Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o platebním styku - Komentář

Zákon o platebním styku - Komentář

Komentář zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, jímž byla do českého právního řádu transponována druhá směrnice o platebních službách, je prvním komentářem úpravy účinné od ledna 2018 na trhu. Komentář přináší vysvětlení nových institutů, které předchozí právní úprava neznala a zároveň odpovědi na otázky vyvolané úpravou druhé směrnice o platebních službách, která byla výsledkem složitě vyjednaného kompromisu mezi zástupci členských států, Evropským parlamentem a Evropskou komisí.

Autory tohoto jedinečného komentáře, kteří se podíleli na vyjednávání v Radě EU např. druhé směrnice o platebních službách, druhé směrnice o elektronických penězích, nařízení o přeshraničních platbách v eurech a nařízení o mezibankovních poplatcích, jsou JUDr. Jiří Beran (ředitel odboru Finanční trhy II na Ministerstvu financí řešící legislativu finančního trhu v oblasti platebních služeb, hotovostního oběhu, včetně transpozice evropské legislativy), Mgr. Ing. Tomáš Nýdrle (vedoucí oddělení Platební služby a tržní infrastruktura na Ministerstvu financí) a JUDr. Ing. Dalibor Strnadel (vedoucí oddělení platebního styku, stavebního spoření a směnárenské činnosti v Kanceláři finančního arbitra). Autoři komentář zpracovali s náležitou pečlivostí, propojili aktuální českou úpravu jak s unijní, v které se velmi dobře orientují, tak i s původním zněním zákona o platebním styku.

Komentář je zpracován velmi přehledně, podrobně a čtivě. Obsahuje obecná ustanovení; subjekty platebního styku, jejich práva a povinnosti; platební systémy; práva a povinnosti při poskytování platebních služeb a vydávání elektronických peněz; podrobné informace o platebních účtech; ustanovení o bezpečnosti v oblasti platebního styku; o přestupcích a dohledu a kontrole.

Komentář je díky své celistvosti určen všem subjektům pohybujícím se na finančním trhu – nejen poskytovatelům platebních služeb, advokátům, soudcům, ale i přímo uživatelům.


autoři: Jiří Beran, Tomáš Nýdrle, Dalibor Strnadel; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 30. 7. 2020, 1000 stran
ISBN: 978-80-7598-788-4

