným odběrným místem se rozumí odběrné místo zranitelného zákazníka, v němž se nachází bydliště zranitelné osoby a které je připojené na hladině nízkého napětí s hodnotou plánovaného ročního odběru elektřiny do 30 MWh včetně.

(4) Zranitelný zákazník uplatňuje svá práva vždy pouze ve vztahu k jednomu určenému odběrnému místu nebo samostatně k více určeným odběrným místům různých zranitelných osob, vždy však v bydlišti zranitelné osoby.

(5) Není-li zranitelná osoba ve vztahu k určenému odběrnému místu zároveň zákazníkem ze smlouvy o dodávce elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, vykonává svoje práva a povinnosti prostřednictvím zákazníka, jenž je k určenému odběrnému místu smluvní stranou smlouvy o dodávce elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, a to podle písemné dohody mezi těmito osobami. Zranitelná osoba nebo zranitelný zákazník doloží tuto dohodu dodavateli elektřiny spolu s potvrzením podle odstavce 6.

(6) Zranitelný zákazník nebo zranitelná osoba je povinna pro přiznání zvláštních práv zranitelného zákazníka (dále jen „zvláštní práva zranitelného zákazníka“) doložit dodavateli elektřiny potvrzení o splnění podmínek pro přiznání zvláštních práv zranitelného zákazníka (dále jen „potvrzení“). V potvrzení vydaném lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je zranitelná osoba v postavení pacienta registrována, nebo lékařem, který dotčený stanovený prostředek zranitelné osobě v postavení pacienta předepsal, lékař osvědčuje splnění podmínek podle odstavce 1. Potvrzení se vydává na dobu nejdéle 2 let.

(7) Potvrzení musí dále obsahovat kontaktní a identifikační údaje zranitelného zákazníka a zranitelné osoby, pokud není zároveň zranitelným zákazníkem, určení prostředku pro terapii nebo pro kompenzaci onemocnění, registrační číslo určeného odběrného místa a bydliště zranitelné osoby, ve kterém se určené odběrné místo nachází, prohlášení, že zranitelný zákazník nebo zranitelná osoba, která není zranitelným zákazníkem,

a) využívá některý z prostředků pro terapii nebo pro kompenzaci onemocnění a
b) má bydliště a zdržuje se v místě, ve kterém se určené odběrné místo nachází.

(8) Nařízení vlády stanoví

a) prostředky pro terapii a prostředky pro kompenzaci onemocnění,
b) další náležitosti potvrzení, jeho vzor a délku platnosti potvrzení,
c) vzor písemné dohody podle odstavce 5.“.

85. Za § 29 se vkládají nové § 29a až 29d, které včetně nadpisů znějí:

㤠29a

Ochrana a zvláštní práva zranitelného zákazníka nebo zranitelné osoby

(1) Zvláštními právy zranitelného zákazníka jsou právo na

a) bezplatné upozornění na neplnění platebních povinností ze smlouvy, jejímž předmětem je dodávka elektřiny, v písemné podobě nejpozději 15 dní před předpokládaným dnem ukončení smlouvy nebo před předpokládaným dnem ukončení nebo přerušení dodávky elektřiny při neoprávněném odběru podle § 51 odst. 1 písm. b),
b) bezplatné adresné upozornění na omezení nebo přerušení dodávky elektřiny z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nebo v jeho ochranném pásmu nejpozději 15 dní předem,
c) bezplatné adresné upozornění na omezení nebo přerušení dodávky elektřiny z důvodu poruchy podle § 25 odst. 3 písm. c) bodu 6,
d) uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny za podmínek podle § 29d odst. 1,
e) zajištění dodávky elektřiny po dobu 3 měsíců za podmínek podle § 29d odst. 3 a
f) bezplatné adresné upozornění na ukončení platnosti potvrzení podle § 29 odst. 6, a to nejméně 2 měsíce před uplynutím platnosti potvrzení.

(2) Dodavatel elektřiny je povinen ve vztahu k určenému odběrnému místu, do kterého dodává elektřinu,

a) plnit vůči zranitelnému zákazníkovi informační povinnosti podle odstavce 1 písm. a) a f),
b) učinit podnět vůči orgánům pomoci v hmotné nouzi, nasvědčují-li jemu známé skutečnosti tomu, že je zranitelný zákazník nebo zranitelná osoba ohrožena hmotnou nouzí v souvislosti s neplněním smluvených platebních povinností za dodávku elektřiny do určeného odběrného místa,
c) učinit podnět vůči Úřadu práce – krajské pobočce nebo pobočce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) za účelem provedení šetření v místě nebo poskytnutí krizové pomoci zranitelné osobě v případě, kdy zranitelnému zákazníkovi hrozí přerušení nebo ukončení dodávky elektřiny do určeného odběrného místa z důvodu neoprávněného odběru podle § 51 odst. 1 písm. b),
d) zdržet se ukončení smlouvy, podle níž dodává elektřinu do určeného odběrného místa, nebo ukončení nebo přerušení dodávky elektřiny do doby, než obdrží informaci o vyřízení svého podnětu podle písmene c), nejdéle však do 30 dnů od učinění takového podnětu.

(3) Provozovatel distribuční soustavy je povinen vůči zranitelnému zákazníkovi plnit ve vztahu k určenému odběrnému místu, které je připojeno k jeho distribuční soustavě, informační povinnosti podle odstavce 1 písm. b) a c).

(4) Je-li zranitelnou osobou jiná osoba než zranitelný zákazník, plní dodavatel elektřiny povinnosti týkající se zranitelné osoby vůči zákazníkovi, se kterým má uzavřenu smlouvu na dodávku elektřiny do určeného odběrného místa, a provozovatel distribuční soustavy plní povinnosti týkající se zranitelné osoby vůči zákazníkovi, do jehož určeného odběrného místa poskytuje službu distribuční soustavy.

§ 29b

Povinnosti zranitelného zákazníka

(1) Zranitelný zákazník je povinen sdělit určené odběrné místo a potvrzením doložit splnění podmínek pro přiznání zvláštních práv zranitelného zákazníka

a) dodavateli elektřiny, který dodává elektřinu do určeného odběrného místa,
b) dodavateli elektřiny při sjednávání smlouvy o dodávce elektřiny nebo o sdružených službách dodávky elektřiny, nebo
c) dodavateli elektřiny při zahájení dodávky podle § 29d odst. 3.

(2) Zranitelný zákazník je dále povinen bezodkladně sdělit dodavateli elektřiny, který dodává elektřinu do určeného odběrného místa, všechny okolnosti, které mají vliv na podmínky pro přiznání zvláštních práv zranitelného zákazníka.

§ 29c

Evidence a předávání údajů o zranitelném zákazníkovi nebo zranitelné osobě

(1) Dodavatel elektřiny vede pro účely plnění povinností na ochranu zranitelného zákazníka evidenci údajů o zranitelném zákazníkovi nebo zranitelné osobě, ve které eviduje

a) datum oznámení nebo zjištění splnění podmínek pro přiznání zvláštních práv zranitelného zákazníka,
b) kontaktní a identifikační údaje zranitelného zákazníka nebo zranitelné osoby, pokud není zároveň zranitelným zákazníkem,
c) obdržená potvrzení a dohody podle § 29 odst. 5 a 6,
d) určená odběrná místa, do kterých realizuje dodávku elektřiny,
e) datum, ke kterému zranitelný zákazník nebo zranitelná osoba přestala splňovat podmínky pro přiznání zvláštních práv zranitelného zákazníka, a datum, kdy se dozvěděl o této skutečnosti.

(2) Dodavatel elektřiny předává provozovateli distribuční soustavy zprávu o tom, že došlo k určení odběrného místa. Tato zpráva dále obsahuje kontaktní a identifikační údaje zranitelného zákazníka a zranitelné osoby, pokud není zároveň zranitelným zákazníkem.

(3) Provozovatel distribuční soustavy vede evidenci určených odběrných míst, která jsou připojena do jeho soustavy. Provozovatel distribuční soustavy dále v evidenci vede identifikační a kontaktní údaje zranitelných zákazníků a zranitelných osob.

(4) Provozovatel distribuční soustavy předává elektronicky operátorovi trhu identifikaci určených odběrných míst.

(5) Provozovatel distribuční soustavy a operátor trhu předávají v nezbytném rozsahu dodavateli elektřiny údaje o dodávce elektřiny v určeném odběrném místě pro účely ověřování splnění podmínky podle § 29 odst. 3.

§ 29d

Bezpečnost dodávky elektřiny zranitelnému zákazníkovi

(1) Pokud zranitelný zákazník, který nemá zajištěnu dodávku elektřiny do určeného odběrného místa, požádá obchodníka s elektřinou, který je dodavatelem poslední instance uvnitř vymezeného území držitele licence na distribuci elektřiny podle § 12a odst. 1, ve kterém se toto určené odběrné místo nachází, o zajištění dodávek elektřiny a zároveň doloží splnění podmínek podle § 29, je tento obchodník s elektřinou povinen se zranitelným zákazníkem bez zbytečného odkladu sjednat smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny do určeného odběrného místa za podmínek zveřejněných obchodníkem s elektřinou podle § 11a odst. 1 pro dodávky elektřiny na dobu neurčitou.

(2) Je-li zranitelný zákazník v prodlení s úhradou jakékoliv platby za dodávku elektřiny nebo související službu v elektroenergetice nebo má-li se jednat o zajištění dodávky elektřiny do určeného odběrného místa, u kterého existuje dluh za dodávku elektřiny nebo související službu v elektroenergetice, může obchodník s elektřinou před uzavřením smlouvy podle odstavce 1 požadovat poskytnutí přiměřené jistoty.

(3) Obchodník s elektřinou, který je dodavatelem poslední instance uvnitř vymezeného území držitele licence na distribuci elektřiny podle § 12a odst. 1, je povinen dodávat po dobu 3 měsíců elektřinu zranitelnému zákazníkovi do určeného odběrného místa uvnitř dotčeného vymezeného území, pokud ve vztahu k určenému odběrnému místu došlo k ukončení smlouvy o dodávce elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s předchozím dodavatelem elektřiny a zranitelný zákazník nemá zajištěnu navazující dodávku elektřiny do určeného odběrného místa.

(4) Povinnost podle odstavce 3 vzniká dnem, kdy operátor trhu oznámí obchodníkovi s elektřinou s povinností dodávky elektřiny podle odstavce 3 registrační číslo určeného odběrného místa. Zranitelný zákazník doloží obchodníkovi s elektřinou splnění podmínek podle § 29 bez zbytečného odkladu po zahájení dodávky, nejpozději však do 30 dnů od zahájení dodávky elektřiny, jinak povinnost dodávky elektřiny do určeného odběrného místa podle odstavce 3 zaniká.

(5) Provozovatel distribuční soustavy je povinen předat bez zbytečného odkladu obchodníkovi s elektřinou s povinností dodávky elektřiny podle odstavce 3 kontaktní a identifikační údaje zákazníka a další údaje o určeném odběrném místě, které jsou potřebné pro zahájení dodávky elektřiny nebo převzetí odpovědnosti za odchylku, a to včetně identifikačních a kontaktních údajů zranitelné osoby, pokud se liší od osoby zákazníka. Dodávka elektřiny podle odstavce 3 zahrnuje rovněž související službu v elektroenergetice. To neplatí v případě, že zákazník uzavřel smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy podle § 50 odst. 6.

