Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Excesivní uplatnění a zneužití směnky

Excesivní uplatnění a zneužití směnky

Směnku lze považovat za právní nástroj, jehož využití má velkou tradici. Zdaleka ne vždy však lze uplatnění směnečných nároků v soudních řízení považovat za řádný (poctivý) výkon směnečného práva. Stále častěji je možné se setkat s takovým uplatněním směnečných nároků, které nerespektují dohodu, jež vedla ke vstupu směnečného dlužníka do směnečného vztahu.

Publikace uvádí základní vlastnosti směnky, které z tohoto cenného papíru činí zajímavý a často využívaný právní nástroj. Dále analyzuje jednotlivé způsoby excesivního uplatnění nebo zneužití směnky včetně vytváření podmínek pro takový nekorektní výkon směnečného práva.

Jako prevenci před zneužitím směnky autor předkládá postupy, které lze využít pro zmenšení či eliminaci rizika úspěšného excesivního uplatnění nebo zneužití směnky a jejichž uskutečnění může výrazně napomoci v následné obraně proti nekorektnímu vymáhání směnečné pohledávky.

Na závěr se autor věnuje problematice obrany směnečných dlužníků ve směnečných sporech, v nichž je uplatňován neexistující směnečný nárok, jakož i ve směnečných sporech, v nichž je směnečný nárok uplatňován v rozporu se směnečnou smlouvou nebo dohodou o vyplnění blankosměnky.

autor: Radim Chalupa; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 9. 11. 2022, 462 stran
ISBN: 978-80-7502-627-9

Cena: 890 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. 21
I. Úvod - str. 23
II. Hmotněprávní východiska a opory pro excesivní uplatnění a zneužití směnky (a jejich procesní projevy) - str. 27
1. Úvod - str. 27
2. První hmotněprávní východisko pro zneužití směnky – abstraktnost směnky a směnečné pohledávky - str. 29
3. Druhé hmotněprávní východisko pro zneužití směnky – skripturní povaha tohoto cenného papíru - str. 30
3.1 Skripturní povaha směnky - str. 30
3.2 Role skripturní povahy směnky při excesivním uplatnění nebo zneužití tohoto cenného papíru - str. 32
3.3 Procesní projevy skripturní povahy směnky - str. 33
4. Třetí hmotněprávní východisko pro zneužití směnky – neuplatnitelnost námitek z „vlastního vztahu“  směnečnými dlužníky, kteří nejsou na uvedeném vlastním vztahu zúčastněni - str. 34
5. Čtvrté hmotněprávní východisko pro excesivní uplatnění nebo zneužití směnky – dvojfázové vytvoření směnky cestou emise blankosměnky a jejího vyplnění - str. 36
6. Hmotněprávní opora pro excesivní uplatnění nebo zneužití směnky – ochrana obchodovatelnosti tohoto cenného papíru - str. 39
7. Hmotněprávní východiska a opory pro excesivní uplatnění a zneužití směnky - str. 42
III. Abstraktnost a skripturní povaha směnky jako hmotněprávní východiska pro zneužití tohoto cenného papíru - str. 45
1. Úvod - str. 45
2. Abstraktnost a skripturní povaha směnky – charakteristické rysy, aspekty zakládající atraktivitu tohoto cenného papíru a současně i odrazové můstky pro jeho zneužití - str. 45
3. Abstraktnost směnky a směnečné pohledávky - str. 46
4. Abstraktní povaha směnky a abstraktnost směnečné pohledávky - str. 47
5. Abstraktnost směnky - str. 48
6. Abstraktnost směnečné pohledávky - str. 48
6.1 Hmotněprávní rovina abstraktnosti směnečné pohledávky - str. 49
6.2 Procesní rovina abstraktnosti směnečné pohledávky - str. 51
