Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj


22

Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2023

Dle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je výběrem daní pověřeno 14 finančních úřadů (finanční úřad s působností na území hlavního města Prahy a 13 finančních úřadů s územní působností krajů České republiky) a Specializovaný finanční úřad (dále jen „SFÚ“) s působností na celém území České republiky.

Daňový subjekt může daň (zálohy na daň, splátky daně) uhradit bezhotovostně např. pomocí internetového a mobilního bankovnictví nebo bankovním příkazem k úhradě přímo v bance – viz v článku kapitola I. Bezhotovostní placení formou bankovního příkazu úhradě, případně v hotovosti prostřednictvím Poštovní poukázky A – viz v článku kapitola II. Platby v hotovosti prostřednictvím Poštovní poukázky A.

K úhradě daně z nemovitých věcí lze využít i služeb České pošty, s. p. tzv. SIPO - viz v článku kapitola III. Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.

Dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), příjemce plnění uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň z dotčeného plnění přímo na bankovní účet místně příslušného finančního úřadu poskytovatele zdanitelného plnění – viz v článku kapitola IV. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH.

Daně se platí místně příslušnému finančnímu úřadu v české měně, s výjimkou placení daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) ve zvláštním režimu jednoho správního místa, které je realizováno bezhotovostním převodem v eurech na příslušný bankovní účet Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj – viz v článku kapitola V. Placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa - OSS.

Při bezhotovostním placení daní ze zahraničí je nutné uvádět čísla daňových bankovních účtů finančních úřadů ve speciálním formátu mezinárodního čísla bankovního účtu (International Bank Account Number) – viz v článku kapitola VI. IBAN a jeho použití při zasílání bezhotovostních plateb na účty finančních úřadů.

Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.

Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (dále jen „ČNB“), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).

Základní části bankovního účtu:

•   Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) v rozsahu dvou až šesti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je bankovní účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je bankovní předčíslí účtu vždy shodné pro všechny finanční úřady. Seznam předčíslí bankovních účtů pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 2 (pro finanční úřady kromě SFÚ) a v Příloze č. 3 je uveden seznam bankovních účtů pro jednotlivé druhy daní pro SFÚ.
•   Matriková část (matrika) jednoznačně určuje finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho finančního úřadu mají vždy stejnou matrikovou část. Jejich seznam je uveden v Příloze č.  1 (pro finanční úřady včetně SFÚ).

Jako příklad uvádíme konstrukci celého čísla bankovního účtu pro úhradu daně silniční u Finančního úřadu pro Středočeský kraj: 748-77628111/0710.

Za den platby daně je považován den, kdy je částka připsána na bankovní účet příslušného správce daně, tzn. finančního úřadu, vedeného v ČNB.

I. Bezhotovostní placení formou bankovního příkazu k úhradě

V případě příkazu k úhradě v rámci internetového a mobilního bankovnictví upozorňujeme, že je důležité ověřit si u banky, jaká má pravidla při uvádění čísla bankovního účtu. Úplné číslo bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se skládá z předčíslí, pomlčky a čísla matriky (tj. ve tvaru „předčíslí-matrika“). V rámci internetového a mobilního bankovnictví může být v některých případech vyžadováno vyplnění úplného čísla bankovního účtu, v jiných případech ale může být vyžadováno vyplnění jednotlivých položek.

Daňový subjekt má také možnost odeslat platbu daně formou bankovního příkazu k úhradě ze svého bankovního účtu na pobočce banky. Řídí se přitom pokyny příslušné banky k vyplnění bankovního příkazu buď vyplněním položek do příslušného bankovního formuláře, nebo k tomu použije rubovou stranu poštovní poukázky typu A. V tomto případě musí vyplnit identifikační údaje na zadní straně poukázky.

Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) je nezbytné vyplnit správně, aby zaslaná platba byla přijata na konkrétní daň. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 2 (pro finanční úřady kromě SFÚ) a seznam bankovních účtů pro SFÚ pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 3.

Číslo účtu (matriková část) je uvedeno v Příloze č. 1 (pro finanční úřady včetně SFÚ).

Kód banky – musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB) a platí pro všechny typy plateb.

Žádáme všechny daňové subjekty, aby při vyplňování údajů příkazu k úhradě pomocí internetového bankovnictví nebo formuláře věnovaly zvýšenou pozornost vyplňování správného čísla účtu tak, aby se nevystavovaly případným sankcím vyplývajících z pozdě zaplacené daně.

Variabilní symbol – prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li daňový subjekt u druhu daně, kterou hradí, registrační povinnost a bylo mu přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stávající variantu tvaru DIČ). Není-li daňový subjekt registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ. Pro zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce, tzn. při placení na bankovní účet finančního úřadu s předčíslím 35 Zvláštní prostředky – exekuce, se do kolonky pro variabilní symbol vyplňuje variabilní symbol exekučního příkazu. V případě zajištění daně dle § 109a zákona o DPH je třeba postupovat při vyplnění variabilního symbolu dle kapitoly IV. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH.

Specifický symbol - v případě zajištění daně dle § 109a zákona o DPH je třeba postupovat při vyplnění specifického symbolu dle kapitoly IV. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH. V ostatních případech je vyplnění položky nepovinné.

Konstantní symbol není třeba vyplňovat.

Datum splatnosti - by mělo být zadáno tak, aby byla částka připsána na účet banky finančního úřadu maximálně v den splatnosti daňové povinnosti.

Zpráva pro příjemce - zde může odesílatel uvést krátký text určený pro příjemce. V případě zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH je třeba postupovat při vyplnění zprávy pro příjemce dle kapitoly IV. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH.

Ostatní položky uvedené v nabídce internetového a mobilního bankovnictví nebo na bankovních formulářích jsou pouze pro potřebu klienta nebo banky klienta a nejsou pro finanční úřady potřebné. Současně doporučujeme ověřit si, jaká má příslušná banka pravidla u jednotlivých druhů plateb (platebního styku) pro data splatnosti.

