Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů

  • Předpis č. 127/2021 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2021, částka 48, ze dne 17. 3. 2021

127

VYHLÁŠKA

ze dne 8. března 2021,

kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 24 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění zákona č. 227/2003  Sb., zákona č. 148/2010 Sb. a zákona č. 206/2015 Sb., k provedení § 6 odst. 1, § 7 a 8, § 8a odst. 4, § 10 odst. 1 písm. c), § 11a odst. 2, § 15 odst. 2, § 16 odst. 1 písm. d), § 16 odst. 2 písm. a), § 18 odst. 2, § 18 odst. 3 písm. a), § 19 odst. 3 a 6, § 19a odst. 3 a § 20 odst. 1:

Čl. I

Vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění vyhlášky č.  267/2010 Sb., vyhlášky č. 398/2010 Sb., vyhlášky č. 95/2014 Sb. a vyhlášky č. 144/2016  Sb., se mění takto:

1. V § 1 se za slovo „vyhláška“ vkládají slova „zapracovává příslušný předpis Evropské unie9) a zároveň“.
Poznámka pod čarou č.  9 zní:


9) Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/68 ze dne 16. ledna 2019, kterou se stanoví technické specifikace pro označování palných zbraní a jejich hlavních částí podle směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní.“.

2. V § 1 písm. a) se slova „a stanovených doplňků“ zrušují.

3. V § 1b odst. 1 písm. c) se slova „ , která je“ nahrazují slovy „a identifikační značkou úřadu, které jsou“ a slovo „doplněna“ se nahrazuje slovem „doplněny“.

4. V § 2 odst. 1 písm. e) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

5. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   trvale vyznačenými písmeny „C-I“, jedná-li se o střelnou zbraň, která je podle zákona o zbraních považována za zbraň kategorie C-I a která je předložena do 31. prosince 2021.“.

6. V § 2 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Hlavní část stanovené střelné zbraně, kterou s ohledem na její velikost nelze označit podle odstavce 1, se označí pouze výrobním číslem nebo alfanumerickým nebo digitálním kódem.

(3) Označení podle odstavců 1 a 2 musí být provedeno v souladu s technickými požadavky pro označování palných zbraní a jejich hlavních částí uvedenými v příloze č. 2.“.
Dosavadní odstavce 2 až 10 se označují jako odstavce 4 až 12.

7. V § 2 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   shodu označení podle odstavců 1 a 2 s technickými požadavky pro označování palných zbraní a jejich hlavních částí uvedenými v příloze č.  2.“.

8. V nadpisu § 3 se slova „a stanovených doplňků“ zrušují.

9. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Hlavní část stanovené střelné zbraně, kterou s ohledem na její velikost nelze označit podle odstavce 1, se označí pouze výrobním číslem nebo alfanumerickým nebo digitálním kódem.“.
Dosavadní odstavce 2 až 14 se označují jako odstavce 3 až 15.

10. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Označení podle odstavců 1 a 2 musí být provedeno v souladu s technickými požadavky pro označování palných zbraní a jejich hlavních částí uvedenými v příloze č. 2.“.
Dosavadní odstavce 4 až 15 se označují jako odstavce 5 až 16.

11. V § 3 odst. 5 se věta první nahrazuje větou „Kusové ověřování tlumičů hluku se provádí podle přílohy č. 1.“, věta čtvrtá se zrušuje a slova „hlavní ráže a dále všemi ostatními rážemi, rovněž pokrytými ověřením hlavní ráže speciálním zkušebním nábojem pro ověřování tlumičů“ se nahrazují slovy „těchto ráží“.

12. V § 3 odst. 8 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo 2 nebo toto označení není ve shodě s technickými požadavky pro označování palných zbraní a jejich hlavních částí uvedenými v příloze č. 2“.

13. V nadpisu § 4 se slova „a stanovených doplňků“ zrušují.

14. V § 4 se odstavec 3 zrušuje.

15. V § 6 odst. 1 písm. a) bodu 1 se slova „a stanoveného doplňku“ zrušují.

16. V § 6 odst. 3 se slova „nebo stanoveného doplňku“ zrušují.

17. V § 6 odstavec 4 zní:

„(4) Při kontrole označení stanovených střelných zbraní identifikačními údaji úřad kontroluje, zda je předložená stanovená střelná zbraň označena ve shodě s technickými požadavky pro označování palných zbraní a jejich hlavních částí uvedenými v příloze č. 2, a to

a)   označením výrobce obchodní firmou, pod kterou je zapsán v obchodním rejstříku, nebo názvem, jde-li o právnickou osobu, nebo jménem a příjmením, jde-li o fyzickou osobu, anebo jeho ochrannou známkou, dále označením země nebo místa původu, výrobním číslem a rokem výroby, není-li součástí výrobního čísla, nebo
b)   výrobním číslem nebo alfanumerickým nebo digitálním kódem, nebyla-li hlavní část stanovené střelné zbraně označena s ohledem na její velikost podle písmene a).“.