7. Reflexe závěrů doktríny a polemika ve vztahu k abstraktnosti směnky a směnečné pohledávky - str. 53
8. Nedostatek akcesority směnky - str. 57
9. Skripturní povaha směnky - str. 59
9.1 Hmotněprávní stránka skripturní povahy směnky - str. 59
9.2 Procesní stránka skripturní povahy směnky - str. 64
10. Abstraktnost a skripturní povaha směnky jako hmotněprávní východiska pro excesivní uplatnění a zneužití tohoto cenného papíru - str. 67
IV. (Ne)uplatnitelnost kauzálních námitek a dalších námitek z „vlastního vztahu“ směnečnými dlužníky nezúčastněnými na kauze jako hmotněprávní východisko pro excesivní uplatnění směnky - str. 69
1. Úvod - str. 69
2. Námitky z vlastního vztahu - str. 70
3. Koncepce parciální uplatnitelnosti námitek z vlastního vztahu - str. 71
4. Rozhodovací praxe soudů - str. 71
5. Adresáti koncepce parciální uplatnitelnosti námitek z vlastního vztahu - str. 74
6. Polemika a výhrada - str. 74
6.1 Koncepce parciální uplatnitelnosti námitek z vlastního vztahu a právní úprava - str. 75
6.2 Spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů - str. 78
6.3 Shrnující poznámka k výhradě - str. 78
7. Teoretický a praktický pohled na limitovanou uplatnitelnost námitky z vlastního vztahu - str. 78
8. Modelový příklad parciální uplatnitelnosti námitek z vlastního vztahu - str. 80
9. Neuplatnitelnost námitek z vlastního vztahu jako hmotněprávní východisko pro excesivní uplatnění směnečného nároku - str. 81
V. Ochrana obchodovatelnosti směnky jako hmotněprávní opora pro excesivní uplatnění nebo zneužití tohoto cenného papíru - str. 83
1. Úvod - str. 83
2. Ochrana indosatáře při převodech směnky - str. 84
3. Excesivní uplatnění směnky podepřené účelovou indosací směnky a osamostatněním tohoto cenného papíru od kauzy - str. 86
4. Originární nabytí práv ze směnky při směnečném převodu tohoto cenného papíru - str. 87
5. Materializace abstraktnosti směnečné pohledávky - str. 89
6. Vědomé jednání věřitele na škodu dlužníka při nabývání směnky - str. 91
7. Zlá víra a hrubá nedbalost při nabývání směnky - str. 93
8. Vstup indosatáře do vlastního vztahu mezi indosantem a směnečným dlužníkem - str. 96
9. Osamostatnění směnky - str. 97
10. Ochrana obchodovatelnosti směnky jako hmotněprávní opora pro zneužití tohoto cenného papíru - str. 97
VI. Osamostatnění směnky jako právní jednání katalyzující excesivní uplatnění tohoto cenného papíru - str. 99
1. Úvod - str. 99
2. Osamostatnění směnky – problematické jednání věřitele s problematickým výsledkem - str. 100
3. Možné podoby osamostatnění směnky - str. 101
4. Osamostatnitelnost směnky - str. 102
4.1 Oddělení kauzální pohledávky od směnky - str. 102
4.2 Oddělení směnky od kauzální pohledávky - str. 103
5. Zákaz osamostatnění směnky - str. 103
5.1 Zákaz oddělení kauzální pohledávky od směnky - str. 104
5.2 Zákaz oddělení směnky od kauzální pohledávky - str. 106
6. Osamostatnění směnky hodnocené optikou judikatury - str. 108
7. Komentář k rozhodovací praxi soudů zabývající se osamostatněním směnky - str. 111
8. Osamostatnění směnky a kauza tohoto cenného papíru - str. 112
9. Osamostatnění směnky – korektní i nekorektní počin věřitele - str. 114
10. Osamostatnění směnky jako právní jednání katalyzující excesivní uplatnění tohoto cenného papíru - str. 115
VII. Možnost dvojfázového vzniku směnky jako hmotněprávní východisko pro excesivní uplatnění a zneužití tohoto cenného papíru - str. 117
