Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


178

ZÁKON

ze dne 18. června 2019,

kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o podpoře sportu

Čl. I

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 219/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 183/2010  Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 230/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

㤠1
Předmět úpravy

Tento zákon vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti poskytované v celospolečenském zájmu a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu.“.

2. § 1a včetně nadpisu zní:

㤠1a
Priority v oblasti sportu

(1) Hlavní význam podpory sportu a turistiky je zlepšování kvality života občanů a jejich zdraví ve všech věkových skupinách.

(2) Hlavními prioritami v oblasti sportu je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a podpora sportovních reprezentantů České republiky.“.

3. § 3 a 3a včetně nadpisů znějí:

㤠3
Národní sportovní agentura

(1) Zřizuje se Národní sportovní agentura, jako ústřední správní úřad ve věcech podpory sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu (dále jen „Agentura“).

(2) Agentura je organizační složkou státu a účetní jednotkou.

(3) Sídlem Agentury je Praha.

(4) V čele Agentury stojí předseda Agentury.

§ 3a
Předseda Agentury

(1) Předsedu Agentury jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy vlády.

(2) Funkční období předsedy Agentury je 6 let. Předseda Agentury může být jmenován opětovně.

(3) S funkcí předsedy Agentury je neslučitelný výkon funkce člena řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikajících osob, výkon jakékoli funkce ve sportovní organizaci a výkon podnikatelské, poradenské nebo zprostředkovatelské činnosti a jiné výdělečné činnosti v oblasti sportu, s výjimkou činnosti vědecké, publicistické nebo pedagogické. Majetková účast předsedy Agentury na obchodní společnosti podnikající v oblasti sportu je vyloučena. Ustanovení § 5 odst. 3 písm. a) zákona o střetu zájmů se nepoužije.

(4) Předsedou Agentury může být jmenována osoba, jejíž znalosti, zkušenosti a morální vlastnosti jsou předpokladem, že bude svoji funkci řádně zastávat, a která

a)   je státním občanem České republiky,
b)   dosáhla věku 30 let,
c)   je plně svéprávná,
d)   je bezúhonná; za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena,
e)   má zkušenosti v řídící funkci v oblasti sportu minimálně 5 let.

(5) Vláda odvolá předsedu Agentury z funkce, jestliže

a)   nastal některý z důvodů neslučitelnosti s výkonem jeho funkce podle odstavce 3 nebo podle jiného právního předpisu,
b)   přestal splňovat některou z podmínek pro jmenování podle odstavce 4,
c)   porušil své povinnosti vyplývající z jeho funkce zvlášť hrubým způsobem, nebo
d)   o to požádal.

(6) Vláda může odvolat předsedu Agentury z funkce i tehdy, nevykonává-li svou funkci po dobu delší než 6 měsíců.“.

4. Za § 3a se vkládají nové § 3b až 3f, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 4 a 5 znějí:

㤠3b
Místopředsedové Agentury

(1) Předseda Agentury jmenuje dva místopředsedy Agentury.

(2) Místopředsedové Agentury zastupují předsedu Agentury v rozsahu a pořadí stanoveném předsedou Agentury a jsou oprávněni dávat státnímu zaměstnanci, který vykonává státní službu v Agentuře, příkazy k výkonu státní služby.

(3) Místopředsedové Agentury vykonávají některé pravomoci předsedy Agentury v rozsahu stanoveném předsedou Agentury.

(4) S funkcí místopředsedy Agentury je neslučitelná řídící funkce ve sportovní organizaci, podnikatelská, poradenská nebo zprostředkovatelská činnost a jiná výdělečná činnost v oblasti sportu, s výjimkou činnosti vědecké, publicistické nebo pedagogické, a dále majetková účast na obchodní společnosti podnikající v oblasti sportu.

§ 3c
Národní rada pro sport

(1) Agentura zřizuje Národní radu pro sport (dále jen „Národní rada“), která je poradním orgánem předsedy Agentury. Předseda Agentury je z titulu funkce i předsedou Národní rady.

