Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


350

ZÁKON

ze dne 20. srpna 2020

o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon upravuje právo osob omezených na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19 volit ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu, které se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020 a 9. a 10. října 2020, (dále jen „volby“) a v místním nebo krajském referendu konaném v souběhu s volbami a podmínky výkonu volebního práva a práva hlasovat v referendu těchto osob prostřednictvím zvláštních způsobů hlasování. Tento zákon dále upravuje zvláštní pravidla správy voleb a zjišťování výsledků voleb.

§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   karanténou nebo izolací karanténa nebo izolace nařízená podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19,
b)   pobytovým zařízením zařízení sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby, školské zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a zdravotnické zařízení poskytovatele lůžkové péče,
c)   uzavřením pobytového zařízení jeho uzavření podle zákona o ochraně veřejného zdraví z důvodu ochrany před onemocněním covid-19,
d)   volebním stanovištěm dočasné zařízení, které umožňuje hlasování z motorového vozidla,
e)   zvláštním způsobem hlasování hlasování u volebního stanoviště, hlasování při pobytovém zařízení a hlasování do zvláštní přenosné volební schránky,
f)   oprávněným voličem osoba, která
1. je voličem podle zákona upravujícího volby do zastupitelstev krajů nebo zákona upravujícího volby do Senátu (dále jen „volební zákon“) a
2. ke dni, kdy lze hlasovat zvláštním způsobem hlasování podle tohoto zákona, je evidována jako osoba v karanténě nebo izolaci nebo k tomuto dni pobývá v pobytovém zařízení, které je uzavřeno,
g)   komisí pro hlasování volební orgán, který zajišťuje zvláštní způsoby hlasování,
h)   sčítací komisí volební orgán, který zajišťuje sčítání hlasů odevzdaných zvláštním způsobem hlasování,
i)   prvním dnem voleb první den voleb stanovený příslušným volebním zákonem pro volby do zastupitelstev krajů a první den voleb stanovený příslušným volebním zákonem pro první a druhé kolo voleb do Senátu.

§ 3
Právo volit

Překážka ve výkonu volebního práva stanovená příslušným volebním zákonem pro osoby s omezenou osobní svobodou z důvodu ochrany zdraví lidu se nevztahuje na oprávněného voliče, který při volbách podle tohoto zákona využije zvláštního způsobu hlasování.

§ 4
Evidence osob v karanténě a izolaci

(1) Pro účely zajištění hlasování u volebního stanoviště a hlasování do zvláštní přenosné volební schránky předá

a)   Ministerstvo zdravotnictví krajskému úřadu vždy do 16 hodin dne přede dnem, kdy lze hlasovat příslušným zvláštním způsobem hlasování, v elektronické podobě seznam osob, které jsou v karanténě nebo izolaci nařízené krajskou hygienickou stanicí; v seznamu u každé osoby uvede jméno a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu nebo pobytu,
b)   Česká správa sociálního zabezpečení krajskému úřadu vždy do 16 hodin dne přede dnem, kdy lze hlasovat příslušným zvláštním způsobem hlasování, v elektronické podobě seznam osob, které eviduje jako osoby v karanténě nebo izolaci; v seznamu u každé osoby uvede jméno a příjmení, rodné číslo a adresu místa trvalého pobytu nebo pobytu.

(2) Osoby uvedené v seznamech podle odstavce 1 se pro účely tohoto zákona považují za osoby evidované v karanténě nebo izolaci ke dni, kdy lze hlasovat příslušným zvláštním způsobem hlasování. Krajský úřad poskytne tyto seznamy komisím pro hlasování.

(3) Za osobu evidovanou v karanténě nebo izolaci ke dni, k němuž lze hlasovat zvláštním způsobem hlasování, se pro účely tohoto zákona považuje také osoba, která prokáže, že je v karanténě nebo izolaci, potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb nebo rozhodnutím krajské hygienické stanice.

