Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Nemovité věci v podnikání, 5 vydání

Nemovité věci v podnikání, 5 vydání

Nové vydání této publikace je opět určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní (případně i cizí) nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním nemovitých věcí při podnikání, popřípadě sami s nemovitými věcmi obchodují. Ve všech uvedených případech se podnikatelé musí řídit platnou právní úpravou dané oblasti, která je poměrně složitá a v některých případech i nejasná nebo nepříliš srozumitelná. Problémem jsou i časté změny právní úpravy.

V jednotlivých kapitolách knihy jsou proto objasněny nejenom běžné, ale i některé specifické právní, účetní a daňové problémy spojené s používáním nemovitých věcí při podnikání, podle aktuálně platné právní úpravy.

V knize naleznou čtenáři řadu zajímavých stanovisek a názorů daňových odborníků ke konkrétním praktickým otázkám vznikajícím v souvislosti s používáním nemovitých věcí při podnikání. Autor vybral a zařadil do knížky podle jednotlivých témat celkem 310 čtenářských dotazů včetně odpovědí na ně. V odpovědích jsou vždy uváděny odkazy na příslušná ustanovení souvisejících předpisů. Kniha obsahuje také seznam použitých právních předpisů s uvedením jejich úplných názvů.

Kniha vychází z právního stavu k 1. 1. 2023.

autor: Jiří Vychopeň; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 23. 3. 2023, 296 stran
ISBN: 978-80-7676-661-7