(2) Národní rada má nejméně 15 členů, včetně předsedy a místopředsedy Národní rady.

(3) Členy Národní rady jmenuje předseda Agentury.

(4) Působnost Národní rady je stanovena statutem, který vydává Agentura.

§ 3d
Působnost Agentury

(1) Agentura

a)   vypracovává návrh plánu státní politiky ve sportu (dále jen „plán“), který obsahuje zejména definici cílových skupin sportovců, na které je podpora zaměřena, včetně alokace finančních prostředků pro jednotlivé cílové skupiny, a předkládá jej vládě ke schválení,
b)   koordinuje uskutečňování vládou schváleného plánu,
c)   poskytuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu prostřednictvím jí vyhlašovaných programů na rozvoj a podporu sportu, turistiky a sportovní reprezentace,
d)   kontroluje použití podpory sportu ze státního rozpočtu u příjemců podpory a u osob, kterým příjemce tuto podporu v souladu s podmínkami pro použití podpory dále poskytl,
e)   vytváří podmínky pro sport dětí a mládeže a jejich trenéry, pro sport dospělých, pro rozvoj sportu pro všechny, pro sport zdravotně postižených občanů a pro sportovní reprezentanty České republiky, zahrnující účast reprezentantů na sportovních akcích v České republice a zahraničí,
f)   zřizuje příspěvkovou organizaci za účelem plnění závazků plynoucích z Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu4); Agentura může rozhodnout také o změnách příspěvkové organizace, jejímž je zřizovatelem, na základě tohoto zákona. Opatření, jímž Agentura rozhodne o změně příspěvkové organizace, musí obsahovat dodatek ke zřizovací listině, popřípadě zřizovací listinu nově vznikající příspěvkové organizace,
g)   prostřednictvím příspěvkové organizace uvedené v písmenu f) zajišťuje realizaci antidopingového programu,
h)   organizuje a kontroluje uskutečňování antidopingového programu,
i)   vydává program prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží,
j)   koordinuje činnost resortních sportovních center Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra,
k)   vede v elektronické podobě rejstřík sportovních organizací a dalších osob žádajících o poskytnutí podpory podle § 6b, sportovců, trenérů a sportovních zařízení, na jejichž činnost se žádá o poskytnutí podpory, (dále jen „rejstřík“),
l)   zajišťuje propagaci sportu,
m)   spolupracuje se sportovními organizacemi v mezinárodní oblasti sportu a sportovní reprezentace.

(2) Resortní sportovní centrum zabezpečuje vytváření potřebných předpokladů pro přípravu sportovních talentů a pro státní sportovní reprezentaci.

(3) Pravidla činnosti, financování a vzájemné spolupráce resortních sportovních center podle odstavce 1 písm. j) stanoví vláda. Návrh pravidel zpracovává Agentura v součinnosti s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany a předkládá jej vládě ke schválení.

(4) Agentura spolupracuje se sportovními organizacemi při respektování jejich autonomie.

(5) Agentura vydává etický kodex, kterým se při své činnosti řídí zaměstnanci a další představitelé Agentury. Součástí kodexu jsou rovněž pravidla styku zaměstnanců a představitelů Agentury s veřejností, se zástupci sportovních organizací a dalšími činovníky v oblasti sportu. Vědomé porušení etického kodexu se považuje za porušení služební kázně státního zaměstnance, za závažné porušení povinnosti zaměstnance a za zvláště hrubé porušení povinností vyplývajících z funkce předsedy a místopředsedy Agentury.