18. V § 7 písm. e) se slova „nebo stanoveného doplňku“ zrušují.

19. V § 7 písm. i) se slova „ , ke stanovenému doplňku“ zrušují a slova „ , střelivině použité ve střelivu nebo stanovenému doplňku“ se nahrazují slovy „nebo střelivině použité ve střelivu“.

20. V § 8 písm. a) se slova „nebo stanovený doplněk, které“ nahrazují slovem „ , která“.

21. V § 8 písm. b) se slova „nebo stanoveném doplňku, které“ nahrazují slovem „ , která“.

22. V § 8 písm. d) se slova „není-li při ověřování stanovené střelné zbraně již místo pro označení stanoveným způsobem, vyrazí úřad na stanovenou střelnou zbraň jen poslední dvojčíslí letopočtu a pořadové číslo zkoušky;“ zrušují a slova „nemůže dojít k poškození stanovené střelné zbraně“ se nahrazují slovy „mají rozdílné ráže“.

23. V § 8 písm. g) se slovo „jednotnou“ zrušuje a na konci textu písmene g) se doplňují slova „ ; v případě sestavy tlumiče, u kterého je možné doplňovat modulární části tlumiče zvyšující efekt tlumení hluku, se označí základní část tlumiče, na kterou se doplňující části tlumiče upevňují“.

24. V § 8 písmeno h) zní:

„h)   při ověřování stanovené střelné zbraně s vestavěným tlumičem hluku úřad stanovenou střelnou zbraň a tlumič hluku, které splní stanovené technické požadavky, označí stanoveným způsobem“.

25. V § 8a odst. 1 se slova „nebo stanoveného doplňku“ zrušují.

26. Nadpis přílohy č. 1 zní: „Stanovené technické požadavky při kusovém ověřování stanovené střelné zbraně a tlumiče hluku výstřelu“.

27. V názvu části 1. přílohy č. 1 se za slova „střelné zbraně“ vkládají slova „a tlumiče hluku výstřelu“.

28. V příloze č. 1 část 1.2 zní:
„1.2 Tlumiče hluku výstřelu nesmí před zkušební střelbou vykazovat stopy koroze a jeho označení musí odpovídat § 18 odst. 2 zákona.“.
Dosavadní části 1.2 až 1.5 se označují jako části 1.3 až 1.6.

29. V příloze č. 1 část 1.4 zní:
„1.4 Tlumiče hluku výstřelu nesmí mít zejména

a)   výrobní vady, jako jsou praskliny, prohlubně odlitků, trhliny, rysky a jiné vady viditelné pouhým okem,
b)   mechanické vady závitových spojů,
c)   vady způsobené mechanickými a tepelnými výrobními operacemi, které mohou nepříznivě ovlivnit pevnost tlumících prvků.

Důležité rozměry stanovené střelné zbraně z hlediska bezpečnosti, kterými jsou závěrová vůle, uzamykací vůle a tloušťka stěn hlavně, musí odpovídat hodnotám stanoveným rozhodnutími C.I.P. nebo stanoveným technickým požadavkům nebo hodnotám určeným úřadem. U stanovené střelné zbraně nabíjené ústím hlavně musí průměr zátravky odpovídat stanoveným technickým požadavkům.“.

30. V příloze č. 1 se za část 1.4 vkládá nová část 1.5, která zní:
„1.5 Důležité rozměry tlumiče hluku výstřelu musí odpovídat technické dokumentaci výrobce.“.
Dosavadní části 1.5 a 1.6 se označují jako části 1.6 a 1.7.

31. V příloze č. 1 v části 1.6 se písmeno h) označuje jako písmeno g).

32. V příloze č. 1 se za část 1.6 vkládá nová část 1.7, která zní:
„1.7 Tlumiče hluku výstřelu nesmí vykazovat

a)   závady v provedení, opracování a upevnění na zbrani, poškození střelbou,
b)   možnost chybného složení tlumících prvků, např. po čištění tlumiče.“.

Dosavadní část 1.7 se označuje jako část 1.8.

33. V příloze č. 1 v části 2.6 písmeno j) zní:

„j)   Tlumiče hluku se ověřují zkušební střelbou:
1. kusovým ověřováním společně se stanovenou střelnou zbraní, pro kterou je tlumič určen, nebo
2. kusovým ověřováním pomocí náhradní hlavně odpovídající ráže, na kterou je tlumič upevněn během zkoušky.“.

34. V příloze č. 1 se za část 2.7 doplňují části 2.8 a 2.9, které zní:
„2.8 Ověření tlumiče hluku
Před zkušební střelbou se ověřuje pevnost a správnost upevnění tlumiče na zbrani.
Vizuální kontrola tlumiče se provádí v rozsahu:

a)   důležité rozměry tlumiče, zda vnitřní průchozí otvor tlumiče odpovídá minimálnímu povolenému rozměru stanovenému výrobcem,
b)   souosost vnitřního průchozího otvoru tlumiče vzhledem k vývrtu hlavně zbraně.

