Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sledování změn právních předpisů

ZÁKON č. 126/2008 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

Účinnost:

1. 7. 2008

Zdroj:

částka 40/2008 Sb.

 

Oblast: Obchodní právo

Novelizované předpisy:

 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti

Anotace:

K zákonu č. 513/1991 Sb.

 • Vzhledem k přijetí nové právní úpravy přeměn obchodních společností a družstev v samostatném zákoně se zrušuje dosavadní úprava přeměn obsažená v obchodním zákoníku.
  S ohledem na nové instituty obsažené v zákoně o přeměnách (přeshraniční fúze, projekt fúze, projekt převzetí jmění, projekt rozdělení a projekt změny právní formy obchodních společností a družstev) se přiměřeně upravují ustanovení týkající se zápisů do obchodního rejstříku.
  Ve vztahu k přeshraničním fúzím se stanoví, že společnosti zúčastněné na přeshraniční fúzi zanikají vždy ke dni zápisu přeshraniční fúze do českého nebo zahraničního obchodního rejstříku.

Společnost s ručením omezeným:

 • Zrušují se některá ustanovení § 112, protože po novele právní úpravy obchodního rejstříku zákonem č. 216/2005 Sb. je stávající ustanovení dílem věcně zbytečné, když seznam dokládaných listin je obsažen ve vyhl. č. 250/2005 Sb., dílem matoucí, když zde existuje duplicitní úprava k úpravě obsažené v citované vyhlášce.
 • Podle evropského práva získávají v určitých případech zaměstnanci nástupnické společnosti právo na zapojení při přeshraniční fúzi. Proto novela obchodního zákoníku dovoluje zapojení zaměstnanců formou jejich účasti v dozorčí radě, jestliže bude do českého obchodního rejstříku zapsána společnost s ručením omezeným, která bude nástupnickou společností při přeshraniční fúzi.

Akciová společnost:

 • Zrušuje se § 175 odst. 1 a 3, čímž se napravuje závažný rozpor odst. 1 s ustanovením § 200d občanského soudního řádu po novele č. 216/2005 Sb., když předmětná novela přinesla zásadní revizi právní úpravy obchodního rejstříku. Ustanovení § 175 odst. 1 však nebylo v roce 2005 omylem zrušeno, což mělo za následek, že je od 1. 7. 2005 v zásadním nesouladu s citovanou úpravou, což vyvolává zásadní interpretační pochybnosti v praxi. Ustanovení § 175 odst. 3 je po novele č. 216/2005 Sb. duplicitní k vyhlášce č. 250/2005 Sb.
 • Změny v § 186a odst. 1 a 3, v § 190c odst. 3, v § 190d se odstavce 2 až 6 a odstavec 8, v nových paragrafech 190e až 190j a v § 204a odst. 7 souvisí s tím, že dosavadní ustanovení odkazují na ustanovení, která se v důsledku zrušení právní úpravy fúzí v obchodním zákoníku bez náhrady ruší. Normativní odkazy v citovaných ustanoveních však nelze bez náhrady zrušit, neboť by tak vznikly závažné mezery v právní úpravě. Dále vzhledem k tomu, že se nově problematika fúzí přesouvá do samostatného zákona, jeví se jako jediné legislativně-technicky možné a srozumitelné řešení doplnit do právní úpravy smluvního koncernu samostatná normativní ustanovení věcně tuto problematiku řešící způsobem jasným a nepochybným (když dosavadní systém odkazů činil úpravu obtížně srozumitelnou a nejednoznačnou). Se zřetelem k tomu se novelizuje ustanovení § 190d a doplňují ustanovení § 190e až 190j, která nepředstavují věcně žádnou změnu. Jedná se zde toliko o převedení dosavadních odkazů do podoby přímé normativní úpravy.