§ 3e
Rejstřík

(1) Rejstřík je informačním systémem veřejné správy, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, sportovních zařízeních a dalších osobách podle § 6b. Správcem rejstříku je Agentura. Rejstřík je neveřejný; údaj o počtu sportovců a trenérů sdružených ve sportovní organizaci a seznam sportovních zařízení zapsaných v rejstříku je veřejně přístupný, a to rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Sportovní organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b odst. 1 písm. a) je povinna bez zbytečného odkladu zapsat do rejstříku tyto údaje a jejich změny:

a)   název, sídlo a identifikační číslo osoby sportovní organizace, předmět její hlavní činnosti a předmět činnosti v oblasti sportu, případně členství v jiné sportovní organizaci,
b)   ukončení činnosti sportovní organizace v oblasti sportu a jeho datum,
c)   jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo sportovců a trenérů evidovaných ve sportovní organizaci; v případě cizinců rovněž datum narození, adresa místa pobytu5) a státní občanství,
d)   datum, od kdy sportovec nebo trenér začal vykonávat činnost, pro kterou byl u sportovní organizace v daném kalendářním roce evidován,
e)   datum, od kdy sportovec nebo trenér přestal vykonávat činnost uvedenou v písmenu d),
f)   sportovní zařízení, která žadatel využívá pro svou činnost.

(3) Podrobnosti rozsahu dalších údajů o sportovní organizaci podle odstavce 2 a způsob jejich zápisu stanoví Agentura vyhláškou.

(4) Žadatelé o podporu ze státního rozpočtu podle § 6b odst. 1 písm. b) a c) jsou povinni zapsat bez zbytečného odkladu do rejstříku údaje a jejich změny v rozsahu a způsobem, které stanoví Agentura vyhláškou.

(5) Sportovní organizace má v rejstříku přístup k údajům o sportovcích a trenérech u ní evidovaných a sportovních organizacích v ní sdružených.

(6) Agentura ověřuje pravdivost, úplnost a správnost údajů v rejstříku.

§ 3f
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy

(1) Agentura využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu

a)   příjmení,
b)   jméno, popřípadě jména,
c)   adresa místa pobytu,
d)   datum narození,
e)   rodné číslo,
f)   datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil,
g)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Agentura využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení,
b)   datum narození,
c)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d)   adresa místa trvalého pobytu,
e)   rodné číslo,
f)   datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil.

(3) Agentura využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému cizinců údaje v rozsahu

a)   jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b)   datum narození,
c)   rodné číslo,
d)   státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
e)   druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
f)   datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(5) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.


4) Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu vyhlášená sdělením Ministerstva zahraničních věcí pod č. 58/2007 Sb. m. s.
5) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/1999  Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 4 odstavec 1 zní:

„(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra ve své působnosti vytvářejí podmínky pro rozvoj sportu, pro přípravu ke státní sportovní reprezentaci a přípravu sportovních talentů, zřizují svá resortní sportovní centra a zabezpečují jejich činnost.“.

6. V § 4 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Ministerstvo pro místní rozvoj vytváří podmínky pro rozvoj sportovní infrastruktury v rámci programů péče o cestovní ruch.

(4) Ostatní ministerstva vytvářejí podmínky pro podporu sportu a rozvoj sportovní infrastruktury v rámci svých kompetencí.“.

7. § 6b včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6 zní:

㤠6b
Podpora sportu ve formě dotace ze státního rozpočtu

(1) Agentura poskytuje ze státního rozpočtu podporu sportu formou dotace

a)   sportovním organizacím na podporu sportu, zejména na podporu sportu dětí a mládeže, sportu dospělých, sportu pro všechny, sportu zdravotně postižených osob, a na podporu úspěšných sportovních reprezentantů České republiky, zahrnující též výdaje na zajištění činnosti sportovních organizací, na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a na pořádání významných sportovních akcí a významných sportovních akcí mimořádné důležitosti podle § 6c,
b)   osobám, které nejsou sportovní organizací, na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, za podmínky udržitelnosti sportovní činnosti po dobu nejméně 10 let,
c)   osobám, které nejsou sportovní organizací, na pořádání významných sportovních akcí mimořádné důležitosti podle § 6c.