2.9 Ověření tlumiče hluku určeného pro více ráží
Tlumič hluku určený pro více ráží se ověřuje v rozsahu podle části 2.8 a dále spotřebním střelivem v nejvyšší ráži uvedené na tlumiči a spotřebním střelivem v ráži uvedené na tlumiči, pro kterou je stanoven nejvyšší tlak.
Pokud tlumič hluku vyhoví podmínkám pro ověření, zkontroluje se označení všech ráží, pro které byl tlumič předložen k ověření, a tlumič se označí zkušební značkou.
Opakované kusové ověření tlumiče hluku se provádí v rozsahu ověření tlumiče dle částí 2.8 a 2.9.“.

35. V příloze č. 1 se za část 3. vkládá nová část 4., která zní:
„4. Prohlídka tlumiče hluku výstřelu po zkušební střelbě
Za závadný tlumič hluku výstřelu se považuje tlumič, který je zkušební střelbou viditelně poškozen, a tlumič, který vykáže některou z těchto závad:

a)   trhliny, deformace nebo jiné poškození tlumiče,
b)   nesouosost nasazeného tlumiče s osou vývrtu hlavně projevující se poškozením vnitřního průchozího otvoru nebo jiné části tlumiče střelou,
c)   zřejmé poruchy ve funkci tlumiče projevující se zejména nesprávným odfukem spalin.“.

Dosavadní části 4. a 5. se označují jako části 5. a 6.

36. V příloze č. 1 se za část 6. doplňuje část 7., která zní:
„7. Opravy, které mohou mít vliv na bezpečnost tlumiče hluku výstřelu a nepřípustné úpravy
Opravami, které mohou mít vliv na bezpečnost tlumiče hluku výstřelu, jsou:

a)   výměna namáhané části, při které bylo uskutečněno její přizpůsobení,
b)   oprava, při níž došlo ke změně rozměrů důležitých z hlediska bezpečnosti tlumiče hluku výstřelu,
c)   oprava, která může vyvolat sníženou odolnost tlumiče hluku výstřelu vůči namáhání tlakem při výstřelu (mechanické úpravy, svařování, pájení, temování apod.).“.

37. Příloha č. 2 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

38. V příloze č. 3 v bodě 2 se u značky Z slova „a stanovené doplňky“ zrušují a slova „ ; v případě expanzní zbraně kategorie A se dále doplňuje označení ExpA“ se nahrazují tečkou.

39. V příloze č. 3 se na konci bodu 2 doplňuje značka, která zní:
„ZT (3) Zkušební značka pro tlumiče hluku výstřelu“.

40. V příloze č. 5 úvodní větě položky L a v položce L písm. b) se slova „zakázaného doplňku zbraně,“ zrušují.

41. Na konci přílohy č. 5 se doplňuje položka „P.“, která zní:
„P. Provedení kusového nebo opakovaného kusového ověřování jednoho kusu tlumiče hluku předloženého úřadu a jeho označení
150,-“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. U stanovených střelných zbraní, u nichž bylo zahájeno ověřování postupem podle § 2 nebo 3 vyhlášky č. 335/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a nebylo ukončeno do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se ověřování dokončí podle postupů uvedených ve vyhlášce č. 335/2004  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. U stanovených střelných zbraní, u nichž byla zahájena kontrola označení kontrolovaných výrobků identifikačními údaji postupem podle § 6 vyhlášky č. 335/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a nebyla ukončena do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se kontrola označení dokončí podle postupů uvedených ve vyhlášce č. 335/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

3. Úřad nebo kontrolovaná osoba do 31. prosince 2021 označuje při homologaci střelnou zbraň, která je podle zákona o zbraních považována za zbraň kategorie C-I, kromě označení uvedeného v certifikátu o homologaci také trvale vyznačenými písmeny „C-I“.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Ministr:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

E-shop

Abeceda mzdové účetní 2021

Abeceda mzdové účetní 2021

JUDr. Bořivoj ŠUbrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová,Ing. Antonín Daněk - Anag, spol. s r. o.

Jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Publikace je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn ...

Cena: 699 KčKOUPIT

Ukončení podnikání

Ukončení podnikání

doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie věnovaná ukončení podnikání čtenáře podrobně provede jak obecnými informacemi o skončení podnikání (např. statistickými údaji o tom, jaká je šance nového podniku přežít první rok), tak konkrétními případy (např. diagnostickým testem, jestli stávající krize podniku směřuje ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - náhrada škody

Nový občanský zákoník - náhrada škody

JUDr. Petr Novotný, Ph.D., JUDr. Pavel Koukal, JUDr. Eva Zahořová, LL.M., Ph.D. - GRADA Publishing, a. s.

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.