(6) Zranitelný zákazník je povinen obchodníkovi s elektřinou hradit zálohy a cenu za dodávku elektřiny a související službu v elektroenergetice podle odstavce 3, které obchodník s elektřinou spolu s cenou a dalšími podmínkami dodávky zákazníkovi oznámí bez zbytečného odkladu po zahájení této dodávky.“.

86. V § 30 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) až h), která znějí:

„f) na poskytnutí dat a informací od datového centra pro jiného účastníka trhu s elektřinou, se kterým se dohodl na zajištění povinnosti předávání údajů datovému centru,
g) na naměřené a vyhodnocené údaje o dodávkách a odběrech elektřiny a naměřené a vyhodnocené údaje o dodávkách a odběrech elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny v předávacích místech přiřazených do skupiny sdílení, ve kterých zajišťuje dodávku elektřiny podle smlouvy o dodávce elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, od datového centra,
h) na informaci o způsobu alokace sdílené elektřiny do předávacích míst přiřazených do skupiny sdílení, ve kterých zajišťuje dodávku elektřiny, souhrnnou informaci o způsobu alokace sdílené elektřiny a hodnoty odběrů a dodávek elektřiny zákazníků a výrobců elektřiny s předávacími místy přiřazenými do stejné skupiny sdílení a informaci o průběhu výroby elektřiny a technických parametrech výrobny elektřiny, z níž je elektřina sdílena, od datového centra.“.

87. V § 30 odst. 2 písmeno n) zní:

„n) uvádět pravdivé a úplné informace při provádění úkonů prostřednictvím informačního systému operátora trhu, které jsou nezbytné k uskutečnění volby nebo změny dodavatele elektřiny nebo jinak souvisí s plněním závazku ze smlouvy o dodávce elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny,“.

88. V § 30 odst. 2 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní:

„o) hradit provozovateli distribuční soustavy cenu za provoz nesíťové infrastruktury, zajišťuje-li dodávku elektřiny do předávacích míst zákazníků podle smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny,“.

89. V § 30 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena q) a r), která znějí:

„q) uzavřít smlouvu s jiným účastníkem trhu s elektřinou, se kterým má uzavřenou smlouvu o dodávce elektřiny nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, o zajištění jeho povinnosti předávání údajů datovému centru, pokud jej takový účastník trhu s elektřinou o zajištění jeho povinnosti za podmínek tohoto zákona požádá,
r) uvádět pravdivé a úplné informace při provádění úkonů prostřednictvím informačního systému datového centra, pokud jsou prováděny za jiného účastníka trhu s elektřinou, se kterým uzavřel smlouvu o dodávce elektřiny nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny.“.

90. V § 30 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Obchodník s elektřinou, který dodává elektřinu do nejméně 200 000 odběrných míst zákazníků, je povinen nabízet dodávku elektřiny s dynamickým určením ceny a uzavřít smlouvu s dynamickým určením ceny elektřiny s každým zákazníkem, který jej o to požádá a jehož odběrné místo je vybaveno průběhovým měřením.“.

91. § 31 včetně nadpisu zní:

㤠31

Bezpečnostní standard pro zásoby čerstvého jaderného paliva

(1) Provozovatel jaderné elektrárny je povinen udržovat zásobu čerstvého jaderného paliva, která umožní při výpadku plánované dodávky čerstvého jaderného paliva provoz každého jaderného reaktoru po dobu nejméně následujících 36 měsíců.

(2) Má-li provozovatel jaderné elektrárny prokazatelně zajištěnou možnost dodání náhradního čerstvého jaderného paliva, které odpovídá charakteristikám obvykle používaného čerstvého jaderného paliva v jaderné elektrárně a současně vyhovuje požadavkům na takové palivo stanoveným atomovým zákonem, s termínem dodávky do 15 měsíců, zkracuje se doba podle odstavce 1 na 18 měsíců.

(3) Provozovatel jaderné elektrárny není povinen postupovat podle odstavců 1 a 2, pokud stanovené požadavky nelze splnit z důvodů, které nejsou na straně provozovatele jaderné elektrárny nebo které provozovatel jaderné elektrárny nemohl odvrátit ani při vynaložení veškeré péče, která je rozumně proveditelná. Tyto důvody je provozovatel jaderné elektrárny povinen neprodleně oznámit ministerstvu. V takovém případě může ministerstvo rozhodnutím uložit opatření k zajištění náhradního plnění požadavků podle odstavců 1 a 2 a provozovatel jaderné elektrárny je povinen postupovat podle uloženého opatření.

(4) Provozovatel jaderné elektrárny oznamuje do 31. prosince ministerstvu plnění povinnosti podle odstavce 1 nebo 2.

(5) Oznámení podle odstavce 4 musí obsahovat

a) plány výměny jaderného paliva v jaderném reaktoru a jeho plánovaného zajištění na období nejméně 36 měsíců od 1. ledna roku následujícího po oznámení, jde-li o případ podle odstavce 1,
b) plány výměny jaderného paliva v jaderném reaktoru a jeho plánovaného zajištění na období nejméně 18 měsíců od 1. ledna roku následujícího po oznámení a doklad prokazující možnost dodání náhradního čerstvého jaderného paliva, pokud provozovatel splňuje podmínky podle odstavce 2.“.

92. V § 49 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

„(8) Každý, kdo hodlá využít právo na sdílení elektřiny, má právo na instalaci průběhového měření provozovatelem distribuční soustavy ve lhůtě 3 měsíců ode dne podání žádosti. Provozovatel distribuční soustavy na svůj náklad zajišťuje instalaci průběhového měření, jeho udržování a pravidelné ověřování správnosti měření, jestliže jde o odběrné místo bez výrobny elektřiny nebo odběrné místo s výrobnou elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kW. Ustanovení odstavce 2 platí obdobně.“.
Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 9 a 10.

93. V § 50 odst. 1 písm. c) se slova „ , ne delší než 3 měsíce, která začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi, jedná-li se o smlouvu na dobu neurčitou“ zrušují.

94. V § 50 odst. 2 se slova „ne delší než 3 měsíce, která začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi, jedná-li se o smlouvu na dobu neurčitou“ zrušují.

95. V § 57 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) zřizovat a provozovat zařízení na úpravu složení plynů.“.

96. V § 57 odst. 2 se za slova „za jednorázovou náhradu“ vkládají slova „ve výši ceny zjištěné podle oceňovacího předpisu47), pokud se strany nedohodnou jinak“.

97. V § 57 odstavec 9 zní:

„(9) Výrobce plynu, který provozuje výrobnu plynu, je povinen provozovateli plynárenského zařízení, k němuž je jím provozovaná výrobna připojena, umožnit v prostoru výrobny plynu instalaci nezbytných zařízení pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu distribuční soustavy, a to včetně zařízení potřebných pro úpravu složení plynu.“.

98. V § 58 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k) zřizovat a provozovat zařízení na úpravu složení plynů.“.

99. V § 58 odst. 2 se za slova „za jednorázovou náhradu“ vkládají slova „ve výši ceny zjištěné podle oceňovacího předpisu47), pokud se strany nedohodnou jinak“.

100. V § 58 odst. 9 se na konci písmene e) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

101. V § 59 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:

„m) zřizovat a provozovat zařízení na úpravu složení plynů.“.

102. V § 59 odst. 2 se za slova „za jednorázovou náhradu“ vkládají slova „ve výši ceny zjištěné podle oceňovacího předpisu47), pokud se strany nedohodnou jinak“.

103. V § 59 odst. 9 se na konci písmene e) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

104. V § 59 odst. 11 se slova „výrobnu biometanu“ nahrazují slovy „výrobnu plynu z obnovitelných zdrojů energie,“, slova „výrobna biometanu“ se nahrazují slovy „výrobna plynu z obnovitelných zdrojů energie“, za slova „odkupu těžebního plynovodu“ se vkládají slova „a souvisejících technologických objektů“, slova „výrobce plynu nezadal zhotovení těžebního plynovodu v zadávacím řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek nebo“ se zrušují a slovo „zřízen“ se nahrazuje slovy „nebo související technologické objekty zřízeny“.

105. V § 60 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j) zřizovat a provozovat zařízení na úpravu složení plynů.“.

106. V § 60 odst. 2 se za slova „za jednorázovou náhradu“ vkládají slova „ve výši ceny zjištěné podle oceňovacího předpisu47), pokud se strany nedohodnou jinak“.

107. V § 61 odst. 2 písmeno p) zní:

„p) uvádět pravdivé a úplné informace při provádění úkonů prostřednictvím informačního systému operátora trhu, které jsou nezbytné k uskutečnění volby nebo změny dodavatele plynu nebo jinak souvisí s plněním závazku ze smlouvy o dodávce plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky plynu.“.

108. V § 62 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „na základě“ nahrazují slovem „podle“.

109. V § 72 odst. 1 písm. c) se slova „ , ne delší než 3 měsíce, která začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi, jedná-li se o smlouvu na dobu neurčitou, se zákazníkem, jehož roční odběr plynu v jednom odběrném místě nepřesahuje 4 200 MWh“ zrušují.

110. V § 73d odst. 4 písmena a) a b) znějí:

„a) jsou provozovatelé zásobníků plynu přímo připojených k přepravní soustavě povinni těžit plyn uložený účastníky trhu s plynem, a to minimálně ve výši určené provozovatelem přepravní soustavy, maximálně však ve výši technicky dostupného těžebního výkonu,
b) je účastník trhu s plynem, který uzavřel smlouvu o uskladňování plynu v zásobníku plynu přímo připojeném k přepravní soustavě, povinen strpět navýšení těžby plynu ve výši stanovené provozovatelem zásobníku plynu podle odstavce 5,“.

111. V § 73d odstavec 5 zní:

„(5) Při těžbě plynu podle odstavce 4 písm. a) provozovatel zásobníku plynu navýší údaj v oznámení o těžbě plynu účastníků trhu s plynem poměrně o množství plynu stanovené jako součin minimálního procenta těžby plynu a objemu plynu uskladněného účastníkem trhu s plynem, od kterého se odečte množství plynu uvedené v oznámení o těžbě plynu účastníka trhu s plynem. Minimální procento těžby plynu provozovatel zásobníku stanoví jako rozdíl mezi minimální výší těžby plynu určené provozovatelem přepravní soustavy a sumou oznámení o těžbě plynu účastníků trhu s plynem, vydělený rozdílem celkového objemu plynu uskladněného v zásobníku plynu účastníky trhu s plynem v rozhodný plynárenský den a sumou oznámení o těžbě plynu účastníků trhu s plynem v rozhodný plynárenský den. Pokud účastník trhu s plynem nepodal v rozhodný plynárenský den oznámení o těžbě plynu účastníka trhu s plynem, má se za to, že oznámení o těžbě plynu účastníka trhu s plynem bylo podáno s nulovou hodnotou. Při těžbě plynu podle odstavce 4 písm. a) se do skončení skladovacího roku, v jehož průběhu byl mimořádný stav nouze vyhlášen, ustanovení § 60c a § 60d odst. 3 nepoužijí.“.