§ 5
Komise pro hlasování

(1) Komise pro hlasování zřizuje krajský úřad tak, aby na každý okres na území kraje připadala alespoň 1 komise. Na území hlavního města Prahy zřizuje Magistrát hlavního města Prahy komise pro hlasování alespoň v počtu odpovídajícím počtu volebních stanovišť zřízených podle § 9. Po dohodě s Armádou České republiky lze zřídit i více komisí.

(2) Komise pro hlasování má 4 členy, z nichž 1 je zapisovatel jmenovaný ředitelem krajského úřadu a 3 jsou členové bezprostředně zajišťující jednání komise s oprávněnými voliči určení Armádou České republiky z řad vojáků v činné službě. Zapisovatel komise pro hlasování plní úkoly, které volební zákony svěřují předsedovi okrskové volební komise.

(3) Krajský úřad zajišťuje ve spolupráci s Armádou České republiky proškolení zapisovatele komise pro hlasování. Krajský úřad také zajišťuje pro komisi pro hlasování výpočetní techniku, volební dokumentaci, volební schránky a dopravu při výkonu její činnosti; pro účely zajištění dopravy může krajský úřad svěřit dopravní prostředek zapisovateli. Ochranné a hygienické prostředky pro členy komise pro hlasování zajistí Ministerstvo vnitra. Ostatní podmínky pro činnost komise pro hlasování zajišťuje Armáda České republiky.

§ 6
Sčítací komise

(1) Sčítací komisi zřizuje krajský úřad pro území kraje.

(2) Sčítací komise má 3 členy, které jmenuje ředitel krajského úřadu. Ředitel krajského úřadu zároveň určí, který z členů komise bude zapisovatelem. Zapisovatel sčítací komise plní úkoly, které volební zákony svěřují předsedovi okrskové volební komise. Vyžaduje-li to náročnost sčítání hlasů v daném kraji, může ředitel krajského úřadu jmenovat do sčítací komise nejvýše další 4 členy.

(3) Sčítací komise je příslušná ke sčítání hlasů odevzdaných komisím pro hlasování zřízeným na území kraje.

(4) Školení členů sčítací komise ve spolupráci s Českým statistickým úřadem a podmínky pro činnost sčítací komise, včetně ochranných a hygienických prostředků, zajišťuje krajský úřad.

§ 7
Obecné podmínky pro umožnění zvláštního způsobu hlasování

(1) Za pořádek při hlasování zodpovídá zapisovatel komise pro hlasování. Jeho pokyny k zachování pořádku a řádného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné osoby.

(2) Oprávněný volič prokazuje komisi pro hlasování totožnost, věk a adresu místa trvalého pobytu předložením občanského průkazu.

(3) Komise pro hlasování dále ověří, že oprávněný volič je evidován v karanténě nebo izolaci. Prokáže-li oprávněný volič tuto skutečnost dokladem podle § 4 odst. 3, vyznačí komise tuto skutečnost do seznamu oprávněných voličů, kteří hlasovali, a doklad voliči ponechá.

(4) Oprávněný volič, kterému byl vydán voličský průkaz, je povinen odevzdat jej před hlasováním komisi pro hlasování. Voličský průkaz komise přiloží k seznamu oprávněných voličů, kteří hlasovali.

(5) Komise pro hlasování umožní oprávněnému voliči hlasovat po ověření skutečností podle odstavců 2 a 3.

(6) Oprávněný volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

(7) Při využití zvláštního způsobu hlasování je volič povinen dodržovat protiepidemická opatření stanovená komisí pro hlasování.

(8) Komise pro hlasování neumožní hlasovat osobě, která nesplnila podmínky stanovené zákonem pro zvláštní způsob hlasování.

