Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Právní akt č. 138/2024 Sb., zdroj: Sbírka zákonů a mezinárodních smluv, datum vyhlášení: 30. 5. 2024
  • Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu

138

VYHLÁŠKA

ze dne 24. května 2024,

kterou se mění vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, ve znění vyhlášky č. 375/2023 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 362/2021 Sb. a zákona č. 469/2023 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, ve znění vyhlášky č. 375/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a typy průběhového měření při sdílení elektřiny“.

2. V § 1 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) až j), která znějí:

„c) způsoby a typy měření,
d) podmínky odběru bez měřicího zařízení,
e) údaje z měření a rozsah a podmínky přístupu k údajům z měření,
f) předávání výsledků měření elektřiny a jejich uchovávání,
g) technické a další podmínky měření,
h) minimální funkční a technické požadavky na měřicí zařízení,
i) postup a podmínky instalace inteligentního měření podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2),
j) požadavky na kybernetickou bezpečnost měřicích zařízení,“.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena k) až m).

3. V § 4 odst. 1 se slova „jiným než“ zrušují.

4. V § 4 odst. 4 písm. c) a v § 6 odst. 1 písm. c) se slovo „měsíc“ nahrazuje slovy „kalendářní den“.

5. V § 5 odst. 1 písm. d) se slova „může být průběhové“ nahrazují slovy „může zaznamenávat průběh odběru elektřiny“ a na konci textu písmene se doplňují slova „ ; platí, že měření typu C kategorie C4 je neprůběhové“.

6. V § 5 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 5 odst. 4 úvodní části ustanovení a v § 5 odst. 5 větě první se za slovo „měřením“ vkládají slova „typu C“.

7. V § 5 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „kategorie C2“ nahrazují textem „C2“.

8. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) u odběrného místa, jehož předávací místo je přiřazené do skupiny sdílení.“.

9. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí: „e) u odběrného místa s vícetarifovým měřením,

f) u odběrného místa s odběrem elektřiny z distribuční soustavy na napěťové hladině do 1 kV s přímým měřením, kde dochází k instalaci nového či výměně stávajícího elektroměru.“.

10. V § 5 odstavec 3 zní:

„(3) Není-li technicky možné nebo ekonomicky únosné elektřinu podle odstavce 2 písm. b), c) nebo d) měřit měřením typu C kategorie C1 nebo C2, použije se měření typu C kategorie C3 nebo měření typu B bez nutnosti provádět průběžný záznam střední hodnoty jalového výkonu za měřicí interval.“.

11. V § 5 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Není-li technicky možné nebo ekonomicky únosné elektřinu podle odstavce 2 písm. e) nebo f) měřit měřením typu C kategorie C1 nebo C2, musí být měřena alespoň měřením typu C kategorie C3 nebo C4.“.

12. V § 5 odst. 4 písm. b) se za slova „výrobna elektřiny“ vkládají slova „nebo jehož předávací místo není přiřazené do skupiny sdíleni.

13. V § 5 odst. 5 se slova „č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů,“ nahrazují slovy „o podporovaných zdrojích energie5)“.
Poznámka pod čarou č. 5 zní:


5) Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 14. V § 5 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Měřením typu C kategorie C1 nebo C2 může být měřena elektřina u odběrného místa s vícetarifovým měřením s odběrem elektřiny z distribuční soustavy na napěťové hladině do 1 kV s přímým měřením.“.

15. V § 5 se odstavec 6 zrušuje.

16. V § 6 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 6 odst. 2 a v § 10 odst. 3 se za slovo „měření“ vkládají slova „typu C“.

17. V § 6 odst. 3 se za slovo „měřením“ vkládají slova „typu C“ a slova „kategorie C2“ se nahrazují textem „C2“.

18. V § 7 odst. 3 písm. b) se slova „zákazníkem nebo výrobcem elektřiny“ nahrazují slovy „dotčeným účastníkem trhu s elektřinou“ a za slova „distribuční soustavy“ se vkládají slova „způsobem určeným provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy“.

19. V § 8 odst. 1 se slovo „dvakrát“ nahrazuje slovy „po dobu 3 měsíců následujících“, slovo „vyhodnoceni se nahrazuje slovem „zúčtováni, slova „soustavě a“ se nahrazují slovem „soustavě, “ a za slova „výrobny elektřiny“ se vkládají slova „a odběrných míst, jejichž předávací místo je přiřazené do skupiny sdíleni.

20. V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Pro stanovení náhradních údajů o odběru a dodávce elektřiny u měření typu C kategorie C1, C2 nebo C3 se použije postup podle přílohy č. 5 k této vyhlášce.“.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

21. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nadpisu zní:

㤠12a

Podmínky instalace měřicího zařízení při sdílení elektřiny na žádost

(1) Podmínkou instalace měřicího zařízení s průběhovým měřením podle § 49 odst. 8 energetického zákona je podání žádosti o instalaci měřicího zařízení provozovateli distribuční soustavy.

(2) Žadatel o instalaci měřicího zařízení s průběhovým měřením dokládá, že hodlá využít právo na sdílení elektřiny, dokladem o tom, že podal žádost o registraci přiřazení předávacího místa, ve kterém požaduje instalaci měřicího zařízení s průběhovým měřením, do skupiny sdílení. Doklad o podání žádosti o registraci přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení je možné nahradit sdělením správce skupiny poskytnutým provozovateli distribuční soustavy o tom, že žadatel podal žádost o registraci přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení.“.