II. Platby v hotovosti prostřednictvím Poštovní poukázky A

Česká pošta, s. p. používá Poštovní poukázky A pro zasílání peněžních částek v hotovosti určených k připsání na účet příjemce. Tato forma placení daní není osvobozena od poštovních poplatků. Poštovní poukázku A lze použít pro platby všech druhů daní.

Po vyplnění poukázky je při převzetí hotovosti na provozovně České pošty, s. p. poukázka potvrzena, přičemž pravá část poukázky zůstává uložena u České pošty, s. p. a levou část poukázky si ponechává odesílatel hotovosti jako doklad o poukázané platbě. Obsah údajů z převzaté poukázky Česká pošta, s. p. automatizovaně přenáší finančnímu úřadu. Je tedy důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba daně byla finančnímu úřadu doručena a byla bez problémů identifikována.

Na Poštovní poukázce A se musí do všech kolonek uvést správné a úplné údaje. Při ručním vyplňování údajů je žádoucí, aby jednotlivé číslice byly dobře identifikovatelné (jinak může dojít k mylné interpretaci čísla) a dále je vhodné, aby při vyplňování údajů byla používána černá barva písma (při použití jiné barvy dochází k většímu výskytu chybně nebo nečitelně sejmutých údajů).

Na Poštovní poukázce A se vyplňují následující údaje:

•    nebo Částka Kč - uvádí se částka poukazované platby daně v hotovosti v Kč.
•   Slovy - v této kolonce se uvádí slovy vyjádřená odesílaná částka v Kč.
•   Adresa majitele účtu - uvádí se název a adresa příslušného finančního úřadu.
•   Č. účtu / Kód banky - číslo bankovního účtu musí být uvedeno v levé části Poštovní poukázky A přesně ve tvaru odpovídajícím struktuře čísla bankovního účtu, tj. ve tvaru předčíslí-matrika/kód banky.
•   Ve prospěch účtu - položka v pravé části Poštovní poukázky A obsahuje číselné označení předčíslí a matriky finančního úřadu, tzn. pomlčka, lomítko a kód banky se zde neuvádějí. Předčíslí i vlastní číslo účtu (tzv. matrika) jsou doplněné o vedoucí nuly. Předčíslí účtu doplněné o nuly se zapisuje do prvních 6 pozic zleva (maximální počet číslic pro předčíslí) a matrika do 10 pozic vpravo (maximální počet číslic pro číslo matriky finančního úřadu).
•   V. symbol (Variabilní symbol) - prostřednictvím variabilního symbolu daňový subjekt sděluje finančnímu úřadu svou totožnost. Má-li daňový subjekt u druhu daně, kterou hradí, registrační povinnost a bylo mu přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ, tj. buď čísla za pomlčkou (pro původní variantu tvaru DIČ) nebo čísla za písmeny CZ (pro stávající variantu tvaru DIČ). Není-li daňový subjekt registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede v případě fyzické osoby do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou, v případě právnické osoby uvede své IČ. Pro zvláštní případ plnění platební povinnosti vůči finančnímu úřadu v rámci daňové exekuce, tzn. při placení na bankovní účet finančního úřadu s předčíslím 35 Zvláštní prostředky – exekuce, se do kolonky pro variabilní symbol vyplňuje variabilní symbol exekučního příkazu. V případě zajištění daně dle § 109a zákona o DPH je třeba postupovat při vyplnění variabilního symbolu dle kapitoly IV. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH.
•   S. symbol (Specifický symbol) - v případě zajištění daně dle § 109a zákona o DPH je třeba postupovat při vyplnění specifického symbolu dle kapitoly IV. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH. V ostatních případech je vyplnění položky nepovinné.
•   Odesílatel - uvádí se jméno a adresa bydliště (u fyzických osob) nebo název a adresa sídla (u právnických osob).
•   Zpráva pro příjemce - zde může odesílatel uvést hůlkovým písmem do předtištěných kolonek krátký text určený pro příjemce. V případě zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH je nutné se řídit při vyplnění zprávy pro příjemce kapitolou IV. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH.
•   Tr. kód (Transakční kód) - je povinný třímístný numerický údaj identifikující typ poukázky a tento údaj je již na formuláři předtištěn.
•   Kód banky - musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB).
•   K. symbol (Konstantní symbol) - není třeba vyplňovat.

III. Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

Daň z nemovitých věcí je možné platit mimo jiné i prostřednictvím soustředěného inkasa plateb obyvatelstva (dále jen „SIPO“). Daň z nemovitých věcí se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“). Generální finanční ředitelství podle ustanovení § 56 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), určilo podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016 (dále jen „Podmínky“), jejichž úplné znění je zveřejněno na internetových stránkách Finanční správy ČR (http://www.financnisprava.cz) a na úředních deskách všech finančních úřadů.

Platit daň prostřednictvím SIPO mohou pouze fyzické osoby, které jsou poplatníky, kterým bylo Českou poštou, s. p. přiděleno spojovací číslo, a na dané zdaňovací období jim byla stanovena daň z nemovitých věcí a předepsána na jejich osobní daňový účet. Poplatníkům není umožněno platit daň z nemovitých věcí prostřednictvím spojovacího čísla třetí osoby. Podle Podmínek tedy není možné, aby společný zástupce poplatníků platil daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, pokud je spojovací číslo přiděleno jinému z těchto poplatníků. Společný zástupce musí mít vždy přiděleno své vlastní spojovací číslo. Podává-li jeden z manželů daňové přiznání jako společný zástupce, nemůže použít spojovací číslo druhého z manželů, ale musí mít přiděleno své vlastní spojovací číslo.