Družstvo:

 • Podle evropského práva získávají v určitých případech zaměstnanci nástupnického družstva právo na zapojení při přeshraniční fúzi. Proto novela obchodního zákoníku dovoluje zapojení zaměstnanců formou jejich účasti v kontrolní komisi družstva, jestliže bude do českého obchodního rejstříku zapsáno družstvo, které bude nástupnickým družstvem při přeshraniční fúzi.
 • Zrušuje se § 246 odst. 4 pro jeho nesrozumitelnost a nesoulad s ustanoveními obchodního zákoníku o odpovědnosti člena orgánu družstva (toto ustanovení bylo již od přijetí obchodního zákoníku kritizováno, a vzhledem k jiným ustanovením obchodního zákoníku o odpovědnosti a ručení člena orgánu družstva bylo reálně neaplikovatelné).
  Družstvo zúčastněné na přeshraniční fúzi zaniká dnem zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku nebo do zahraničního obchodního rejstříku.

K zákonu č. 627/2004 Sb.

 • Dosavadní lhůta pro veřejný návrh smlouvy o odkupu akcií akcionářů, kteří hlasovali proti přemístění zapsaného sídla evropské společnosti, se zkracuje z jednoho měsíce na dva týdny.
 • Provádějí se náhrady dosavadních pojmů novými pojmy tak, aby úprava korespondovala s novým zákonem o přeměnách.
 • Upouští se od přezkumu splnění zákonných požadavků pro zápis evropské společnosti založené fúzí do obchodního rejstříku rejstříkovým soudem – osvědčení o splnění požadavků vydává nyní notář (rejstříkový soud již nebude splnění požadavků věcně zkoumat a toliko vyjde z notářského osvědčení).
 • Vypouští se ustanovení o právu člena vyjednávacího výboru a člena výboru zaměstnanců na pracovní volno s náhradou mzdy, protože toto je nyní paralelní novelou zákoníku práce řešeno komplexně přímo v zákoníku práce.

K zákonu č. 307/2006 Sb.

 • Upouští se od přezkumu splnění zákonných požadavků pro zápis evropské společnosti založené fúzí do obchodního rejstříku rejstříkovým soudem – osvědčení o splnění požadavků vydává nyní notář.
 • Odstraňuje se legislativně-technická chyba, protože evropská družstevní společnost nezřizuje dozorčí radu, nýbrž kontrolní komisi.
 • Vypouští se ustanovení o právu člena výboru zaměstnanců na pracovní volno s náhradou mzdy a na náhradu věcně odůvodněných nákladů, protože toto je nyní paralelní novelou zákoníku práce řešeno komplexně přímo v zákoníku práce.

Publikace k tématu

Daňové zákony 2021

Daňové zákony 2021

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Legislativní změny pro rok 2020 Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v ...

Cena: 699 KčKOUPIT

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 dochází k jedné z největších změn zákona o daních z příjmů – zavádí se tzv. daňový balíček; umožňuje se zdaňování paušální daní; provádějí se úpravy v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitostí. Změnil se také zákon o rezervách, dále byl vydán souhrnný zákon o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Ukončení podnikání

Ukončení podnikání

doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie věnovaná ukončení podnikání čtenáře podrobně provede jak obecnými informacemi o skončení podnikání (např. statistickými údaji o tom, jaká je šance nového podniku přežít první rok), tak konkrétními případy (např. diagnostickým testem, jestli stávající krize podniku směřuje ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích

Kateřina Ronovská, Vlastimil Vitoul, Jana Bílková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka stručně a srozumitelně zprostředkovává široké veřejnosti důležité informace o základních změnách, ke kterým dochází ve spolkové sféře po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a celé reformy soukromého práva. Od 1. 1. 2014 se všechna občanská sdružení ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020. Zapracovány všechny aktuální změny Reaguje na všechny změny, k nimž ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Daně z příjmů s komentářem 2020

Daně z příjmů s komentářem 2020

PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Populárně-odborná praktická publikace vychází v 18. aktualizovaném vydání pro zdaňovací období roku 2020; po novelizaci zákonem č. 299/2020 Sb. z hlediska daňové ztráty i pro období let 2018 a 2019. Zohledňuje nejaktuálnější stav legislativy v oblasti daně z příjmů Text zahrnuje ...

Cena: 979 KčKOUPIT

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury, 2. vydání

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury, 2. vydání

Tomáš Jaroš - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace na základě aktuální judikatury NSS představuje srozumitelným způsobem základní koncepční pilíře zákona o daních z příjmů, a přináší tak ucelený a logický výklad základních a nejčastěji uplatňovaných ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2020 při navýšení minimální ...

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.