22. V § 13 odst. 2 se slova „a pro vyhodnocení odchylek“ nahrazují slovy „ , zúčtování odchylek a zohlednění sdílené elektřiny“.

23. V § 13 odst. 3 písm. a) bodech 1 a 2 se za slovo „odchylek“ vkládají slova „a zohlednění sdílené elektřiny“ a za slovo „trhu“ se vkládají slova „a datovému centru“.

24. V § 13 odst. 3 písm. a) bodě 2 se slova „za vyhodnocovací interval“ zrušují a na konci textu bodu se doplňují slova „za vyhodnocovací interval“.

25. V § 16 odst. 1 a v § 19 odst. 1 se slovo „změřených“ nahrazuje slovem „naměřených“.

26. V § 17 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 7, které znějí:

„(5) Stanoví-li cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu pro odběr elektřiny ze sítí velmi vysokého napětí nebo vysokého napětí v době zjištění neoprávněného odběru elektřiny měsíční cenu za rezervovaný příkon předávacího místa a měsíční cenu za maximální odebraný výkon namísto ceny za rezervovanou kapacitu, použijí se pro výpočet náhrady podle odstavce 3 písm. b) bodu 2 tyto měsíční ceny a pravidla stanovená cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Je-li stanoveno více měsíčních cen za rezervovaný příkon předávacího místa a maximální odebraný výkon, použije se pro výpočet náhrady podle věty první vyšší z plateb určených ze součtu plateb z ceny za rezervovaný příkon a ceny za maximální odebraný výkon z jednotlivých variant cen podle pravidel stanovených cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

(6) Je-li předávací místo přiřazeno do skupiny sdílení, přičemž elektřina je sdílena bez využití distribuční soustavy, a jedná-li se o neoprávněný odběr elektřiny podle § 51 odst. 1 písm. a), b) nebo g) energetického zákona, použije se pro stanovení výše náhrady za neoprávněně odebranou elektřinu podle odstavce 3 množství skutečně neoprávněně odebrané elektřiny zjištěné podle § 16 odst. 1 se zohledněním sdílené elektřiny.

(7) Je-li předávací místo přiřazeno do skupiny sdílení, přičemž elektřina je sdílena s využitím distribuční soustavy, a jedná-li se o neoprávněný odběr elektřiny podle § 51 odst. 1 písm. a), b) nebo g) energetického zákona, použije se pro stanovení výše náhrady za neoprávněně odebranou elektřinu podle odstavce 3 v části

a) ceny za silovou elektřinu a daně z přidané hodnoty a daně podle jiného právního předpisu4) množství skutečně neoprávněně odebrané elektřiny zjištěné podle § 16 odst. 1 se zohledněním sdílené elektřiny,
b) ceny za službu distribuční soustavy množství skutečně neoprávněně odebrané elektřiny zjištěné podle § 16 odst. 1 bez zohlednění sdílené elektřiny.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 8.

27. V § 17 odst. 8 se slova „odstavce 3“ nahrazují slovy „odstavců 3 až 7“.

28. V § 18 odstavec 1 zní:

„(1) V případě, že není smluvně zajištěna služba distribuční soustavy a nejde o neoprávněný odběr elektřiny podle § 51 energetického zákona, určí množství skutečně neoprávněně distribuované elektřiny provozovatel distribuční soustavy na základě naměřených nebo jinak zjištěných prokazatelných údajů o neoprávněné distribuci elektřiny, a to nejvýše za 36 měsíců předcházejících zjištění neoprávněné distribuce. Pokud nejsou tyto údaje dostupné nebo zjevně neodpovídají skutečnosti, použije provozovatel distribuční soustavy podle okolností jiné údaje, zejména údaje o spotřebě elektřiny téhož odběratele v odběrném místě z doby před neoprávněnou distribucí elektřiny.“.

29. V § 18 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:

„(2) Náhrada za neoprávněně distribuovanou elektřinu se stanoví na základě množství skutečně neoprávněně distribuované elektřiny zjištěné podle odstavce 1 oceněného cenou za službu distribuční soustavy v rozsahu podle energetického zákona, kde

a) v síti nízkého napětí se použije distribuční sazba a jmenovitá proudová hodnota hlavního jističe před elektroměrem sjednaná v poslední známé smlouvě sjednané pro dané odběrné místo nebo výrobnu elektřiny nebo distribuční soustavu, jejímž předmětem bylo zajištění služby distribuční soustavy před vznikem neoprávněné distribuce,
b) v sítích velmi vysokého napětí nebo vysokého napětí se použije cena za měsíční rezervovanou kapacitu vztažená ke zjištěné hodnotě maximálního odebraného čtvrthodinového elektrického výkonu za dobu trvání neoprávněné distribuce a cena použití sítě za odebranou elektřinu; není-li možné hodnotu maximálního odebraného čtvrthodinového elektrického výkonu zjistit, pak se použije jednosložková cena za službu sítí příslušného provozovatele distribuční soustavy,
c) za složku ceny služby distribuční soustavy na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů se použije částka 495 Kč/MWh,
d) se použije daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

(3) Stanoví-li cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu pro odběr elektřiny ze sítí velmi vysokého napětí nebo vysokého napětí v době zjištění neoprávněné distribuce elektřiny měsíční cenu za rezervovaný příkon předávacího místa a měsíční cenu za maximální odebraný výkon namísto ceny za rezervovanou kapacitu, použijí se pro výpočet náhrady podle odstavce 2 písm. b) tyto měsíční ceny a pravidla stanovená cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Je-li stanoveno více měsíčních cen za rezervovaný příkon předávacího místa a maximální odebraný výkon, použije se pro výpočet náhrady podle věty první vyšší z plateb určených ze součtu plateb z ceny za rezervovaný příkon a ceny za maximální odebraný výkon z jednotlivých variant cen podle pravidel stanovených cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