112. V § 73h odstavce 6 a 7 znějí:

„(6) V případě, že po ukončení stavu nouze vyhlášeném provozovatelem přepravní soustavy pro celou plynárenskou soustavu nebo po zrušení mimořádného stavu nouze, není-li současně vyhlášen stav nouze, dojde ke zvýšení nákladů dodavatele plynu na pořízení plynu ve srovnání se stavem před vyhlášením stavu nouze nebo mimořádného stavu nouze, je dodavatel plynu povinen vyvinout maximální úsilí k zajištění plynu a učinit i další kroky tak, aby mohl i nadále dodávat svým zákazníkům plyn za ceny se zákazníky sjednané. Není-li takový postup objektivně možný, je dodavatel plynu oprávněn do jednoho měsíce po ukončení stavu nouze vyhlášeném provozovatelem přepravní soustavy pro celou plynárenskou soustavu nebo po zrušení mimořádného stavu nouze, není-li současně vyhlášen stav nouze, oznámit zvýšení ceny za dodávku plynu sjednanou se zákazníkem tak, aby zvýšení ceny dodávky plynu zohledňovalo nejvýše zvýšení nákladů dodavatele plynu na pořízení plynu.

(7) Zvýšení ceny za dodávku plynu podle odstavce 6 je dodavatel plynu povinen prokazatelně a adresně oznámit zákazníkovi nejpozději třicátý den přede dnem její účinnosti. Součástí oznámení je poučení o právu druhé smluvní strany odmítnout změny a vypovědět závazek ze smlouvy bez postihu podle odstavce 9. Dodavatel plynu je dále povinen doložit zvýšení nákladů dodavatele plynu na pořízení plynu a způsob zohlednění změny nákladů na koupi plynu ve zvýšených cenách za dodávku plynu Energetickému regulačnímu úřadu, a to nejpozději do 3 dnů od oznámení zvýšení ceny za dodávku plynu prvnímu zákazníkovi.“.

113. V § 76 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Dodavatel tepelné energie, který není držitelem licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, je povinen poskytovat vyúčtování dodávky tepelné energie; pro stanovení délky zúčtovacího období a termín poskytnutí vyúčtování dodávky tepelné energie se ustanovení § 11 odst. 11 použije obdobně.“.

114. V § 76 odst. 7 se za slova „za jednorázovou náhradu“ vkládají slova „ve výši ceny zjištěné podle oceňovacího předpisu47), pokud se strany nedohodnou jinak“.

115. V § 76 se na konci odstavce 9 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) poskytnout provozovateli distribuční soustavy, na jehož vymezeném území vyrábí tepelnou energii, údaje vyžádané provozovatelem distribuční soustavy nezbytné pro vyhodnocení potenciálu tepelných zařízení pro poskytování flexibility pro zajištění služby distribuční soustavy.“.

116. V § 90 odst. 1 písm. e) se slova „ , k) nebo v § 28 odst. 7“ nahrazují slovy „nebo k)“.

117. V § 90 odst. 1 písm. v) se za slovo „nemovitosti“ vkládají slova „poruší povinnost podle § 28 odst. 10 nebo“.

118. V § 90 odst. 1 se na konci písmene z) slovo „nebo“ zrušuje.

119. V § 90 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno ab), které zní:

„ab) jako účastník trhu s elektřinou nebo plynem, který odebíral elektřinu nebo plyn za stanovenou cenu v určeném období, nezpracoval zprávu podle § 96e odst. 3 nebo ji nepodal ministerstvu podle § 96e odst. 3.“.

120. V § 90 odst. 1 se na konci písmene aa) slovo „nebo“ zrušuje.

121. V § 90 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno ac), které zní:

„ac) v rozporu s § 27f odst. 2 neukončí přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení.“.

122. V § 90 odst. 4 větě první se za slova „a) až y)“ vkládají slova „nebo ab)“.

123. V § 90 odst. 4 větě první se slova „nebo ab)“ nahrazují slovy „ , ab) nebo ac)“.

124. V § 91 odst. 1 písm. c) se za číslo „4“ vkládají slova „nebo 9“.

125. V § 91 odst. 1 písm. n) se za slovo „rozdíl“ vkládají slova „nebo nevrátí ve stanoveném termínu poskytnuté zálohové platby“.

126. V § 91 odst. 1 se na konci písmene n) slovo „nebo“ zrušuje.

127. V § 91 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) až r), která znějí:

„p) neposkytne vyúčtování dodávky elektřiny nebo plynu nebo související služby v elektroenergetice nebo plynárenství v termínu podle § 11 odst. 10, neposkytne vyúčtování dodávky tepelné energie v termínu podle § 11 odst. 11 nebo nenabízí zákazníkům možnost bezplatného poskytování vyúčtování dodávek energie a souvisejících služeb v elektronické podobě podle § 11 odst. 12,
q) neposkytne spotřebiteli informace o způsobu dynamického určení ceny elektřiny nebo plynu nebo jej nepoučí podle § 11ca odst. 1, nebo
r) dodává elektřinu nebo plyn před nabytím účinnosti smlouvy v rozporu s § 11ca odst. 3.“.

128. V § 91 odst. 2 se na konci písmene i) slovo „nebo“ zrušuje.

129. V § 91 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) až n), která znějí:

„k) nehradí cenu za činnost nesíťové infrastruktury podle § 23 odst. 3 písm. t),
l) nesplní povinnost podle § 29a odst. 2 písm. a),
m) neučiní podnět podle § 29a odst. 2 písm. b) nebo c), nebo
n) nezdrží se ukončení smlouvy podle § 29a odst. 2 písm. d).“.

130. V § 91 odst. 2 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní:

„l) v rozporu s § 27f odst. 2 neukončí přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení,“.

Dosavadní písmena l) až n) se označují jako písmena m) až o).

131. V § 91 odst. 3 písm. j) se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

132. V § 91 odst. 3 se na konci písmene l) slovo „nebo“ zrušuje.

133. V § 91 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno n), které zní:

„n) nehradí cenu za činnost datového centra podle § 24 odst. 11 písm. d).“.

134. V § 91 odst. 4 písm. p) se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

135. V § 91 odst. 4 se na konci písmene q) slovo „nebo“ zrušuje.

136. V § 91 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) až v), která znějí:

„s) nezveřejní informace podle § 25 odst. 11 písm. m),
t) v případě, že se jedná o provozovatele regionální distribuční soustavy, nehradí cenu za činnost datového centra podle § 25 odst. 11 písm. n),
u) nesplní povinnost podle § 29a odst. 3, nebo
v) nepředá údaje podle § 29d odst. 5.“.

137. V § 91 odst. 5 se na konci písmene k) slovo „nebo“ zrušuje.

138. V § 91 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až s), která znějí:

„m) nesplní povinnost podle § 29a odst. 2 písm. a),
n) neučiní podnět podle § 29a odst. 2 písm. b) nebo c),
o) nezdrží se ukončení smlouvy podle § 29a odst. 2 písm. d),
p) nesdělí všechny rozhodné údaje podle § 29c odst. 6,
q) nesjedná smlouvu podle § 29d odst. 1,
r) jako dodavatel poslední instance nedodává elektřinu zranitelnému zákazníkovi podle § 29d odst. 3, nebo
s) nenabízí dodávku elektřiny s dynamickým určením ceny elektřiny nebo neuzavře smlouvu s dynamickým určením ceny elektřiny podle § 30 odst. 3.“.

139. V § 91 odst. 14 se na konci písmene d) doplňuje slovo „nebo“.

140. V § 91 se za odstavec 14 vkládá nový odstavec 15, který zní:

„(15) Držitel licence na činnost datového centra se dopustí přestupku tím, že

a) se v rozporu s § 27a vedoucím zaměstnancem v řídící působnosti představenstva nebo jeho členů stane osoba, která je současně členem statutárního orgánu nebo dozorčí rady nebo zaměstnancem jiného držitele licence podle tohoto zákona než toho, kdo je akcionářem datového centra,
b) poruší povinnost podle § 27c odst. 2, nebo
c) poruší povinnost podle § 27d odst. 2.“.

Dosavadní odstavec 15 se označuje jako odstavec 16.

141. V § 91 odst. 16 písm. c) se za text „n)“ vkládají slova „ , p) až r)“.

142. V § 91 se na konci textu odstavce 16 doplňují slova „nebo 15“.

143. V § 91a odst. 1 písm. i) se slova „ , k) nebo odst. 7“ nahrazují slovy „nebo k)“.

144. V § 91a odst. 1 písm. z) se za slovo „nemovitosti“ vkládají slova „poruší povinnost podle § 28 odst. 10 nebo“.

145. V § 91a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena aa) a ab), která znějí:

„aa) v rozporu s § 27 odst. 2 použije označení „elektroenergetické datové centrum“ nebo v rozporu s § 20b odst. 4 použije označení „energetické společenství“ nebo „společenství pro obnovitelné zdroje“, nebo
ab) jako účastník trhu s elektřinou nebo plynem, který odebíral elektřinu nebo plyn za stanovenou cenu v určeném období, nezpracoval zprávu podle § 96e odst. 3 nebo ji nepodal ministerstvu podle § 96e odst. 3.“.

146. V § 91a odst. 1 se na konci písmene aa) slovo „nebo“ zrušuje.

147. V § 91a odst. 1 se na konci písmene ab) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno ac), které zní:

„ac) v rozporu s § 27f odst. 2 neukončí přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení.“.

148. V § 91a odst. 4 písm. c) se slova „nevyúčtuje dodávku tepelné energie“ nahrazují slovy „neposkytne vyúčtování dodávky tepelné energie v termínu“.

149. V § 91a se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

„(8) Právnická osoba, která je energetickým společenstvím nebo společenstvím pro obnovitelné zdroje, se dopustí přestupku tím, že

a) nevede seznam podle § 20b odst. 7,
b) rozdělí zisk nebo jiné vlastní zdroje v rozporu s § 20b odst. 8 nebo 9, nebo
c) poruší některou z oznamovacích povinností podle § 20e.“.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

150. V § 91a odst. 8 se na konci písmene b) slovo „nebo“ zrušuje.

151. V § 91a se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

„d) v rozporu s § 27e odst. 3 neukončí přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení, nebo
e) v rozporu s § 27e odst. 6 neposkytne členovi společenství vyúčtování nebo informace o vyúčtování sdílené elektřiny nebo údaje o množství sdílené elektřiny.“.

152. V § 91a odst. 9 se slova „a 7“ nahrazují slovy „ , 7 nebo 8“.

153. V § 95j odst. 1 písm. b) se číslo „3“ nahrazuje číslem „6“.

154. V § 95k se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Nevznikla-li poplatníku odvodu z nadměrných příjmů ve druhém odvodovém období povinnost k úhradě odvodu, sdělí tuto skutečnost správci daně ve lhůtě pro podání vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů.“.

155. V § 96 odst. 2 se za větu druhou vkládá věta „Lhůta pro vydání rozhodnutí ve sporu o připojení nebo přístup výrobny elektřiny k přenosové soustavě, přepravní soustavě nebo distribuční soustavě činí 3 měsíce, ve zvláště složitých případech 6 měsíců.“.

156. V § 96 se doplňuje odstavec 13, který zní:

„(13) Při zřizování věcného břemene umožňujícího využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v tomto zákoně se nepřihlíží k rozsahu ochranného pásma a bezpečnostního pásma zřizované stavby.“.

157. Za § 96b se vkládá nový § 96ba, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 58 zní:

㤠96ba

Výjimky z požadavků na připojení výroben elektřiny k elektrizační soustavě

(1) Energetický regulační úřad rozhoduje za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím kodex sítě pro požadavky na připojení výroben elektřiny k elektrizační soustavě58) (dále jen „Nařízení o kodexu sítě pro připojení výroben elektřiny“) o žádosti výrobce elektřiny, provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy o udělení výjimky z požadavků na připojení výroben elektřiny stanovených Nařízením o kodexu sítě pro připojení výroben elektřiny.

