Invalid procedure call or argument Pokyn č. D - 307 - Finanční zpravodaj - Nakladatelství Sagit, a.s.

Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Finanční zpravodaj

Finanční zpravodaj

  • Předpis č. 17/2007 FZ, zdroj: FINANČNÍ ZPRAVODAJ ročník 2007, číslo 4-5, ze dne 21. 5. 2007

17

Pokyn č. D - 307

Č.j.: 43/37 302/2007-431

ze dne 19. dubna 2007

Referent: Ing. B. Kolacíová, tel.: 257 044 478

Ministerstvo financí sděluje, že dnem 31. 12. 2006 uplynula platnost Nařízení Komise (ES) č. 69/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis. Komise Evropských společenství vydala nové Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, které se použije ode dne 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013.

Ministerstvo financí v souvislosti s novým Nařízením Komise (ES) vydává tento pokyn pro daňové subjekty, fyzické a právnické osoby, které žádají o prominutí příslušenství daně podle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

1. Podpora de minimis

Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES se nově upravují podmínky, za kterých lze poskytnout podporu de minimis. Toto nařízení zohledňuje dosavadní vývoj inflace a hrubého domácího produktu Společenství a pravděpodobný vývoj po dobu platnosti nového nařízení.

Uvedené Nařízení je na webové adrese:

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/l_379/l_37920061228cs00050010.pdf

Podporou de minimis je nutno rozumět podporu malého rozsahu (stanovenou prahovou hodnotou), která neovlivní obchod mezi členskými státy nebo nenaruší hospodářskou soutěž, která proto nesplňuje všechna kritéria článku 87 odst. 1 Smlouvy o ES a jako taková nepodléhá oznamovacímu postupu podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES.

Podpora de minimis tedy může být poskytnuta bez dalšího, a to v případě, že její celková výše poskytnutá jednomu příjemci nepřesáhne částku 200 000 EUR (v přepočtu kurzem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou platným ke dni prvního poskytnutí veřejné podpory) v období tří let. Za tříleté období se považují fiskální roky, používané k daňovým účelům v příslušném členském státě, nikoliv již tedy kalendářní roky. Toto tříleté období je nutno posuzovat individuálně u každého daňového subjektu, tedy bud kalendářní rok nebo hospodářský rok.

Podporu de minimis není možné kumulovat s jinou veřejnou podporou, pokud by touto kumulací došlo k poskytnutí podpory ve vyšší míře, než je uvedena v nařízeních o blokových výjimkách nebo v rozhodnutí Evropské komise, v případech individuálního rozhodnutí ve věci veřejné podpory.

Poskytovatel je povinen uchovávat záznamy o poskytnuté podpoře de minimis po dobu 10 let od data, kdy byla poskytnuta poslední individuální podpora de minimis. Nově lze použít toto nařízení také na odvětví dopravy, s výjimkou podpory nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu podnikům, provozujícím tento druh dopravy pro cizí potřebu. Pro odvětví silniční dopravy je maximální částka veřejné podpory v režimu de minimis stanovena na 100 000 EUR v období tří fiskálních let.

Podporu de minimis podle tohoto nařízení nelze poskytnout:

  • v oblasti rybolovu a akvakultury,
  • v oblasti prvovýroby zemědělských produktů uvedených v Příloze I Smlouvy o založení ES,
  • na nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu poskytovanou podnikům provozujícím silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu,
  • exportu a podpory podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží,
  • v odvětví uhlí,
  • podnikům v obtížích.

V oblasti zpracování a uvádění zemědělských produktů uvedených v Příloze I Smlouvy o ES nelze dále poskytnout podporu de minimis, je-li výše podpory stanovena na základě ceny nebo množství produktů zakoupených od primárních producentů nebo uvedených na trh danými podniky a dále, je-li poskytnutí podpory závislé na podmínce, že bude zčásti nebo zcela předána prvovýrobcům.