(4) Je-li předávací místo přiřazeno do skupiny sdílení, použije se pro stanovení výše náhrady za neoprávněně distribuovanou elektřinu podle odstavce 2

a) množství skutečně neoprávněně distribuované elektřiny zjištěné podle odstavce 1 bez zohlednění sdílené elektřiny, je-li elektřina sdílena s využitím distribuční soustavy, nebo
b) množství skutečně neoprávněně distribuované elektřiny zjištěné podle odstavce 1 se zohledněním sdílené elektřiny, je-li elektřina sdílena bez využití distribuční soustavy.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 5 a 6.

30. Doplňuje se příloha č. 5, která zní:

„Příloha č. 5

Postup pro stanovení náhradních údajů o odběru a dodávce elektřiny u měření typu C kategorie Cl, C2 nebo C3

Část A

Postup pro stanovení náhradních údajů o odběru elektřiny v odběrném místě s měřením typu C kategorie Cl, C2 nebo C3, ve kterém není připojena výrobna elektřiny, pro den výpadku měření elektřiny x:

1) Vychází se z naměřených čtvrthodinových údajů o odběru elektřiny za období Tx, které zahrnuje 30 dnů přede dnem výpadku měření elektřiny x v případě výpadku v období od 1. června do 15. září, jinak 150 dnů přede dnem výpadku měření elektřiny x. Nejsou-li dostupné naměřené čtvrthodinové údaje o odběru elektřiny za celé období podle věty první, zahrnuje období Tx všechny dny přede dnem výpadku měření elektřiny x, za které jsou dostupné údaje, nejméně však 7 po sobě jdoucích dnů, jinak stanoví náhradní čtvrthodinové údaje o odběru elektřiny v odběrném místě pro den výpadku měření elektřiny x provozovatel distribuční soustavy odhadem.
2) Stanoví se výchozí náhradní čtvrthodinový diagram odběru elektřiny pro den výpadku měření elektřiny x jako průměrný diagram z naměřených údajů o odběru elektřiny v odběrném místě v období Tx podle vztahu:
 
  ODBxt1,čh + ODBxt2,čh
PODBx,čh  =  
  2
  kde je
  PODBx,čh výchozí náhradní údaj o odběru elektřiny ve dni výpadku měření elektřiny x, čtvrthodině čh,
  xt1 index dne v období Tx, který je časově nejblíže dni výpadku měření elektřiny x, nejedná se o svátek a současně je svým označením (pondělí až neděle) shodný jako den výpadku měření elektřiny x; připadá-li na den výpadku měření elektřiny x svátek, označuje se jako neděle,
  xt2 index dne v období Tx, který je odlišný ode dne s indexem xt1, je po dni s indexem xt1 časově nejblíže dni výpadku měření elektřiny x, nejedná se o svátek a současně je svým označením (pondělí až neděle) shodný jako den výpadku měření elektřiny x; připadá-li na den výpadku měření elektřiny x svátek, označuje se jako neděle,
  ODBxt1,čh naměřený údaj o odběru elektřiny ve dni s indexem xt1 v období Tx, čtvrthodině čh,
  ODBxt2,čh naměřený údaj o odběru elektřiny ve dni s indexem xt2 v období Tx, čtvrthodině čh.
  Není-li v období Tx den s indexem xt2, stanoví se náhradní čtvrthodinový diagram odběru elektřiny pro den výpadku měření elektřiny x podle vztahu:
  PODBx,čh  =  ODBxt1,čh
3) Stanoví se souhrnné údaje o odběru elektřiny pro jednotlivé dny d v období Tx z naměřených čtvrthodinových údajů o odběru elektřiny podle vztahu:
 
  kde je
  ODBd souhrnný údaj o odběru elektřiny ve dni d v období Tx
  ODBd,čh naměřený údaj o odběru elektřiny ve dni d v období Tx, čtvrthodině čh.
4) Pro jednotlivé dny d v období Tx a pro den výpadku měření elektřiny x se stanoví souhrnné údaje o odběru elektřiny z přepočteného typového diagramu přiřazeného k odběrnému místu podle vztahu:
 
  kde je
  DYPd souhrnný údaj přepočteného typového diagramu ve dni d v období Tx,
  DYPX souhrnný údaj přepočteného typového diagramu ve dni výpadku měření elektřiny x,
  ktpTDDn,d,čh relativní hodnota n-tého přepočteného typového diagramu ve dni d v období Tx, čtvrthodině čh,
  ktpTDDn,x,čh relativní hodnota n-tého přepočteného typového diagramu ve dni výpadku měření elektřiny x, čtvrthodině čh.
  Souhrnný údaj přepočteného typového diagramu ve dni d v období Tx DYPd a ve dni výpadku měření x DYPX lze alternativně stanovit za použití součtu naměřených diagramů odběru elektřiny v alespoň 150 odběrných místech, ve kterých není připojena výrobna elektřiny, u kterých v období Tx ani ve dni výpadku měření elektřiny x nedošlo k výpadku měření elektřiny a ke kterým je přiřazena stejná třída typového diagramu jako k odběrnému místu, u něhož došlo k výpadku měření elektřiny ve dni výpadku měření elektřiny x, podle vztahu:
 
