Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 259/2023 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2023, částka 119, ze dne 25. 8. 2023

259

VYHLÁŠKA

ze dne 10. srpna 2023,

kterou se mění vyhláška č. 263/1999 Sb., kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo obrany stanoví podle § 39 odst. 5 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:

Čl. I

Vyhláška č. 263/1999 Sb., kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna, ve znění vyhlášky č. 105/2005 Sb., vyhlášky č. 64/2006 Sb. a vyhlášky č. 222/2007 Sb., se mění takto:

1. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně nadpisu zní:

㤠2a

Služební volno z důvodu poskytování dlouhodobé péče

Jde-li o poskytování dlouhodobé péče, v případech podle zákona o nemocenském pojištění se vojákovi poskytne další služební volno na celou dobu poskytování dlouhodobé péče.“.

2. V příloze č. 2 bodě 3 písmeno a) zní:

„a) dítěte, matky, otce, manžela nebo manželky, druha nebo družky, partnera nebo partnerky v registrovaném partnerství do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení,“.

3. V příloze č. 2 bodě 4 písm. a) se za slova „mladšího 10 let,“ vkládají slova „i když nežije s vojákem ve společné domácnosti,“.

4. V příloze č. 2 bodě 4 písm. b) se za slova „mladší 10 let“ vkládají slova „i když nežije s vojákem ve společné domácnosti,“ a slovo „toho“ se zrušuje.

5. V příloze č. 2 bodě 4 písm. ba) se za slova „příslušných orgánů“ vkládají slova „z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události“.

6. V příloze č. 2 bodě 4 písmeno c) zní:

„c) při ošetřování dítěte, které dosáhlo aspoň 10 let věku, matky, otce, manžela nebo manželky, partnera nebo partnerky v registrovaném part-nerství, anebo jiné osoby, která žije s vojákem ve společné domácnosti, jestliže jejich zdravotní stav nezbytně vyžaduje, na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře, ošetřování jinou osobou.“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

7. V příloze č. 2 bodě 4 se na konci textu předposledního odstavce doplňují slova „o dítě“.

8. V příloze č. 2 bodě 4 se na konci textu posledního odstavce slovo „družkou“ nahrazuje slo- vy „druhem nebo družkou nebo s partnerem anebo partnerkou v registrovaném partnerství“.

9. V příloze č. 2 bodě 7 se slova „zájmu ozbrojených sil České republiky“ nahrazují slovy „důležitém zájmu služby“.

10. V příloze č. 2 bodě 7 písm. a) a b) se za slova „při stěhování“ vkládá slovo „domácnosti“.

11. V příloze č. 2 se na konci bodu 7 doplňuje odstavec, který zní:

„Důležitým zájmem služby se pro účely poskytnutí služebního volna rozumí zejména přiblíže-ní domácnosti vojáka stanovenému místu výkonu služby.“.

12. V příloze č. 2 bodě 8 se v posledním odstavci číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

13. V příloze č. 2 bod 10 zní:

„10. Vyřízení

a) důležitých osobních, rodinných nebo majetkových záležitostí, které vyžadují osobní účast vojáka a nelze je vyřídit mimo dobu služby,
b) naléhavých záležitostí v případech nemoci ne-bo úrazu dítěte, matky, otce, manžela nebo manželky, druha nebo družky, partnera nebo partnerky v registrovaném partnerství, při kterých je okamžitá přítomnost vojáka nepostradatelná.

Služební volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, v celkovém rozsahu nejvýše 40 hodin v kalendářním roce.“.

14. V příloze č. 2 bodě 13 se slova „služby v jednotkách mnohonárodních ozbrojených sil v zahraničí“ nahrazují slovy „zahraniční operace“ a slova „jednotkách mnohonárodních ozbrojených sil v zahraničí“ se nahrazují slovy „zahraniční operaci“.

15. V příloze č. 2 se za bod 13 doplňuje bod 14,který zní:

„14. Zdravotní úkony související s výkonem služby

Služební volno na nezbytně nutnou dobu se poskytne vojákovi, který se podrobí zdravotnímu úkonu souvisejícímu s výkonem služby v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.

Ministryně:
Mgr. Černochová v. r.

E-shop

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 4. vydání

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 4. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2022 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou vždy zobrazeny v konkrétních účetních výkazech, jichž se týkají ... pokračování

Cena: 445 KčKOUPIT

Daně v účetnictví, 2. vydání

Daně v účetnictví, 2. vydání

Jana Skálová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Daně v účetnictví se věnuje vlivu zákona o daních z příjmů na účetnictví podnikatelských subjektů. Obsahuje nezbytný teoretický podklad i navazující praktické příklady. Úvod knihy je věnován konstrukci základu daně z příjmů právnických osob, tedy úpravě výsledku ... pokračování

Cena: 349 KčKOUPIT

Zákon o vyvlastnění. Liniový zákon. Komentář

Zákon o vyvlastnění. Liniový zákon. Komentář

Barbora Vlachová - C. H. Beck

Komentář k zákonu o vyvlastnění ve vztahu k prvnímu vydání podstatně rozšiřuje výklad právní úpravy, reaguje na průběžné novelizace a zároveň doplňuje aktuální judikaturu a poznatky z praxe. Publikace zároveň nově zahrnuje vůbec první komentář k liniovému zákonu. Lze ji doporučit k ... pokračování

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.