(2) Podporu sportu podle odstavce 1 lze poskytnout pouze žadateli zapsanému v rejstříku. Agentura neposkytne podporu sportu podle odstavce 1, pokud údaje žadatele uvedené v rejstříku neodpovídají skutečnosti, nebo žadatel v uplynulých 3 letech opakovaně nebo závažným způsobem porušil podmínky čerpání podpory poskytnuté ze státního rozpočtu podle tohoto zákona, pravidla boje proti dopingu nebo závažným způsobem ohrozil naplňování programu prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží, anebo který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s činností v oblasti sportu, nebo pro trestný čin dotačního podvodu, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen.

(3) Agentura může uzavřít se sportovní organizací smlouvu nebo memorandum o dlouhodobé spolupráci k realizaci víceletého projektu; tím není dotčeno ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb.

(4) Okruh příjemců a podmínky poskytnutí podpory podle odstavce 1, včetně délky časového období, na něž je program na poskytování podpory vyhlášen, stanoví Agentura. Agentura při stanovení podmínek podpory není oprávněna vyloučit možnost jejího dalšího poskytnutí příjemcem podpory konečným příjemcům postupem podle odstavce 5.

(5) Sportovní organizace, která je příjemcem podpory sportu podle odstavce 1, může tuto podporu v souladu s podmínkami pro její použití stanovenými v programu dále poskytnout sportovní organizaci, která je v ní sdružena6), jako konečnému příjemci podpory. Příjemce podpory sportu podle odstavce 1 je povinen uvést v žádosti o podporu sportu podle odstavce 1 všechny konečné příjemce a účel, na který má být tato podpora poskytnuta jednotlivým konečným příjemcům; dále je povinen zavázat konečného příjemce k plnění podmínek poskytnuté podpory. Za plnění podmínek poskytnuté podpory Agentuře odpovídá příjemce podpory sportu podle odstavce 1. Konečný příjemce poskytne Agentuře součinnost při kontrole podle § 3d odst. 1 písm. d).

(6) Výdaje na zajištění činnosti sportovních organizací nejsou projektem. Podmínky pro poskytnutí dotace na úhradu výdajů na zajištění činnosti sportovních organizací stanoví Agentura v programu. Agentura může poskytnout dotaci pro zajištění činnosti sportovní organizace podle předem stanovených kritérií.


6) Například § 228 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.“.

8. V § 6c odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Žádost o souhlas vlády podává osoba, která se hodlá o pořádání akce ucházet, prostřednictvím Agentury.“.

9. V § 6c odstavec 3 zní:

„(3) Podporu významných sportovních akcí mimořádné důležitosti ze státního rozpočtu, k nimž dala vláda souhlas podle odstavce 1, poskytuje zejména Agentura.“.

10. V § 6d odstavec 1 zní:

„(1) Agentura koordinuje poskytování podpory na základě tohoto zákona s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.“.

11. V § 7d odstavec 2 zní:

„(2) Sportovní organizace se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost zapsat se do rejstříku anebo nesplní povinnost zapsat bez zbytečného odkladu do rejstříku údaje a jejich změny v rozsahu stanoveném na základě § 3e odst. 2 a 3.“.

12. V § 7d odstavec 3 zní:

„(3) Osoba žádající o podporu podle § 6b odst. 1 písm. b) nebo c) se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost zapsat se do rejstříku anebo nesplní povinnost zapsat bez zbytečného odkladu do rejstříku údaje a jejich změny v rozsahu stanoveném na základě § 3e odst. 4.“.

13. V § 7d se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Konečný příjemce se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 6b odst. 5 neposkytne Agentuře součinnost při kontrole.“.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

14. V § 7d odstavec 8 zní:

„(8) Osobě podle § 6b odst. 1 písm. b) a c) lze za přestupek podle odstavce 3 uložit pokutu do 100 000 Kč.“.

15. V § 7d se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Konečnému příjemci lze za přestupek podle odstavce 4 uložit pokutu do 100 000 Kč.“.

16. § 7f včetně nadpisu zní:

㤠7f
Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle tohoto zákona, s výjimkou přestupků uvedených v § 7d odst. 2 až 4, projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.

(2) Přestupky podle § 7d odst. 2 až 4 projednává Agentura.

