Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 127/2021 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2021, částka 48, ze dne 17. 3. 2021

127

VYHLÁŠKA

ze dne 8. března 2021,

kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 24 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění zákona č. 227/2003  Sb., zákona č. 148/2010 Sb. a zákona č. 206/2015 Sb., k provedení § 6 odst. 1, § 7 a 8, § 8a odst. 4, § 10 odst. 1 písm. c), § 11a odst. 2, § 15 odst. 2, § 16 odst. 1 písm. d), § 16 odst. 2 písm. a), § 18 odst. 2, § 18 odst. 3 písm. a), § 19 odst. 3 a 6, § 19a odst. 3 a § 20 odst. 1:

Čl. I

Vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění vyhlášky č.  267/2010 Sb., vyhlášky č. 398/2010 Sb., vyhlášky č. 95/2014 Sb. a vyhlášky č. 144/2016  Sb., se mění takto:

1. V § 1 se za slovo „vyhláška“ vkládají slova „zapracovává příslušný předpis Evropské unie9) a zároveň“.
Poznámka pod čarou č.  9 zní:


9) Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/68 ze dne 16. ledna 2019, kterou se stanoví technické specifikace pro označování palných zbraní a jejich hlavních částí podle směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní.“.

2. V § 1 písm. a) se slova „a stanovených doplňků“ zrušují.

3. V § 1b odst. 1 písm. c) se slova „ , která je“ nahrazují slovy „a identifikační značkou úřadu, které jsou“ a slovo „doplněna“ se nahrazuje slovem „doplněny“.

4. V § 2 odst. 1 písm. e) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

5. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   trvale vyznačenými písmeny „C-I“, jedná-li se o střelnou zbraň, která je podle zákona o zbraních považována za zbraň kategorie C-I a která je předložena do 31. prosince 2021.“.

6. V § 2 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Hlavní část stanovené střelné zbraně, kterou s ohledem na její velikost nelze označit podle odstavce 1, se označí pouze výrobním číslem nebo alfanumerickým nebo digitálním kódem.

(3) Označení podle odstavců 1 a 2 musí být provedeno v souladu s technickými požadavky pro označování palných zbraní a jejich hlavních částí uvedenými v příloze č. 2.“.
Dosavadní odstavce 2 až 10 se označují jako odstavce 4 až 12.

7. V § 2 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   shodu označení podle odstavců 1 a 2 s technickými požadavky pro označování palných zbraní a jejich hlavních částí uvedenými v příloze č.  2.“.

8. V nadpisu § 3 se slova „a stanovených doplňků“ zrušují.

9. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Hlavní část stanovené střelné zbraně, kterou s ohledem na její velikost nelze označit podle odstavce 1, se označí pouze výrobním číslem nebo alfanumerickým nebo digitálním kódem.“.
Dosavadní odstavce 2 až 14 se označují jako odstavce 3 až 15.

10. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Označení podle odstavců 1 a 2 musí být provedeno v souladu s technickými požadavky pro označování palných zbraní a jejich hlavních částí uvedenými v příloze č. 2.“.
Dosavadní odstavce 4 až 15 se označují jako odstavce 5 až 16.

11. V § 3 odst. 5 se věta první nahrazuje větou „Kusové ověřování tlumičů hluku se provádí podle přílohy č. 1.“, věta čtvrtá se zrušuje a slova „hlavní ráže a dále všemi ostatními rážemi, rovněž pokrytými ověřením hlavní ráže speciálním zkušebním nábojem pro ověřování tlumičů“ se nahrazují slovy „těchto ráží“.

12. V § 3 odst. 8 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo 2 nebo toto označení není ve shodě s technickými požadavky pro označování palných zbraní a jejich hlavních částí uvedenými v příloze č. 2“.

13. V nadpisu § 4 se slova „a stanovených doplňků“ zrušují.

14. V § 4 se odstavec 3 zrušuje.

15. V § 6 odst. 1 písm. a) bodu 1 se slova „a stanoveného doplňku“ zrušují.

16. V § 6 odst. 3 se slova „nebo stanoveného doplňku“ zrušují.

17. V § 6 odstavec 4 zní:

„(4) Při kontrole označení stanovených střelných zbraní identifikačními údaji úřad kontroluje, zda je předložená stanovená střelná zbraň označena ve shodě s technickými požadavky pro označování palných zbraní a jejich hlavních částí uvedenými v příloze č. 2, a to

a)   označením výrobce obchodní firmou, pod kterou je zapsán v obchodním rejstříku, nebo názvem, jde-li o právnickou osobu, nebo jménem a příjmením, jde-li o fyzickou osobu, anebo jeho ochrannou známkou, dále označením země nebo místa původu, výrobním číslem a rokem výroby, není-li součástí výrobního čísla, nebo
b)   výrobním číslem nebo alfanumerickým nebo digitálním kódem, nebyla-li hlavní část stanovené střelné zbraně označena s ohledem na její velikost podle písmene a).“.

18. V § 7 písm. e) se slova „nebo stanoveného doplňku“ zrušují.

19. V § 7 písm. i) se slova „ , ke stanovenému doplňku“ zrušují a slova „ , střelivině použité ve střelivu nebo stanovenému doplňku“ se nahrazují slovy „nebo střelivině použité ve střelivu“.