2. Postup finančních úřadů a Ministerstva financí vůči příjemci podpory

Pokud Ministerstvo financí nebo územní finanční orgány (poskytovatelé) budou promíjet příslušenství daně s využitím pravidla de minimis, prvotně si od podniku dopisem, s odkazem na shora uvedené nařízení (ES), vyžádají prohlášení o všech dalších podporách de minimis. Na základě tohoto Čestného prohlášení poskytovatel zjistí možnou částku prominutí příslušenství daně. Poskytovatel písemně sdělí podniku zamýšlenou částku podpory, která by byla poskytnuta prominutím příslušenství daně s upozorněním na charakter podpory de minimis uvedením výlučného odkazu na shora uvedené nařízení Komise (ES). Současně poskytovatel stanoví datum, do kterého se musí podnik vyjádřit k zamýšlenému poskytnutí podpory de minimis s upozorněním, že pokud se podnik nevyjádří, bude to poskytovatel považovat za souhlas s poskytnutím veřejné podpory. Teprve po souhlasném písemném sdělení daňového subjektu nebo po marném uplynutí stanoveného data poskytovatel vydá rozhodnutí o prominutí příslušenství daně.

Pouze v těchto případech poskytovatel bude vyžadovat od daňového subjektu Čestné prohlášení o obdržené individuální podpoře podle pravidla de minimis.

3. Poskytování podpory de minimis v oblasti zemědělství

Dne 1. 1. 2005 vstoupilo v platnost Nařízení Komise č. 1860/2004, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v zemědělském odvětví a v odvětví rybolovu (dále jen "Nařízení").

Celková výše podpory de minimis poskytnutá v zemědělském odvětví a v odvětví rybolovu jednomu podniku nesmí přesáhnout částku 3000 EUR v období tří let (fiskální roky). Pro každý členský stát je stanovena maximální výše veřejných podpor, poskytnutých v rámci režimu de minimis, která nesmí být překročena, a sice pro oblast zemědělství je tato hodnota uvedena v Příloze I Nařízení a pro oblast rybolovu v Příloze II Nařízení. Poskytovatel podpory je povinen informovat příjemce o povaze podpory de minimis a vyžádat si od něj úplné údaje o další podpoře de minimis, kterou během předcházejících tří let získal. Poskytovatel může poskytnout novou podporu de minimis teprve po přezkoumání, zda celková výše podpory de minimis v rozhodném tříletém období nepřesáhne stropy stanovené tímto Nařízením. Poskytovatel je povinen uchovávat záznamy o poskytnuté podpoře de minimis po dobu 10ti let od jejího poskytnutí. V případě programu činí tato lhůta 10 let ode dne poskytnutí poslední jednotlivé podpory podle tohoto programu. Podporu de minimis podle tohoto Nařízení nelze poskytnout v oblasti exportu a dále na podporu použití domácího zboží na úkor dováženého zboží a v případě, že podpora je stanovena na základě ceny nebo množství produktů uvedených na trh.

4. Sdělení o výši poskytnuté podpory "de minimis"

Pokud prominutím příslušenství daně bude poskytnuta podpora de minimis podle bodu 2, pak bude daňový subjekt informován sdělením o její výši.

Současně se ruší Pokyn D-266 ze dne 8. 2. 2005.

Ing. Jan Knížek, v. r.
vrchní ředitel skupiny 051

E-shop

Co ovlivňuje Ústavní soud a jeho soudce?

Co ovlivňuje Ústavní soud a jeho soudce?

Jan Chmel - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace zkoumá právní a mimoprávní faktory, které mají vliv na rozhodování Ústavního soudu České republiky. Zaměřuje se především na to, jaké předpoklady pro rozhodování soudu vytváří vnější politické a společenské prostředí, jak se v tomto rozhodování odráží odlišné postoje a ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Zákon o náhradním výživném - Komentář

Zákon o náhradním výživném - Komentář

Eva janková, Gabriela Obermannová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha přináší první komentář nového zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném). Tato nová úprava je v současném systému nepojistných sociálních dávek ojedinělá. Stát přebírá vyplácení části ...

Cena: 225 KčKOUPIT

Společenství vlastníků jednotek. Prakticky a bez obav

Společenství vlastníků jednotek. Prakticky a bez obav

Adam Zítek - C. H. Beck

Má smysl chodit na schůze a zajímat se o činnost SVJ? Mám přijmout nabízenou funkci ve výboru? Dá se nějak vyřešit věčný nepořádek na chodbě? A proč zase máme něco platit? Potřebujeme v domě kamery? Je pravda, že právním předpisům nikdo pořádně nerozumí a musíme si vše udělat po ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.