Poplatník, který má zájem o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, vyplní tiskopis Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO (dále jen „Oznámení“). Oznámení poplatník uplatní u místně a věcně příslušného finančního úřadu nejpozději do 31. ledna zdaňovacího období, od kterého má být daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO placena. Poplatník, který chce platit daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO na více finančních úřadech, musí uplatnit Oznámení na každém příslušném finančním úřadě samostatně. Na základě uplatněného Oznámení bude daň z nemovitých věcí hrazena prostřednictvím SIPO i v následujících zdaňovacích obdobích, pokud poplatník neuplatní u příslušného finančního úřadu oznámení, kterým ukončí placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Oznámení uplatněné poplatníkem po stanoveném termínu bude sice správcem daně přijato, aplikováno bude však až následujícího zdaňovacího období. Poplatník nebude o této skutečnosti správcem daně vyrozuměn.

Oznámení je také možné zaslat správci daně prostřednictvím datové schránky, popřípadě je možné podání učinit i prostřednictvím „Obecné písemnosti“ k níž do přílohy přiloží vyplněný (např. naskenovaný) tiskopis Oznámení a doklad prokazující přidělení spojovacího čísla. Podání musí ale splňovat podmínky dle § 71 daňového řádu. Je důležité upozornit, že nedílnou součástí Oznámení je doklad prokazující přidělení spojovacího čísla (např. doklad o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální platební doklad SIPO, resp. rozpis bezhotovostní platby SIPO). Doklad prokazující přidělení spojovacího čísla je možné přiložit v prosté kopii. Prostřednictvím SIPO je umožněno platit daň z nemovitých věcí pouze v aktuální výši celkové roční daně z nemovitých věcí stanovené na zdaňovací období příslušným finančním úřadě. Pokud celková roční daň z nemovitých věcí přesahuje 5 000 Kč, bude prostřednictvím SIPO placena pouze ve splátkách podle § 15 odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí a nelze ji uhradit najednou. U poplatníků daně z nemovitých věcí provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb je daň z nemovitých věcí splatná ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období. U ostatních poplatníků je daň z nemovitých věcí splatná ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období. Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období.

Případné nedoplatky na dani z nemovitých věcí, doměřenou daň z nemovitých věcí a příslušenství daně z nemovitých věcí nelze hradit prostřednictvím SIPO, musí být uhrazeny jiným způsobem. Pokud poplatník chce při platbě prostřednictvím SIPO zohlednit přeplatek na dani z nemovitých věcí, označí tuto skutečnost v Oznámení. Nebude-li zohlednění přeplatku v Oznámení označeno, bude prostřednictvím SIPO uhrazena daň z nemovitých věcí bez zohlednění případného přeplatku na dani z nemovitých věcí. Pokud doručíte vyplněné Oznámení společně s Vaším spojovacím číslem SIPO na příslušný finanční úřad do 31. ledna 2022, správce daně provede úhradu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO již na zdaňovací období roku 2022. Provedení úhrady daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO zjistíte v rozpisu bezhotovostní platby SIPO, kde bude daň z nemovitých věcí uvedena pod kódem poplatku: 740, název poplatku: Daň-nemovitosti a v detailu bude uveden příslušný finanční úřad, kterému je daň z nemovitých věcí uhrazena. Doporučujeme všem poplatníkům, kteří SIPO využívají a rozhodnou se platit daň z nemovitých věcí také prostřednictvím SIPO, aby provedli kontrolu nastaveného limitu SIPO u své banky a případně provedli navýšení tohoto limitu o částku daně z nemovitých věcí.

IV. Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH

Zákon o DPH upravuje ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň. V § 108a zákona o DPH je zakotveno ručení oprávněného příjemce, tj. osoby, jejíž postavení upravuje zákon o spotřebních daních. Využije-li oprávněný příjemce zvláštní způsob zajištění daně, hledí se na něj pro účely zvláštního způsobu zajištění daně jako na příjemce zdanitelného plnění.

Realizaci zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH, tedy postupu, kdy příjemce plnění uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň z dotčeného plnění přímo na účet místně příslušného finančního úřadu poskytovatele zdanitelného plnění, je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Při placení daně za poskytovatele zdanitelného plnění je nutné vyplnit položky: variabilní symbol, specifický symbol a zprávu pro příjemce.

Úhrada příjemcem za poskytovatele zdanitelného plnění musí být řádně identifikována. V ustanovení § 109a odst. 2 písm. a) až d) zákona o DPH, jsou stanoveny údaje, které mají být pro správnou identifikaci uvedeny:

a)   identifikace poskytovatele zdanitelného plnění,
b) daň, na kterou je úhrada určena,
c) identifikace příjemce zdanitelného plnění,
d) den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty poskytovatelem zdanitelného plnění.

Příjemce zdanitelného plnění popřípadě oprávněný příjemce uvede při bezhotovostním platebním styku nebo při hotovostní platbě přes Českou poštu, s. p. na Poštovní poukázce A následující údaje:

Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) 80039, vyplněním této položky je určena daň (viz výše uvedené písm. b). PBÚ 80039 pro zajištění daně dle zákona o DPH je rovněž uvedeno v seznamu předčíslí pro jednotlivé druhy daní v Příloze č. 2 (pro finanční úřady kromě SFÚ) a v seznamu bankovních účtů pro jednotlivé druhy daní v Příloze č. 3 (pro SFÚ).

Číslo účtu (matriková část) je uvedeno v Příloze č. 1 (pro finanční úřady včetně SFÚ). Úhradu provést na účet místně příslušného finančního úřadu poskytovatele zdanitelného plnění.

Kód banky - 0710 (kód ČNB).

Variabilní symbol - uvádí se kmenová část DIČ (daňové identifikační číslo) poskytovatele zdanitelného plnění (tj. identifikační číslo, rodné číslo nebo vlastní identifikátor přidělený správcem daně), viz výše uvedené písm. a).

Specifický symbol - uvádí se kmenová část DIČ příjemce zdanitelného plnění (potažmo DIČ oprávněného příjemce, hradí-li zajištění), viz výše uvedené písm. c).

Konstantní symbol – není třeba vyplňovat.