Cena: 525 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam autorů - str. 19
Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci - str. 21
Úvod - str. 25
1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí - str. 27
1 Původně samostatná stavba součástí později koupeného pozemku - str. 32
2 Chodník a plot jako příslušenství hřiště - str. 33
3 Umístění světelného reklamního zařízení na budově - str. 33
4 Umístění reklamního a informačního panelu před sídlem firmy - str. 34
5 Lesy v majetku s. r. o. 34
 2 Vlastnická práva k nemovitým věcem a evidence nemovitých věcí v katastru nemovitostí - str. 35
6 Vklad koupené nemovité věci do katastru nemovitostí - str. 38
7 Rozšíření společného jmění manželů - str. 39
8 Nemovitá věc ve společném jmění manželů používaná manželkou k poskytování ubytovacích služeb - str. 39
9 Daňové souvislosti rozšíření SJM o nemovitou věc, kterou dosud vlastnil jen manžel a používal ji zčásti k podnikání - str. 40
10 Nemovitá věc ve spoluvlastnictví dvou společníků společnosti - str. 41
11 Pronájem rodinného domu ve vlastnictví s. r. o. jiné obchodní společnosti z právního hlediska - str. 41
12 Podnájem propachtované budovy vlastníkovi budovy nebo jemu blízké osobě - str. 42
13 Evidenční rozdělení pozemku jednoho vlastníka na dvě parcelní čísla - str. 42
 3 Nemovité věci v obchodním majetku podnikatelů - str. 44
14 Možnost podnikatele vložit do obchodního majetku pouze budovu bez pozemku - str. 47
15 Pozemky využívané zemědělským podnikatelem nezahrnuté do obchodního majetku - str. 47
16 Vklad budovy do obchodního majetku podnikatele vedoucího daňovou evidenci - str. 48
17 Podnikání v budově nezahrnuté do obchodního majetku - str. 49
18 Výdaje podnikatele na opravy v budově nezahrnuté do obchodního majetku - str. 50
19 Využití prostor v rodinném domě, který je ve výlučném vlastnictví manželky, pro podnikání manžela  - str. 50
20 Používání zemědělských pozemků k podnikání a k pronájmu - str. 51
21 Pronajímání zděděné chalupy nezahrnuté do obchodního majetku podnikatele - str. 52
22 Uplatňování některých výdajů při podnikání v rodinném domě nezahrnutém do obchodního majetku - str. 52
23 Výdaje podnikatele na modernizaci části rodinného domu používaného k podnikání - str. 53
24 Rekonstrukce rodinného domu nezahrnutého do obchodního majetku poplatníka, který je poplatníkem používán ze 3/4 k bydlení a z 1/4 k provozování živnosti - str. 54
25 Tepelné čerpadlo pro vytápění prostor pro podnikání v rodinném domě nezahrnutém do obchodního majetku poplatníka - str. 54
26 Prodej domu zděděného po manželovi, který měl dům zahrnutý v obchodním majetku - str. 55
27 Převod budovy z vlastnictví společníka do obchodního majetku s. r. o.- str. 56
28 Vrácení nemovité věci vložené do s. r. o. zpět do majetku vkladatelů - str. 57
4 Nemovité věci v účetnictví a daňové evidenci podnikatelů - str. 59
29 Zaúčtování koupeného pozemku pod bytovým domem - str. 61
30 Účtování o koupeném pozemku s garáží - str. 62
31 Zaúčtování přijatého příspěvku na vybudování kanalizační přípojky - str. 62
32 Koupě rodinného domu do s. r. o. pro potřeby ubytování zaměstnanců a jejich rodin - str. 63
33 Koupě pozemku do s. r. o. za účelem výstavby chalupy k pronajímání - str.  64
34 Pořízení nemovité věci do majetku s. r. o. na přelomu roku - str. 65
35 Zařazení nové stavby do užívání již v průběhu zkušebního provozu  - str. 65
36 Pořízení nemovité věci s převzetím závazku nesplaceného úvěru - str. 66
37 Uplatnění úroků z hypotečního úvěru na pořízení rodinného domu, v jehož části majitel provozuje veterinární činnost - str. 67
38 Účtování o nákupu pozemku zčásti hrazeného z úvěru zajištěného zástavním právem - str. 67
39 Účetní postup při pořízení budovy a její následné rekonstrukci - str. 68
41 Účtování kauce zaplacené městu v souvislosti s novou výstavbou  - str.70
42 Rozdělení vstupní ceny bytového domu na jednotlivé byty v účetnictví s. r. o., která provádí výstavbu bytového domu - str. 70
43 Účtování o věcném břemeni užívání váznoucím na nemovité věci v majetku s. r. o.- str. 71
44 Náklady na úpravy pozemku za účelem vytvoření dráhy pro horská kola - str. 72
45 Účtování o podnájmu služebního bytu zaměstnanci- str. 72
46 Pronajatý byt užívaný jednatelem v nákladech s. r. o. - str. 73
47 Uplatňování DPH při pořizování budovy, která bude využívána zčásti pro podnikání a zčásti k pronájmu bytů - str. 74
48 Odpočet DPH u nemovité věci, ve které bude plátce provozovat ubytovací služby - str. 76
49 Odpočet DPH při pořízení bytového domu do s. r. o., která bude část bytů pronajímat a část bytů použije pro ubytování 
zaměstnanců při pracovních cestách - str. 76
50 Odpočet DPH u domu používaného plátcem zčásti pro ubytovací služby a zčásti pro vlastní rekreaci - str.77
51 Odpočet DPH ze zaplacené zálohy na budoucí koupi bytu, který bude OSVČ využívat pro své podnikání - str. 78
52 Vklad budovy včetně pozemku do dceřiné společnosti z pohledu DPH - str. 79
53 Uplatňování DPH při pořízení nemovité věci vlastní činností plátce - str. 80
54 Koupě budovy na Slovensku do majetku české s. r. o. - str. 82
