Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


67

ZÁKON

ze dne 15. února 2023

o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) k ochraně před zneužíváním hostingových služeb k veřejnému šíření teroristického obsahu online upravuje působnost správních orgánů vykonávajících státní správu na tomto úseku, pravomoc soudů, práva a povinnosti při odstraňování teroristického obsahu online a související přestupky.

§ 2

Příkaz k odstranění

(1) Zjistí-li útvar Policie České republiky, jehož úkolem je boj s terorismem, (dále jen „policie“), že dochází ke zneužití hostingových služeb k veřejnému šíření teroristického obsahu online, může přikázat podle čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/784 (dále jen „nařízení“) odstranění teroristického obsahu nebo znemožnění přístupu k němu, a to na formuláři podle přílohy I nařízení. Při posuzování, zda dochází k veřejnému šíření teroristického obsahu online, policie přihlédne zejména ke skutečnému účelu šíření obsahu.

(2) Vydání příkazu k odstranění teroristického obsahu nebo znemožnění přístupu k němu (dále jen „příkaz k odstranění“) je prvním úkonem v řízení. Příkaz k odstranění se oznamuje pouze poskytovateli hostingové služby a lze jej doručit způsobem uvedeným v § 7 odst. 2.

(3) Odvolání proti příkazu k odstranění nemá odkladný účinek.

(4) Policie zřídí kontaktní místo podle čl. 12 odst. 2 nařízení k plnění úkolů podle čl. 3 odst. 6 až 8 nařízení a způsobem umožňujícím nepřetržitý dálkový přístup zveřejní telefonní číslo pro veřejnou komunikační síť a adresu elektronické pošty, popřípadě další kontaktní údaje kontaktního místa.

§ 3

Odložení informování o odstranění teroristického obsahu

(1) Dobu, po kterou není poskytovatel obsahu informován o odstranění teroristického obsahu nebo o znemožnění přístupu k němu, může policie podle čl. 11 odst. 3 nařízení prodloužit.

(2) Na postup podle odstavce 1 se § 2 odst. 2 a 3 použijí obdobně.

(3) Během doby, po kterou je odloženo informování poskytovatele obsahu o odstranění teroristického obsahu nebo o znemožnění přístupu k němu, nelze takovou informaci ani jinak zveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám.

§ 4

Přeshraniční příkaz k odstranění

(1) Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) podle čl. 4 nařízení rozhoduje, zda příkaz k odstranění předaný ministerstvu podle čl. 4 odst. 1 nařízení porušuje nařízení nebo Listinu základních práv Evropské unie.

(2) Vydání rozhodnutí podle čl. 4 odst. 3 nařízení je prvním úkonem v řízení. Při vydání rozhodnutí podle čl. 4 odst. 4 nařízení se § 36 odst. 3 správního řádu nepoužije. Proti rozhodnutí podle vět první a druhé nelze podat rozklad.

§ 5

Dohled nad prováděním zvláštních opatření

(1) Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) vykonává dohled nad prováděním zvláštních opatření podle čl. 5 nařízení. V rámci výkonu dohledu může Úřad provádět kontrolu podle kontrolního řádu.

(2) Vydání rozhodnutí Úřadem z moci úřední podle čl. 5 odst. 4 nebo 6 nařízení může být prvním úkonem v řízení.

(3) Úřad na základě žádosti poskytovatele hostingových služeb nebo z moci úřední rozhoduje o tom, že poskytovatel hostingových služeb již není podle čl. 5 odst. 4 nařízení vystaven teroristickému obsahu. Vydání rozhodnutí podle věty první může být prvním úkonem správního orgánu v řízení.

(4) Je-li to nezbytné k zajištění spolehlivého plnění povinností poskytovatele hostingových služeb podle nařízení, může Úřad tomuto poskytovateli nařídit využívání specializovaného elektronického systému spravovaného Europolem (dále jen „systém Europolu“), je-li zřízen, ke komunikaci podle § 7 odst. 1. Vydání rozhodnutí podle věty první je prvním úkonem v řízení.

(5) Rozhodnutí podle odstavců 2 až 4 lze doručit způsobem uvedeným v § 7 odst. 2.