ČÁST DRUHÁ
HLASOVÁNÍ U VOLEBNÍHO STANOVIŠTĚ

§ 8
Podmínky hlasování u volebního stanoviště

U volebního stanoviště může hlasovat oprávněný volič, který má adresu místa trvalého pobytu na území okresu, pro nějž bylo volební stanoviště zřízeno. Na území hlavního města Prahy může u volebního stanoviště hlasovat volič, který má adresu místa trvalého pobytu na území volebního obvodu, pro nějž bylo volební stanoviště zřízeno.

§ 9
Zřízení volebního stanoviště

(1) Krajský úřad po projednání s Armádou České republiky a s Policií České republiky zřídí pro území každého okresu v kraji 1 volební stanoviště. Na území hlavního města Prahy zřídí Magistrát hlavního města Prahy dvě volební stanoviště tak, aby umožnil hlasování ve všech volebních obvodech, v nichž byly na území hlavního města Prahy vyhlášeny volby do Senátu; při tom určí, pro které volební obvody jsou volební stanoviště zřízena.

(2) Volební stanoviště musí být zřízeno na místě s dopravní dostupností umožňující plynulý příjezd a odjezd motorových vozidel.

(3) Informaci o umístění volebního stanoviště zveřejní krajský úřad na svých internetových stránkách do patnáctého dne před prvním dnem voleb a v případě konání druhého kola voleb do Senátu 4 dny před prvním dnem voleb. Krajský úřad současně poskytne informaci podle věty první Ministerstvu vnitra.

(4) Armáda České republiky zajistí vybavení volebního stanoviště.

(5) Pro druhé kolo voleb do Senátu zřídí krajský úřad volební stanoviště jen pro území okresu, ve kterém se bude druhé kolo konat.

§ 10
Způsob hlasování u volebního stanoviště

(1) Hlasovat u volebního stanoviště lze v průběhu druhého dne před prvním dnem voleb v době od 7 do 15 hodin, a to výlučně z motorového vozidla, kterým se k volebnímu stanovišti oprávněný volič dostavil. Před uzavřením volebního stanoviště umožní komise pro hlasování hlasovat oprávněným voličům, kteří v 15 hodin čekají na hlasování před volebním stanovištěm.

(2) Při příjezdu k volebnímu stanovišti a odjezdu od něj se oprávněný volič řídí pokyny komise pro hlasování a vojáků v činné službě dohlížejících na provoz u volebního stanoviště.

(3) Komise pro hlasování vydá oprávněnému voliči po prokázání podmínek podle § 7 a 8 pro volby, v nichž je oprávněn hlasovat, úřední obálku označenou úředním razítkem krajského úřadu a v případě voleb do Senátu též číslem volebního obvodu. Požádá-li o to oprávněný volič, poskytne mu komise pro hlasování také hlasovací lístky.

§ 11
Evidence oprávněných voličů

(1) Komise pro hlasování sestavuje seznam oprávněných voličů, kteří hlasovali u volebního stanoviště. V seznamu komise uvede jméno a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu oprávněného voliče. Dále uvede druh voleb, pro něž oprávněnému voliči vydala úřední obálku.

(2) Komise pro hlasování zaznamená do samostatného seznamu také údaje v rozsahu podle odstavce 1 věty druhé o osobě, které neumožnila hlasování. V seznamu uvede také druh voleb, v nichž nebylo hlasování umožněno, a důvod, pro který nebylo hlasování umožněno.

ČÁST TŘETÍ
HLASOVÁNÍ PŘI POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

§ 12
Podmínky hlasování při pobytovém zařízení

Oprávněný volič, kterému poskytuje pobytové služby pobytové zařízení, které bylo uzavřeno, může hlasovat při tomto pobytovém zařízení

a)   ve volbách do zastupitelstva kraje, má-li adresu místa trvalého pobytu na území kraje, v němž se pobytové zařízení nachází,
b)   ve volbách do Senátu, má-li adresu místa trvalého pobytu na území volebního obvodu, v němž se pobytové zařízení nachází.

