Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


189

ZÁKON

ze dne 29. července 1999

o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
NOUZOVÉ ZÁSOBY ROPY A ŘEŠENÍ STAVŮ ROPNÉ NOUZE

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon upravuje způsob vytváření, udržování a použití nouzových strategických zásob ropy a ropných produktů určených pro zmírnění nebo překonání stavů nouze vzniklých z jejich nedostatku (dále jen "nouzové zásoby ropy"), postupy pro řešení stavů nouze vzniklých z nedostatku ropy a ropných produktů a úkoly orgánů státní správy v této oblasti.

§ 2
Vytváření a udržování nouzových zásob ropy

(1) Nouzové zásoby ropy jsou státními hmotnými rezervami.1)

(2) Výše nouzových zásob ropy musí, počínaje sedmým rokem ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, trvale dosahovat úroveň průměrné devadesátidenní spotřeby vybraných ropných produktů České republiky v předcházejícím kalendářním roce, ne však méně, než činí výše devadesátidenních průměrných čistých dovozů ropy a ropných produktů České republiky. Čistým dovozem ropy a ropných produktů České republiky se rozumí dovozy ropy a ropných produktů snížené o uskutečněné vývozy ropy a ropných produktů.

(3) Nouzové zásoby ropy vytváří a udržuje Správa státních hmotných rezerv (dále jen "Správa") ve vybraných ropných produktech; může je až do 60 % výše stanovené podle odstavce 2 nahradit zásobami ropy nebo ropných poloproduktů.

(4) Za vybrané ropné produkty se považují

a)   automobilová a letecká paliva benzinového typu,
b)   velmi lehké topné oleje, motorová nafta, petrolej a letecká paliva petrolejového typu,
c)   topné oleje.

(5) Ropou nebo ropnými poloprodukty je možno nahradit vybrané ropné produkty v takovém poměru, v jakém je celkové množství zpracované ropy a ropných poloproduktů k celkovému množství z nich vyrobených vybraných ropných produktů v rafineriích České republiky v předchozím kalendářním roce.

(6) Seznam, přesnou specifikaci ropy, ropných poloproduktů a vybraných ropných produktů a způsob výpočtu průměrných čistých dovozů podle odstavců 2 a 7 a podmínky skladování stanoví Správa vyhláškou.

(7) Do nouzových zásob ropy se nezapočítávají zásoby

a)   nacházející se v ropovodech, produktovodech, železničních nádržkových vozech, cisternových přepravnících a v zásobnících čerpacích stanic,
b)   určené pro potřeby ozbrojených sil České republiky,
c)   představující nevyčerpatelné technologické náplně skladovacích zařízení.

§ 3
Skladování nouzových zásob ropy

(1) Nouzové zásoby ropy se skladují ve skladovacích zařízeních a lze je skladovat společně s jinými druhy zásob. Skladovacím zařízením se rozumí samostatná nádrž, nádržový blok, sklad, technologický výrobní celek, případně jiný objekt splňující technické a ekologické podmínky pro dlouhodobé skladování ropy nebo ropných produktů.

(2) Stavby skladovacích zařízení, produktovodů a ropovodů určených ke skladování a přepravě nouzových zásob ropy se považují za veřejně prospěšné stavby.2)

(3) Nouzové zásoby ropy na území České republiky mohou být skladovány pouze držitelem koncesované živnosti nebo držitelem oprávnění k hornické činnosti pro skladování ropy v přírodních horninových strukturách a podzemních prostorech.

(4) Vláda je oprávněna udělit souhlas ke skladování nouzových zásob ropy na území jiného státu, který je členem Evropské unie, pokud s tímto státem uzavře dohodu o nebránění dovozu těchto zásob do České republiky v případě potřeby.

§ 4
Stav ropné nouze

(1) Stav ropné nouze vzniklý z nedostatku ropy a ropných produktů (dále jen "stav ropné nouze") vyhlašuje vláda nařízením, jestliže průměrný měsíční dovoz ropy a ropných produktů do České republiky je natolik snížen oproti průměrnému měsíčnímu dovozu v předcházejícím kalendářním roce nebo lze důvodně očekávat takové jeho snížení, že nepříznivé následky z toho plynoucí nelze odstranit nebo jim zamezit bez přijetí opatření podle tohoto zákona.

(2) Pominou-li důvody, pro které byl vyhlášen stav ropné nouze, vláda nařízením stav ropné nouze odvolá.

