Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 28/2012 FZ, zdroj: Finanční zpravodaj ročník 2012, číslo 7, ze dne 25. 10. 2012

28

Pokyn č. GFŘ – D – 11

k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Č. j.: 28 666/2012-3330
ze dne 1. 8. 2012

Čl. I

Předmět pokynu

1. Předmětem tohoto pokynu je stanovení jednotných pravidel pro posuzování žádostí o prominutí odvodů nebo penále za porušení rozpočtové kázně k zajištění shodného rozhodování v identických nebo obdobných případech porušení rozpočtové kázně tak, aby bylo zamezeno zvýhodnění některých žadatelů a tím poskytnutí veřejné podpory podle práva Evropské unie1). Tento pokyn vymezuje skutečnosti, v jejichž faktickém naplnění lze spatřovat zákonem stanovené důvody hodné zvláštního zřetele ve smyslu ustanovení § 44a odst. 10 zákona č.  218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), pro něž může dojít k prominutí odvodu anebo penále za porušení rozpočtové kázně a kriteria, podle kterých bude o předložených žádostech rozhodováno.
2. Generální finanční ředitelství postupuje při posuzování a rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně, podaných dle § 44a odst. 11 rozpočtových pravidel, podle tohoto pokynu. Pokud budou shledány důvody pro rozhodnutí nad rámec pravidel stanovených tímto pokynem, vztahují se na taková rozhodnutí právní předpisy upravující poskytování veřejné podpory. Nad rámec stanovený tímto pokynem nelze postupovat v případech dle čl. II bod 7 tohoto pokynu.

Čl. II

Obecná pravidla pro posuzování žádostí o prominutí
odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

1. Odvod vyměřený podle § 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel, v případech dotací u kterých byly podmínky vyčleněny jako méně závažné podle § 14 odst. 6 téhož zákona, se nepromíjí.
2. Odvod vyměřený podle § 44a odst. 4 písm. b) rozpočtových pravidel v případech porušení podmínek, u kterých poskytovatel podle § 14 odst. 7 téhož zákona stanovil nižší odvod za porušení rozpočtové kázně, se nepromíjí.
3. V případech, kdy byla požadovaná částka uhrazena na účet poskytovatele, promíjí se povinnost uhradit odvod na účet finančního úřadu, a to ve výši částky uhrazené na účet poskytovatele.
4. V případech porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek je výše prominutí odvodu upravena dle výše finančních oprav uvedených v dokumentu Guideline COCOF 07/0037/03.
5. V případech zadržení poskytnutých prostředků a porušení povinnosti stanovené dle § 14 odst. 9 dále § 45 odst. 10, § 52 odst. 4, § 53 odst. 6 a § 54 odst. 3 rozpočtových pravidel se odvod nepro-míjí. Penále se snižuje na výhodu ze zadržení, avšak pouze v případě, že před podáním žádosti o prominutí byl odvod uhrazen. V případě částečné úhrady odvodu se snižuje na výhodu ze zadržení pouze penále vztahující se k uhrazené části odvodu.
6. V případech neoprávněného použití návratných finančních výpomocí či jiných vratných forem poskytnutých prostředků se odvod nepromíjí.
7. V případech neoprávněného použití nebo zadržení prostředků, obsahujících prostředky z EU, poskytnutých rozhodnutím, smlouvou či dohodou po 1. 5. 2012 nebo z Finančních mechanismů EHP/Norska 2004–2009, se odvody za porušení rozpočtové kázně nepromíjí. Obdobně se postupuje v případech, kdy k porušení rozpočtové kázně dojde na straně organizačních složek státu. Rozhodující je v takovém případě datum vydání právního aktu, na jehož základě byly prostředky přesunuty nebo zařazeny do rozpočtu příslušné organizační složky státu.
8. Částka, kterou poskytovatel nevyplatil, protože se domníval, že byla porušena rozpočtová kázeň, a která byla započtena do plnění povinnosti odvodu podle § 44a odst. 5 písm. b) rozpočtových pravidel se nepromíjí.
9. V případech uvedených pod body 2, 3, 6, 7 a 8 tohoto článku se při rozhodování o prominutí penále postupuje podle ostatních ustanovení tohoto pokynu upravujících prominutí penále.
10. Pokud částka penále, která má být ponechána k úhradě dle tohoto pokynu nedosahuje částky 500,- Kč, penále se promíjí v plné výši.
11. V případech stanovených tímto pokynem se výhoda ze zadržení stanoví z částky neprominutého odvodu a podle referenční sazby stanovené Evropskou komisí pro ČR platnou v den podání žádosti o prominutí zvýšené o 14 procentních bodů, maximálně však ve výši neprominutého odvodu.