1. Úvod - str. 117
2. Blankosměnka - str. 118
3. Neúplná směnka - str. 122
4. Materiálně neplatná (nezavazující) směnka - str. 123
5. Vyplňovací oprávnění - str. 123
6. Skutková domněnka konkludentního udělení vyplňovacího práva - str. 125
7. Jednání vedoucí k excesivnímu využití a zneužití směnky založená na možnosti vytvořit směnku dvoufázově (emisí blankosměnky a jejím následným vyplněním) - str. 129
8. Vyplnění blankosměnky - str. 130
8.1 Začlenění údaje do blankosměnky - str. 131
8.2 Začlenění údaje do směnečného blanketu, k jehož vyplnění existuje vyplňovací právo - str. 131
8.3 Vyplnění blankosměnky nositelem vyplňovacího oprávnění - str. 135
8.4 Naplnění podmínek pro realizaci vyplňovacího oprávnění - str. 136
8.5 Doplnění údajů do blankosměnky (případně jiné směnečné či prosté listiny), které nebylo využitím vyplňovacího oprávnění - str. 136
9. Důsledky vyplnění blankosměnky - str. 137
10. Relativní personální účinky vyplnění blankosměnky - str. 138
11. Ještě jednou ke konkludentnímu udělení vyplňovacího práva - str. 140
12. Řádné a excesivní vyplnění blankosměnky - str. 141
13. Excesivní vyplnění blankosměnky, změna textu (bezprávné doplnění) blankosměnky a změna textu (bezprávné doplnění) neúplné směnky jako právní předcházející a umožňující excesivní využití a zneužití směnky - str. 142
14. Excesivní vyplnění blankosměnky - str. 142
15. Změna textu (bezprávné doplnění) blankosměnky a neúplné směnky - str. 146
16. Bezprávné doplnění (změna textu) blankosměnky - str. 146
17. Změna textu (bezprávné doplnění) neúplné směnky - str. 148
18. Relativní personální účinky vyplnění blankosměnky podruhé - str. 148
19. Vyplnění blankosměnky a bezprávné doplnění blankosměnky nebo neúplné směnky jako faktor zvyšující negativní dopady excesivního uplatnění a zneužití směnky - str. 149
VIII. Procesní opory pro excesivní uplatnění a zneužití směnky - str. 151
1. Úvod - str. 151
2. Procesní opory při excesivním uplatnění nebo zneužití směnky – procesní zvýhodnění žalobce v řízení o zaplacení směnečného nároku - str. 152
3. Důkazní břemeno v řízení o zaplacení směnečného nároku - str. 153
4. Míra důkazu při prokazování pravosti směnky a podpisu na směnce ve směnečných sporech - str. 157
5. Nevyváženost směnečného rozkazního řízení - str. 159
6. Nekorektnost některých rozhodčích řízení vedených o zaplacení směnečného nároku - str. 161
7. Zneužití řízení o umoření směnky - str. 163
8. Procesní opory pro excesivní uplatnění a zneužití směnky - str. 164
IX. Uplatňování nízké míry důkazu při posuzování pravosti směnky a podpisu na směnce jako procesní opora pro zneužití tohoto cenného papíru - str. 167
1. Úvod - str. 167
2. Míra důkazu - str. 168
2.1 Míra důkazu – kalibrační šablona pro hodnocení dokazování a měřítko prokázání skutečnosti - str. 168
2.2 Síla důkazu a hranice prokázání prokazované skutečnosti - str. 169
2.3 Normativní úprava míry důkazu v OSŘ - str. 172
2.4 Funkčně koncipovaná míra důkazu - str. 174
2.5 Míra důkazu a její vliv na autoritu a uspokojivost (věcnou správnost) soudního rozhodnutí - str. 175
2.6 Přímé a nepřímé úměry pravděpodobností spojené s mírou důkazu - str. 177
2.7 Definice míry důkazu v české a zahraniční procesualistice - str. 177
3. Míra důkazu, neobjasnění rozhodných skutečností a důkazní břemeno - str. 179