§ 13
Sestavení seznamu oprávněných voličů v pobytovém zařízení

(1) Krajská hygienická stanice vyrozumí krajský úřad nejpozději druhý den před prvním dnem voleb o pobytových zařízeních na území kraje, která budou v době voleb uzavřena. Krajská hygienická stanice dále vyrozumí krajský úřad o uzavření pobytového zařízení, k němuž došlo po dni uvedeném ve větě první. K vyrozuměním předaným krajskému úřadu po dvanácté hodině prvního dne voleb krajský úřad nepřihlíží.

(2) Krajský úřad si od pobytového zařízení, které bylo uzavřeno, vyžádá seznam osob, kterým pobytové zařízení poskytuje pobytové služby. Pobytové zařízení neprodleně poskytne krajskému úřadu seznam v elektronické podobě. Seznam obsahuje u každé osoby jméno a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu. Krajský úřad ze seznamu vymaže osoby, které nesplňují podmínky podle § 12, u ostatních oprávněných voličů vyznačí případný volební obvod pro volby do Senátu, k němuž oprávněný volič přísluší, a takto upravený seznam předá komisi pro hlasování.

§ 14
Způsob hlasování při pobytovém zařízení

(1) Komise pro hlasování zajistí hlasování při pobytovém zařízení tak, aby proběhlo ve vyhrazeném čase v době od 7 do 22 hodin dne předcházejícího prvnímu dni voleb a od 7 do 18 hodin prvního dne voleb. Čas vyhrazený pro hlasování při pobytovém zařízení stanoví komise po projednání s pobytovým zařízením. Krajský úřad může dobu pro hlasování při pobytovém zařízení prodloužit. O této skutečnosti informuje Ministerstvo vnitra a Český statistický úřad.

(2) Komise pro hlasování určí místo pro hlasování při pobytovém zařízení a stanoví protiepidemická opatření po projednání s pobytovým zařízením.

(3) Komise pro hlasování vydá oprávněnému voliči po prokázání podmínek podle § 7 a 12 pro volby, v nichž je oprávněn hlasovat, úřední obálku označenou úředním razítkem krajského úřadu a v případě voleb do Senátu též číslem volebního obvodu. Požádá-li o to oprávněný volič, poskytne mu komise pro hlasování také hlasovací lístky.

§ 15
Evidence oprávněných voličů

(1) Komise pro hlasování vyznačí v seznamu podle § 13 odst. 2 údaj o tom, pro jaký druh voleb vydala oprávněnému voliči úřední obálku.

(2) Komise pro hlasování zaznamená do samostatného seznamu také údaje v rozsahu podle § 13 odst. 2 věty třetí o osobě, které neumožnila hlasování. V seznamu uvede také druh voleb, v nichž nebylo hlasování umožněno, a důvod, pro který nebylo hlasování umožněno.

ČÁST ČTVRTÁ
HLASOVÁNÍ DO ZVLÁŠTNÍ PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY

§ 16
Podmínky hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky zajišťuje komise pro hlasování pro oprávněné voliče pobývající na území kraje, pro který byla komise pro hlasování zřízena, kteří z vážných důvodů nemohli využít hlasování u volebního stanoviště. Oprávněný volič může hlasovat do zvláštní přenosné volební schránky

a)   ve volbách do zastupitelstva kraje, má-li adresu místa trvalého pobytu na území kraje, pro který byla komise pro hlasování zřízena,
b)   ve volbách do Senátu, má-li adresu místa trvalého pobytu na území volebního obvodu zasahujícího na území kraje, pro který byla komise pro hlasování zřízena, a na území tohoto volebního obvodu také pobývá.