Čl. III

Důvody hodné zvláštního zřetele

1. Výjimečným případem se rozumí situace, kdy k porušení rozpočtové kázně došlo
a) v důsledku prokázané chyby poskytovatele,
b) nesoučinnosti poskytovatele,
c) živelné katastrofy,
d) státem změněné či zapříčiněné situace, nebo
e) je-li žadatelem fyzická osoba, rozumí se výjimečným případem též ohrožení jeho výživy nebo na jeho výživu odkázaných osob.
V těchto případech se promíjí penále uložené podle rozpočtových pravidel, odvod se promíjí s výjimkou případů podle čl. II bod 5 a 6.
2. Ostatní důvody hodné zvláštního zřetele:
a) porušení pravidel pro zadávání zakázek s výjimkou případů neprovedení výběrového řízení, nedodržení povinnosti uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení, závažného úmyslného jednání zadavatele za účelem znemožnění hospodářské soutěže, zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění při nesplnění podmínek pro jeho použití;
b) porušení povinnosti v případě, že do doby podání žádosti o prominutí došlo k pozdnímu splnění této povinnosti a prodlení s plněním této povinnosti nemělo vliv na naplnění účelu dotace;
c) nedodržení stanovených limitů, parametrů či lhůt, souvisejících s naplněním účelu dotace;
d) nedodržení podmínek, které poskytovatel stanovil v souvislosti s povinností vlastního spolufinancování příjemce či povinností dodržet maximální podíly poskytnutých prostředků na celkových nákladech operace v případech, kdy povinnost dodržet maximální podíly poskytovatelem stanovené v jednotlivých letech byly splněny k okamžiku ukončení operace, resp. nebyly překročeny stanovené podíly poskytnutých prostředků za operaci celkem, nebo v případech porušení povinnosti přednostního proinvestování (vkladu) vlastních zdrojů, pokud byl k okamžiku ukončení operace dodržen, resp. nebyly překročeny podíly poskytnutých prostředků za operaci celkem;
e) převedení poskytnutých prostředků na jiný než stanovený účet, a to u příjemce, který má povinnost mít zřízen zvláštní projektový účet, přičemž před podáním žádosti o prominutí došlo k navrácení těchto prostředků zpět na projektový účet; jedná se však pouze o případy, kdy dosud nedošlo k zařazení tohoto mylně provedeného výdaje do žádosti o platbu podané příjemcem. Obdobně pak v případě úhrady faktur z projektového účtu včetně DPH, která není způsobilým výdajem, pokud dojde následně k přesunu těchto prostředků zpět na projektový účet, nebo porušení povinnosti provádět veškeré finanční operace prostřednictvím zvláštního účtu;
f) porušení povinnosti spočívající v poskytnutí zálohové platby ze strany příjemce, bylo-li provedeno její řádné zúčtování do doby finančního vypořádání operace;
g) nedodržení poskytovatelem stanovených následných podmínek souvisejících se zachováním výsledků realizace po určitou dobu od ukončení realizace operace, prominutí je však nepřípustné, pokud se jedná o nedodržení povinnosti zachování stálosti operací dle čl. 57 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006;
h) porušení povinnosti zajistit informační a propagační opatření, avšak pouze za předpokladu, že nedodržení této povinnosti nemá vliv na naplnění účelu dotace;
i) porušení povinnosti vlastnictví/nájmu, nebo porušení povinnosti pojistit majetek pořízený z dotace, pokud toto porušení neovlivňuje splnění následných podmínek a účelu poskytnutých prostředků; prominutí je však nepřípustné, pokud se jedná o porušení povinnosti zachování stálosti operací dle čl. 57 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006;
j) použití investičních prostředků na úhradu neinvestičních výdajů a naopak, při zachování účelovosti poskytnutí prostředků a v případě prostředků neobsahujících prostředky z EU nebo z Finančních mechanismů, též použití prostředků před nebo po stanoveném období, při zachování účelovosti poskytnutí prostředků;
k) výdej prostředků státního rozpočtu organizační složkou státu nad výši stanovenou závazným ukazatelem, před provedením rozpočtového opatření, nebo pokud správce kapitoly vysloví s provedeným opatřením souhlas;
l) převedení poskytnutých prostředků věcně způsobilé třetí osobě v rámci organizační nebo řídící struktury, která projekt / akci realizovala svým jménem a na vlastní odpovědnost, přičemž v konečném důsledku byl účel poskytnutí prostředků splněn, s výjimkou případů prostředků obsahujících prostředky z EU, nebo z Finančních mechanismů.