4. Způsobilost znaleckého posudku, jenž poskytuje závěr v rovině nízké nebo střední pravděpodobnosti, prokázat spornou skutkovou okolnost - str. 180
5. Uplatňování nízké míry důkazu při posuzování pravosti směnky a podpisu na směnce otevírá dveře ke zneužití tohoto cenného papíru - str. 184
X. Nesprávné posuzování důkazního břemena ve směnečných sporech jako procesní opora pro excesivní uplatnění a zneužití směnky - str. 187
1. Úvod - str. 187
2. Funkce důkazního břemena v civilním řízení - str. 189
3. Dvě možná východiska pro rozhodování – zjištěný skutkový stav a stav non liquet - str. 189
4. Uplatnění důkazního břemena v řízení - str. 190
5. Význam posouzení důkazního břemena soudem - str. 191
6. Právní úprava důkazního břemena - str. 192
6.1 Výklad ustanovení § 120 odst. 1 OSŘ - str. 193
6.2 Funkční propojení břemena tvrzení a důkazního břemena - str. 193
6.3 Právní úprava důkazního břemena . . . . . . . . . . . . . . . . 194
7. Posuzování důkazního břemena ve směnečných sporech – podle procesního postavení účastníků řízení - str. 196
7.1 Absence odpovídající teoretické platformy pro posuzování důkazního břemena ve směnečných sporech podle procesního postavení účastníka řízení - str. 197
7.2 Koncepce procesního postavení účastníka řízení - str. 198
7.3 Podstata koncepce procesního postavení účastníka řízení - str. 198
7.4 (Neformulovaná a nepředložená) koncepce procesního postavení účastníka řízení - str. 199
7.5 Konkrétní výhrady ke koncepci procesního postavení účastníka řízení - str. 200
7.6 Neuplatnitelnost základních tezí koncepce procesního postavení účastníka v prostém nalézacím řízení a její důsledky pro důkazní břemeno ve směnečných sporech - str. 201
7.7 Předběžná povaha směnečného platebního rozkazu a předmět „námitkového řízení“ - str. 205
7.8 Směnečný platební rozkaz je rozhodnutí vydávané pouze na základě osvědčení rozhodných okolností - str. 206
7.9 Diferenciace procesní obrany a její zohlednění při rozložení důkazního břemena - str. 208
7.10 Nesprávné uplatnění předpokladu, že pouhé osvědčení žalobních tvrzení postačuje i v případě, kdy žalovaný zpochybní důvodnost uplatnění nároku - str. 217
8. Teorie důkazního břemena - str. 218
8.1 Teorie analýzy norem - str. 219
8.2 Teorie analýzy skutečností – teorie skutečností právo zakládajících, právo rušících a právu zabraňujících - str. 221
9. Základní pravidlo rozložení důkazního břemena - str. 223
9.1 Základní pravidlo rozložení důkazního břemena a základní norma rozložení důkazního břemena - str. 225
9.2 Základní pravidlo rozložení důkazního břemena založené na klasifikaci skutečností - str. 226
9.3 Uplatnění základního pravidla rozložení důkazního břemena v řízeních o zaplacení směnečného nároku - str. 226
10. Rozložení důkazního břemena při prokazování pravosti směnky - str. 227
10.1 Nejednotná rozhodovací praxe soudů - str. 227
10.2 Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR - str. 227
10.3 Prokazování nároku a jeho zpochybnění - str. 230
11. Rozložení důkazního břemena ohledně konkrétních skutečností při obraně žalovaného vedené námitkou - str. 231
12. Nesprávné posouzení důkazního břemena jako procesní opora pro zneužití tohoto cenného papíru - str. 233
XI. Směnečné rozkazní řízení jako procesní opora pro excesivní uplatnění a zneužití směnky- str. 235