Zpráva pro příjemce - uvede se informace z výše zmíněného písm. d).

Příjemce zdanitelného plnění do zprávy pro příjemce uvede:

-   den uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru: DD/MM/RRRR−P
Příklad: den uskutečnění zdanitelného plnění je 17. 3. 2023, tzn. 17/03/2023-P
nebo
- den přijetí úplaty ve tvaru: DD/MM/RRRR−U
Příklad: den přijetí úplaty je 21. 4. 2023, tzn. 21/04/2023-U

Oprávněný příjemce do zprávy pro příjemce uvede:

-   den přijetí vybraných výrobků z jiného čl. státu ve tvaru: DD/MM/RRRR-O
Příklad: den přijetí vybraných výrobků z jiného čl. státu je 6. 4. 2023, tzn. 06/04/2023
Toto datum se pro dané účely identifikace platby považuje za datum uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa - OSS

V rámci zjednodušení plnění povinností k DPH byl pro poskytovatele vybraných plnění zaveden zvláštní režim jednoho správního místa. Tento režim se rovněž označuje jako tzv. One Stop Shop (dále jen „OSS“).

Podrobnější informace k OSS jsou k dispozici na internetových stránkách Finanční správy ČR (https://www.financnisprava.cz) v rámci nabídky Mezinárodní spolupráce – Mezinárodní spolupráce a DPH – One Stop Shop (OSS):
https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph.

Daňový subjekt (osoba uskutečňující vybraná plnění nebo zprostředkovatel) platí DPH v eurech na příslušný bankovní účet správce daně a to bezhotovostním převodem. K platbě vždy uvádí jednoznačné referenční číslo příslušného daňového přiznání.

Platba je uhrazena správci daně v den, kdy je podáno daňového přiznání nebo nejpozději v den, kdy mělo být daňové přiznání podáno. Platba je považována za provedenou v den, kdy je připsána na bankovní účet správce daně. Každé daňové přiznání musí být uhrazeno samostatně.

Platby daně v režimu OSS je třeba provést bezhotovostním převodem na číslo bankovního účtu Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj vedeného v ČNB v eurech:

IBAN účtu: CZ55 0710 0345 3401 7765 3621
BIC (SWIFT kód) banky: CNBACZPP
Tuzemský formát účtu: 34534 – 177653621/0710

Referenční číslo daňového přiznání se uvádí v platebním příkazu do položky „Zpráva pro příjemce“.

Struktura referenčního čísla daňového přiznání pro jednotlivé režimy s příklady a vysvětlivkami:

1/   Referenční číslo daňového přiznání pro EU režim obsahuje kód členského státu identifikace, identifikační číslo pro DPH pro EU režim tzv. DIČ, zdaňovací období (čtvrtletí a rok) ve tvaru:
  •   KOD ZEMĚ/DIČ/ČTVRTLETÍ.ROK,
Příklad pro EU režim: CZ/CZxxxxxxxxxx/Q3.2023)
Vysvětlivky: x je 8 až 10-místný číselný kód
2/ Referenční číslo daňového přiznání pro Non EU režim obsahuje kód členského státu identifikace, daňové evidenční číslo tzv. DEČ pro Non EU režim, zdaňovací období (čtvrtletí a rok) ve tvaru:
  KOD ZEMĚ/DEČ/ČTVRTLETÍ.ROK
Příklad pro Non EU režim: CZ/EUxxxyyyyyz/Q3.2023
Vysvětlivky: x je 3-místný číselný kód ISO členského státu identifikace, y je 5-místné číslo přidělené členským státem identifikace, z je kontrolní číslice.
3/ Referenční číslo daňového přiznání pro dovozní režim obsahuje kód členského státu identifikace, daňové evidenční číslo tzv. DEČ dovozní režim, zdaňovací období (měsíc a rok) ve tvaru:
  KOD ZEMĚ/DEČ/MĚSÍC.ROK
Příklad pro dovozní režim: CZ/IMxxxyyyyyyz/M07.2023
Vysvětlivky: x je 3-místný číselný kód ISO členského státu identifikace, y je 6-místné číslo přidělené členským státem identifikace, z je kontrolní číslice.

VI. IBAN a jeho použití při zasílání bezhotovostních plateb na účty finančních úřadů

Pro zajištění bezproblémového placení daní na účty finančních úřadů v rámci mezinárodního bezhotovostního platebního styku je nutné znát správný postup při poukazování finančních prostředků na jejich účty a současně i jejich bankovní čísla.

Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena. Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit daň na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daný daňový subjekt.

V rámci mezinárodního platebního styku se zahraničím je používán pro značení čísel bankovních účtů kód IBAN (International Bank Account Number), tj. mezinárodní číslo bankovního účtu. Toto číslo bankovního účtu má stanovenou konstrukci. Konkrétní podobu čísla účtu ve formátu IBAN vytváří banka, která účet vede. V případě bankovních účtů finančních úřadů pro placení daní se jedná o ČNB.

Pro každý jednotlivý stát je definována vlastní struktura s tím, že je pevně stanovena pozice, na které je uveden kód banky (popř. pobočky banky) a číslo účtu. IBAN může obsahovat číslice a velká písmena při maximálním počtu 30 znaků.
Standard stanovuje pro Českou republiku mezinárodní formát čísla účtu takto:

ü   2 znaky – kód země (CZ pro Českou republiku),
ü   2 znaky – kontrolní číslice (ochrana proti chybně zadanému číslu),
ü   4 znaky – kód banky,
ü   6 znaků – předčíslí bankovního účtu,
ü   10 znaků – číslo účtu (matrika finančního úřadu).

Jako příklad uvádíme číslo mezinárodního bankovního účtu Finančního úřadu pro Středočeský kraj pro placení daně z nemovitých věcí vedeného u ČNB.

V písemném styku se uvádí IBAN po 4 znacích odděleně s mezerami, elektronicky se mezery neuvádějí.