55 Účtování o nákladech na připravované stavby, které ale nebudou realizovány - str. 82
56 Výdaje projekční kanceláře na nerealizovaný projekt z daňového pohledu - str. 83
5 Oceňování nemovitých věcí pro účetní a daňové účely - str. 84
57 Vstupní cena nemovité věci vložené do obchodního majetku poplatníka daně z příjmů fyzických osob - str. 89
58 Ocenění budovy rekonstruované ve vlastní režii při vložení do obchodního majetku - str. 89
59 Ocenění nově pořízené nemovité věci, na které bude před zařazením do užívání provedena rekonstrukce - str. 90
60 Vstupní cena budovy nabyté podnikatelem zděděním po otci - str. 91
61 Vstupní cena nemovité věci vložené do s. r. o. poplatníkem, který nemovitou věc pronajímal a neměl ji zahrnutou 
v obchodním majetku - str. 91
62 Vstupní cena nemovité věci pořízené na úvěr a ocenění části rekonstrukce provedené podnikatelem ve vlastní režii - str. 92
63 Poplatek za poskytnutí úvěru na pořízení nemovité věci zaplacený po zařazení nemovité věci do užívání - str. 93
64 Úroky z úvěru na pořízení rozestavěné nemovité věci a na její dokončení - str. 93
65 Náklady za zpracování znaleckého posudku pro určení tržní ceny kupované nemovité věci - str. 94
66 Účtování o nákladech za znalecký posudek pro stanovení pořizovací ceny koupené garáže a pozemku - str. 94
67 Stanovení vstupní ceny budov a pozemků zakoupených od insolvenčního správce - str. 95
68 Ocenění nemovitých věcí v případě pořízení nebytového prostoru včetně poměrné části pozemku za jednu celkovou 
kupní cenu - str. 96
69 Rozúčtování celkové kupní ceny za více nemovitostí v účetnictví s. r. o. - str. 96
70 Pořizovací cena nemovité věci koupené i s movitými věcmi - str. 97
71 Ocenění nemovitých věcí v případě pořízení stavby včetně pozemků a trvalých porostů za jednu celkovou cenu - str. 98
72 Ocenění jednotlivých nemovitých věcí při nabytí souboru nemovitých věcí ve veřejné dražbě - str. 99
73 Ocenění jednotlivých bytů v zrekonstruované budově - str. 100
74 Výdaje za úklid staveniště a příjezdových cest vynaložené při stavbě výrobní haly - str. 100
75 Parkoviště a betonová plocha u nově postavené skladové haly - str. 101
76 Výdaje za navýšení jističe a za novou přípojku pro tepelné čerpadlo - str. 102
77 Zaúčtování účelového daru na pořízení pozemku - str.102
78 Vstupní cena pro daňové odpisování nebytových jednotek vzniklých rozdělením domu na jednotky - str. 103
79 Náklady stavební firmy vynaložené při hledání nových lokalit pro výstavbu - str. 103
80 Výdaje v procentní výši u příjmů za znaleckou činnost při oceňování nemovitých věcí - str. 104
6 Účetní a daňové odpisování nemovitých věcí - str. 105
81 Budova pro podnikání nabytá podnikatelem darováním od otce - str. 107
82 Odpisy částečně darované nemovité věci - str. 107
83 Zatřídění budovy do odpisové skupiny podle hlavního účelu užívání - str. 108
84 Zatřídění zděné budovy do odpisové skupiny - str. 108
85 Zatřídění kovové montované haly do odpisové skupiny - str. 109
86 Odpisování vrátnice postavené z mobilních kovových kontejnerů s oplocením - str. 109
87 Zařazení administrativní budovy do odpisové skupiny- str.  110
88 Zařazení rekreačního apartmánu do odpisové skupiny - str. 110
89 Odpisování nemovité kulturní památky - str. 111
90 Zatřídění přístřešku pro skladování výrobků do odpisové skupiny - str. 111
91 Daňové odpisování přípojek ke stavbě zemědělské haly - str. 112
92 Odpisová skupina u výrobní haly a u technického zhodnocení na najaté budově - str. 113
93 Daňové odpisování klimatizace - str. 113
94 Odpisování rodinného domu, ve kterém vlastník užívá jednu místnost pro své podnikání - str. 114
95 Odpisování nevyužívaného bytu v majetku s. r. o. - str. 115
96 Zahájení daňového odpisování nově postavené truhlářské dílny ve zkušebním provozu - str. 115
97 Odpisování po dokončené, ale nezkolaudované přístavbě, u které byl povolen zkušební provoz - str. 116
98 Daňové odpisování dočasné stavby - str. 117
99 Daňové odpisování domu po jeho rozdělení na nebytové jednotky - str. 117
100 Dodatečné rozdělení odpisované nemovité věci na dvě části, a to budovu a betonovou plochu - str. 118
101 Stanovení vstupní ceny pro odpisování budovy ve spoluvlastnictví při zvýšení spoluvlastnického podílu na tomto hmotném majetku - str. 119
102 Odpisování tepelného čerpadla umístěného v budově skladu - str.119
103 Odpisování technického zhodnocení na budově, která je nemovitou kulturní památkou - str. 120
104 Odpisování nemovité věci vložené do obchodní společnosti jinou společností - str. 121
105 Pokračování v odpisování nemovité věci manželkou po ukončení podnikání manžela - str. 121
106 Odpisování pronajímané nemovité věci po jejím vyřazení z obchodního majetku - str. 122
7 Výdaje (náklady) podnikatele na opravy nemovitých věcí a technické zhodnocení - str. 123
107 Nahrazení kovových oken v budově plastovými okny - str. 125
108 Výměna dveří v budově- str. 125
109 Výměna vstupních vrat v pronajímané budově přeúčtovaná nájemci - str. 126
110 Oprava nebo technické zhodnocení zpevněné plochy - str. 127