1. Úvod - str. 235
2. Rozkazní řízení jako platforma pro snazší uplatnění nesporných nároků - str. 237
2.1 Přeměna rozkazního řízení v řízení kontradiktorní - str. 237
2.2 Charakteristika rozkazního řízení - str. 238
3. Směnečné rozkazní řízení – charakteristika a kritická analýza - str. 239
3.1 Snadná dostupnost meritorního rozhodnutí v podobě směnečného platebního rozkazu - str. 240
3.2 Absence nástroje umožňujícího žalovanému přiměřeně snadné zpochybnění směnečného platebního rozkazu - str. 241
3.3 Nezrušení směnečného platebního rozkazu v důsledku podání námitek proti tomuto rozhodnutí - str. 242
3.4 Absence projednání nároku přiznaného směnečným platebním rozkazem - str. 248
3.5 Přehnaně tvrdá a rigidní koncentrace směnečného rozkazního řízení - str. 254
4. Směnečné rozkazní řízení jako procesní opora pro excesivní uplatnění a zneužití směnky - str. 259
XII. Rozhodčí řízení jako procesní opora pro excesivní uplatnění a zneužití směnky - str. 261
1. Úvod - str. 261
2. Zdaleka ne výjimečná nekorektnost rozhodčích řízení vedených o zaplacení směnečného nároku - str. 263
3. Několik postřehů k rozhodčímu řízení - str. 265
4. Nedostatečná ochrana zákonnosti, korektnosti a ústavní konformity rozhodčích řízení a rozhodčích nálezů - str. 266
5. Limitovaná přezkoumatelnost rozhodčích nálezů - str. 266
6. Ochrana spotřebitelů před rozhodčím řízením - str. 270
7. Rozhodčí řízení jako procesní opora pro excesivní uplatnění a zneužití směnky - str. 270
XIII. Řízení o umoření jako procesní opora pro zneužití směnky nebo právního režimu tohoto cenného papíru - str. 273
1. Úvod - str. 273
2. Zneužití řízení o umoření směnky - str. 275
3. Vytvoření důkazního prostředku umořením neexistující směnky, padělané směnky nebo směnky s padělaným podpisem - str. 276
4. Odstranění (zahlazení) nebo znepřístupnění stop po padělání nebo pozměnění směnky umořením tohoto cenného papíru - str. 277
5. Využitelnost usnesení o umoření směnky k prokázání neexistující směnečné pohledávky a jeho důkazní hodnota - str. 278
6. Právní bdělost a dbalost jako faktory způsobilé zabránit zneužití řízení o umoření směnky - str. 280
7. Řízení o umoření směnky jako procesní opora pro zneužití směnky a právního režimu směnky - str. 281
XIV. Excesivní vyplnění blankosměnky a bezprávné doplnění blankosměnky nebo neúplné směnky jako předpolí excesivního uplatnění nebo zneužití směnky - str. 283
1. Úvod - str. 283
2. Hlavní podoby nekorektního využití či zneužití možnosti vyhotovit směnku ve dvou krocích (v podobě emise blankosměnky a jejího následného doplnění) - str. 287
3. Možné podoby doplnění chybějících údajů do blankosměnky a neúplné směnky - str. 288
4. Různé podoby vytvoření směnky dodatečným doplněním textu listiny – vyplnění blankosměnky, změna textu blankosměnky a změna textu neúplné směnky - str. 289
5. Vyplnění blankosměnky, neoprávněný zápis (změna textu) blankosměnky a neoprávněné vytvoření směnky doplněním neúplné směnky - str. 290
6. Vyplnění blankosměnky - str. 290
7. Neoprávněné zápisy do blankosměnky a neúplné směnky – změna textu (bezprávné doplnění) blankosměnky nebo neúplné směnky - str. 292
8. Bezprávné doplnění (změna textu) blankosměnky - str. 293
9. Změna textu (bezprávné doplnění) neúplné směnky - str. 294
10. Řádné a excesivní vyplnění blankosměnky - str. 295
