Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


78

VYHLÁŠKA

ze dne 10. února 2021,

kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., a podle § 53 odst. 1 písm. j) a k) zákona č. 165/2012  Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o měření plynu

Čl. I

Vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky č. 289/2013  Sb. a vyhlášky č. 236/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. a) bodě 4, § 1 odst. 1 písm. b) bodě 4, § 3 odst. 1 písm. a) bodě 4, § 3 odst. 1 písm. b) bodě 4 a v § 10 odst. 5 písm. c) se slovo „podzemním“ zrušuje.

2. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

„c)   mezi zásobníkem plynu a
1. plynárenskou soustavou jiného státu,
2. výrobnou plynu,
3. jiným zásobníkem plynu,
d)   mezi výrobnou plynu a jinou výrobnou plynu.“.

3. V § 1 odst. 3 se za slova „distribuční soustavou“ vkládají slova „nebo zásobníkem plynu“.

4. V § 2 odst. 1 písm. a) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „ , které se dále dělí na měřicí zařízení s přenosem údajů do 1 hodiny (měření typu A1) a na měřicí zařízení s přenosem údajů do 24 hodin (měření typu A2); o typu měření A1 a A2 rozhoduje příslušný provozovatel soustavy, který je vlastníkem tohoto zařízení“.

5. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

„d)   mezi zásobníkem plynu a
1. plynárenskou soustavou jiného státu,
2. výrobnou plynu,
3. jiným zásobníkem plynu,
e)   mezi výrobnou plynu a jinou výrobnou plynu.“.

6. V § 4 se odstavec 6 zrušuje.

7. V § 5 odst. 2 písm. b) bodě 4 se za slova „změně zákazníka“ vkládají slova „v odběrném místě“ a za slovo „odečet“ se vkládá slovo „přednostně“.

8. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:

㤠5a
Zpracování údajů z měření plynu

Zpracování údajů z měření plynu se provádí za účelem řádného vyúčtování za zúčtovací období a rovněž při

a)   změně dodavatele plynu v odběrném místě,
b)   zahájení dodávky plynu dodavatelem poslední instance,
c)   ukončení dodávky plynu dodavatelem poslední instance,
d)   změně provozovatele distribuční soustavy,
e)   změně výrobce plynu,
f)   změně zákazníka v odběrném místě,
g)   ukončení odběru nebo dodávky plynu do odběrného místa,
h)   ukončení distribuce do odběrného místa,
i)   vzniku a zániku povinnosti distribuce nad rámec licence2),
j)   změně provedené na měřicím zařízení,
k)   vyhlášení stavu nouze2),
l)   ukončení stavu nouze2),
m)   zavedení nových uzlových bodů kvality.“.

9. V § 6 odst. 2 se za slova „pokud to“ vkládá slovo „instalované“ a na konci textu tohoto odstavce se doplňují slova „nebo způsobem umožňujícím vzdálený přístup“.

10. V § 7 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ve lhůtě 30 dnů od stanovení nových technických podmínek měření ze strany příslušného provozovatele, pokud se zákazník a příslušný provozovatel nedohodnou jinak“.

11. V § 7 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ , a to oznámením informace na adresu nebo jiný kontakt, který dotčený účastník trhu s plynem sdělil vlastníku měřicího zařízení, včetně možnosti použití prostředků komunikace na dálku“.

12. V § 7 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Záznam konečného stavu provede provozovatel distribuční soustavy rovněž prostřednictvím fotografie s časovým razítkem nebo prostřednictvím protokolu odsouhlaseného zákazníkem.“.

13. V příloze č. 5 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o požadavcích na biometan

Čl. II

Vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se slova „parametry uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce“ nahrazují slovy „parametry biometanu3)“.

2. V § 2 odst. 4 se slova „parametrů biometanu uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce“ nahrazují slovy „parametrů biometanu3)“.

3. Příloha č. 1 se zrušuje.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2021.

Ministr:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

Sagit, a. s.

V souvislosti s energetickou krizí došlo k rozsáhlým změnám řady právních předpisů v oblasti energetiky. Zásadně se změnil energetický zákon (mj. se zjednodušily podmínky instalace a provozu výroben elektřiny ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.