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. XVII
Ostatní zkratky - str. XXIV
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. XXV
Předmluva - str. XXXI
Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
§1–4 Část první Obecná ustanovení - str. 1
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
§ 2 Vymezení některých pojmů - str. 9
§ 3 Platební služba - str. 51
§ 4 Elektronické peníze - str. 77
§ 5–106 Část druhá Osoby oprávněné poskytovat platební služby a vydávat elektronické peníze - str. 85
§ 5–6 Hlava I Základní ustanovení - str. 85
§ 5 Oprávnění poskytovat platební služby - str. 85
§ 6 Oprávnění vydávat elektronické peníze - str. 90
§ 7–40 Hlava II Platební instituce - str. 92
§ 7–8 Díl 1 Základní ustanovení - str. 92
§ 7 Platební instituce - str. 92
§ 8 Rozsah povolení k činnosti platební instituce - str. 93
§ 9–14 Díl 2 Povolení k činnosti platební instituce - str. 98
§ 9 Podmínky pro udělení povolení k činnosti platební instituce - str. 98
§ 10 Řízení o žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce - str. 108
§ 11 Oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti platební instituce - str. 112
§ 12 Důvody zániku povolení k činnosti platební instituce - str. 114
§ 13 Platební instituce po zániku povolení k činnosti - str. 117
§ 14 Rozšíření povolení k činnosti platební instituce - str. 120
§ 15–31 Díl 3 Některé podmínky výkonu činnosti platební instituce - str. 121
§ 15 Počáteční kapitál - str. 121
§ 16 Kapitál - str. 123
§ 17 Pojištění a zajištění - str. 129
§ 18 Kvalifikovaná účast na platební instituci a její ovládnutí - str. 134
§ 19 Řádný a obezřetný výkon činnosti platební instituce - str. 139
§ 20 Prvky a vlastnosti řídicího a kontrolního systému platební instituce - str. 141
§ 21 Povaha peněžních prostředků svěřených platební instituci - str. 145
§ 22 Způsoby ochrany peněžních prostředků svěřených platební instituci - str. 147
§ 23 Rozsah ochrany peněžních prostředků svěřených hybridní platební instituci - str. 154
§ 24 Vydání peněžních prostředků v případě úpadku platební instituce - str. 155
§ 25 Poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce - str. 160
§ 26 Postup při zápisu pověřeného zástupce do seznamu platebních institucí- str. 163
§ 27 Oznámení pověřeného zástupce - str. 166
§ 28 Oznámení o změně údajů uvedených v oznámení pověřeného zástupce - str. 167
§ 29 Výkon některých provozních činností prostřednictvím jiné osoby - str. 169
§ 30 Informační povinnost - str. 174
§ 31 Uchovávání dokumentů a záznamů - str. 176
§ 32–40 Díl 4 Výkon činnosti platební instituce a zahraniční platební instituce v hostitelském členském státě - str. 178
§ 32 Podmínky pro výkon činnosti platební instituce v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce - str. 178
§ 33 Řízení o žádosti o udělení souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce - str. 181
§ 34 Oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o udělení souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce - str. 186
§ 35 Rozšíření souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky - str. 189
§ 36 Informování orgánu dohledu hostitelského členského státu - str. 191
§ 37 Informování o zahájení činnosti v hostitelském členském státě - str. 193
§ 38 Podmínky pro výkon činnosti platební instituce v hostitelském členském státě jinak než prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce - str. 195
§ 39 Informování orgánu dohledu hostitelského členského státu - str. 197
§ 40 Výkon činnosti zahraniční platební instituce se sídlem v jiném členském státě v České republice - str. 199
§ 41–57 Hlava III Správce informací o platebním účtu - str. 201
§ 41 Díl 1 Základní ustanovení - str. 201
§ 41 Správce informací o platebním účtu - str. 201
§ 42–45 Díl 2 Povolení k činnosti správce informací o platebním účtu - str. 203
§ 42 Podmínky pro udělení povolení k činnosti správce informací o platebním účtu - str. 203
§ 43 Řízení o žádosti o udělení povolení k činnosti správce informací o platebním účtu - str. 205
§ 44 Oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti správce informací o platebním účtu - str. 206
§ 45 Zánik povolení k činnosti správce informací o platebním účtu - str. 207
§ 46–49 Díl 3 Některé podmínky výkonu činnosti správce informací o platebním účtu - str. 208
§ 46 Pojištění a zajištění - str. 208