11. Různé vyústění přeměny neúplné listiny na směnku - str. 297
12. Exces při vyplnění směnečného blanketu - str. 297
13. Právní úprava vyplnění blankosměnky, změny textu blankosměnky a změny textu neúplné směnky - str. 300
14. Právní režim důsledků změny textu směnky, blankosměnky a neúplné směnky - str. 306
15. Principiální rozdíl mezi vyplněním blankosměnky (a to i excesivním) a bezprávným doplněním blankosměnky či směnky neúplné - str. 309
16. Význam a důvody diferenciace excesivního vyplnění blankosměnky a bezprávného doplnění blankosměnky nebo směnky neúplné - str. 312
17. Námitka excesivního vyplnění směnečného blanketu, bezprávného doplnění blankosměnky nebo neúplné směnky a jejich právní povaha - str. 315
18. Možná dvojjedinost právního režimu doplnění textu do směnečného blanketu - str. 316
19. Nadvyplnění a podvyplnění směnečné sumy při excesivním vyplnění blankosměnky a při bezprávném doplnění směnečného blanketu nebo neúplné směnky - str. 317
XV. Uplatnění směnky bez kauzálního podkladu - str. 321
1. Úvod - str. 321
2. Kauza a kauzální povaha směnky - str. 321
3. Kauza směnky - str. 322
4. Kauzální povaha směnky - str. 322
4.1 Směnka pro soluto - str. 323
4.2 Směnka pro solvendo - str. 324
4.3 Zajišťovací směnka - str. 324
4.4 Utvrzovací směnka - str. 325
4.5 Sankční směnka - str. 326
5. Uplatnění směnečné pohledávky bez kauzálního podkladu - str. 327
XVI. Padělání a pozměnění směnky jako okolnosti otevírající cestu ke zneužití směnky a jejího právního režimu - str. 329
1. Úvod - str. 329
2. Padělání nebo pozměnění směnky a směnečného prohlášení - str. 330
3. Padělání směnky a směnečného prohlášení - str. 330
3.1 Nepravé podpisy a nepravá směnečná prohlášení - str. 331
3.2 Padělání směnečného prohlášení připojením nepravého podpisu - str. 332
3.3 Padělání směnečného prohlášení doplněním jeho textu - str. 334
3.4 Právní následky padělání směnky a padělání podpisu na směnce - str. 335
3.5 Právní režim padělání směnky, dalšího směnečného prohlášení a podpisu na směnce - str. 337
3.6 Povaha námitky padělání směnečného prohlášení a podpisu na směnečném prohlášení - str. 339
4. Změna textu (pozměnění) směnky - str. 339
4.1 Právní aspekty změny textu směnky - str. 340
4.2 Právní následky změny textu směnky - str. 342
4.3 Absolutní povaha námitky změny textu směnky s relativním prvkem - str. 344
5. Padělání a pozměnění směnky jako okolnosti otevírající cestu ke zneužití směnky a jejího právního režimu - str. 344
XVII. Excesivní uplatnění směnky, zneužití směnky a zneužití právního režimu směnky - str. 347
1. Úvod - str. 347
2. Směnečná smlouva a mimosměnečné ujednání - str. 348
2.1 Směnečná smlouva - str. 349
2.2 Mimosměnečné ujednání - str.349
3. Dvojí režim uplatnění směnečné pohledávky - str. 350
3.1 Režim uplatnění směnečné pohledávky daný směnečným právem (režim směnečný) - str. 350
3.2 Nesměnečný režim uplatnění směnečné pohledávky - str. 350
4. Řádné a excesivní uplatnění směnečné pohledávky (směnečného nároku) - str. 351
4.1 Řádné uplatnění směnečné pohledávky - str. 352
4.2 Excesivní uplatnění směnečné pohledávky - str. 352
5. Zneužití směnky a právního režimu směnky - str. 354
6. Patologické projevy při využití směnky – excesivní uplatnění a zneužití tohoto cenného papíru, zneužití právního režimu směnky - str. 356