  kde je
  ODBBVi,d,čh naměřený údaj o odběru elektřiny v odběrném místě i ve dni d v období Tx, čtvrthodině čh, pokud v odběrném místě i nenastal výpadek měření elektřiny v období Tx ani ve dni výpadku měření elektřiny x,
  ODBBVi,x,čh naměřený údaj o odběru elektřiny v odběrném místě i ve dni výpadku měření elektřiny x, čtvrthodině čh, pokud v odběrném místě i nenastal výpadek měření elektřiny v období Tx ani ve dni výpadku měření elektřiny x.
5) Pro období Tx se stanoví parametr lineární korekce údajů o odběru elektřiny a parametr absolutní korekce údajů o odběru elektřiny podle vztahu:
 
  kde je
  kx parametr lineární korekce údajů o odběru elektřiny,
  qx parametr absolutní korekce údajů o odběru elektřiny,
  N počet dnů za období Tx.
6) Pro jednotlivé dny d v období Tx a pro den výpadku měření elektřiny x se stanoví souhrnné náhradní údaje o odběru elektřiny podle vztahu:
  DYNd = DYPd · kx + qx
  DYNx = DYPx · kx + qx
  kde je
  DYNd souhrnný náhradní údaj o odběru elektřiny ve dni d v období Tx za použití dynamické metody,
  DYNX souhrnný náhradní údaj o odběru elektřiny ve dni výpadku měření elektřiny x za použití dynamické metody.
7) Pro den výpadku měření elektřiny x se stanoví lineární koeficient korekce náhradních čtvrthodinových údajů o odběru elektřiny podle vztahu:
 
  kde je
  korx lineární koeficient korekce náhradních čtvrthodinových údajů o odběru elektřiny.
8) Kontroluje se splnění okrajové podmínky, že souhrnný náhradní údaj o odběru elektřiny ve dni výpadku měření elektřiny x za použití dynamické metody DYNx není záporný. Je-li záporný, je lineární koeficient korekce náhradních čtvrthodinových údajů o odběru elektřiny korx roven 1.
  DYNx < 0  ⇒  korx = 1
9) Kontroluje se splnění okrajové podmínky, že parametr lineární korekce údajů o odběru elektřiny kx není záporný. Je-li záporný, je lineární koeficient korekce náhradních čtvrthodinových údajů o odběru elektřiny korx roven 1.
  kx < 0  ⇒  korx = 1
10) Kontroluje se splnění okrajové podmínky, že přesnost souhrnných náhradních údajů o odběru elektřiny v jednotlivých dnech d v období Tx za použití dynamické metody DYNd je vyšší než přesnost souhrnných náhradních údajů o odběru elektřiny v jednotlivých dnech d v období Tx za použití průměrovací metody.
  Nejprve se stanoví souhrnné náhradní údaje o odběru elektřiny v jednotlivých dnech d v období Tx na základě průměrů naměřených údajů o odběru elektřiny ve dnech se stejným označením jako den d v období 14 dnů předcházejících dni d podle vztahu:
 
  kde je
  PRUd souhrnný náhradní údaj o odběru elektřiny ve dni d v období Tx za použití průměrovací metody,
  dt1 index dne v období přede dnem d, který je časově nejblíže dni d, nejedná se o svátek a současně je svým označením (pondělí až neděle) shodný jako den d; připadá-li na den d svátek, označuje se jako neděle,
  dt2 index dne v období přede dnem d, který je odlišný ode dne s indexem dt1, je po dni s indexem dt1 časově nejblíže dni d, nejedná se o svátek a současně je svým označením (pondělí až neděle) shodný jako den d; připadá-li na den d svátek, označuje se jako neděle,
  ODBdt1,čh naměřený údaj o odběru elektřiny ve dni s indexem dt1, čtvrthodině čh,
  ODBdt2,čh naměřený údaj o odběru elektřiny ve dni s indexem dt2, čtvrthodině čh,
  Není-li v období přede dnem d den s indexem dt2, stanoví se souhrnný náhradní údaj o odběru elektřiny ve dni d v období Tx za použití průměrovací metody PRUd podle vztahu:
 
  Není-li v období přede dnem d ani den s indexem dt1, souhrnný náhradní údaj o odběru elektřiny ve dni d v období Tx za použití průměrovací metody PRUd se nestanoví.
  Nelze-li stanovit souhrnný náhradní údaj o odběru elektřiny ve dni d v období Tx za použití průměrovací metody PRUd alespoň pro 7 dnů d v období Tx, splnění okrajové podmínky podle tohoto bodu se nekontroluje.
  Pro kontrolu splnění okrajové podmínky se použijí všechny vypočtené hodnoty řady PRUd a řady DYNd a vyhodnotí se jejich průměrné odchylky od souhrnných údajů o odběru elektřiny v jednotlivých dnech d v období Tx. Je-li průměrná absolutní odchylka řady PRUd nižší než řady DYNd, je lineární koeficient korekce náhradních čtvrthodinových údajů o odběru elektřiny korx roven 1.
 
11) Pro den výpadku měření elektřiny x se stanoví výsledné náhradní čtvrthodinové údaje o odběru elektřiny podle vztahu:
  VODBx,čh = korx · PODBx,čh
  kde je
  VODBx,čh výsledný náhradní údaj o odběru elektřiny pro den výpadku měření elektřiny x, čtvrthodinu čh.
12) Nedochází-li ve dni výpadku měření elektřiny x k výpadku měření elektřiny ve všech čtvrthodinách, ale část naměřených čtvrthodinových údajů o odběru elektřiny je dostupná, použijí se výsledné náhradní údaje o odběru elektřiny pro den výpadku měření elektřiny x, čtvrthodinu čh, VODBx,čh pouze ve čtvrthodinách s výpadkem měřením elektřiny. Naměřené čtvrthodinové údaje o odběru elektřiny nejsou dotčeny.