(3) Návrh na vyhlášení a odvolání stavu ropné nouze předkládá vládě předseda Správy.

(4) Vyhlášení a odvolání stavu ropné nouze vláda oznamuje v hromadných sdělovacích prostředcích.

§ 5
Opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů

(1) K omezení spotřeby ropy a ropných produktů je vláda v nařízení vydaném podle § 4 odst. 1 oprávněna

a)   omezit maximální rychlosti jízdy motorových vozidel na pozemních komunikacích,
b)   omezit používání některých druhů, kategorií a tříd silničních motorových vozidel v určitých dnech nebo pro určitý druh přepravy,
c)   omezit nebo zakázat ve stanovených dnech používání silničních motorových vozidel se sudými nebo lichými koncovými čísly státních poznávacích značek,
d)   omezit používání drážních motorových vozidel,
e)   omezit obchodní leteckou dopravu, letecké práce a další letecké činnosti,
f)   omezit otevírací doby čerpacích stanic a zakázat prodej pohonných hmot do nádob,
g)   stanovit regulační opatření pro čerpání zásob ropy a ropných produktů u rozhodujících dodavatelů,
h)   zavést přídělový systém, nebo
i)   dočasně omezit nebo zakázat vývozy ropy a ropných produktů.

(2) Opatření podle odstavce 1 písm. e) v mezinárodní obchodní letecké dopravě nabývají účinnosti až uplynutím 30 kalendářních dnů ode dne vyhlášení stavu ropné nouze.

(3) Opatření podle odstavce 1 lze použít za stavu ohrožení státu a za válečného stavu jen v rozsahu, který neohrozí obranu státu.

§ 6
Použití nouzových zásob ropy

(1) Za stavu ropné nouze mohou být nouzové zásoby ropy použity pouze se souhlasem vlády, která současně stanoví termín zpětného doplnění použitých zásob.

(2) Použitím nouzových zásob ropy za stavu ropné nouze se rozumí jejich prodej, půjčka nebo převod práva hospodaření.

(3) Návrh na použití nouzových zásob ropy předkládá vládě předseda Správy.

§ 7
Informační povinnost

Za stavu ropné nouze a v obdobích, kdy je průměrná měsíční dodávka ropy a ropných produktů do České republiky snížena o více než 7 % oproti průměrné měsíční dodávce v předcházejícím kalendářním roce, jsou dovozci, zpracovatelé a distributoři ropy a ropných produktů povinni předávat Správě informace o svých dovozech, vývozech a zásobách ropy a ropných produktů a o jejich zpracování, a to na vyžádání Správy a ve lhůtách v tomto vyžádání stanovených.

§ 8
Kontrola

Kontrolu dodržování opatření stanovených podle § 5 odst. 1 provádí

a)   Policie České republiky, jde-li o opatření podle § 5 odst. 1 písm. a), b) a c),
b)   Drážní úřad, jde-li o opatření podle § 5 odst. 1 písm. d),
c)   Úřad pro civilní letectví, jde-li o opatření podle § 5 odst. 1 písm. e),
d)   Česká obchodní inspekce, jde-li o opatření podle § 5 odst. 1 písm. f), g) a h).

§ 9
Působnost Správy v oblasti vytváření nouzových zásob ropy a hospodaření s nimi

Správa

a)   odpovídá za vytváření a udržování nouzových zásob ropy ve výši a termínu stanoveném v § 2 odst. 2,
b)   v případě výrazného omezení nabídky na světovém ropném trhu, které by mohlo mít nepříznivé následky pro Českou republiku, navrhuje vládě potřebná opatření,
c)   provádí jedenkrát ročně kontrolu kvality a množství nejméně 30 % nouzových zásob ropy a ropných produktů uložených u skladovatelů; postupuje přitom podle zvláštního právního předpisu,3)
d)   ukládá právnickým a fyzickým osobám pokuty podle § 10 odst. 2 a 3.