     IBAN v písemném styku: CZ30 0710 0077 5500 7762 8111
     IBAN v elektronickém styku: CZ3007100077550077628111

 Na internetových stránkách ČNB (www.cnb.cz) v rámci nabídky Platební styk a v její dílčí nabídce IBAN je možné získat nejen mnoho dalších informací, ale především lze vypočítat tvar IBAN pomocí tzv. IBAN kalkulátoru zadáním jednotlivých položek čísla bankovního účtu v tuzemském formátu:

Ø   první část čísla účtu (= předčíslí bankovního účtu),
Ø   druhá část čísla účtu (= vlastní číslo účtu, tzv. matrika),
Ø   kód banky (= 0710)
nebo rozklíčovat kód IBAN na jednotlivé položky.

Seznam úplných čísel bankovních účtů finančních úřadů v mezinárodním formátu IBAN nejčastěji placených daní je uveden v Příloze č. 5.


Jako doplnění k výše uvedenému sdělujeme, že článek Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2023, který je rozdělen do sedmi kapitol:

I.   Bezhotovostní placení formou bankovního příkazu k úhradě
II.   Platby v hotovosti prostřednictvím Poštovní poukázky A
III.   Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
IV.   Placení zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
V.   Placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa - OSS
VI.   IBAN a jeho použití při zasílání bezhotovostních plateb na účty finančních úřadů
včetně jeho šesti příloh (viz dále) je možné nalézt na internetových stránkách Finanční správy ČR (http://www.financnisprava.cz), kde jsou k dispozici i další doplňkové informace jako např. daňový kalendář, adresář finančních úřadů a další.

Příloha č. 1   Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů včetně Specializovaného finančního úřadu,
Příloha č. 2 Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů kromě Specializovaného finančního úřadu pro placení daní,
Příloha č. 3 Bankovní účty Specializovaného finančního úřadu pro placení daní,
Příloha č. 4 Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní,
Příloha č. 5 Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní (v mezinárodním formátu IBAN) při placení daní ze zahraničí,

Ing. Božena Vodičková, v. r.
vedoucí Oddělení evidence a převodu daní
Generální finanční ředitelství

Příloha č. 1

Čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) včetně Specializovaného finančního úřadu (SFÚ)
(bankovní účty jsou vedeny v Kč)

Název finančního úřadu Sídlo finančního úřadu Matrika Kód banky
Finanční úřad pro hlavní město Prahu Praha 77628031 0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj Praha 77628111 0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj České Budějovice 77627231 0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj Plzeň 77627311 0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj Karlovy Vary 77629341 0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj Ústí nad Labem 77621411 0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj Liberec 77628461 0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Hradec Králové 77626511 0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj Pardubice 77622561 0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina Jihlava 67626681 0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj Brno 77628621 0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj Olomouc 47623811 0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava 77621761 0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj Zlín 47620661 0710
Specializovaný finanční úřad Praha 77620021 0710

Příloha č. 2

Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů (FÚ) kromě Specializovaného finančního úřadu pro placení daní
(bankovní účty jsou vedeny v Kč)

Název daně Předčíslí účtu
Daň dědická dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013 7739
Daň silniční 748
Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb. platného do 31. 12. 2020 7691
Daň z nemovitých věcí dle z. č. 338/1992 Sb. (do 31. 12. 2013 daň z nemovitostí) 7755
Daň z převodu nemovitostí dle z. č. 357/1992 Sb. platného do 31. 12. 2013 7763
Daň z přidané hodnoty1) 705
Daň z příjmů fyzických osob – vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7720
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 713
Daň z příjmů právnických osob 7704
Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 7712
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Ministerstvo pro místní rozvoj 5856
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení 5725
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní finanční aktiva 5661
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fond životního prostředí 5717
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – státní fondy 5733
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet 4722
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II 5776
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond 5784
Paušální daň a paušální veřejná pojistná2) 2866
Pokuty a náklady řízení dle z. č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti 2735
Pokuty a náklady řízení za porušení povinností při elektronické evidenci tržeb 4837
Pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu (z. č. 586/1992 Sb.) 4829
Pokuty za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením (z. č. 235/2004 Sb.) 4810
Pokuty, sankce a náklady řízení ve správním řízení 3754
Příslušenství daně z hazardních her 14701
Příslušenství daní 4706
Příslušenství pojistného na důchodové spoření placené osobou samostatně výdělečně činnou 9136
Příslušenství pojistného na důchodové spoření sražené plátcem pojistného 9144
Správní poplatky 3711
Správní poplatky placené Generálnímu finančnímu ředitelství a Odvolacímu finančnímu ředitelství3) 13717
Zvláštní prostředky - dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.) 70033
Zvláštní prostředky - exekuce 35
Zvláštní prostředky - konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., z. č.  182/2006 Sb.) 30031
Zvláštní prostředky - mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.) 50032
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.) 80039
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 280/2009 Sb.) 20036
Zvláštní prostředky - zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.) 10030

Vysvětlivky:

1)  Bankovní účet s předčíslím 705 Daň z přidané hodnoty nelze použít k úhradě DPH-zvláštní režim jednoho správního místa, tzv. Mini One Stop Shop (MOSS) nebo One Stop Shop (OSS).
2)  Bankovní účet s předčíslím 2866 Paušální daň a paušální veřejná pojistná je určen pro placení záloh na paušální daň a paušální veřejná pojistná.
3)  Bankovní účet s předčíslím 13717 Správní poplatky má pouze Finanční úřad pro hlavní město Prahu (číslo bankovního účtu: 13717-77628031/0710) k placení správních poplatků Generálnímu finančnímu ředitelství (GFŘ) a Finanční úřad pro Jihomoravský kraj (číslo bankovního účtu: 13717-77628621/0710) k placení správních poplatků Odvolacímu finančnímu ředitelství (OFŘ).