(2) Energetický regulační úřad může stanovit výjimku z požadavků na připojení výroben elektřiny stanovených Nařízením o kodexu sítě pro připojení výroben elektřiny a dobu její platnosti opatřením obecné povahy. Stanoví-li Energetický regulační úřad výjimku z požadavků na připojení výroben elektřiny podle věty první a je-li to účelné, může rovněž stanovit, jaké požadavky na připojení výroben elektřiny k elektrizační soustavě se použijí místo požadavků, pro které stanovil výjimku z požadavků na připojení výroben elektřiny stanovených Nařízení o kodexu sítě pro připojení výroben elektřiny.

(3) Současně s návrhem opatření obecné povahy podle odstavce 2 zveřejní Energetický regulační úřad analýzu nákladů a přínosů zpracovanou podle článku 39 Nařízení o kodexu sítě pro připojení výroben elektřiny.

(4) Vede-li Energetický regulační úřad řízení o žádosti o udělení výjimky z požadavků na připojení výroben elektřiny podle odstavce 1 a v téže věci stanovil Energetický regulační úřad výjimku opatřením obecné povahy, řízení o žádosti zastaví.

(5) Pokud pominuly nebo se změnily důvody pro stanovení výjimek opatřením obecné povahy podle odstavce 2, Energetický regulační úřad opatření obecné povahy změní nebo zruší.


58) Nařízení Komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě.“.

158. V § 96c se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně v případech, kdy Komise rozhodla o tom, že opatření obecné povahy vydané Energetickým regulačním úřadem je v rozporu s předpisem Evropské unie nebo kdy Komise nebo Agentura vydala v případech stanovených předpisem Evropské unie doporučení ke zrušení nebo změně rozhodnutí nebo opatření obecné povahy vydané Energetickým regulačním úřadem.“.

159. V § 96e odst. 3 se za větu první vkládá věta „Účastník trhu s elektřinou nebo plynem, který odebíral elektřinu nebo plyn za stanovenou cenu, je povinen po uplynutí období podle věty první zpracovat zprávu o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu a ve lhůtě stanovené nařízením vlády ji podat ministerstvu.“.

160. V § 96e se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Účastník trhu s elektřinou nebo plynem, kterému vznikla povinnost odvodu nadměrného majetkového prospěchu nebo neoprávněného majetkového prospěchu, je povinen uhradit penále ve výši 0,1 % denně z odvodu od splatnosti odvodu podle odstavce 3 nebo uložení povinnosti odvodu podle odstavce 5 až do doby úhrady odvodu do státního rozpočtu.“.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

161. V § 97 odst. 6 se slova „podle § 19f odst. 3“ nahrazují slovy „nebo neuhradí operátorovi trhu všechny poskytnuté zálohové platby, pokud mu vznikla povinnost vrátit poskytnuté zálohové platby“.

162. V § 97a odst. 1 se za slovo „trhu“ vkládají slova „ , Řádu datového centra“.

163. Za § 97a se vkládá nový § 97b, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 62 zní:

㤠97b

Věcná břemena k nemovitostem ve vlastnictví státu, státní příspěvkové organizace, státního fondu a státního podniku

(1) Držiteli licence provozujícímu příslušnou soustavu nebo zařízení v elektroenergetice vzniká právní mocí povolení záměru umožňujícího umístit příslušnou soustavu nebo zařízení na nemovitostech ve vlastnictví České republiky, státní příspěvkové organizace, státního fondu nebo státního podniku ve veřejném zájmu věcné břemeno v nezbytném rozsahu podle příslušné technické normy62) opravňující

a) zřizovat a provozovat příslušnou soustavu nebo zařízení, přetínat tyto nemovitosti vodiči a umísťovat v nich vedení nebo zařízení, jakož i souvisejících staveb a zařízení,
b) zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření, zabezpečování a automatizaci provozu příslušné soustavy a k přenosu informací pro činnost výpočetní techniky a informačních systémů.

(2) Návrh na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí po dokončení stavby příslušné soustavy nebo zařízení podává oprávněný z věcného břemene.

(3) Za zřízení věcného břemene podle odstavce 1 poskytne oprávněný z věcného břemene vlastníkovi nemovitosti jednorázovou náhradu až ve výši ceny zjištěné podle oceňovacího předpisu47), pokud jej o to vlastník nemovitosti požádá.

(4) Žádost podle odstavce 3 musí být podána do 3 let ode dne, kdy byla dokončena stavba příslušné soustavy nebo zařízení na nemovitosti, jinak nárok zaniká. Oprávněný z věcného břemene zajistí odhad, který stanoví výši náhrady za věcné břemeno, kterou oprávněný z věcného břemene uhradí vlastníkovi nemovitosti do 6 měsíců od podání žádosti.

(5) Věcné břemeno zaniká uplynutím 5 let od jeho vzniku, pokud nedojde k zahájení stavby na nemovitosti, a dále v případě trvalého odstranění příslušné soustavy nebo zařízení z nemovitosti. Oprávněný z věcného břemene zajistí bez zbytečného odkladu výmaz věcného břemene z katastru nemovitostí.


62) ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.“.

164. V § 98a odst. 1 písm. a) se za slova „druhy měřicích zařízení,“ vkládají slova „a typy průběhového měření při sdílení elektřiny,“ a za slova „údaje z měření“ se vkládají slova „a rozsah a podmínky přístupu k údajům z měření“.

165. V § 98a odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a Řádu datového centra“.

166. V § 98a odst. 2 písm. f) se slova „postup stanovení hodnoty těžebního plynovodu při jeho odkupu provozovatelem distribuční soustavy,“ zrušují.

167. V § 98a odst. 2 písm. g) se za slovo „soustavě,“ vkládají slova „včetně podmínek sjednávání připojení výroben elektřiny s možností omezení využití rezervovaného výkonu bez náhrady za takové omezení,“ a slovo „biometanu“ se nahrazuje slovem „plynu“.

168. V § 98a odst. 2 písm. h) bodu 4 se za slova „údajů pro“ vkládají slova „vyhodnocování sdílené elektřiny,“.

169. V § 98a odst. 2 písm. h) se na konci textu bodu 4 doplňují slova „a postupy pro zohlednění sdílené elektřiny“.

170. V § 98a odst. 2 písm. h) bod 13 zní:

„13. *rozsah údajů a informací zveřejňovaných, poskytovaných nebo zpřístupňovaných operátorem trhu a datovým centrem,“.

171. V § 98a odst. 2 se na konci písmene h) doplňují body 16 až 19, které znějí:

16. podmínky, termíny a postup registrace přiřazení a ukončení přiřazení registračních čísel předávacích míst do skupiny sdílení, postup vytváření skupiny sdílení a počet předávacích míst ve skupině sdílení nebo územní vymezení skupiny sdílení,
17. způsoby alokace sdílené elektřiny,
18. rozsah, termíny a postup předávání údajů o zranitelném zákazníkovi, zranitelné osobě a dále údajů pro vyhodnocení splnění podmínky hodnoty odběru elektřiny pro stanovení určeného odběrného místa zranitelného zákazníka,
19. rozsah poskytovaných informací o způsobu dynamického určení ceny elektřiny nebo jiného určení ceny závislého na změnách ceny elektřiny na organizovaných trzích s elektřinou a výhodách a rizicích spojených s uzavřením smlouvy s takovým určením ceny,“.
 

172. V § 98a odst. 2 písm. i) bod 6 zní:

„6. postup provozovatele zásobníku plynu při prodeji neoprávněně uskladněného plynu,“.
 

173. V § 98a odst. 2 se na konci písmene i) doplňuje bod 19, který zní:

„19. rozsah poskytovaných informací o způsobu dynamického určení ceny plynu nebo jiného určení ceny závislého na změnách ceny plynu na organizovaných trzích s plynem a výhodách a rizicích spojených s uzavřením smlouvy s takovým určením ceny,“.
 

174. V § 98a odst. 2 písm. j) se slova „rozsah, náležitosti a termíny“ nahrazují slovy „rozsah a náležitosti“.

175. V § 98a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:

„p) podmínky pro zřizování a provozování zařízení na úpravu složení plynu.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Rozhodnutí, souhlasy a ostatní správní úkony vydané ve vztahu k odběrným plynovým zařízením a přímým plynovodům a k zařízením pro přepravu, distribuci nebo skladování zemního plynu podle předchozích právních předpisů se považují za rozhodnutí, souhlasy a ostatní správní úkony vydané ve vztahu k příslušným zařízením pro přepravu, distribuci nebo skladování plynu podle § 2 odst. 2 písm. b) bodu 8 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Oprávnění k cizím nemovitým věcem zřizovat, provozovat či udržovat odběrná plynová zařízení, přímé plynovody, zařízení pro přepravu, distribuci nebo skladování zemního plynu zřízená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za oprávnění k cizím nemovitým věcem zřizovat, provozovat a udržovat na cizích nemovitých věcech příslušná odběrná plynová zařízení, přímé plynovody, zařízení pro přepravu, distribuci nebo skladování plynu podle § 2 odst. 2 písm. b) bodů 5 a 8 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Právnická osoba, jejíž název obsahuje označení „energetické společenství“ nebo „společenství pro obnovitelné zdroje“, aniž se stane společenstvím do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinna do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona změnit název tak, aby neobsahoval takové označení.

4. Energetický regulační úřad poprvé stanoví cenu za provoz nesíťové infrastruktury pro rok, kdy datové centrum zahájí výkon licencované činnosti podle rozhodnutí o udělení licence na činnost datového centra, nejdříve však pro rok 2024. Při konzultaci metodiky cenové regulace pro stanovení ceny za provoz nesíťové infrastruktury se postupuje přiměřeně podle § 17e odst. 3 až 6 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; ustanovení § 17e odst. 8 až 11 a § 19b odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se pro toto doplnění metodiky cenové regulace nepoužijí. Do dne nabytí účinnosti cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým Energetický regulační úřad poprvé stanoví cenu za provoz nesíťové infrastruktury, postupuje Energetický regulační úřad při stanovení ceny za činnosti operátora trhu včetně poplatku za činnost Energetického regulačního úřadu podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Do dne nabytí účinnosti cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu podle věty třetí jsou účastníci trhu s elektřinou povinni hradit operátorovi trhu cenu za činnosti operátora trhu včetně poplatku za činnost Energetického regulačního úřadu podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Provozovatel přenosové soustavy a provozovatelé regionálních distribučních soustav, k jejichž distribučním soustavám je připojeno nejméně 100 000 odběrných míst zákazníků, založí nebo určí akciovou společnost, která splňuje požadavky stanovené tímto zákonem na datové centrum, nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Společnost podle věty první nebo jiná společnost založená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která splňuje požadavky stanovené tímto zákonem na datové centrum, požádá o udělení licence na činnost datového centra nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Datové centrum zpracuje návrh Řádu datového centra a předloží jej ke schválení Energetickému regulačnímu úřadu do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Pokud společnost uvedená v bodu 5 nepožádá o udělení licence na činnost datového centra ve stanovené lhůtě nebo pokud Energetický regulační úřad žádost o udělení licence zamítne, požádá o udělení licence na činnost datového centra akciová společnost, která splňuje požadavky stanovené tímto zákonem na datové centrum a založená Českou republikou jako jediným zakladatelem společnosti. Podle věty první se postupuje obdobně, pokud by společnost, která požádala o udělení licence podle bodu 5, žádost o udělení licence vzala zpět.