111 Oprava kotle a vnitřních rozvodů vody a topení včetně provedení revize - str. 128
112 Kompletní rekonstrukce nebo oprava garáže, jež je součástí budovy sídla firmy - str. 129
113 Náklady nájemce na opravy a údržbu v pronajaté nemovité věci - str.129
114 Účtování příspěvků do fondu oprav hrazených s. r. o. do společenství vlastníků jednotek - str. 130
115 Rezerva na opravu střechy, která je v havarijním stavu - str. 131
116 Účtování dotace od města na výměnu oken na budově v majetku s. r. o. - str. 131
117 Oprava střechy před zahájením používání budovy pro podnikání provedená podnikatelem ve vlastní režii- str. 132
118 Opravy a stavební úpravy vlastního rodinného domu používaného pro podnikání - str. 133
119 Náklady vynaložené na technické zhodnocení po zařazení stavby do užívání - str. 133
120 Stavební úpravy na pronajaté nemovité věci, které byly zahájeny v roce 2022 a byly dokončeny v roce 2023 - str. 134
121 Přechod z dosavadního běžného osvícení kanceláří a výrobních prostor na LED světla - str. 135
122 Oprava fasády a přístavba budovy, kterou OSVČ využívá zčásti k podnikání a zčásti k soukromým účelům - str. 135
123 Zabudování kuchyňské linky a vestavěné skříně v kanceláři budovy ve vlastnictví s. r. o. - str. 136
124 Modernizace rozvaděče v administrativní budově a příplatek za zvýšení příkonu - str. 137
125 Výdaje za závěrečné úklidové práce při rekonstrukci kanceláří v budově firmy - str. 138
126 Nahrazení části oplocení novým oplocením - str. 138
127 Odpisování technického zhodnocení na již odepsaném oplocení- str. 138
128 Kovové parkovací oblouky zamontované do dlažby na pozemku firmy - str. 139
129 Výdaje na úpravu cestiček kolem domu zařazeného do obchodního majetku poplatníka daně z příjmů fyzických osob - str. 140
130 Náklady vynaložené na sadové úpravy kolem bytových domů v majetku s. r. o. - str. 140
131 Rekonstrukce tří budov s propojením do jednoho celku - str. 141
132 Stavební úpravy, po jejichž provedení došlo ke změně rodinného domu na bytový dům - str.142
133 Další technické zhodnocení na budově, na níž bylo dokončeno technické zhodnocení v předchozím roce - str. 143
134 Výdaje za znalecký posudek pro ocenění nemovité věci, kterou se ručí za úvěr na financování technického 
zhodnocení - str. 144
135 Zahájení užívání u dosud nezkolaudovaného technického zhodnocení - str. 144
136 Technické zhodnocení na budově s. r. o. provedené ve vlastní režii z pohledu DPH - str. 145
137 Přístavba k penzionu z hlediska daně z příjmů a DPH  - str. 146
138 Odpočet DPH u nástavby na budově, v níž jsou pronajímány prostory plátcům i neplátcům DPH - str. 147
139 Úprava odpočtu DPH uplatněného u rekonstrukce nemovité věci, která bude následně pronajímána plátcům i neplátcům - str. 148
8 Používání cizích nemovitých věcí při podnikání - str. 150
140 Provozovna v najaté nemovité věci - str. 153
141 Podnikání jednatele v části bytu najatého od s. r. o. - str. 153
142 Smlouva o nájmu nemovité věci uzavřená mezi s. r. o. a jediným společníkem - str. 154
143 Nebytový prostor bezplatně užívaný s. r. o. na základě smlouvy uzavřené se společníkem - str. 154
144 Výdaje OSVČ za opravy najaté nemovité věci, kterou po ukončení nájmu OSVČ odkoupí a bude používat ze 75 % 
pro své podnikání a z 25 % pro soukromé účely - str. 155
145 Kauce zaplacená pronajímateli nemovité věci ve výdajích nájemce - str. 156
146 Výměna oken na najaté budově a pořízení nové brány - str. 157
147 Odpočet DPH u oprav najatého nebytového prostoru a u nového zařízení kavárny pořízeného nájemcem do najatého nebytového prostoru - str. 158
148 Technické zhodnocení na najaté budově, ke kterému pronajímatel nedal nájemci souhlas s odpisováním - str. 159
149 Oprava a technické zhodnocení provedené na najaté administrativní budově, za které nájemce neobdrží od pronajímatele žádnou úhradu ani kompenzaci - str. 159
150 Stavební úpravy před kolaudací budovy provedené budoucím nájemcem nebytových prostor - str. 160
151 Snížení nájemného o náklady nájemce na zbudování parkovacího stání na najatém pozemku - str. 161
152 Zvýšené nájemné za vybavení najatého prostoru kuchyňkou pro stravování zaměstnanců nájemce - str. 162
153 Technické zhodnocení provedené nájemcem na najaté nemovité věci – postup při ukončení nájmu z hlediska daně z příjmů a DPH - str. 162
154 Ukončení nájmu nemovité věci a vypořádání technického zhodnocení, na jehož provedení doslal nájemce dotaci - str. 163
155 Ukončení nájmu nebytového prostoru s přenecháním zabudované kuchyňské linky, která byla pořízena nájemcem - str. 164
156 Technické zhodnocení odpisované nájemcem při změně vlastníka pronajímané nemovité věci - str. 166
157 Náklady vynaložené vypůjčitelem v souvislosti s rekolaudací bezplatně užívaných prostor v rodinném domě půjčitele - str. 167
158 DPH u náhrady za odstranění stavby na cizím pozemku - str. 168
9 Zdaňování příjmů podnikatele z nájmu a pachtu nemovitých věcí - str. 170
159 Zdaňování příjmů z nájmu nemovité věci podle § 7 nebo 9 zákona o daních z příjmů - str. 173
160 Zdaňování příjmu fyzické osoby z pachtu lesa - str. 173