(3) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Agentura se zřizuje k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vykonává do 31. prosince 2019 působnost Agentury podle § 3d odst. 1 zákona č. 115/2001  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vykonává od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 působnost Agentury podle § 3d odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vyjma vyhlašování výzev k podání žádosti o poskytnutí dotace, které vykonává do 31. prosince 2019.

3. Působnost ve věcech přípravy programů na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vykonává Agentura ode dne svého zřízení.

4. Pro účely finančního vypořádání se státním rozpočtem podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla má postavení poskytovatele státní podpory sportu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v případech, kdy vykonávalo působnost Agentury jako poskytovatele státní podpory sportu podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Návrh první systemizace služebních míst a první systemizace pracovních míst předloží předseda Agentury po projednání s Ministerstvem financí Ministerstvu vnitra do 1 kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl jmenován.

6. Návrh první organizační struktury Agentury předloží předseda Agentury Ministerstvu vnitra k vyjádření do 2 kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, ve kterém byla vládou schválena první systemizace podle bodu 5.

7. Státní zaměstnanec, který ke dni 31. prosince 2019 vykonával v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy státní službu spočívající v zajištění činností podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. prosince 2019, se dnem 1. ledna 2020 převádí do Agentury. Státní zaměstnanec, který ke dni 31. května 2020 vykonával v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy státní službu spočívající v zajištění činností podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 12 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. května 2020, se dnem 1. června 2020 převádí do Agentury. Státní zaměstnanec, který ke dni 31. prosince 2020 vykonával v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy státní službu spočívající v zajištění činností podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. prosince 2020, se dnem 1. ledna 2021 převádí do Agentury. Státní zaměstnanec, který ke dni přechodu působnosti uvedené v bodu 4 na Agenturu vykonával v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy státní službu spočívající v zajištění činností podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 4 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, se ode dne přechodu působnosti uvedené v bodu 4 na Agenturu převádí do Agentury.

8. Výběrové řízení na obsazení volného služebního místa v Agentuře lze konat po schválení první systemizace služebních míst podle bodu 5 vládou, nebude-li volné služební místo obsazeno postupem podle bodu 7. V tomto výběrovém řízení vybere předseda Agentury 1 žadatele ze 3 nejvhodnějších žadatelů nebo z dalších žadatelů, kteří ve výběrovém řízení uspěli podle § 28 odst. 2 a 3 zákona o státní službě.

9. Výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů přechází na Agenturu

a)   dnem 1. ledna 2020, jde-li o zaměstnance České republiky zařazené v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kteří zajišťovali činnosti podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. prosince 2019,
b)   dnem 1. června 2020, jde-li o zaměstnance České republiky zařazené v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kteří zajišťovali činnosti podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 12 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. května 2020,
c)   dnem 1. ledna 2021, jde-li o zaměstnance České republiky zařazené v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kteří zajišťovali činnosti podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. prosince 2020,
d)   dnem přechodu působnosti uvedené v bodu 4 na Agenturu, jde-li o zaměstnance České republiky zařazené v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kteří zajišťovali činnosti podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 4 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

10. Příslušnost k hospodaření s movitým majetkem státu, ke kterému má Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy příslušnost hospodařit, přechází na Agenturu

a)   dnem 1. ledna 2020, jde-li o majetek užívaný k zajišťování činností Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. prosince 2019,
b)   dnem 1. června 2020, jde-li o majetek užívaný k zajišťování činností Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 12 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. května 2020,
c)   dnem 1. ledna 2021, jde-li o majetek užívaný k zajišťování činností Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 2 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. prosince 2020,
d)   dnem přechodu působnosti uvedené v bodu 4 na Agenturu, jde-li o majetek užívaný k zajišťování činností Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 115/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které vykonává v souladu s bodem 4 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

11. Funkci zřizovatele příspěvkové organizace zřízené podle dosavadních předpisů za účelem plnění závazků plynoucích z Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu vykonává ode dne 1. ledna 2020 Agentura.

12. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vede do 31. května 2020 rejstřík, k němuž je Agentura oprávněna přistupovat podle bodu 3. Od 1. června 2020 vede rejstřík Agentura.

13. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předá k příslušnému dni přechodu působnosti podle bodů 2, 4 a 12 Agentuře dokumenty nezbytné k výkonu této působnosti.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

Čl. III

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 147/1970  Sb., zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona č. 118/1983 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 37/1989 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření č. 9/1990 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990  Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990  Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., č. 103/1992 Sb., č. 167/1992 Sb., č. 239/1992 Sb., zákonného opatření č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992  Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995  Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000  Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000  Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 162/2003  Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 95/2005  Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 71/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006  Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 304/2008  Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014  Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 14/2017  Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 59/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb. a zákona č. 246/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se doplňuje bod 17, který zní:
„17. Národní sportovní agentura.“.

2. V § 7 odstavec 1 zní:

„(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež a tělesnou výchovu.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o státní službě

Čl. IV

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016  Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017  Sb., zákona č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 335/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 35/2019 Sb. a zákona č. 111/2019  Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se doplňuje písmeno r), které zní:

„r)   předsedu a místopředsedy Národní sportovní agentury.“.

2. V § 33 odst. 1 se doplňuje písmeno y), které zní:

„y)   předsedu a místopředsedy Národní sportovní agentury.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu

Čl. V

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002  Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 425/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 427/2003 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004  Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 388/2005 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008  Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 418/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 425/2010  Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 267/2011 Sb., zákona č. 364/2011  Sb., zákona č. 375/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 181/2012  Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákona č. 231/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 161/2014 Sb., zákona č. 185/2014 Sb., zákona č. 359/2014 Sb., zákona č. 24/2017  Sb., zákona č. 316/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. f) se slova „a člena a předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu“ nahrazují slovy „ , člena a předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu a předsedy Národní sportovní agentury“.

2. V části druhé se za hlavu devátou doplňuje hlava desátá, která včetně nadpisu zní:

„HLAVA DESÁTÁ
Náležitosti předsedy Národní sportovní agentury

§ 27j
Plat

Předsedovi Národní sportovní agentury náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 2,06.

§ 27k
Náhrady výdajů

Předsedovi Národní sportovní agentury náleží

a)   víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a), c) a f) ve výši 30 % platové základny,
b)   náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. d), e), h) a ch),
c)   náhrada výdajů podle § 5 odst. 1 písm. g) ve výši určené 2,5násobkem sazby stanovené zvláštním předpisem pro zaměstnance v pracovním poměru,
d)   náhrada prokázaných výdajů podle § 5 odst. 1 písm. i) až do výše peněžité hodnoty naturálního plnění podle § 6 odst. 1 písm. e), pokud o ni požádal místo naturálního plnění.

§ 27l
Naturální plnění

Předsedovi Národní sportovní agentury náleží naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. a), e) a i).“.

ČÁST PÁTÁ
Účinnost

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1567 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2024

ÚZ č. 1567 - Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se mění všechny sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb zahraničního stravného. Tato publikace obsahuje nejen všechny aktuální předpisy k cestovním náhradám, ale i k ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1553 - Státní služba

ÚZ č. 1553 - Státní služba

Sagit, a. s.

Zákon o státní službě byl od minulého vydání několikrát změněn; největší změny přináší novela účinná od 1. 10. 2023, která mj. rozšiřuje pravidla pro výkon služby z jiného místa než je pracoviště (home office), zavádí možnost rozvržení služební doby, posiluje informovanost o ... pokračování

Cena: 129 KčKOUPIT

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 31 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, zákon o právu na informace, zákon o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší; ochrana přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního ... pokračování

Cena: 457 KčKOUPIT

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Od července 2021 se na základě nálezu Ústavního soudu významně změnil zákon o volbách do Parlamentu ČR, jehož novelizovaný text najdete v této publikaci. Publikace dále obsahuje aktuální znění Ústavy a Listiny, zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.