Příloha č. 3

Bankovní účty Specializovaného finančního úřadu pro placení daní
(bankovní účty jsou vedeny v Kč)

Název daně Předčíslí účtu Matrika Kód banky
Daň silniční 748 77620021 0710
Daň z hazardních her dle § 3 odst. 1 písm. a), b), c), d), f), g), h) z. č. 187/2016 Sb. 2815 77620021 0710
Daň z přidané hodnoty 1) 705 77620021 0710
Daň z příjmů fyzických osob - vybírané srážkou podle zvláštní sazby 7720 77620021 0710
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 713 77620021 0710
Daň z příjmů právnických osob 7704 77620021 0710
Daň z příjmů právnických osob - vybírané srážkou podle zvláštní sazby 7712 77620021 0710
Daň z neočekávaných zisků2)   7878 77620021 0710
Daň z technických her dle § 3 odst. 1 písm. e) z. č. 187/2016 Sb. 2823 77620021 0710
Odvod z elektřiny ze slunečního záření 1716 77620021 0710
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb. 2639 77620021 0710
Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č.  202/1990 Sb. 2655 77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Ministerstvo pro místní rozvoj 5856 77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - podpora bydlení 5725 77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - Státní finanční aktiva 5661 77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fond životního prostředí 5717 77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní fondy 5733 77620021 0710
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet 4722 77620021 0710
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II 5776 77620021 0710
Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond 5784 77620021 0710
Pokuty a náklady řízení dle z. č. 254/2004 Sb. - omezení plateb v hotovosti 2735 77620021 0710
Pokuty a náklady řízení za porušení povinností při elektronické evidenci tržeb 4837 77620021 0710
Pokuty za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením (z. č. 235/2004 Sb.) 4810 77620021 0710
Pokuty, sankce a náklady řízení ve správním řízení 3754 77620021 0710
Poplatek za správu majetku3)   4861 77620021 0710
Příslušenství daně z hazardních her 14701 77620021 0710
Příslušenství daní 4706 77620021 0710
Příslušenství pojistného na důchodové spoření sražené plátcem pojistného 9144 77620021 0710
Správní poplatky 3711 77620021 0710
Zvláštní prostředky – dobrovolné platby (z. č. 280/2009 Sb.) 70033 77620021 0710
Zvláštní prostředky – exekuce 35 77620021 0710
Zvláštní prostředky – konkurzní pohledávky (z. č. 328/1991 Sb., z. č.  182/2006 Sb.) 30031 77620021 0710
Zvláštní prostředky – mezinárodní pohledávky (z. č. 191/2004 Sb., z. č. 471/2011 Sb.) 50032 77620021 0710
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 235/2004 Sb.) 80039 77620021 0710
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 280/2009 Sb.) 20036 77620021 0710
Zvláštní prostředky – zajištění daně (z. č. 586/1992 Sb.) 10030 77620021 0710

Vysvětlivky:

1)  Bankovní účet s předčíslím 705 Daň z přidané hodnoty nelze použít k úhradě DPH-zvláštní režim jednoho správního místa, tzv. Mini One Stop Shop (MOSS) nebo One Stop Shop (OSS).
2) Bankovní účet s předčíslím 7878 - Daň z neočekávaných zisků bude otevřen k 1. 2. 2023
3) Nový bankovní účet s předčíslím 4861 - Poplatek za správu majetku - na základě novely zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí

Příloha č. 4

Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní
(bankovní účty jsou vedeny v Kč)

¨
Název finančního úřadu Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob vybírané srážkou dle zvláštní sazby Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dle zvláštní sazby Daň silniční Daň z nemovitých věcí* Daň z nabytí nemovitých věcí*** Paušální daň a paušální veřejná pojistná****
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 705-77628031/0710 7704-77628031/0710 7712-77628031/0710 721-77628031/0710 713-77628031/0710 7720-77628031/0710 748-77628031/0710 7755-77628031/0710 7691-77628031/0710 2866-77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj 705-77628111/0710 7704-77628111/0710 7712-77628111/0710 721-77628111/0710 713-77628111/0710 7720-77628111/0710 748-77628111/0710 7755-77628111/0710 7691-77628111/0710 2866-77628111/0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj 705-77627231/0710 7704-77627231/0710 7712-77627231/0710 721-77627231/0710 713-77627231/0710 7720-77627231/0710 748-77627231/0710 7755-77627231/0710 7691-77627231/0710 2866-77627231/0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 705-77627311/0710 7704-77627311/0710 7712-77627311/0710 721-77627311/0710 713-77627311/0710 7720-77627311/0710 748-77627311/0710 7755-77627311/0710 7691-77627311/0710 2866-77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj 705-77629341/0710 7704-77629341/0710 7712-77629341/0710 721-77629341/0710 713-77629341/0710 7720-77629341/0710 748-77629341/0710 7755-77629341/0710 7691-77629341/0710 2866-77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj 705-77621411/0710 7704-77621411/0710 7712-77621411/0710 721-77621411/0710 713-77621411/0710 7720-77621411/0710 748-77621411/0710 7755-77621411/0710 7691-77621411/0710 2866-77621411/0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj 705-77628461/0710 7704-77628461/0710 7712-77628461/0710 721-77628461/0710 713-77628461/0710 7720-77628461/0710 748-77628461/0710 7755-77628461/0710 7691-77628461/0710 2866-77628461/0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 705-77626511/0710 7704-77626511/0710 7712-77626511/0710 721-77626511/0710 713-77626511/0710 7720-77626511/0710 748-77626511/0710 7755-77626511/0710 7691-77626511/0710 2866-77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj 705-77622561/0710 7704-77622561/0710 7712-77622561/0710 721-77622561/0710 713-77622561/0710 7720-77622561/0710 748-77622561/0710 7755-77622561/0710 7691-77622561/0710 2866-77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 705-67626681/0710 7704-67626681/0710 7712-67626681/0710 721-67626681/0710 713-67626681/0710 7720-67626681/0710 748-67626681/0710 7755-67626681/0710 7691-67626681/0710 2866-67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 705-77628621/0710 7704-77628621/0710 7712-77628621/0710 721-77628621/0710 713-77628621/0710 7720-77628621/0710 748-77628621/0710 7755-77628621/0710 7691-77628621/0710 2866-77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 705-47623811/0710 7704-47623811/0710 7712-47623811/0710 721-47623811/0710 713-47623811/0710 7720-47623811/0710 748-47623811/0710 7755-47623811/0710 7691-47623811/0710 2866-47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 705-77621761/0710 7704-77621761/0710 7712-77621761/0710 721-77621761/0710 713-77621761/0710 7720-77621761/0710 748-77621761/0710 7755-77621761/0710 7691-77621761/0710 2866-77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj 705-47620661/0710 7704-47620661/0710 7712-47620661/0710 721-47620661/0710 713-47620661/0710 7720-47620661/0710 748-47620661/0710 7755-47620661/0710 7691-47620661/0710 2866-47620661/0710
Specializovaný finanční úřad 705-77620021/0710 7704-77620021/0710 7712-77620021/0710 -** 713-77620021/0710 7720-77620021/0710 748-77620021/0710 -** -** -**