Čl. IV

Kriteria hodnocení žádostí o prominutí

Konkrétní sazby odvodu a penále /výše nepromi-nutí/ podle ostatních důvodů hodných zvláštního zřetele dle čl. III bod 2

1. pro písmeno a)
1.1 neoprávněné rozdělení veřejné zakázky, použití nezákonného kvalifikačního předpokladu, pochybení v oblasti způsobu uveřejnění, nevyloučení uchazeče v případech stanovených zákonem nebo rozhodnutím, pokud se tento stal dodavatelem, porušení zákonných povinností při omezování počtu zájemců, neustavení hodnotící komise
sazba odvodu sazba penále
25 % výhoda ze zadržení
1.2 porušení povinnosti stanovit předmět veřejné zakázky nediskriminačním způsobem, nedostatečné definování předmětu veřejné zakázky, nedodržení povinnosti dostatečným způsobem uvést či specifikovat kvalifikační předpoklady a hodnotící kritéria, diskriminační nastavení technických či obchodních podmínek, nedostatečný rozsah uveřejnění, použití nezákonného hodnotícího kritéria, nedodržení povinnosti zdržet se vyjednávání o nabídkách, neoprávněné vyloučení zájemce/ uchazeče ze zadávacího řízení, nedodržení povinnosti zadat zakázku v souladu se zadávacími podmínkami či nabídkou vítězného uchazeče, podstatná změna smlouvy po jejím uzavření, porušení zásady rovného zacházení
25 % s možností snížení na 10 % či 5 %
v závislosti na závažnosti pochybení
výhoda ze zadržení
1.3 porušení pravidel pro složení hodnotící komise, nedostatečný rozsah zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, nedodržení jiných výše neuvedených povinností, pokud jejich porušení mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky
10 % výhoda ze zadržení
1.4 porušení pravidel pro jednání hodnotící komise
5 % výhoda ze zadržení
1.5 neuveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení
2 % výhoda ze zadržení
1.6 nevyřazení uchazeče v souladu se zákonem či rozhodnutím, pokud se tento uchazeč nestal dodavatelem, nedodržení jiných výslovně výše neuvedených méně významných povinností vyplývajících ze zákona, rozhodnutí smlouvy nebo dohody o poskytnutí prostředků
1 % výhoda ze zadržení
1.7 porušení povinnosti při zadávání dodatečných veřejných zakázek na stavební práce a služby zajistit, že celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo služeb nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky
částka odpovídající překročení zákonného limitu výhoda ze zadržení
2. pro písmeno b)
v případě, že do doby podání žádosti o prominutí došlo k pozdnímu splnění této povinnosti a současně včasné nesplnění této povinnosti nemělo vliv na naplnění účelu dotace
0,5 % z částky odvodu za každý započatý
měsíc trvání protiprávního stavu
0
3. pro písmeno c)
3.1. v případech nedodržení limitů, parametrů či lhůt souvisejících s naplněním účelu dotace v požadované míře
proporcionálně s ohledem na míru
nenaplnění limitů parametrů nebo lhůt2)
výhoda ze zadržení
3.2. v případech nedodržení limitů, parametrů při splnění souvztažných ukazatelů kvalitativních, pokud tím není ovlivněno naplnění účelu dotace nebo v případě pochybení na straně poskytovatele při jejich stanovení
1 % z částky porušení rozpočtové kázně 0
4. pro písmeno d)
4.1. v případech prostého porušení povinností dodržet maximální podíly poskytnutých prostředků na celkových nákladech operace
výše poskytnutých prostředků použitých
nad stanovený maximální podíl
výhoda ze zadržení
4.2. v případech, kdy povinnost dodržet maximální podíly poskytovatelem stanovené v jednotlivých letech byly splněny k okamžiku ukončení operace, resp. nebyly překročeny podíly poskytnutých prostředků za operaci celkem, nebo v případech porušení povinnosti přednostního proinvestování (vkladu) vlastních zdrojů, pokud byl podíl poskytnutých prostředků k okamžiku ukončení operace dodržen, resp. nebyly překročeny podíly poskytnutých prostředků za operaci celkem
5 % z částky porušení rozpočtové kázně 0
4.3. v případě použití nepovoleného způsobu zajištění vlastních zdrojů na financování projektu/ akce
100% výhoda ze zadržení
5. pro písmeno e)
5.1. pokud před podáním žádosti o prominutí došlo k navrácení těchto prostředků zpět na projektový účet; jedná se však pouze o případy, kdy dosud nedošlo k zařazení tohoto mylně provedeného výdaje do žádosti o platbu podané příjemcem (obdobně pak v případě úhrady faktur z projektového účtu včetně DPH, která není způsobilým výdajem, pokud dojde následně k přesunu těchto prostředků zpět na projektový účet)
0,5 % z částky odvodu za každý započatý
měsíc trvání protiprávního stavu
0
5.2. v případech porušení povinnosti provádět všechny operace prostřednictvím zvláštního účtu
1% z částky zaplacené mimo stanovený účet 0
5.3. v případech neoprávněné úhrady DPH, kdy příjemce prokázal další uznatelné náklady projektu, které neoprávněně uhrazenou DPH v konečném důsledku nahrazují anebo v případech neoprávněné úhrady DPH, kdy příjemce prokázal, že neuplatnil nadměrný odpočet DPH a ani jej již uplatnit nemůže
100% výhoda ze zadržení
6. pro písmeno f)
v případě porušení povinnosti spočívající v poskytnutí zálohové platby ze strany příjemce, bylo--li provedeno její řádné zúčtování do doby finančního vypořádání operace
0,5 % z částky odvodu za každý započatý
měsíc trvání protiprávního stavu
0
7. pro písmeno g)
v případě nedodržení poskytovatelem stanovených následných podmínek souvisejících se zachováním výsledků realizace po určitou dobu od ukončení realizace operace
proporcionálně s ohledem na dobu,
po kterou nebyly výsledky realizace
projektu zachovány3)
výhoda ze zadržení
8. pro písmeno h)
8.1. pokud se jedná o částečné nedodržení povinnosti zajistit propagační opatření avšak z provedených opatření vyplývá vazba na financování projektu ze zdrojů EU
1 % z celkové poskytnuté částky 0
8.2. pokud přijaté propagační opatření nesplňuje základní předepsané požadavky
25 % z celkové poskytnuté částky výhoda ze zadržení
9. pro písmeno i)
porušení povinnosti vlastnictví/nájmu, pokud toto porušení neovlivňuje splnění následných podmínek a účelu poskytnutých prostředků
5 % z částky porušení rozpočtové kázně 0
10. pro písmeno j)
v případech použití investičních prostředků na úhradu neinvestičních výdajů a naopak a použití prostředků před nebo po stanoveném období při zachování účelovosti poskytnutých prostředků
1 % z neoprávněně použité částky 0
11. pro písmeno k)
pokud se jedná o výdej prostředků státního rozpočtu organizační složkou státu nad výši stanovenou závazným ukazatelem, před provedením rozpočtového opatření, nebo pokud správce kapitoly vysloví s provedeným opatřením souhlas
1 % z neoprávněně použité částky 0
12. pro písmeno l)
v případech převedení poskytnutých prostředků věcně způsobilé třetí osobě v rámci organizační nebo řídící struktury, která projekt / akci realizovala svým jménem a na vlastní odpovědnost, přičemž v konečném důsledku byl účel poskytnutých prostředků splněn
5 % z celkově poskytnuté částky 0