§ 47 Řádný a obezřetný výkon činnosti - str. 209
§ 48 Prvky a vlastnosti řídicího a kontrolního systému správce informací o platebním účtu - str. 210
§ 49 Některé podmínky výkonu činnosti správce informací o platebním účtu - str. 211
§ 50–57 Díl 4 Výkon činnosti správce informací o platebním účtu v hostitelském členském státě - str. 213
§ 50 Podmínky pro výkon činnosti správce informací o platebním účtu v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce - str. 213
§ 51 Řízení o žádosti o udělení souhlasu k výkonu činnosti správce informací o platebním účtu v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce - str. 215
§ 52 Oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o udělení souhlasu k výkonu činnosti správce informací o platebním účtu v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce - str. 216
§ 53 Informování orgánu dohledu hostitelského členského státu - str. 217
§ 54 Informování o zahájení činnosti v hostitelském členském státě - str. 218
§ 55 Podmínky pro výkon činnosti správce informací o platebním účtu v hostitelském členském státě jinak než prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce - str. 219
§ 56 Informování orgánu dohledu hostitelského členského státu - str. 220
§ 57 Výkon činnosti zahraničního správce informací o platebním účtu se sídlem v jiném členském státě v České republice - str. 222
§ 58–65 Hlava IV Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu - str. 223
§ 58 Díl 1 Základní ustanovení - str. 223
§ 58 Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu - str. 223
§ 59–64 Díl 2 Povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu - str. 229
§ 59 Podmínky pro udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu - str. 229
§ 60 Řízení o žádosti o udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu - str. 235
§ 61 Oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu - str. 237
§ 62 Důvody zániku povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu - str. 238
§ 63 Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu po zániku povolení k činnosti - str. 240
§ 64 Rozšíření povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu - str. 241
§ 65 Díl 3 Některé podmínky výkonu činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu - str. 243
§ 65 Některé podmínky výkonu činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu - str. 243
§ 66–98 Hlava V Instituce elektronických peněz - str. 248
§ 66–67 Díl 1 Základní ustanovení - str. 248
§ 66 Instituce elektronických peněz - str. 248
§ 67 Rozsah povolení k činnosti instituce elektronických peněz - str. 250
§ 68–73 Díl 2 Povolení k činnosti instituce elektronických peněz - str. 251
§ 68 Podmínky pro udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz - str. 251
§ 69 Řízení o žádosti o udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz - str. 254
§ 70 Oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz - str. 255
§ 71 Důvody zániku povolení k činnosti instituce elektronických peněz - str. 257
§ 72 Instituce elektronických peněz po zániku povolení k činnosti - str. 258
§ 73 Rozšíření povolení k činnosti instituce elektronických peněz - str. 259
§ 74–90 Díl 3 Některé podmínky výkonu činnosti instituce elektronických peněz - str. 260
§ 74 Kapitál - str. 260
§ 75 Pojištění a zajištění - str. 262
§ 76 Kvalifikovaná účast na instituci elektronických peněz a její ovládnutí - str. 263
§ 77 Řádný a obezřetný výkon činnosti instituce elektronických peněz - str. 265
§ 78 Prvky a vlastnosti řídicího a kontrolního systému instituce elektronických peněz - str. 265
§ 79 Povaha peněžních prostředků svěřených instituci elektronických peněz; neprodlené vydání - str. 267
§ 80 Způsoby ochrany peněžních prostředků svěřených instituci elektronických peněz - str. 269
§ 81 Zákaz investovat do určitých aktiv - str. 271
§ 82 Rozsah ochrany peněžních prostředků svěřených instituci elektronických peněz - str. 273
§ 83 Vydání peněžních prostředků v případě úpadku instituce elektronických peněz - str. 275
§ 84 Vydávání a distribuce elektronických peněz a poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce instituce elektronických peněz - str. 277
§ 85 Zápis pověřeného zástupce do seznamu institucí elektronických peněz - str. 280
§ 86 Oznámení pověřeného zástupce - str. 281
§ 87 Oznámení o změně údajů uvedených v oznámení pověřeného zástupce - str. 282