Poznámky:

*  Od 1. 1. 2014 dle z. o. č. 344/2013 Sb. změna názvu daně z nemovitostí na daň z nemovitých věcí.
**  Specializovaný finanční úřad nemá otevřené bankovní účty pro výběr daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí a paušální daně a paušálních veřejných pojistných.
***  Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb. platného do 31. 12. 2020.
****  Bankovní účet s předčíslím 2866 - Paušální daň a paušální veřejná pojistná je určen pro placení záloh na paušální daň a paušální veřejná pojistná.

Příloha č. 5

Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní (v mezinárodním formátu IBAN) při placení daní ze zahraničí
(bankovní účty jsou vedeny v Kč)

Název finančního úřadu Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob vybírané srážkou dle zvláštní sazby Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dle zvláštní sazby Daň silniční Daň z nemovitých věcí* Daň z nabytí nemovitých věcí*** Paušální daň a paušální veřejná pojistná****
Finanční úřad pro hlavní město Prahu CZ74 0710 0007 0500 7762 8031 CZ17 0710 0077 0400 7762 8031 CZ06 0710 0077 1200 7762 8031 CZ52 0710 0007 2100 7762 8031 CZ63 0710 0007 1300 7762 8031 CZ92 0710 0077 2000 7762 8031 CZ27 0710 0007 4800 7762 8031 CZ56 0710 0077 5500 7762 8031 CZ47 0710 0076 9100 7762 8031 CZ49 0710 0028 6600 7762 8031
Finanční úřad pro Středočeský kraj CZ48 0710 0007 0500 7762 8111 CZ88 0710 0077 0400 7762 8111 CZ77 0710 0077 1200 7762 8111 CZ26 0710 0007 2100 7762 8111 CZ37 0710 0007 1300 7762 8111 CZ66 0710 0077 2000 7762 8111 CZ98 0710 0007 4800 7762 8111 CZ30 0710 0077 5500 7762 8111 CZ21 0710 0076 9100 7762 8111 CZ23 0710 0028 6600 7762 8111
Finanční úřad pro Jihočeský kraj CZ43 0710 0007 0500 7762 7231 CZ83 0710 0077 0400 7762 7231 CZ72 0710 0077 1200 7762 7231 CZ21 0710 0007 2100 7762 7231 CZ32 0710 0007 1300 7762 7231 CZ61 0710 0077 2000 7762 7231 CZ93 0710 0007 4800 7762 7231 CZ25 0710 0077 5500 7762 7231 CZ16 0710 0076 9100 7762 7231 CZ18 0710 0028 6600 7762 7231
Finanční úřad pro Plzeňský kraj CZ17 0710 0007 0500 7762 7311 CZ57 0710 0077 0400 7762 7311 CZ46 0710 0077 1200 7762 7311 CZ92 0710 0007 2100 7762 7311 CZ06 0710 0007 1300 7762 7311 CZ35 0710 0077 2000 7762 7311 CZ67 0710 0007 4800 7762 7311 CZ96 0710 0077 5500 7762 7311 CZ87 0710 0076 9100 7762 7311 CZ89 0710 0028 6600 7762 7311
Finanční úřad pro Karlovarský kraj CZ12 0710 0007 0500 7762 9341 CZ52 0710 0077 0400 7762 9341 CZ41 0710 0077 1200 7762 9341 CZ87 0710 0007 2100 7762 9341 CZ98 0710 0007 1300 7762 9341 CZ30 0710 0077 2000 7762 9341 CZ62 0710 0007 4800 7762 9341 CZ91 0710 0077 5500 7762 9341 CZ82 0710 0076 9100 7762 9341 CZ84 0710 0028 6600 7762 9341
Finanční úřad pro Ústecký kraj CZ43 0710 0007 0500 7762 1411 CZ83 0710 0077 0400 7762 1411 CZ72 0710 0077 1200 7762 1411 CZ21 0710 0007 2100 7762 1411 CZ32 0710 0007 1300 7762 1411 CZ61 0710 0077 2000 7762 1411 CZ93 0710 0007 4800 7762 1411 CZ25 0710 0077 5500 7762 1411 CZ16 0710 0076 9100 7762 1411 CZ18 0710 0028 6600 7762 1411
Finanční úřad pro Liberecký kraj CZ07 0710 0007 0500 7762 8461 CZ47 0710 0077 0400 7762 8461 CZ36 0710 0077 1200 7762 8461 CZ82 0710 0007 2100 7762 8461 CZ93 0710 0007 1300 7762 8461 CZ25 0710 0077 2000 7762 8461 CZ57 0710 0007 4800 7762 8461 CZ86 0710 0077 5500 7762 8461 CZ77 0710 0076 9100 7762 8461 CZ79 0710 0028 6600 7762 8461
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj CZ83 0710 0007 0500 7762 6511 CZ26 0710 0077 0400 7762 6511 CZ15 0710 0077 1200 7762 6511 CZ61 0710 0007 2100 7762 6511 CZ72 0710 0007 1300 7762 6511 CZ04 0710 0077 2000 7762 6511 CZ36 0710 0007 4800 7762 6511 CZ65 0710 0077 5500 7762 6511 CZ56 0710 0076 9100 7762 6511 CZ58 0710 0028 6600 7762 6511
Finanční úřad pro Pardubický kraj CZ33 0710 0007 0500 7762 2561 CZ73 0710 0077 0400 7762 2561 CZ62 0710 0077 1200 7762 2561 CZ11 0710 0007 2100 7762 2561 CZ22 0710 0007 1300 7762 2561 CZ51 0710 0077 2000 7762 2561 CZ83 0710 0007 4800 7762 2561 CZ15 0710 0077 5500 7762 2561 CZ06 0710 0076 9100 7762 2561 CZ08 0710 0028 6600 7762 2561
Finanční úřad pro Kraj Vysočina CZ67 0710 0007 0500 6762 6681 CZ10 0710 0077 0400 6762 6681 CZ96 0710 0077 1200 6762 6681 CZ45 0710 0007 2100 6762 6681 CZ56 0710 0007 1300 6762 6681 CZ85 0710 0077 2000 6762 6681 CZ20 0710 0007 4800 6762 6681 CZ49 0710 0077 5500 6762 6681 CZ40 0710 0076 9100 6762 6681 CZ42 0710 0028 6600 6762 6681
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj CZ52 0710 0007 0500 7762 8621 CZ92 0710 0077 0400 7762 8621 CZ81 0710 0077 1200 7762 8621 CZ30 0710 0007 2100 7762 8621 CZ41 0710 0007 1300 7762 8621 CZ70 0710 0077 2000 7762 8621 CZ05 0710 0007 4800 7762 8621 CZ34 0710 0077 5500 7762 8621 CZ25 0710 0076 9100 7762 8621 CZ27 0710 0028 6600 7762 8621
Finanční úřad pro Olomoucký kraj CZ84 0710 0007 0500 4762 3811 CZ27 0710 0077 0400 4762 3811 CZ16 0710 0077 1200 4762 3811 CZ62 0710 0007 2100 4762 3811 CZ73 0710 0007 1300 4762 3811 CZ05 0710 0077 2000 4762 3811 CZ37 0710 0007 4800 4762 3811 CZ66 0710 0077 5500 4762 3811 CZ57 0710 0076 9100 4762 3811 CZ59 0710 0028 6600 4762 3811
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj CZ02 0710 0007 0500 7762 1761 CZ42 0710 0077 0400 7762 1761 CZ31 0710 0077 1200 7762 1761 CZ77 0710 0007 2100 7762 1761 CZ88 0710 0007 1300 7762 1761 CZ20 0710 0077 2000 7762 1761 CZ52 0710 0007 4800 7762 1761 CZ81 0710 0077 5500 7762 1761 CZ72 0710 0076 9100 7762 1761 CZ74 0710 0028 6600 7762 1761
Finanční úřad pro Zlínský kraj CZ65 0710 0007 0500 4762 0661 CZ08 0710 0077 0400 4762 0661 CZ94 0710 0077 1200 4762 0661 CZ43 0710 0007 2100 4762 0661 CZ54 0710 0007 1300 4762 0661 CZ83 0710 0077 2000 4762 0661 CZ18 0710 0007 4800 4762 0661 CZ47 0710 0077 5500 4762 0661 CZ38 0710 0076 9100 4762 0661 CZ40 0710 0028 6600 4762 0661
Specializovaný finanční úřad CZ34 0710 0007 0500 7762 0021 CZ74 0710 0077 0400 7762 0021 CZ63 0710 0077 1200 7762 0021 -** CZ23 0710 0007 1300 7762 0021 CZ52 0710 0077 2000 7762 0021 CZ84 0710 0007 4800 7762 0021 -** -** -**