(6) Rozklad proti rozhodnutí podle odstavců 2 a 4 nemá odkladný účinek.

§ 6

Výměna informací a spolupráce mezi příslušnými orgány

Orgány příslušné podle tohoto zákona navzájem spolupracují při plnění svých úkolů a navzájem si předávají, a to i bez žádosti, informace, včetně osobních údajů, které jsou nezbytné pro plnění úkolů v rámci jejich působnosti podle tohoto zákona a podle nařízení. Obdobně policie, ministerstvo a Úřad spolupracují a vyměňují si informace, včetně osobních údajů, které jsou nezbytné pro plnění úkolů podle nařízení, s příslušnými orgány jiných členských států Evropské unie nebo států, které jsou smluvními stranami Evropského hospodářského prostoru, a s Europolem, a to i prostřednictvím systému Europolu, je-li zřízen.

§ 7

Komunikace příslušných orgánů s poskytovateli hostingových služeb

(1) Policie může ke komunikaci s poskytovateli hostingových služeb využívat systém Europolu, je-li zřízen.

(2) Není-li využit systém Europolu, využije se jiný elektronický prostředek nebo kontaktní údaje, které pro účely komunikace se svým kontaktním místem určil poskytovatel hostingových služeb.

(3) Využívá-li poskytovatel hostingových služeb systém Europolu, doručuje ministerstvo a Úřad prostřednictvím tohoto systému.

§ 8

Poskytování informací o přijatých opatřeních

(1) Policie, ministerstvo a poskytovatelé hostingových služeb předávají Úřadu informace uvedené v čl. 21 nařízení. Úřad tyto informace předává Evropské komisi.

(2) Policie, ministerstvo a Úřad zveřejňují výroční zprávy podle čl. 8 nařízení.

§ 9

Dočasné zachování teroristického obsahu

(1) Rozhoduje-li soud o žalobě proti příkazu k odstranění nebo proti rozhodnutí o povinnosti přijmout zvláštní opatření, které vedly k odstranění teroristického obsahu nebo ke znemožnění přístupu k němu, může podle čl. 6 odst. 2 nařízení prodloužit dobu zachování teroristického obsahu a souvisejících údajů.

(2) Vede-li Úřad řízení o zvláštním opatření, které vedlo k odstranění teroristického obsahu nebo ke znemožnění přístupu k němu, může podle čl. 6 odst. 2 nařízení prodloužit dobu zachování teroristického obsahu a souvisejících údajů.

§ 10

Exekuce ukládáním donucovacích pokut

Výše jednotlivé donucovací pokuty, kterou může Úřad uložit poskytovateli hostingových služeb k vymožení jím uložené povinnosti, nepřekročí 100 000 Kč.