§ 17
Sestavení seznamu oprávněných voličů pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

(1) Oprávněný volič, který hodlá využít hlasování do zvláštní přenosné volební schránky, požádá o zajištění tohoto způsobu hlasování krajský úřad příslušný podle místa, kde oprávněný volič pobývá. Požádat lze telefonicky na telefonním čísle zveřejněném krajským úřadem na jeho internetových stránkách, a to do dvacáté hodiny dne před prvním dnem voleb. Oprávněný volič sdělí krajskému úřadu své jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, adresu místa, kde pobývá na území příslušného kraje, a telefonní číslo.

(2) Informaci o telefonním čísle podle odstavce 1 věty druhé zveřejní krajský úřad na svých internetových stránkách do desátého dne před prvním dnem voleb.

(3) Nejsou-li splněny podmínky podle odstavce 1, krajský úřad k požádání nepřihlíží.

(4) Krajský úřad předá komisi pro hlasování seznam oprávněných voličů, kteří požádali o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky v souladu s odstavcem 1. Seznam obsahuje údaje o oprávněném voliči podle odstavce 1 věty třetí a dále případně též vyznačení volebního obvodu pro volby do Senátu, k němuž oprávněný volič přísluší.

§ 18
Způsob hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

(1) Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky probíhá od 7 do 22 hodin prvního dne voleb a od 7 do 14 hodin druhého dne voleb. Krajský úřad může dobu pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky ve druhém dni voleb prodloužit, a to nejdéle o 3 hodiny. Tuto skutečnost uveřejní na svých internetových stránkách a informuje o ní Ministerstvo vnitra a Český statistický úřad.

(2) Komise pro hlasování poté, co se dostaví do místa, kde pobývá oprávněný volič, a vyzve oprávněného voliče k hlasování, vyčká nejvýše 10 minut. Nedostaví-li se oprávněný volič k hlasování v této době, platí, že oprávněný volič hlasování do zvláštní přenosné volební schránky odmítnul.

(3) Komise pro hlasování vydá oprávněnému voliči po prokázání podmínek podle § 7 a 16 pro volby, v nichž je oprávněn hlasovat, úřední obálku označenou úředním razítkem krajského úřadu a v případě voleb do Senátu též číslem volebního obvodu. Požádá-li o to oprávněný volič, poskytne mu komise pro hlasování také hlasovací lístky.

§ 19
Evidence oprávněných voličů

(1) Komise pro hlasování vyznačí v seznamu podle § 17 odst. 4 údaj o tom, pro jaký druh voleb vydala oprávněnému voliči úřední obálku, popřípadě skutečnost, že oprávněný volič hlasování odmítnul.

(2) Komise pro hlasování zaznamená do samostatného seznamu také údaje o jménu, příjmení, datu narození a adrese místa trvalého pobytu osoby, které neumožnila hlasování. V seznamu uvede také druh voleb, v nichž nebylo hlasování umožněno, a důvod, pro který nebylo hlasování umožněno.

ČÁST PÁTÁ
PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ Z EVIDENCÍ OPRÁVNĚNÝCH VOLIČŮ

§ 20
Předávání evidencí krajskému úřadu

Po skončení hlasování zvláštním způsobem předá komise pro hlasování seznamy podle § 11, 15 a 19 neprodleně krajskému úřadu.

§ 21
Předávání evidencí obecním úřadům

(1) Krajský úřad nejpozději ve 12 hodin dne před prvním dnem voleb předá údaje ze seznamu oprávněných voličů, kteří hlasovali u volebního stanoviště, obecním úřadům příslušným podle místa trvalého pobytu oprávněného voliče.

(2) Krajský úřad nejpozději ve 22 hodin prvního dne voleb předá údaje ze seznamů oprávněných voličů, kteří hlasovali při pobytovém zařízení, obecním úřadům příslušným podle místa trvalého pobytu oprávněného voliče.

(3) Krajský úřad nejpozději v 10 hodin prvního dne voleb předá údaje ze seznamů oprávněných voličů, kteří požádali o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky, obecním úřadům příslušným podle místa trvalého pobytu oprávněného voliče.