Část B

Postup pro stanovení náhradních údajů o odběru a dodávce elektřiny v odběrném místě s měřením typu C kategorie Cl, C2 nebo C3, ve kterém je připojena výrobna, pro den výpadku měření elektřiny x:

1) Vychází se z naměřených čtvrthodinových údajů o odběru a dodávce elektřiny za období Tx, které zahrnuje 30 dnů přede dnem výpadku měření elektřiny x v případě výpadku v období od 1. června do 15. září, jinak 150 dnů přede dnem výpadku měření elektřiny x. Nejsou-li dostupné naměřené čtvrthodinové údaje o odběru a dodávce elektřiny za celé období podle věty první, zahrnuje období Tx všechny dny přede dnem výpadku měření elektřiny x, za které jsou dostupné údaje, nejméně však 7 po sobě jdoucích dnů, jinak stanoví náhradní čtvrthodinové údaje o odběru a dodávce elektřiny v odběrném místě pro den výpadku měření elektřiny x provozovatel distribuční soustavy odhadem.
2) Stanoví se výchozí náhradní čtvrthodinové diagramy odběru a dodávky elektřiny pro den výpadku měření elektřiny x jako průměrné diagramy z naměřených údajů o odběru a dodávce elektřiny v odběrném místě v období Tx podle vztahu:
 
  kde je
  PODBx,čh výchozí náhradní údaj o odběru elektřiny ve dni výpadku měření elektřiny x, čtvrthodině čh,
  PDODx,čh výchozí náhradní údaj o dodávce elektřiny ve dni výpadku měření elektřiny x, čtvrthodině čh,
  xt1 index dne v období Tx, který je časově nejblíže dni výpadku měření elektřiny x, nejedná se o svátek a současně je svým označením (pondělí až neděle) shodný jako den výpadku měření elektřiny x; připadá-li na den výpadku měření elektřiny x svátek, označuje se jako neděle,
  xt2 index dne v období Tx, který je odlišný ode dne s indexem xt1, je po dni s indexem xt1 časově nejblíže dni výpadku měření elektřiny x, nejedná se o svátek a současně je svým označením (pondělí až neděle) shodný jako den výpadku měření elektřiny x; připadá-li na den výpadku měření elektřiny x svátek, označuje se jako neděle,
  ODBxt1,čh naměřený údaj o odběru elektřiny ve dni s indexem xt1 v období Tx, čtvrthodině čh,
  ODBxt2,čh naměřený údaj o odběru elektřiny ve dni s indexem xt2 v období Tx, čtvrthodině čh,
  DODxt1,čh naměřený údaj o dodávce elektřiny ve dni s indexem xt1 v období Tx, čtvrthodině čh,
  DODxt2,čh naměřený údaj o dodávce elektřiny ve dni s indexem xt2 v období Tx, čtvrthodině čh,
  Není-li v období Tx den s indexem xt2, stanoví se náhradní čtvrthodinové diagramy odběru a dodávky elektřiny pro den výpadku měření elektřiny x podle vztahu:
  PODBx,čh = ODBxt1,čh
  PDODx,čh = DODxt1,čh
3) Podle bodu 4) až 17) se postupuje pouze v případě odběrného místa, ve kterém je připojena výrobna elektřiny využívající energii slunečního záření.
4) Stanoví se čtvrthodinový diagram výroby elektřiny pro období Tx a předchozích 14 dnů podle vztahu:
  VYRd,čh = Pinst · RFVd,čh
  kde je
  VYRd,čh údaj o výrobě elektřiny ve dni d v období Tx a předchozích 14 dnech, čtvrthodině čh,
  Pinst celkový instalovaný výkon výrobny elektřiny,
  RFVd,čh reprezentativní údaj o výrobě elektřiny ve dni d v období Tx a předchozích 14 dnech, čtvrthodině čh, stanovený provozovatelem distribuční soustavy na základě naměřených čtvrthodinových údajů o výrobě elektřiny u vybrané sestavy vzorků výroben elektřiny využívajících energii slunečního záření.
  Dále se stanoví čtvrthodinový diagram výroby elektřiny ve dni výpadku měření elektřiny x podle vztahu:
  VYRx,čh = Pinst · RFVx,čh
  kde je
  VYRx,čh údaj o výrobě elektřiny ve dni výpadku měření elektřiny x, čtvrthodině čh,
  RFVx,čh reprezentativní údaj o výrobě elektřiny ve dni výpadku měření elektřiny x, čtvrthodině čh, stanovený provozovatelem distribuční soustavy na základě naměřených čtvrthodinových údajů o výrobě elektřiny u vybrané sestavy vzorků výroben elektřiny využívajících energii slunečního záření.
5) Stanoví se čtvrthodinový diagram spotřeby elektřiny pro období Tx a předchozích 14 dnů podle vztahu:
  SPOd,čh = VYRd,čh - DODd,čh + ODBd,čh
  kde je
  SPOd,čh údaj o spotřebě elektřiny ve dni d v období Tx a předchozích 14 dnech, čtvrthodině čh,
  ODBd,čh naměřený údaj o odběru elektřiny ve dni d v období Tx a předchozích 14 dnech, čtvrthodině čh,
  DODd,čh naměřený údaj o dodávce elektřiny ve dni d v období Tx a předchozích 14 dnech, čtvrthodině čh.
6) Pro jednotlivé dny d v období Tx se stanoví souhrnné údaje o spotřebě elektřiny ze stanoveného čtvrthodinového diagramu spotřeby elektřiny podle vztahu:
 