161 Pronájem části rodinného domu zahrnutého do obchodního majetku podnikatele - str. 174
162 Poskytování ubytování prostřednictvím společnosti Airbnb občanem bez živnostenského oprávnění z pohledu daně z příjmů fyzických osob - str. 174
163 Nemovitá věc používaná část roku k poskytování ubytování prostřednictvím společnosti Airbnb a část roku k pronájmu - str. 175
164 Výdaje v procentní výši u příjmů OSVČ z poskytování ubytovací služby přes agenturu - str. 176
165 Zdaňování příjmů OSVČ z nájmu spoluvlastnického podílu na nemovité věci nabytého darem od rodičů - str. 176
166 Zdaňování příjmů z nájmu části prostor v domě, ve kterém vlastník domu provozuje bistro - str. 178
167 Zdanění příjmů z nájmu nemovité věci v roce 2022 u podnikatele, který měl do roku 2020 nemovitou věc v obchodním majetku, ale od roku 2021 je poplatníkem v paušálním režimu - str. 178
168 Podnájem sídla s. r. o. v najatém bytě společníka - str. 179
169 Rodinný dům v majetku s. r. o. poskytnutý k bydlení jednatele - str. 179
170 Nájem bytové jednotky, kdy náklady za energie a služby spojené s nájmem hradí podle nájemní smlouvy pronajímatel - str. 180
171 Rekonstrukce najaté nemovité věci jako protihodnota nájemného - str. 181
172 Nepeněžní příjem pronajímatele při ukončení nájmu - str. 181
173 Náhrada za užívání bytu hrazená nájemníkem po ukončení nájemní smlouvy ve výnosech s. r. o. - str. 182
174 Pronajímání nemovité věci českou právnickou osobou v Rakousku z pohledu daně z příjmů právnických osob - str. 182
175 Pronajímání domku českou s. r. o. v Chorvatsku z pohledu daně z příjmů právnických osob - str. 183
10 Zdaňování příjmů podnikatele z prodeje nemovitých věcí - str. 184
176 Prodej budovy podnikatelem vedoucím daňovou evidenci - str. 187
177 Prodej budovy po vyřazení z obchodního majetku OSVČ - str. 188
178 Zdanění příjmu z prodeje budovy zahrnuté v obchodním majetku poplatníka, který ji používal částečně pro podnikání a částečně pro své bydlení - str. 188
179 Snížení příjmu z prodeje budovy zahrnuté v obchodním majetku podnikatele o neuplatněnou část odpisů - str. 189
180 Prodej nemovité věci manželkou po úmrtí podnikatele, který měl nemovitou věc zahrnutou v obchodním majetku a zčásti 
ji k podnikání používala i manželka - str. 189
181 Prodej nebytového prostoru, ve kterém podnikatelka provozovala po dobu 20 let kadeřnictví, přičemž uplatňovala výdaje v procentní výši z dosažených příjmů - str. 190
182 Prodej budovy na splátky - str. 190
183 Prodej spoluvlastnického podílu otce na nemovité věci synovi po ukončení jejich společné činnosti ve společnosti - str. 191
184 Prodej pozemku v majetku s. r. o. dceři společníka - str. 192
185 Prodej nemovité věci vložené do základního kapitálu s. r. o. - str. 192
186 Daňově uznatelný náklad při prodeji pozemku nabytého do a. s. vkladem od s. r. o. - str.193
187 Směna pozemků mezi podnikateli - str. 194
188 Zdanění nepeněžního příjmu ze služebnosti zřízené OSVČ při prodeji její nemovité věci - str. 195
189 Prodej nemovité věci českou s. r. o. na Slovensku - str. 196
11 Účetní a daňový postup při vyřazení nemovitých věcí z obchodního majetku podnikatele - str. 197
190 Vyřazení nemovité věci z obchodního majetku podnikatele do osobního užívání - str. 199
191 DPH při vyřazení nemovité věci, na které bylo v minulosti prováděno technické zhodnocení, z obchodního majetku 
do osobního užívání - str. 199
192 Uplatňování výdajů na opravy a údržbu budovy po jejím vyřazení z obchodního majetku - str. 200
193 Nájem nemovité věci po jejím vyřazení z obchodního majetku poplatníka daně z příjmů fyzických osob - str. 201
194 Pronajímání nemovité věci vyřazené z obchodního majetku podnikatele v důsledku zrušení provozovny - str. 201
195 Bezúplatný převod budovy používané k podnikání na dceru podnikatele z pohledu daně z příjmů - str. 202
196 Bezúplatný převod budovy zahrnuté v obchodního majetku podnikatele na jeho syna z pohledu daně z příjmů a DPH - str. 203
197 Bezúplatný převod nemovité věci z obchodního majetku otce na syna, který následně nemovitou věc prodá - str. 203
198 Bezúplatný převod nemovité věci z obchodního majetku otce na syny, kteří budou následně nemovitou věc pronajímat - str. 204
199 Účtování o prodeji nemovité věci z majetku s. r. o. - str. 206
200 Převod nemovité věci z majetku s. r. o. na společníka - str. 206
201 Bezúplatný převod bytové jednotky z majetku s. r. o. do vlastnictví manželů, kteří jsou společníky s. r. o.- str. 207
202 Převod nemovité věci na společníka při likvidaci s. r. o. - str. 208
203 Vydání pozemku z majetku s. r. o. restituentovi na základě rozhodnutí soudu - str. 209
204 Úplatný nebo bezúplatný převod nemovité věci z majetku v. o. s. na společníka - str. 209
205 Převod nemovité věci do vlastnictví společníka při zrušení v. o. s. z důvodu úmrtí druhého společníka - str. 210
206 Likvidace části budovy v rámci technického zhodnocení prováděného nájemcem - str. 211
207 Vyřazení technického zhodnocení provedeného na najaté nemovité věci - str. 211
208 Zaúčtování nákladů na částečnou demolici budovy v majetku s. r. o.- str. 212