XVIII. Ochrana směnečných dlužníků a podpisatelů směnek a směnečných blanketů před excesivním uplatněním a zneužitím směnky - str. 361
1. Úvod - str. 361
2. Možné podoby excesivního uplatnění a zneužití směnky - str. 362
3. Faktory komplikující či znemožňující obranu proti excesivnímu uplatnění nebo zneužití směnky - str. 363
4. Faktory usnadňující a umožňující obranu proti excesivnímu uplatnění a zneužití směnky - str. 364
4.1 Nepravá akcesorita směnky a její role při obraně proti nekorektně uplatněnému směnečnému nároku - str. 364
4.2 Reprobace nikoli řádného (nepoctivého) výkonu směnečného práva - str. 365
4.3 Omezení ochrany nabyvatele směnky - str. 366
5. Nejčastější příčiny neúspěchu žalovaných při procesní obraně proti excesivnímu uplatnění nebo zneužití směnky - str. 370
5.1 Nedostatek přístupu ke kauzální námitce - str. 371
5.2 Ztížení uplatnění či znepřístupnění relativních námitek indosací směnky - str. 373
5.3 Nevýhodné postavení žalovaných ve směnečném rozkazním řízení - str. 375
5.4 Neunesení důkazního břemena žalovaným - str. 377
5.5 Nesprávné uplatnění důkazního břemena při obraně vedené popíráním - str. 378
5.6 Nesprávné uplatnění důkazního břemena při posuzování pravosti směnky nebo pravosti podpisu na směnce - str. 378
5.7 Nesprávné uplatnění míry důkazu při posuzování pravosti směnky nebo pravosti podpisu na směnce - str. 379
5.8 Nedostatečná procesní aktivita směnečného dlužníka nebo osoby nedůvodně označené za směnečného dlužníka v řízení o umoření směnky - str. 379
6. Ochrana před excesivním uplatněním a zneužitím směnky - str. 381
7. Zákonná ochrana před excesivním uplatněním a zneužitím směnky - str. 382
8. Doktrinální a judikatorní ochrana před excesivním uplatněním a zneužitím směnky - str. 383
9. Svépomocná ochrana směnečných dlužníků - str. 384
10. Vytváření předpokladů pro obranu proti excesivnímu uplatnění a zneužití směnky faktickou, smluvní a směnečnou ochranou - str. 385
10.1 Faktické preventivní kroky - str. 386
10.2 Smluvní ochrana - str. 387
10.3 Směnečná ochrana - str. 391
XIX. Excesivní uplatnění a zneužití směnky vůči spotřebitelům - str. 399
1. Úvod - str. 399
2. Vývoj právní úpravy - str. 399
3. Aktuální právní regulace spotřebitelských směnek - str. 400
4. Rozhodovací praxe soudů - str. 401
XX. Obrana proti nedůvodnému uplatnění směnečného nároku a proti uplatnění neexistujícího směnečného nároku - str. 405
1. Úvod - str. 405
2. Obrana proti uplatněnému směnečnému nároku a její základní složky - str. 407
3. Hmotněprávní a skutková rovina obrany ve směnečných sporech při excesivním uplatnění a zneužití směnky - str. 407
4. Absolutní a relativní námitky a význam jejich diferenciace - str. 408
4.1 Směnečné a nesměnečné námitky - str. 409
4.2 Absolutní námitky - str. 410
4.3 Relativní námitky - str. 410
4.4 Absolutní námitky s relativním prvkem - str. 411
5. Omezená účinnost relativní obrany proti uplatnění směnečného nároku a uplatnění nesamostatných námitek - str. 412
6. Obrana proti excesivnímu uplatnění nebo zneužití směnky - str. 413
7. Námitka zániku směnečného závazku - str. 414
7.1 Zánik směnečného závazku - str. 414
7.2 Absolutní povaha námitky zániku směnečného závazku - str. 415
7.3 Absence zániku směnečného závazku placením osobě odlišné od věřitele - str. 416
8. Kauzální námitky a další námitky z „vlastního vztahu“ - str. 417