7. Do dne schválení Řádu datového centra Energetickým regulačním úřadem se ustanovení zákona upravující práva a povinnosti účastníků trhu s elektřinou související se sdílením elektřiny nepoužijí.

8. Funkční období členů dozorčí rady datového centra skončí nejpozději uplynutím 2 měsíců ode dne udělení licence na činnost datového centra, nebo ode dne vzniku datového centra, podle toho, který z těchto dnů nastane později.

9. V období do 30. června 2026 může skupina sdílení mezi předávacími místy ve společenství zahrnovat nejvýše 1 000 registračních čísel předávacích míst odběrných míst nebo výroben elektřiny, a to na souvislém území správních obvodů nejvýše 3 obcí s rozšířenou působností nebo na území hlavního města Prahy. V období do 30. června 2026 může skupina sdílení mimo společenství zahrnovat nejvýše 1 000 registračních čísel předávacích míst odběrných míst nebo výroben elektřiny, nestanoví-li zákon č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak.

10. Provozovatel jaderné elektrárny je povinen zajistit dodržování bezpečnostního standardu pro zásoby čerstvého jaderného paliva podle § 31 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 31. prosince 2025.

11. Do dne zajištění postupu podle § 31 zákona č.  458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, informuje provozovatel jaderné elektrárny na žádost Ministerstvo průmyslu a obchodu o aktuálním a o očekávaném stavu zásoby čerstvého jaderného paliva a o aktuální a o očekávané možnosti zajištění náhradního čerstvého jaderného paliva.

12. Smlouvy uzavřené se spotřebitelem nebo zákazníkem, který uzavřel smlouvu adhezním způsobem, se řídí zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i když k jejich vzniku došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; vznik smlouvy, jakož i práva a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle zákona č. 458/2000  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o hospodaření energií

Čl. III

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č.  177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006  Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012  Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 3/2020 Sb., zákona č. 403/2020  Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona č. 19/2023 Sb., zákona č. 87/2023 Sb. a zákona č. 152/2023  Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:

„o) datovým centrem budova ve smyslu katastrálního zákona nebo její funkčně ucelená část, ve které je umístěna a provozována výpočetní technika serverového typu a další datová infrastruktura určená pro provádění informační činnosti s daty.“.

2. V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na regulaci a řízení dodávek tepelné energie, vybavení rozvodných tepelných zařízení tepelnou izolací a regulačními prvky, požadavky na tepelnou izolaci zásobníků tepelné energie, způsob zjišťování tepelných ztrát rozvodných tepelných zařízení, parametry teplonosné látky pro přenos tepelné energie a parametry chladicí látky pro chlazení. Prováděcí právní předpis dále stanoví požadavky na předávací stanice, jejich regulace a vybavení.“.

3. V § 7 odstavec 1 zní:

„(1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie stanovené prováděcím právním předpisem, a to podle jeho právního stavu účinného ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona. Stavebník rovněž na vyžádání stavebního úřadu nebo kontrolního orgánu podle tohoto zákona dokládá splnění požadavků na energetickou náročnost budovy v průběhu provádění stavby, a to průkazem energetické náročnosti budovy zpracovaným podle dokumentace pro provádění stavby. Splnění požadavků na energetickou náročnost budovy dokládá stavebník k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí průkazem energetické náročnosti budovy zpracovaným podle skutečného provedení stavby.“.

4. V § 7 odstavec 2 zní:

„(2) V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy stanovené prováděcím právním předpisem, a to podle jeho právního stavu účinného ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona nebo ke dni zahájení větší změny dokončené budovy podle stavebního zákona, pokud změna dokončené stavby nepodléhá povolení záměru. Splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné stavební prvky obálky budovy a měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu dokládá stavebník a ostatní osoby podle věty první průkazem energetické náročnosti budovy v průběhu provádění větší změny dokončené budovy na vyžádání stavebního úřadu nebo kontrolního orgánu podle tohoto zákona.“.

5. V § 7 odst. 4 písm. a) se za slovo „budov“ vkládají slova „ , s výjimkou případů podle písmene f),“ a slova „v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem“ se zrušují.

6. V § 7 odst. 4 písmeno c) zní:

„c) řídit se pravidly pro vytápění a dodávku teplé vody; pravidly pro vytápění a dodávku teplé vody se pro účely tohoto zákona rozumí
1. stanovené otopné období a podmínky zahájení a přerušení dodávek tepelné energie,
2. stanovený časový úsek, ve kterém jsou dodávky tepelné energie a teplé vody v průběhu dne uskutečňovány,
3. stanovené průměrné teploty vnitřního vzduchu ve vytápěných prostorech, které jsou v průběhu dne v otopném období dosahovány, a nepřekročitelné limity průměrných teplot vnitřního vzduchu,
4. stanovené teploty dodávané teplé vody a
5. stanovené omezení a krátkodobé přerušení dodávek tepelné energie a teplé vody, pokud to vyžadují objektivní okolnosti zajišťování dodávek tepelné energie a teplé vody,“.

7. V § 7 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) vybavit v případě výstavby nové budovy nebo výměny zdroje tepla v technicky a ekonomicky proveditelných případech systémy vytápění a klimatizace přístroji, které individuálně regulují teplotu v každé místnosti, prostoru nebo zónově v souboru místností se shodnými požadavky na regulaci vnitřní teploty; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.“.

8. V § 7 odstavec 8 zní:

„(8) Prováděcí právní předpis dále stanoví

a) pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody,
b) zvláštní pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody v případech předcházení stavu nouze v teplárenství nebo v případě stavu nouze v teplárenství vyhlášeném pro celé území státu podle energetického zákona2),
c) pravidla pro měření množství tepelné energie a teplé vody spotřebované v budově,
d) rozsah vybavení každého bytu a nebytového prostoru přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, technické parametry těchto přístrojů a podmínky jejich instalace,
e) postup provedení regulace vytápění a přípravy teplé vody v budově,
f) rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budovy přístroji regulujícími dodávku tepelné energie pro plnění povinnosti podle odstavce 4 písm. a), technické parametry těchto přístrojů a podmínky jejich instalace,
g) rozsah vybavení systémů vytápění a systémů klimatizace přístroji pro účely plnění povinnosti podle odstavce 4 písm. f), technické parametry těchto přístrojů a podmínky jejich instalace,
h) kritéria a postupy pro účely posouzení technické a ekonomické proveditelnosti plnění povinností podle odstavce 4 písm. f).“.

9. V § 9a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

„e) posouzení technické a ekonomické proveditelnosti instalace vybraných zařízení,
f) posouzení technické a ekonomické proveditelnosti využití odpadního tepla.“.

10. Za § 9b se vkládá nový § 9c, který včetně nadpisu zní:

㤠9c

Hospodárné užití energie datovými centry

(1) Vlastník nebo provozovatel datového centra o celkovém příkonu nad 500 kW každoročně nejpozději do 31. ledna kalendářního roku zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup souhrnnou informaci o datovém centru obsahující zejména

a) název datového centra,
b) název, obchodní firmu nebo jméno, popřípadě připojené dodatky charakterizující blíže osobu podnikatele nebo obchodní závod, vlastníka nebo provozovatele datového centra,
c) adresu místa umístění datového centra,
d) datum zahájení provozu datového centra,
e) údaj o rozloze podlahové plochy datového centra uvedený v metrech čtverečných,
f) údaj o celkovém příkonu datového centra,
g) údaje o ročním objemu odeslaných, přijatých, zpracovaných a uložených dat v souvislosti s provozováním datového centra,
h) údaj o spotřebě energie a vody v souvislosti s provozováním datového centra,
i) provozní teploty výpočetní techniky datového centra,
j) informaci o způsobu zpětného využití energie odpadního tepla vyprodukovaného při provozování výpočetní techniky datového centra a
k) informaci o využití zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie v zájmu zajištění provozu datového centra.

(2) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na datová centra využívaná pro účely zajišťování obrany České republiky a zajišťování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku České republiky.

(3) Seznam datových center podle odstavce 1 obsahující název datového centra, adresu místa umístění datového centra a identifikaci jeho vlastníka nebo provozovatele podle odstavce 1 písm. b) vede ministerstvo. Vlastník nebo provozovatel datového centra oznámí ministerstvu nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy celkový příkon datového centra dosáhl hodnoty 500 kW, že se stal povinnou osobou k plnění informační povinnosti podle odstavce 1.

(4) Vlastník nebo provozovatel datového centra o celkovém příkonu vyšším než 1 MW je povinen při jeho výstavbě nebo navýšení příkonu o více než 25 % zajistit zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. f), který obsahuje

a) objem energie odpadního tepla vyprodukovaného výpočetní technikou datového centra,
b) posouzení technické proveditelnosti možnosti využití odpadního tepla vyprodukovaného při provozování datového centra,
c) posouzení nákladů a přínosů využití odpadního tepla vyprodukovaného v rámci provozování datového centra,
d) návrh opatření pro využití odpadního tepla vyprodukovaného v rámci provozu datového centra a
e) identifikaci potenciálních míst odběru zohledňující možnosti dodávek tepla do soustavy zásobování tepelnou energií.

(5) Povinnost podle odstavce 4 neplatí v případě, že vlastník nebo provozovatel zajistil využití energie odpadního tepla vyprodukovaného výpočetní technikou datového centra podle odstavce 6.

(6) Stavebník nebo vlastník datového centra o celkovém příkonu vyšším než 1 MW je povinen zajistit využití energie odpadního tepla vyprodukovaného výpočetní technikou datového centra

a) dodávkami tepelné energie do soustavy zásobování tepelnou energií,
b) dodávkou tepelné energie odběrateli za podmínek stanovených energetickým zákonem2), nebo
c) přímou spotřebou této energie v energetickém hospodářství vlastníka nebo provozovatele datového centra nebo jeho ucelené části.

(7) Stavebník nebo vlastník datového centra podle odstavce 6 je povinen zajistit využití energie odpadního tepla vyprodukovaného výpočetní technikou datového centra ke dni zahájení provozu datového centra s plánovaným celkovým příkonem vyšším než 1 MW nebo ke dni, kdy datové centrum dosáhne celkového příkonu vyššího než 1 MW. Povinnost podle odstavce 6 neplatí v případech, kdy využití energie odpadního tepla vyprodukovaného výpočetní technikou datového centra není technicky proveditelné nebo kdy náklady související s plněním této povinnosti by převyšovaly předpokládané přínosy.

(8) Existenci překážek znemožňujících vlastníkovi nebo stavebníkovi datového centra postupovat podle odstavce 6 dokládá stavebník nebo vlastník datového centra energetickým posudkem zpracovaným pro posouzení technické a ekonomické proveditelnosti využití odpadního tepla podle § 9a odst. 2 písm. f), který je součástí dokladové části dokumentace pro provádění stavby podle stavebního zákona.

(9) Do celkového příkonu podle odstavců 1, 3, 4 a 6 se započítá příkon výpočetní techniky.“.

11. V § 10 odst. 2 písm. a) bodě 1 se za slovo „musí“ vkládají slova „fyzická osoba“, za slovo „jestliže“ se vkládá slovo „jí“ a slova „této osobě“ se zrušují.