(4) Obecní úřad neprodleně přenese údaje o hlasování předané krajským úřadem podle odstavce 1 do výpisů ze stálého seznamu voličů. Údaje předané krajským úřadem podle odstavců 2 a 3 poskytne obecní úřad neprodleně příslušné okrskové volební komisi, která je přenese do výpisu ze stálého seznamu voličů. Přenesení údajů se provede doplněním poznámky.

(5) Dostaví-li se do volební místnosti volič, který podle údajů přenesených do výpisu ze stálého seznamu voličů již obdržel úřední obálku, okrsková volební komise mu hlasování v daném druhu voleb neumožní. Okrsková volební komise neumožní hlasování také voliči, který podle údajů přenesených do výpisu ze stálého seznamu voličů požádal o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky.

ČÁST ŠESTÁ
ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB

§ 22
Předání volební dokumentace a volebních schránek

(1) Komise pro hlasování po ukončení hlasování zvláštním způsobem předá krajskému úřadu k uschování zapečetěnou volební schránku a evidenci oprávněných voličů. O předání vyhotoví komise pro hlasování a krajský úřad protokol. Uschování zapečetěné volební schránky a volební dokumentace u krajského úřadu zajistí hlasovací komise též v době po skončení hlasování v příslušném dni do počátku hlasování v následujícím dni.

(2) Krajský úřad předá volební schránky a evidenci oprávněných voličů sčítací komisi nejdříve po ukončení hlasování podle volebních zákonů.

(3) Sčítací komise otevře volební schránky poté, kdy obdrží všechny volební schránky určené pro zvláštní způsob hlasování v kraji. Sčítací komise smísí obsah volebních schránek a poté jej roztřídí podle jednotlivých druhů voleb a volebních obvodů.

§ 23
Zjišťování výsledků hlasování sčítací komisí a předání výsledků hlasování Českému statistickému úřadu

(1) Sčítací komise posuzuje hlasy a zjišťuje výsledky hlasování oprávněných voličů postupem, na který se obdobně použijí ustanovení příslušného volebního zákona upravující posuzování hlasů a zjišťování výsledků hlasování.

(2) Sčítací komise vyhotoví zápis obdobně podle pravidel pro vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování podle příslušného volebního zákona, a to v elektronické podobě s využitím programového vybavení dodaného Českým statistickým úřadem. Údaje o průběhu hlasování sčítací komise v zápisu neuvádí. Údaje o volební účasti uvede sčítací komise způsobem stanoveným Českým statistickým úřadem s přihlédnutím k povaze zvláštního způsobu hlasování.

(3) Sčítací komise předá Českému statistickému úřadu zápis na přebíracím místě stanoveném Českým statistickým úřadem.

(4) Český statistický úřad započte výsledky hlasování předané sčítací komisí do výsledku voleb obdobným způsobem, který stanoví příslušný volební zákon pro započtení výsledků hlasování u okrskové volební komise.

(5) Volební dokumentace se ukládá u krajského úřadu.

ČÁST SEDMÁ
FINANCOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH ZPŮSOBŮ HLASOVÁNÍ

§ 24
Nároky zapisovatelů komisí pro hlasování, členů sčítacích komisí a členů okrskových volebních komisí

(1) Činnost zapisovatele komise pro hlasování a činnost člena sčítací komise je jiným úkonem v obecném zájmu.

(2) Zapisovatel komise pro hlasování a člen sčítací komise, který je v pracovním nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu k výkonu své funkce a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Zapisovatel komise pro hlasování a člen sčítací komise, který není v pracovním nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, má v případě ušlého výdělku nárok na paušální náhradu ušlého výdělku za dobu výkonu své funkce ve výši 340 Kč za 1 den.