  kde je
  SPOd souhrnný údaj o spotřebě elektřiny ve dni d v období Tx.
7) Stanoví se výchozí náhradní čtvrthodinový diagram spotřeby elektřiny pro den výpadku měření elektřiny x jako průměrný diagram z údajů o spotřebě elektřiny v odběrném místě v období Tx podle vztahu:
 
  kde je
  PSPOX,čh výchozí náhradní údaj o spotřebě elektřiny ve dni výpadku měření elektřiny x, čtvrthodině čh,
  xt1 index dne v období Tx, který je časově nejblíže dni výpadku měření elektřiny x, nejedná se o svátek a současně je svým označením (pondělí až neděle) shodný jako den výpadku měření elektřiny x; připadá-li na den výpadku měření elektřiny x svátek, označuje se jako neděle,
  xt2 index dne v období Tx, který je odlišný ode dne s indexem xt1, je po dni s indexem xt1 časově nejblíže dni výpadku měření elektřiny x, nejedná se o svátek a současně je svým označením (pondělí až neděle) shodný jako den výpadku měření elektřiny x; připadá-li na den výpadku měření elektřiny x svátek, označuje se jako neděle,
  SPOxt1,čh údaj o spotřebě elektřiny ve dni s indexem xt1 v období Tx, čtvrthodině čh,
  SPOxt2,čh údaj o spotřebě elektřiny ve dni s indexem xt2 v období Tx, čtvrthodině čh.
  Není-li v období Tx den s indexem xt2, stanoví se náhradní čtvrthodinový diagram spotřeby elektřiny pro den výpadku měření elektřiny x podle vztahu:
  PSPOX,čh = SPOxt1,čh
8) Pro jednotlivé dny d v období Tx a pro den výpadku měření elektřiny x se stanoví souhrnné údaje o odběru elektřiny z přepočteného typového diagramu přiřazeného k odběrnému místu podle vztahu:
 
  kde je
  DYPd souhrnný údaj přepočteného typového diagramu ve dni d v období Tx,
  DYPx souhrnný údaj přepočteného typového diagramu ve dni výpadku měření elektřiny x,
  ktpTDDn,d,čh relativní hodnota n-tého přepočteného typového diagramu ve dni d v období Tx, čtvrthodině čh.
  ktpTDDn,x,čh relativní hodnota n-tého přepočteného typového diagramu ve dni výpadku měření elektřiny x, čtvrthodině čh.
  Souhrnný údaj přepočteného typového diagramu ve dni d v období Tx DYPd a ve dni výpadku měření elektřiny x DYPx lze alternativně stanovit za použití součtu naměřených diagramů odběru elektřiny v alespoň 150 odběrných místech, ve kterých není připojena výrobna elektřiny, u kterých v období Tx ani ve dni výpadku měření elektřiny x nedošlo k výpadku měření elektřiny a ke kterým je přiřazena stejná třída typového diagramu jako k odběrnému místu, u něhož došlo k výpadku měření elektřiny ve dni výpadku měření elektřiny x, podle vztahu:
 
  kde je
  ODBBVi,d,čh naměřený údaj o odběru elektřiny v odběrném místě i ve dni d v období Tx, čtvrthodině čh, pokud v odběrném místě i nenastal výpadek měření elektřiny v období Tx ani ve dni výpadku měření elektřiny x,
  ODBBVi,x,čh naměřený údaj o odběru elektřiny v odběrném místě i ve dni výpadku měření elektřiny x, čtvrthodině čh, pokud v odběrném místě i nenastal výpadek měření elektřiny v období Tx ani ve dni výpadku měření elektřiny x.
9) Pro období Tx se stanoví parametr lineární korekce údajů o spotřebě elektřiny a parametr absolutní korekce údajů o spotřebě elektřiny podle vztahu:
 
  kde je
  kx parametr lineární korekce údajů o spotřebě elektřiny,
  qx parametr absolutní korekce údajů o spotřebě elektřiny,
  N počet dnů za období Tx.
10) Pro jednotlivé d v období Tx a pro den výpadku měření elektřiny x se stanoví souhrnné náhradní údaje o spotřebě elektřiny podle vztahu:
  DYNd = DYPd · kx + qx
  DYNx = DYPx · kx + qx
  kde je
  DYNd souhrnný náhradní údaj o spotřebě elektřiny ve dni d v období Tx za použití dynamické metody,
  DYNx souhrnný náhradní údaj o spotřebě elektřiny ve dni výpadku měření elektřiny x za použití dynamické metody.
11) Pro den výpadku měření elektřiny x se stanoví lineární koeficient korekce náhradních čtvrthodinových údajů o spotřebě elektřiny podle vztahu:
 