12. V § 10 odst. 2 písm. b) bodě 2 se slovo „tato“ a slova „a splňuje povinnosti podle odstavce 8“ zrušují.

13. V § 10 odst. 4 písm. b) se za slovo „sídla“ vkládají slova „právnické osoby“.

14. V § 10 odst. 4 písm. c) se slova „o bezúhonnosti ve smyslu odstavce 3“ nahrazují slovy „splnění podmínek bezúhonnosti podle odstavce 3“.

15. V § 10 odst. 7 se na konci písmene h) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

16. V § 10 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) a k), která znějí:

„j) oznámit do evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem informaci o své účasti na vzdělávací akci zařazené do průběžného aktualizačního vzdělávání podle § 10a odst. 6 (dále jen „průběžné vzdělávání“) s uvedením jejího názvu a data konání, a to nejpozději do 3 dnů po ukončení této vzdělávací akce, a
k) po celou dobu tříletého cyklu, ve kterém plní povinnosti podle odstavce 8, uchovávat osvědčení o absolvování všech vzdělávacích akcí zařazených do průběžného vzdělávání, jichž se zúčastnil, a na vyžádání je předkládat ministerstvu nebo Státní energetické inspekci k provedení kontroly jeho účasti na vzdělávacích akcích zařazených do průběžného vzdělávání.“.

17. V § 10 odstavec 8 zní:

„(8) Energetický specialista je dále povinen absolvovat v tříletých průběžných vzdělávacích cyklech vzdělávací akce zařazené do průběžného vzdělávání a za toto období účastí na vzdělávacích akcích průběžného vzdělávání získat potřebný počet kreditů stanovený prováděcím právním předpisem; tříleté průběžné vzdělávací cykly začínají plynout prvním dnem po udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty, popřípadě prvním dnem po ukončení posledního tříletého vzdělávacího cyklu průběžného vzdělávání.“.

18. V § 10 odst. 11 se slova „a g)“ nahrazují slovy „ , g) až k); informační povinnost podle písmene i) plní určená osoba v rozsahu podle odstavce 2 písm. a)“.

19. V § 10a se na konci odstavce 2 doplňují věty „Odbornou zkouškou je povinen žadatel o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty, který je fyzickou osobou, vykonat do 12 měsíců po podání žádosti. Státní energetická inspekce na svých internetových stránkách uveřejňuje termíny konání odborných zkoušek.“.

20. V § 10a odstavec 3 zní:

„(3) Prováděcí právní předpis stanoví

a) pravidla pro zpracování zkušebních otázek odborné zkoušky,
b) dobu trvání písemné a ústní části odborné zkoušky, organizaci provedení odborné zkoušky a podmínky jejího průběhu,
c) kritéria pro složení zkušební komise, minimální počet jejích členů a pravidla jejich jmenování, četnost zasedání zkušební komise v kalendářním roce a organizaci a podmínky jednání zkušební komise,
d) podmínky a formu uplatnění omluvy nebo odstoupení od odborné zkoušky a nejvyšší přípustný počet omluv nebo odstoupení od odborné zkoušky,
e) formu a lhůty pro pozvání k účasti na odborné zkoušce Státní energetickou inspekcí,
f) vzor protokolu o výsledku odborné zkoušky.“.

21. V § 10a odstavec 4 zní:

„(4) Tematické zkušební okruhy pro ověření odborné způsobilosti žadatele o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty v rámci ústní části odborné zkoušky v členění podle jednotlivých specializací výkonu činností energetického specialisty podle § 10 odst. 1 a tematické okruhy průběžného vzdělávání zaměřené podle jeho cílů uvedených v odstavci 6 stanoví ministerstvo v součinnosti se Státní energetickou inspekcí a uveřejňuje je na svých internetových stránkách. Společně s tematickými zkušebními okruhy podle věty první ministerstvo na svých internetových stránkách uveřejňuje přehled právních předpisů, technických norem a technických dokumentů z oblastí souvisejících s výkonem činností energetického specialisty podle § 10 odst. 1, v jejichž rozsahu je ověřována odborná způsobilost žadatele o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty v rámci odborné zkoušky.“.

22. V § 10a odstavec 5 zní:

„(5) Průběžné vzdělávání zajišťuje Státní energetická inspekce. Průběžné vzdělávání upevňuje, prohlubuje a aktualizuje odborné znalosti v oblasti nakládání s energií a jejího užití pro zajištění provozu budov, úspor energie, energetické náročnosti budov a energetického hospodářství, účinnosti užití energie zdrojů tepla a výroben elektřiny včetně těch, které využívají obnovitelné zdroje energie a druhotné zdroje energie a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Státní energetická inspekce zveřejňuje na svých internetových stránkách výzvu k podávání žádostí o výběr vzdělávací akce a její zařazení do průběžného vzdělávání a tematické okruhy vzdělávacích akcí průběžného vzdělávání, jichž se výzva týká. Prováděcí právní předpis stanoví formu a způsob, jakými se energetický specialista přihlašuje na vzdělávací akci zařazenou do průběžného vzdělávání. Prováděcí právní předpis dále stanoví

a) náležitosti žádosti o výběr vzdělávací akce a její zařazení do průběžného vzdělávání, formulář této žádosti, lhůty a technické podmínky podání této žádosti,
b) kritéria složení odborné komise, pravidla pro jmenování jejích členů, četnost zasedání odborné komise v kalendářním roce a organizaci a podmínky jednání odborné komise,
c) kritéria výběru vzdělávací akce pro její zařazení do průběžného vzdělávání,
d) počty kreditů, které je možné přidělit vybrané vzdělávací akci zařazené do průběžného vzdělávání, a kritéria přidělování kreditů vzdělávací akci,
e) podmínky absolvování vzdělávací akce zařazené do průběžného vzdělávání.“.

23. V § 10a se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:

„(6) O výběru vzdělávacích akcí zařazených do průběžného vzdělávání a přidělení počtu kreditů vybrané vzdělávací akci zařazené do průběžného vzdělávání rozhoduje Státní energetická inspekce na návrh odborné komise, jejíž členy jmenuje ředitel Státní energetické inspekce.

(7) Vybrané vzdělávací akce zařazené do průběžného vzdělávání, termíny jejich uskutečnění, identifikaci osob zajišťujících jednotlivé vzdělávací akce a počet kreditů přidělených jednotlivým vzdělávacím akcím uveřejňuje Státní energetická inspekce neprodleně po rozhodnutí o jejich výběru podle odstavce 6 v evidenci ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů.

(8) O absolvování vzdělávací akce zařazené do průběžného vzdělávání vydá Státní energetická inspekce každému jejímu účastníku osvědčení.“.

24. V § 12 odst. 1 písm. m) se na konci bodu 6 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno n), které zní:

„n) jako stavebník, vlastník budovy nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce
1. nezajistí, aby veškerá stanovená měřidla podle zákona o metrologii a přístroje registrující dodávku tepelné energie podle § 7 odst. 4 písm. d) nebo e) instalovaná podle odstavce 11 věty první byla dálkově odečitatelná v rozsahu a způsobem stanoveným tímto zákonem, nebo
2. nezajistí, aby po 1. lednu 2027 byla veškerá zařízení, budovy a prostory podle § 7 odst. 4 písm. d) nebo e) před tímto datem osazena dálkově odečitatelnými stanovenými měřidly nebo dálkově odečitatelnými přístroji registrujícími dodávku tepelné energie v rozsahu a způsobem stanoveným tímto zákonem.“.

25. V § 12 odst. 2 písm. a) se slova „nebo l)“ nahrazují slovy „ , l) nebo n) nebo“.

26. V § 12a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) až u), která znějí:

„s) jako stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce
1. nezajistí, aby veškerá stanovená měřidla podle zákona o metrologii a přístroje registrující dodávku tepelné energie podle § 7 odst. 4 písm. d) nebo e) instalovaná podle odstavce 11 věty první byla dálkově odečitatelná v rozsahu a způsobem stanoveným tímto zákonem, nebo
2. nezajistí, aby po 1. lednu 2027 byla veškerá zařízení, budovy a prostory podle § 7 odst. 4 písm. d) nebo e) před tímto datem osazena dálkově odečitatelnými stanovenými měřidly nebo dálkově odečitatelnými přístroji registrujícími dodávku tepelné energie v rozsahu a způsobem stanoveným tímto zákonem,
t) jako vlastník nebo provozovatel datového centra
1. nezveřejnil ve stanovené lhůtě souhrnnou informaci podle § 9c odst. 1, nebo
2. nezajistil zpracování energetického posudku způsobem stanoveným v § 9c odst. 4, pokud se jedná o vlastníka nebo provozovatele datového centra o celkovém příkonu vyšším než 1 MW, nebo
u) jako stavebník nebo vlastník datového centra nezajistil využití energie odpadního tepla podle § 9c odst. 6.“.

27. V § 12a odst. 4 písm. a) se slova „q) nebo r)“ nahrazují slovy „q), r), s) nebo t)“.

28. V § 12a odst. 4 písm. b) se slova „odstavce 1 písm. o) nebo s)“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. o) nebo u)“./p>

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Čl. IV

V § 21 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 80/2019 Sb. a zákona č. 355/2021  Sb., písmeno b) zní:

„b) dnem
1. vyhotovení dokladu o vyúčtování při dodání elektřiny, plynu, tepla nebo chladu, sdílení elektřiny nebo poskytnutí související služby v elektroenergetice, související služby v plynárenství nebo jiné služby poskytované za podmínek stanovených energetickým zákonem, nejpozději však uplynutím lhůty pro poskytnutí takového vyúčtování podle energetického zákona, nebo dnem zjištění skutečné spotřeby, pokud energetický zákon nestanoví povinnost poskytovat takové vyúčtování,
2. zjištění skutečné spotřeby při dodání vody nebo odstranění odpadních vod, nebo
3. zjištění rozsahu poskytnutých služeb při poskytnutí služeb elektronických komunikací,“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. V

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č.  444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006  Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006  Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006  Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007  Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008  Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008  Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009  Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010  Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011  Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011  Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011  Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012  Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012  Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012  Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013  Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013  Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č.  101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014  Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015  Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016  Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016  Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017  Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017  Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017  Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb., zákona č. 307/2018  Sb., zákona č. 135/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 209/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 364/2019  Sb., zákona č. 368/2019 Sb., zákona č. 369/2019 Sb., zákona č. 12/2020 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 117/2020 Sb., zákona č. 119/2020 Sb., zákona č. 334/2020  Sb., zákona č. 336/2020 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona č. 501/2020 Sb., zákona č. 524/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 13/2021 Sb., zákona č. 14/2021  Sb., zákona č. 90/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 270/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 300/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 366/2021  Sb., zákona č. 371/2021 Sb., zákona č. 374/2021 Sb., zákona č. 426/2021 Sb., zákona č. 91/2022 Sb., zákona č. 96/2022 Sb., zákona č. 217/2022 Sb., zákona č. 225/2022  Sb., zákona č. 246/2022 Sb., zákona č. 314/2022 Sb., zákona č. 372/2022 Sb., zákona č. 376/2022 Sb., zákona č. 431/2022 Sb., zákona č. 432/2022 Sb., zákona č. 458/2022  Sb., zákona č. 88/2023 Sb., zákona č. 149/2023 Sb., zákona č. 173/2023 Sb., zákona č. 185/2023 Sb., zákona č. 271/2023 Sb., zákona č. 277/2023 Sb. a zákona č. 349/2023  Sb., se mění takto:

1. Položky 17 až 19 znějí:

„Položka 17

1. Vydání povolení nestavebního záměru
  a) změny využití území 3 000
b) dělení nebo scelení pozemků 1 000
  c) stanovení ochranného pásma 2 000
2. Změna povolení nestavebního záměr 1 000
3. Vydání předběžné informace 1 000

Položka 18

1. Vydání povolení stavby nebo zařízení
  a) jednoduché stavby 5 000
  b) vyhrazené stavby včetně staveb souvisejících 20 000
  c) ostatní stavby 10 000
2. Vydání rámcového povolení 10 000
3. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení 2 000
4. Vydání povolení změny záměru před dokončením
  a) jednoduché stavby 2 500
  b) vyhrazené stavby včetně staveb souvisejících 10 000
  c) ostatní stavby 5 000
5. Vydání kolaudačního rozhodnutí
  a) jednoduché stavby 1 000
  b) vyhrazené stavby včetně staveb souvisejících 5 000
  c) ostatní stavby 2 000
6. Povolení změny v užívání stavby
  a) jednoduché stavby 1 000
  b) vyhrazené stavby včetně staveb souvisejících 5 000
  c) ostatní stavby 2 000
7. Vydání povolení předčasného užívání
  a) jednoduché stavby 1 000
  b) vyhrazené stavby včetně staveb souvisejících 5 000
  c) ostatní stavby 2 000
8. Vydání rozhodnutí o zkušebním provozu
  a) jednoduché stavby 1 000
  b) vyhrazené stavby včetně staveb souvisejících 5 000
  c) ostatní stavby 2 000
9. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti předčasného užívání a zkušebního provozu 2 000
10. Vydání povolení o prodloužení doby trvání stavby 2 000
11. Vydání povolení odstranění
  a) jednoduché stavby 1 000
  b) vyhrazené stavby 5 000
  c) ostatní stavby 2 000
12. Vydání dodatečného povolení
  a) jednoduché stavby 20 000
  b) vyhrazené stavby 50 000
  c) ostatní stavby 30 000
13. Ověření pasportu stavby 1 000
14. Vydání oprávnění k výkonu činnosti autorizovaného inspektora nebo prodloužení platnosti tohoto oprávnění 10 000
15. Vydání souhlasu právnické osobě s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora nebo prodloužení platnosti tohoto souhlasu   10 000

Poznámky

1. Za stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů se vybere správní poplatek ve výši poloviny sazby příslušné položky.

2. V případě vydání povolení záměru dle bodu 1 písm. a), b) a c), jehož součástí je povolení výjimky z požadavků na výstavbu se správní poplatek navyšuje o 5 000 Kč. 

3. Je-li stavba související uvedená v bodě 1 písm. b) povolována samostatným rozhodnutím, poplatek se vybere dle příslušné položky.

4. U souboru staveb se vybere poplatek ve výši poloviny součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.

5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.

Osvobození

Od poplatku je osvobozeno vydání povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.Od poplatku je osvobozeno vydání povolení záměru v případě veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.

Předmětem poplatku není

Ověření pasportu stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala dokumentace bez zavinění vlastníka.

Položka 19

Vydání rozhodnutí o vyvlastnění 10 000“.

2. Položka 20 se zrušuje.

3. V Položce 23 se doplňuje písmeno h), které zní:

„h) Přijetí žádosti o registraci společenství do registru společenství Kč 2 000“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů

Čl. VI

Část čtyřicátá sedmá zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 420/2011  Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č.  340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 382/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 349/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 1 písm. a) bodě 1 se za slovo „spotřebována“ doplňují slova „nebo je sdílena výrobcem elektřiny, který není držitelem licence na výrobu elektřiny, do jiného odběrného místa podle energetického zákona“.

2. V § 8 odst. 1 písm. a) bodě 2 se číslo „30“ nahrazuje číslem „50“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona č. 158/2009 Sb.

Čl. VII

V čl. II bodě 4 zákona č. 158/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů, se slova „15 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona“ nahrazují slovy „31. prosince 2035“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o podporovaných zdrojích energie

Čl. VIII

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 310/2013  Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 107/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 103/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 541/2020  Sb., zákona č. 367/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona č. 143/2022 Sb., zákona č. 232/2022 Sb., zákona č. 19/2023 Sb. a zákona č. 349/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 4 se na konci odstavce 2 vkládá nová věta, která zní: „U výroben elektřiny uvedených do provozu od 1. ledna 2024 se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů může vztahovat také na výrobny elektřiny do 500 kW instalovaného výkonu využívající energii bioplynu.“.

2. V § 4 odst. 4 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) z bioplynu, s výjimkou skládkového a kalového plynu, se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny, ve které je zajištěno efektivní využití alespoň 60 % energie bioplynu vyrobeného v kalendářním roce. Za efektivní využití energie bioplynu se považuje také technologická vlastní spotřeba elektřiny a tepla, a to vždy v rozsahu 10 % energie bioplynu.“.

3. V § 7 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 9 zní:

„(1) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy je povinen na svém licencí vymezeném území přednostně připojit k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě výrobnu elektřiny z podporovaného zdroje za účelem přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny, pokud o to výrobce požádá, s výjimkami a za podmínek podle jiného právního předpisu9).


9) § 25 odst. 10 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 24 odst. 2 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou, písmeno b) se zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).

5. V § 35 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

6. V § 35 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „i v případě, že sektorovým šetřením nebylo zjištěno riziko nadměrné podpory“.

7. V § 45 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Výrobce energie je povinen pro účely vydání záruky původu předat v rozsahu a termínech podle prováděcího právního předpisu elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé informace o

a) vyrobeném a dodaném množství elektřiny, biometanu, vodíku nebo tepla,
b) přijaté investiční podpoře,
c) splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů podle prováděcího právního předpisu, pokud se tato kritéria na výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu z paliva z biomasy vztahují podle odstavce 6; splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů se dokládá způsobem podle prováděcího právního předpisu, a
d) další údaje nezbytné k vydání záruky původu energie.

(3) Provozovatel přenosové soustavy, provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy, výrobce plynu, provozovatel čerpací stanice nebo výdejní jednotky, ke které je přímo připojena výrobna biometanu, výrobce vodíku a provozovatel rozvodných tepelných zařízení jsou povinni předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé informace nezbytné pro vydávání záruky původu. Rozsah a termíny předávaných údajů stanoví prováděcí právní předpis.“.

8. V § 45 odst. 6 se za slova „plynných paliv z biomasy“ vkládají slova „nebo pro výrobu biometanu bez ohledu na velikost celkového jmenovitého tepelného příkonu výrobny biometanu“ a za slovo „udržitelnosti“ se vkládají slova „a úspory emisí skleníkových plynů“.

9. V § 45 odst. 7 se věta první zrušuje.

10. V § 45 se doplňují odstavce 8 až 12, které včetně poznámky pod čarou č. 39 znějí:

„(8) Operátor trhu vydá pro každou jednotku vyrobené energie pouze jednu záruku původu.

(9) Právo na vydání záruky původu pouze za cenu vydání záruky původu má výrobce energie, který pro danou výrobnu

a) nepřijal investiční podporu ani neregistroval v systému operátora trhu provozní podporu,
b) přijal investiční podporu, která byla poskytnuta na základě výběrového řízení,
c) přijal investiční podporu, která nebyla poskytnuta na základě výběrového řízení, avšak v poskytnuté investiční podpoře byla zohledněna tržní hodnota záruk původu,
d) přijal investiční podporu, která nebyla poskytnuta na základě výběrového řízení ani v poskytnuté investiční podpoře nebyla zohledněna tržní hodnota záruk původu, ale od data zprovoznění výrobny podle prováděcího právního předpisu39) uplynulo 60 měsíců, nebo
e) registroval v systému operátora trhu provozní podporu, jejíž výše byla stanovena v aukci podle tohoto zákona.

(10) V případech neuvedených v odstavci 9 nebo souběhu investiční podpory a registrace provozní podpory pro danou výrobnu energie v systému operátora trhu, i v případě, že se jedná o investiční podporu podle odstavce 9 písm. b), c) nebo d) nebo o provozní podporu podle odstavce 9 písm. e), má výrobce energie právo na vydání záruky původu za cenu vydání záruky původu a cenu záruky původu.

(11) V případě záruky původu na biometan u výrobce energie, který pro danou výrobnu registroval v systému operátora trhu provozní podporu biometanu formou zelených bonusů na biometan se postupuje podle § 45c tohoto zákona.

(12) Výrobce energie je povinen uhradit operátorovi trhu cenu za vydání záruky původu a cenu záruky původu.


39) Vyhláška č. 328/2022 Sb., o zárukách původu energie.“.

11. V § 45a odst. 1 se slovo „odpovídající“ zrušuje a za slovo „energie,“ se vkládají slova „na kterou se záruka původu vydává,“.

12. V § 45a odst. 3 se na konci písmene f) doplňují slova „pokud k vydání záruky původu došlo na základě neúplných nebo nepravdivých informací,“.

13. V § 45a odst. 3 písm. g) se slova „ , pokud od konce období výroby energie, na kterou byla záruka původu vydána, uplyne 12 měsíců a“ nahrazují slovy „nejpozději do 6 měsíců po skončení její platnosti, pokud“ a slova „ , nebo pokud k vydání záruky původu došlo na základě neúplných nebo nepravdivých informací“ se zrušují.

14. V § 45a odst. 6 se slovo „pokročilého“ zrušuje.

15. V § 45a se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „v souladu s normou týkající se záruk původu40)“.
Poznámka pod čarou č. 40 zní:


40) ČSN EN 16325 +A1 Záruky původu energie – Záruky původu elektřiny.“.

16. V § 45a odst. 9 se slova „pokročilého“ zrušují.

17. V § 45a se odstavec 10 zrušuje.
Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 10.

18. V § 45a se doplňuje odstavec 11, který zní:

„(11) Držitel účtu může uplatnit záruku původu pro jednotku vyrobené energie pouze jednou.“.

19. V nadpisu § 45c se slovo „pokročilého“ zrušuje.

20. V § 45c odst. 1 se slovo „pokročilého“ zrušuje a doplňuje se věta poslední „Takto vydané záruky původu jsou majetkem České republiky.“.

21. V § 45c se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) V případě záruk původu ostatního biometanu evidované na odděleném účtu operátora trhu nabídne operátor trhu tyto záruky původu k převodu ve prospěch dalších držitelů účtů za cenu převodu záruk původu ostatního biometanu zahrnující hodnotu záruky původu ostatního biometanu.“.

22. V § 47b se na konci textu odstavců 1 až 4 doplňují slova „nebo dokladem vydaným v souladu s vnitrostátním režimem podle § 47ba“.

23. Za § 47b se vkládá nový § 47ba, který včetně nadpisu zní:

㤠47ba
Vnitrostátní režim prokazování kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů u výroby elektřiny, výroby tepla a výroby biometanu

(1) Pokud palivo z biomasy, vstupní surovina pro výrobu paliva z biomasy nebo vstupní surovina pro výrobu biometanu pochází z České republiky, platí, že splňuje kritéria udržitelnosti.