(3) Zapisovatel komise pro hlasování má nárok na odměnu ve výši 5 000 Kč za každý den, kdy vykonával funkci a zároveň se podílel na zajištění hlasování zvláštním způsobem. Člen sčítací komise má nárok na odměnu ve výši 10 000 Kč, která se navyšuje o 5 000 Kč v případě, že se účastní též sčítání výsledků hlasování ve druhém kole voleb do Senátu.

(4) Odměny podle odstavce 3 vyplácí krajský úřad.

(5) Pro volby se zvyšuje zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise podle příslušných volebních zákonů o 500 Kč. 

§ 25
Úhrada nákladů

(1) Krajský úřad z finančních prostředků poskytovaných podle volebních zákonů ze státního rozpočtu na činnost volebních orgánů hradí

a)   náklady na nároky zapisovatelů komisí pro hlasování a členů sčítacích komisí podle § 24,
b)   náklady na zajištění podmínek činnosti komisí pro hlasování podle § 5 odst. 3 vět první a druhé,
c)   náklady na zajištění podmínek pro činnost sčítacích komisí.

(2) Náklady na činnost vojáků v činné službě a náklady na opatření podle § 5 odst. 3 věty čtvrté a § 9 odst. 4 se hradí z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany.

ČÁST OSMÁ
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SOUBĚHU VOLEB A REFERENDA

§ 26

(1) Překážka ve výkonu práva hlasovat v referendu konaném v souběhu s volbami stanovená příslušnými zákony upravujícími konání referenda pro osoby s omezenou osobní svobodou z důvodu ochrany zdraví lidu v souvislosti s onemocněním covid-19 se nevztahuje na osoby oprávněné hlasovat v referendu (dále jen „oprávněná osoba“), které při hlasování v referendu využijí zvláštního způsobu hlasování podle tohoto zákona.

(2) Oprávněná osoba může využít pro hlasování v místním referendu zvláštní způsoby hlasování podle tohoto zákona

a)   u volebního stanoviště zřízeného pro území okresu, na jehož území se nachází obec, ve které má oprávněný volič adresu místa trvalého pobytu a pro jejíž území je referendum vyhlášeno,
b)   v pobytovém zařízení, které se nachází na území obce, ve které má oprávněný volič adresu místa trvalého pobytu a pro jejíž území je referendum vyhlášeno,
c)   do zvláštní přenosné schránky, nachází-li se oprávněný volič na území obce, ve které má adresu místa trvalého pobytu a pro jejíž území je referendum vyhlášeno.

(3) Obecní úřad obce, ve které se koná místní referendum, předá krajskému úřadu nejpozději 4 dny přede dnem voleb dostatečné množství úředních obálek a hlasovacích lístků pro hlasování v referendu, které budou předány příslušným komisím pro hlasování.

(4) Krajský úřad zajistí komisi pro hlasování vhodnou zvláštní hlasovací schránku s nápisem „Referendum“ doplněným názvem obce, pro jejíž území je místní referendum vyhlášeno. Při hlasování v místním referendu postupuje komise pro hlasování a oprávněný volič přiměřeně podle tohoto zákona.

(5) Komise pro hlasování využívá jednu zvláštní hlasovací schránku pro všechny zvláštní způsoby hlasování podle tohoto zákona v tomtéž místním referendu. V době, kdy hlasování podle tohoto zákona neprobíhá, uschová komise pro hlasování zapečetěnou zvláštní hlasovací schránku a související dokumentaci u krajského úřadu. Po ukončení hlasování předá komise pro hlasování zvláštní hlasovací schránku krajskému úřadu spolu s evidencí oprávněných osob, kterým komise pro hlasování vydala úřední obálku pro hlasování v místním referendu. Krajský úřad zajistí ve spolupráci s obecním úřadem obce, ve které se koná místní referendum, předání zvláštní hlasovací schránky a evidence oprávněných osob okrskové volební komisi, kterou určí starosta obce. Okrsková volební komise posoudí obsah zvláštní hlasovací schránky a výsledky započte do celkových výsledků hlasování v místním referendu za hlasovací okrsek. Okrsková volební komise zároveň promítne obsah evidence oprávněných voličů do výpisu ze seznamu oprávněných osob.