§ 10
Pokuty

(1) Pokutu až do výše

a)   5 000 Kč uloží Policie České republiky tomu, kdo nedodrží opatření stanovené podle § 5 odst. 1 písm. a), b) nebo c),
b)   1 000 000 Kč uloží Drážní úřad tomu, kdo nedodrží opatření stanovené podle § 5 odst. 1 písm. d),
c)   1 000 000 Kč uloží Úřad pro civilní letectví tomu, kdo nedodrží opatření stanovené podle § 5 odst. 1 písm. e),
d)   1 000 000 Kč uloží Česká obchodní inspekce tomu, kdo nedodrží opatření stanovené podle § 5 odst. 1 písm. f),
e)   20 000 000 Kč uloží Česká obchodní inspekce tomu, kdo nedodrží opatření stanovené podle § 5 odst. 1 písm. g) nebo h).

(2) Správa uloží pokutu až do výše

a)   1 000 000 Kč tomu, kdo nesplní informační povinnost podle § 7,
b)   20 000 000 Kč tomu, kdo neoprávněně použije nouzové zásoby ropy nebo jejich neoprávněné použití umožní,
c)   20 000 000 Kč tomu, kdo bez důvodů hodných zvláštního zřetele neodstraní ve stanoveném termínu nedostatky zjištěné při kontrole množství a kvality nouzových zásob ropy.

(3) Za opakované neoprávněné použití nouzových zásob ropy lze uložit pokutu až do výše 50000000Kč.

(4) Při ukládání pokut je orgán oprávněný uložit pokutu povinen přihlédnout k charakteru a závažnosti protiprávního jednání, zejména k rozsahu porušení povinnosti a délce trvání protiprávního stavu.

(5) Pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy se orgán, který je oprávněn ji uložit, dozvěděl o porušení povinnosti, nejpozději do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(6) V řízení o uložení pokuty se postupuje podle správního řádu. Při placení a vymáhání uložených pokut se postupuje podle předpisů o správě daní a poplatků.

(7) Pokutu vybírá a vymáhá orgán, který ji uložil; to neplatí pro vymáhání pokut uložených podle § 10 odst. 1 písm. a). Pokuta je příjmem státního rozpočtu.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv

§ 11

V zákoně č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění zákona č. 272/1996 Sb., se v § 3 za větou první tečka zrušuje a doplňují se slova, která včetně poznámky pod čarou č. 1a) znějí: "a plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.1a)


1a)   Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy).".

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o dráhách

§ 12

V zákoně č. 266/1994 Sb., o dráhách, se v § 55 za slovo "zákona" vkládají slova "nebo podle zvláštního právního předpisu".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o civilním letectví

§ 13

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V § 88 odst. 1 se na konci písmene l) doplňují tato slova: "nejde-li o případ, kdy je toto rozhodování svěřeno na základě zvláštního právního předpisu jinému orgánu,".

2. V § 89 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno aa), které včetně poznámky pod čarou č. 6a) zní:

"aa)   plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.6a)

6a)   Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy).".

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o České obchodní inspekci

§ 14

V zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 110/1997 Sb., se v § 3 písm. f) za slovo "zákona" doplňují tato slova: "nebo podle zvláštního právního předpisu".

ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST

§ 15

Tento zákon nabývá účinnosti šedesátým dnem po dni jeho vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.


1)   Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění zákona č. 272/1996 Sb.
2)   Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Exekuční řízení. Civilní proces z pohledu účastníka

Exekuční řízení. Civilní proces z pohledu účastníka

Karel Svoboda - C. H. Beck

Za posledních deset let nevyšla monografie, která by se věnovala ucelenému výkladu exekucí. Tento nedostatek chceme odstranit. Je to podle nás zapotřebí. Exekuce nyní upravují stovky paragrafů v několika různých zákonech a zákonodárce nešetří novelizacemi. Věnujeme se především ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Zákon o nemocenském pojištění 2023

Zákon o nemocenském pojištění 2023

Ing. Marta Ženíšková, JUDr. Jan Přib, Mg. Zdeněk Schmied - Anag, spol. s r. o.

Příručka obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, doplněný řadou příkladů. Změny v nemocenském pojištění Zároveň tato kniha obsahuje i výklad k poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem v období prvních 14 dnů trvání dočasné ... pokračování

Cena: 479 KčKOUPIT

Excesivní uplatnění a zneužití směnky

Excesivní uplatnění a zneužití směnky

Radim Chalupa - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Směnku lze považovat za právní nástroj, jehož využití má velkou tradici. Zdaleka ne vždy však lze uplatnění směnečných nároků v soudních řízení považovat za řádný (poctivý) výkon směnečného práva. Stále častěji je možné se setkat s takovým uplatněním směnečných nároků, které ... pokračování

Cena: 890 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.