(2) Výrobce, výrobce tepla a výrobce biometanu, kteří využívají vnitrostátní režim pro dokládání plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů, jsou povinni zajistit jednou ročně audit ověřující původ biomasy a plnění úspor emisí skleníkových plynů provedený držitelem osvědčení o akreditaci pro ověřování množství emisí skleníkových plynů podle zákona o obchodování s emisními povolenkami nebo držitelem osvědčení o akreditaci pro ověřování režimu přijatého rozhodnutím podle čl. 30 odst. 5 směrnice 2018/2001/EU. Rozsah auditu a obsahové náležitosti zprávy o auditu stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Výrobce, výrobce tepla a výrobce biometanu, kteří využívají vnitrostátní režim prokazování plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů, jsou povinni doložit původ paliva z biomasy, vstupní suroviny pro výrobu paliva z biomasy nebo vstupní suroviny pro výrobu biometanu a plnění úspor emisí skleníkových plynů zprávou o auditu podle odstavce 2.

(4) Dovozce, výrobce nebo dodavatel paliv z biomasy a výrobce, dovozce nebo prodejce vstupní suroviny pro výrobu paliv z biomasy nebo vstupní suroviny pro výrobu biometanu, kteří využívají vnitrostátní režim prokazování plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů, jsou povinni doložit prohlášení o původu biomasy a plnění úspor emisí skleníkových plynů. Vzor prohlášení stanoví prováděcí právní předpis.“.

24. V § 47c odst. 5 se slovo „oprávněn“ nahrazuje slovem „povinen“.

25. V § 47c se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) V případě, že úhrady poskytnuté operátorovi trhu za zajištění přístupu a poskytování požadovaných údajů z evidence plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě nejsou dostatečné k pokrytí celkových nákladů operátora trhu souvisejících s provozem evidence plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě, kompenzuje operátorovi trhu zbývající část nákladů souvisejících s provozem evidence plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě ministerstvo, a to na základě písemné žádosti operátora trhu, která musí obsahovat

a) podklady prokazující celkové náklady operátora trhu související s provozem evidence plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě,
b) celkovou výši úhrad poskytnutých operátorovi trhu podle odstavce 5 a
c) vyčíslení zbývající nepokryté části nákladů operátora trhu souvisejících s provozem evidence plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě.

(7) Operátor trhu je povinen předložit žádost podle odstavce 6 ministerstvu nejpozději do 15. února kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém operátorovi trhu náklady související s provozem evidence plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě vznikly.“.

26. V § 49 odst. 1 se na konci písmene l) slovo „nebo“ zrušuje.

27. V § 49 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) a o), která znějí:

„n) v případě, že využívá vnitrostátní režim pro dokládání plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů, nezajistí jednou ročně audit podle § 47ba odst. 2, nebo
o) v případě, že využívá vnitrostátní režim prokazování plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů, nedoloží splnění kritérií podle § 47ba odst. 3.“.

28. V § 49 odst. 4 písm. b) se za slovo „informace“ vkládají slova „pro účely vydání záruky původu“ a slova „o vyrobeném a dodaném množství elektřiny, biometanu, vodíku nebo tepla“ se zrušují.

29. V § 49 odst. 4 písm. c) se text „§ 45a odst. 10“ nahrazuje textem „§ 45 odst. 12“.

30. V § 49 odst. 5 se na konci písmene j) slovo „nebo“ zrušuje.

31. V § 49 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:

„l) v případě, že využívá vnitrostátní režim pro dokládání plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů, nezajistí jednou ročně audit podle § 47ba odst. 2, nebo
m) v případě, že využívá vnitrostátní režim prokazování plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů, nedoloží splnění kritérií podle § 47ba odst. 3.“.

32. V § 49 odst. 6 se na konci písmene g) slovo „nebo“ zrušuje.

33. V § 49 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

„i) v případě, že využívá vnitrostátní režim pro dokládání plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů, nezajistí jednou ročně audit podle § 47ba odst. 2, nebo
j) v případě, že využívá vnitrostátní režim prokazování plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů, nedoloží splnění kritérií podle § 47ba odst. 3.“.

34. V § 49 odstavec 9 zní:

„(9) Výrobce paliva, dodavatel paliva nebo dovozce paliva z biomasy se dopustí přestupku tím, že

a) neuchová dokumenty a záznamy o použitých druzích biomasy, biokapalin, bioplynu a biometanu a o způsobu jejich využití pro výrobu paliv po stanovenou dobu nebo na vyžádání tyto dokumenty a záznamy nezpřístupní podle § 39 odst. 6, nebo
b) v případě, že využívá vnitrostátní režim prokazování plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů, nedoloží prohlášení podle § 47ba odst. 4.“.

35. V § 49 odst. 14 se na konci písmene v) slovo „nebo“ zrušuje.

36. V § 49 se na konci odstavce 14 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno x), které zní:

„x) nepožádá osobu, která žádá o přístup k evidenci plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě nebo požaduje údaje z evidence plnění využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě, o úhradu nákladů spojených se zajištěním přístupu a poskytnutím požadovaných údajů podle § 47c odst. 5.“.

37. V § 51 odst. 1 se věty druhá a poslední zrušují.

38. V § 51 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, výrobce tepla, výrobce tepla z neobnovitelného zdroje nebo výrobce biometanu je povinen

a) neoprávněně čerpanou podporu uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí Inspekce o neoprávněném čerpání podpory do státního rozpočtu a
b) uhradit penále za neoprávněné čerpání podpory ve výši 0,1 % denně z částky rovnající se neoprávněně čerpané podpoře za dobu, kdy výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, výrobce tepla, výrobce tepla z neobnovitelného zdroje nebo výrobce biometanu podporu elektřiny, podporu decentrální výroby elektřiny, provozní podporu tepla, přechodnou transformační podporu tepla nebo podporu biometanu neoprávněně čerpal do doby, kdy ji uhradil do státního rozpočtu, maximálně však do výše neoprávněného čerpání podpory.

(3) Za neoprávněně čerpanou podporu se nepovažuje podpora podle tohoto zákona, kterou výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, výrobce tepla, výrobce tepla z neobnovitelného zdroje nebo výrobce biometanu vrátil dobrovolně Inspekci na základě její výzvy před vydáním rozhodnutí o neoprávněně čerpané podpoře. Na řízení o neoprávněně čerpané podpoře a penále se vztahují obecné předpisy o správním řízení.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

39. V § 51 odst. 4 větě první se slova „odvodů z neoprávněného čerpání“ nahrazují slovy „placení neoprávněně čerpané“, ve větě druhé se slova „odvodů z neoprávněného čerpání podpory“ nahrazují slovy „placení neoprávněně čerpané podpory a penále“, slova „Odvod z neoprávněného čerpání podpory“ se nahrazují slovy „Neoprávněně čerpanou podporu“ a slovo „vyměřit“ se nahrazuje slovem „stanovit“.

40. V § 53 odst. 1 písm. f) se za slovo „rozsah“ vkládají slova „a termíny“, za slova „trhu od“ se vkládají slova „výrobce energie,“, slova „naměřené nebo vypočtené hodnoty o vyrobeném množství elektřiny, biometanu, vodíku nebo tepla,“ se zrušují a na konci textu písmene f) se doplňují slova „ , obsah záruky původu energie a způsob dokládání splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů v záruce původu energie“.

41. V § 53 odst. 1 se na konci textu písmene k) doplňují slova „rozsah auditu a obsahové náležitosti zprávy o auditu ověřující původ biomasy a plnění úspor emisí skleníkových plynů a vzor prohlášení o původu biomasy a plnění úspor emisí skleníkových plynů u vnitrostátního režimu pro dokládání plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů,“.

Čl. IX

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení § 4 odst. 4 písm. g) zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na podporu elektřiny ve výrobnách elektřiny z bioplynu uvedených do provozu do nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Operátor trhu je oprávněn předložit podklady podle § 47c odst. 6 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Výrobce energie má zachováno právo na vydání záruky původu, pokud rozhodnutí o poskytnutí investiční podpory nabylo právní moci do 31. prosince 2022, případně nabyla účinnosti smlouva nebo jiný právní akt o poskytnutí investiční podpory.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona č. 176/2022 Sb.

Čl. X

V čl. II zákona č. 176/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se bod 3 zrušuje.

ČÁST DEVÁTÁ
ÚČINNOST

Čl. XI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení

a) čl. I bodů 79, 80, pokud jde o § 28 odst. 1 písm. i), 90, pokud jde o § 30 odst. 3, 120, 121, 123, 130, 138, pokud jde o § 91 odst. 5 písm. s), 146, 147, 150 a 151, která nabývají účinnosti prvním dnem sedmého kalendářního měsíce po jeho vyhlášení,
b) ustanovení čl. I bodu 73, pokud se jedná o § 25 odst. 11 písm. m), které nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2024, a
c) ustanovení čl. VIII bodů 7 až 10, 14, 16, 17, 19 až 21, 28, 29 a 40, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2025.

Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

Daňové zákony 2024

Daňové zákony 2024

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2024 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty 2024

Daň z přidané hodnoty 2024

Zdeněk Kuneš - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Jedenácté vydání této publikace obsahuje novelizovaná ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, k 1. lednu 2024 a s tím související nové a upřesněné výklady tohoto zákona. Výklad všech ustanovení zákona o DPH je doplněn o množství příkladů z praxe. Publikaci tak ... pokračování

Cena: 919 KčKOUPIT

Abeceda DPH 2024

Abeceda DPH 2024

Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. - Anag, spol. s r. o.

Publikace, kterou lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, jež dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty, sleduje jednotlivé kroky podnikatele při zahájení jeho podnikatelských aktivit a postup v případě splnění podmínky podle zákona ... pokračování

Cena: 889 KčKOUPIT

ÚZ č. 1565 - Daň z přidané hodnoty, 2024

ÚZ č. 1565 - Daň z přidané hodnoty, 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje nové znění zákona o dani z přidaného hodnoty, který byl k 1. 1. 2024 několikrát změněn, zejména vládním konsolidačním balíčkem. Publikace dále obsahuje aktuální text směrnice Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty a další evropské i tuzemské předpisy; ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner - Anag, spol. s r. o.

V tomto 14. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v roce 2021 a vyznačeny ty, které jsou účinné od 1. 10. 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje ... pokračování

Cena: 849 KčKOUPIT

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská - GRADA Publishing, a. s.

Kniha je určena pro všechny plátce, kteří při uplatňování DPH nepostupují podle běžného režimu, ale používají pro uplatnění DPH zvláštní režimy. Jsou to např. obchodníci s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi nebo poskytovatelé stavebních nebo ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Monika Novotná, Václav Olšanský - C. H. Beck

Komentář k zákonu o dani z přidané hodnoty podává podrobný výklad ustanovení zákona s doplněním o ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU. Autoři se zabývají aktuálními problémy souvisejícími s jednotlivými instituty zákona a jejich aplikací v praxi, s ... pokračování

Cena: 1 990 KčKOUPIT

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

Ing. Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ... pokračování

Cena: 369 KčKOUPIT

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Lydie Musilová, Milan Lang - Nakladatelství PARIS

Tato publikace je zaměřena na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní ... pokračování

Cena: 480 KčKOUPIT

ÚZ č. 1579 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně, 2024

ÚZ č. 1579 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně, 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizované znění zákona o spotřebních daních vč. rozsáhlých změn od 1. 1. 2024. V publikaci jsou dále aktuální texty zákona o lihu a zákonů upravujících daň ze zemního plynu, daň z pevných ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.