8.1 Relativní povaha kauzální námitky a dalších námitek z vlastního vztahu - str. 419
9. Námitka excesivního vyplnění blankosměnky - str. 422
9.1 Vyplnění blankosměnky - str. 423
9.2 Řádné a excesivní vyplnění blankosměnky - str. 424
9.3 Exces při vyplnění a obrana proti uplatněnému směnečnému nároku - str. 425
9.4 Relativní povaha námitky excesivního vyplnění blankosměnky - str. 427
10. Námitka padělání směnky a podpisu na směnce - str. 429
10.1 Padělání směnky - str. 429
10.2 Námitka padělání (nepravosti) směnky - str. 430
10.3 Limitovaná důvodnost obrany založená na padělání indosamentu - str. 431
10.4 Absolutní povaha námitky padělání směnky s relativním prvkem - str. 431
11. Námitka změny textu směnky - str. 432
11.1 Změna textu směnky - str. 432
11.2 Absolutní povaha námitky změny textu směnky s relativním prvkem - str. 433
12. Námitka změny textu blankosměnky a neúplné směnky - str. 433
12.1 Povaha námitky změny textu blankosměnky nebo neúplné směnky - str. 435
12.2 Význam diferenciace obrany založené na excesivním vyplnění blankosměnky a námitky bezprávného doplnění blankosměnky nebo neúplné směnky - str. 440
13. Obrana proti nedůvodnému nebo nekorektnímu umoření směnky - str. 442
14. Procesní režim námitek (obrany proti uplatněnému směnečnému nároku) - str. 443
14.1 Podoba směnečného sporu - str. 443
14.2 Koncentrace směnečného rozkazního řízení a její vliv na vymezení obrany proti směnečnému nároku - str. 443
14.3 Koncentrace při vymezení obrany v prostém nalézacím řízení - str. 445
14.4 Vymezení obrany (námitky) proti uplatněnému nároku - str. 445
15. Praktické poznámky k vymezení obrany proti směnečnému nároku - str. 446
15.1 Praktické poznámky k formulaci námitky zániku směnečného závazku - str. 446
15.2 Praktické poznámky k formulaci kauzální námitky případně jiné námitky z „vlastního vztahu“ - str. 447
15.3 Praktické poznámky k formulaci námitky excesivního vyplnění blankosměnky - str. 447
15.4 Praktické poznámky k formulaci námitky padělání směnky - str. 448
15.5 Praktické poznámky k formulaci námitky změny textu směnky - str. 449
15.6 Praktické poznámky k formulaci námitky bezprávného doplnění blankosměnky nebo neúplné směnky - str. 449
16. Význam kvalifikované obrany proti nedůvodnému uplatnění směnečného nároku a proti uplatnění neexistujícího směnečného nároku - str. 451
XXI. Závěr - str. 453

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1580 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

ÚZ č. 1580 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází ke změnám zákona o dluhopisech a zákona o podnikání na kapitálovém trhu; mění se také některé vyhlášky. Publikace obsahuje předpisy rozdělené do šesti kapitol: cenné papíry, dohled nad ... pokračování

Cena: 395 KčKOUPIT

Zákon směnečný a šekový. Komentář směnečné části. Zákon o mezinárodním právu soukromém

Zákon směnečný a šekový. Komentář směnečné části. Zákon o mezinárodním právu soukromém

Radim Chalupa - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Směnky jsou cennými papíry, jež jsou v České republice hojně využívány. Směnečné vztahy vykazují celou řadu specifik, instituty směnečného práva a mechanismy jeho působení mnohdy výrazně vybočují z běžných ... pokračování

Cena: 1 190 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.