§ 88 Výkon některých provozních činností prostřednictvím jiné osoby - str. 282
§ 89 Informační povinnost - str. 284
§ 90 Uchovávání dokumentů a záznamů - str. 285
§ 91–98 Díl 4 Výkon činnosti instituce elektronických peněz a zahraniční instituce elektronických peněz v hostitelském členském státě - str. 285
§ 91 Podmínky pro výkon činnosti instituce elektronických peněz v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce - str. 285
§ 92 Řízení o žádosti o udělení souhlasu k poskytování platebních služeb nebo distribuci elektronických peněz v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce - str. 287
§ 93 Oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o udělení souhlasu k poskytování platebních služeb nebo distribuci elektronických peněz v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce - str. 289
§ 93a Rozšíření souhlasu k poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky - str. 290
§ 94 Informování orgánu dohledu hostitelského členského státu - str. 291
§ 95 Informování o zahájení činnosti v hostitelském členském státě - str. 292
§ 96 Podmínky pro výkon činnosti instituce elektronických peněz v hostitelském členském státě jinak než prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce - str. 294
§ 97 Informování orgánu dohledu hostitelského členského státu - str. 295
§ 98 Výkon činnosti zahraniční instituce elektronických peněz se sídlem v jiném členském státě v České republice - str. 296
§ 99–106 Hlava VI Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu - str. 298
§ 99 Díl 1 Základní ustanovení - str. 298
§ 99 Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu - str. 298
§ 100–105 Díl 2 Povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu - str. 306
§ 100 Podmínky pro udělení povolení k činnosti poskytovatele elektronických peněz malého rozsahu - str. 306
§ 101 Řízení o žádosti o udělení povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu - str. 309
§ 102 Oznámení o změně údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu - str. 310
§ 103 Důvody zániku povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu - str. 311
§ 104 Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu po zániku povolení k činnosti - str. 312
§ 105 Rozšíření povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu - str. 313
§ 106 Díl 3 Některé podmínky výkonu činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu - str. 314
§ 106 Některé podmínky výkonu činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu - str. 314
§ 107–126 Část třetí Platební systémy - str. 317
§ 107–109 Hlava I Přístup k platebním systémům - str. 317
§ 107 Zákaz diskriminace - str. 317
§ 108 Výjimky - str. 318
§ 109 Předávání platebních příkazů - str. 319
§ 110–126 Hlava II Platební systém s neodvolatelností zúčtování - str. 321
§ 110–111 Díl 1 Základní ustanovení - str. 321
§ 110 Vymezení platebního systému s neodvolatelností zúčtování - str. 321
§ 111 Účastník platebního systému s neodvolatelností zúčtování - str. 324
§ 112–116 Díl 2 Provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování - str. 326
§ 112 Obsah pravidel systému - str. 326
§ 113 Dodržování pravidel systému - str. 328
§ 114 Změna pravidel systému - str. 330
§ 115 Neodvolatelnost příkazu k zúčtování - str. 331
§ 116 Propojení systémů - str. 336
§ 117–121 Díl 3 Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování - str. 337
§ 117 Základní ustanovení - str. 337
§ 118 Udělení povolení - str. 338
§ 119 Proces udělení povolení - str. 343
§ 120 Skutečnosti vedoucí k zániku povolení - str. 345
§ 121 Oznámení účastníkům - str. 347
§ 122–124 Díl 4 Informační povinnosti provozovatele a účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování - str. 347
§ 122 Soubor informačních povinností - str. 347
§ 123 Informace o členství v systému - str. 349
§ 124 Informace o členství v zahraničním systému - str. 350
§ 125–126 Díl 5 Oznamovací povinnosti orgánů veřejné moci - str. 350
§ 125 Oznamovací povinnost soudu a jiného orgánu veřejné moci - str. 350
§ 126 Oznamovací povinnosti České národní banky - str. 352
§ 127–192 Část čtvrtá Práva a povinnosti při poskytování platebních služeb a vydávání elektronických peněz - str. 355
§ 127–192 Hlava I Práva a povinnosti při poskytování platebních služeb - str. 355
§ 127–131 Díl 1 Základní ustanovení - str. 355