20. V § 8 písm. a) se slova „nebo stanovený doplněk, které“ nahrazují slovem „ , která“.

21. V § 8 písm. b) se slova „nebo stanoveném doplňku, které“ nahrazují slovem „ , která“.

22. V § 8 písm. d) se slova „není-li při ověřování stanovené střelné zbraně již místo pro označení stanoveným způsobem, vyrazí úřad na stanovenou střelnou zbraň jen poslední dvojčíslí letopočtu a pořadové číslo zkoušky;“ zrušují a slova „nemůže dojít k poškození stanovené střelné zbraně“ se nahrazují slovy „mají rozdílné ráže“.

23. V § 8 písm. g) se slovo „jednotnou“ zrušuje a na konci textu písmene g) se doplňují slova „ ; v případě sestavy tlumiče, u kterého je možné doplňovat modulární části tlumiče zvyšující efekt tlumení hluku, se označí základní část tlumiče, na kterou se doplňující části tlumiče upevňují“.

24. V § 8 písmeno h) zní:

„h)   při ověřování stanovené střelné zbraně s vestavěným tlumičem hluku úřad stanovenou střelnou zbraň a tlumič hluku, které splní stanovené technické požadavky, označí stanoveným způsobem“.

25. V § 8a odst. 1 se slova „nebo stanoveného doplňku“ zrušují.

26. Nadpis přílohy č. 1 zní: „Stanovené technické požadavky při kusovém ověřování stanovené střelné zbraně a tlumiče hluku výstřelu“.

27. V názvu části 1. přílohy č. 1 se za slova „střelné zbraně“ vkládají slova „a tlumiče hluku výstřelu“.

28. V příloze č. 1 část 1.2 zní:
„1.2 Tlumiče hluku výstřelu nesmí před zkušební střelbou vykazovat stopy koroze a jeho označení musí odpovídat § 18 odst. 2 zákona.“.
Dosavadní části 1.2 až 1.5 se označují jako části 1.3 až 1.6.

29. V příloze č. 1 část 1.4 zní:
„1.4 Tlumiče hluku výstřelu nesmí mít zejména

a)   výrobní vady, jako jsou praskliny, prohlubně odlitků, trhliny, rysky a jiné vady viditelné pouhým okem,
b)   mechanické vady závitových spojů,
c)   vady způsobené mechanickými a tepelnými výrobními operacemi, které mohou nepříznivě ovlivnit pevnost tlumících prvků.

Důležité rozměry stanovené střelné zbraně z hlediska bezpečnosti, kterými jsou závěrová vůle, uzamykací vůle a tloušťka stěn hlavně, musí odpovídat hodnotám stanoveným rozhodnutími C.I.P. nebo stanoveným technickým požadavkům nebo hodnotám určeným úřadem. U stanovené střelné zbraně nabíjené ústím hlavně musí průměr zátravky odpovídat stanoveným technickým požadavkům.“.

30. V příloze č. 1 se za část 1.4 vkládá nová část 1.5, která zní:
„1.5 Důležité rozměry tlumiče hluku výstřelu musí odpovídat technické dokumentaci výrobce.“.
Dosavadní části 1.5 a 1.6 se označují jako části 1.6 a 1.7.

31. V příloze č. 1 v části 1.6 se písmeno h) označuje jako písmeno g).

32. V příloze č. 1 se za část 1.6 vkládá nová část 1.7, která zní:
„1.7 Tlumiče hluku výstřelu nesmí vykazovat

a)   závady v provedení, opracování a upevnění na zbrani, poškození střelbou,
b)   možnost chybného složení tlumících prvků, např. po čištění tlumiče.“.

Dosavadní část 1.7 se označuje jako část 1.8.

33. V příloze č. 1 v části 2.6 písmeno j) zní:

„j)   Tlumiče hluku se ověřují zkušební střelbou:
1. kusovým ověřováním společně se stanovenou střelnou zbraní, pro kterou je tlumič určen, nebo
2. kusovým ověřováním pomocí náhradní hlavně odpovídající ráže, na kterou je tlumič upevněn během zkoušky.“.

34. V příloze č. 1 se za část 2.7 doplňují části 2.8 a 2.9, které zní:
„2.8 Ověření tlumiče hluku
Před zkušební střelbou se ověřuje pevnost a správnost upevnění tlumiče na zbrani.
Vizuální kontrola tlumiče se provádí v rozsahu:

a)   důležité rozměry tlumiče, zda vnitřní průchozí otvor tlumiče odpovídá minimálnímu povolenému rozměru stanovenému výrobcem,
b)   souosost vnitřního průchozího otvoru tlumiče vzhledem k vývrtu hlavně zbraně.