Poznámky:

* Od 1. 1. 2014 dle z. o. č. 344/2013 Sb. změna názvu daně z nemovitostí na daň z nemovitých věcí.
** Specializovaný finanční úřad nemá otevřené bankovní účty pro výběr daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí a paušální daně a paušálních veřejných pojistných.
*** Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb. platného do 31. 12. 2020.
****  Bankovní účet s předčíslím 2866 - Paušální daň a paušální veřejná pojistná je určen pro placení záloh na paušální daň a paušální veřejná pojistná.

E-shop

Kontrolní řád. Správní řád (vybraná ustanovení) - Praktický komentář, 2. vydání

Kontrolní řád. Správní řád (vybraná ustanovení) - Praktický komentář, 2. vydání

Jitka Jelínková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář ke kontrolnímu řádu má být praktickým pomocníkem pro kontrolní orgány, zejména ty, pro něž je těžištěm výkon kontroly na místě. Protože zjišťování faktického, právně významného stavu se děje ... pokračování

Cena: 660 KčKOUPIT

Soutěžní právo, 3. vydání

Soutěžní právo, 3. vydání

Jiří Kindl a kolektiv - C. H. Beck

Od druhého vydání učebnice uplynulo již více než osm let, přičemž během této doby došlo na poli soutěžního práva (práva ochrany hospodářské soutěže) v českém i evropském kontextu k relativně významným změnám, a to jak v procesní rovině (např. významné změny v procesu veřejného ... pokračování

Cena: 1 590 KčKOUPIT

Pracovní právo

Pracovní právo

Jan Pichrt a kolektiv - C. H. Beck

Učebnice přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad pracovního práva a představuje teoretický základ oboru. Jedná se o učebnici zcela novou, která je svým pojetím srovnatelná s moderními zahraničními učebnicemi pracovního práva. Základní snahou autorského kolektivu bylo ... pokračování

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.