§ 127 Smlouva o platebních službách - str. 355
§ 128 Dispozitivní povaha některých ustanovení - str. 360
§ 129 Dispozitivní povaha některých ustanovení v případě platebních prostředků pro drobné platby - str. 365
§ 130 Úplata - str. 367
§ 131 Poskytnutí a zpřístupnění informace - str. 372
§ 132–151 Díl 2 Informační povinnosti - str. 381
§ 132–141 Oddíl 1 Informační povinnosti poskytovatele před uzavřením smlouvy o platebních službách - str. 381
§ 132 Pododdíl 1 Informace před uzavřením smlouvy o jednorázové platební transakci - str. 381
§ 132 Informace uživateli před uzavřením smlouvy o jednorázové platební transakci - str. 381
§ 133–139 Pododdíl 2 Informace poskytované před uzavřením rámcové smlouvy - str. 392
§ 133 Informace uživateli před uzavřením rámcové smlouvy - str. 392
§ 134 Informace poskytovateli - str. 395
§ 135 Informace o poskytované platební službě - str. 399
§ 136 Informace o poskytované platební službě a vedení platebního účtu - str. 403
§ 137 Informace o způsobu komunikace mezi uživatelem a poskytovatelem - str. 406
§ 138 Informace o povinnostech a odpovědnosti poskytovatele a uživatele - str. 409
§ 139 Informace uživateli před uzavřením smlouvy o poskytnutí služby nepřímého dání platebního příkazu .- str. 414
§ 140–141 Pododdíl 3 Informace před uzavřením smlouvy o poskytnutí služby nepřímého dání platebního příkazu nebo služby informování o platebním účtu - str. 419
§ 140 Informace uživateli před uzavřením smlouvy o poskytnutí služby informování o platebním účtu - str. 419
§ 141 Informace plátci po přijetí platebního příkazu - str. 426
§ 142–150 Oddíl 2 Informační povinnosti poskytovatele během trvání závazku ze smlouvy o platebních službách - str. 430
§ 142–143 Pododdíl 1 Informace během trvání závazku ze smlouvy o jednorázové platební transakci - str. 430
§ 142 Informace plátci po přijetí platebního příkazu - str. 430
§ 143 Informace příjemci po provedení platební transakce - str. 435
§ 144–149 Pododdíl 2 Informace během trvání závazku z rámcové smlouvy - str. 439
§ 144 Informace o obsahu rámcové smlouvy - str. 439
§ 145 Informace plátci před provedením platební transakce - str. 441
§ 146 Informace plátci o platební transakci - str. 443
§ 147 Informace příjemci o platební transakci - str. 449
§ 148 zrušen - str. 454
§ 149 Informace o trvalých příkazech a inkasech - str. 454
§ 150 Pododdíl 3 Informace během trvání závazku ze smlouvy o poskytnutí služby nepřímého dání platebního příkazu - str. 456
§ 150 Informace během trvání závazku ze smlouvy o poskytnutí služby nepřímého dání platebního příkazu - str. 456
§ 151 Oddíl 3 Informační povinnosti v případě platebních prostředků pro drobné platby - str. 460
§ 151 Informace uživateli v případě platebního prostředku pro drobné platby- str. 460
§ 152–155 Díl 3 Změna a výpověď závazku z rámcové smlouvy - str. 463
§ 152 Změna závazku z rámcové smlouvy - str. 463
§ 153 Výpověď závazku z rámcové smlouvy uživatelem - str. 478
§ 154 Výpověď závazku z rámcové smlouvy poskytovatelem - str. 484
§ 155 Poměrné krácení úplaty - str. 491
§ 156–180 Díl 4 Provedení platební transakce - str. 492
§ 156 Oddíl 1 Autorizace platební transakce - str. 492
§ 156 Souhlas plátce - str. 492
§ 157 Odvolání souhlasu plátce - str. 497
§ 157–162 Oddíl 2 Platební příkaz - str. 501
§ 158 Přijetí platebního příkazu - str. 501
§ 159 Odmítnutí platebního příkazu - str. 506
§ 160 Odvolání platebního příkazu - str. 510
§ 161 Povinnosti poskytovatele, který vede platební účet - str. 517
§ 162 Povinnosti poskytovatele nepřímého dání platebního příkazu - str. 527
§ 163–167 Oddíl 3 Platební prostředek - str. 532
§ 163 Omezení platebního prostředku - str. 532
§ 164 Zablokování platebního prostředku z podnětu poskytovatele - str. 534
§ 165 Povinnosti uživatele - str. 537
§ 166 Povinnosti poskytovatele - str. 543
§ 167 Úplata za vydání nového platebního prostředku - str. 549
§ 168–173 Oddíl 4 Lhůty pro provádění platebních transakcí - str. 550
§ 168 Okamžik přijetí - str. 557
§ 169 Lhůta pro provedení platební transakce poskytovatelem plátce - str. 559
§ 170 Lhůta pro provedení platební transakce poskytovatelem příjemce - str. 567
§ 171 Lhůta pro provedení platební transakce v rámci jednoho poskytovatele v české měně - str. 572
§ 172 Lhůta pro provedení platební transakce spočívající ve vložení hotovosti na platební účet - str. 577