Čl. V

Zrušovací ustanovení

Tímto pokynem se ruší pokyn č. GFŘ-D-9 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně ze dne 27. 6. 2012 č. j. 23 356/12-3330.

Čl. V

Závěrečné ustanovení

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2012

generální ředitel
Ing. Jan Knížek, v. r.

__________

1) Čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie
2) Promíjí se podle vzorce: x = b/a . c; kdy x = částka k prominutí, a = stanovený limit, parametr, nebo stanovenou dobu, b = skutečnou hodnotu limitu, parametru nebo doby, c = částka poskytnuté dotace
3) Promíjí se podle vzorce: x = b/a . c, kdy x = částka k prominutí, a = stanovená doba trvání podmínky, b = skutečná doba plnění podmínky, c = částka poskytnuté dotace

E-shop

Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky, 2. vydání

Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky, 2. vydání

Anna Pelikánová -

Bez této knižní pomůcky se neobejdete, jste-li účetním či ekonomickým pracovníkem v nestátní neziskové organizaci. Aktuální účetní souvztažnosti pro nestátní neziskovky promítají legislativní změny zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 504/2002 Sb. Publikace je uceleným ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Praktikum z trestního práva, 7. vydání

Praktikum z trestního práva, 7. vydání

Jiří Jelínek, Bronislava Coufalová, Simona Heranová, Zdeněk Kopečný, Jiří Krupička, Jiří Mulák, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v minulých letech posluchačům zadány. Sedmé vydání bylo doplněno na 72 klauzurních ... pokračování

Cena: 480 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.