2.9 Ověření tlumiče hluku určeného pro více ráží
Tlumič hluku určený pro více ráží se ověřuje v rozsahu podle části 2.8 a dále spotřebním střelivem v nejvyšší ráži uvedené na tlumiči a spotřebním střelivem v ráži uvedené na tlumiči, pro kterou je stanoven nejvyšší tlak.
Pokud tlumič hluku vyhoví podmínkám pro ověření, zkontroluje se označení všech ráží, pro které byl tlumič předložen k ověření, a tlumič se označí zkušební značkou.
Opakované kusové ověření tlumiče hluku se provádí v rozsahu ověření tlumiče dle částí 2.8 a 2.9.“.

35. V příloze č. 1 se za část 3. vkládá nová část 4., která zní:
„4. Prohlídka tlumiče hluku výstřelu po zkušební střelbě
Za závadný tlumič hluku výstřelu se považuje tlumič, který je zkušební střelbou viditelně poškozen, a tlumič, který vykáže některou z těchto závad:

a)   trhliny, deformace nebo jiné poškození tlumiče,
b)   nesouosost nasazeného tlumiče s osou vývrtu hlavně projevující se poškozením vnitřního průchozího otvoru nebo jiné části tlumiče střelou,
c)   zřejmé poruchy ve funkci tlumiče projevující se zejména nesprávným odfukem spalin.“.

Dosavadní části 4. a 5. se označují jako části 5. a 6.

36. V příloze č. 1 se za část 6. doplňuje část 7., která zní:
„7. Opravy, které mohou mít vliv na bezpečnost tlumiče hluku výstřelu a nepřípustné úpravy
Opravami, které mohou mít vliv na bezpečnost tlumiče hluku výstřelu, jsou:

a)   výměna namáhané části, při které bylo uskutečněno její přizpůsobení,
b)   oprava, při níž došlo ke změně rozměrů důležitých z hlediska bezpečnosti tlumiče hluku výstřelu,
c)   oprava, která může vyvolat sníženou odolnost tlumiče hluku výstřelu vůči namáhání tlakem při výstřelu (mechanické úpravy, svařování, pájení, temování apod.).“.

37. Příloha č. 2 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

38. V příloze č. 3 v bodě 2 se u značky Z slova „a stanovené doplňky“ zrušují a slova „ ; v případě expanzní zbraně kategorie A se dále doplňuje označení ExpA“ se nahrazují tečkou.

39. V příloze č. 3 se na konci bodu 2 doplňuje značka, která zní:
„ZT (3) Zkušební značka pro tlumiče hluku výstřelu“.

40. V příloze č. 5 úvodní větě položky L a v položce L písm. b) se slova „zakázaného doplňku zbraně,“ zrušují.

41. Na konci přílohy č. 5 se doplňuje položka „P.“, která zní:
„P. Provedení kusového nebo opakovaného kusového ověřování jednoho kusu tlumiče hluku předloženého úřadu a jeho označení
150,-“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. U stanovených střelných zbraní, u nichž bylo zahájeno ověřování postupem podle § 2 nebo 3 vyhlášky č. 335/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a nebylo ukončeno do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se ověřování dokončí podle postupů uvedených ve vyhlášce č. 335/2004  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. U stanovených střelných zbraní, u nichž byla zahájena kontrola označení kontrolovaných výrobků identifikačními údaji postupem podle § 6 vyhlášky č. 335/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a nebyla ukončena do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se kontrola označení dokončí podle postupů uvedených ve vyhlášce č. 335/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

3. Úřad nebo kontrolovaná osoba do 31. prosince 2021 označuje při homologaci střelnou zbraň, která je podle zákona o zbraních považována za zbraň kategorie C-I, kromě označení uvedeného v certifikátu o homologaci také trvale vyznačenými písmeny „C-I“.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Ministr:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

E-shop

Úmluva o právech dítěte, Komentář

Úmluva o právech dítěte, Komentář

Šárka Dušková, Anna Hofschneiderová, Kamila Kouřilová - Wolters Kluwer, a. s.

Úmluva o právech dítěte, kterou v českých právních předpisech nalezneme pod č. 41/2010 Sb. m. s., je stěžejním mezinárodním předpisem v oblasti ochrany dětí. Specifikem předloženého komentáře je jeho česko-slovenský charakter. Autorky reflektovaly ve svém výkladu jak české právní ...

Cena: 1 650 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních - Vznik, změny a skončení pracovního poměru, 3. vydání

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních - Vznik, změny a skončení pracovního poměru, 3. vydání

JUDr. Jiří Doležílek - Wolters Kluwer, a. s.

Čtenářům se do rukou dostává třetí, aktualizované a doplněné vydání úspěšného titulu. Důvodem ke třetímu vydání Přehledu byla potřeba doplnit jej o aktuální judikaturu, jejíž objem za posledních pět let ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Smlouvy přípravného druhu, 2. vydání

Smlouvy přípravného druhu, 2. vydání

Václav Pilík, Miroslav Sedláček, Dalibor Nový, Valentina Nedělová, Jakub Maur, Rostislav Kolář - Wolters Kluwer, a. s.

Příručka Smlouvy přípravného druhu, která byla aktualizována a revidována, přináší u nás dosud chybějící relativně ucelené a systematické zpracování oblasti smluv, jimž je společná „přípravná povaha“. Obecně jde o smlouvy, které předcházejí definitivním smlouvám, popřípadě jsou ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.