§ 173 Lhůta pro předání platebního příkazu v případě platební transakce, k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce - str. 581
§ 174–180 Oddíl 5 Ostatní práva a povinnosti při provedení platební transakce - str. 584
§ 174 Den valuty - str. 584
§ 175 Připsání a odepsání částky platební transakce - str. 586
§ 176 Vrácení částky platební transakce, k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce - str. 588
§ 177 Zákaz provádění srážek z částky platební transakce - str. 595
§ 178 Povinnosti poskytovatelů - str. 599
§ 179 Informace pro uživatele - str. 602
§ 180 Blokace peněžních prostředků - str. 603
§ 181–190 Díl 5 Náprava neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce - str. 607
§ 181–182 Oddíl 1 Náprava neautorizované platební transakce - str. 607
§ 181 Povinnost napravit neautorizovanou platební transakci - str. 607
§ 182 Výjimky z povinnosti napravit neautorizovanou platební transakci - str. 613
§ 183–186 Oddíl 2 Náprava nesprávně provedené platební transakce - str. 623
§ 183 Subjekt povinnosti napravit nesprávně provedenou platební transakci - str. 623
§ 184 Obsah povinnosti napravit nesprávně provedenou platební transakci - str. 630
§ 185 Vyhledání platební transakce - str.  638
§ 186 Nesprávný jedinečný identifikátor - str. 640
§ 187–190 Oddíl 3 Společná ustanovení - str. 644
§ 187 Dokazování; vztah k náhradě škody a bezdůvodnému obohacení - str. 644
§ 188 Lhůta pro oznámení neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce - str. 647
§ 189 Následný postih - str. 651
§ 190 Zproštění odpovědnosti - str. 655
§ 191–192 Díl 6 Služba informování o platebním účtu - str. 657
§ 191 Povinnosti poskytovatele, který vede platební účet - str. 657
§ 192 Povinnosti poskytovatele služby informování o platebním účtu - str. 663
§ 193–196 Hlava II Práva a povinnosti při vydávání elektronických peněz - str. 668
§ 193 Smlouva o vydání elektronických peněz - str. 668
§ 194 Zpětná výměna elektronických peněz - str. 671
§ 195 Informace držiteli o podmínkách zpětné výměny; úplata - str. 676
§ 196 Zpětná výměna u osob přijímajících elektronické peníze, které nejsou spotřebiteli - str. 680
§ 197–220 Část pátá Zvláštní ustanovení o některých platebních účtech - str. 683
§ 197–202 Hlava I Porovnatelnost služeb spojených s platebním účtem - str. 683
§ 197 Jednotné označení - str. 683
§ 198 Společná nabídka služeb a zboží - str. 688
§ 199 Předsmluvní informace o úplatě - str. 690
§ 200 Seznam označení - str. 694
§ 201 Přehled o úplatě za poskytnuté služby - str. 696
§ 202 Srovnávací stránky - str. 698
§ 203–209 Hlava II Změna platebního účtu - str. 703
§ 203–208 Díl 1 Vnitrostátní změna platebního účtu - str. 703
§ 203 Zahájení změny platebního účtu - str. 703
§ 204 Povinnosti dosavadního poskytovatele - str. 711
§ 205 Povinnosti nového poskytovatele - str. 714
§ 206 Úplata spojená se změnou platebního účtu - str. 718
§ 207 Informace o změně platebního účtu - str. 720
§ 208 Společná ustanovení - str. 722
§ 209 Díl 2 Součinnost při změně platebního účtu ve vztahu k jinému členskému státu - str. 723
§ 209 Povinnosti poskytovatele - str. 723
§ 210–217 Hlava III Základní platební účet - str. 727
§ 210 Zřízení základního platebního účtu - str. 727
§ 211 Vázaná nabídka - str. 734
§ 212 Poskytované služby - str. 735
§ 213 Úplata - str. 740
§ 214 Smluvní pokuta - str. 743
§ 215 Zrušení základního platebního účtu - str. 745
§ 216 Informace o základním platebním účtu - str. 752
§ 217 Společné ustanovení - str. 754
§ 218–220 Hlava IV Společná ustanovení - str. 757
§ 218 Informace o pohledávce - str. 757
§ 219 Zákaz diskriminace - str. 758
§ 220 Působnost - str. 760
§ 221–225 Část šestá Bezpečnost v oblasti platebního styku - str. 763
§ 221 Hlášení bezpečnostních a provozních incidentů - str. 763
§ 222 Hlášení bezpečnostních a provozních rizik - str. 768
§ 223 Vymezení a použití silného ověření uživatele - str. 770
§ 224 Využití jinou osobou - str. 785
§ 225 Vztah k přímo použitelnému předpisu Evropské unie - str. 786
§ 226–236 Část sedmá Přestupky - str. 791
§ 226 Přestupky platební instituce a poskytovatele platebních služeb malého rozsahu - str. 791
§ 227 Přestupky správce informací o platebním účtu - str. 799
§ 228 Přestupky instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu - str. 800
§ 229 Přestupky provozovatele a účastníka platebního systému - str. 802