(6) Při konání krajského referenda se postupuje podle odstavců 2 až 5 přiměřeně s tím, že hlasovací lístky pro krajské referendum sčítá sčítací komise a zápis o výsledku hlasování předá neprodleně krajské komisi zřízené podle příslušného zákona o referendu.

ČÁST DEVÁTÁ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 27
Společná ustanovení

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, vztahují se ustanovení tohoto zákona týkající se krajských úřadů též na Magistrát hlavního města Prahy.

(2) Při plnění úkolů stanovených tímto zákonem mají Český statistický úřad, krajské úřady a obecní úřady postavení volebních orgánů.

(3) Činnost volebních orgánů podle tohoto zákona je výkonem státní správy.

(4) Krajský úřad je pro účely plnění úkolů podle tohoto zákona oprávněn využívat referenční údaje ze základního registru obyvatel.

(5) Využívanými údaji podle odstavce 4 jsou

a)   agendový identifikátor fyzické osoby,
b)   jméno a příjmení,
c)   datum narození,
d)   adresa místa trvalého pobytu a
e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(6) Z údajů podle odstavce 5 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(7) Osoby zajišťující činnost volebních orgánů jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s plněním úkolů volebního orgánu podle tohoto zákona dozvěděly o oprávněných voličích.

(8) Poskytovatel zdravotních služeb vydá osobě omezené na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19 na její žádost bezplatně potvrzení podle § 4 odst. 3.

(9) Ministerstvo vnitra stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách formu a způsob vedení evidencí oprávněných voličů podle tohoto zákona.

(10) Český statistický úřad stanoví a sdělí krajským úřadům

a)   způsob uvádění údajů o volební účasti v zápisu o průběhu a výsledcích hlasování zpracovávaném sčítací komisí podle § 23 odst. 2,
b)   přebírací místa pro předání zápisů o průběhu a výsledcích hlasování sčítacími komisemi podle § 23 odst. 3.

(11) Tento zákon se obdobně použije také v případě, že se v návaznosti na volby koná opakované hlasování, opakované volby, dodatečné hlasování nebo dodatečné volby.

(12) Není-li při ustavování okrskové volební komise pro volby dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise podle příslušného volebního zákona nebo poklesne-li ve dnech voleb počet členů komise pod nejnižší stanovený počet, snižuje se nejnižší počet členů okrskové volební komise na 5 a ve volebních okrscích do 300 voličů na 4.

(13) Pro vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování podle tohoto zákona neplatí lhůta stanovená v § 3 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, a v § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dny pro konání hlasování zvláštním způsobem hlasování předcházející prvnímu dni voleb vyplývající z tohoto zákona vyhlásí prezident republiky nejpozději do 10 dnů po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

(14) U jednání nezbytných k výkonu volebního práva podle tohoto zákona je vyloučena jejich protiprávnost.

ČÁST DESÁTÁ
ÚČINNOST

§ 28

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

v z. Filip v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

E-shop

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentovaná judikatura k a. s. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se k akciové společnosti. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Zákon o realitním zprostředkování - Praktický komentář

Zákon o realitním zprostředkování - Praktický komentář

Lukáš Slanina, Michal Pazdera, Tomáš Grygar - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nový komentář k zákonu o realitním zprostředkování přináší praktický a zasvěcený výklad jednotlivých ustanovení s přesahy do související právní úpravy. Předkládá východiska nejasností a nepřesností zákona o realitním zprostředkování: Co je součástí služeb realitního ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 9. vydání

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 9. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Deváté, aktualizované vydání legendární publikace, zpracované podle právního stavu k 1. září 2022, reaguje na četné novelizace a nově publikovanou judikaturu. Poznámky k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu ...

Cena: 1 880 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.