Přestupky

§ 11

(1) Poskytovatel hostingových služeb se dopustí přestupku tím, že

a) neodstraní teroristický obsah nebo neznemožní přístup k teroristickému obsahu podle čl. 3 odst. 3 nebo čl. 4 odst. 2 nařízení,
b) neinformuje bez zbytečného odkladu příslušný orgán podle čl. 3 odst. 6 nařízení,
c) neobnoví obsah nebo k němu znovu neumožní přístup podle čl. 4 odst. 7 nařízení,
d) nezavede nebo neuplatňuje ustanovení týkající se zneužívání jeho služeb k veřejnému šíření teroristického obsahu podle čl. 5 odst. 1 nařízení, je-li vystaven teroristickému obsahu,
e) nepřijme nebo neuplatňuje zvláštní opatření na ochranu svých služeb proti veřejnému šíření teroristického obsahu podle čl. 5 odst. 2, 3 nebo 6 nařízení, je-li vystaven teroristickému obsahu,
f) neoznámí Úřadu zvláštní opatření, která přijal nebo hodlá přijmout, podle čl. 5 odst. 5 nařízení, je-li vystaven teroristickému obsahu,
g) nezachová teroristický obsah a související údaje nebo nepoužívá vhodné technické a organizační záruky podle čl. 6 nařízení,
h) nezveřejní zprávu o transparentnosti nebo nevymezí svou politiku na potírání šíření teroristického obsahu podle čl. 7 nařízení,
i) nezavede nebo neprovádí mechanismus pro podávání stížností podle čl. 10 nařízení,
j) neposkytne poskytovateli obsahu informaci o odstranění teroristického obsahu nebo o znemožnění přístupu k němu podle čl. 11 odst. 1 nařízení, ačkoliv nebylo informování odloženo podle § 3,
k) neposkytne poskytovateli obsahu podle čl. 11 odst. 2 nařízení informaci nebo kopii příkazu k odstranění, ačkoli nebylo informování odloženo podle § 3,
l) poskytne, zpřístupní nebo zveřejní informaci uvedenou v čl. 11 odst. 1 nebo 2 nařízení v době, po kterou bylo informování odloženo podle § 3,
m) dozví-li se o teroristickém obsahu, jenž bezprostředně ohrožuje život, neprodleně neuvědomí orgány příslušné k vyšetřování a stíhání trestných činů v dotčených členských státech, neuvědomí kontaktní místo, jehož kontaktní údaje jsou zveřejněné podle § 2 odst. 4 nebo nepředá informace o teroristickém obsahu Europolu podle čl. 14 odst. 5 nařízení,
n) neurčí nebo nezřídí kontaktní místo k přijímání příkazů k odstranění elektronickou cestou a jejich urychlenému zpracování nebo informace o kontaktním místě neučiní veřejně dostupnými podle čl. 15 odst. 1 nařízení, nebo
o) v případě, že nemá hlavní provozovnu na území Evropské unie,
1. neurčí písemně právního zástupce podle čl. 17 odst. 1 nařízení,
2. svému právnímu zástupci neposkytne nezbytné pravomoci a zdroje pro plnění příkazů k odstranění a rozhodnutí a pro spolupráci s příslušnými orgány podle čl. 17 odst. 2 nařízení, nebo
3. určení právního zástupce, který má bydliště nebo je usazen v České republice, nezveřejní nebo neoznámí Úřadu podle čl. 17 odst. 4 nařízení.

(2) Právní zástupce určený podle čl. 17 nařízení se dopustí přestupku tím, že neposkytuje náležitou součinnost pro účely přijímání, dodržování a vymáhání příkazů k odstranění a rozhodnutí vydaných podle tohoto nařízení, čímž způsobí porušení některé z povinností uvedených v odstavci 1 písm. a) až n).

(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 200 000 Kč. 

(4) Porušuje-li poskytovatel hostingových služeb soustavným nebo přetrvávajícím jednáním povinnosti podle čl. 3 odst. 3 nařízení, uloží se mu pokuta do výše 4 % celosvětového obratu poskytovatele hostingových služeb v předcházejícím hospodářském roce; je-li tato částka nižší než 500 000 Kč, uloží se pokuta do 500 000 Kč. 

§ 12

Přestupky podle tohoto zákona projednává a pokuty vybírá a vymáhá Úřad.

§ 13

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.


1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/784 ze dne 29. dubna 2021 o potírání šíření teroristického obsahu online.

E-shop

Zdraví a nemoc zaměstnance

Zdraví a nemoc zaměstnance

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Zdravotní aspekty pracovního poměru jsou v dnešní době aktuálnější než kdy dřív. Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje problematiku pracovnělékařských služeb a lékařských posudků, pracovněprávních důsledků nemoci zaměstnance i postavení osob se zdravotním postižením a ... pokračování

Cena: 269 KčKOUPIT

Katastr nemovitostí z hlediska praxe a judikatury

Katastr nemovitostí z hlediska praxe a judikatury

Daniela Šustrová - C. H. Beck

Publikace si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou katastru nemovitostí aktuálně a v souvislostech. Ačkoliv je katastrální zákon předpisem veřejného práva, katastrální materie má velký přesah do dalších oborů práva, a to nejen veřejného, ale také soukromého. Smyslem publikace ... pokračování

Cena: 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1542 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

ÚZ č. 1542 - Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení

Sagit, a. s.

Hlavní změnou proti předchozímu vydání je velká novela vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby s účinností od 1. 7. 2023. Publikace obsahuje také aktuální text zákona o archivnictví a spisové službě s drobnými změnami; dále je zde aktuální text prováděcí vyhlášky k zákonu a ... pokračování

Cena: 85 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.