12 DPH u služeb vztahujících se k nemovitým věcem - str. 214
209 Sazba DPH u úklidu společných částí bytového domu - str. 215
210 DPH při umístění reklamního banneru na nemovité věci nezahrnuté do obchodního majetku poplatníka daně z příjmů 
fyzických osob - str. 215
211 Práce bagrem pro slovenského majitele nemovité věci umístěné v ČR - str. 216
212 Stavební práce na nemovité věci umístěné v ČR provedené českým plátcem DPH pro slovenského plátce DPH - str. 216
213 Stavební práce na nemovité věci umístěné v ČR poskytnuté českému plátci DPH slovenským podnikatelem, který není 
plátcem DPH v ČR ani na Slovensku - str. 217
214 DPH u ubytovací a stravovací služby poskytnuté v českém hotelu českým plátcem DPH slovenské firmě, která není 
plátcem DPH v ČR ani na Slovensku - str. 218
215 Práce na nemovité věci umístěné v ČR prováděná slovenskou firmou pro českou s. r. o., která není plátcem DPH - str. 218
216 Stavební práce na nemovitostech v Německu prováděné českým neplátcem DPH pro českého plátce DPH - str. 219
217 Práce na obytných kontejnerech v Německu prováděné českým plátcem DPH pro jiného českého plátce DPH - str. 219
218 Stavebně-montážní práce na nemovité věci umístěné v Německu poskytnuté českým plátcem DPH českému 
neplátci DPH - str. 220
219 Služby na nemovité věci umístěné v Německu poskytnuté českým plátcem DPH německé osobě nepovinné k dani - str. 220
220 Uvádění služby poskytnuté českým plátcem DPH na nemovité věci umístěné na Slovensku v daňovém přiznání a souhrnném hlášení - str. 221
221 Sanace skal v rakouských Alpách prováděná českým neplátcem DPH pro rakouského plátce DPH - str. 221
222 Svářečské práce českého neplátce DPH na nemovité věci v Německu pro německého neplátce DPH - str. 222
223 Poradenské služby vztahující se k budoucí nemovité věci z pohledu DPH - str. 223
224 Zprostředkování prodeje nemovitých věcí v Srbsku českým neplátcem DPH - str. 224
13 DPH u stavebních a montážních prací na nemovitých věcech - str. 225
225 Stavební a montážní práce v režimu přenesené daňové povinnosti - str. 227
226 Uplatňování DPH u zálohy na stavební práce - str. 228
227 DPH u dokončených stavebních prací pro plátce, který platil zálohu na tyto práce ještě jako neplátce - str. 228
228 Oprava nesprávné sazby DPH uplatněné plátcem u montáže stropních nosníků při výstavbě nového rodinného domu - str. 229
229 Sazba DPH u stavebních prací na bytovém domě, ve kterém jsou byty s podlahovou plochou do 120 m2  i nad 120 m2 - str. 230
230 Sazba DPH u oprav bytového domu včetně výstavby výtahu a u zhotovení půdních bytů s podlahovou plochou do 120 m2 - str. 231
231 Sazba DPH u rekonstrukce garáže a zámkové dlažby u rodinného domu - str. 232
232 Sazba DPH u opravy vchodových dveří do bytového domu - str. 232
233 Sazba DPH u dodání a montáže kogenerační jednotky vč. projektových prací pro domov důchodců - str. 233
234 Sazba DPH u stavebních prací při rekonstrukci bytu v domě zapsaném v katastru nemovitostí jako stavba občanské 
vybavenosti - str. 233
235 Sazba DPH při opravě budovy nemocnice - str. 234
236 Sazba DPH u dodání a montáže čistírny odpadních vod pro dva rodinné domy - str. 234
237 Sazba DPH u dodání a montáže čistírny odpadních vod v rámci realizace přestavby budovy základní školy na bytový 
dům - str. 235
238 Snížená sazba DPH u montáže elektrického pohonu vrat - str. 236
239 Sazba DPH u opravy dřevěného zahradního domku pro osobu nepovinnou k dani - str. 236
240 Sazba DPH u zastřešení pergoly u rodinného domu - str. 237
241 DPH u servisních prací na bazénu u rodinného domu - str. 237
242 Sazba DPH u založení trávníku na pozemku u rodinného domu - str. 237
243 DPH při rekonstrukci fotbalového hřiště - str. 238
244 DPH u stavebních montáží na stavbě obchodního centra v Bratislavě - str. 238
14 DPH při dodání nemovitých věcí - str. 240
245 Uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji nemovité věci přes realitní kancelář s uložením peněz u advokáta - str. 241
246 Základ daně při prodeji pozemku včetně komunikace a inženýrských sítí z majetku a. s. obci - str. 242
247 Prodej apartmánu, při jehož pořízení do majetku s. r. o. nebyl uplatněn odpočet DPH - str. 243
248 Počítání pětileté lhůty pro osvobození od DPH při prodeji stavby koupené do majetku s. r. o. - str. 244
249 DPH při prodeji bytových jednotek s podlahovou plochou nepřesahující 120 m2  včetně parkovacích stání - str. 244
250 DPH při prodeji kancelářských prostor včetně poměrné části pozemku - str. 245
251 DPH při prodeji bytové a nebytové jednotky vzniklých rozdělením původní jedné nebytové jednotky při jejích 
stavebních úpravách - str. 246
252 DPH při prodeji nedokončené stavby rodinného domu - str. 247
253 DPH při prodeji staré chalupy se zahradou - str. 248
254 DPH při darování kanalizace z majetku s. r. o. obci - str. 248
255 DPH při směně spoluvlastnických podílů na pozemcích, které byly pořízeny do majetku s. r. o. od neplátců - str. 249
256 Základ daně z přidané hodnoty při směně bytové jednotky a pozemku - str. 250
257 DPH při směně stavebních pozemků mezi dvěma plátci - str. 250