§ 230 Přestupky provozovatele a účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování - str. 804
§ 231 Přestupky poskytovatele - str. 810
§ 232 Přestupky vydavatele - str. 821
§ 233 Přestupky osoby oprávněné poskytovat platební služby - str. 823
§ 234 Další přestupky - str. 825
§ 235 Přestupky spočívající v porušení nařízení EU - str. 832
§ 236 Společná ustanovení - str. 839
§ 237–248 Část osmá Dohled a kontrola - str. 845
§ 237 Orgán a předmět dohledu a kontroly, povinnost součinnosti - str. 845
§ 238 Příslušný orgán podle nařízení EU - str. 852
§ 239 Povinnost mlčenlivosti, povinnost spolupráce - str. 854
§ 240 Urovnání sporu mezi orgány dohledu - str. 858
§ 241 Kontrola na místě - str. 859
§ 242 Opatření k nápravě - str. 862
§ 243 Opatření k nápravě uložené zahraniční osobě při poskytování platebních služeb v České republice - str. 869
§ 244 Odnětí povolení - str. 876
§ 245 Zúžení povolení - str. 882
§ 246 Zrušení zápisu pověřeného zástupce - str. 884
§ 247 Odnětí souhlasu k poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce nebo pobočky v hostitelském členském státě - str. 886
§ 248 Přijímání podnětů - str. 888
§ 249–280 Část devátá Ustanovení společná, přechodná a závěrečná - str. 891
§ 249–263 Hlava I Ustanovení společná - str. 891
§ 249 Seznamy - str. 891
§ 250 Údaje zapisované do seznamů - str. 893
§ 251 Informační povinnost vůči EBA .- str. 897
§ 252 Oznamovací povinnost o způsobu provádění plateb v rámci omezené sítě nebo prostřednictvím elektronických komunikací - str. 898
§ 253 Ověření dodržení limitů pro platby prováděné prostřednictvím elektronických komunikací - str. 00
§ 254 Úplata za použití platebního prostředku - str. 901
§ 255 Přístup k platebním účtům - str. 908
§ 256 Rozhodčí smlouva - str. 911
§ 257 Nakládání s osobními údaji- str. 913
§ 258 Vyřizování stížností a reklamací - str. 914
§ 259 Informace o mimosoudním řešení sporů - str. 917
§ 260 Informační dokument o právech uživatele - str. 918
§ 261 Důvěryhodnost - str. 918
§ 262 Pojištění - str. 920
§ 263 Zmocnění - str. 922
§ 264–280 Hlava II ustanovení přechodná a závěrečná - str. 924
§ 264–278 Díl 1 Přechodná ustanovení - str. 924
§ 264 Povolení k činnosti platební instituce - str. 924
§ 265 Registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu - str. 927
§ 266 Povolení k činnosti instituce elektronických peněz - str. 929
§ 267 Registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu - str. 930
§ 268 Poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce - str. 932
§ 269 Poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pověřeného zástupce - str. 933
§ 270 Poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky - str. 934
§ 271 Povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování - str. 934
§ 272 Poskytovatelé elektronických komunikací - str. 935
§ 273 Vydávání a přijímání platebních prostředků - str. 937
§ 274 Řízení o žádosti - str. 938
§ 275 Smlouvy o platebních službách - str. 942
§ 276 Autorizace platební transakce - str. 942
§ 277 Jednotné označení - str. 943
§ 278 Použití silného ověření a standardů komunikace - str. 945
§ 279–280 Díl 2 Závěrečná ustanovení - str. 946
§ 279 Zrušovací ustanovení - str. 946
§ 280 Účinnost - str. 948
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 949
O autorech - str. 954
Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory - str. 955
Věcný rejstřík - str. 956

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1495 - Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

ÚZ č. 1495 - Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

Sagit, a. s.

Zásadní změny se dotkly zákona o platebním styku – 130 změn od 1. 7. 2022; dále se změnil zákon o finančním arbitrovi. V souvislosti se zpřísněním podmínek pro dynamickou směnu měn se od července 2022 rovněž ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

Dokumentární akreditiv v praxi, 7. vydání

Dokumentární akreditiv v praxi, 7. vydání

Pavel Andrle - GRADA Publishing, a. s.

Na našem trhu ojedinělá publikace, která komplexně a prakticky zpracovává tento velmi významný způsob financování zahraničního, ale i tuzemského obchodu. Usnadní všem podnikatelům, dovozcům a vývozcům, každodenní obchodní styk s obchodními partnery a bankami v souvislosti s ... pokračování

Cena: 339 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.