  kde je
  korx lineární koeficient korekce náhradních čtvrthodinových údajů o spotřebě elektřiny.
12) Kontroluje se splnění okrajové podmínky, že souhrnný náhradní údaj o spotřebě elektřiny ve dni výpadku měření elektřiny x za použití dynamické metody DYNx není záporný. Je-li záporný, je lineární koeficient korekce náhradních čtvrthodinových údajů o spotřebě elektřiny korx roven 1.
  DYNx < 0 ⇒ korx = 1
13) Kontroluje se splnění okrajové podmínky, že parametr lineární korekce údajů o spotřebě elektřiny kx není záporný. Je-li záporný, je lineární koeficient korekce náhradních čtvrthodinových údajů o spotřebě elektřiny korx roven 1.
  kx < 0 ⇒ korx = 1
14) Kontroluje se splnění okrajové podmínky, že přesnost souhrnných náhradních údajů o spotřebě elektřiny v jednotlivých dnech d v období Tx za použití dynamické metody DYNd je vyšší než přesnost souhrnných náhradních údajů o spotřebě elektřiny v jednotlivých dnech d v období Tx za použití průměrovací metody.
  Nejprve se stanoví souhrnné náhradní údaje o spotřebě elektřiny v jednotlivých dnech d v období Tx na základě průměrů údajů o spotřebě elektřiny ve dnech se stejným označením jako den d v období 14 dnů předcházejících dni d podle vztahu:
 
  kde je
  PRUd souhrnný náhradní údaj o spotřebě elektřiny ve dni d v období Tx za použití průměrovací metody,
  dt1 index dne v období přede dnem d, který je časově nejblíže dni d, nejedná se o svátek a současně je svým označením (pondělí až neděle) shodný jako den d; připadá-li na den d svátek, označuje se jako neděle,
  dt2 index dne v období přede dnem d, který je odlišný ode dne s indexem dt1, je po dni s indexem dt1 časově nejblíže dni d, nejedná se o svátek a současně je svým označením (pondělí až neděle) shodný jako den d; připadá-li na den d svátek, označuje se jako neděle,
  SPOdt1,čh údaj o spotřebě elektřiny ve dni s indexem dt1, čtvrthodině čh,
  SPOdt2,čh údaj o spotřebě elektřiny ve dni s indexem dt2, čtvrthodině čh.
  Není-li v období přede dnem d den s indexem dt2, stanoví se souhrnný náhradní údaj o spotřebě elektřiny ve dni d v období Tx za použití průměrovací metody PRUd podle vztahu:
 
  Není-li v období přede dnem d ani den s indexem dt1, souhrnný náhradní údaj o spotřebě elektřiny ve dni d v období Tx za použití průměrovací metody PRUd se nestanoví.
  Nelze-li stanovit souhrnný náhradní údaj o spotřebě elektřiny ve dni d v období Tx za použití průměrovací metody PRUd alespoň pro 7 dnů d v období Tx, splnění okrajové podmínky podle tohoto bodu se nekontroluje.
  Pro kontrolu splnění okrajové podmínky podle tohoto bodu se použijí všechny vypočtené hodnoty řady PRUd a řady DYNd a vyhodnotí se jejich průměrné odchylky od souhrnných údajů o spotřebě elektřiny v jednotlivých dnech d v období Tx. Je-li průměrná absolutní odchylka řady PRUd nižší než řady DYNd, je lineární koeficient korekce náhradních čtvrthodinových údajů o spotřebě elektřiny korx roven 1.
 
15) Pro den výpadku měření elektřiny x se stanoví výsledné náhradní čtvrthodinové údaje o spotřebě elektřiny podle vztahu:
  VSPOx,čh = korx · PSPOx,čh
  kde je
  VSPOx,čh výsledný náhradní údaj o spotřebě elektřiny pro den výpadku měření elektřiny x, čtvrthodinu čh.
16) Nedochází-li ve dni výpadku měření elektřiny x k výpadku měření elektřiny ve všech čtvrthodinách, ale část stanovených čtvrthodinových údajů o spotřebě elektřiny je dostupná, použijí se výsledné náhradní údaje o spotřebě elektřiny pro den výpadku měření elektřiny x, čtvrthodinu čh, VSPOx,čh pouze ve čtvrthodinách s výpadkem měření elektřiny. Stanovené čtvrthodinové údaje o spotřebě elektřiny nejsou dotčeny.
17) Kontroluje se splnění okrajové podmínky, že přesnost čtvrthodinových náhradních údajů o odběru a dodávce elektřiny za období Tx za použití dynamické metody vyšší než přesnost čtvrthodinových náhradních údajů o odběru a dodávce elektřiny za období Tx za použití průměrovací metody.
  Nejprve se stanoví čtvrthodinové náhradní údaje o odběru a dodávce elektřiny za období Tx za použití průměrovací metody:
 