258 Dodání nemovité věci při vypořádání spoluvlastnického podílu společníka na majetku získaném společnou činností ve 
společnosti podle občanského zákoníku - str. 251
259 Prodej podílu na družstevním bytu z pohledu DPH - str. 252
260 Úprava odpočtu DPH při prodeji nebytové jednotky neplátci DPH po uplynutí 5 let od jejího pořízení - str. 252
261 Výstavba haly vlastní činností plátce DPH - str. 254
15 DPH při nájmu a pachtu nemovitých věcí - str. 255
262 Nájem nebytových prostor včetně vybavení neplátci DPH k provozování zubní ordinace - str. 257
263 DPH při pronajímání nemovité věci nezahrnuté do obchodního majetku pro účely daně z příjmů - str. 257
264 DPH při pronajímání nemovité věci jediným společníkem s. r. o. této obchodní společnosti - str. 258
265 Nájem nebytových prostor osvobozený od DPH škole, která je plátcem - str. 259
266 DPH při pronajímání plochy na nemovité věci k reklamním účelům - str. 259
267 Zvýšení nájemného o inflaci z pohledu DPH - str. 260
268 DPH u krátkodobého nájmu prostor kavárny pro vzdělávací akci včetně poskytnutí občerstvení účastníkům - str. 261
269 Nájem rodinného domu v majetku s. r. o. na dobu 1 týdne fyzické osobě z pohledu DPH - str. 261
270 DPH u nájmu garáže, kterou nájemce využívá jako dílnu - str. 262
271 Nájem prostor v rodinném domě advokátovi z pohledu DPH - str. 263
272 Nájem bytu v bytovém domě jinému plátci k přechodnému ubytování jeho zaměstnanců - str. 264
273 DPH u nájmu nebytových prostor v nemovité věci evidované v katastru nemovitostí jako objekt k bydlení - str. 265
274 DPH při pronajímání nebytových prostor v bytovém domě - str. 265
275 DPH při pronajímání části stavby dvěma plátcům, kdy jednomu je pronajímán obytný prostor a druhému je pronajímán nebytový prostor - str. 266
276 Nájem části nemovité věci ukrajinským uprchlíkům z pohledu DPH - str. 267
277 DPH u energií a služeb spojených s nájmem bytových jednotek po 1. 1. 2021 - str. 267
278 DPH u energií souvisejících s nájmem bytu - str. 268
279 Odpočet DPH u energií a služeb spojených s nájmem kanceláře neplátci DPH - str. 268
280 Odpočet daně u energií a služeb zčásti přeúčtovávaných nájemcům - str. 269
281 Odpočet DPH ze záloh zaplacených pronajímatelem na elektřinu v bytech, jejichž pronajímání bylo dočasně přerušeno z důvodu odstěhování nájemců - str. 270
282 Roční vyúčtování elektřiny nájemcům, kterým byly v průběhu roku zvyšovány zálohy - str. 270
283 Náhrada škody fakturovaná pronajímatelem nemovité věci nájemci z pohledu DPH - str. 271
284 DPH při úhradě části nájemného hodnotou technického zhodnocení, které bylo na pronajímané nemovité věci provedeno nájemcem - str. 271
285 Finanční vyrovnání technického zhodnocení hrazeného nájemcem z pohledu DPH - str. 272
286 DPH při pronajímání parkovací plochy českým plátcem slovenskému plátci - str. 273
287 Pronajímání nemovité věci umístěné na Slovensku českým plátcem slovenskému plátci - str.273
288 Pronájem domku českou s. r. o. v Chorvatsku z pohledu DPH - str. 274
289 Poskytování ubytování v nemovité věci zprostředkovaného společností Airbnb z pohledu DPH - str. 275
290 Odpočet DPH u nemovité věci v majetku s. r. o. používané k poskytování ubytovacích služeb - str. 276
16 Nemovité věci jako zboží pořizované za účelem prodeje - str. 277
291 Nákup a prodej nemovitých věcí jako živnost - str. 277
292 Nákup a prodej nemovitých věcí a zprostředkování prodeje nemovitých věcí v daňové evidenci pro účely daně z příjmů 
fyzických osob - str. 278
293 Nákup a prodej nemovitých věcí v účetnictví realitní firmy - str. 279
294 Účtování o koupi pozemku a výstavbě bytového domu určeného k prodeji - str. 281
295 Účtování o pořízení bytu za účelem jeho dalšího prodeje po provedené rekonstrukci - str. 281
296 DPH při prodeji rodinného domu vedeného v účetnictví s. r. o. jako zboží  - str. 282
297 Uplatňování DPH při nákupu a prodeji nemovitých věcí v realitní kanceláři - str. 283
298 Přefakturace správního poplatku zaplaceného realitní kanceláří - str. 284
299 Rezervační poplatek při zprostředkování prodeje nemovitých věcí - str. 284
300 Rezervační depozitum v účetnictví realitní kanceláře z pohledu DPH - str. 285
301 Zdaňování příjmů OSVČ z provozování živnosti realitní zprostředkování - str. 285
302 Zdanění příležitostného příjmu za zprostředkování prodeje nemovité věci - str. 286
303 Správa cizí nemovité věci - str. 286
17 Daň z nemovitých věcí u pozemků a staveb používaných pro podnikání - str. 288
304 Daň z nemovitých věcí u budov s jedním nadzemním podlažím - str. 291
305 Daň ze samostatných nebytových prostor užívaných v rodinném domě k podnikání - str. 292
306 Daň z nemovitých věcí u rodinného domu v obchodním majetku podnikatelské firmy, který firma pronajímá fyzickým 
osobám k bydlení - str. 292
307 Venkovní schodiště ke vstupu do zastavěné plochy z pohledu daně z nemovitých věcí - str. 293
308 Daň z nemovitých věcí u nádrže užívané k podnikání - str. 293
309 Daň z nemovitých věcí u dřevěné stavby restaurace s nezastřešenou terasou - str. 294
310 Uplatnění dodatečně zaplacené daně z nemovitostí v nákladech podnikatele - str. 294

Další nabídka k tématu

Personalistka,  7. vydání

Personalistka, 7. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů. Zapracovány jsou změny účinné k 1. 1. 2024 a 1. 7. 2024. Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe týkající se všech ... pokračování

Cena: 1 095 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Václav Vybíhal, Jan Přib - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2024

Účetní případy pro praxi 2024

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 193 názornými přehledy všechny činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Pro svou účetní praxi v knize naleznete 15 užitečných příloh. Připravili jsme pro vás nové přehledy z konsolidačního balíčku – měna účetnictví, daňová omezení u ... pokračování

Cena: 329 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2024

Abeceda mzdové účetní 2024

Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, - Anag, spol. s r. o.

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Váš záchranný kruh v moři mzdového účetnictví Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn ... pokračování

Cena: 859 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Jedinečná a pro každého účetního nezbytná publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2024 a sestavováním účetní závěrky za rok 2023. Publikace rovněž nabízí přehled všech nejvýznamnějších změn v účetnictví od 1. 1. 2024 v souvislosti s ... pokračování

Cena: 799 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Díky publikaci, kterou právě držíte v rukou, získáte celkový přehled o účetnictví. Pro skutečnou pomoc úplnému začátečníkovi, ale i studentovi nebo i absolventovi rekvalifikačního kurzu je psána srozumitelně a logicky. Účetním v praxi pak poslouží ke zopakování účetních souvislostí. ... pokračování

Cena: 289 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2024

Podvojné účetnictví 2024

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, novou možnost vedení ... pokračování

Cena: 299 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a ... pokračování

Cena: 509 KčKOUPIT

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem mění zákon o účetnictví, účetní vyhláška a několik Českých účetních standardů. Změny jsou rovněž v zákonu o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Cena: 135 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.