  ODBdt1,čh + ODBdt2,čh
PODBd,čh = 
  2
 
  DODdt1,čh + DODdt2,čh
PDODd,čh = 
  2
  kde je
  PODBd,čh náhradní údaj o odběru elektřiny ve dni d v období Tx, čtvrthodině čh, za použití průměrovací metody,
  PDODd,čh náhradní údaj o dodávce elektřiny ve dni d v období Tx, čtvrthodině čh, za použití průměrovací metody,
  dt1 index dne v období přede dnem d, který je časově nejblíže dni d, nejedná se o svátek a současně je svým označením (pondělí až neděle) shodný jako den d; připadá-li na den d svátek, označuje se jako neděle,
  dt2 index dne v období přede dnem d, který je odlišný ode dne s indexem dt1, je po dni s indexem dt1 časově nejblíže dni d, nejedná se o svátek a současně je svým označením (pondělí až neděle) shodný jako den d; připadá-li na den d svátek, označuje se jako neděle,
  ODBdt1,čh naměřený údaj o odběru elektřiny ve dni s indexem dt1, čtvrthodině čh,
  ODBdt2,čh naměřený údaj o odběru elektřiny ve dni s indexem dt2, čtvrthodině čh,
  DODdt1,čh naměřený údaj o dodávce elektřiny ve dni s indexem dt1, čtvrthodině čh,
  DODdt2,čh naměřený údaj o dodávce elektřiny ve dni s indexem dt2, čtvrthodině čh.
Není-li v období přede dnem d den s indexem dt2, stanoví se náhradní údaj o odběru elektřiny ve dni d v období Tx, čtvrthodině čh, za použití průměrovací metody PODBd,čh a náhradní údaj o dodávce elektřiny ve dni d v období Tx, čtvrthodině čh, za použití průměrovací metody PDODd,čh podle vztahu:
  PODBd,čh = ODBdt1,čh
  PDODd,čh = DODdt1,čh
  Dále se stanoví čtvrthodinové náhradní údaje o odběru elektřiny za období Tx za použití dynamické metody DODBd,čh a čtvrthodinové náhradní údaje o dodávce elektřiny za období Tx za použití dynamické metody DDODd,čh podle vztahu:
  Jestliže
  VYRd,čh > SPOd,čh
  pak
  DDODd,čh = VYRd,čh - SPOd,čh
  DODBd,čh = 0
  jinak
  DODBd,čh = SPOd,čh - VYRd,čh
  DDODd,čh = 0
  Splnění okrajové podmínky se kontroluje nezávisle pro odběr a dodávku elektřiny podle vztahu:
 
  Nejsou-li dostupné údaje alespoň pro 7 dnů d v období Tx, splnění okrajové podmínky podle tohoto bodu se nekontroluje.
18) Pro den výpadku měření elektřiny x se stanoví výsledné náhradní údaje o odběru a dodávce elektřiny.
  Jde-li o odběrné místo, ve kterém je připojena výrobna elektřiny využívající energii slunečního záření, a je-li splněna okrajová podmínka přesnosti čtvrthodinových náhradních údajů o odběru elektřiny za období Tx
 
  pak se výsledné náhradní údaje o odběru elektřiny stanoví podle vztahu:
  Jestliže
  VYRx,čh > VSPOx,čh
  pak
  VODBx,čh = 0
  jinak
  VODBx,čh = VSPOx,čh - VYRx,čh
  Není-li splněna okrajová podmínka přesnosti čtvrthodinových náhradních údajů o odběru elektřiny za období Tx, nebylo-li splnění této okrajové podmínky kontrolováno z důvodu nedostupnosti údajů, využívá-li výrobna elektřiny jinou energii než energii slunečního záření nebo je-li v odběrném místě připojena i výrobna elektřiny využívající jinou energii než energii slunečního záření, stanoví se pro den výpadku měření elektřiny x výsledné náhradní údaje o odběru elektřiny podle vztahu:
  VODBx,čh = PODBx,čh
  Jde-li o odběrné místo, ve kterém je připojena výrobna elektřiny využívající energii slunečního záření, a je-li splněna okrajová podmínka přesnosti čtvrthodinových náhradních údajů o dodávce elektřiny za období Tx
 
  pak se výsledné náhradní údaje o dodávce elektřiny stanoví podle vztahu:
  Jestliže
  VYRx,čh > VSPOx,čh
  pak
  VDODx,čh = VYRx,čh - VSPOx,čh
  jinak
  VDODx,čh = 0
  Není-li splněna okrajová podmínka přesnosti čtvrthodinových náhradních údajů o dodávce elektřiny za období Tx, nebylo-li splnění této okrajové podmínky kontrolováno z důvodu nedostupnosti údajů, využívá-li výrobna elektřiny jinou energii než energii slunečního záření nebo je-li v odběrném místě připojena i výrobna elektřiny využívající jinou energii než energii slunečního záření, stanoví se pro den výpadku měření elektřiny x výsledné náhradní údaje o dodávce elektřiny podle vztahu:
  VDODx,čh = PDODx,čh
19) Nedochází-li ve dni výpadku měření elektřiny x k výpadku měření elektřiny ve všech čtvrthodinách, ale část naměřených čtvrthodinových údajů o odběru nebo dodávce elektřiny je dostupná, použijí se výsledné náhradní údaje o odběru elektřiny pro den výpadku měření elektřiny x, čtvrthodinu čh, VODBx,čh nebo výsledné náhradní údaje o dodávce elektřiny pro den výpadku měření elektřiny x, čtvrthodinu čh, VDODx,čh pouze ve čtvrthodinách s výpadkem měření elektřiny. Naměřené čtvrthodinové údaje o odběru nebo dodávce elektřiny nejsou dotčeny.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

V případě měření elektřiny provozovatelem distribuční soustavy, jehož distribuční soustava je připojena k nadřazené distribuční soustavě na napěťové hladině do 52 kV, je u měření typu B a u měření typu C kategorie C1, C2 nebo C3 v období od 1. ledna 2025 do 30. června 2025 základní interval pro zpracování a přenos naměřených údajů 1 měsíc.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení

a) čl. I bodu 21, které nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení,
b) čl. I bodů 3, 4, 20 a 30, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2025,
c) čl. I bodu 17, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2027, a
d) čl. I bodů 9, 11 a 15, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2032.

Ministr:
Ing. Síkela v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Od roku 2024 dochází k přelomové změně energetického zákona, která umožní vyrábět a sdílet vyrobenou elektřinu v rámci skupiny až deseti osob (aktivní zákazník) anebo v rámci energetických společenství ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.